You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

tirsdag den 30. oktober 2018 kl. 12:00

Mødested M.1.11/rådhuset
Udvalg Kultur- og Fritidsudvalget (2018-2021)
Mødedeltagere Birgith B. Langballe, Jakob Ekberg, Mads Panny, Michael Nøhr, Niels-Jørgen Ottesen
Fraværende Ingen
Bemærkninger Kl. 15.30 Fællesmøde mellem Kultur- og Fritidsudvalget og Teknisk Udvalg

Sagsid.: 18/9083

Resume

Alle udvalg udarbejder 3 gange årligt en budgetopfølgning hhv. 31. marts, 30. juni og 30. sept.
Udvalgenes opfølgninger samles efterfølgende i en fælles sag, der forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet. I denne fælles sag kan det ses, om der forventes økonomisk balance for hele Viborg Kommunes regnskab.
 
I denne sag er det forventede regnskabsresultat for Kultur- og Fritidsudvalgets ansvarsområder opgjort pr. 30. sept. 2018 og sammenholdt med det oprindelige og det korrigerede budget, lige som afvigelser i forhold til budgetopfølgningen opgjort pr. 30. juni 2018 er vist.

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet (via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),
 
1. at budgetopfølgningen pr. 30. sept. 2018 godkendes.
 
Endvidere foreslår direktøren for Kultur & Udvikling, at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget (ligeledes via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),
 
2. at de omplaceringer mellem politikområder, der er anført i bilag 2, og som berører Kultur- og Fritidsudvalget godkendes.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 30-10-2018

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet (via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),
 
1. at budgetopfølgningen pr. 30. sept. 2018 godkendes.
 
Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget (ligeledes via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),
 
2. at de omplaceringer mellem politikområder, der er anført i bilag 2, og som berører Kultur- og Fritidsudvalget godkendes.

Sagsfremstilling

Historik
Intet
 
 
Inddragelse og høring
Intet
 
 
Beskrivelse
I den efterfølgende tabel 1 er det forventede regnskabsresultat for Kultur- og Fritidsudvalgets ansvarsområder opgjort pr. 30. sept. 2018 og sammenholdt med både det oprindelige og det korrigerede budget samt det forventede resultat ved den seneste budgetopfølgning (30. juni 2018). 
 
I sagsfremstillingen er alene redegjort for de væsentligste forventede afvigelser i forhold til udvalgets korrigerede budget, der er det aktuelle budget, som udvalget kan disponere inden for.
 
Det korrigerede budget er det oprindelige budget korrigeret for eventuelle omplaceringer og tillægsbevillinger - herunder overførsler af uforbrugte budgetbeløb fra 2017.
 
 
 
 
 
Mio. kr. (minus = indtægter)
Budget
Forventet
regnskab
Forventet afvigelse
 
Oprindeligt
 Korrigeret
 30. sept.
I forhold til oprindeligt budget (kol 1)
I forhold korr.budget (kol. 2)
Forskel på forv.
regnskab 30.06 og 30.09 (minus = mindreudg. pr. 30.09)
 
1
2
3
4
5
6
Drift
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Serviceudgifter
 
 
 
 
 
 
      Kultur
83,0
84,7
84,6
1,6
-0,1
-0,8
      Folkeoplysning og idrætsanlæg
83,5
86,1
84,3
0,8
-1,8
-1,5
Serviceudgifter i alt
166,5
170,8
168,8
2,4
-1,9
-2,3
 
 
 
 
 
 
 
Anlæg, skattefinansieret
26,5
44,2
44,7
18,1
0,5
3,8
 
 
 
 
 
 
 
Drift og anlæg i alt
193,0
215,0
213,5
20,5
-1,4
1,5
Tabel 1
 
KONKLUSION
Overordnet set forventes der et mindreforbrug på driften på 1,9 mio. kr. mens der på anlæg ventes et merforbrug på 0,5 mio. kr.
 
Bilag 1, viser en mere detaljeret redegørelse for afvigelserne. Nedenfor er de største hovedområder kort kommenteret.
 
 
DRIFT
Viborg Museum
På dette område (bestående af Viborg Museum, udstillingen ”Årets bil” samt Nyt magasin på Tagtækkervej) ventes et merforbrug i 2018 på 1,9 mio. kr.  Dette skyldes merforbrug i 2017 på 0,3 mio. kr. samt udstillingen ”Årets bil”, der forløber fra ultimo 2018 til primo 2019. Her er der en tidsforskydning mellem udgifter og indtægter. Viborg Museum samarbejder om udstillingen med Forstads Museet, der først udbetaler entréindtægter, når udstillingen er færdig.
 
Herudover har man i 2018, efter henstilling fra Teknologisk Institut, fremskyndet skimmelprojektet på Viborg Museum. Lejeindtægter på 0,5 mio. kr. på Nyt magasin, Tagtækkervej, realiseres ikke i 2018. Der arbejdes med mulige løsninger.
 
Brændpunktet
Brændpunktet har et overført underskud på 0,4 mio. kr. fra tidligere år. Herudover ventes der i år et merforbrug på 0,4 mio. kr. som følge af nedlukning af stedet. Det yderligere merforbrug er et udtryk for afvikling af driften, hvor der er merudgifter til personale i form af feriepenge og overarbejdsudbetaling. Desuden er indtægterne stærkt faldende.
 
Damelandsholdskampe – aftale med DBU
Der forventes et mere forbrug på 0,2 mio. kr. på projektet i år, da der afvikles en ekstra landskamp i efteråret 2018.
 
Generation Handball
I 2018 har der været tilmeldt 20% flere hold end i 2017, hvilket svarer til målsætning om vækst fra 2017 til 2018. Underskuddet på arrangementet er på 0,5 mio. kr. og samlet er målet fortsat, at der over en 3-årig periode til og med 2020, skal skabes samlet balance i økonomien for arrangementet.
 
Selvejende haller og lokaletilskud
Dette område forventer et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. – heraf er de 1,3 mio. kr. mindreforbrug fra tidligere år på folkeoplysningsområdet, mens der på hal-delen er et mindre forbrug på 0,9 mio. kr. Heraf vedrører 0,4 mio. kr. tilskud til drift og vedligeholdelse af P-pladser hos selvejende haller, som søges tilbageført til Teknisk Udvalg i denne sag.
 
VM Mountain Bike
Tilskuddet på 0,3 mio.kr. (afrundet) udbetales først i 2019, hvor løbet afvikles.
 
 
ANLÆG
Game
Der kommer mindre indtægter i 2018 end oprindelig forventet grundet en teknisk problemstilling med taget på bygningen. Dette bevirker, at projektet alligevel ikke kan afsluttes i år, da resttilskud først udbetales, når projektet er endeligt færdigmeldt.
Der henvises til Bilag 1 for en mere detaljeret afvigelsesforklaring på udvalgets anlægsprojekter.
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på mødet den 14. juni 2017 (sag nr. 4), at udvalgene i forbindelse med hver af de kvartalsvise budgetopfølgninger udarbejder oversigt over det forventede tidsforløb for de største anlægsprojekter. Der er udarbejdet oversigter for de projekter, hvor der er afsat beløb i 2018 og hvor udgiften til projektet i 2018-2022 udgør minimum 2,0 mio. kr.
De forventede tidsforløb for Kultur- og Fritidsudvalgets projekter er vedlagt som bilag nr. 3.
 
 
OMFLYTNING MELLEM POLITIKOMRÅDER
I bilag 2 ses en oversigt over foreslåede omplaceringer af budgetbeløb mellem politikområder.
 
Byrådet har tidligere besluttet, at drift og vedligeholdelse af parkeringspladser ved de selvejende idrætshaller i kommunen overgår til hallerne. Nogle haller har allerede denne opgave, men der er også en række haller, som først nu skal overtage opgaven fra kommunen. Byrådet har på mødet d. 21. juni 2017 (sag nr. 10) besluttet, at der flyttes knap 0,4 mio.kr. fra Teknisk Udvalg til Kultur- og Fritidsudvalget til dette formål.
 
Da en række haller har gjort opmærksom på, at parkeringspladserne er i for dårlig stand, er det aftalt, at overdragelsen først sker, når parkeringspladserne er blevet renoveret. Der er i årets budgetforlig afsat 1 mio. kr. i hvert af årene 2019-2022 til renovering af parkeringspladserne.
 
Ydermere indstilles der i bilag 2 til overførelse af knap 0,2 mio. kr. fra Administrativ Organisation til politikområde Kultur i forbindelse med ansættelse af projektmedarbejder på Viborg Museum.

 
Alternativer
Intet
 
 
Tidsperspektiv
Intet
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet


Bilag

Sagsid.: 18/9813

Resume

Indledende drøftelse i Kultur- og Fritidsudvalget med henblik på at afklare behov for omprioriteringer og budgetjusteringer indenfor udvalgets politikområder.

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter sagen.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 30-10-2018

Sagen blev drøftet og genoptages på næste møde i Kultur- og Fritidsudvalget.

Sagsfremstilling

Historik
Byrådet godkendte på sit møde 10. oktober 2018, sag nr. 11, budget for perioden 2019-2022.
 
 
Inddragelse og høring
Intet
 
 
Beskrivelse
I forlængelse af drøftelser i forbindelse med budgetlægningen for 2019-2022 genoptages drøftelse vedr. evt. behov for omprioriteringer og budgetjusteringer indenfor Kultur- og Fritidsudvalgets to politikområder: ”Idræt og folkeoplysning” og ”Kultur”.
 
Forvaltningen vil på mødet gennemgå temaer indenfor udvalgets budgetansvarsområder.
 
 
Alternativer
Intet
 
 
Tidsperspektiv
Der kan både være tale om budgetjusteringer, som vedrører budget 2019 og efterfølgende år og omprioriteringer, som først kan have virkning fra 2020.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Evt. budgetændringer skal være fuldt finansierede inden for udvalgets budgetramme.
Hvis der er behov for det vil forvaltningen udarbejde konkrete sagsfremstillinger til kommende møde i udvalget.      
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet
Bilag

Sagsid.: 18/51411

Resume

Sagen vedrører frigivelse af anlægsmidler disponeret til renovering af den tidligere Vestre Landsret bygning beliggende Gråbrødre Kirkestræde 3 i Viborg.
 
Der ansøges om frigivelse af rådighedsbeløb i 2019 på 3.250.000 kr. afsat i investeringsoversigten for 2019-2022.

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at der pr. 1. januar 2019 gives en anlægsudgiftsbevilling på 3.250.000 kr. til kontoen ”Viborg Museum ombygning af tidligere Vestre Landsret”,
 
2. at udgiften på 3.250.000 kr. i 2019 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2019 til projektet.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 30-10-2018

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at der pr. 1. januar 2019 gives en anlægsudgiftsbevilling på 3.250.000 kr. til kontoen ”Viborg Museum ombygning af tidligere Vestre Landsret”,
 
2. at udgiften på 3.250.000 kr. i 2019 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2019 til projektet.

Sagsfremstilling

Historik
Viborg Kommune har købt den tidligere Vestre Landsret bygning beliggende Gråbrødre Kirkestræde 3 i Viborg til fremtidig anvendelse som ”Nyt Viborg Museum”.
 
 
Inddragelse og høring
Intet
 
 
Beskrivelse
Der ansøges om frigivelse af det samlede rådighedsbeløb disponeret til anlægsprojektet i 2019 på 3.250.000 kr.
Frigivelsen af rådighedsbeløbet er en forudsætning for at kunne indgå kontrakt med totalrådgiver.
Den samlede renovering af ejendommen Gråbrødre Kirkestræde 3 i Viborg er budgetteret til 32.100.000 kr. inklusive ovenstående udgift på 3.250.000 kr.
De 32.100.000 kr. er afsat på investeringsoversigten for 2019-2022.
Den afsatte udgift er forudsat finansieret ved salg af ejendomme, bl.a. Museumsbygningen på Hjultorvet og to villaer på Riddersgade.
 
Udover de budgetterede udgifter til bygningsrenoveringen er der i investeringsoversigten for 2019-2022 disponeret 25.000.000 kr. til fremstilling af ny basisudstilling i ”Nyt Viborg Museum”. Udgiften til udstillinger forudsættes finansieret af fondsbidrag, hvoraf 2/3 allerede er sikret på nuværende tidspunkt.
 
 
Alternativer
Intet
 
 
Tidsperspektiv
Intet
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Anlægsbevillingen anvendes i forhold til følgende udgiftsposter:
 
Rådgivning
2.250.000 kr.
Forundersøgelser
500.000 kr.
Øvrige omkostninger
500.000 kr.
 
Rådgivning dækker over totalrådgivning, geoteknik, miljøundersøgelser samt intern rådgivning. Forundersøgelser og øvrige omkostninger vedrører f.eks. mindre bygningsindretning, installationsgennemgang, mødeaktiviteter, samt diverse flytteomkostninger.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet
Bilag

Sagsid.: 18/52126

Resume

Sagen vedrører orientering af Kultur- og Fritidsudvalgets om Kulturskolen Viborgs intention om, at ansøge Kulturministeriet om optagelse i det kommende nationale netværk af talentkommuner, samt ansøgning om økonomisk tilskud fra kulturministeriets pulje til talentindsats for kunstarterne.

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at Kultur og Fritidsudvalget tager forvaltningens orientering til efterretning.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 30-10-2018

Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
1. at tage forvaltningens orientering til efterretning.

Sagsfremstilling

Historik
Kulturministeren lancerede i april 2018 Kulturministeriets talentindsats for kunstarterne.
Talentindsatsen fokuserer blandt andet på en styrkelse og udbredelse af lokale talentmiljøer.
 
 
Inddragelse og høring
Intet
 
 
Beskrivelse
Kulturskolen Viborg ønsker at ansøge kulturministeriets puljemidler til talentindsats for kunstarterne. Kulturministeriet har afsat i alt 8,5 mio. kr. til styrkelse af udvalgte kommuners arbejde med talentudvikling indenfor kulturfagene: Drama, Billedkunst, Film & Animation m.v.
Der eksisterer allerede et veletableret og statsligt finansieret talentudviklingsprogram på musikområdet i form af de musikalske grundkurser (MGK).
Kulturskolen Viborgs KULTURTALENTstrategi sigter mod på sigt, at skabe en samlet og fokuseret indsats for den kunstneriske læring i Viborg Kommune. Intensionen med strategien forventes af understøtte temaerne ”Læring og Uddannelse”, ”Oplevelser og Fællesskaber” og ”Vækst og bæredygtig udvikling” i Viborg Kommunes nye styringsmodel.
Målsætningen er, at have etableret en sammenhængende og konsistent model for kulturel læring i Viborg Kommune fra skoleåret 2021/2022, hvor der både arbejdes med breddeperspektivet og talent/elite perspektivet.
 
Ambitionen er, på baggrund af en 3- årig forsøgsperiode, at etablere en sammenhængende undervisningsindsats på kulturområdet i Viborg Kommune der, udover at sikre flest mulige børn i Viborg Kommune kulturel læring i dagtilbud og skole, også sikrer en ”fødekæde” til talenttilbuddene (Art-GK) indenfor billedkunst, musik, skrivekunst, scenekunst og animation.
 
Viborg Kommunes særlige styrkeposition på animationsområdet er indtænkt i strategien, bl.a. igennem understøttelsen af Visuel HF og TAW’s mulige fremtidige ”nationale tegneakademi”.
 
 
Alternativer
Intet
 
 
Tidsperspektiv
Ambitionen er at sikre en implementering af modellen for kulturel læring, i fuld skala i Viborg Kommune fra skoleåret 2021/2022.
Kulturministeriets pulje til talentindsats for kunstarterne ansøges i november 2018.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Kulturskolen Viborg ansøger kulturministeriet om 1.000.000 kr. fordelt over en 3. årig periode. Herudover medfinansieres KULTURTALENTstrategien med 1.000.000 kr. i egenfinansiering fra Kulturskolen Viborg.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet


Bilag

Sagsid.: 18/50967

Resume

Viborg Gymnastik Forening (VGF) søger om tilskud til dækning af udgifter til reparationer af springgrave forårsaget af indtrængning af grundvand i forbindelse med kraftig nedbør i efteråret. Problemstillingen er akut, idet gulvene i gravene ødelægges, og der dannes svamp som følge af fugten.

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at der bevilges et tilskud på 144.000 kr. til renoveringsopgaver i springgrave i VGF-centret på Sct. Laurentiivej, som følge af akut opståede vandskade i springgravene,
 
2. at bevillingen finansieres af puljen til mindre anlægsinvesteringer i 2018 af det beløb, som Kultur- og Fritidsudvalget på sit møde 18. september 2018 reserverede til tilskud til etableringen af Klejtrup Friluftsbad, og
 
3. at det disponerede beløb til tilskud til Klejtrup Friluftsbad i 2019 forhøjes med 144.000 kr., således at der fortsat samlet disponeres 500.000 kr. til etablering af Klejtrup Friluftsbad med de i beslutningen fra mødet 18. september 2018 anførte forudsætninger.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 30-10-2018

Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
1. at der bevilges et tilskud på 144.000 kr. til renoveringsopgaver i springgrave i VGF-centret på Sct. Laurentiivej, som følge af akut opståede vandskade i springgravene,
 
2. at bevillingen finansieres af puljen til mindre anlægsinvesteringer i 2018 af det beløb, som Kultur- og Fritidsudvalget på sit møde 18. september 2018 reserverede til tilskud til etableringen af Klejtrup Friluftsbad, og
 
3. at det disponerede beløb til tilskud til Klejtrup Friluftsbad i 2019 forhøjes med 144.000 kr., således at der fortsat samlet disponeres 500.000 kr. til etablering af Klejtrup Friluftsbad med de i beslutningen fra mødet 18. september 2018 anførte forudsætninger.

Sagsfremstilling

Historik
Kultur- og Fritidsudvalget behandlede sidst sagen på mødet den 18. sept. 2018, hvor udvalget bevilgede tilskud for i alt 700.000 kr. og herudover disponerede 238.000 kr. til projekt vedr. friluftsbad i Klejtrup, idet der opstilledes en række forudsætninger for udbetaling af dette tilskud, herunder at der skal foreligge endelig finansieringsplan for projektet.
 
 
Inddragelse og høring
Intet
 
 
Beskrivelse
VGF har fremsendt ansøgning om dækning af udgifter til udskiftning af gulvene/bunden i to springgrave i VGF-centret på Sct. Laurentiivej i Viborg.
 
Problemet er opstået som følge af grundvandsindtrængen i to springgrave. Det er foreningens vurdering, at problemet er opstået i forbindelse med megen nedbør i august og september. Vandindtræningen har ødelagt gulvene i springgravene og har forårsaget, at der er dannet svamp i springgravene, og der er derfor akut behov for renovering.
 
VGF har indhentet tilbud på reparationen, og der er samlet tale om en udgift på 144.210 kr. Herudover søges også om tilskud til udskiftning af varmtvandsbeholder med en udgift på 24.282 kr.
 
 
Alternativer
Intet
 
 
Tidsperspektiv
Det vurderes, at problemstillingen er akut med risiko for følgeskader og evt. problemstillinger med skimmelsvamp m.v. i springgravene.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Det foreslås, at tilskud til renovering af VGF´s springgrave på 144.000 kr. finansieres ved nedsættelse af det beløb på 238.000 kr., der på mødet den 18. sept. 2018 blev reserveret til tilskud til friluftsbad i Klejtrup. Baggrunden er, at det vurderes, at projektet i Klejtrup først kan blive realiseret i 2019 og det foreslås derfor, at det beløb, der disponeres til Klejtrup Friluftsbad i 2019 forhøjes med 144.000 kr.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet


Bilag

Sagsid.: 17/20430

Resume

I budgettet for kultur- og fritidsområdet er afsat 2.073.000 kr. i 2018 til energiinvesteringer i idrætshaller.
 
Selvejende idrætshaller og Viborg Svømmehal har indsendt ansøgninger til puljen.

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at projekter med en tilbagebetalingstid på op til 10 år gennemføres, således
 
2. at der jf. sagen bevilges 28.980 kr. til Østfjends Hallen, således den årlige driftstilskudsramme reduceres med 73% af 7.100 kr., når projektet er gennemført,
 
3. at der jf. sagen bevilges 160.934 kr. til Stoholm Kultur- og Fritidscenter, således den årlige driftstilskudsramme reduceres med 73% af 21.794 kr., når projektet er gennemført,
 
4. at der jf. sagen bevilges 21.200 kr. til Houlkær Hallen, således den årlige driftstilskudsramme reduceres med 73% af 2.138 kr., når projektet er gennemført,
 
5. at der jf. sagen bevilges 61.000 kr. til Viborg Svømmehal, således den årlige driftsbevilling reduceres 100%, svarende til 9.900 kr., når projektet er gennemført,
 
6. at der meddeles afslag til Klejtrup Hallen, idet der tale om et nyt projekt og investeringen medfører derfor ikke en driftsbesparelse,
 
7. at de meddeles afslag til Rødkærsbro Hallen, idet projekterne har en tilbagebetalingstid på over 10 år.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 30-10-2018

Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
1. at projekter med en tilbagebetalingstid på op til 10 år gennemføres, således
 
2. at der jf. sagen bevilges 28.980 kr. til Østfjends Hallen, således den årlige driftstilskudsramme reduceres med 73% af 7.100 kr., når projektet er gennemført,
 
3. at der jf. sagen bevilges 160.934 kr. til Stoholm Kultur- og Fritidscenter, således den årlige driftstilskudsramme reduceres med 73% af 21.794 kr., når projektet er gennemført,
 
4. at der jf. sagen bevilges 21.200 kr. til Houlkær Hallen, således den årlige driftstilskudsramme reduceres med 73% af 2.138 kr., når projektet er gennemført,
 
5. at der jf. sagen bevilges 61.000 kr. til Viborg Svømmehal, således den årlige driftsbevilling reduceres 100%, svarende til 9.900 kr., når projektet er gennemført,
 
6. at der meddeles afslag til Klejtrup Hallen, idet der tale om et nyt projekt og investeringen medfører derfor ikke en driftsbesparelse,
 
7. at de meddeles afslag til Rødkærsbro Hallen, idet projekterne har en tilbagebetalingstid på over 10 år,
 
8. at udvalget er positivt indstillet overfor at udvide projektet, således at det også vurderes om der er energiinvesteringsprojekter indenfor de kulturelle institutioner, der er rentable indenfor de allerede vedtagne retningslinjer for tilskud fra energiinvesteringspuljen. Udvalget besluttede herudover, at det vurderes om der kan arbejdes med en maksimal tilbagebetalingstid på 12 år på kommende projekter.
 
 
Michael Nøhr deltog ikke i Kultur- og Fritidsudvalgets behandling af sagen på grund af inhabilitet.

Sagsfremstilling

Historik
Der er i budgettet i 2018 og 2019 afsat bevilling på henholdsvis 2.073.000 kr. og 2.072.000 kr. til energiinvesteringer i idrætshaller m.v. Bevillingen kan anvendes i såvel kommunale som selvejende idrætshaller.
 
Byrådet har tidligere godkendt retningslinjer vedr. energiinvesteringer i idrætshaller og det er her besluttet, at driftstilskud til selvejende idrætshaller reduceres med 73% af beregnet driftsbesparelse, mens der i kommunale haller reduceres med 100% af beregnet driftsbesparelse.
 
Kultur- og Fritidsudvalget har i driftsrammen for 2018 en ikke realiseret driftsbesparelse på idrætsområdet på 200.000 kr., som skal finansieres via energiinvesteringer.
 
Endvidere bemærkes, at der i perioden 2015-2017 er realiseret energiinvesteringer i selvejende idrætshaller på 12 mio. kr.
 
 
Inddragelse og høring
Intet
 
 
Beskrivelse
Ansøgte energiinvesteringer:
 
 
Forslag
Besparelse (kr./år)
Investering (kr.)
TB (år)
Indstilling
Østfjends Hallen
Udskiftning af armaturer
3.100
16.980
5,5
X
 
Varmeflytning
4.000
12.000
3,0
X
Rødkærsbro Hallen
Strålevarmeanlæg 1)
18.800
282.000
15,0
 
Stoholm Kultur- og Fritidscenter
Udskiftning af armaturer
10.794
105.800
9,8
X
 
Udskiftning af trykventiler mv.
11.000
55.134
5,0
X
Klejtrup Hallen
Solceller 2)
23.175
257.250
11,1
 
Houlkær Hallen
Udskiftning af armaturer
2.138
21.200
9,9
X
Viborg Svømmehal
Udskiftning af 100 stk. LED down lights
5.400
26.000
4,8
X
 
Udskiftning af 90 stk. LED lights
4.500
35.000
7,8
X
 
1) I henhold til Viborg Kommunes rapport ”Energibesparende foranstaltninger i selvejende idrætshaller”, udarbejdet af Cowi i 2014
2) Forudsætter at energibesparelse bruges til at nedbringe forbruget i nyt Klejtrup Friluftsbad, der planlægges etableret i 2019 (se bilag)
 
 
 
Alternativer
Intet
 
 
Tidsperspektiv
Projekterne foreslås realiseret snarest muligt, således at størst mulig besparelse opnås. Driftsbesparelserne fratrækkes når projektet er færdigmeldt.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Der er tidligere bevilget 393.000 kr. til nyt lysanlæg i Viborg Stadion Center, hal 3, omklædningsrum og gangarealer, 30.000 kr. til udskiftning til LED på Viborg Atletikstadion, samt 72.000 kr. til udskiftning af lys i Viborg Svømmehal. Derudover er der 31. august 2017 bevilget 500.000 kr. til Viborg Svømmehal.
 
Bevillingen på 272.114 kr. foreslås finansieret af den resterende pulje til energiinvesteringer i 2018, som udgør 1.078.000 kr.
 
Driftsbesparelsen udgør 73% af 58.932 kr. og realiseres ved reduktion af driftstilskud. Viborg Svømmehal reduceres med 9.900 kr. i den årlige driftsbevilling.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet
Bilag

Sagsid.: 18/29677

Resume

Viborg Idrætsråd har gennemført screening vedr. halfaciliteter og har fremsendt indstilling vedr. investering i halfaciliteter.
 
Indstillingen behandles i Kultur- og Fritidsudvalget med henblik på udvalgets stillingtagen i sagen.

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender Viborg Idrætsråds indstilling om investeringer i halfaciliteter med en samlet investering på 28.140.000 kr. og en andel, som finansieres af Viborg Kommune på 14.070.000 kr. (alle tal i 2018-priser), således som indstillingen fremgår af bilag til sagen,
 
2. at udvalget godkender, at de selvejende idrætshaller igangsætter planlægning af realiseringen af de godkendte projekter, idet godkendelse og frigivelse af anlægstilskud afventer de konkrete, projekterede projekter, som også skal indeholde anlægsbudget, finansieringsplan og evt. konsekvenser for idrætshallens driftsbudget og idet bevillinger som udgangspunkt først kan frigives i budgetår, hvor der er afsat rådighedsbeløb til formålet,
 
3. at Viborg Idrætsråd i 2020 gennemfører opfølgning på analysen med henblik på at udarbejde indstilling vedr. anvendelse af den resterende del af den samlede budgetramme til området.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 30-10-2018

Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
1. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender Viborg Idrætsråds indstilling om investeringer i halfaciliteter, som beskrevet i scenarie 1, således som indstillingen fremgår af bilag til sagen, dog således
 
2. at udvalget godkender, at de selvejende idrætshaller igangsætter planlægning af realiseringen af de godkendte projekter, idet godkendelse og frigivelse af anlægstilskud afventer de konkrete, projekterede projekter, som også skal indeholde anlægsbudget, finansieringsplan og evt. konsekvenser for idrætshallens driftsbudget og idet bevillinger som udgangspunkt først kan frigives i budgetår, hvor der er afsat rådighedsbeløb til formålet,
 
3. at Viborg Idrætsråd senest 1. maj 2019 fremsender opfølgning på analysen med henblik på at udarbejde indstilling vedr. anvendelse af den resterende del af den samlede budgetramme til området.

Sagsfremstilling

Historik
Kultur- og Fritidsudvalget fik forelagt Viborg Idrætsråds analyse vedr. idrætshaller på mødet i juni 2018 og på udvalgets møde den 14. august 2018 gennemgik repræsentanter for Viborg Idrætsråd analysen.
I forlængelse heraf besluttede udvalget, at sagen genoptages, når Viborg Kommunes budget for 2019-2022 er vedtaget i Byrådet.
Det bemærkes endvidere, at analysen blev udarbejdet af Viborg Idrætsråd efter aftale i 2017 med det daværende Kultur- og Fritidsudvalg.
 
 
Inddragelse og høring
Viborg Idrætsråd har udarbejdet rapport med screening af halfaciliteter og indstilling vedr. investeringer i halfaciliteter.
Der har i forløbet været afholdt flere møder med de selvejende idrætshallers bestyrelser, hvor bestyrelserne er blevet orienteret og har været inddraget i forbindelse med fastlæggelse af de principper, der ligger til grund for rapporten og den indstilling.
 
 
Beskrivelse
Analysen indeholder screening af halfaciliteter i Viborg Kommune med forslag til investeringer i idrætshallerne indenfor en samlet ramme på ca. 28 mio. kr., hvor af det kommunale anlægstilskud udgør halvdelen.
 
Idrætsrådets indstilling indebærer, at følgende projekter tilgodeses og realiseres i 2020 og 2021:
 
PROJEKT, investering
Samlet udgift
Anlægstilskud, Viborg Kommune
KAPACITET I AKTIVITETSRUM
 
 
Bjerringbro Idrætspark, nyt halgulv
1.060.000
530.000
Løvel Hallen, foldevæg i aktivitetsrum
400.000
200.000
Løgstrup Hallen, nyt halgulv
1.000.000
500.000
Østfjendshallen, tilbygning 1/3 hal
3.360.000
1.680.000
Atletikfaciliteter i alm. idrætshal
4.000.000
2.000.000
 
 
 
BASISNIVEAU FOR STAND (funktionalitet)
 
 
Bjerringbro Idrætspark, akustik i svømmehal
150.000
80.000
Rødkærsbro Hallen, renovering af indgangsparti
180.000
90.000
Ulbjerg Kultur- og Fritidscenter, solafkærmning
210.000
110.000
Stadioncenter, akustik i idrætshaller
570.000
290.000
Møldrup Hallen, renovering af skydekælder
380.000
190.000
Møldrup Hallen, renovering af materialer
670.000
340.000
Løgstrup Hallen, nyt tag
1.950.000
980.000
 
 
 
ARKITEKTONISKKVALITET (æstetik)
 
 
Klejtrup Hallen, øget transparens indgangsparti
190.000
100.000
Klejtrup Hallen, øget transparens cafeteria
190.000
100.000
 
 
 
STORE KVALITETSBYGGERIER
 
 
Liseborg Centret, ny idrætshal
12.500.000
6.250.000
 
 
 
TOTAL
26.810.000
13.440.000
TOTAL, Idrætsrådets forslag om prissikring via tillæg af 5 %
28.140.000
14.070.000
 
Samlet er der forslag om investeringer på 28.140.000 kr., hvoraf Viborg Kommune bidrager md 50 %, svarende til 14.070.000 kr. i 2018-priser.
 
I forbindelse med realiseringen af projekterne er det helt afgørende, at forslag om, at den selvejende idrætshal selv skal finde finansiering svarende til mindst 50 % af investeringen (heraf kan lån udgøre op til 40 %) og dette præciseres i forbindelse med de enkelte bevillinger.
 
Endvidere foreslås, at sagen genoptages, når de enkelte projekter skal realiseres.
 
I forbindelse med udvalgets drøftelse på mødet 14. august 2018 var der særlig fokus på forslag om etablering af atletikfaciliteter i almindelig idrætshal, hvor der er disponeret i alt 4 mio. kr., hvoraf Viborg Kommune bidrager med 2 mio. kr. Det bemærkes i den forbindelse, at ideen om etablering af atletikfaciliteter i forbindelse med en idrætshal indgår som et element i programmeringen af det nye samlingssted for Overlund, hvor skole- og idrætsfaciliteter tænkes sammen og at der derfor ikke pt. foreligger endelig afklaring af økonomien i dette projekt.
 
 
Alternativer
Intet
 
 
Tidsperspektiv
Rådighedsbeløb er afsat i 2020, 2021 og 2022.
Når der foreligger beslutning om, hvilke projekter, der skal tilgodeses, igangsætter den enkelte hal arbejdet med at finde egenfinansiering svarende til 50 % af investeringen.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Byrådet har i budgettet for 2019-2022 i investeringsoversigten afsat 7.150.000 kr. i hvert af årene 2020, 2021 og 2022, i alt 21.450.000 kr.
Viborg Idrætsråds indstilling vedrører alene de beløb, der er afsat i 2020 og 2021.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
IntetBilag

Sagsid.: 17/25761

Resume

Byrådet afholdte temamøde om styringsmodellens første tema ”Sundhed” 5. september 2018. Der er nu lavet en opsamling fra dette møde. Med baggrund i opsamlingen drøfter udvalget indsatser som kan understøtte disse målsætninger.

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at sagen drøftes med henblik på at formulere indsatser for temaet ”Sundhed”.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 30-10-2018

Sagen blev drøftet og den genoptages på et kommende møde.

Sagsfremstilling

Historik
5. september 2018 blev det første tema ”Sundhed” i den nye styringsmodel drøftet på et temamøde for byrådet. De øvrige vedtagne temaer i styringsmodellen – og som drøftes på de to kommende temamøder for byrådet – er:
 
  • Bæredygtighed
  • Vækst og socialt ansvar
  • Læring og uddannelse
  • Oplevelser og fællesskaber
 
Inddragelse og høring
Intet
 
 
Beskrivelse
På temamødet drøftede Byrådet – såvel i grupper som i plenum – temaet vedr. sundhed, herunder hvilke målsætninger som skal være gældende for dette tema. En opsamling på disse drøftelser er vedlagt som bilag nr. 1.
 
På baggrund af de formulerede målsætninger for temaet ”Sundhed” drøfter og kommer med forslag til indsatser (gerne tværgående), der kan understøtte disse målsætninger.  De fire målsætninger er:
 
  • Andelen af unge rygere er halveret inden 2025.
Der er 20 % færre rygere i alle aldersgrupper.
 
  • Mindst 85 % af alle borgere i Viborg Kommune er fysisk aktive i 2025.
 
  • Andelen af borgerne i Viborg Kommune med et sundt kostmønster skal stige til 88 % i 2025.
 
  • Mindst 80 procent af alle borgere i Viborg Kommune vurderer deres generelle trivsel og livskvalitet som høj i 2025.
 
Skabelonen til udvalgets arbejde med indsatser under temaet sundhed vedlægges som bilag nr. 2.
 
 
Alternativer
Intet
 
 
Tidsperspektiv
Målsætninger til de øvrige fire temaer drøftes på temamøder for byrådet 10. oktober 2018 og 21. november 2018. Efter temamøderne kan fagudvalgene begynde at drøfte indsatser for de enkelte temaer.
 
Målsætningerne for samtlige temaer i styringsmodellen forventes endelig godkendt på byrådets møde 19. december 2018, jf. tidsplanen i bilag nr. 3.
 
Fagudvalgene drøfter og udarbejder forslag til indsatser løbende. Der vil være en samlet drøftelse af alle indsatser på byrådets plankonference i april 2019.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet
Bilag

Sagsid.: 17/62543

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 30-10-2018

Orienteringen taget til efterretning.

Sagsfremstilling

1.
Meddelelser fra formanden
 
- Orientering fra møde med Viborg Golfklub.
- Møder med Carte Blanche og Skovgaard Museet
- Orientering fra møde vedr. Vestbadet og ny svømmehal
 
2.
Meddelelser og gensidig orientering
 
3.
Overlund rykker - Ekstraordinære møder i KFU forud for ØEU 13/3 og 10/4-2019
 
4.
DDS Sortebrødre Gruppe har rettet henvendelse om større faciliteter.
Henvendelse er vedlagt som bilag 1
 
5.
Viborg Billard Club – 50 års jubilæum
Indbydelse vedlagt som bilag 2
 
6.
Houlkær Hallen, henvendelse vedr. ejendommen Odshøjvej 160, Viborg.
Bilag vedlagt som bilag 3.
 
7.
Viborg Bibliotekerne, orientering om aktuelle projekter m.v.
 
 
Bilag

Sagsid.: 17/62487

Resume

I henhold til de af Byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd - herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste – skal Byrådet og udvalgene godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder.

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår,
 
1. at Kultur- og Fritidsudvalget tager stilling til mødelisten.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 30-10-2018

Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
1. at mødelisten 10/2018 godkendes.

Sagsfremstilling

Historik
Byrådet vedtog i møde 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.
 
 
Inddragelse og høring
Intet
 
 
Beskrivelse
Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
Hvis Kultur- og Fritidsudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.
 
 
Alternativer
Intet
 
 
Tidsperspektiv
Intet
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra Byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.


Bilag

Sagsid.: 17/53820

Resume

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 30-10-2018

Orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Historik
Byrådet godkendte på sit møde 21. februar 2018 (sag nr. 19) proces og grundlag for udarbejdelsen af en helhedsplan for Bjerringbro.
 
Kultur- og Fritidsudvalget fik på sit møde 5. februar 2018 (sag nr. 2) orientering om, at Kultur- og Fritidsudvalgets projekt for en Kulturpark ved Gudenåhuset og Teknisk Udvalgs projekt for tiltag til at forbedre gågademiljøet i Bjerringbro begge ville indgå i helhedsplanen. Det betyder at rådgiver, der udarbejder helhedsplanen, også udarbejder et samlet skitseforslag for projekterne, og at projekterne tænkes tæt sammen for at skabe bedst mulig synergi med de øvrige tiltag i Bjerringbro midtby.
 
 
 
Inddragelse og høring
Helhedsplanen udarbejdes i tæt samarbejde med en lokal følgegruppe, der er nedsat af Bjerringbro Byforum. Bjerringbrorådet har også afholdt 2 møder omkring helhedsplanen.
 
Som led i processen omkring udarbejdelsen af helhedsplanen er afholdt 2 åbne workshops/ borgermøder 29. august og 3. oktober 2018. Der har deltaget ca. 120 borgere i hver workshop. Der har yderligere været afholdt en digital idéindkaldelse, hvor mere end 200 borgere deltog.
 
 
Beskrivelse
 
 
Alternativer
Intet
 
 
Tidsperspektiv
Det færdige planforslag præsenteres på et borgermøde i januar 2019, før det fremsendes til Byrådet med henblik på vedtagelse i februar 2019.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet