You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat - Ekstraordinært møde

onsdag den 15. august 2018 kl. 13:00

Mødested M5/rådhuset
Udvalg Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedeltagere Birgith B. Langballe, Jakob Ekberg, Mads Panny, Michael Nøhr, Niels-Jørgen Ottesen
Fraværende Ingen
Bemærkninger Fællesmøde Kultur- og Fritidsudvalget og Teknisk Udvalg

Sagsid.: 18/27970
Resume
Forvaltningen har udarbejdet et forslag til en overordnet etapeplan for udviklingen af Domkirkekvarteret i Viborg.
 
Forslaget til etapeplan forelægges til godkendelse.
 
Det bemærkes, at punktet behandles på fællesmøde med Kultur- og Fritidsudvalget.  
 
Oversigtskort ses i bilag 1.
Forslag til etapeplan, funktionsbeskrivelse for etape 1 samt finansieringsmodel ses i bilag 2.
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at den overordnede etapeplan for en udvikling af Domkirkekvarteret, som fremgår af bilag 2, godkendes.
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 15-08-2018
Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at den overordnede etapeplan for en udvikling af Domkirkekvarteret, som fremgår af bilag 2, godkendes.
Sagsfremstilling
Historik
Byrådet besluttede på møde den 16. december 2015 (sag nr. 50) at Viborg Kommune køber den tidligere landsretsbygning i Gråbrødre Kirke Stræde 3, Viborg, til overtagelse den 31. december 2015.
 
Byrådet godkendte på møde 23. november 2016 (sag nr. 17) en tids- og procesplan med Vision helhedsplan for Domkirkekvarteret som grundlag for det videre arbejde med at søge fondsmidler. Vision helhedsplan giver en samlet præsentation af visionen om at etablere et kulturelt kraftcenter ved at samle områdets seværdigheder til én fælles attraktion på internationalt niveau.  Endvidere præsenteres de enkelte delprojekter og deres aktører. Vision helhedsplan indeholder enkelte ideskitser som et billede på, hvordan nogle af delprojekterne kunne realiseres, herunder eksempel fra den tidligere udarbejdede fysiske helhedsplan.
 
Byrådet godkendte på møde den 17. maj 2017 (sag nr. 17) processen med at udarbejde en rammeplan for byrum og pladser i Domkirkekvarteret som grundlag for en kommende fondsansøgning. Byrådet besluttede endvidere, at en eventuel fremsendelse af fondsansøgning forudsætter byrådets godkendelse af såvel rammeplan for byrum og pladser som fondsansøgning.
 
 
Inddragelse og høring
Der har løbende været borgerinddragelse om planerne for Domkirkekvarteret:
 
Snapstinget i 2015: Udstilling, åbent hus i Vestre Landsret samt oplæg og debataften i det gamle rådhus på Stænderpladsen. Tankerne fra den fysiske helhedsplan, udarbejdet af landskabsarkitekt Schønherr som en tidlig ideskitse til en mulig omdannelse af Domkirkekvarterets byrum, samt tankerne om et fremtidigt Viborg Museum blev fremlagt. Samtidig blev Stænderpladsen midlertidigt omdannet til et niveaufrit og sammenhængende byrum med fællesspisning, koncerter mv.
 
Der har endvidere været afholdt en række pop-up kulturarrangementer i Vestre Landsret og det gamle rådhus på Stænderpladsen gennem de sidste par år.
 
8. februar 2017: Borgermøde i Sognegården, hvor domkirkekvarterets aktører fortalte om ’Vision Helhedsplan for Domkirkekvarteret i Viborg’. Herefter blev der afholdt en fælles borgerworkshop.
 
August og september 2017: Åbent hus 4 eftermiddage i Dom Caféen med udstilling om visionen samt mulighed for borgerne for en uformel snak og at skrive bemærkninger på postkort.
 
23. oktober 2017: Borgerworkshop om Domkirkekvarterets byrum i Sognegården.
 
 
Beskrivelse
Vision Helhedsplan for Domkirkekvarteret i Viborg har som mål at etablere et kulturelt kraftcenter ved at samle områdets seværdigheder til én fælles attraktion på internationalt niveau. Vision Helhedsplan er udarbejdet i tæt samarbejde med styregruppen og kan ses på www.domkirkekvarteret.dk.
 
Rammeplan for byrum og pladser i Domkirkekvarteret
Forvaltningen har udarbejdet et forslag til en rammeplan for byrum og pladser, der forventes forelagt til politisk godkendelse i august og september 2018. Rammeplanen beskriver de eksisterende forudsætninger og bindinger samt ideer og anbefalinger til en fremtidig omdannelse af Domkirkekvarterets byrum og pladser.
 
Etapeplan
Forvaltningen har udarbejdet et forslag til en etapeplan for udvikling af Domkirkekvarteret. Forslaget indeholder desuden en funktionsbeskrivelse for etape 1 samt en finansieringsmodel med foreløbige økonomiske overslag. Forslaget kan ses i bilag 2.
 
Forslag til etapeplanen beskriver på et overordnet niveau den samlede proces for udviklingen af Domkirkekvarteret, hvilke attraktioner og tiltag der hører under den enkelte etape samt de trafikale forudsætninger herfor.
 
Etape 0 omhandler den indledende proces med fondssøgning samt en istandsættelse af de to bygninger på Stænderpladsen - Vestre Landsret og det gamle rådhus.
 
Etape 1 og den tilhørende funktionsbeskrivelse omfatter etablering af nye oplevelsesmuligheder omkring Stænderpladsen i den tidligere Vestre Landsret og det gamle rådhus, som herved kan blive et nyt omdrejnings- og ankomstpunkt. Sammen med de eksisterende attraktioner som Domkirken og Skovgaard Museet mv. kan Stænderpladsen med de nye funktioner danne grundlag for at opleve Domkirkekvarteret som én samlet attraktion.
 
Etape 2 omhandler en omdannelse og udbygning af resten af Domkirkekvarteret omkring Domkirken og Skovgaard Museet, et evt. permanent pilgrimshus samt etablering af et P-hus ved VUC.
 
Finansieringsmodellen med de foreløbige økonomiske overslag angiver fordelingen af eksterne og kommunale midler for en omdannelse af byrummene, de trafikale tiltag samt de nye attraktioner i etape 1. De øvrige attraktioner i Domkirkekvarteret i etape 2 – herunder Skovgaard Museet og et eventuelt permanent pilgrimshus – er ikke medtaget.
 
 
Alternativer
Intet.
 
 
Tidsperspektiv
Realisering af Domkirkekvarteret i Viborg som et kulturelt og kunsthistorisk kraftcenter er et langsigtet arbejde, som blandt andet afhænger af fondsstøtte. Det samlede mål er en realisering af Domkirkekvarteret til Reformationsjubilæet i 2026.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Byrådet har i anlægsbudget 2018-2021 ikke afsat midler til en realisering af planen for Domkirkekvarteret. Forvaltningen foreslår, at der arbejdes på at opnå medfinansiering til en realisering gennem fondsstøtte.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Hovedparten af Domkirkekvarteret er omfattet af lokalplan nr. 133 Domkirkeområdet til offentlige formål samt boliger. En kommende omdannelse kan – alt efter omfanget heraf – forudsætte, at der skal udarbejdes et nyt plangrundlag.
Bilag