You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

tirsdag den 30. april 2019 kl. 12:00

Mødested M.1.17/rådhuset
Udvalg Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedeltagere Birgith B. Langballe, Jakob Ekberg, Mads Panny, Michael Nøhr, Niels-Jørgen Ottesen
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 19/10411
Resume
Alle udvalg udarbejder 3 gange årligt en budgetopfølgning hhv. 31. marts, 30. juni og 30. sept.
Udvalgenes opfølgninger samles efterfølgende i en fælles sag, der forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet. I fælles sagen kan det ses, om der forventes økonomisk balance for hele Viborg Kommunes regnskab.
 
I denne sag er det forventede regnskabsresultat for Kultur- og Fritidsudvalgets ansvarsområder opgjort pr. 31. marts 2019 og sammenholdt med det oprindelige og det korrigerede budget.
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet (via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),
 
1. at budgetopfølgningen pr. 31. marts 2019 godkendes.
 
 
Endvidere foreslår direktøren for Kultur & Udvikling, at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget (ligeledes via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),
 
2. at de omplaceringer mellem politikområder, der er anført i bilag 2, og som berører Kultur- og Fritidsudvalget, godkendes.
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 30-04-2019
Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet (via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),
 
1. at budgetopfølgningen pr. 31. marts 2019 godkendes.
 
Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget (ligeledes via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),
 
2. at de omplaceringer mellem politikområder, der er anført i bilag 2, og som berører Kultur- og Fritidsudvalget, godkendes.
Sagsfremstilling

Historik

Intet
 
 

Inddragelse og høring

Intet
 
 

Beskrivelse

I den efterfølgende tabel 1 er det forventede regnskabsresultat for Kultur- og Fritidsudvalgets ansvarsområder opgjort pr. 31. marts 2019 og sammenholdt med både det oprindelige og det korrigerede budget. 
 
I sagsfremstillingen er alene redegjort for de væsentligste forventede afvigelser i forhold til udvalgets korrigerede budget, der er det aktuelle budget, som udvalget kan disponere inden for.
 
Det korrigerede budget er det oprindelige budget korrigeret for eventuelle omplaceringer og tillægsbevillinger - herunder overførsler af uforbrugte budgetbeløb fra 2018.
Der gøres opmærksom på, at selv om regnskab 2018 og de foreslåede overførsler af budgetbeløb fra 2018 til 2019 først behandles af byrådet 24. april 2019, er de forventede overførsler i talmaterialet medtaget som en del af det korrigerede budget pr. 31. marts 2019.
De overførsler, der er indregnet i det korrigerede budget i budgetopfølgningen, er således de overførsler, der er foreslået af direktionen. Måtte der ske ændringer hertil i løbet af den politiske behandling, vil som udgangspunkt både budgettet og det forventede forbrug i opfølgningen skulle justeres i forhold hertil – hvorimod de forventede afvigelser må forudsættes at være uforandret.
 
Mio. kr. (minus = indtægter)
Budget
Forventet
regnskab
Forventet afvigelse
 
 Oprindeligt
 Korrigeret
  31. marts
I forhold til oprindeligt budget 
(kol. 1)
I forhold korrigeret
budget
(kol. 2)
 
1
2
3
4
5
Drift
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Serviceudgifter
 
 
 
 
 
      Kultur
85,2
84,6
86,3
1,2
1,8
      Folkeoplysning og
      Idrætsanlæg
85,3
89,3
87,2
1,9
-2,1
Serviceudgifter i alt
170,5
173,9
173,5
3,1
-0,3
 
 
 
 
 
 
Anlæg, skattefinansieret
54,0
57,6
59,7
5,7
2,1
 
 
 
 
 
 
Drift og anlæg i alt
224,5
231,5
233,2
8,8
1,8
Tabel 1
 

KONKLUSION

Overordnet set viser resultatet et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. på driften fordelt med et merforbrug på 1,8 mio. kr. på politikområde Kultur og et mindreforbrug på 2,1 mio. kr. på politikområdet Folkeoplysning og Idrætsanlæg.
Der er merforbrug på Viborg Museum, Generation Handball samt på fælleskonti på idrætsområdet, mens der forventes mindreforbrug på fælleskonti på kulturområdet samt på Folkeoplysningsområdet grundet overførsler fra tidligere år.
 
Nedenfor er de største afvigelser på enkelte hovedområder kort kommenteret. En mere detaljeret redegørelse for afvigelser kan ses i vedlagte bilag nr. 1.
 

Viborg Museum

Der forventes en merudgift på 2,1 mio. kr. på Viborg Museum i 2019. Dette skyldes overførsel af merforbrug fra 2018 på 0,8 mio. kr. grundet manglende indtægter og ekstraordinære udgifter til f.eks. et skimmelsvamp-projekt. Merforbruget vokser med yderligere 0,6 mio.kr. i 2019 grundet nedpakningsudgifter og manglende indtægter som følge af flytning. Herudover har museet i efteråret 2018 haft en udstilling, Årets Bil, i samarbejde med Forstads Museet. Udstillingen afsluttes i løbet af foråret. Der forventes et merforbrug på 0,8 mio. kr.
 
I 2016 havde museet et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. grundet overskud på Olsen Banden-udstillingen. Kultur- og Fritidsudvalget besluttede 04. oktober 2016 (sag nr. 6), at dette overskud skulle anvendes til etablering af ”Nyt Viborg Museum”. Mindreforbrug blev siden hen flyttet til 2020 i forbindelse med indgåelse af budgetforliget 2018.
 
Magasinet – Tagtækkervej
Til Viborg Museum hører et magasin til arkivalier m.v. Da dette blev købt, blev der budgetteret med en indtægt på 0,5 mio. kr. årligt. Denne indtægt er endnu ikke realiseret, hvorfor der ophober sig et akkumuleret merforbrug. Forventningen til 2019 bliver dermed et merforbrug på 1,3 mio. kr. Det er meget usikkert om bygningerne kommer til at generere indtægter.
 

Generation Handball

Der er overført et nettounderskud fra 2018 på 1 mio. kr. Der er i 2019 afsat netto 0,5 mio. Kr.
til afvikling af eventen. Der arbejdes med en målsætning om, at stævnet skal vækste med
mindst 25 % hvert år, således at der er balance i driften af stævnet senest i 2020.
 

Lokale- og driftstilskud  

I 2018 skete en fremrykning af anlægsprojektet Ny idrætshal, Viborg Gymnastik Forening fra 2019 til 2018. Anlægsprojektet bevirker en afledt driftsudgift på politikområdet Folkeoplysning og Idrætsanlæg på 0,6 mio. kr. årligt i form af øget drifts- og lokaletilskud til Viborg Gymnastik Forening fra 2019. Der henvises til Byrådets behandling af sagen på mødet 18. april 2018 (sag nr. 4), hvor Byrådet besluttede, at merudgifter til projektet indarbejdes i Viborg Kommunes budgetforslag for 2019-2022. Til budgetlægningen 2019-2022 blev problematikken nævnt som en udfordring, og der blev ikke peget på nogen finansiering.
 
Herudover anføres det, at der i hvert af årene 2020, 2021 og 2022 er afsat 7,3 mio. kr. til investeringer og nybyggeri i selvejende idrætshaller, hvor der må forventes afledte driftsomkostninger.
 

Prisstigning på varme

Endvidere bemærkes det, at der er i 2019 er varslet prisstigninger på varme leveret af Viborg Fjernvarme. Dette vil betyde merudgifter for flere af Kultur- og Fritidsudvalgets enheder. Blandt de største varmeforbrugere er Viborg Svømmehal og Viborg Stadion Center. Der følges op på dette punkt til næste politiske budgetopfølgning, da der på nuværende tidspunkt er stor usikkerhed om merforbruget.
 
Der gøres opmærksom på, at den samlede budgetopfølgning for Viborg Kommune viser en forventet overskridelse af statens serviceramme i 2019
 
 

ANLÆG

Der forventes et merforbrug på 2,1 mio.kr. på anlæg. Merforbruget skyldes manglende indtægter på Basisudstilling, Viborg Museum.
 
I bilag 1 ses en mere detaljeret oversigt over afvigelser på området.
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på mødet 14. juni 2017 (sag nr. 4), at udvalgene i forbindelse med hver af de kvartalsvise budgetopfølgninger udarbejder oversigt over det forventede tidsforløb for de største anlægsprojekter. Da materialet vedr. tidsplanerne er udarbejdet både til brug for budgetopfølgningen i 2019 og budgetlægningen i 2020-2023 er der medtaget alle projekter med basisbudgetter i 2020-2023 samt de største projekter med beløb i 2019 (over 2 mio. kr. efter overførsler). De forventede tidsforløb for Kultur- og Fritidsudvalgets projekter er vedlagt som bilag nr. 3. 
 
 
OMPLACERINGER MELLEM POLITIKOMRÅDER
I forbindelse med budgetopfølgningen 31. marts 2019 flyttes 126 t. kr. til Administrativ Organisation fra de øvrige politikområder i forbindelse med udbredelse af mødesystemet Prepare. For Kultur- og Fritidsudvalgets ramme betyder det en reduktion på i alt 6 t. kr. Fordelingen fremgår af bilag 2.
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Intet
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet
Bilag

Sagsid.: 19/5520
Resume
Forslaget til drifts- og anlægsbudget for budget 2020-2023 er under udarbejdelse. Det drøftes, hvilke ændringer, der foreløbigt indgår i budgetforslaget, i form af eventuelle økonomiske udfordringer og nye driftsønsker på driftsbudgettet og eventuelle nye anlægsønsker. Herunder drøftes det, hvordan sådanne ændringer kan finansieres.
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller, 
 
1. at det drøftes, hvilke eventuelle udfordringer, driftsønsker og tilhørende finansieringsforslag, der indgår i det foreløbige forslag til driftsbudget, og
 
2. at det drøftes, hvilke eventuelle nye anlægsønsker og tilhørende finansieringsforslag, der indgår i det foreløbige forslag til anlægsbudget.
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 30-04-2019
Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
1. at sagen genoptages på mødet 04. juni 2019.
Sagsfremstilling

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog på mødet 23. januar 2019 (sag nr. 1) spilleregler, procesplan og principper for årets budgetlægning. Kultur- og Fritidsudvalget drøftede senest budgetlægningen på møde 26. marts 2019 (sag nr. 4)
 
 

Inddragelse og høring

Der er planlagt møder i Fritidsråd og MED:
 
 • Fritidsrådsmøde 23. maj 2019
 • MED møde i Kultur & Udvikling 3. juni 2019

 

Beskrivelse

Budgethæfte
 
Der anvendes i budgetlægningen et budgethæfte, som giver et samlet overblik over udvalgets budgetforslag. Heri beskrives de økonomiske udfordringer, de nye drifts- og anlægsønsker samt forslag til finansiering af disse. Budgethæftet udbygges i løbet af budgetlægningen med nye oplysninger, så det til sidst indeholder det endelige budgetforslag. Budgethæftet kan ses som bilag nr. 1.
 
Forslag til driftsbudget
Forslaget til driftsbudget bygger videre på det eksisterende budget for 2019-22, som byrådet vedtog i oktober 2018. Budgetforslaget er nu korrigeret for pris- og lønudviklingen og tillægsbevillinger siden budgetvedtagelsen. Dertil kommer de ændringer, som udvalget beslutter. Ændringerne kan opdeles i tre hovedelementer: økonomiske udfordringer, nye driftsønsker og forslag til finansiering af disse.
Med de spilleregler, som Økonomi- og Erhvervsudvalget har vedtaget, skal udvalget selv finansiere både udfordringer og driftsønsker. Tabellen nedenfor viser, om der er balance i det foreløbige forslag til driftsbudget.
 
Budgetbalance (i 1.000 kr.)
 
2020
2021
2022
2023
Henvisning til budgethæfte (bilag nr. 1)
Udfordringer
600
600
600
600
Afsnit 4.1
Driftsønsker
100
100
100
100
Afsnit 4.2
Finansiering
 
 
 
 
Afsnit 4.3
I alt
700
700
700
700
-
 
Tabellen ovenfor viser samlede udfordringer og driftsønsker for 700.000 kr.
 
Udfordringen vedrører ny gymnastikhal på Sct. Laurentiivej, som medfører en øget udgift til drifts- og lokaletilskud på 0,6 mio. kr. årligt i hvert af årene 2020-2023. Der henvises til Byrådets behandling af sagen på mødet 18. april 2018 (sag nr. 4), hvor Byrådet besluttede, at merudgifter til projektet indarbejdes i Viborg Kommunes budgetforslag for 2019-2022. Forsinkelse af byggeriets ibrugtagning betyder, at hallen først tages i brug i 2. halvår 2019, og derfor er problemstillingen først aktuel fra 2020.
 
Driftsønsket er på 100.000 kr. årligt i årene 2020-2023. Driftsønsket vedrører en eventuel forhøjelse af tilskud til Kulturelt Samråd jf. Kultur- og Fritidsudvalgets møde 8. januar 2019 (sag nr. 5). Der er endnu ikke peget på nogen finansiering af driftsønsket, da der afventes analyse vedrørende omprioriteringer og budgetjusteringer indenfor Kultur- og Fritidsudvalgets ansvarsområder. Denne analyse foreligger på Kultur- og Fritidsudvalgets møde 4. juni 2019.
 
Herudover noteres, at evt. etablering af foreningernes hus/folkeoplysningens hus vil indebære, at der er behov for omlægning af tilskud på folkeoplysningsområdet, således at den kommunale medfinansiering af driften af et hus kan tilvejebringes. Det forudsættes, at den kommunale andel af finansieringen sker indenfor de afsatte budgetrammer på Kultur- og Fritidsudvalgets ansvarsområder. 
 
 
Forslag til anlægsbudget
Der gøres status på, hvilke eventuelle nye anlægsinvesteringer, der skal indgå som anlægsønsker i budgetlægningen, og hvordan finansieringen kan ske.
 
Nye anlægsønsker skal efter spillereglerne for budgetlægningen finansieres inden for det eksisterende anlægsbasisbudget, som udgør budgetrammen, eller ved at udskyde projekter til 2024. Projekter kan ikke fremrykkes til 2019 for at finde finansiering, idet den statslige ramme også er under pres i 2019. Udvalgets anlægsbasisbudget, som udgør udvalgets ramme, er vist i budgethæftet (afsnit 6.1). Anlægsbasisbudgettet indeholder tekniske ændringer, som Forvaltningen har indarbejdet, primært pga. tidsmæssig fremrykning eller forsinkelse af anlægsprojekter.
 
Anlægsønsker beskrives som idéoplæg frem mod byrådets budgetseminar og godkendes senest af udvalget 4. juni 2019.
 
Det bemærkes, at det er aftalt med Viborg Idrætsråd, at der til udvalgets møde 4. juni 2019 skal foreligge analyser med forslag til investeringer i selvejende idrætshaller og investeringer i bane- og lysanlæg.
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Udvalgets endelige budgetforslag behandles på udvalgsmødet 4. juni 2019. Når budgetforslaget er færdiggjort, vil det efterfølgende indgå i det basisbudget, som udgør grundlaget for byrådets budgetforhandlinger efter sommerferien.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet
Bilag

Sagsid.: 19/17867
Resume
Forslag til etablering af café for bibliotekets brugere på Hovedbiblioteket i Viborg.
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender, at der etableres café på biblioteket og at denne bortforpagtes på markedsvilkår,
 
2. at Kultur- og Fritidsudvalget bevilger et tilskud på 142.000 kr. til projektet, idet det forudsættes, at biblioteket selv finansierer indkøb af cafemøbler m.v., og
 
3. at bevillingen finansieres af pulje til mindre anlægsinvesteringer indenfor Kultur- og Fritidsudvalgets område
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 30-04-2019
Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
1. at det godkendes, at der etableres café på biblioteket og at denne bortforpagtes på markedsvilkår,
 
2. at etableringsudgiften i første omgang dækkes af bibliotekets driftskonto og efterfølgende finansieres via indtægter fra forpagtningsafgift over en 10-årig periode.
Sagsfremstilling

Historik

Intet
 
 

Inddragelse og høring

Intet
 
 

Beskrivelse

Kultur- og Fritidsudvalget har bedt om et scenarie for en mulig café på Hovedbiblioteket i Viborg. Caféen tiltænkes borgerne og bibliotekets brugere, der længe har udtrykt et behov for en café. Viborg Bibliotekernes ledelse er overbevist om, at caféen vil blive velbesøgt, særligt set i lyset af, at naboen Midtbyens Gymnasium snart slår dørene op for omkring 1100 elever, som må forventes at ville benytte biblioteket og caféen. Caféen skal driftes af en forpagter.
 
Efter rådgivning fra Ejendomme & Energi, Viborg Kommune, vurderes den optimale placering til 1. sal på Hovedbiblioteket på baggrund af synlighed, plads og nem adgang til tekniske installationer. Caféen skal have karakter af bod, dvs. at madvarer ikke fremstilles på stedet, men blot opbevares og sælges. Der skal være en kølemontre på hjul og køleskabe til opbevaring af madvarer. Derudover skal der være kaffemaskine og lignende. Uden for åbningstid lukkes caféen med et rullegitter, og kølemontren rulles ind bag gitteret. Brugerne kan dog stadig benytte møblerne i caféområdet.
 
Vedrørende påkrævede bygningsændringer: Eksisterende teknikskakt inddrages i størst muligt omfang til placering af kaffemaskine, køleskabe m.v. De bygningsmæssige ændringer omfatter bl.a. etablering af nyt dæk i skakten, nedbrydning af eksisterende skrå væg og omsætning af ny væg omkring eksisterende ventilationsrør, samt etablering af ekstra toilet i nuværende rengøringsrum.
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Etableringen af de fysiske rammer for caféen anslås til 3 – 4 uger. Realistisk vil caféen kunne være på plads med forpagteraftale 1. september 2019.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

De bygningsmæssige ændringer anslås til 134.154 kr. Dertil skal lægges omkostninger til intern rådgivning for projektet på 7.250 kr. samt indkøb af café møbler til i alt 30.000 kr. Den samlede sum er således 171.404 kr. Budgetoverslag er vedlagt som bilag 4.
Der søges tilskud til dækning af udgifter til bygningsmæssige ændringer incl. rådgivning, idet biblioteket selv finansierer indkøb af cafe møbler.
 
Finansieringsmodel for etablering:
Økonomisk model for forpagtning: Caféen skal bortforpagtes til markedspris, som enten fastsættes som fast leje eller andel af omsætning.
Driftsudgifter til strøm og vand afregnes af forpagteren.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Der skal søges byggetilladelse inden arbejdet påbegyndes.
Bilag

Sagsid.: 18/56987
Resume
Sagen vedr. placering af ny svømmehal med 50 meter bassin genoptages, idet der nu foreligger notat med belysning af de valgte mulige placeringer for en ny svømmehal.
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter sagen med henblik på at afklare udvalgets stillingtagen til placering af ny svømmehal.
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 30-04-2019
Sagen drøftet og udsættes til næste møde.
Sagsfremstilling

Historik

Kort opsummering af historik i sagen:
 
Budgetlægning juni 2016
Kultur- og Fritidsudvalget beslutter, at der igangsættes analyse vedr. behov for ny svømmehal samt analyse vedr. investeringsbehov i idrætshaller i Viborg Kommune
 
KFU 22. juni 2017
Analyse m.v. behandles og udvalget beslutter.
Det undersøges, om forslag om etablering af ny svømmehal med 50 meter bassin i Vestbadet på Rughavevej kan realiseres indenfor de fysiske rammer i området med henblik på, at afklaring foreligger til Byrådets budgetkonference i august måned. Hvis det besvares bekræftende, at anlægget evt. kan etableres i Vestbadet, er udvalget indstillet på at foreslå, at projekt drøftes på Byrådets budgetkonference i august måned 2017.
 
KFU 10. august 2017
Det dokumenteres, at svømmehal med 50 meter bassin kan placeres på arealet på Rughavevej, ”Vestbadet”. Projekt indgår i afsluttende budgetforhandlinger for budget 2018-2021.
 
Budget 2018-2021
Byrådet afsætter i alt 21 mio. kr. til ny svømmehal.
 
Byrådet 20. december 2017
Der frigives 1.000.000 kr. til projekt, ny foreningssvømmehal og heraf disponeres 250.000 kr. til dækning af udgifter i forbindelse med forundersøgelse og udarbejdelse af samlet beslutningsgrundlag m.v. i forbindelse med budgetlægning for 2019-2022.
Det er i forløbet vurderet, at en foreningssvømmehal med de ønskedes faciliteter vil koste ca. 60 mio. kr.
Forundersøgelser stilles derfor i bero indtil det er afklaret om der kan sikres en budgetramme på dette niveau.
 
Budget 2019-2022
I forbindelse med Byrådets budgetforlig for perioden 2019-2022 besluttes, at der i budgetperioden afsættes i alt 52 mio. kr. fra Viborg Kommune til projektet under forudsætning af, at anlægsudgift herudover finansieres af brugere, fonde m.fl.
 
Viborg Byråd, budgetforlig vedr. budget 2019-2022
Af forligsteksten fremgår:
 • Der afsættes 52 mio. kr. i årene 2020 til 2022 til dækning af det kommunale bidrag til ny svømmehal med 50 meter bane. Derudover forudsættes, at Viborg Svømmeklub selv bidrager med 8 mio. kr., så der bliver en forventet samlet anskaffelsessum på 60 mio. kr.
 • Driften af den nye svømmehal finansieres indenfor det samlede budget på ”svømmeområdet”.
 • Der afsættes 4 mio. kr. under Børne- og Ungdomsudvalget til nedlukning af svømmebadet på Søndre Skole
 • Det skal i løbet af 2019 afklares, hvor den nye svømmehal skal placeres.
 • Hvis svømmehallen placeres et andet sted end Vestbadet på Rughavevej, vil der være afledte udgifter til renovering og drift af Vestbadet, som der vil skulle tages stilling til.
 
Projektets indhold og finansiering skal godkendes af Byrådet inden igangsætning.
 
Kultur- og Fritidsudvalget behandlede sidst sagen på mødet 27. november 2018, hvor udvalget besluttede,
 

”1. at Kultur- og Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning,

 

2. at følgende placeringsmuligheder indgår i den videre forundersøgelse for ny svømmehal: Vestbadet, Liseborg Centret, Houlkær Hallen og Overlunds nye samlingssted, og

 

3. at belyse mulighederne for fortsat friluftsbadning, som placeres i Vestbadet og i søer”.

 
Andre relevante udvalg involveres i det videre arbejde.
 
Det bemærkes, at den i ”1. at” anførte orientering vedrørte orientering om sagens status.
 
På baggrund af beslutningens ”2. og 3. at” har forvaltningen arbejdet videre med forundersøgelserne i forhold til placeringsmuligheder for en ny svømmehal i samarbejde med relevante parter.
 
Endvidere bemærkes, at der ikke pt. foreligger notat, der beskriver mulighederne for friluftsbadning i Viborgs søer.
 
 

Inddragelse og høring

Repræsentanter for Viborg Svømmeklub, brugerne på Liseborg Centret, Houlkær Hallen og Idrætshøjskolen Viborg har været inddraget i forbindelse med forundersøgelserne vedr. placeringsmulighederne for ny svømmehal. De anførte parter har deltaget i møder om sagen og har også bidraget til sagen her med deres egne indlæg, som vedlægges sagen som bilag.
 
 

Beskrivelse

I forlængelse af Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i sagen 27. november 2018 blev der indgået aftale med Viborg Ingeniørerne om udarbejdelse af et beslutningsgrundlag, som objektivt beskriver de fire placeringsmuligheder, som udvalget har peget på.
 
Viborg Ingeniørernes notat beskriver:
 
 • Overordnet vurdering af indhold og økonomi set i forhold til Viborg Svømmeklubs ønsker til en ny svømmehal.
 • Beskrivelse af 4 placeringsmuligheder:
 • Vestbadet på Rughavevej
 • v/Houlkær Hallen
 • v/Liseborg Centret
 • v/Idrætshøjskolen Viborg.
 • For hver placeringsmulighed vurderes:
 • Synergi i forhold til eksisterende anlæg (indhold, faciliteter, økonomi og drift m.v.)
 • Fordele og ulemper ved den konkrete placering
 • Udvidelsesmuligheder
 • Placering i forhold til skoler, uddannelsesinstitutioner, andre lokale faciliteter, offentlig trafik m.m.
 • Planforhold
 • Parkeringsforhold
 • Sammenstilling af de fire forslag til placering, som grundlag for det videre arbejde med afklaring af placering for ny svømmehal.
 
Samlet set fremgår det af notatet, at alle fire placeringsmuligheder er mulige, når der arbejdes ud fra en bygning på ca. 30 meter * 60 meter og der vil også være arealmæssig mulighed for at etablere et undervisningsbassin i forbindelse med en ny svømmehal.
 
Sammenfatningen viser også:
 
Vestbadet
Det er vurderingen, at eksisterende anlæg kun i meget begrænset omfang kan genanvendes og at vurderingen af synergierne mellem et kommende Viborg FF-klubhus og en ny svømmehal må vurderes nærmere.
Ny svømmehal kan etableres på areal ejet af legat/Viborg Kommune.
Projekt forudsætter ny lokalplan og indebærer parkeringsmæssige problemstillinger.
Ny svømmehal kan driftes af Viborg Kommune.
Placeringen af ny svømmehal ved Vestbadet vil understøtte planer om fortsat at videreudvikle fritidsområdet mellem Rughavevej og Kirkebækvej.
 
v/Houlkær Hallen
Placering er mulig og der vil være synergi i forhold til at anvende eksisterende klub- og omklædningsfaciliteter i Houlkær Hallen.
Ny svømmehal kan etableres på areal ejet af Viborg Kommune.
Projektet forudsætter ikke ny lokalplan og det vurderes, at parkeringsforhold kan løses i området.
Ny svømmehal kan driftes af Viborg Kommune.
Placeringen af ny svømmehal ved Houlkær Hallen kan både ses i sammenhæng med socio-økonomisk indsats for at sikre god udvikling i Houlkær og som indsats for at udvikle fritidsfaciliteterne i et nyt samlet byområde, hvor også den nye bydel Taphede indgår.
 
v/Liseborg Centret
Placering er mulig og der vil være synergi i forhold til at anvende eksisterende klub- og omklædningsfaciliteter i Liseborg Hallen.
Ny svømmehal kan etableres på areal ejet af Viborg Kommune.
Projektet forudsætter ikke ny lokalplan og det vurderes, at parkeringsforhold kan løses i området.
Ny svømmehal kan driftes af Viborg Kommune.
Placeringen af ny svømmehal ved Liseborg Centret kan ses i sammenhæng med videreudvikling af et stort samlet idrætscenter på Liseborg, der sammen med brugernes projekt med investeringer i ny hal og fællesfaciliteter på anlægget vil udvikle anlægget til et stort moderne idrætscenter med rigtig mange forskellige idrætsfaciliteter.
 
v/Idrætshøjskolen Viborg
Placering er mulig og der vil være synergi i forhold til samdrift med eksisterende svømmefaciliteter med 25 meter bassin og undervisningsbassin samt eksisterende omklædningsfaciliteter m.v.
En ny svømmehal skal etableres på grundareal, som ejes af Idrætshøjskolen Viborg og placering på højskolen forudsætter således en længerevarende aftale mellem højskolen og Viborg Kommune om leje af areal og driftsmæssige forhold m.v.
Placering indebærer problemstilling vedr. placering tæt på eller i skel mod fredskovsareal.
Det vurderes, at parkeringsforhold kan løses i området.
Ny svømmehal kan driftes sammen med eksisterende driftsorganisation hos Idrætshøjskolen Viborg eller af Viborg Kommune.
Placeringen af ny svømmehal ved Idrætshøjskolen Viborg vil være med til at videreudvikle idrætscentret på højskolen og vil kunne bidrage til at skabe endnu bedre sammenspil mellem højskolen og Viborg. Herudover noteres, at placeringen ved højskolen vurderes som den økonomisk mest fordelagtige.
Endelig bemærkes, at der kan være juridiske problemstillinger, der skal afklares, idet grundarealet ejes af Idrætshøjskolen Viborg.
 
Til sagens behandling foreligger indlæg fra brugerne af Liseborg Centret, Houlkær Hallen og Idrætshøjskolen Viborg, som alle tilkendegiver, at man gerne ønsker en ny svømmehal placeret på de nævnte lokationer. Disse vedlægges sagen som bilag.
 
Der ventes endvidere fremsendt udtalelse fra Viborg Svømmeklub og Viborg Idrætsråd til Kultur- og Fritidsudvalget inden udvalgets møde.
 
Forvaltningen bemærker, at den samlede anlægsramme på ca. 60 mio. kr. vurderes at kunne dække anlægsudgiften til et 50 meter bassin med 8 baner og med det af svømmeklubben ønskede udstyr. Det betyder, at det er vurderingen, at det ikke vil være muligt at etablere undervisningsbassin indenfor denne anlægsramme og dermed er en placering på Idrætshøjskolen Viborg formentlig den eneste mulighed ud fra en anlægsøkonomisk betragtning, hvis projektet skal indeholde et undervisningsbassin.
 
Kultur- og Fritidsudvalget besluttede endvidere på mødet 27. november 2019, at forvaltningen skulle belyse mulighederne for friluftsbadning, som placeres i Vestbadet eller i Viborgs søer.
 
Hvis en ny svømmehal ikke placeres på areal ved Vestbadet, kan Vestbadet fortsætte som friluftsbad. Det er fortsat vurderingen, at friluftsbadet er nedslidt og står foran en renovering, men det vil være muligt at drifte badet i den nuværende ramme i nogle år endnu. Der skal dog tages forbehold for evt. akut opståede problemstillinger vedr. vandbehandlingsanlæg, utætte bassiner osv.
 
Det kan overvejes at indskrænke åbningstiden i Vestbadet, således at starttidspunktet for åbning af Vestbadet rykkes til pinsen og således at Vestbadet kun holdes åbent, når vejrudsigten viser, at der forventes godt vejr, f.eks. ved at der kun åbnes hvis der forventes temperatur på over 21 grader. Vestbadet har i de seneste sæsoner i et vist omfang holdt lukket, når vejret ikke var til friluftsbadning, men en mere stringent tilgang vil formentlig kunne reducere driftsudgiften i badet med anslået 150-200.000 kr. Det noteres i den forbindelse, at der ikke vil være væsentlige besparelser på drift af anlæg, selvom der holdes lukket på dage med dårligt vejr, idet vandbehandlingsanlæg skal køre uanset om der holdes åbent eller lukket.
 
Herudover bemærkes, at Vestbadets sauna, der brændte i januar 2019, pt. genetableres på Vestbadet i en flytbar udgave, således at aktiviteter omkring saunaen kan genoptages. Disse aktiviteter vil som oftest indebære en nettoindtægt for Vestbadet.
 
Hvis en ny svømmehal placeres på arealet i Vestbadet skal det vurderes nærmere om det vil være muligt fortsat at drifte et friluftsbad på arealet, idet en så stor bygning sammen med det nye Viborg FF-klubhus vil indskrænke areal til friluftsbad og grønne arealer til aktivitet.
 
Der foreligger endnu ikke notat, som beskriver evt. problemstillinger vedr. vandkvaliteten i Viborg søerne. Herudover bemærkes, at det vil være muligt at etablere tilsyn ved livredder i Nørresøbadet. Opgaven kan organiseres i Viborg Svømmehals regi og udgiften vil være ca. 1.100 kr. pr. dag pr. livredder jfr. aftaler i relevant overenskomst.
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Hvis der træffes endelig beslutning om placering af ny svømmehal i forbindelse med budgetdrøftelserne medio 2019 skal der måske igangsættes lokalplanlægning eller afklaring af planmæssige forhold, ligesom der skal fastlægges model for udbud, ejerskab, medfinansiering m.v. og det vil formentlig indebære, at den endelige projektering kan ske i perioden 2019 til primo 2021 og byggeperioden vil herefter have en varighed på 1 til 2 år.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

I budgettet for 2019-2022 er afsat følgende rådighedsbeløb:
 
(1.000 kr.)
Bruttoanlægsudgift
Bruttoanlægsindtægt
2020
5.376
0
2021
17.376
0
2022
38.574
8.160
Samlet
61.326
8.160
 
I forhold til driftsøkonomi i en ny svømmehal bemærkes, at denne i et vist omfang er afhængig af, hvor svømmehallen placeres og at der i forlængelse af evt. beslutning om placering af ny svømmehal er behov for at genvurdere driftsbudget for projektet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Evt. juridiske problemstillinger afhænger af valg af placering for ny svømmehal. Der vil i forlængelse af valg af placering være behov for afklaring af juridiske problemstillinger, men det vurderes, at det rent juridisk vil være muligt at placere en ny svømmehal alle fire steder.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Se budgetforligsteksten ovenfor i sagen.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Projektets realisering vil formentlig indebære, at der skal igangsættes ny lokalplanlægning.
Bilag

Sagsid.: 19/6456
Resume
Sagen vedrører Kultur- og Fritidsudvalgets stillingtagen til fremsendt budgetforslag 2019-2023 fra Bruunshåb Papfabrik. Fonden Bruunshåb Gl. Papfabrik ønsker at det kommunale driftstilskud hæves med henblik på konsolidering af fonden.
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter ansøgningen fra Bruunshåb Gl. Papfabrik,
 
2. at Kultur- og Fritidsudvalget fastholder det nuværende tilskudsniveau, svarende til et udbetalt driftstilskud til Bruunshåb Gl. Papfabrik på 688.000 kr. i 2019
 
3. at afslaget begrundes i de generelle principper for tilskud til selvejende kulturinstitutioner.
 
4. at Kultur- og Fritidsudvalget inviterer den samlede bestyrelse for Bruunshåb Gl. Papfabrik til nærmere drøftelser om institutionens fremtid.
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 30-04-2019
Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
1. at Kultur- og Fritidsudvalget fastholder det nuværende tilskudsniveau, svarende til et udbetalt driftstilskud til Bruunshåb Gl. Papfabrik på 688.000 kr. i 2019,
 
2. at afslaget begrundes i de generelle principper for tilskud til selvejende kulturinstitutioner,
 
3. at Kultur- og Fritidsudvalget inviterer den samlede bestyrelse for Bruunshåb Gl. Papfabrik til nærmere drøftelser om institutionens fremtid.
Sagsfremstilling

Historik

Kultur- og Fritidsudvalget behandlede på sit møde 29. januar 2019 (sag nr. 3) ansøgning fra Bruunshåb Papfabrik om ekstraordinært driftstilskud begrundet i ekstraordinære udgifter forbundet med reparationer på det fredede produktionsanlæg. Kultur- og Fritidsudvalget besluttede at meddele afslag på ansøgningen.
 
Forvaltningen har i februar måned 2019 været i dialog med Bruunshåb Papfabrik omkring institutionens likviditetsudfordringer. Som forudsætning for en fremrykket udbetaling af 2. rate af Viborg Kommunes driftstilskud 2019 har forvaltningen anmodet bestyrelsen om at tilvejebringe et budget for 2019, samt en plan for institutionens konsolidering.
På ovenstående baggrund udbetaltes 2. rate af driftstilskuddet ultimo marts 2019.
 
 

Inddragelse og høring

Intet
 
 

Beskrivelse

Fonden Bruunshåb Gl. Papfabrik har 12. april 2019 fremsendt ansøgning om øget driftstilskud på baggrund af fondets driftsbudget 2019-2023. Driftsbudgettet baserer sig på en forudsætning om, at Viborg Kommune allerede fra 2019 hæver driftstilskuddet med 90.000 kr.
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Intet
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Viborg Kommune udbetaler i 2019 et driftstilskud til Bruunshåb Gl. Papfabrik på 688.000 kr.
I fondets budget 2019-2023 er der budgetteret med et kommunalt driftstilskud på 778.000 kr., altså 90.000 kr. højere end det af Viborg Kommune vedtagne driftstilskud. Under forudsætning af et øget driftstilskud på 90.000 kr. budgetteres med et positivt årsresultat på 52.000 kr. i 2019.
 
Fonden gør i den fremsendte skrivelse opmærksom på en række mulige negative konsekvenser forbundet med en fastholdelse af det kommunale driftstilskud på det nuværende niveau. Det drejer sig bl.a. om reduktioner i personalet og nedlukning i vinterhalvåret.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet
Bilag

Sagsid.: 19/18677
Resume
Sagen vedrører ansøgning fra foreningen GRØNLAND I VIBORG. Der ansøges om tilskud til gennemførelse af en kulturfestival med fokus på grønlandsk kultur.
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at der bevilliges et tilskud på 19.000 kr. til kulturfestivalen,
 
2. at tilskuddet skal anvendes til at sikre det kulturelle niveau i festivalens program, og
 
3. at tilskuddet finansieres indenfor Kultur- og Fritidsudvalgets dispositionssum.
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 30-04-2019
Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
1. at der bevilliges et tilskud på 19.000 kr. til kulturfestivalen,
 
2. at tilskuddet skal anvendes til at sikre det kulturelle niveau i festivalens program, og
 
3. at tilskuddet finansieres indenfor Kultur- og Fritidsudvalgets dispositionssum.
Sagsfremstilling

Historik

Intet
 
 

Inddragelse og høring

Intet
 
 

Beskrivelse

GRØNLAND i VIBORG er navnet på den lokale grønlænderforening (Tasermiut). Foreningen har taget navneforandring for at signalere, at den ikke alene er en traditionel forening for grønlændere bosat i og omkring Viborg, men også en forening med det formål, at orientere om Grønland som en del af rigsfællesskabet, herunder fremme forståelse og gensidig respekt mellem danske og grønlændere. Foreningen ansøger Viborg Kommune om et tilskud på 19.000 kr. til gennemførelse af en kulturfestival i perioden 25.-27. juli 2019. Festivalen har til sigte at styrke kendskabet til grønlandsk kultur og det grønlandske samfund igennem foredrag og koncerter m.v. Festivalens program planlægges til afvikling på en række forskellige lokationer i Viborg: Ungdomsskolen, Hovedbiblioteket, Borgerhuset Stationen og Houlkær Forsamlingshus. 
 
GRØNLAND I VIBORGs arbejde har bevågenhed også i det grønlandske selvstyre, og det er forventningen at den grønlandske kulturminister samt departementschef fra Selvstyret vil besøge Viborg i 2020.
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Kulturfestivalen afvikles i Viborg 25. – 27. juli 2019.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Viborg Kommune ansøges om tilskud på 19.000 kr. ud af et samlet budget på 55.000 kr.
Den resterende økonomi søges dækket gennem tilskud fra Det Grønlandske Selvstyre, samt bidrag fra fonde.
 
Forvaltningen bemærker, at et evt. tilskud fra Viborg Kommune bør øremærkes til sikring af festivalens kvalitet og kulturelle indhold, og ikke anvendes til f.eks. forplejning og beklædning.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet
Bilag

Sagsid.: 19/12304
Resume
I Byrådets budgetforlig for budget 2019 – 2022 er anført:
 

”Miljømæssige konsekvenser ved kunstgræsbaner.

Det skal undersøges, om der er miljømæssige konsekvenser ved anvendelse af gummigranulat i vedligeholdelsen af kunstgræsbaner inden der planlægges nye baner.”

 
Sagen indeholder statusbeskrivelse vedr. eksisterende kunstgræsbaner og overvejelser ved etablering af nye kunstgræsbaner.
 
Sagen behandles sideløbende i hhv. Klima- og Miljøudvalget (2. maj 2019) og Kultur- og Fritidsudvalget (30. april 2019).
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at Kultur- og Fritidsudvalget fremsender sagen til Byrådet til orientering
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 30-04-2019
Kultur- og Fritidsudvalget fremsender sagen til Byrådet.
 
Udvalget anbefaler, at der ved anlæg af nye baner indarbejdes tiltag, der kan medvirke til at reducere spild af gummigranulat, jfr. de tiltag, der er anført i sagsfremstillingen.
 
Udvalget vil inden for egen budgetramme sikre, at der arbejdes med tiltag, der kan medvirke til at reducere spild af gummigranulat på eksisterende kunstgræsbaner.
Sagsfremstilling

Historik

I Viborg Kommune er der i dag etableret følgende kunstgræsbaner:
 
Sted
Størrelse
Etableret
Bemærkninger
Nordre
8.000 m² + Multibane
2013
 
Overlund
10.600 m²
2014
 
VFF
8.000 m²
2014
 
VFF
14.100 m²
2005
”Gamle baner” anlæg i 2005.
Frederiks
8.600 m²
2015
 
Liseborg - SIK
15.700 m²
2015
2 baner
Bjerringbro
8.800 m²
2013
Omlagt i 2018 efter reklamation
 
Banerne er således primært etableret i perioden 2013-2015 og er alle etableret med Viborg Kommune som bygherre og med en medfinansiering fra brugere/foreninger på 25 – 45 %.
 
Herudover er der i et vist omfang etableret mindre arealer med kunstgræs på skoler og institutioner. Disse er som oftest etableret uden gummigranulat.
 
 

Inddragelse og høring

Intet

 

 

Beskrivelse

Hovedproblemstillingerne omkring kunstgræsbanerne er brug af gummigranulat og hindring af spredning af granulatet, brug af optøningsmidler og problemstillinger vedr. plastmateriale, som anvendes til ”græsstrå” og i underlag til banen.
 
Status for drift af banerne er:
 
 • Der bruges et godkendt granulat produkt d.d., som anbefalet af leverandøren UniSport.
 • Tæt samarbejde med miljømyndigheden i forhold til at opfylde miljøkrav m.v., således at alle baner lever op til gældende miljøkrav til kunstgræsbaner, herunder godkendelse af produkter med datablade m.v.
 • Som udgangspunkt er levetiden for et kunstgræstæppe ca. 10 år.
 
Drift- og vedligehold udføres af Park & Vej efter aftalt plejeplan herunder:
 • Udbringning af granulat
 • Udbringning af specialsalt til optøning af sne/is om vinteren.
 • Snerydning (sne som indeholder granulat opbevares på banen og genbruges)
 • Der føres logbog for drift af hver enkelt bane.
 
Der afholdes årlige erfamøder med deltagelse af brugere, forvaltning, Park & Vej og hertil inviteres også særlige sagkyndige, således at man er ajourført om den nyeste viden på området.
 
I forhold til planlægning af nyetableringen arbejder forvaltningen med afklaring af retningslinjer herfor og en intern arbejdsgruppe har aftalt følgende procedure:
 
Etablering af nye kunstgræsbaner kræver ofte flere tilladelser.
På Viborg Kommunes hjemmeside findes et link, hvor ansøgningen fremsendes til forvaltningen, således at de nødvendige miljøvurderinger f.eks. i forhold til lys, støj, evt. nedsivning til grundvand mv. vurderes. I denne vurdering har bl.a. banestørrelsen betydning ift. de vilkår ansøger kan forvente vil blive stillet i en fremtidig tilladelse. Efter sagsbehandling i Teknik & Miljø videregives ansøgningen med tilladelse og tilhørende vilkår til Kultur & Udvikling, som sammen med ansøger varetager evt. etablering af ny kunstgræsbane.
 
Forvaltningen har senest i efteråret 2018 deltaget i KL-seminar vedr. kunstgræsbaner, hvor leverandører præsenterede den nyeste udvikling indenfor området med forskellige typer af materialer og certificeringer. De fleste af disse indeholder en form for granulat, men der er også kunstgræs uden granulat. Granulat lavet af bildæk (SBR gummi) er ofte anvendt, men der er også granulat af andre typer gummi samt forskellige naturmaterialer som kork, kokos, olivenkerner m.m. Der findes forskellige certificeringer afhængig af, hvad banen ønskes anvendt til.
 
I forhold til sundhedsrisiko ved brug af kunstgræsbaner noteres, at sundhedsrisikoen ved brug af kunstgræsbanerne vurderes at være lav ud fra analyser på europæisk plan. Viborg Kommunes praksis om, at der kun anvendes gummigranulat fra Danmark, reducerer sundhedsrisikoen yderligere, da der er i Danmark er krav i ”dækbekendtgørelsen, januar 2017”, som betyder, at der er meget stramme krav i forhold til indhold af kræftfremkaldende stoffer i dæk.
 
Kommunen laver risikovurdering ved ansøgning om etablering af kunststofgræsbaner hvor påvirkningen af grundvandet, vandløb eller kloak vurderes. I miljøstyrelsens vejledning er der i drænvand påvist organiske stoffer (som plast­blødgøreren diethylhexylftalat (DEHP), oliekulbrinter og alkylphenoler som octyl- og nonylphenol), der alle kan nedbrydes med forskellig hastighed. Ud fra stoffernes miljøkemiske egenskaber vurderes det, at hvis der blot er en meter til det terrænnære grundvandsspejl vil de ikke nå grundvandet i koncentrationer, der overskrider kvalitetskriterierne for grundvand. Det skyldes, at de enten nedbrydes eller bindes til andre stoffer i jorden. I vejledningen vurderes kun at zink kan være risiko for at overskride kvalitetskravet for grundvand, hvis grundvandet ligger højt.
 
Viborg Kommune har fået analyseret drænvand fra nogle af kunstgræsbanerne og man har ikke kunnet konstatere forhøjede værdier af skadelige stoffer.
 
Sammenfattende er vurderingen, at spredning af granulat er en meget væsentlig problemstilling, som der allerede nationalt er undersøgt forskellige løsninger på. Spredning af granulat kan imødegås via en række enkle løsninger, som f.eks.:
 • forhøjede kanter på banerne
 • tætte hegn
 • gitterriste
 • indirekte afløb og sluser ved afløb
 • brug af koste, som sikrer at granulat bliver på banen
 • oplagsplads til afryddet sne (som er fyldt med granulat)
 • valg af granulattyper, der ikke kan ”blæses væk”.
 
Fakta i forhold til banerne/forbrugstal:
 
Forbrug granulat:
Sted
Årligt granulatforbrug 2017
Årligt granulatforbrug 2018
Nordre
2 ton
4 ton
Overlund
4 ton
4 ton
VFF
10 ton
4 ton
Frederiks
4 ton
4 ton
Liseborg - SIK
8 ton
6 ton
Bjerringbro
Drifter selv
Drifter selv
Samlet excl. Bjerringbro
28 ton
22 ton
 
Forbrug salt:
Sted
Årligt saltforbrug 2017/18
Årligt saltforbrug 2018/19
Nordre
2871 kg
2340 kg
Overlund
6525 kg
2340 kg
VFF
6786 kg
3120 kg
Frederiks
2871 kg
1300 kg
Liseborg - SIK
13050 kg 2 baner
5200 kg. 2 baner
Bjerringbro
Drifter selv
Drifter selv
Samlet excl. Bjerringbro
32.103 kg
14.300 kg
 
Forbrug økonomi 2016 - 2018:
Sted
2016
2017
2018
Nordre
77.508
65.749
55.685
Overlund
81.972
70.318
68.328
VFF
46.075
59.620
43.730
Frederiks
62.667
60.603
59.576
Liseborg - SIK
97.041
80.890
63.856
Bjerringbro
Drifter selv
Drifter selv
Drifter selv
Drift baner i alt
365.263
337.180
291.175
Samlede udgifter alt incl.
760.254
501.082
745.877
 
Forvaltningen bemærker, at markedet for kunstgræs er under hastig udvikling og der eksperimenteres med nye baner uden granulat og baner, hvor der anvendes nye typer af granulater. Det vil i forbindelse med nye baner være helt nødvendigt at inddrage objektive faglige vurderinger af nye løsninger, således at det sikres, at der vælges de mest bæredygtige løsninger, ligesom der er behov for tæt samarbejde på tværs af den kommunale administration, når mulige løsninger skal vurderes.
 
Herudover bemærkes, at kunstgræsbaner er særdeles populære og indiskutabelt øger en af Byrådets nye målsætninger i Sammenhængsmodellen, nemlig øget fysisk aktivitet.
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Ikke pt. beslutning om etablering af nye kunstgræsbaner
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Ikke pt. beslutning om etablering af nye kunstgræsbaner
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet
Bilag

Sagsid.: 17/62487
Resume
I henhold til de af Byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd - herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste – skal Byrådet og udvalgene godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder.
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår,
 
1. at Kultur- og Fritidsudvalget tager stilling til mødelisten.
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 30-04-2019
Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
1. at mødelisten 04/2019 godkendes.
Sagsfremstilling
Historik
Byrådet vedtog i møde 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste…
 
 
Inddragelse og høring
Intet
 
 
Beskrivelse
Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
Hvis Kultur- og Fritidsudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.
 
 
Alternativer
Intet
 
 
Tidsperspektiv
Intet
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra Byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.
Bilag