You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

tirsdag den 29. oktober 2019 kl. 12:00

Mødested M.1.17/rådhuset
Udvalg Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedeltagere Birgith B. Langballe, Jakob Ekberg, Mads Panny, Michael Nøhr, Niels-Jørgen Ottesen
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 19/10411
Resume
Alle udvalg udarbejder 3 gange årligt en budgetopfølgning hhv. 31. marts, 30. juni og 30. sept.
Udvalgenes opfølgninger samles efterfølgende i en fælles sag, der forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet. I denne fælles sag kan det ses, om der forventes økonomisk balance for hele Viborg Kommunes regnskab.
 
I denne sag er det forventede regnskabsresultat for Kultur- og Fritidsudvalgets ansvarsområder opgjort pr. 30. sept. 2019 og sammenholdt med det oprindelige og det korrigerede budget.
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet (via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),
 
1. at budgetopfølgningen pr. 30. sept. 2019 godkendes.
 
Endvidere foreslår direktøren for Kultur & Udvikling, at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget (ligeledes via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),
 
2. at de omplaceringer mellem politikområder, der er anført i bilag 2, og som berører Kultur- og Fritidsudvalget, godkendes.
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 29-10-2019
Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet (via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),
 
1. at budgetopfølgningen pr. 30. sept. 2019 godkendes,
 
2. at byrådets beslutning om at nedsætte budgetterne som følge af reducerede pris- og lønfremskrivninger jfr. KL´s vurdering vedr. selvejende institutioner indgår i regnskabsafslutningen, som overførsler til 2020, idet tilskud til disse reduceres med beløb svarende til overførsel af merforbrug, som ventes i størrelsesordenen ca. 0,2 %.
 
Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget (ligeledes via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),
 
3. at de omplaceringer mellem politikområder, der er anført i bilag 2, og som berører Kultur- og Fritidsudvalget, godkendes.
Sagsfremstilling

Historik

Intet
 
 

Inddragelse og høring

Intet
 
 

Beskrivelse

I den efterfølgende tabel 1 er det forventede regnskabsresultat for Kultur- og Fritidsudvalgets ansvarsområder opgjort pr. 30. sept. 2019 og sammenholdt med både det oprindelige og det korrigerede budget. 
 
I sagsfremstillingen er alene redegjort for de væsentligste forventede afvigelser i forhold til udvalgets korrigerede budget, der er det aktuelle budget, som udvalget kan disponere inden for.
 
Det korrigerede budget er det oprindelige budget korrigeret for eventuelle omplaceringer og tillægsbevillinger - herunder overførsler af uforbrugte budgetbeløb fra 2018.
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget blev på mødet den 19. juni 2019 (sag nr. 30) forelagt en ekstra prognose for forventet regnskab 2019, som viste, at Viborg Kommune fortsat var på vej til at overskride sin serviceramme, lige som budgetopfølgningen pr. 30. juni bekræftede dette. Derfor har Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttet at henstille til alle budgetansvarlige, at der udvises økonomisk tilbageholdenhed resten af året. Opfølgningen pr. 30. sept. er udarbejdet med denne henstilling i mente.
 
 
Mio. kr. (minus = indtægter)
Budget
Forventet
regnskab
Forventet afvigelse
 
  Oprindeligt
  Korrigeret
 
  30. sept.
I forhold til oprindeligt budget (kol 1)
I forhold korr.budget (kol. 2)
Forskel på forv.
regnskab 30.06 og 30.09 (minus = mindreudg. pr. 30.09)
 
1
2
3
4
5
6
Drift
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Serviceudgifter
 
 
 
 
 
 
      Kultur
85,2
84,5
85,0
-0,2
0,5
-0,5
      Folkeoplysning og        Idrætsanlæg
85,3
89,0
87,8
2,5
-1,2
-0,6
Serviceudgifter i alt
170,5
173,5
172,8
2,3
-0,7
-1,1
 
 
 
 
 
 
 
Anlæg, skattefinansieret
54,0
59,6
66,1
12,1
6,5
-1,8
 
 
 
 
 
 
 
Drift og anlæg i alt
224,5
233,1
238,9
14,4
5,8
-2,9
Tabel 1
 
KONKLUSION
Overordnet viser resultatet på driften et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. fordelt med et merforbrug på politikområde Kultur på 0,5 mio. kr. og et mindreforbrug på politikområde Folkeoplysning og Idrætsanlæg på 1,2 mio. kr.
Der er merforbrug på en række områder, mens der forventes mindreforbrug på fælleskonti på kulturområdet, på puljer vedr. energiinvesteringer samt på folkeoplysningsområdet primært grundet overførsler fra tidligere år.
 
Nedenfor kommenteres kort de største afvigelser. Der henvises i øvrigt til bilag 1 for nærmere redegørelse af de største afvigelser fordelt på politikområder.

Viborg Museum
Der forventes en merudgift på Viborg Museum i 2019 på 2,3 mio. kr. Merudgiften skyldes nedpakning og flytning og dermed manglende indtægter. Der har ligeledes været ekstra ordinære udgifter forbundet med afrensning af arkivalier, der har været ramt af skimmelsvamp. Endelig er udstillingen Årets bil gjort op og har vist sig at give underskud. Udstillingen var et samarbejde med Forstadsmuseet i Hvidovre. De to museer havde indgået aftale om at dele den samlede økonomi, hvilket har betydet et merforbrug for Viborg Museum på 1,2 mio. kr.
 
Det skal bemærkes, at der i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2018 blev overført 2 mio. kr. til 2020. Beløbet vedrører merindtægter i forbindelse med museets Olsen Bande-udstilling.
 
Museets magasin er flyttet til nye lokaliteter på Tagtækkervej, hvor museet deler lokaler med depot for forvaltningens materiel til events. Da magasinet blev købt, blev det besluttet, at der budgetteres med en årlig lejeindtægt på 0,5 mio. kr. indtil 2037. Det har ikke været muligt at finde en lejer, hvorfor der ophober sig et akkumuleret merforbrug. Forventningen for 2019 inkl. tidligere års overførsler beløber sig til 1,3 mio. kr. Det er meget usikkert om bygningerne kommer til at generere indtægter i den anførte størrelsesorden.
 
Generation Handball
Der er overført et underskud fra 2018. Der er i 2019 afsat 0,5 mio. kr. til afvikling af eventen, dette forventes overskredet med 0,1 mio. kr. Der arbejdes med en målsætning om, at stævnet skal vækste med mindst 20% hvert år, således at der er balance i driften af stævnet senest i 2020. Forventningen for 2019 inkl. merforbrug i 2018 er et merforbrug på 0,9 mio. kr.
 
Prisstigning på varme
Det bemærkes, at der i 2019 er væsentlige prisstigninger på varme leveret af Viborg Fjernvarme. Dette betyder merudgifter for flere af institutionerne på udvalgets område, hvor specielt Viborg Stadioncenter og Viborg Svømmehal mærker prisstigningen.
 
Viborg Stadioncenter forventer en merudgift på 0,35 mio. kr. og Viborg Svømmehal en merudgift på 0,3 mio. kr. i forhold til varmeudgifterne i 2018. Forventningerne til de ekstra varmeudgifter er indarbejdet i opfølgningen på de enkelte institutioner og problemstillingen forværres som følge af, at pris- og lønskøn for 2019 er nedvurderet i henhold til beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget. Det foreslås, at punktet indgår til vurdering i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2019. 
 
Lokale- og driftstilskud
Anlægsprojektet ”Ny idrætshal, Viborg Gymnastik Forening” blev fremrykket fra budget 2019 til budget 2018. Hallen forventes færdig ultimo 2019. Projektet medfører en afledt driftsudgift for politikområdet Folkeoplysning og Idrætsanlæg på 0,6 mio. kr. årligt i form af øgede drifts- og lokaletilskud jf. gældende regler på området. Der henvises til byrådets behandling af sagen på mødet den 18. april 2018 (sag nr. 4), hvor byrådet besluttede, at merudgifter til projektet indarbejdes i Viborg Kommunes budgetforslag for 2019-2022. Der blev imidlertid ikke peget på nogen finansiering, hvorfor problemstillingen er medtaget til budgetlægningen 2020-2023, som en ikke finansieret udfordring. (KFU den 4. juni 2019, sag nr. 2). I forbindelse med budgetforlig 2020-2023 er merudgiften indarbejdet i budgetforslag 2020-2023.
 
Herudover bemærkes, at Byrådet på mødet den 9. oktober 2019 besluttede at nedsætte budgetterne for 2019 som følge af revideret pris- og lønskøn fra KL, idet vurderingen fra KL indebærer, at priser og lønninger er steget mindre end forudsat ved budgetlægningen for 2019. Reduktionen er i alt for Kultur- og Fritidsudvalgets område på 1.062.000 kr., svarende til ca. 0,6 % af udvalgets budgetramme. Den samlede reduktion for hele Viborg Kommune er på 9.622.000 kr. og Kultur- og Fritidsudvalgets andel af reduktionen udgør således godt 11 %, mens udvalgets andel af kommunens samlede budget er under 4 %. Baggrunden for, at udvalgets politikområder reduceres forholdsmæssigt meget er, at prisstigningen på tilskudskonti er vurderet lavere end vurderingen for andre områder.
 
Da en meget stor del af Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme udbetales som tilskud og er udbetalt inden det ændrede pris- og lønskøn blev besluttet, indebærer dette, at udvalget ikke vil kunne realisere reduktionen i 2019. Forvaltningen kan derfor kun pege på to mulige løsninger, nemlig at situationen vurderes og søges finansieret i forbindelse med den samlede regnskabsafslutning for udvalgets område for 2019 og/eller underskud, som følge af ændrede pris- og lønskøn overføres til de enkelte driftsområder som underskud, der indgår i budgettet for 2020.
 
ANLÆG
Der forventes et merforbrug på 6,5 mio. kr. på udvalgets anlægskonti. Merforbruget skyldes, at første etape af byggeriet på Tingpladsen forventes færdiggjort i 2019. Herudover er der mer- og mindreforbrug på en række andre projekter grundet tidsmæssige forskydninger mellem udgifter og indtægter samt udskydelser af projekter.
Bilag 1 viser en mere detaljeret oversigt over afvigelserne på området.
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på mødet den 14. juni 2017 (sag nr. 4), at udvalgene i forbindelse med hver af de kvartalsvise budgetopfølgninger udarbejder oversigt over det forventede tidsforløb for de største anlægsprojekter. Der er medtaget alle projekter, hvor der isoleret set i 2019 er afsat min. 2 mio. kr. eller, hvor det samlede budgetbeløb i 2020-2023 udgør mere end 5 mio. kr. De forventede tidsforløb for Kultur- og Fritidsudvalgets projekter er vedlagt som bilag nr. 3. 
 
 
OMPLACERINGER MELLEM POLITIKOMRÅDER
I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. september 2019 tilføres der 250 t. kr. fra politikområde Skoler til politikområde Folkeoplysning og Idrætsanlæg vedr. renoveringsprojekt på Stoholm Atletikanlæg jf. Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 13. august 2019 (sag nr. 3).
 
Desuden reguleres budgettet fra 2019 på begge politikområder som følge af rengøringsudbuddet. På Politikområde Kultur betyder det en reduktion i 2019 på 45 t. kr., mens der på politikområdet Folkeoplysning og Idrætsanlæg tilføres 9 t. kr. i 2019.

Ovennævnte fordelinger fremgår af bilag 2.
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Intet
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet
Bilag

Sagsid.: 15/52467
Resume
Fastsættelse af 2020-takster for lokaletilskud og lokalegebyrer inden for folkeoplysningsområdet i Viborg Kommune. Taksterne stiger som en følge af en stigning i de landsdækkende satser.
 
Der er en særlig problemstilling forbundet med stigningen i taksterne fra 2019 til 2020, idet de centralt fastsatte takster fra og med 2020 er højere end de lokalt fastsatte takster, som Viborg Kommune har fastsat i henhold til retningslinjer for tilskud til folkeoplysende aktivitet og i model for tilskud til selvejende idrætshaller. Viborg Kommunes takster er fastsat med baggrund i beslutninger fra perioden 2007 til 2009 vedr. retningslinjerne og haltilskudsmodellen, og taksterne har i perioden frem til 2019 været højere end de centralt fastsatte takster.
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at de økonomiske konsekvenser af takststigningen i 2020 indeholdes i budgettet for 2020,
 
2. at gebyrsatserne fastsættes som anført i sagen,
 
3. at sagen sendes til Fritidsrådet, som anmodes om at komme med forslag til finansiering af merudgifter som følge at stigende takster på området fra og med 2021, således at problemstilling kan afklares i den kommende budgetlægning for perioden 2021-2024.
 
4. at fremtidige takststigninger fra 2021 indgår i budgetlægningen,
 
5. at haller og foreninger informeres om takst- og gebyrstigningerne.
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 29-10-2019
Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
1. at de økonomiske konsekvenser af takststigningen i 2020 indeholdes i budgettet for 2020,
 
2. at gebyrsatserne fastsættes som anført i sagen,
 
3. at sagen sendes til Fritidsrådet, som anmodes om at komme med forslag til finansiering af merudgifter som følge at stigende takster på området fra og med 2021 således, at problemstilling kan afklares i den kommende budgetlægning for perioden 2021-2024,
 
4. at fremtidige takststigninger fra 2021 indgår i budgetlægningen med henblik på at finde en fremadrettet løsning,
 
5. at haller og foreninger informeres om takst- og gebyrstigningerne.
Sagsfremstilling

Historik

Viborg Kommune har siden kommunesammenlægningen haft højere lokaletilskudssatser til frivilligt, folkeoplysende foreningsarbejde for idrætshaller, minihaller og svømmehaller end de landsdækkende satser, når der er tale om lokaler beliggende i Viborg Kommune.
 
Viborg Kommune har fulgt de landsdækkende satser vedr. såkaldt almindelige lokaler, som rummer eksempelvis idrætslokaler, der ikke er haller (f.eks. gymnastiksale, ridehaller), faglokaler, klasselokaler og mødelokaler.
 
Satser fra 2009 (kommunesammenlægningen):
 
Lokaletilskud, 73 af satsen
2009 – satser i Viborg Kommune
KL´s satser
Haller
270,00
226,50
Minihaller
135,00
113,25
Andre lokaler
113,25
113,25
Svømmehaller
623,00
623,00
De lokalt fastsatte satser er ikke fremskrevet væsentligt i perioden 2009 til 2020. Baggrunden herfor er, at de budgetreduktioner, der har været over årene er finansieret ved ikke at fremskrive satserne. Til gengæld har man fastholdt tilskudsprocenten på 73 %, som er væsentlig over lovens mindstekrav, som er 65 % og muligheden for at fradrage i lokaletilskud med den andel af en forenings medlemmer, der er over 25 år, er heller ikke bragt i anvendelse i perioden.
 
I forhold til lokaletilskudssatsen for svømmehaller bemærkes, at denne blev fastsat i samarbejde med brugerne og satsen er udtryk for, at det er meget dyrere at drive svømmehaller end at drive idrætshaller. Tilsvarende yder Viborg Kommune væsentlig højere driftstilskud til drift af svømmehaller end til idrætshaller, jfr. haltilskudsmodellen.
 
For lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning ydes der ifølge lovgivningen tilskud efter satsen for almindelige lokaler.
 
Fritidsrådet besluttede,
 
1. at sagen indgår i budgetlægningen for 2020 og frem.
 
Fritidsrådet behandlede 23. maj 2019, sag nr. 2, budgetforslag for 2020-2023.
Problemstillingen med de forhøjede lokaletilskudssatser indgik i sagens behandling – herunder i orienteringen af Kultur- og Fritidsudvalget 4. juni 2019, sag nr. 2.
 
 

Inddragelse og høring

Intet
 
 

Beskrivelse

17. september 2019 meddelte KL i KL-nyheder de nye lokaletilskudssatser for 2020:
 
voksenundervisningsområdet stiger taksten
fra 135,98 kr i 2019
til 139,24 kr. i 2020. Stigning: 2,4%
 
foreningsområdet stiger taksterne således:
 
Haller, bortset fra ridehaller:
fra 272,05 kr. i 2019
til 279,03 kr. i 2020. Stigning: 2,57%
 
Andre lokaler, inkl. ridehaller:
fra 135,98 kr.
til 139,24 kr. Stigning: 2,4%
 
KL’s meddelelse om satserne for 2020 vedlægges som bilag 1.
 
De vedtagne satser i Viborg Kommune for lokaletilskud er her sammenstillet med de landsdækkende satser for hhv. 2018, 2019 og 2020:
 
Timesatser for lokaler i Viborg Kommune
2018
2019
2020
- Kroner -
DK
Viborg Kommune
DK
Viborg Kommune
DK
Viborg Kommune
Voksenundervisning
 
 
 
 
 
 
Alle lokaler
133,45
133,45
135,98
135,98
139,24
139,24
 
 
 
 
 
 
 
Foreningsarbejde
 
 
 
 
 
 
Svømmehaller
266,98
629,00
272,05
629,00
279,03
629,00
Idrætshaller
266,98
272,00
272,05
272,05
279,03
279,03
Minihaller
133,45
136,00
135,98
136,00
udgår som begreb
Øvrige lokaler
133,45
133,45
135,98
135,98
139,24
139,24
 
Minihaller foreslås fremover at følge taksten for øvrige lokaler.

Gebyrer

Gebyrer for kommunale lokaler (o.l.) er fastsat, således at foreningens udgift ligner den egenbetaling, der er for private lokaler med fradrag af lokaletilskud. Det foreslås, at gebyrsatserne følger udviklingen i lokaletilskudssatserne. Gældende gebyrsatser fremgår af sagens bilag 2.
 
 
Nuværende
sats
Forslag
2020-sats
 
Gymnastiksale
35
38
 
Minihaller (udgår)
37
38
 
Haller
73
75
 
Svømmehal
113
113*)
Søndre + stort bass GIV.
Svømmebassin
57
57*)
lille bassin GIV
CKU varmtvandsbassin
97
99
 
Trepas hallen, u/bad
44
45
 
Trepas hallen, m/bad
73
75
 
Atletikstadion uændret
25-100-200
25-100-200
forening, skole, privat
 
 
 
 
Udendørsanlæg: uændret
 
 
 
fodboldbaner
25
25
Liseborg
håndboldbaner
15
15
Liseborg
Tennis/kroket/beachv./petnq
10
10
Liseborg
Kunstgræsbane, 1 hel
600
600
Liseborg
Kunstgræsbane, ½
300
300
Liseborg
*) Uændret fordi lokaletilskudssatsen for svømmehaller er uændret

 

Alternativer

Der er ikke alternativer til at følge de af ministeriet fastsatte landsdækkende satser.
 
 

Tidsperspektiv

Nye satser træder i kraft 1. januar 2020.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Stigningen i de landsdækkende takster betyder, at udgiften til lokaletilskud må forventes at stige tilsvarende forholdsmæssigt og det må løbende vurderes om stigningerne svarer til de pris- og lønstigninger, der fastsættes i budgettet generelt. Nedsættelse af pris- og lønskøn i løbet af budgetåret vil derfor medføre budgetudfordringer for Kultur- og Fritidsudvalget og Fritidsrådet.
 
Ligeledes må indtægterne fra lokalegebyrer forventes at stige tilsvarende.
 
 
Budget 2020 Lokaleudgifter
Voksenundervisning
628.000 kr.
Frivilligt foreningsarbejde
9.761.000 kr.
Selvejende haller
12.693.000 kr.
Gebyrindtægter
-888.000 kr.
 
Efter 2020: Fremadrettet vil den årlige stigning i de landsdækkende minimumsatser forventeligt betyde en tilsvarende stigning i de kommunale udgifter til lokaletilskud og tilsvarende indtægter på lokalegebyrer. Det må derfor forudsættes, at stigningerne i taksterne modsvares af de generelle pris- og lønstigninger i budgettet.
 
I forhold til finansiering af stigningen i taksterne fra og med 2021 bemærkes, at den økonomiske udfordringer ikke er kendt pt., men der kan være behov for at finde finansiering.
Forvaltningen kan i givet fald pege på forskellige muligheder for finansiering:
 
 • Budgettet øges/omprioriteringer indenfor Kultur- og Fritidsudvalgets område.
 • Fjernelse/nedsættelse af lokaletilskud til voksenundervisningsområdet.
 • Nedsættelse af tilskudsprocenten på foreningsområdet. Tilskud ydes med 73%, og hver tilskudsprocent svarer til ca. 125.000 kr. (2018-tal). Lovmæssigt kan tilskudsprocenten nedsættes til 65%.
 • 25-års reglen genindføres helt eller delvist på foreningsområdet.
 • De selvejende hallers faste tilskud nedsættes forholdsmæssigt, således at tilskuddet efterhånden flyttes mere over på aktivitetsbestemt tilskud.

Udvikling i lokaletilskud

Viborg Kommune yder lokaletilskud på godt 11 mio. kr. til foreningers leje af selvejende idrætshaller. Merudgiften er udregnet til i 2020 at udgøre ca. 278.625 kr. (bilag 4).
 
Udgiften til lokaletilskud til andre lejede lokaler må forventes at stige for såvel foreningerne som kommunen fra 2020 og fremover. Konsekvenserne anslås til i 2020 at udgøre ca. 35.000 kr. årligt (bilag 3).

Udvikling i gebyrer

I 2020 er der budgetteret med gebyrindtægter på 888.000 kr. Merindtægten ved fremskrivning med 2,4 % vil udgøre 22.000 kr.
 
Samlet er merudgiften vurderet til ca. 292.000 kr. i 2020, men udgiften er afhængig af aktivitetsniveauet og derfor foreslås, at området følges tæt i forbindelse med budgetopfølgningen i 2020.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Folkeoplysningsloven fastsætter bestemmelser for lokaletilskud og lokalegebyrer.

Voksenundervisningen, lokaletilskud

For voksenundervisningsområdet gælder, at kommunen skal yde tilskud med 75 pct. af driftsudgifterne til almindelige lokaler uden særligt udstyr. Kommunen kan undlade at yde dette lokaletilskud, hvis der kan anvises et egnet lokale.
 
I Viborg Kommune er det besluttet i retningslinjerne for folkeoplysende virksomhed, at der ydes tilskud med 75 pct. til driftsudgifter til almindelige lokaler og andre lokaler, herunder faglokaler og haller, der ejes eller lejes af foreninger til undervisning m.v. inden for den afsatte budgetramme. Tilskuddet ydes her forholdsmæssigt til godkendte lokaleudgifter, dog højst 75 pct. tilskud. Kommunen kan undlade at yde tilskud, hvis der kan anvises et egnet, offentligt lokale.

Foreningsområdet, lokaletilskud

For foreningsområdet gælder efter loven, at kommunen skal yde lokaletilskud med mindst 65 pct. af de tilskudsberettigede driftsudgifter til egne eller lejede private lokaler til aktiviteter for børn og unge under 25 år.
 
I Viborg Kommune er det besluttet at yde lokaletilskud med 73 pct. af de tilskudsberettigede driftsudgifter, og at den såkaldte 25-års regel ikke finder anvendelse i Viborg Kommune, hvilket betyder, at der ikke trækkes fra i lokaletilskuddet for aktiviteter for medlemmer over 25 år.

Lokalegebyrer for kommunale lokaler

Udgangspunktet i folkeoplysningsloven er, at kommunale lokaler stilles gratis til rådighed. Dog er der mulighed for at opkræve gebyr for kommunale lokaler, hvis der ydes supplerende lokaletilskud. Det er således besluttet at opkræve gebyr for kommunale lokaler, således at det tilstræbes, at foreningens betaling for lokaler er nogenlunde den samme, uanset om der er tale om private eller kommunale lokaler.
Bilag

Sagsid.: 19/45564
Resume
Sagen vedrører ansøgning om tilskud til Kongehyldningsspillene 2020. Viborg Kommune ansøges om tilskud på 87.000 kr.
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at Kultur- og Fritidsudvalget bevilger en underskudsgaranti på 30.000 kr. til Kongehyldningsspillene 2020.
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 29-10-2019
Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
1. at udvalget bevilger en underskudsgaranti på 30.000 kr. til Kongehyldningsspillene 2020.
Sagsfremstilling

Siden 2006 er der 10 gange blevet opført ”Kongehyldningsspil” i Viborgs historiske midtby.

Kongehyldningsspillene blev i sin tid forankret i regi af Viborg Turistkontor. LOF Viborg har i forbindelse med de seneste 3 opførsler varetaget den administrative og økonomiske opgave i forbindelse med spillene.
Kultur- og Fritidsudvalget har tidligere støttet spillene økonomisk. I 2017 støttedes med 20.000 kr., og i 2018 støttedes med 30.000 kr.
Forvaltningen bemærker, at der har været en bred økonomisk opbakning fra lokale fonde og virksomheder til kongehyldningsspillene.
 
Kongehyldningsspillene er ganske velbesøgte og der er et stort frivilligt engagement omkring spillene. I 2019 overværede knap 1000 publikummer kongehyldningsspillene.
 
 

Inddragelse og høring

Intet
 
 

Beskrivelse

Intet
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Der ansøges om tilskud til opførelse af kongehyldningsspil i 2020.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Af budgettet for kongehyldningsspillene fremgår, at der budgetteres med et underskud på 87.000 kr., hvilket svarer til det ansøgte beløb.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet
Bilag

Sagsid.: 19/45562
Resume
Sagen vedrører orientering om Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunsts evaluering af egnsteateret Carte Blanche.
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at Kultur- og Fritidsudvalget tager evalueringsrapporten til efterretning.
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 29-10-2019
Kultur- og Fritidsudvalget tager evalueringsrapporten til efterretning.
Sagsfremstilling

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst har ønsket en uvildig vurdering af den indeværende egnsteateraftale (2017-2020) mellem teateret Carte Blanche og Viborg Kommune. Formålet med evalueringen er:

 
 • Medvirke til udvikling af teatrets faglige og kunstneriske niveau gennem dialog med aftaleparterne.
 •  
 • Sikre at de statslige tilskud til teatret og refusion af kommunens udgift hertil bliver anvendt i tråd med det generelle kunstneriske og faglige niveau for egnsteatre.
 •  
 • At bidrage til kortlægning af status på egnsteaterområdet.
 
Projektstøtteudvalget har taget til efterretning, at Carte Blanche har truffet beslutning om, at teatret ikke skal fortsætte som egnsteater i Viborg Kommune efter den nuværende aftaleperiodes udløb 31. december 2020.
Det er udvalgets forventning at evalueringsprocessen, indholdet i den endelige evalueringsrapport samt udvalgets ovenstående konklusion vil blive modtaget positivt, og må finde anvendelse dels for Carte Blanches fremtidige virke, dels i forhold til Viborg Kommunens fremtidige prioriteringer og strategier for professionel scenekunstproduktion i kommunen.
 
 

Inddragelse og høring

Intet
 
 

Beskrivelse

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst konkluderer på baggrund af evalueringsrapporten, at Carte Blanches faglige og kunstnerisk niveau ligger indenfor, hvad der generelt forventes af et refusionsberettiget egnsteater i Danmark.
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Den indeværende egnsteateraftale med Carte Blanche er gældende indtil 31. december 2020.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet
Bilag

Sagsid.: 16/61295
Resume
Byrådet godkendte på mødet 21. marts 2018, at der gives anlægstilskud på 6,9 mio. kr. til Viborg FF´s byggeri af nyt klubhus.
Viborg FF fremsender nu fornyet henvendelse til Kultur- og Fritidsudvalget vedr. tre forhold:
 • Anlægstilskud
 • Lokaletilskud
 • Nedrivning af det eksisterende klubhus
Viborg FF anfører i henvendelsen, at der er ændrede forudsætninger på de tre punkter og der ansøges derfor om yderligere bevilling fra Viborg Kommune.
Byrådet har frigivet i alt 8,0 mio. kr. til realisering af samlet plan for område ved Kirkebækvej/Rughavevej incl. tilskud til nyt klubhus og der resterer således ca. 1,1 mio. kr. af bevillingen.
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
2. at Viborg FF inviteres til drøftelse af henvendelsen, idet Kultur- og Fritidsudvalget tilkendegiver, at udvalget er indstillet på, at støtte Viborg FF´s nedrivning af eksisterende klubhus under forudsætning af, at et kommunalt anlægstilskud anvendes i overensstemmelse med den samlede plan for udviklingen af området mellem Kirkebækvej/Rughavevej med fokus på sikring af adgangsveje, parkering m.m.
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 29-10-2019
Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
1. at Viborg FF inviteres til drøftelse af henvendelsen, idet Kultur- og Fritidsudvalget tilkendegiver, at udvalget er indstillet på, at støtte Viborg FF´s nedrivning af eksisterende klubhus under forudsætning af, at et kommunalt anlægstilskud anvendes i overensstemmelse med den samlede plan for udviklingen af området mellem Kirkebækvej/Rughavevej med fokus på sikring af adgangsveje, parkering m.m.
Sagsfremstilling

Historik

Byrådet behandlede sagen på mødet 21. marts 2018, sag nr. 7. Byrådet besluttede her, at der gives et anlægstilskud til Viborg FF til byggeri af nyt klubhus på 6,9 mio. kr. Det samlede budget for projektet var 26,6 mio. kr.
 
Herudover godkendte Byrådet, at der frigives i alt (incl. anlægstilskud til klubhus) netto 8.003.000 kr. til kontoen ”Udvikling af vision for Kirkebækvej/Rughavevej samt at der indgås aftale med Viborg FF om vederlagsfri leje af sokkelgrund til nyt klubhus med en løbetid på 30 år, samt at lokaletilskud omlægges til årligt huslejetilskud på 1.175.000 kr. i lejeperioden.
 
Byggeriet af klubhuset er i gang og ventes færdigt i foråret 2020. Viborg Kommunes anlægstilskud på 6,9 mio. kr. er udbetalt til Viborg FF.
 
Der resterer ca. 1,1 mio. kr. af bevillingen til den samlede realisering af plan for udvikling af området ved Kirkebækvej/Rughavevej jfr. lokalplan for området.
 
 

Inddragelse og høring

Intet
 
 

Beskrivelse

Viborg FF har fremsendt brev af 4. september 2019 vedr. ”Viborg Vestby – et nyt samlingspunkt”. I henvendelsen opsummeres forløbet og aktørerne i projektet, som er Viborg FF, Boligselskabernes Fællessekretariat, Vestbadet samt andre foreninger, der kan bruge faciliteterne i det nye hus.
 
Det anføres, at Viborg FF i forbindelse med projektet har en egenfinansiering på 17,7 mio. kr. samt efterfølgende drift af klubhuset.
 
Hovedtallene i forbindelse med anlægsudgift og finansiering af projektet fremgik af byrådssagen fra 21. marts 2018 (mio. kr.):
 
Byggesum
24,3
Indfrielse af lån i nuværende klubhus
1,6
Finansieringsomkostninger
0,7
Samlede anlægsudgifter
26,6
Som forventes finansieret således
 
Lokale- og Anlægsfonden
2,0
Viborg Kommune
6,9
Kreditforeningslån
17,7
Samlet finansiering
26,6
 
Baggrunden for henvendelsen:
Lokale- og Anlægsfonden/forhøjelse af anlægstilskud fra Viborg Kommune:
Det anføres, at det i finansieringsplanen var forudsat, ”at der sammen med Viborg Kommune kunne skaffes 2,0 mio. kr. i tilskud fra Lokale- og Anlægsfonden”. Det oplyses, at det sent i byggefasen har vist sig, at det ikke var muligt, da Lokale- og Anlægsfonden har meddelt afslag på ansøgning om tilskud til projektet.
Viborg FF anmoder derfor Viborg Kommune om yderligere bevilling på 2,0 mio. kr. i anlægstilskud til projektet.
 
Lokaletilskud:
Det anføres, at det fra starten har været forudsat, at der kunne findes andre foreninger, der kunne benytte lokalerne og dermed bidrage til driften af huset. Der er i driftsbudgettet forudsat en årlig indtægt incl. lokaletilskud på 225.000 kr., bla. fra foreninger. Viborg FF arbejder sammen med forvaltningen om at finde foreninger og andre, der kan bruge lokalerne og der foreligger pt. kun tilsagn fra Viborg FF e-sport om at flytte til lokalerne og der mangler pt. ca. 150.000 kr. pr. år i driftsbudgettet.
Viborg FF anmoder om, at lokaletilskud forhøjes med 225.000 kr. årligt til 1.400.000 kr. årligt.
 
Nedrivning af Viborg FF´s klubhus:
Nedrivning af Viborg FF´s gamle klubhus på Kirkebækvej indgår ikke i projektet og det er uafklaret, hvad der skal ske med klubhuset, når det nye tages i brug. Viborg FF har indhentet overslag på nedrivning m.v. og udgiften beløber sig anslået til 1,0 mio. kr.
Viborg FF anmoder om, at der anvendes 1,0 mio. kr til nedrivning og planering af areal ved det gamle klubhus.
 
I forhold til ansøgningens tre punkter bemærkes:
 
Ansøgning om yderligere anlægstilskud bemærkes, at det bevilgede anlægstilskud på 6,9 mio. kr. er fastsat af byrådet, og hvis det skal forhøjes, skal sagen genbehandles i byrådet.
 
Lokaletilskud: Viborg FF og forvaltningen arbejder fortsat med at finde mulige lejere/brugere til klubhuset, men aktuelt er det ikke lykkedes at finde lejere, der kan finansiere de manglende 150.000 kr. i driften af huset. Det noteres i den forbindelse, at en del af baggrunden for den manglende lejeindtægt er, at Midtwest Musketeers (amerikansk fodbold) har valgt at flytte til lokaliteter i Houlkær og at Boligselskabet Viborg trak sig fra projektet tidligt i forløbet.
 
Nedrivning af det gamle klubhus: Det er forvaltningens vurdering, at der vil være behov for, at det gamle klubhus nedrives, når Viborg FF flytter til det nye hus. Det gamle klubhus er totalt nedslidt og vil uden brugere meget hurtigt forfalde yderligere. Samtidig er der behov for at bibeholde areal til parkering i området og skabe den fornødne sammenhæng via stiforbindelse til det nye klubhus på Rughavevej. Nedrivning af klubhuset og etablering af stisystem vil være i overensstemmelse med lokalplanen og udviklingsprojektet for området.
 
 

Alternativer

Kultur- og Fritidsudvalget kan meddele afslag på ansøgningen. Hvis der bevilges tilskud udover det, der er afsat i budgettet incl. frigivne rådighedsbeløb, må udvalget pege på finansiering heraf.
 
 

Tidsperspektiv

Det nye klubhus står formentlig færdig til ibrugtagning i første halvår af 2020.
Ansøgning om anlægstilskud vedrører således 2020 og det vil også være optimalt, hvis det gamle klubhus kan rives ned i 2. halvår af 2020 eller senest i starten af 2021.
Ansøgning om lokaletilskud vedrører driften af huset, der som anført tages i brug i løbet af 2020.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Anlægsbevilling: Der henstår 1,1 mio. kr. af rådighedsbeløb til realisering af plan for området ved Kirkebækvej/Rughavevej. Bevillingen er frigivet af byrådet.
Lokaletilskud: Der er ikke mindreudgifter i budgetrammen for lokaletilskud, der kan finansiere yderligere lokaletilskud til Viborg FF´s nye klubhus.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Evt. disponering af areal ved nedrivning af eksisterende klubhus samt etablering af stiforbindelse i området skal ske indenfor rammerne i eksisterende lokalplan for området mellem Kirkebækvej og Rughavevej, benævnt ”Sport- og Vandforum”.
Bilag

Sagsid.: 17/62487
Resume
I henhold til de af Byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd - herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste – skal Byrådet og udvalgene godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder.
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår,
 
1. at Kultur- og Fritidsudvalget tager stilling til mødelisten.
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 29-10-2019
Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
1. at mødelisten oktober 2019 godkendes.
Sagsfremstilling

Historik

Byrådet vedtog i møde 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste
 
 

Inddragelse og høring

Intet
 
 

Beskrivelse

Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
Hvis Kultur- og Fritidsudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Intet
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra Byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.
Bilag