You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

tirsdag den 13. august 2019 kl. 12:00

Mødested M.1.17/rådhuset
Udvalg Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedeltagere Birgith B. Langballe, Jakob Ekberg, Mads Panny, Michael Nøhr
Fraværende Niels-Jørgen Ottesen
Bemærkninger

Sagsid.: 19/10411
Resume
Alle udvalg udarbejder 3 gange årligt en budgetopfølgning hhv. 31. marts, 30. juni og 30. sept.
Udvalgenes opfølgninger samles efterfølgende i en fælles sag, der forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet. I denne fælles sag kan det ses, om der forventes økonomisk balance for hele Viborg Kommunes regnskab.
 
I denne sag er det forventede regnskabsresultat for Kultur- og Fritidsudvalgets ansvarsområder opgjort pr. 30. juni 2019 og sammenholdt med det oprindelige og det korrigerede budget.
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet (via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),
 
1. at budgetopfølgningen pr. 30. juni 2019 godkendes.
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 13-08-2019
Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet (via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),
 
1. at budgetopfølgningen pr. 30. juni 2019 godkendes.
Fraværende:
Niels-Jørgen Ottesen
Sagsfremstilling

Historik

Intet
 
 

Inddragelse og høring

Intet
 
 

Beskrivelse

I den efterfølgende tabel 1 er det forventede regnskabsresultat for Kultur- og Fritidsudvalgets ansvarsområder opgjort pr. 30. juni 2019 og sammenholdt med både det oprindelige og det korrigerede budget. 
 
I sagsfremstillingen er alene redegjort for de væsentligste forventede afvigelser i forhold til udvalgets korrigerede budget, der er det aktuelle budget, som udvalget kan disponere inden for.
 
Det korrigerede budget er det oprindelige budget korrigeret for eventuelle omplaceringer og tillægsbevillinger - herunder overførsler af uforbrugte budgetbeløb fra 2018.
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget blev på mødet 19. juni 2019 (sag nr. 30) forelagt en ekstra prognose for forventet regnskab 2019, som viste, at Viborg Kommune fortsat er på vej til at overskride sin serviceramme med ca. 43 mio. kr. Kommunen risikerer derved at få en økonomisk straf af Staten i samme størrelsesorden, da det er sandsynligt, at kommunerne samlet set overskrider servicerammen i 2019. For at undgå en økonomisk straf og samtidigt sikre, at de decentrale enheder kan bevare deres overførte midler, har Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttet at henstille til alle budgetansvarlige, at der udvises økonomisk tilbageholdenhed resten af året. Det kan de budgetansvarlige fx gøre ved at udskyde større indkøb og investeringer på driftsbudgettet omkring årsskiftet til 2020, og ved at udskyde genbesættelse af ledige stillinger/nyansættelser i det omfang, at det er muligt. Foruden dette initiativ er det besluttet, at den administrative organisation skal vente med at bruge overførte midler til 2020. I forbindelse med den næste budgetopfølgning pr. 30. september 2019 vil de budgetansvarlige blive bedt om at indregne deres bidrag i det forventede regnskab.
 
 
Mio. kr. (minus = indtægter)
Budget
Forventet
regnskab
Forventet afvigelse
 
 Oprindeligt
 Korrigeret
  30. juni
I forhold til oprindeligt budget (kol 1)
I forhold korr.budget (kol. 2)
Forskel på forv.
regnskab 31.03 og 30.06 (minus = mindreudg. pr. 30.06)
 
1
2
3
4
5
6
Drift
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Serviceudgifter
 
 
 
 
 
 
      Kultur
85,2
84,5
85,5
0,3
1,0
-0,8
      Folkeoplysning og idrætsanlæg
85,3
89,0
88,5
3,1
-0,6
1,2
Serviceudgifter i alt
170,5
173,5
174,0
3,4
0,4
0,4
 
 
 
 
 
 
 
Anlæg, skattefinansieret
54,0
59,6
67,9
13,9
8,3
8,1
 
 
 
 
 
 
 
Drift og anlæg i alt
224,5
233,1
241,8
17,3
8,7
8,5
Tabel 1
 
KONKLUSION
Overordnet viser resultatet et merforbrug på 0,4 mio. kr. på driften fordelt med et merforbrug på 1 mio. kr. på politikområde Kultur og et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. på politikområde Folkeoplysning og Idrætsanlæg.
Der er merforbrug på en række områder, mens der forventes mindreforbrug på fælleskonti på kulturområdet samt på folkeoplysningsområdet primært grundet overførsler fra tidligere år.
 
Nedenfor er de største afvigelser på enkelte hovedområder kort kommenteret. Der henvises desuden til bilag 1, der viser en redegørelse for de største afvigelser fordelt på politikområder.
 
Viborg Museum
Merudgiften på kulturområdet skyldes primært merudgift på Viborg Museum på 2,5 mio. kr. i 2019. Merudgiften fremkommer i forbindelse med det store projekt, hvor museet fraflytter lokaliteter på Hjultorvet incl. flytning af afrensning af arkivalier, der er ramt af skimmelsvamp samt indretning af magasin m.v. Forventningen fremkommer som følge af overførsel af merforbrug fra 2018 på 0,8 mio. kr. grundet manglende indtægter og ekstraordinære udgifter til et skimmelsvamp-projekt. Merforbruget vokser yderligere i 2019 med 0,6 mio. kr. på grund af nedpakningsudgifter og manglende indtægter som følge af flytning. Herudover er udstillingen Årets Bil tæt på at være gjort op og tegner til et merforbrug i omegnen af 1,1 mio. kr., idet udstillingen deles med Forstadsmuseet i Hvidovre og udstillingen i Hvidovre, har givet en større underskud. De to museer har indgået aftale om at dele den samlede økonomi og det medfører et større merforbrug på Viborg Museum.
 
I forbindelse med projektet flytter museets magasin til nye lokaliteter på Tagtækkervej, hvor museet deler lokalerne med depot for forvaltningens materiel til events. Da magasinet blev købt blev det besluttet, at der budgetteres med en indtægt på 0,5 mio. kr. årligt indtil 2037. Denne indtægt er endnu ikke realiseret, hvorfor der ophober sig et akkumuleret merforbrug. Forventningen til 2019 bliver dermed et merforbrug på 1,4 mio. kr. Det er meget usikkert om bygningerne kommer til at generere indtægter i den anførte størrelsesorden.
 
Endelig bemærkes, at der i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2018 blev overført 1.959.000 kr. til 2020. Beløbet vedrører merindtægter i forbindelse med museets ”Olsen Bande-udstilling”.
 
Generation Handball
Der er overført et nettounderskud fra 2018 på 1 mio. kr. Der er i 2019 afsat netto 0,5 mio. kr. til afvikling af eventen. Der arbejdes med en målsætning om, at stævnet skal vækste med mindst 20 % hvert år, således at der er balance i driften af stævnet senest i 2020.
 
Lokale- og driftstilskud
I 2018 skete en fremrykning af anlægsprojektet ”Ny idrætshal, Viborg Gymnastik Forening” fra 2019 til 2018. Anlægsprojektet bevirker en afledt driftsudgift på politikområde Folkeoplysning og Idrætsanlæg på 0,6 mio. kr. årligt i form af øgede drifts- og lokaletilskud til Viborg Gymnastik Forening fra 2019. Der henvises til Byrådets behandling af sagen på mødet 18. april 2018 (sag nr. 4), hvor Byrådet besluttede, at merudgifter til projektet indarbejdes i Viborg Kommunes budgetforslag for 2019-2022. Til budgetlægningen 2019-2022 blev problematikken nævnt som en udfordring, og der blev ikke peget på nogen finansiering. Problemstillingen er ligeledes nævnt, som en ikke finansieret udfordring ved budgetlægningen for 2020-2023 (KFU-møde den 4. juni 2019 sag nr. 2).
 
Herudover anføres det, at der i hvert af årene 2020, 2021 og 2022 er afsat 7,3 mio. kr. til investeringer og nybyggeri i selvejende idrætshaller, hvor der ligeledes må forventes afledte driftsomkostninger.
 
Prisstigning på varme
Det bemærkes, at der i 2019 er væsentlige prisstigninger på varme leveret af Viborg Fjernvarme. Dette betyder merudgifter for flere af institutionerne på udvalgets område, hvor specielt Viborg Svømmehal og Viborg Stadioncenter forventer merudgifter. Forventningerne til merudgifterne er indarbejdet i opfølgningen på de enkelte institutioner.
 
 
ANLÆG
Der forventes et merforbrug på 8,3 mio. kr. Merforbruget skyldes at første etape af byggeriet på Tingpladsen forventes færdiggjort i 2019. Desuden er der tidsmæssige forskydninger mellem udgifter og indtægter på projektet ”Ny basisudstilling, Viborg Museum”.
 
I bilag 1 ses en mere detaljeret oversigt over afvigelser på området.
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på mødet 14. juni 2017 (sag nr. 4), at udvalgene i forbindelse med hver af de kvartalsvise budgetopfølgninger udarbejder oversigt over det forventede tidsforløb for de største anlægsprojekter. Da materialet vedr. tidsplanerne er udarbejdet både til brug for budgetopfølgningen i 2019 og budgetlægningen i 2020-2023 er der medtaget alle projekter med basisbudgetter i 2020-2023 samt de største projekter med beløb i 2019 (over 2 mio. kr. efter overførsler). De forventede tidsforløb for Kultur- og Fritidsudvalgets projekter er vedlagt som bilag nr. 2. 
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Intet
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet
Bilag

Sagsid.: 19/7161
Resume
Der lægges op til en drøftelse af, hvordan udvalget arbejder videre med at understøtte styringsmodellens målsætninger, herunder hvordan der kan samarbejdes med de øvrige fagudvalg.
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår,
 
1. at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter det videre arbejde med at understøtte Sammenhængsmodellens målsætning og hvordan man kan samarbejde med de øvrige fagudvalg.
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 13-08-2019
Sagen blev drøftet.
 
Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
1. at det videre arbejde med Samarbejdsmodellen skal have fokus på (med angivelse af punkter med numre fra bilag 1 til sagen):
 
Unge-indsats (flere punkter), frivillighed (pkt. 2.4), fysisk aktivitet (pkt. 5.3) og bæredygtige institutioner (punkt 3.4).
 
Institutioner under udvalgets område inddrages og bidrager med videreudvikling af forslag til konkrete tiltag, som efterfølgende præsenteres for udvalget i løbet af efteråret.
Fraværende:
Niels-Jørgen Ottesen
Sagsfremstilling

Historik

Efter byrådets godkendelse af Sammenhængsmodellen 18. december 2018, sag nr. 36, drøftede de enkelte fagudvalg, hvilke handlinger og initiativer som kan understøtte Sammenhængsmodellens målsætninger. Dette blev præsenteret af den enkelte udvalgsformand på byrådets plankonference 11.-12. april 2019.
 
På dette grundlag godkendte byrådet 22. maj 2019, sag nr. 26, den videre proces, herunder at forvaltningen i såkaldte ”Sammenhængslaboratorier” arbejder videre med følgende fire områder:
 
  • Bæredygtighed/klima
Fokus på at finde de indsatser, der giver mest for pengene i forhold til den grønne omstilling i Viborg Kommune.
 
  • Frivillighed i civilsamfundet og på institutioner
Fokus på at øge omfanget af frivillighed i kommunale institutioner.
 
  • Flere uddannelser og flere uddannelsessøgende – eksempelvis ”Karriereby Viborg”
Fokus på at få øget antallet af studiejobs og praktikpladser.
 
  • Sundhed
Fokus på hvilke indsatser bidrager bedst til, at flest mulige borgere i Viborg Kommune er fysisk aktive.
 
Herudover har direktionen med baggrund i Sammenhængsmodellen igangsat to indsatser – som også orienteret om på plankonferencen – omhandlende Den Kommunale Ungeindsats (KUI) og Ellekonebakken.
 
 

Inddragelse og høring

Intet
 
 

Beskrivelse

På plankonferencen blev der gjort status på fagudvalgenes arbejde med at understøtte Sammenhængsmodellens målsætninger. Fagudvalgene har udvalgt nogle af Sammenhængsmodellens 21 målsætninger, som de særligt vil arbejde videre med i forhold til at pege på handlinger og initiativer, som kan understøtte disse mål. En opsamling af, hvilke målsætninger de enkelte udvalg arbejder med er vist i bilag nr. 1.
 
Som det fremgår af opsamlingen, så er der mindst ét udvalg, som arbejder med hver enkelt af de 21 målsætninger, og med enkelte undtagelser så er der minimum to udvalg som arbejder med den samme målsætning.
 
Det foreslås, at udvalget på denne baggrund drøfter egne initiativer og handlinger, og hvordan man kan samarbejde med et eller flere af de øvrige fagudvalg.
 
Til brug i forbindelse med udvalgets drøftelser vedhæftes bilag med opsamling fra udvalgets drøftelse af initiativer i forbindelse med Sammenhængsmodellen på mødet den 26. februar 2019
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Initiativer og handlinger som kan understøtte Sammenhængsmodellens målsætninger drøftes løbende.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet
Bilag

Sagsid.: 19/28671
Resume
Atletikanlægget i Stoholm er helt nedslidt.
Der er udarbejdet forslag til renoveringsprojekt med finansieringsplan for renovering og fornyelse af løbebane og atletikareal på anlægget.
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender, at projektet vedr. renovering af Stoholm Atletikanlæg igangsættes i perioden august – oktober 2019 som beskrevet i sagen,
 
2. at projektet finansieres som anført i sagsfremstillingen.
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 13-08-2019
Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
1. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender, at projektet vedr. renovering af Stoholm Atletikanlæg igangsættes i perioden august – oktober 2019 som beskrevet i sagen,
 
2. at projektet finansieres som anført i sagsfremstillingen.
Fraværende:
Niels-Jørgen Ottesen
Sagsfremstilling

Historik

I forbindelse med Kultur- og Fritidsudvalgets behandling af sag den 20. marts 2018 vedr. mindre anlægsinvesteringer i 2018, drøftede udvalget behovet for at renovere det meget nedslidte atletikanlæg i Stoholm. Udvalget bevilgede 100.000 kr. til en afrensning af anlægget, således at algebegroninger, som indebar en sikkerhedsmæssig risiko for brugerne, kunne afrenses. Udvalget tilkendegav samtidig, at forvaltning skulle arbejde videre med en samlet model for renovering af belægningerne på atletikanlægget i samarbejde med brugere, Stoholm Skole m.fl.
 
Det bemærkes, at da Viborg Kommune i 2007 overtog atletikanlægget i Stoholm var det allerede nedslidt og der er ikke i den forløbne periode anvendt midler til renovering.
Renoveringen af anlægget må betragtes som et helt akut problem.
 
 

Inddragelse og høring

Projektet er udarbejdet i samarbejde med brugerne af anlægget.
Stoholm Atletik har i hele forløbet være inddraget og har været med i projektgruppen. Stoholm Atletik bidrager også med et væsentligt økonomisk bidrag til projektet.
 
 

Beskrivelse

Løbebane består af total nedslidt asfaltbelægning, som er hullet og ujævn, dog således at den del af banen, der er ”100-meter banen” er etableret med gummibelægning (EPDM topcoat). Gummibelægningen er også helt nedslidt, revnet og hullet. Flere steder er der lavet reparationer, med deraf følgende revner i belægning. Rektangulær bane er belagt med topcoat af samme beskaffenhed som løbebane.
Der vedhæftes billeddokumentation som bilag.
 
Løsningsmodel har været drøftet med brugerne og der er enighed om, at den rigtige løsning er at renovere banen med nyt basislag og topcoat af gummi på hele banen. Løsningen med asfaltbelægning er ikke optimal og anlægsudgiften er næsten på samme niveau, som løsning med topcoat af gummi.
 
Løsningen indebærer, at den eksisterende kunstbelægning tages af, hvorefter der rengøres og delvist repareres på den eksisterende asfaltbelægning. Den nye opbygning udføres herefter og der afsluttes med afstribning.
 
Den del af anlægget, der anvendes til de tekniske atletik-discipliner er i udbud på opgaven medtage som option, som kan vælges til og det vil naturligvis være optimalt, hvis dette er muligt, således at der bliver tale om en samlet renovering af anlægget.
 
Forvaltningen har i samarbejde med Viborg Ingeniørerne indhentet tilbud på opgaven og den samlede tilbudssum for renovering af løbebanen er på 1.015.000 kr., mens renovering af det areal, der anvendes til tekniske discipliner kan renoveres for 360.000 kr., samlet 1.375.000 kr., hvortil kommer mindre udgift til teknisk rådgivning m.v., således at den samlede anlægsudgift er på 1.425.000 kr. Det er vurderingen, at der er tale om et attraktivt tilbud på opgaven.
 
I forhold til finansieringen af projektet kan forvaltningen pege på følgende finansieringsmodel:
 
Restbeløb fra tidligere bevilling
50.000
Tilskud fra Børn & Unge, Stoholm Skole
250.000
Stoholm Atletik, indsamlede midler
250.000
Driftsmidler, grønne områder m.m.
420.000
Forslag – bevilling fra KFU, mindre anlægsinvesteringer
455.000
Samlet finansiering
1.425.000
Samlet anlægsudgift
1.425.000
 
Denne model indebærer, at al belægning på det samlede atletikanlæg renoveres med ny gummibelægning og det er forvaltningens vurdering, at dette vil være en god løsning.
 
Det bemærkes, at Stoholm Atletik har ydet en meget stor indsats for at skaffe deres andel af finansieringen og at dele af finansieringen kommer fra fonde, som forudsætter, at bidrag anvendes i 2019.
 
 

Alternativer

Intet, da anlægget er meget nedslidt. 
 
  

Tidsperspektiv

Renoveringen forudsætter temperaturer på 10 grader og derover og derfor er det nødvendigt at gennemføre projektet i perioden august til oktober. Samtidig har budgiver tilkendegivet, at man har ressourcer til rådighed til at gennemføre projektet i august – september 2019.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Kultur- og Fritidsudvalget behandlede på mødet den 26. marts 2019 forslag til mindre anlægsinvesteringer. Puljen for 2019 er på 3.216.000 kr. og udvalget disponerede i alt 1.931.000 kr., hvortil kommer 830.000 kr. fra tidligere tilsagn, således at det samlede restbeløb, som er til rådighed for disponering er på 455.000 kr.
 
Hertil bemærkes dog, at der i bevillingen er disponeret 569.000 kr. til renovering af klubhus i Hersom/Bjerregrav IF. Den samlede finansiering for dette projekt er ikke på plads og forudsætter bl.a. yderligere beløb fra energiinvesteringer og det må forventes, at afklaring af den endelige finansieringsplan for dette projekt først kan foreligge så sent, at projektet ikke kan gennemføres inden udgangen af 2019.
 
Der vil derfor formentlig være et restbeløb her, der kan tillægges de 455.000 kr., der resterer på kontoen og dermed vil kunne dække evt. akut opstået problemstilling indenfor udvalgets område. Dette vil dog forudsætte, at beløbet reserveres af budgetrammen for 2020. 
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
 

Sagsid.: 19/33392
Resume
Viborg Idrætsråd har efter aftale med Kultur- og Fritidsudvalget fremsendt ”Redegørelse vedr. undersøgelse af boldbaner og lysanlæg”, maj 2019 med idrætsrådets indstilling vedr. investeringer i baneanlæg, kunstgræsbaner og lysanlæg.
Redegørelsen/analysen behandles med henblik på Kultur- og Fritidsudvalgets stillingtagen til investeringer på området.                            
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår,
 
1. at bevilling til investeringer i bane- og lysanlæg i 2019 på 1.050.000 kr. anvendes til investeringer i renovering af lysanlæg og baner. Viborg Idrætsråd anmodes om at sende indstilling til bevillingens anvendelse, således at udvalget kan behandle denne på mødet i udvalget den 17. september 2019
 
2. at udvalget udsætter endelig stillingtagen vedr. etablering af ny kunstgræsbane jfr. Byrådets beslutning på mødet 22. maj 2019 vedr. fremtidig etablering af kunstgræsbaner og samtidig tilkendegiver, at de på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb i 2020 og 2021 på i alt 2.100.000 kr. reserveres til etablering af kunstgræsbane og at en kommende bane placeres på idrætsanlægget i Stoholm på en af de eksisterende boldbaner.
 
Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,
 
3. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.050.000 kr. til kontoen ”investeringer i baneanlæg 2019” med rådighedsbeløb i 2019,
 
4. at udgiften på 1.050.000 kr. i 2019 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Baneanlæg, lysanlæg, kunstgræsbaner”.
 
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 13-08-2019
Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
1. at bevilling til investeringer i bane- og lysanlæg i 2019 på 1.050.000 kr. anvendes til investeringer i renovering af lysanlæg og baner. Viborg Idrætsråd anmodes om at sende indstilling til bevillingens anvendelse, således at udvalget kan behandle denne på mødet i udvalget den 17. september 2019,
 
2. at udvalget udsætter endelig stillingtagen vedr. etablering af ny kunstgræsbane jfr. Byrådets beslutning på mødet 22. maj 2019 vedr. fremtidig etablering af kunstgræsbaner og samtidig tilkendegiver, at de på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb i 2020 og 2021 på i alt 2.100.000 kr. reserveres til etablering af kunstgræsbane og at en kommende bane placeres på idrætsanlægget i Stoholm på en af de eksisterende boldbaner med lysanlæg.
 
Kultur- og Fritidsudvalget indstiller herefter til Byrådet,
 
3. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.050.000 kr. til kontoen ”investeringer i baneanlæg 2019” med rådighedsbeløb i 2019,
 
4. at udgiften på 1.050.000 kr. i 2019 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Baneanlæg, lysanlæg, kunstgræsbaner”.
Fraværende:
Niels-Jørgen Ottesen
Sagsfremstilling

Historik

Viborg Idrætsråd har over en årrække foretaget flere analyser af behovet for renovering og nyanlæg af baner, kunstgræsbaner og lysanlæg.
Analyserne og idrætsrådets indstillinger har dannet grundlag for Kultur- og Fritidsudvalgets og Byrådets beslutninger om investeringer på området og der er over en årrække renoveret mange anlæg og etableret nye græsbaner samt et antal kunstgræsbaner.
 
Viborg Idrætsråd har efter aftale med Kultur- og Fritidsudvalget udarbejdet analysen, som vedlægges sagen som bilag. Analysen indeholder indstilling om investeringer i baneanlæg i periode 2019-2022.
 
I budgettet for 2019 til 2022 er i hvert af årene 2019, 2020 og 2021 afsat 1.050.000 kr., i alt 3.150.000 kr. til investeringer i nyanlæg og renoveringer på området.
 
 

Inddragelse og høring

Viborg Idrætsråd har i forbindelse med arbejdet med at udarbejde analyse og indstilling inddraget foreningerne.
 
 

Beskrivelse

Analysen indeholder en kortlægning af en række områder, bl.a.:
 
-         Bør der anlægges flere kunstgræsbaner i Viborg Kommune?
 
Her sammenlignes antallet af baner med faciliteterne i andre midtjyske kommuner og med hele landet og analysen viser, at Viborg Kommune har lidt flere kunstgræsbanefaciliteter end flere andre kommuner i området (tabel 1). Analysen indeholder også en oversigt over booking på kunstgræsbaner og her er benyttelsen i Viborg Kommune på cirka samme niveau som andre kommuner.
 
Analysen indeholder også en tabel (tabel 2), som viser byers afstand til en kunstgræsbane samt oplysning om booking og antal medlemmer pr. bane på allerede etablerede kunstgræsbaner.
 
Endelig fokuserer analysen på, at der tre klubber, der har ansøgt om, at en ny kunstgræsbane etableres hos dem. Det er Stoholm IF, Skals FF og Rødkærsbro IF. En vurdering af en række parametre (afstand til nærmeste kunstgræsbane, antal medlemmer i klubben, antal medlemmer i ”støtteklubber”/naboklubber og ”belægningspres” viser, at behovet for en ny kunstgræsbane umiddelbart vurderet er størst i Stoholm og idrætsrådet peger på, at en evt. ny bane placeres her. 
 
Analysen indeholder herefter et afsnit, hvor det vurderes hvilke tekniske løsninger, der er hensigtsmæssige ved nye baner. Konklusionen er her, at det ikke er muligt at fremlægge helt konkrete forslag til teknisk løsning, specielt i forhold til det ”infill”, der skal i banen. Der er dog primært fokus på gummigranulat og kortinfill, men udviklingen går hurtigt og må vurderes konkret, hvis der skal realiseres nye kunstgræsbaneprojekter.
 
I forlængelse heraf bemærkes, at Byrådet den 22. maj 2019 behandlede sag vedr. belysning af de miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser i forbindelse med kunstgræsbaner.
 
Byrådet besluttede,
 
1 at der iværksættes yderligere undersøgelser til belysning af de miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser, herunder påvirkning af grund- og spildevand, spredning af granulat samt resultat af nationale undersøgelse og
 
2 at der ved anlæg af nye baner indarbejdes tiltag, der kan medvirke til at reducere spild af gummigranulat.
 
Byrådets beslutning betyder, således at yderligere undersøgelser til belysning af de miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser af nye kunstgræsbaner, forudsættes gennemført inden nyanlæg af nye kunstgræsbaner.
 
Idrætsrådet tager i indstillingen ikke endelig stilling til om der skal etableres nye kunstgræsbaner, men foreslår, at hvis der etableres baner, fastsættes egenbetalingen til 1.300.000 kr., idet anlægsudgiften ved en ny bane vurderes til 3,5 – 5,5 mio. kr. afhængig af teknisk løsning og konkret placering.
 
-         Er der behov for renovering af boldbaner og lysanlæg i Viborg Kommune?
 
Analysen opsummerer ønsker og vurderinger i forhold til behovet for at renovere baner og lysanlæg og der peges på, at der er behov for at renovere baner i Bjerringbro og Hald Ege med en samlet anlægsudgift på ca. 220.000 kr., hvilket med en egenfinansiering svarende til tidligere projekter på 10 %, medfører en kommunal udgift på 198.000 kr. Med hensyn til lysanlæg vurderes, at 9 lysanlæg bør renoveres med en samlet udgift på 1.550.000 kr. Idrætsrådet forslag en egenfinansiering for foreningerne på 25 %, hvorefter den kommunale udgift beløber sig til 1.162.500 kr.
 
 
Samlet foreslår Viborg Idrætsråd:
 
Renovering af lysanlæg i 2019/hurtigst muligt:
Klejtrup Boldklub, Sdr. Rind/Vinkel IF, Mønsted IF, Mammen IF, Karup/Kølvrå 07,  Vestermarkens UGF, Team Nørreå, Bruunshåb/Tapdrup IF og Vejrumbro Boldklub, i alt 9 anlæg og en samlet anlægssum på 1.550.000 kr.
Viborg Idrætsråd foreslår uændret egenfinansiering på 25 %, hvorefter den kommunale udgift beløber sig til 1.162.500 kr.
 
Renovering af baner:
Renovering af bane i Bjerringbro Idrætspark, samlet udgift 180.000 kr. Egenbetaling uændret i forhold til tidligere på 10 %, kommunal udgift på 162.000 kr.
 
Nyanlæg af baner:
Nyanlæg på mindre anlæg i Hald Ege, samlet udgift på 40.000 kr., egenfinansiering uændret i forhold til tidligere på 10 %, kommunal udgift på 36.000 kr.
 
Kunstgræsbaner:
Der er kortlagt behov. Analysen peger på, at en evt. ny bane placeres i Stoholm.
Indstillingen anfører en anlægsudgift på op til 4,2 mio. kr. Egenfinansiering uændret på 25 %, svarende til 1,3 mio. kr. og dermed kommunal udgift på 2,9 mio. kr.
 
Samlet anlægsudgift i forhold til indstillingen:
 
Renovering af lysanlæg: 1.550.000 kr.
Egenfinansiering: 388.000 kr.
Kommunal anlægsudgift: 1.162.000 kr.
 
Renovering og nyanlæg, græsbaner: 220.000 kr.
Egenfinansiering: 22.000 kr.
Kommunal anlægsudgift: 198.000 kr.
 
Kunstgræsbane:
Ny bane: 4.200.000 kr.
Egenfinansiering. 1.300.000 kr.
Kommunal anlægsudgift: 2.900.000 kr.
 
Samlet foreslår Viborg Idrætsråd således, at Viborg Kommune investerer 1.360.000 kr. i bane- og lysanlæg hurtigst muligt og såfremt det besluttes, at der etableres yderligere kunstgræsbaner foreslås, at Viborg Kommune bidrager med 2.900.000 kr.
 
Egenbetalingen er som hidtil beregnet med 10 % af udgifter til græsbaner og 25 % til lysanlæg og kunstgræsbaner.
 
Samlet kommunal udgift ved den samlede løsning på 4.260.000 kr.
I budgettet for 2019-2022 er afsat 3.150.000 kr.
 
Forvaltningen bemærker herudover, at der vil være behov for at vurdere anlægsudgiften i forbindelse med en evt. kommende kunstgræsbane nærmere, ligesom det kan overvejes at justere de foreslåede procentsatser for egenbetaling, som pt. er 10 % eller 25 %.
 
Endelig bemærker forvaltningen, at det i tidligere analyse er besluttet, at der etableres ny græsbane i Bruunshåb. Processen med at få baneanlægget til rådighed for en ny bane har taget flere år, men det er nu afklaret, at banen kan etableres. Der er behov for at afklare den tekniske løsning og den samlede anlægsøkonomi i dette projekt, herunder finansieringsplan og foreningens eget bidrag til banen, idet der ikke pt. er budgetmæssig dækning for projektet i udvalgets del af kommunens investeringsoversigt.
 
 

Alternativer

Det vurderes, at behovet for at renovere lysanlæg og græsbaneanlæg er akut og derfor bør realiseres snarest muligt.
Investeringer i kunstgræsbaner og model for finansiering kan vurderes nærmere, også set i sammenhæng med Byrådets beslutning den 22. maj 2019 vedr. kommende kunstgræsbaneanlæg.
 
 

Tidsperspektiv

Rådighedsbeløb er afsat i budgettet for 2019 til 2021.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Det forudsættes, at endelig model kan realiseres indenfor det samlede afsatte rådighedsbeløb på 3.150.000 kr.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Ved nyanlæg af baner vil der være behov for afklaring af planmæssige forhold.
Bilag

Sagsid.: 19/33447
Resume
Viborg Idrætsråd har fremsendt indstilling med forslag til investeringer i klubhuse/spejderhuse 2019/2020 til Kultur- og Fritidsudvalgets stillingtagen.
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter de af Viborg Idrætsråd foreslåede energiinvesteringer i 2019-2020.
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 13-08-2019
Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
1. at sagen udsættes, idet udvalget konstaterer, at samtlige de af Viborg Idrætsråd indstillede projekter bør imødekommes, men det indstillede beløb overstiger den budgetramme, der er til rådighed. Sagen medtages derfor til budgetforhandlinger 2020-2023.
Fraværende:
Niels-Jørgen Ottesen
Sagsfremstilling

Historik

Kultur- og Fritidsudvalget behandlede sidst sagen, da udvalget behandlede Viborg Idrætsråds indstilling vedr. 2018/2019.
 
Udvalget besluttede på mødet den 24. april 2018,
 
Kultur – og Fritidsudvalget beslutter,
 
1. at godkende det af Viborg Idrætsråds fremsendte forslag til energiinvesteringer i klubhuse / spejderhuse således, at der bevilges tilskud for i alt 717.000 kr. i 2018, og disponeres 773.851 kr. til energiinvesterings tilskud i 2019 under forudsætning af, at Byrådet godkender bevilling på 1.552.000 til energiinvesteringer i klubhuse og spejderhytter i 2019 i forbindelse med budgetvedtagelsen for perioden 2019-2022,
 
2. at bevillingen finansieres af pulje til energiinvesteringer i klubhuse/spejderhuse.
 
Dette indebar således, at udvalget disponerede en andel af puljen for 2019. Beløbet er efterfølgende opgjort/justeret, således at der disponeredes 743.507 kr. af puljen for 2019, hvor der samlet er 1.503.000 kr. til rådighed for investeringer.
 
Der er således 759.000 kr. til rådighed til disponering fra puljen i 2019.
Der er ikke afsat bevilling/pulje til formålet i budgetforslag 2020-2023.
 
 

Inddragelse og høring

Viborg Idrætsråd har i forbindelse med arbejdet med at udarbejde analyse og indstilling inddraget klubber og spejderkreds, bl.a. ved besøg på anlæggene.
 
 

Beskrivelse

Efter aftale mellem Kultur – og Fritidsudvalget og Viborg Idrætsråd har Viborg Idrætsråd i lighed med tidligere år (2015-2018) udarbejdet undersøgelse af behov for energirigtige investeringer i klubhuse og hytter i Viborg Kommune. Undersøgelserne er gennemført i samarbejde med Samrådet for de Uniformerede Korps i Viborg og med Viborg Fjernvarme, og har været delt op i faser, hvor de godkendte projekter i tidligere faser (1-4) stort set alle er realiseret. Samlet er der gennemført ca. 130 energiinvesteringstiltag i klubhuse og spejderhytter.
 
Viborg Idrætsråd har fremsendt redegørelse for fase 5, vedlagt som bilag. I redegørelsen er beskrevet selve processen, analyse model, beregning mv. Overordnet har der været et ønske om primært at arbejde med energirigtige tiltag og sekundært at arbejde med forbedringer af klubhuse med en energimæssig vinkel.
 
Viborg Idrætsråd foreslår, at puljen som udgangspunkt udmøntes i forhold til energiinvesteringer, som har en tilbagebetalingstid på op til 10 år.
Viborg Idrætsråds indstilling til puljens anvendelse fremgår af redegørelsen. Overordnet er der tale om mere end 60 projekter i fase 5 i en række foreninger, svarende til en samlet udgift på i alt 2.016.956 kr. Heraf udgør det kommunale tilskud i indstillingen 1.464.272 kr. 
 
Oprindeligt budget til puljen energiinvesteringer i klubhuse / spejderhuse i 2019 indebærer, at der er 1.503.000 kr. til rådighed for investeringer. Beløbet er budgetteret som pulje under Kultur – og Fritidsudvalgets driftsbudget. Der er i forbindelse med godkendelse af fase 4 744.000 kr. af budgettet, og der resterer således 759.000 kr. Der kan dog være bevillinger fra tidligere år, som ikke er realiseret endnu, men det foreslås, at disponeringen af bevillinger til disse fastholdes.
Viborg Idrætsråds forslag til energiinvesteringer overstiger således budgetrammen med 705.000 kr.
 
I forhold til de kommende år, bemærker Viborg Idrætsråd, at de allerede på nuværende tidspunkt er bekendt med en række energi og forbedringsprojekter, og idrætsrådet anbefaler derfor, at der fortsat sikres en væsentlig pulje til dette formål i de kommende budget år. Det forventes, at der kommer yderligere ansøgninger til formålet i takt med, at det generelle fokus på energi og energimæssige forbedringer fastholdes.
 
Forvaltningen bemærker, at der i budgetforslag 2020 ikke indgår pulje til energiinvesteringer i klubhuse og spejderhytter og dette indebærer, at såfremt projekterne skal støttes, skal området tilføres midler, f.eks. via omprioriteringer.
 
Konkret bemærkes, at Viborg Idrætsråd foreslår, at der godkendes investering på 550.000 kr. til renovering af Hersom/Bjerregrav IF´s klubhus, svarende til en kommunal udgift/kommunalt tilskud på 401.000 kr. Hersom/Bjerregrav IF har søgt om samlet tilskud på 969.000 kr. til projektet og Kultur- og Fritidsudvalget har på mødet 26. marts 2019 bevilget 569.000 kr. til projektet fra puljen til mindre anlægsinvesteringer med bemærkning om, at bevillingen kan suppleres med bevilling fra puljen til energiinvesteringer, såfremt Viborg Idrætsråd indstiller dette.
 
 

Alternativer

Intet.
 
 

Tidsperspektiv

Projekter indenfor budgetrammen kan gennemføres i 2019.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Det af Viborg Idrætsråd indstillede beløb overstiger budgetrammen med 705.000 kr.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet
Bilag

Sagsid.: 15/49576
Resume
Viborg FF a/s ansøger om genforhandling af lejeaftaler for leje af Energi Viborg Arena, Viborg Stadion, som følge af større investeringer i diodebaner og storskærm, som klubben i samarbejde med Viborg Kommune har indgået 10 årig leasingaftale på.
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at Kultur – og Fritidsudvalget beslutter, at lejeaftale med Viborg FF a/s kan ændres således, at den er uopsigelig i 10 år, gældende fra 1. august 2019 jfr. beskrivelsen i sagen, og idet det præciseres, at ændring af opsigelsesvarsel ikke har indvirkning på udvalgets tidligere beslutning om, at lejen for Viborg Stadion skal genforhandles, hvis Viborg FF a/s igen rykker op i superligaen i fodbold.
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 13-08-2019
Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
1. at lejeaftale med Viborg FF a/s kan ændres således, at den er uopsigelig i 10 år, gældende fra 1. august 2019 jfr. beskrivelsen i sagen, og idet det præciseres, at ændring af opsigelsesvarsel ikke har indvirkning på udvalgets tidligere beslutning om, at lejen for Viborg Stadion samt aftale om ret til salg af stadionnavn skal genforhandles, hvis Viborg FF a/s igen rykker op i superligaen i fodbold.
Fraværende:
Niels-Jørgen Ottesen
Sagsfremstilling

Historik

Sagen blev sidst behandlet på Kultur – og Fritidsudvalgets møde 10. august 2017, sag nr., hvor udvalget besluttede at nedsætte Viborg FF a/s årlige lejebetaling for leje af Energi Viborg Arena, Viborg Stadion med 200.000 kr. idet klubben fra og med sæson 2017/2018 var rykket ned i superligaen i fodbold.
 
Genforhandling af lejen skal jfr. tidligere beslutninger, ske såfremt Viborg FF igen rykker op i superligaen i fodbold
 
 

Inddragelse og høring

intet
 
 

Beskrivelse

Viborg FF a/s har i samarbejde med Viborg Kommune investeret i 100 meter diodebaner og en storskærm på Viborg Stadion. Der er indgået 10 årige leasingaftaler mellem Viborg Kommune og Kommuneleasing om finansieringen. Udgiften til leasing videresendes til brugerne af Viborg Stadion, hvor den primære bruger er Viborg FF a/s. Viborg FF a/s fremsender på denne baggrund anmodning om, at de eksisterende aftaler mellem Viborg Kommune og Viborg FF a/s ændres således, at lejemålet er uopsigeligt fra såvel udlejers som lejers side i en 10 årig periode, gældende fra 1. august 2019.
 
Dette indebærer, at aftalerne er uopsigelige frem til 31. juli 2029. Efter den 1. august 2029 kan lejemålet opsiges, fra begge parters side, med 12 måneders skriftligt varsel til den sidste dag i en måned.
 
Det bemærkes, at den samlede lejeaftale mellem Viborg FF a/s og Viborg Kommune består af følgende:
 
  • Aftale om Stadionleje (80%)
  • Aftale catering på Viborg Stadion (10%)
  • Aftale om ret til reklamering på Viborg Stadion (10%)
  • Aftale om ret til salg af stadionnavn
 
Den samlede lejebetaling i sæsonen 2018/2019 beløb sig til 941.470 kr. Heraf udgør betaling vedrørende særlig aftale ift. stadionnavn 75.830 kr.
Evt. ændring af vilkår for opsigelse skal ikke have indvirkning på beslutning om regulering af stadionleje, hvis/når Viborg FF rykker op i sugerligaen i fodbold. Justering af lejeaftalerne skal derfor tage højde herfor.
 
 
Alternativer
Nugældende aftaler fastholdes.
 
 

Tidsperspektiv

Ændringen i forhold til opsigelse af de 3 aftaler, kan have virkning fra den 1. august 2019. 
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Der er pt. driftsøkonomiske konsekvenser af en evt. ændring af opsigelsesvarsel på aftalerne.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Såfremt Kultur- og Fritidsudvalget godkender, at aftalernes opsigelsesvarsel ændres, udarbejder forvaltningen tillæg til lejeaftale mellem Viborg FF a/s og Viborg Kommune.
Bilag

Sagsid.: 19/33706
Resume
Sagen vedrører Kultur- og Fritidsudvalgets stillingtagen til tilskud til arrangementet ”Grøn dag på biblioteket”
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at Kultur- og Fritidsudvalget bevilliger et tilskud på 15.000 kr. til ”Grøn dag på biblioteket - 2019”
 
2. at tilskuddet finansieres indenfor udvalgets dispositionssum
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 13-08-2019
Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
1. at Kultur- og Fritidsudvalget bevilliger et tilskud på 15.000 kr. til ”Grøn dag på biblioteket - 2019”,
 
2. at tilskuddet finansieres indenfor udvalgets dispositionssum.
Fraværende:
Niels-Jørgen Ottesen
Sagsfremstilling

Historik

I 2018 arrangerede foreningen Bæredygtigt Viborg ”Grøn dag på biblioteket” i samarbejde med Viborg Bibliotekerne. 25 stande med repræsentanter fra bæredygtigt erhvervsliv og organisationer bød flere end 500 besøgende på workshops, talks og foredrag. Dagen blev bl.a. til en succes i kraft af 70 frivillige personers bidrag.
 
 

Inddragelse og høring

 
 

Beskrivelse

Foreningen Bæredygtigt Viborg planlægger i lighed med sidste år en ”Grøn dag på biblioteket”. Arrangementet vil blive afviklet lørdag d. 21. september 2019.
Foreningen ansøger Kultur- og Fritidsudvalget om et tilskud på 15.000,- til dækning af bl.a. udgifter til honorering af hovednavnet - tv-værten Signe Wenneberg, samt til dækning af transportudgifter for frivillige fra deltagende organisationer.
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Intet
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Arrangementet er budgetteret til 65.000 kr. Viborg Bibliotekerne medfinansierer 22.000 kr., hvoraf de 15.000 kr. udgøres af personaleudgifter. Der er endvidere ansøgt fondsbidrag for 23.000 kr.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet
Bilag

Sagsid.: 18/55134
Resume
Sagen vedrører beslutning om valg af lokalitet for den stedsspecifikke koncertforestilling ”Vores historie genfortalt”.
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at Kultur- og Fritidsudvalget beslutter en lokalitet for projektet i enten Mønsted Kalkgruber, eller Bjerringbro.
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 13-08-2019
Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
1. at Bjerringbro vælges som lokalitet for projektet.
Fraværende:
Niels-Jørgen Ottesen
Sagsfremstilling

Historik

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på møde 4. juni 2019 (sag nr. 10) at såvel Bjerringbro, som Mønsted vil kunne være mulig lokalitet for koncertprojektet
 
 

Inddragelse og høring

Intet
 
 

Beskrivelse

Forvaltningen har i løbet af sommeren 2019 været i dialog om de lokale potentialer i forhold til projektet med henholdsvis bychef Lars Christiansen -Bjerringbro, og direktør for Mønsted Kalkgruber Rikke Friis – Mønsted. Det er forvaltningens vurdering at begge lokaliteter vil kunne være velegnede til gennemførelse af projektet.
 
I Bjerringbro vil projektet kunne indgå som et element i Bjerringbro Kulturfestival 2021 og vil kunne involvere mange forskellige aktører; Nørgaards Højskole, Grundfos, Bjerringbro Gymnasium, Musikforeningen Viften m.v.
 
I Mønsted vil en placering i forbindelse med Kalkgruberne være en glimrende anledning til at markere Kalkgruberne som event-lokation. Kalkgruberne har tidligere været benyttet til klassiske koncerter, og der vil derfor være en naturlig kobling til ”genfortællingen af historien” alene på denne baggrund. Samtidig vil en placering i Kalkgruberne være en mulighed for, at Mønsted Kalkgruber vil kunne markere sig som en ”lokal” kulturinstitution for befolkningerne i Mønsted og Stoholm.
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Intet
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet

Sagsid.: 19/27701
Resume
Sagen er til orientering for Kultur- og Fritidsudvalget.
Sagsfremstillingen indeholder kopi af sagsfremstillingen til Landdistriktsudvalget (anført med kursiv).
 
”Landdistriktsudvalget har anmodet om en analyse af forsamlingshusene med fokus på disses betydning og muligheden for at fremtidssikre disse som ramme om stærke fællesskaber i Viborg Kommunes landdistrikter. Analysen inddrager resultaterne fra Kultur- og Fritidsudvalgets analyse af mindre lokale kulturelle aktivitetssteder/kulturhuse.”
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget orienteres om sagen, idet den efterfølgende drøftes på fællesmøde mellem Landdistriktsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget.
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 13-08-2019
Kultur- og Fritidsudvalget drøftede analysen.
Landdistriktsudvalget har fokus på at styrke det lokale sammenhold og lokalområdernes bæredygtighed ved at samle ressourcer og vil invitere udvalgte områder til en nærmere drøftelse af mulighederne. Indsatsen skal ske i et koordineret fællesskab mellem Landdistriktsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget.
Fraværende:
Niels-Jørgen Ottesen
Sagsfremstilling

Historik

”Intet”

 

Inddragelse og høring

” I det videre arbejde med analysen skal der ske inddragelse af relevante aktører, der peges på mulige elementer heri i bilagene.”
 
 

Beskrivelse

”Mødesteder har afgørende betydning for borgerne ikke mindst i de mindre byer og landsbyer, som ramme om fællesskab og frivillighed og oplevelser af mange slags fra de kulturelle over læring til underholdning. Understøttelse og udvikling af mødesteder er derfor en kerneopgave for Landdistriktsudvalget, og ligeledes væsentlige for Kultur – og Fritidsudvalget, som mulig ramme om kulturelle aktiviteter.
 
En evaluering fra Lokale- og Anlægsfonden viser, at behovet for renovering er stort blandt danske forsamlingshuse, og de er fyldt med gamle traditioner, som kan være svære at bryde. Evalueringen peger på, at det kræver en nytænkning af aktiviteterne, en modernisering af rammerne og en anden organisering i dagligdagen, hvis forsamlingshuset skal overleve i dag. Noget af det, som fonden arbejder med, er, at små lokalsamfund har svært ved at opretholde drift og dynamik. Kan de supplere hinanden ved at dele faciliteter til fritidsliv frem for at bygge nyt og konkurrere? Og kan forsamlingshuset understøtte nye aktivitetstrends, hvor byrum og natur bruges på en anden måde.
 
Realdania har sammen med bl.a. Lokale- og Anlægsfonden afsat 50 mio. kr. til kampagnen Mødestedet, hvor landsbyklynger over hele landet kan få støtte til at udvikle et bedre mødested i klyngen. Projekter skal leve op til en række kriterier bl.a. at fremme nye fællesskaber og fritidsliv, styrke lokalt samarbejde og skabe synergi imellem klyngernes landsbyer og bidrage til en bæredygtig drift i klynge og kommune, f.eks. ved at erstatte eller optimere eksisterende faciliteter.
 
Dette fokus på bæredygtighed peger hen mod byrådets sammenhængsmodel. Centralt i den model er også målsætningen om vækst i alle lokalsamfund over 200 indbyggere. En forudsætning for dette er bl.a., at lokalsamfundene er gode bosætningsområder, og det understøttes af gode fællesskaber. Gode fællesskaber skabes bl.a. af stærke og velfungerende mødesteder.
 
Landdistriktsudvalget har drøftet betydningen af mødesteder ved flere lejligheder, startende i efteråret 2018 i forbindelse med opsamling på borgermøder og studieturen til Friesland, hvor et multihus blev besøgt, samt i forbindelse med bevilling af midler til forsamlingshusene. Senest brugte landdistriktsudvalget tilskud til forsamlingshuse på plankonferencen som et bud på et initiativ, der kan virke i forhold til en række målsætninger i byrådets sammenhængsmodel.
 
På den baggrund har Landdistriktsudvalget ønsket en analyse af forsamlingshusene. Analysen (bilag 1) inddrager resultaterne fra Kultur- og Fritidsudvalgets analyse af kulturhusene.
 
Til mødet i Kultur- og Fritidsudvalget den 4. juni 2019, sag 1 var der udarbejdet en analyse af kulturhusene, med følgende elementer:
-          Kortlægning af ejerforhold, aktiviteter m.v. (bilag 2)
-          Bygningernes stand og renoveringsbehov (bilag 3)
-          Sammenhæng med andre faciliteter i lokalområdet (bilag 4)
Af beslutningen fremgår, at Kultur- og Fritidsudvalget drøftede sagen og besluttede at sagen drøftes på fællesmøde med Landdistriktsudvalget. Udvalget tilkendegiver, at der i det videre arbejde skal være fokus på at udnytte m2 og ressourcer optimalt. Dermed kan sikres bæredygtige institutioner. Derudover skal der være fokus på, at evt. proces skal have fokus på mest mulig borgerinddragelse.
Analysen af kommunens forsamlingshuse belyser følgende elementer:
-          Husenes betydning for lokalområdet (bilag 5)
-          Bygningens stand og renoveringsbehov (bilag 6)
-          Økonomiske forhold – tilskud, kommende udgifter til renovering m.v. (bilag 7)
-          Oversigt over forsamlingshuse og andre mødesteder i lokalområderne (bilag 8)
 
Ovenstående analyser skaber grundlag for drøftelser af:
-          Kan vi styrke indholdet i mødestederne og derved skabe endnu bedre rammer for udvikling i kommunens mindre byer og landsbyer?
-          Kræver det en prioritering af kommunale midler til forsamlings- og kulturhuse, og hvilket grundlag kan vi skabe for det?
-          Kan de ressourcer, som henholdsvis Kultur- og Fritidsudvalget og Landdistriktsudvalget har, kombineres bedre? (fx de aktiviteter KFU understøtter gennem ”Kultur i hele kommunen” og biblioteker og LDUs midler til forsamlingshusene)
-          Kan de ressourcer man lokalt har kombineres bedre? (fx menneskelige i forhold til bestyrelser m.v. og forskellige huse)
-           
Og ikke mindst hvordan husenes bestyrelser og borgerne i lokalsamfundene kan inddrages i disse drøftelser, kvalificere analyserne og formulere fremadrettede perspektiver.
 
For Landdistriktsudvalget er analysen også væsentlig i forlængelse af tidligere drøftelser af prioritering af midler til området.”
 
 

Alternativer

”Intet”.
 
 

Tidsperspektiv

”Intet”.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

”Intet”.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

”Intet”.
 
Bilag

Sagsid.: 17/62487
Resume
I henhold til de af Byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd - herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste – skal Byrådet og udvalgene godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder.
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår,
 
1. at Kultur- og Fritidsudvalget tager stilling til mødelisten.
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 13-08-2019
Kultur- og fritidsudvalget beslutter,
 
1. at mødeliste august 2019 godkendes.
Fraværende:
Niels-Jørgen Ottesen
Sagsfremstilling

Historik

Byrådet vedtog i møde 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.
 
 

Inddragelse og høring

Intet
 
 

Beskrivelse

Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
Hvis Kultur- og Fritidsudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Intet
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra Byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.
Bilag