You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

tirsdag den 26. februar 2019 kl. 12:00

Mødested M.1.17/rådhuset
Udvalg Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedeltagere Birgith B. Langballe, Claus Nielsen, Mads Panny, Michael Nøhr, Niels-Jørgen Ottesen
Fraværende Ingen
Bemærkninger Kunstforum Viborg deltager i mødet kl. 15.00

Sagsid.: 19/7161
Resume
Kultur- og Fritidsudvalget drøfter styringsmodellen og udvalgets handlinger og initiativer i forlængelse heraf.
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at udvalget drøfter styringsmodellen og tilknyttede handlinger og initiativer.
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 26-02-2019
Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
1. at sagen genoptages på mødet 26. marts 2019.
Sagsfremstilling
Historik
Byrådet har på sit møde 19. december 2018 godkendt ny styringsmodel. Modellen indeholder 5 temaer og 21 målsætninger.
 
 
Inddragelse og høring
Intet
 
 
Beskrivelse
Drøftelserne tager udgangspunkt i styringsmodellen. Drøftelsen vil være åben ud fra hovedspørgsmålene:
 
 • Generel drøftelse af de fem temaer og de samlede målsætninger. Hvilke er særligt relevante for Kultur- og Fritidsudvalget? 
 • Hvilke igangværende initiativer indenfor kultur- og fritidsområdet findes allerede -og passer ind i målsætningerne i styringsmodellen?
 • Hvilke nye handlinger og initiativer ønsker udvalget at sætte i værk for at realisere målene?
 
Direktør Lars Stentoft, Kultur & Udvikling, vil være ”proceskonsulent” i forhold til drøftelsen for at give det samlede udvalg mulighed for at deltage i drøftelserne.
 
Styringsmodellen med temaer og målsætninger er vedlagt.
 
 
Alternativer
Intet
 
 
Tidsperspektiv
Intet
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet
Bilag

Sagsid.: 19/5520
Resume
Med udgangspunkt i en orientering om den fælles proces og spilleregler for årets budgetlægning, tilrettelægger udvalget sin egen budgetproces. Herunder lægges der op til en indledende drøftelse af, om der er særlige temaer, som skal indgå og belyses nærmere i årets budgetlægning.
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at orientering om den fælles proces og spilleregler for budgetlægningen tages til efterretning,
 
2. at det drøftes, om der er særlige temaer, som skal indgå udvalgets budgetlægning, og
 
3. at procesplanen for udvalgets egen budgetproces vedtages.
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 26-02-2019
Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
1. at orientering om den fælles proces og spilleregler for budgetlægningen tages til efterretning,
 
2. at procesplanen for udvalgets egen budgetproces vedtages.
 
Der henvises til beslutningen vedr. budget 2019-2022 på udvalgets møde 29. januar 2019.
Sagsfremstilling
Historik
Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog på mødet 23. januar 2019, sag nr. 1, spilleregler, procesplan og principper for årets budgetlægning.
 
 
Inddragelse og høring
Hoved-MED har drøftet den kommende budgetlægning på mødet 17. december 2018.
 
 
Beskrivelse
Spilleregler for budgetlægningen
Udvalgene udarbejder budgetforslag inden for de udmeldte rammer, der er beregnet ud fra de principper, som er godkendt af Økonomi- og Erhvervsudvalget.
Demografi på ældre-, dagtilbuds- og skoleområdet er udpeget som en særlig budgetudfordring, som byrådet skal finde finansiering til i budgetlægningen.
Øvrige budgetudfordringer skal det enkelte fagudvalg selv finansiere inden for eget budget.
Der skal i 2020 findes reduktionsforslag for 35,2 mio. kr., heraf 16,4 mio. kr. vedrørende statens moderniserings- og effektiviseringsprogram og 18,8 mio. kr. vedrørende en halv procent effektivisering jf. byrådets effektiviseringsstrategi.
Opgaven med at finde disse reduktionsforslag er forankret i Økonomi- og Erhvervsudvalget, som vil blive forelagt et oplæg af direktionen. Direktionens oplæg vil både omfatte tværgående reduktionsforslag og forslag på de enkelte direktørområder. Som udgangspunkt skal det enkelte fagudvalg derfor ikke selv indregne reduktionsforslag i sit budgetforslag. Hvis et fagudvalg selv finder reduktioner i budgetlægningen, vil besparelsen herved tilfalde udvalgsområdet og kunne finansiere evt. udfordringer eller driftsønsker.
Udvalgenes servicerammer er derfor ikke reduceret i 2020. Reduktionen på 35,2 mio. kr. ligger foreløbigt under Økonomi- og Erhvervsudvalget som en ikke-udmøntet pulje. Udvalgenes servicerammer er reduceret med en halv procent årligt i 2021 til 2023, jf. byrådets effektiviseringsstrategi.
Spillereglerne for anlægsbudgettet:
Spillereglerne for anlægsbudgettet er følgende:
 1. Udvalgene kan foreslå nye anlægsønsker i hele budgetperioden inden for uændrede rammer i hvert budgetår.
 2. Nye anlægsønsker skal være fuldt finansierede ved bortfald, reduktion eller udskydelse af eksisterende anlægsprojekter. Projekter kan ikke fremrykkes til 2019 for at finde finansiering, idet den statslige ramme også er under pres i 2019.
 3. Det er muligt at udskyde anlægsprojekter til 2024 for at finde fuld finansiering af nye anlægsønsker.
 
De restriktive krav skyldes, at der allerede er vedtaget et stort anlægsprogram, som overstiger den forventede ramme, som staten fastsætter.
Særlige temaer i budgetlægningen:
Det drøftes, om der er særlige temaer, som udvalget ønsker belyst og drøftet i løbet af budgetlægningen. Særlige temaer vil fx kunne være økonomiske udfordringer. Hvis udvalget har nye initiativer på vej i 2020, som skal understøtte målsætningerne i byrådets nye styringsmodel, vil disse også kunne indgå som et særligt tema i budgetlægningen.
 
Byrådet vedtog på mødet 19. december 2018, sag nr. 36, de fem tværgående temaer i den nye styringsmodel samt en række målsætninger, der knytter sig til disse temaer. Temaerne er bæredygtighed, vækst og socialt ansvar, sundhed, læring og uddannelse samt oplevelser og fællesskaber. Udvalgenes arbejde med handlinger/initiativer, der skal understøtte disse målsætninger præsenteres for byrådet på plankonferencen. Her drøftes behovet for koordinering på tværs af udvalg og hvilke handlinger/initiativer, der allerede vil kunne indgå i dette års budgetlægning.
 
Det bemærkes, at Kultur- og Fritidsudvalget på mødet 29. januar 2019, sag nr. 1, behandlede sag vedr. budget 2019-2022 (og dermed også budgetforslag 2020-2023) med fokus på kulturhuse, væresteder og mindre museumslignende enheder.
 
Udvalget godkendte følgende kommissorium for opgaven:
 
Til budgetlægningen 2020-2023 i Kultur- og Fritidsudvalgets regi udarbejdes analyse, som kan danne grundlag for udvalgets prioritering af bevillinger til kulturhuse og mindre museumslignende enheder.
 
Analysen har fokus på:
-      vurdering af de enkelte ejendomme/aktivitetssteder
-      afdække muligheder og evt. omprioriteringer/harmonisering af tilskud m.v.
-      understøtter brugen af ejendommen ”gode lokale løsninger” og en optimal anvendelse af m2?
 
Analysen skal indeholde:
Kulturhuse:
Analysen skal indeholde en vurdering af de enkelte kulturhuse:
-      Kortlægning af brugen af ”stedet”:
o    Hvem står for drift af stedet (organisering m.v.)?
o    Hvem er brugerne?
o    Hvor meget bruges ”stedet”?
o    Afdække potentiale i forhold til flere/andre brugere og i forhold til optimal anvendelse af m2.
o    Understøtter brugen af ”stedet” gode lokale løsninger?
o    Mulighed for samdrift med andre foreninger og institutioner.
-      Vurdering af ejendommen: fakta, standard og renoveringsbehov.
-      Økonomi, overvejelser vedr. evt. harmonisering af tilskud, muligheder for ekstern medfinansiering m.v.
 
Mindre museumslignende enheder:
Analysen skal indeholde en vurdering af de enkelte enheder:
-      Kortlægning af brugen af stedet
o    Hvem står for drift og udvikling af ”museet”?
o    Hvem besøger/bruger stedet?
-      Besøgstal, skoletjeneste/KLC, andre brugere
o    Afdække potentiale i forhold til flere/andre brugere samt afklare muligheder for at indgå i gode lokale løsninger, herunder optimal anvendelse af m2.
o    Muligheder for samdrift med andre foreninger og institutioner.
-      Vurdering af ejendommen: fakta, standard og renoveringsbehov.
-      Faglige vurderinger af indhold m.v. (kulturhistorisk betydning m.m.)
-      Økonomi, overvejelser vedr. harmonisering af tilskud, muligheder for eksterne medfinansiering m.v.
 
 
Analysen skal foreligge til Kultur- og Fritidsudvalgets møde primo juni 2019, således at evt. budgetændringer kan indarbejdes i Kultur- og Fritidsudvalgets forslag til budget for perioden 2020-2023. 
 
Analysen skal således foreligge til Kultur- og Fritidsudvalgets afsluttende budgetdrøftelse på mødet 4. juni 2019.
 
Herudover bemærkes, at Viborg Idrætsråd er i gang med analysearbejde vedr. investering i selvejende idrætshaller og vedr. investeringer i bane- og lysanlæg. Disse analyser skal også foreligge til behandling på udvalgets møde 4. juni 2019.
 
 
Budgetprocessen
Udvalgets budgetlægningsproces følger den fælles procesplan, som Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte på mødet 23. januar 2019, sag nr. 1. Efter procesplanen skal fagudvalgene færdiggøre deres drifts- og anlægsbudgetter i juni.
 
Udvalgene tilrettelægger selv inden for denne tidsramme, hvornår de vil drøfte de forskellige temaer i budgetlægningen. Det planlægges også, hvordan MED-system og relevante interessenter skal inddrages i en dialog omkring budgetforslaget.
 
På baggrund af den fælles procesplan er der udarbejdet en mere detaljeret procesplan for Kultur- og Fritidsudvalget. Procesplanen kan ses som bilag nr. 1.
 
 
Alternativer
Intet
 
 
Tidsperspektiv
Intet
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet
Bilag

Sagsid.: 19/2126
Resume
Brugerne af Liseborg Centret, Søndermarkens Idrætsklub, Viborg Lawn Tennis Klub og Viborg Squash Klub, har fremsendt forslag til helhedsplan for udvikling af idrætsfaciliteterne på centret, indeholdende:
 
 1. forslag om overdragelse af ejerskab for anlægget til brugerne
 2. forslag til indhold i aftale om overdragelse og fremtidig drift af Liseborg Centret.
 3. udbygningsplan for anlægget.
 
Brugerne er Søndermarkens Idrætsklub, Viborg Lawn Tennis Klub og Viborg Squash Klub.
 
Indstilling
Kultur- og Fritidsudvalget behandlede sagen på mødet den 29. januar 2019.
Beslutningen fra mødet er anført nedenfor.
 
I beslutningen er anført, at sagen genoptages på kommende møde, når udvalget er fuldtalligt og at sagen herefter genoptages igen, når endeligt beslutningsgrundlag foreligger.
 
På baggrund heraf er sagen optaget på dagsordenen for mødet i udvalget 26. februar 2019.
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 26-02-2019
Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
1. at beslutning i sagen fra udvalgets møde 29. januar 2019 fastholdes, dog således at salgsprisen ved overdragelse af ejendommen revurderes.
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 29-01-2019
Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
1. at Kultur- og Fritidsudvalget beslutter, at udvalget er indstillet på at overdrage ejerskabet for Liseborg Centret til den selvejende institution ”Liseborg & Finderuphøj Kultur- og Idrætscenter”,
 
2. at udvalget tager forslaget til helhedsplan /for videreudvikling af Liseborg Centret, således som beskrevet i sagen med tilhørende bilag, til orientering,
 
3. at forvaltningen i samarbejde med brugerne af anlægget færdiggør beslutningsgrundlag, som bl.a. skal indeholde:
 
 • Forslag til aftale vedr. overdragelse af anlægget til en selvejende institution.
 • Forslag til driftsaftale med selvejende institution om drift af anlægget incl. forslag til driftstilskud, afklaring af forhold vedr. overdragelse af medarbejdere m.m.
 • Model for udbygning af anlægget jfr. brugernes forslag til helhedsplan incl. tidsplan og finansieringsmodel,
 
4. at forslag til driftsaftale med den selvejende institution skal være indenfor den økonomiske ramme, der er afsat til drift af Liseborg Centret i budgettet for 2019 og idet centret i den samlede aftale med Viborg Kommune skal stilles lige – også økonomisk - med de andre selvejende idrætshaller i Viborg Kommune,
 
5. at sagen genoptages på kommende møde, når udvalget er fuldtalligt og at sagen herefter genoptages igen, når endeligt beslutningsgrundlag foreligger.
Fraværende:
Michael Nøhr
Sagsfremstilling
Historik
Liseborg Centret er oprindelig sammensat af en række delelementer/bygninger, hvor der var forskellige ejere på de enkelte bygninger:
 
 • Liseborg Hallen var ejet af en selvstændig selvejende institution
 • Tennishallen var ejet af Viborg Lawn Tennisforening
 • Liseborg Centret (cafe, klublokaler, omklædningsrum, fællesfaciliteter m.v.) var ejet af Viborg Sport (som senere blev til Viborg Idrætsråd).
 
Det samlede anlæg incl. udendørs baneanlæg til tennis, fodbold, håndbold, cricket m.v. samt arealer, hvorpå bygninger var opført, ejedes af Viborg Kommune.
 
I 2003 var økonomien i Liseborg Hallen meget anstrengt og bygningsejerne rettede henvendelse til Viborg Kommune med anmodning om, at Viborg Kommune overtog ejerskabet for hele anlægget og herunder restgæld på kreditforeningslån.
 
I marts 2004 godkendte Viborg Byråd en samlet plan, som bl.a. indebar, at Viborg Kommune overtog ejerskabet for Liseborg Hallen, Liseborg Centret og Tennishallen og herefter ejede og drev det samlede idrætscenter på Liseborg; ”Liseborg Centret”.
 
Liseborg Centret indgik herefter som et kommunalt idrætsanlæg ved kommunesammenlægningen og har siden 2004 været drevet som et kommunalt idrætsanlæg.
 
Området er planmæssigt omfattet af Byplanvedtægt nr. 31, godkendt i Viborg Byråd 16. september 1969, og området er i denne byplanvedtægt udlagt til følgende formål: ”Området forbeholdes til offentlige formål (idrætsanlæg)”.
 
Brugerne på Liseborg (Søndermarkens Idrætsklub (SIK), Viborg Lawn Tennisforening (VLTF) og Viborg Squashklub (VS) har i de senere år arbejdet med udviklingsmulighederne for idrætsanlægget, idet byudviklingen omkring Liseborg Centret med et meget stort nyere boligområde, har betydet, at der er et stort pres på faciliteterne på Liseborg.
 
Dette blev senest bekræftet i Viborg Idrætsråds analyse af halfaciliteterne i Viborg Kommune, hvor det blev dokumenteret, at Liseborg-området er det område, hvor der er størst pres på faciliteterne. Det er således dokumenteret, at nuværende faciliteter ikke blot alle hverdage, men også i weekender anvendes fuldt ud af de lokale klubbers træning, primært på grund af den store vækst i medlemstal, og at foreningerne har en række ønsker om yderligere tid til træning m.v.
 
Der henvises til halanalysen, hvori det fremgår: 
”Halanalysen arbejder med 9 fleksibilitetsforventninger, der stiller meget høje krav til udnyttelsen af halfaciliteterne både hverdage og weekends – fx åbningstider, træningstid per hold og udøvere per træning. Fleksibilitetsforventningerne kobles til den indberettede brug af faciliteterne. Det giver et samlet billede af presset på alle faciliteter i kommunen og gør det muligt at sammenligne behov.
 
Liseborg har som den eneste facilitet en negativ ledig kapacitet, jf. fleksibilitetsforventninger. Den negative ledige kapacitet betyder bandt andet, at brugerforeningerne må træne mindre end standard, har overbelægning på mange aktiviteter og er nødt til at benytte flere andre haller. Liseborg er således som den eneste hal i halanalysen i rød zone.”   
 
 
Den 24. april 2018 afholdtes møde mellem brugerne af Liseborg Centret og Kultur- og Fritidsudvalget, hvor brugerne præsenterede deres foreløbige overvejelser i forhold til kommende helhedsplan for udvikling af det samlede idrætscenter.
 
 
Inddragelse og høring
Forslag til helhedsplan er udarbejdet i fællesskab af brugerne på Liseborg Centret.
Der er ikke formelle krav om inddragelse og høring i forhold til helhedsplanen.
Hvis evt. projekter forudsætter ændret planlægning indgår inddragelse og høring efter gældende regler og lovgivning. 
 
 
Beskrivelse
Brugerne af Liseborg Centret har fremsendt oplæg vedr. ”Liseborg og Finderuphøj Kultur- og Idrætscenter” af 9. januar 2019 (bilag 1).
 
Oplægget indeholder en samlet helhedsplan for udvikling af anlægget. De enkelte hovedpunkter i oplægget beskrives kort her:
 
Visionen (bilag 2):
Overordnet er visionen af videreudvikle sydbyens idrætsanlæg og dermed imødekomme bydelens meget store foreningsaktivitet.
 
Der peges i visionen på, at etablering af hal 2 (håndboldhal) er meget presserende, og herudover er det ambitionen af udvikle Liseborg-anlægget til det naturlige samlingspunkt for sydbyens beboere, uanset om man dyrker idræt, er tilskuer, deltager i fester eller blot skal have aftensmad efter børnenes eller egen træning. Den nye ambition er at være mødested for fællesskaber, både i allerede etablerede foreninger og i nye fællesskaber indenfor kultur og fritid. En ambition, der er i fin overensstemmelse med Byrådets nye styringsmodel.
 
Det er samtidig ambitionen at skabe tidssvarende faciliteter indenfor den absolutte elite indenfor pigefodbold, håndbold (i 1. – 2. division) samt tennis og squash, og samtidig udnytte faciliteterne til bredden i fodbold, håndbold, tennis og squash og dermed skabe en fornuftig udnyttelse af anlægget og i forlængelse heraf en god driftsøkonomi. Samtidig vil man arbejde for, at der kommer nye brugere på anlægget, og her nævnes som eksempler: e-sport, ældreidræt samt evt. svømmeklub, hvis dette måtte være relevant.
 
Liseborg-anlægget foreslås overtaget af den selvejende institution, der i dag driver Finderuphøj Hallen, således at man får synergi ved samdrift af disse to anlæg i en juridisk enhed og samtidig kan understøtte udviklingen af volleyball og badminton i SIK´s regi, idet disse to idrætsgrene primært bruger Finderuphøj Hallen.
 
Masterplan (bilag 3), opdelt i faser:
Der er i samarbejde med ERIK Arkitekter udarbejdet en masterplan, som indeholder bud på, hvordan bygningsmassen kan forbedres og udvikles til gavn for brugerne. Masterplanen er som udgangspunkt opdelt i følgende 4 faser:
 
 1. Ny håndboldhal, nyt indgangsparti med ”rygrad og hjerte”, som binder hele anlægget sammen, ny tennishal, fitness-faciliteter m.m.
 2. 4 nye squashbaner.
 3. Udvidelse af parkeringsområde og oprydning på udenomsarealer
 4. Flytning af fodboldbaner til arealer bag Liseborg Centret.
Det anføres, at der i en samlet model for omflytning af baner, kan være mulighed for at frigøre arealer øst for centret til udstykning. Dette forudsætter dog også, at Viborg Kommune anskaffer nye arealer syd for centret, således at baneanlæg, som pt. er placeret på arealerne øst for centret, kan genetableres.
 
Overtagelse af Liseborg Centret.
Brugerne foreslår, at centret overtages af den selvejende institution for 1 kr.
I forhold til ansatte vil der være tale om virksomhedsoverdragelse.
 
Organisering og vedtægter:
Forslaget indebærer, at anlægget etableres i den nuværende selvejende institution Finderuphøj Hallen, som ændrer navn, vedtægter og bestyrelse i forbindelse med projektet.
 
I forbindelse med vedtægternes ændring sikres, at der ikke kan være sammenfald mellem medlemmer af bestyrelserne i de foreninger, der anvender anlægget og bestyrelsen for anlægget. Udkast til vedtægter er vedlagt som bilag 5.
 
 
Alternativer
Såfremt udvalget ikke godkender, at der arbejdes videre med forslag til helhedsplan, videreføres driften af anlægget i kommunalt regi.
 
 
Tidsperspektiv
Forvaltningen foreslår, at endeligt og detaljeret beslutningsgrundlag udarbejdes til behandling og evt. godkendelse i Kultur- og Fritidsudvalget inden sommerferien 2019. 
Forslaget skal godkendes i Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet 
Evt. overdragelse af anlægget kan formentlig effektueres i 2. halvår af 2019/pr. 1. januar 2020.
Tidsplan for byggeprojekt er uafklaret, idet der kan være planmæssige problemstillinger, der har indvirkning herpå. Fra brugerside er der et klart ønske om, at realiseringen af projektet fremskyndes mest muligt.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Masterplan, opdelt i 4 faser, incl. økonomi m.v.:
 
1.  Ny håndboldhal, nyt indgangsparti med ”rygrad og hjerte”, som binder hele anlægget sammen, ny tennishal, fitness-faciliteter m.m.
Samler anlægsudgift vurderet til 20,8 mio. kr. excl. moms.
Finansiering:
Egenfinansiering
1,25 mio. kr.
Lån
9,15 mio. kr.
Tilskud fra Viborg kommune
10,40 mio. kr.
 
2.  4 nye squashbaner med budget på 2,5 mio. kr.  
3.  Udvidelse af parkeringsområde og oprydning på udenomsarealer.
4.  Flytning af fodboldbaner til arealer bag Liseborg Centret.
Det anføres, at der i en samlet model for omflytning af baner, kan være mulighed for at frigøre arealer øst for centret til udstykning. Dette forudsætter dog også, at Viborg Kommune anskaffer nye arealer syd for centret, hvor banerne kan genetableres.
 
Overtagelse af Liseborg Centret.
Brugerne foreslår, at centret overtages af den selvejende institution for 1 kr.
 
I forbindelse med overtagelsen anføres nogle forudsætninger, som skal opfyldes:
 
 • Viborg Kommunes tilskud fastlåses i de næste 10 år på niveau svarende til, hvad tilskuddet har været de seneste år, således at det er økonomisk neutralt for Viborg Kommune, når der indregnes sædvanlig pristalsregulering, idet forventningen er, at der kan skabes mere for de samme penge.
 • I forbindelse med etablering af nye faciliteter på anlægget (f.eks. ny idrætshal og ny tennishal) forudsættes, at der også ydes tilskud efter de til enhver tid gældende regler for tilskud til de selvejende idrætshaller i Viborg Kommune.
 • ERIK Arkitekter har i juni 2018 prissat en række forestående vedligeholdelsesopgaver (bilag 4) og denne vurdering indgår i en samlet aftale med Viborg Kommune, som indeholder:
 
·         Årligt tilskud fra Viborg Kommune til vedligeholdelse og renovering på 250.000 kr. (pristalsreguleres). Beløbet er allerede i Viborg Kommunes budget for E&E.
·         Tilskud til drift via driftstilskud og lokaletilskud efter gældende retningslinjer for tilskud til selvejende idrætshaller i Viborg Kommune og indenfor den budgetramme, der er afsat til drift af Liseborg Centret i 2019.
·         Viborg Kommune må i den kommende 10 års periode i forbindelse med enkeltstående projekter (jfr. tilstandsnotat og prissætning heri) være opmærksom på, at der søges tilskud til større identificerede vedligeholdelsesopgaver, da dette er en forudsætning for overtagelse af anlægget (”ERIK´s” vurderede anlægspris er anført):
·         Nyt parketgulv i hal (760.000 kr.)
·         Ny overpap på hal (330.000 kr.)
·         Udskiftning af vinduer og døre (880.000 kr.)
·         Renovering af baderum og toiletter (2.400.000 kr.)
·         Belægning udearealer (350.000 kr.)
 
Forvaltningen bemærker til masterplanen:
Fase 1 indeholder en samlet investering på anslået 20,8 mio. kr.
Heraf finansieres 10,4 mio. kr. af Viborg Kommune.
På Viborg Kommunes investeringsoversigt er afsat følgende rådighedsbeløb til forbedring af faciliteter på Liseborg Centret:
 
Ny idrætshal, jfr. indstilling fra Viborg Idrætsråd
6.250.000 kr.
Forbedring af faciliteterne ved Liseborg Centret
(2.113.000 kr. i 2019 og 2.000.000 kr. i 2020)
4.113.000 kr.
Samlet
10.363.000 kr.
 
Det bemærkes, at det i halanalysen alene er godkendt, at der ydes tilskud til ny håndboldhal, men at brugerne i deres forslag har vurderet, at der er stort behov for at skabe sammenhæng på anlægget, og den samlede plan giver i den sammenhæng mulighed for, at der også kan etableres en ny tennishal.
 
Der er ikke pt. afsat midler til fase 2 til 4 i Viborg Kommune budget, hvilket brugerne er bekendt med.
 
Overdragelse af Liseborg Centret:
Der indgås en driftsaftale som indebærer, at de tilskud, der ydes til den nye selvejende institution, ikke overstiger den driftsudgift på 1.302.000 kr., som Viborg Kommune har budgetteret med i 2019 og som er på samme niveau, som tidligere år.
Driftsaftalen skal indgås på de samme vilkår, som er gældende for de ca. 20 andre selvejende idrætshaller, der i dag modtager driftstilskud og lokaletilskud fra Viborg Kommune jfr. den af Byrådet godkendte tilskudsmodel på området.
Det foreslåede ekstraordinære tilskud, som vedrører ekstra driftsudgifter vedr. omklædningsrum og bygninger m.v. kan indeholdes i budgetrammen for drift af Liseborgcentret.
 
Hertil kommer dog et årligt tilskud på 250.000 kr. til renoverings- og vedligeholdelses-opgaver. Opgaven med renovering og vedligeholdelse af bygningsmassen henhører i dag under Viborg Kommunes afdeling for Ejendomme & Energi (E&E) og udgifter dækkes af Viborg Kommune. E&E oplyses, at den årlige udgift til renovering og vedligehold i de forløbne år i gennemsnit har udgjort ca. 250.000 kr. pr. år og bevillingen er i Økonomi- og Erhvervsudvalgets regi.
 
Det er forvaltningens vurdering, at det vil være muligt at indgå en driftsaftale med nye brugere indenfor gældende tilskudsmodel for selvejende idrætshaller i Viborg Kommune og indenfor den samlede driftsramme fra Kultur- og Fritidsudvalget og fra E&E for driften af de nuværende faciliteter.
 
I forhold til forudsætningen om, at Viborg Kommune skal yde tilskud til en række specifikke renoveringsopgaver (gulv, vinduer, døre, renovering af baderum m.v.) vil det for andre selvejende idrætshaller være således, at de har mulighed for at søge tilskud til akutte, større renoveringsopgaver af denne karakter og Kultur- og Fritidsudvalget har haft den praksis, at udvalget støtter den slags ansøgninger med væsentlig medfinansiering. Det foreslås, at denne information gives til initiativtagerne, idet det tilkendegives, at der altid vil være mulighed for at søge renoveringstilskud til den slags opgaver hos Kultur- og Fritidsudvalget.
 
Det bemærkes, at hvis der bygges ny håndboldhal, tennishal, flere squashbaner m.v., vil det sandsynligvis betyde, at der må tilføres driftsmidler til Liseborg Centret (driftstilskud og lokaletilskud) jfr. retningslinjer for tilskud til selvejende idrætshaller i Viborg Kommune.
 
Endelig bemærkes, at det endelige forslag til model for overdragelsen skal videresendes til behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet, og at forslag til masterplan indeholder forslag om disponering og evt. erhvervelse af jordarealer, som skal besluttes i Byrådet.
 
Driftsramme, Liseborg Centret 2019:
Driftsrammen for Liseborg Centret 1.302.000 kr.
Det forudsættes, at Viborg Kommune fortsat står for pleje og vedligehold af udendørs fodboldbaneanlæg, incl. kunstgræsbaner.
 
Lånefinansiering:
Brugerne foreslår i oplægget, at projektet delvist lånefinansieres via et lån på 9,15 mio. kr. og at der stilles kommunegaranti herfor.
Forvaltningen har tilkendegivet overfor brugerne, at det ikke kan forventes, at Byrådet vil godkende en kommunegaranti for lånet og har bedt om, at alternative muligheder undersøges.
Det er pt. ikke lykkedes at finde alternative løsninger, som ikke forudsætter kommunegaranti, men det er forudsat, at der arbejdes videre med denne problemstilling i forbindelse med udarbejdelsen af det endelige beslutningsgrundlag.
 
Endelig bemærkes, at da Viborg Kommune i 2004 overtog ejerskabet for Liseborg Centret fra brugerne overtog Viborg Kommune også en samlet gæld på ca. 11,3 mio. kr.
Viborg Kommune har i den forløbne periode afdraget og indfriet en del af denne gæld, således at der pt. henstår en gældsforpligtelse, der kan indfries for ca. 1,3 mio. kr., idet lånene er tinglyst på ejendommene.
De løbende afdrag til denne gældsforpligtelse er budgetteret og indgår i Viborg Kommunes samlede budget for renter og afdrag på gæld og såfremt lånene indfries, medfører dette en besparelse på konto for renter og afdrag.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Der vil være planmæssige, juridiske og personalejuridiske problemstillinger i forbindelse med evt. overdragelse af anlægget og udbygningsplan i forlængelse heraf.
Disse afklares i det videre forløb, såfremt Kultur- og Fritidsudvalget godkender, at der arbejdes videre med den af brugerne foreslåede helhedsplan.


Bilag

Sagsid.: 18/28862
Resume
 
Kultur- og Fritidsudvalget har tidligere bevilget et tilskud på 500.000 kr. til projektet.
Indstilling
 
Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at Kultur- og Fritidsudvalget tager stilling til den fornyede henvendelse fra den selvejende institution Klejtrup Friluftsbad og – såfremt ansøgning imødekommes – anviser finansiering.
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 26-02-2019
Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
1. at den tidligere trufne beslutning i sagen fastholdes.
 
Michael Birch Nøhr stemmer imod beslutningen.
Sagsfremstilling
Historik
Kultur- og Fritidsudvalget behandlede på sit møde 18. september 2018, sag nr. 1, ansøgning fra Den selvejende institution Klejtrup Friluftsbad. Udvalget besluttede,
 
”2. at udvalget reserverer 500.000 kr. af puljen i 2018 og 2019 med 238.000 kr. i 2018 og 262.000 kr. i 2019 til dækning af tilskud til etablering af friluftsbad i Klejtrup, jfr. fornyet ansøgning herom (vedlagt sagen som bilag), idet sagen genoptages, når der foreligger samlet finansieret plan for projektet,  
 
3. at ansøgning om driftstilskud og finansiering heraf genoptages, når der foreligger afklaring af, om projektet kan realiseres og afklaring af, om der kan skabes et driftsgrundlag for friluftsbadet i en længere årrække, idet det samtidig tilkendegives, at der maksimalt kan forventes op til 100.000 kr. i årligt driftstilskud. I forlængelse heraf beslutter udvalget og  
 
4. at der igangsættes et analysearbejde, der skal afklare muligheden for at finansiere et evt. driftstilskud til drift af friluftsbad i Klejtrup indenfor det samlede område for tilskud til friluftsbade, idet tilskuddet til Vestbadet forudsættes disponeret til drift af ny svømmehal.”
 
Af sagsfremstillingen fremgik:
 
”Den selvejende institution Klejtrup Friluftsbad under stiftelse har fremsendt ansøgning den 30. maj 2018. Der ansøges om anlægs – og driftstilskud til etablering af et nyt friluftsbad ved Klejtrup Hallen. Friluftsbadet ønskes etableres med bassin på 25 m * 15 m, i alt 375 m2 og med en dybde på 90-130 cm samt en børnepool. Anlægsudgiften er på 7 mio. kr. inkl. moms og efter drøftelse med ansøger ansøges om anlægstilskud på 500.000 kr. De resterende midler tilvejebringes fra indsamlede midler, fondsbidrag mv.
 
I ansøgningen, som vedlægges, anføres, at der skal være tale om et ”nulenergi” friluftsbad, idet opvarmning af bassinvandet skal komme fra overskudsvarme fra biogas/Klejtrup Varmeværk samt fra solceller, som opsættes på Klejtrup Hallens tag til at dække elforbrug til pumper og andre tekniske anlæg.
 
Driftsudgifterne til friluftsbadet er vurderet til max. 400.000 kr. og efter drøftelse med ansøger ansøges om et kommunalt driftstilskud på max. 100.000 kr. under forudsætning af, at en lokal virksomhed bidrager tilsvarende. Det bemærkes, at der ikke pt. er afsat midler til driftstilskud til friluftsbadet, idet de afsatte midler til drift af friluftsbade er bundet i tilskud og nettodriftsudgifter i friluftsbade i Kølvrå, Hammershøj og i Vestbadet i Viborg. Det er pt. uafklaret, hvornår badet kan være etableret og dermed også uafklaret, hvornår evt. driftstilskud skal være finansieret.  
 
Det bemærkes, at ansøgningen også indgik i forbindelse med udvalgets behandling af forslag til anlægsbudget på mødet 19. juni 2018, idet der på daværende tidspunkt blev ansøgt om anlægstilskud på 1 mio. kr. til projektet.
 
Endelig bemærkes, at Kultur – og Fritidsudvalget på sit møde 19. juni 2018 besluttede, at forslag til etablering af friluftsbad i Klejtrup ikke prioriteres. Projektet overgår til evt. vurdering i de enkelte partigrupper.”
 
 
Inddragelse og høring
Intet
 
 
Beskrivelse
Den selvejende institution Klejtrup Friluftsbad v/Jon Pugholm har rettet fornyet henvendelse til Kultur- og Fritidsudvalget vedr. ansøgning om kommunalt anlægstilskud til etablering af friluftsbad i Klejtrup.
 
Af henvendelsen fra Jon Pugholm fremgår:
 
”Vi arbejder stadig med projektet Klejtrup Friluftsbad og er nået frem til, at al arbejde stort set bliver udført som frivilligt arbejde, bortset fra al det tekniske.
 
Der var budgetteret med 1,2 mio. kr. fra Lokale- og Anlægsfonden, dem fik vi ikke, da Lokale- og Anlægsfonden meddelte, at der ikke var nytænkning nok i projektet.
 
Vi tillader os derfor at ansøge Kulturudvalget om yderligere 500.000 kr. til anlæg, så kan vi få anlægsbudgettet til at hænge sammen.
 
Vil det være muligt at få denne sag på Kulturudvalgets dagsorden i februar måned, da vi forventer at påbegynde anlægsarbejdet til marts 2019.”
 
Lokale- og Anlægsfonden har således meddelt afslag på ansøgningen og på baggrund heraf har man tilrettet projektet og øget den andel af opgaven, der skal løses via frivillig arbejdskraft.
 
Den samlede anlægssum er nu reduceret til 5,1 mio. kr. inkl. moms.
 
Der søges således om yderligere anlægstilskud til projektet på 500.000 kr.
 
 
Alternativer
Intet
 
 
Tidsperspektiv
Ansøgeren ønsker at igangsætte projektet i marts 2019.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
 
Anlægsbudget
 
Tilslutningsafgifter
100.000
Materialer (murer, tømrer, el og VVS)
2.875.000
Montering af pool inkl. rør
1.900.000
Rutsjebane, pool og børnepool
125.000
Inventar
100.000
Anlægsudgift i alt
5.100.000
Finansieringsplan:
 
Moms retur (5.100.000 kr. incl. moms)
1.020.000
Lokale- og Anlægsfonden (ej bevilget endnu)
200.000
KIF
500.000
KIF Støtteforeningen
1.000.000
Friplejehjemmet
500.000
Hobro Sparekassen Fonden
250.000
Anders Brøndum Fond, Viborg
50.000
Borgerindsamling (200 husstande a 500 kr. (ej indsamlet endnu)
100.000
Klejtrup Udvikling aps (fra nogle investorer)
100.000
Arrangementer, spis sammen, cykelløb og anderledes fredag
100.000
LAG Viborg/Skive, ansøgt 280.000 kr. (forventes bevilget)
280.000
Viborg Kommune
500.000
Viborg Kommune, yderligere bidrag, ny ansøgning
500.000
Finansiering i alt
5.100.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Som det også fremgår af finansieringsplanen for projektet indgår Viborg Kommune med 500.000 kr. i tilskud. Tilskuddet er finansieret af puljen til mindre anlægsinvesteringer.
Herudover søges der nu om yderligere 500.000 kr. fra Viborg Kommune.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet

Sagsid.: 18/62702
Resume
Til afvikling af Lokaldysten anvendes en række materialer og der ønskes en opdatering af disse.
 
I år kobles Lokaldysten med et nyt fælles initiativ med DGI Midtjylland omkring opstart af lokale gå- og løbefællesskaber. Også Hærvejsmarchen kobles på det nye fælles initiativ, som en aktivitet de nye lokale gå- og løbefællesskaber kan deltage i.
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at budgettet øges med 37.000 kr. til nye investeringer og ærespræmie,

2. at udgiften hertil finansieres af det på budgettet afsatte beløb. Merudgiften finansieres af pulje indenfor idrætsområdet,
 
3. at orientering om yderligere aktiviteter koblet på Lokaldysten tages til efterretning, og
 
4. at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter, om lokalområder/kvarterer kan indgå i konceptet for Lokaldysten.
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 26-02-2019
Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
1. at budgettet øges med 37.000 kr. til nye investeringer og ærespræmie,
 
2. at udgiften hertil finansieres af pulje på idrætsområdet,
 
3. at orientering om yderligere aktiviteter koblet på Lokaldysten tages til efterretning, og
 
4. at Kultur- og Fritidsudvalget tilkendegiver, at lokalområder/kvarterer kan indgå i konceptet for Lokaldysten.
Sagsfremstilling
Historik
Som optakt til Viborg Snapsting holdes i forsommeren en række lokale arrangementer, hvor motion, samvær og fællesskab er i højsædet. Lokaldysten afvikles i samarbejde mellem lokale foreninger og Kultur & Udvikling. Løbene er blevet afholdt hvert år siden 2013, bl.a. ved hjælp af en række rekvisitter, der gør opmærksom på og fungerer som ramme for løbet. I 2018 deltog 15 byer rundt om i kommunen i Lokaldysten.
 
 
Inddragelse og høring
Generelt er inddragelse af foreningerne i de byer som deltager i konkurrencen meget stor og af afgørende betydning for konceptet, succes og engagementet omkring det. Byerne deltager i et evalueringsmøde. Det er bl.a. på baggrund af dette evalueringsmøde, at der foreslås indført en ”ærespræmie” til den by, der har avanceret mest i forhold til sin egen tidligere præstation, da det vurderes at være svært for de større landsbyer at vinde samlet set. Der foreslås også en ændret fordeling af præmiestørrelserne.
 
 
Beskrivelse
Med henblik på fremover at kunne afvikle Lokaldysten, potentielt i flere og flere byer, er det hensigtsmæssigt at foretage nye investeringer til eventen. Investeringerne vedrører udgifter til rekvisitter til afvikling og synliggørelse af løbet, der er med til at give deltagerne og arrangørerne en god oplevelse.
 
Det bemærkes, at Viborg Kommune i samarbejde med DGI Midtjylland har igangsat et initiativ omkring opstart af nye gå- og løbefællesskaber i lokale byer. Dette sker ved at uddanne lokale gå- og løbeværter.  Initiativet tager udgangspunkt i de byer der deltager i Lokaldysten. Formålet er at motivere de lokale borgere til at øge hyppigheden af aktivitet, så de også er aktive før og efter Lokaldysten. Desuden vil deltagerne i de nye gå- og løbefællesskaber blive tilbudt at deltage i Hærvejsmarchen 2019 til en særlig pris. Udgifterne hertil dækkes af puljen på idrætsområdet.
 
Som optakt til Viborg Snapsting holdes i forsommeren en række lokale arrangementer, hvor motion, samvær og fællesskab er i højsædet. Lokaldysten afvikles i samarbejde mellem lokale foreninger og forvaltningen. Løbene er blevet afholdt hvert år siden 2013, bl.a. ved hjælp af en række rekvisitter, der gør opmærksom på og fungerer som ramme for løbet.
 
Med henblik på fremover at kunne afvikle Lokaldysten, potentielt i flere og flere byer, er det hensigtsmæssigt at foretage nye investeringer til eventen. Investeringerne vedrører udgifter til rekvisitter til afvikling og synliggørelse af løbet, der er med til at give deltagerne og arrangørerne en god oplevelse.
 
Indholdsmæssigt vil lokaldysten blive styrket ved, at forvaltningen i samarbejde med DGI Midtjylland har igangsat et initiativ omkring opstart af nye gå- og løbefællesskaber i lokale byer. Dette sker ved at uddanne lokale gå- og løbeværter.  Initiativet tager udgangspunkt i de byer, der deltager i Lokaldysten. Formålet er at motivere de lokale borgere til at øge hyppigheden af aktivitet, så de også er aktive før og efter Lokaldysten. Desuden vil deltagerne i de nye gå- og løbefællesskaber blive tilbudt at deltage i Hærvejsmarchen 2019 til en særlig pris. Udgifterne hertil dækkes af pulje på idrætsområdet.
 
Lokaldysten – og styrkelsen heraf – spiller ind i forhold til en række af byrådets temaer og målsætninger bl.a. om fysisk aktivitet, færre ensomme, øget frivillighed og vækst i lokalområder med over 200 indbyggere.
 
Endelig bemærkes, at det kan drøftes om konceptet for Lokaldysten kan udvides til også at omfatte lokalområder/kvarterer m.v. i Viborg. Der ville i givet fald være mulighed for at afvikle arrangementer sammen med boligselskaberne.
 
 
 
 
Alternativer
Intet
 
 
Tidsperspektiv
Lokaldysten afvikles fra ultimo april frem til Snapsting, hvor vinderen kåres og præmier overrækkes til alle deltagere på scenen på Nytorv.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Budget Lokaldysten 2019
(baseret på budget for 2018 med deltagelse af 15 byer og 6000 personer. Såfremt flere end 15 byer deltager vil udgifterne stige)
 
Frugt
8.800 kr.
(1,50 kr. pr. delt.)
Park & Vej (leje af materiel og trailer)
10.000 kr.
Løn (til projektansat på timeløn)
8.500 kr.
Tryk af flyers, plakater og checks
9.535 kr.
Diverse
500 kr.
Præmier
34.500 kr.
I alt 2018
71.835 kr.
 
Investeringer 2019
 
Rekvisitter
-      Målportal
-      Beachflag
-      Sikkerhedsvest m. logo
 
”Ærespræmie”
En særlig anerkendelse af den by, som har avanceret mest ift. sin egen præstation i 2018. En vandrepokal og/eller en kulturel oplevelse for byen
 
35.000 kr.
 
 
 
2.000 kr.
I alt
108.835 kr.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet

Sagsid.: 18/63155
Resume
Idræts- og bevægelsespolitikken evalueres i forhold til indsatserne for 2018. Der er afsat kr. 500.000,- årligt til at realisere politikken. Der er indgået aftaler med DGI og Viborg Idrætsråd. Evalueringer fra DGI og Viborg Idrætsråd er vedlagt som bilag.
 
Politikken ses fremadrettet i sammenhæng med ny styringsmodel i Viborg Kommune.
Indstilling
Direktør for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at evalueringen tages til efterretning, idet målsætninger, aktiviteter og erfaringer videreføres i forhold til ny styringsmodel i Viborg Kommune, og
 
2. at der evalueres på indsatserne primo 2020.
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 26-02-2019
Kultur- og fritidsudvalget beslutter,
 
1. at evalueringen tages til efterretning, idet målsætninger, aktiviteter og erfaringer videreføres i forhold til ny styringsmodel i Viborg kommune.
Fraværende:
Claus Nielsen
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 29-01-2019
Sagen udsættes til næste møde.
Fraværende:
Michael Nøhr
Sagsfremstilling
Historik
Byrådet godkendte 30. august 2017, sag nr. 24, Viborg Kommunes idræts og bevægelsespolitik Viborg Kommune i bevægelse – politik om idræt og motion.
 
Den 24. april, sag nr. 8, godkendte Kultur- og Fritidsudvalget prioritering af indsatser for 2018 og 2019. Samtidig besluttede udvalget årligt at evaluere indsatserne.
 
Byrådet godkendte på mødet den 19. december 2018 ny styringsmodel for Viborg Kommune. Styringsmodellen erstatter vedtagne politikker.
 
 
Inddragelse og høring
Intet
 
 
Beskrivelse
Idræts- og bevægelsespolitikken har haft liv i godt et år. Der er afsat kr. 500.000,- årligt til implementering af indsatserne i politikken. Med baggrund af de prioriterede indsatser har 2018 haft fokus på at styrke foreninger med bl.a. netværk, foreningsudvikling og outdooraktiviteter. Også målet om at skabe aktivitet og bevægelse i andre fællesskaber har været en prioriteret indsats i 2018.
 
Her følger en oversigt over bevillinger (se bilag for detaljer).
 
Fællespulje: kr. 71.719,-
Intern pulje: kr. 54.000,-
 
 
Som bilag vedlægges evalueringer fra Viborg Idrætsråd og DGI.
 
Indsatserne i politikken kan i høj grad understøtte en række mål i den nye styringsmodel i Viborg Kommune. Dette punkt genoptages, når Kultur- og Fritidsudvalget på skal drøfte udvalgets arbejde med at realisere målene i den nye model.
 
I forhold til styringsmodellen genoptages sagen primo 2020 i forbindelse med evaluering af mål og indsatser i 2019 og prioritering af indsatser for 2020.
 
 
Alternativer
Intet
 
 
Tidsperspektiv
Sagen genoptages i 1. kvartal 2020.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Der er tidligere prioriteret indsatser for 2019, hvortil der også er afsat midler.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet

Bilag

Sagsid.: 19/3043
Resume
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter Kunstforum Viborgs visioner.
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 26-02-2019
Repræsentanter for Kunstforum Viborg deltog i mødet.
På mødet tilkendegav repræsentanterne for Kunstforum to ønsker:
 
·         ”ny bygning” til aktiviteterne i ca. 3 år
 • flerårig bevilling på niveau med kommunalt tilskud i 2019.
Sagsfremstilling
Historik
Intet
 
 
Inddragelse og høring
Intet
 
 
Beskrivelse
Kunstforum Viborg er en forening hvis formål er at støtte og fremme interessen for billedkunst generelt og konkret for kunst af foreningens medlemmer. Foreningens formål er samtidig at styrke netværket og samarbejdet mellem de professionelle kunstnere i Viborg, samt markere kunst- og kunstaktiviteter i området, herunder at der arbejdes på etablering af fælles arbejds- og udstillingsfaciliteter. Grundlaget herfor er et ønske om at styrke og understøtte kommunens kulturliv og bringe Viborg Kommune ”på det kulturelle landkort”.
 
Repræsentanter for Kunstforum Viborg møder til denne sag kl. 15.00.
 
 
Alternativer
Intet
 
 
Tidsperspektiv
Intet
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet
Bilag

Sagsid.: 19/3045
Resume
Kunstforum Viborg ansøger Kultur- og Fritidsudvalget om 50.000 kr. i støtte til kunsteventen NORDART- Nordisk Papsymposium, der finder sted på Bruunshåb Papfabrik juni 2019.
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at Kultur- og Fritidsudvalget bevilliger et tilskud på 50.000 kr. til NORDART – Nordisk Papsymposium 2019 under forudsætning af, at projektet gennemføres som beskrevet i ansøgningen (vedlagt sagen som bilag),
 
2. at tilskuddet finansieres af udvalgets dispositionssum.
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 26-02-2019
Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
1. at udvalget bevilliger et tilskud på 50.000 kr. til NORDART – Nordisk Papsymposium 2019, og
 
2. at tilskuddet finansieres af udvalgets dispositionssum.
Sagsfremstilling
Historik
Kunstforum Viborg og Bruunshåb Papfabrik har arbejdet sammen siden 2017 om at undersøge og udforske papmaterialets kunstneriske anvendelsesmuligheder.
 
 
Inddragelse og høring
Intet
 
 
Beskrivelse
Kunstforum Viborg ansøger Kultur- og Fritidsudvalget om 50.000 kr. i støtte til kunsteventen NORDART – Nordisk Papsymposium, der finder sted i juni 2019 på Bruunshåb Papfabrik. Eventen vil bestå at et symposium, der varer 10 dage, og en efterfølgende udstilling, der varer en måned. 10 unge professionelle kunstnere fra de nordiske lande samles på Bruunshåb Papfabrik for at udforske og udfordre pap-materialets muligheder i en kunstnerisk sammenhæng.
De skabte værker vil blive udstillet i naturen omkring fabrikken, således at der er gratis og offentlig adgang til de skabte værker.
 
 
Alternativer
Intet
 
 
Tidsperspektiv
NORDART symposiet afvikles i juni 2019. Værkerne udstilles frem til udgangen af juli måned.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
NORDART har et samlet budget på 235.000 kr., hvoraf fondsmidler og sponsorater udgør 145.000 kr. og egenfinansiering fra Kunstforum Viborg og Bruunshåb Papfabrik udgør 35.000 kr.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Kunstforum Viborg har indhentet de nødvendige tilladelser hos Viborg Kommune til ophængningen af værkerne i naturen omkring Bruunshåb Papfabrik.
Bilag

Sagsid.: 17/62487
Resume
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår,
 
1. at Kultur- og Fritidsudvalget tager stilling til mødelisten.
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 26-02-2019
Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
1. at mødeliste 02/2019 godkendes.
Fraværende:
Claus Nielsen
Sagsfremstilling
Historik
Byrådet vedtog i møde 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.
 
 
Inddragelse og høring
Intet
 
 
Beskrivelse
Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
Hvis Kultur- og Fritidsudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.
 
 
Alternativer
Intet
 
 
Tidsperspektiv
Intet
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra Byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.Bilag

Sagsid.: 18/61220
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 26-02-2019
 
Orienteringen taget til efterretning.
Fraværende:
Claus Nielsen
Sagsfremstilling
1.
Meddelelser fra formanden
 
2.
Meddelelser og gensidig orientering
 
3.
Kultur- og Fritidsudvalgets studietur 2019
 
4.
Placering af ny svømmehal
 
5.
Ansøgning fra Viborg Teater