You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

tirsdag den 26. november 2019 kl. 12:00

Mødested M.1.17/rådhuset
Udvalg Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedeltagere Birgith B. Langballe, Jakob Ekberg, Mads Panny, Michael Nøhr, Niels-Jørgen Ottesen
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 19/38308
Resume
Viborg Svømmehal, der blev taget i brug i 1998, renoveres og ombygges med nye forbedrede publikumsfaciliteter (wellness, rutsjebane m.v.)
Der søges om frigivelse af bevilling til del af projekt, der vedrører udskiftning af rutsjebane samt en række renoveringsopgaver.
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 5.498.000 kr. til kontoen ”Viborg Svømmehal, ombygning, ny aktivitetsområde, rutsjebane, udeareal” med rådighedsbeløb i 2020,
 
2. at udgiften på 5.498.000 kr. finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2020 til projektet.
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 26-11-2019
Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 5.498.000 kr. til kontoen ”Viborg Svømmehal, ombygning, ny aktivitetsområde, rutsjebane, udeareal” med rådighedsbeløb i 2020,
 
2. at udgiften på 5.498.000 kr. finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2020 til projektet.
Sagsfremstilling

Historik

Viborg Svømmehal blev taget i brug i 1998.
Der er ikke foretaget ombygninger m.v. på svømmehallen siden den blev taget i brug.
 
Faciliteterne i Viborg Svømmehal har i hele perioden været målrettet offentlighedens brug af svømmehallen. Der er derfor mange tilbud til borgerne, mange forskellige bassiner med forskellige vandtemperaturer osv. og kun i meget begrænset omfang foreningsbrug af svømmehallen.
 
Svømmehallen har i dag en ugentlig åbningstid på 78 timer.
 
Svømmehallen har siden ibrugtagningen haft et samlet besøgstal på ca. 3.440.000 og det årlige besøgstal i den seneste 5-års periode har været:
 
År
Besøgstal
2018
118.780
2017
136.911
2016
138.569
2015
139.732
2014
154.638
 
Det højeste besøgstal i et enkelt år var i 2000 med et besøgstal på 187.978.
 
Svømmehallen har i den seneste periode været udfordret af meget kaotiske forhold, hvor gymnasiets byggeplads ligger helt op til svømmehallen med deraf følgende gener samt parkeringsforhold, der er noget problematiske på grund af byggerierne og dette afspejles formentlig i den registrerede nedgang i besøgstallet i 2018 og også i 2019, hvor besøgstallet ventes at ligge på samme niveau som i 2018 (ca. 120.000).
 
Viborg Svømmehal arbejder med at fastholde besøgstallet på et niveau på 140.000 og målet er at nå et niveau på 150-160.000 igen, men det er svært at skabe ny udvikling i eksisterende rammer og brugerne efterspørger nye faciliteter og tilbud, primært i forhold til wellness og aktivitet og leg.
 
Viborg Svømmehal fremstår i dag i generel god stand, men anlæggene er mere end 20 år gamle og det må forventes, at der løbende vil være udgifter til renovering og udskiftning af anlæg.
 
 

Inddragelse og høring

Udviklingen af nye faciliteter i svømmehallen er drøftet med brugere af hallen.
 
 

Beskrivelse

Projektet indebærer, at bevillingen primært investeres i forbedring og udbygning af faciliteterne i Viborg Svømmehal. Herudover indgår renovering af den eksisterende svømmehal i et begrænset omfang.
 
Nye faciliteter:
 
Ny rutsjebane
Viborg Svømmehal ønsker en aktivitet, som henvender sig udelukkende til børn og unge. Svømmehallen har en traditionel rutsjebane på 65 meter, som efter 20 år måske ikke er så attraktiv for vores gæster længere. Rutsjebanen er fra byggeriets start i 1998 og er ikke ændret eller renoveret siden 1998.
Placering af den nye rutsjebane bibeholdes, ligeledes ændres der ikke på forløbet på rutsjebanen.  Ændringen ligger i oplevelsen. Den nye rutsjebane bliver et lukket rør, hvor der monteres:
 
 • Vandfald og troperegn
 • Forskellige indvendige- og udvendige farver
 • Lyseffekter
 • Lydeffekter
 
Der vil være mulighed for at vælge mellem 3 forskellige temaer, inden man ”drøner” igennem den 65 meter lange rutsjebane.
 
Sauna & solterrasse
Der er de sidste mange år været fokus på wellness og velvære. Viborg Svømmehal har, i forbindelse med herre- og dameomklædning, saunafaciliteter. Ønsket om et fælles udendørs område for begge køn er stort og vil kunne etableres i området mod vest, hvor anlægget vil bestå af 
 • Solterrasse
 • Fælles sauna
 • Årstidsbassin
 • Boblebad
 •  
For at få adgang til det udendørs wellnessområde, vil der være en merbetaling på 25 kr. pr. person. Der forventes årligt 10.000 gæster, hvilket svarer til en merindtægt på 250.000 kr.
 
Den samlede anlægsudgift til rutsjebane og udendørs wellnesområde vurderes at beløbe sig til 8,6 mio. kr. Renoveringsopgaver finansieres med 1,9 mio. kr., og herudover bidrager Ejendomme & Energi med 840.000 kr., således at den samlede investering er på ca. 11,4 mio. kr. 
 
Renoveringen vedrører primært:
 • Renovering af dampspærre
 • Maling af stålkonstruktion (over bassinerne i hallen)
 • Udluftning af murkrone
 • Renovering af huldæk, baderum
 
 
Viborg Svømmehal afholder herudover indenfor driften udgifter til renovering og reparation af fliser og fuger i svømmehallen, renovering af bassinvægge m.v. og renoveringsopgaver i kælderen og på tekniske anlæg. Samlet udgift ca. 560.000 kr.
 
Det er forvaltningens vurdering, at det med de nye faciliteter vil være muligt at skabe nyt kundegrundlag i Viborg Svømmehal, og vurderingen er, at der formentlig kan skabes et yderligere indtægtsgrundlag på ca. 250.000 kr.
 
Dette skal dog ses i sammenhæng med, at etableringen af en ny foreningssvømmehal med 50 meter bassin, formentlig vil medføre, at den foreningssvømning, der pt. afvikles i Viborg Svømmehal reduceres væsentligt. Det bemærkes, dog, at det er en forudsætning, at en ny svømmehal ikke har offentlig svømning og at Viborg Kommunes tilbud til borgerne om offentlig svømning fortsat er placeret i Viborg Svømmehal.
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Tidsplan for projektet indebærer, at udskiftningen af rutsjebanen gennemføres i maj/juni 2020, mens wellnessområdet etableres i løbet af 2021.
I forbindelse med udskiftning af rutsjebane vil det være nødvendigt at lukke svømmehallen i op til 3 uger, og denne periode skal udnyttes til at få gennemført nogle af renoveringsopgaverne i hallen.
 
Den endelige tidsplan for etablering af wellnessområde vil foreligge i løbet af 2020.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Der er i budgettet for 2019-2022 afsat 10.498.000 kr. til formålet, som er fordelt med 5.498.000 kr. i 2020 og 5.000.000 kr. i 2020.
 
Anlægsudgiften til udskiftning af rutsjebane er vurderet til ca. 3,5 mio. kr. og det foreslås, at det samlede rådighedsbeløb for 2020 indstilles frigivet af Byrådet, således bevillingen dækker:
 
 • Udskiftning af rutsjebane
 • Renoveringsopgaver i svømmehallen
 • Planlægning og projektering af wellnessområde
 
Når det endelige projekt for etablering af wellnessområde foreligger i løbet af 2021, søges om frigivelse af den resterende del af rådighedsbeløbet.
 
Det bemærkes, at der vil være behov for at lukke svømmehallen for brug i en periode, og denne lukkeperiode vil medføre reducerede entreindtægter i Viborg Svømmehals drift.
 
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet, området er udlagt til svømmehal m.m.

Sagsid.: 18/29677
Resume
Kultur- og Fritidsudvalget godkendte på mødet 30. oktober 2018 investeringer for i alt 28.140.000 kr. i halfaciliteter i Viborg Kommune, hvoraf Viborg Kommune finansierer 50 %, svarende til 14.070.000 kr.
 
I forlængelse heraf anmodede udvalget Viborg Idrætsråd om at fremsende opfølgning på analyse vedr. halfaciliteter med forslag til yderligere investeringer senest 1. maj 2019.
 
Kultur- og Fritidsudvalget foreslog i forbindelse med budgetforslag 2020 – 2023, at der også afsættes midler til investeringer i halfaciliteter i 2023. Byrådet har efterfølgende afsat 6.000.000 kr. til formålet i 2023. Samlet er der således 27.900.000 kr. til formålet i budgettet.
 
Opfølgning på halanalyse med forslag til investeringer i halfaciliteter i 2022 foreligger nu til behandling i Kultur- og Fritidsudvalget.
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at udvalget godkender Viborg Idrætsråds indstilling om investeringer i halfaciliteter i 2022, som beskrevet i sagen og med en samlet nettoudgift for Viborg Kommune på 7.775.000 kr. således, at der samlet for perioden 2020 til 2022 er disponeret netto 21.845.000 kr., idet det som indstillet af Viborg Idrætsråd forudsættes, at de selvejende idrætshaller selv bidrager med tilsvarende beløb som egenfinansiering,
 
2. at udvalget godkender, at de selvejende idrætshaller igangsætter planlægning af realiseringen af de i 2022 godkendte projekter, idet godkendelse og frigivelse af anlægstilskud afventer de konkrete, projekterede projekter, som også skal indeholde anlægsbudget, finansieringsplan og evt. konsekvenser for idrætshallens driftsbudget og idet bevillinger som udgangspunkt først kan frigives i budgetår, hvor der er afsat rådighedsbeløb til formålet,
 
3. at disponering af bevilling for 2023 drøftes med Viborg Idrætsråd i løbet af 2020, idet erfaringer fra realiseringen af de første delprojekter indgår i denne drøftelse og
 
4. at sagen genoptages i 2020 med henblik på at anmode Viborg Byråd om at frigive rådighedsbeløb afsat i 2020 til formålet. 
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 26-11-2019
Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
1. at udvalget godkender Viborg Idrætsråds indstilling om investeringer i halfaciliteter i 2022, som beskrevet i sagen og med en samlet nettoudgift for Viborg Kommune på 7.775.000 kr. således, at der samlet for perioden 2020 til 2022 er disponeret netto 21.845.000 kr., idet det som indstillet af Viborg Idrætsråd forudsættes, at de selvejende idrætshaller selv bidrager med tilsvarende beløb som egenfinansiering,
 
2. at udvalget godkender, at de selvejende idrætshaller igangsætter planlægning af realiseringen af de i 2022 godkendte projekter, idet godkendelse og frigivelse af anlægstilskud afventer de konkrete, projekterede projekter, som også skal indeholde anlægsbudget, finansieringsplan og evt. konsekvenser for idrætshallens driftsbudget og idet bevillinger som udgangspunkt først kan frigives i budgetår, hvor der er afsat rådighedsbeløb til formålet,
 
3. at disponering af bevilling for 2023 drøftes med Viborg Idrætsråd i løbet af 2020, idet erfaringer fra realiseringen af de første delprojekter indgår i denne drøftelse og
 
4. at sagen genoptages i 2020 med henblik på at anmode Viborg Byråd om at frigive rådighedsbeløb afsat i 2020 til formålet.
Sagsfremstilling

Historik

Kultur- og Fritidsudvalget behandlede sidst sagen på mødet den 30. oktober 2018, hvor udvalget besluttede,
 
1. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender Viborg Idrætsråds indstilling om investeringer i halfaciliteter, som beskrevet i scenarie 1, således som indstillingen fremgår af bilag til sagen, dog således
 
2. at udvalget godkender, at de selvejende idrætshaller igangsætter planlægning af realiseringen af de godkendte projekter, idet godkendelse og frigivelse af anlægstilskud afventer de konkrete, projekterede projekter, som også skal indeholde anlægsbudget, finansieringsplan og evt. konsekvenser for idrætshallens driftsbudget og idet bevillinger som udgangspunkt først kan frigives i budgetår, hvor der er afsat rådighedsbeløb til formålet,
 
3. at Viborg Idrætsråd senest 1. maj 2019 fremsender opfølgning på analysen med henblik på at udarbejde indstilling vedr. anvendelse af den resterende del af den samlede budgetramme til området.
 
Vedrørende scenarie 1 fremgår følgende af sagen fra mødet 30. oktober 2018:
 
”Idrætsrådets indstilling indebærer, at følgende projekter tilgodeses og realiseres i 2020 og 2021:
 
PROJEKT, investering
Samlet udgift
Anlægstilskud, Viborg Kommune
KAPACITET I AKTIVITETSRUM
 
 
Bjerringbro Idrætspark, nyt halgulv
1.060.000
530.000
Løvel Hallen, foldevæg i aktivitetsrum
400.000
200.000
Løgstrup Hallen, nyt halgulv
1.000.000
500.000
Østfjendshallen, tilbygning 1/3 hal
3.360.000
1.680.000
Atletikfaciliteter i alm. idrætshal
4.000.000
2.000.000
 
 
 
BASISNIVEAU FOR STAND (funktionalitet)
 
 
Bjerringbro Idrætspark, akustik i svømmehal
150.000
80.000
Rødkærsbro Hallen, renovering af indgangsparti
180.000
90.000
Ulbjerg Kultur- og Fritidscenter, solafkærmning
210.000
110.000
Stadioncenter, akustik i idrætshaller
570.000
290.000
Møldrup Hallen, renovering af skydekælder
380.000
190.000
Møldrup Hallen, renovering af materialer
670.000
340.000
Løgstrup Hallen, nyt tag
1.950.000
980.000
 
 
 
ARKITEKTONISKKVALITET (æstetik)
 
 
Klejtrup Hallen, øget transparens indgangsparti
190.000
100.000
Klejtrup Hallen, øget transparens cafeteria
190.000
100.000
 
 
 
STORE KVALITETSBYGGERIER
 
 
Liseborg Centret, ny idrætshal
12.500.000
6.250.000
 
 
 
TOTAL
26.810.000
13.440.000
TOTAL, Idrætsrådets forslag om prissikring via tillæg af 5 %
 
28.140.000
 
14.070.000
 
Samlet er der forslag om investeringer på 28.140.000 kr., hvoraf Viborg Kommune bidrager med 50 %, svarende til 14.070.000 kr. i 2018-priser.
 
I forbindelse med realiseringen af projekterne er det helt afgørende, at forslag om, at den selvejende idrætshal selv skal finde finansiering svarende til mindst 50 % af investeringen (heraf kan lån udgøre op til 40 %) og dette præciseres i forbindelse med de enkelte bevillinger.
 
Endvidere foreslås, at sagen genoptages, når de enkelte projekter skal realiseres.
 
I forbindelse med udvalgets drøftelse på mødet 14. august 2018 var der særlig fokus på forslag om etablering af atletikfaciliteter i almindelig idrætshal, hvor der er disponeret i alt 4 mio. kr., hvoraf Viborg Kommune bidrager med 2 mio. kr. Det bemærkes i den forbindelse, at ideen om etablering af atletikfaciliteter i forbindelse med en idrætshal indgår som et element i programmeringen af det nye samlingssted for Overlund, hvor skole- og idrætsfaciliteter tænkes sammen og at der derfor ikke pt. foreligger endelig afklaring af økonomien i dette projekt.”
 
 

Inddragelse og høring

Viborg Idrætsråd har i forbindelse med udarbejdelse af opfølgning på analysen inddraget de selvejende idrætshaller.
 
 

Beskrivelse

Viborg Idrætsråds indstilling vedr. anvendelse af den resterende del af budgetrammen til investeringer i selvejende idrætshaller foreligger, jfr. ”3. at” i Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning fra mødet 30. oktober 2018, hvoraf det fremgår, at Viborg Idrætsråd senest 1. maj 2019 skal fremsende ”opfølgning på analysen med henblik på at udarbejde indstilling vedr. anvendelse af den resterende del af den samlede budgetramme på området.”
 
Byrådet har efterfølgende på mødet 4. november 2019 godkendt budgettet for 2020-2023. Heri indgår tilskud til halinvesteringer med 7.300.000 kr. i hvert af årene 2020 til 2022 og med 6.000.000 kr. i 2023. Differencer i forhold til tallene fra sagen i 2018 skyldes prisfremskrivning til 2020-prisniveau.
 
Idrætsrådet indstiller:
 
PROJEKT, investering
Samlet udgift
Anlægstilskud, Viborg Kommune
KAPACITET I AKTIVITETSRUM
 
 
Vestfjendshallen, aktivitetsrum
550.000
275.000
Møldrup Hallen, multisal, cafe og omklædning
7.500.000
3.750.000
 
 
 
BASISNIVEAU FOR STAND (funktionalitet)
 
 
Bjerringbro Idrætspark, 4 flugtvejsdøre i hal 1
150.000
75.000
Vestfjendshallen, omklædningsrum
520.000
260.000
Møldrup Hallen, nyt tag med isolering
1.480.000
740.000
Rødkærsbro Hallen, renovering af entre/cafe m.v
100.000
50.000
Rødkærsbro Hallen, renovering af cafeteria (facader og vinduer)
400.000
200.000
Klejtrup Hallen, gangbro incl. tilskuerfaciliteter
750.000
375.000
Alhedehallerne, renovering af indgangsparti
1.450.000
725.000
ARKITEKTONISK KVALITET (æstetik)
 
 
Vestfjendshallen, indgang, cafe, omklædning m.v.
2.650.000
1.325.000
STORE KVALITETSBYGGERIER
 
 
Ingen indstilling
0
0
 
 
 
TOTAL
15.550.000
7.775.000
TOTAL, Idrætsrådets forslag om prissikring via tillæg af 5 %
16.328.000
8.164.000
 
Det bemærkes, at den samlede indstilling fra fase 1 og fase 2 nu udgør 22.234.000 kr.
 
 

Alternativer

Kultur- og Fritidsudvalget har mulighed for at bede Viborg Idrætsråd om at genbehandle sagen.
 
 

Tidsperspektiv

De anførte projekter vil i givet fald kunne realiseres i 2022, hvor bevillingen til området vil være til rådighed.
 
Det vurderes dog, at der vil ske tidsforskydninger i forhold til projekternes gennemførelse, idet der er nogle af projekterne, der vil være udfordret af kravet om selv at sikre egenfinansiering på 50 %.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

I anlægsbudgettet for 2020-2023 er afsat 7.300.000 kr. i hvert af årene 2020 til 2022, i alt 21.900.000 kr. og 6.000.000 kr. i 2023, samlet 27.900.000 kr.
 
Indstillingen vedr. 2020 og 2021, som blev godkendt på mødet 30. oktober 2018, medfører en udgift for Viborg Kommune på 14.070.000 kr., og indstillingen vedr. 2022 beløber sig til 8.164.000 kr. Samlet anlægsudgift netto på i alt 22.234.000 kr.
 
Indstillingen indebærer således, at rådighedsbeløb i 2020 til 2022, som udgør 21.900.000 kr., disponeres fuldt ud, og at der disponeres 334.000 kr. af den samlede pulje for 2023 på 6.000.000 kr., således der her resterer 5.666.000 kr.
 
Som nævnt ovenfor kan der dog forekomme tidsforskydninger på projekterne på grund af evt. udfordringer med at finde den nødvendige egenfinansiering på 50 %.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet
Bilag

Sagsid.: 19/33447
Resume
Viborg Idrætsråd har fremsendt indstilling med forslag til investeringer i klubhuse/spejderhuse 2019/2020 til Kultur- og Fritidsudvalgets stillingtagen.
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at Kultur- og Fritidsudvalget genoptager sagen, idet det indstilles, at Viborg Idrætsråds indstilling vedr. energiinvesteringer i 2019 og 2020 godkendes og finansieres af pulje til formålet, og
 
2. at Kultur- og Fritidsudvalget anmoder Viborg Idrætsråd om at meddele udvalgets beslutning til de ansøgende foreninger,
 
3. at Kultur- og Fritidsudvalget samtidig anmoder Viborg Idrætsråd om at vurdere, om der er behov for at justere retningslinjer for tilskud og fremsende evt. forslag til ændringer til godkendelse. De ajourførte retningslinjer anvendes herefter som grundlag for idrætsrådets indstilling om fordeling af pulje for 2020/2021, idet sagen om fordeling ventes behandlet i udvalget i 2. halvår 2020.
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 13-08-2019
Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
1. at sagen udsættes, idet udvalget konstaterer, at samtlige de af Viborg Idrætsråd indstillede projekter bør imødekommes, men det indstillede beløb overstiger den budgetramme, der er til rådighed. Sagen medtages derfor til budgetforhandlinger 2020-2023.
Fraværende:
Niels-Jørgen Ottesen
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 26-11-2019
Kultur- og Fritidsudvalget godkender Viborg Idrætsråds indstilling vedr. energiinvesteringer i 2019 og 2020, som anført i bilag til sagen, idet investeringer finansieres af pulje til formålet, og
 
1. at Kultur- og Fritidsudvalget anmoder Viborg Idrætsråd om at meddele udvalgets beslutning til de ansøgende foreninger,
 
2. at Kultur- og Fritidsudvalget samtidig anmoder Viborg Idrætsråd om at vurdere, om der er behov for at justere retningslinjer for tilskud og fremsende evt. forslag til ændringer til godkendelse. De ajourførte retningslinjer anvendes herefter som grundlag for idrætsrådets indstilling om fordeling af pulje for 2020/2021, idet sagen om fordeling ventes behandlet i udvalget i 2. halvår 2020.
 
Sagsfremstilling

Historik

Kultur- og Fritidsudvalget behandlede sagen på mødet 24. april 2018, , sag nr. 6, da udvalget behandlede Viborg Idrætsråds indstilling vedr. 2018/2019.
 
Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på mødet 24. april 2018,
 
1. at godkende det af Viborg Idrætsråds fremsendte forslag til energiinvesteringer i klubhuse / spejderhuse således, at der bevilges tilskud for i alt 717.000 kr. i 2018, og disponeres 773.851 kr. til energiinvesterings tilskud i 2019 under forudsætning af, at Byrådet godkender bevilling på 1.552.000 til energiinvesteringer i klubhuse og spejderhytter i 2019 i forbindelse med budgetvedtagelsen for perioden 2019-2022,
 
2. at bevillingen finansieres af pulje til energiinvesteringer i klubhuse/spejderhuse.
 
Dette indebar således, at udvalget disponerede en andel af puljen for 2019. Beløbet er efterfølgende opgjort/justeret, således at der disponeredes 743.507 kr. af puljen for 2019, hvor der samlet er 1.503.000 kr. til rådighed for investeringer.
 
Der er således 759.000 kr. til rådighed til disponering fra puljen i 2019.
Der er ikke afsat bevilling/pulje til formålet i budgetforslag 2020-2023.
 
Sagen var herefter optaget på dagsordenen for mødet 13. august 2019, sag nr. 5, hvor udvalget besluttede at tilkendegive, at indstilling fra Viborg Idrætsråd bør imødekommes, men at der ikke er midler hertil i budgettet for 2019-2022. Udvalget anmodede derfor om, at problemstillingen indgik i den afsluttende budgetforhandling vedr. budget 2020-2023.
 
I forbindelse med budgetforliget for 2020-2023 besluttedes, at der afsættes 800.000 kr. i hvert af årene 2020-2023 til energiinvesteringer i klubhuse og spejderhuse m.v. og dette blev efterfølgende godkendt ved budgetvedtagelsen på byrådets møde 4. november 2019.
 
 

Inddragelse og høring

Viborg Idrætsråd har i forbindelse med arbejdet med at udarbejde analyse og indstilling inddraget klubber og spejderkreds, bl.a. ved besøg på anlæggene.
 
 

Beskrivelse

Efter aftale mellem Kultur – og Fritidsudvalget og Viborg Idrætsråd har Viborg Idrætsråd i lighed med tidligere år (2015-2018) udarbejdet undersøgelse af behov for energirigtige investeringer i klubhuse og hytter i Viborg Kommune. Undersøgelserne er gennemført i samarbejde med Samrådet for de Uniformerede Korps i Viborg og med Viborg Fjernvarme, og har været delt op i faser, hvor de godkendte projekter i tidligere faser (1-4) stort set alle er realiseret. Samlet er der gennemført ca. 130 energiinvesteringstiltag i klubhuse og spejderhytter.
 
Viborg Idrætsråd har fremsendt redegørelse for fase 5, vedlagt som bilag. I redegørelsen er beskrevet selve processen, analyse model, beregning mv. Overordnet har der været et ønske om primært at arbejde med energirigtige tiltag og sekundært at arbejde med forbedringer af klubhuse med en energimæssig vinkel.
 
Viborg Idrætsråd foreslår, at puljen som udgangspunkt udmøntes i forhold til energiinvesteringer, som har en tilbagebetalingstid på op til 10 år.
Viborg Idrætsråds indstilling til puljens anvendelse fremgår af redegørelsen. Overordnet er der tale om mere end 60 projekter i fase 5 i en række foreninger, svarende til en samlet udgift på i alt 2.016.956 kr. Heraf udgør det kommunale tilskud i indstillingen 1.464.272 kr. 
 
Oprindeligt budget til puljen energiinvesteringer i klubhuse / spejderhuse i 2019 indebærer, at der er 1.503.000 kr. til rådighed for investeringer. Beløbet er budgetteret som pulje under Kultur – og Fritidsudvalgets driftsbudget. Der er i forbindelse med godkendelse af fase 4 disponeret 744.000 kr. af budgettet, og der resterer således 759.000 kr.
 
Herudover er der i budgettet for 2020 afsat 800.000 kr., og der er derfor mulighed for, at imødekomme indstillingen om, at der disponeres 1.464.272 kr. til energiinvesteringer i 2019 og 2020, idet budgetrammen kan opgøres til 1.559.000 kr.
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Projekter indenfor budgetrammen kan gennemføres i 2019 og 2020.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Det af Viborg Idrætsråd indstillede beløb på 1.462.272 kr. kan indeholdes i den resterende budgetramme for 2019 på 759.000 kr. og budgetrammen for 2020 på 800.000 kr.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet
Bilag

Sagsid.: 19/2126
Resume
Sagen genoptages efter byrådets behandling af sagen på mødet 26. juni 2019 og Kultur- og Fritidsudvalgets efterfølgende behandling af sagen på mødet 17. september 2019.
 
Sagens resume: Brugerne af Liseborg Centret, Søndermarkens Idrætsklub, Viborg Lawn Tennis Klub og Viborg Squash Klub, har fremsendt forslag til helhedsplan for udvikling af idrætsfaciliteterne på centret, indeholdende:
 
1.     forslag om overdragelse af ejerskab for anlægget til brugerne
2.     forslag til indhold i aftale om overdragelse og fremtidig drift af Liseborg Centret.
3.     udbygningsplan for anlægget.
 
Brugerne er Søndermarkens Idrætsklub, Viborg Lawn Tennis Klub og Viborg Squash Klub.
 
Byrådet godkendte den foreslåede model på møde 26. juni 2019, dog med problemstilling vedr.  finansiering af driftstilskud til driften af Liseborg Centret og på denne baggrund genoptages sagen. Kultur- og Fritidsudvalget genbehandlede sagen på mødet 17. september 2019, hvor det endelige grundlag for driftsaftale m.v. blev godkendt.
 
Kultur- og Fritidsudvalget skal på mødet tage stilling til aftaler og formalia i forbindelse med overdragelsen, der foreslås effektueret pr. 1. januar 2020.
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget, med baggrund i Byrådets beslutning i sagen på mødet 26. juni 2019, beslutter,
 
1. at godkende vedtægt for den selvejende institution ”Liseborg og Finderuphøj Kultur- og Idrætscenter”,
 
2. at Liseborg Centret, Liseborgvej 37-39, Viborg, overdrages til den selvejende institution ”Liseborg og Finderuphøj Kultur- og Idrætscenter” pr. 1. januar 2020 på de vilkår, der er godkendt af Byrådet 26. juni 2019 og Kultur- og Fritidsudvalget 17. september 2019 og i forlængelse heraf udarbejdes endelig salgsaftale vedr. ejendommen og lejeaftale vedr. grundarealet,
 
3. at det til sagen vedhæftede notat vedr. driftsforhold mellem ”Liseborg og Finderuphøj Kultur- og Idrætscenter” og Viborg Kommune godkendes med virkning fra 1. januar 2020,
 
4. at udvalget afventer det endelige forslag til projekt for om- og udbygning af centret, hvorefter sagen om frigivelse af rådighedsbeløb til projektet genoptages. 
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 26-11-2019
Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
1. at godkende vedtægt for den selvejende institution ”Liseborg og Finderuphøj Kultur- og Idrætscenter”,
 
2. at Liseborg Centret, Liseborgvej 37-39, Viborg, overdrages til den selvejende institution ”Liseborg og Finderuphøj Kultur- og Idrætscenter” pr. 1. januar 2020 på de vilkår, der er godkendt af Byrådet 26. juni 2019 og Kultur- og Fritidsudvalget 17. september 2019, og i forlængelse heraf udarbejdes endelig salgsaftale vedr. ejendommen og lejeaftale vedr. grundarealet,
 
3. at det til sagen vedhæftede notat vedr. driftsforhold mellem ”Liseborg og Finderuphøj Kultur- og Idrætscenter” og Viborg Kommune godkendes med virkning fra 1. januar 2020,
 
4. at udvalget afventer det endelige forslag til projekt for om- og udbygning af centret, hvorefter sagen om frigivelse af rådighedsbeløb til projektet genoptages.
Sagsfremstilling

Historik

Byrådet behandlede sagen på mødet 26. juni 2019, hvor Byrådet godkendte indstilling fra Økonomi- og Erhvervsudvalget.
Nedenfor gengives beslutningerne i sagen:

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 04-06-2019

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at udkast til vedtægt for den selvejende institution ”Liseborg og Finderuphøj Kultur- og Idrætscenter” godkendes, som grundlag for den selvejende institution. Kultur- og Fritidsudvalget bemyndiges til at godkende den endelige vedtægt, 
 
2. at ejerskab for ejendommen Liseborgvej 37 – 39, Viborg, ”Liseborg Centret”, pr. 1. januar 2020 overdrages til den selvejende institution ”Liseborg og Finderuphøj Kultur- og Idrætscenter” på de i sagen anførte vilkår som bl.a. indebærer, at den selvejende institution overtager gæld på 1.335.000 kr. Gældsposten er rente- og afdragsfri i 10 år, hvorefter sagen genoptages. Endelig aftale godkendes i Kultur- og Fritidsudvalget i 2. halvår 2019, 
 
3. at der pr. 1. januar 2020 indgås driftsaftale om drift af ”Liseborg Centret” med den selvejende institution ”Liseborg og Finderuphøj Kultur- og Idrætscenter” indenfor gældende rammer for driftsaftaler mellem selvejende idrætshaller og Viborg Kommune og indenfor den budgetramme, der er i budgettet for 2019 for Viborg Kommunes drift af Liseborg Centret på 1.302.000 kr., jfr. beskrivelsen i sagsfremstillingen og Viborg Kommunes årlige udgift til vedligehold og renovering af Liseborg Centret, som udgør 250.000 kr. pr. år. Endelig aftale godkendes i Kultur- og Fritidsudvalget i 2. halvår 2019, 
 
4. at finansiering af de i 3´”at” anførte 250.000 kr. er uafklaret,
 
5. at den selvejende institution ”Liseborg og Finderuphøj Kultur- og Idrætscenter” anmodes om, at arbejde videre med projekt for ud- og ombygning af ”Liseborg Centret”, idet Viborg Kommune bidrager til projektet med de i budgettet for 2019-2022 afsatte rådighedsbeløb, der i alt udgør 10,40 mio. kr. incl. det i pulje til investeringer i idrætshaller afsatte beløb. Når det endelige forslag til om- og udbygning af centret foreligger, genoptages sagen med henblik på frigivelse af rådighedsbeløb til projektet.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19-06-2019

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget, med tilføjelse om, at Viborg Kommunes årlige udgift til vedligehold og renovering af Liseborg Centret på 250.000 kr. pr. år. ikke indgår i driftsaftalen, jf. det ”3. at” i indstillingen.
 
Eventuelt tilskud til vedligehold og renovering af Liseborg Centret finansiers i givet fald indenfor Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme.

Beslutning i Byrådet den 26-06-2019

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 17-09-2019

I forlængelse af byrådets beslutning i sagen fra mødet 26. juni 2019, beslutter Kultur- og Fritidsudvalget,
 
1. at der fra pulje vedr. særlige tilskud til selvejende idrætshaller disponeres 100.000 kr. pr. år i en 10-årig periode til driftstilskud til den selvejende institution Liseborg og Finderuphøj Kultur- og Idrætscenter. Tilskud ydes med baggrund i, at Liseborg Hallen i lighed med andre haller, der modtager tilskud fra puljen, kun har begrænset udleje i dagtimerne til skoler m.fl.,
 
2. at det samtidig tilkendegives, at udvalget også på et senere tidspunkt er positivt indstillet på at støtte det samlede udviklingsprojekt for Liseborg Centret, og
 
3. at salgsprisen udgør 1.335.000 kr. Beløbet er rente- og afdragsfrit i 10 år, hvorefter sagen genoptages med henblik på drøftelse af hvornår og hvordan afdrag på gælden igangsættes.
 
På baggrund af de på mødet faldne bemærkninger meddeles denne beslutning til initiativtagerne bag den selvejende institution Liseborg og Finderuphøj Kultur- og Idrætscenter.
 
Byrådet har således bemyndiget Kultur- og Fritidsudvalget til at afslutte sagen og på baggrund heraf genoptages sagen på møde i udvalget.
 
 

Inddragelse og høring

Helhedsplanen er udarbejdet i fællesskab med brugerne på Liseborg Centret, der efterfølgende har organiseret sig i den selvejende institution Liseborg og Finderuphøj Kultur- og Fritidscenter.
 
 

Beskrivelse

Forslag til vedtægt:
 
Den selvejende institution afholder generalforsamling 24. november 2019 og det forventes, at den af generalforsamlingen godkendte vedtægt foreligger til mødet i Kultur- og Fritidsudvalget.
 
Som bilag til sagen er vedhæftet det forslag til vedtægt for den selvejende institution, som generalforsamlingen skal behandle.
 
Det bemærkes, at den stramme tidsplan i forhold til sagens behandling er aftalt med brugerne, idet man ønsker at overdragelse sker pr. 1. januar 2020, således at overdragelse og regnskabsår m.v. kan følges ad og mødet 26. november 2019 er Kultur- og Fritidsudvalgets sidste ordinære møde i 2019.
 
Forvaltningen har gennemgået forslag til vedtægt og vurderingen er, at vedtægten indstilles godkendt, da den opfylder de krav, som Viborg Kommune tidligere har stillet til vedtægterne for de selvejende idrætshaller.
 
Herudover bemærkes, at der er tale om en model, hvor driften af Liseborg Centret og Finderuphøjhallen lægges sammen i en selvejende institution, der etableres på grundlag af den eksisterende selvejende institution, der ejer og driver Finderuphøjhallen.
 
Forvaltningen foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget godkender vedtægten for den selvejende institution.
 
 
Overdragelse af ejerskabet for Liseborg Centret 37-39, Viborg:
Den selvejende institution Liseborg og Finderuphøj Kultur- og Idrætscenter anmoder om, at ejerskabet for Liseborg Centret overdrages til institutionen pr. 1. januar 2020.
 
Forvaltningen foreslår, at dette ønske imødekommes, da man ved overdragelse pr. 1. januar undgår unødvendige problemstillinger omkring aftaler, budgetter, regnskaber m.v.
 
I forbindelse med overdragelsen udarbejdes skøde, hvor salgsprisen som godkendt af Byrådet fastsættes til 1.335.000 kr. Beløbet er rente- og afdragsfrit i 10 år, hvorefter sagen genoptages med henblik på drøftelse af hvornår og hvordan afdrag på gælden igangsættes.
På dette grundlag udarbejdes skøde m.v.
Herudover skal der i forbindelse med overdragelsen af ejendommen indgås en lejeaftale mellem kommunen, der ejer grundarealerne og den selvejende institution. Der er vedhæftet udkast til lejeaftale med en løbetid på 30 år. Udkastet svarer til tilsvarende aftaler, som Viborg Kommune har indgået med andre selvejende idrætshaller.
 
Forvaltningen vil sammen med den selvejende institution afklare de praktiske og administrative problemstillinger, der er forbundet med en overdragelse.
 
Driftsaftale:
Det er i Byrådets beslutning fra mødet 24. juni 2019 forudsat, der pr. 1. januar 2020 indgås driftsaftale med den selvejende institution indenfor de rammer og retningslinjer, der gælder for driftsaftaler og tilskudsregler for selvejende idrætshaller i Viborg Kommune og indenfor den nettobudgetramme, der er i budgettet for 2020, som udgør 1.306.000 kr.
 
Hertil tilføjes, at Kultur- og Fritidsudvalget på mødet 17. september 2019 besluttede, at der fra pulje til særlige tilskud til selvejende idrætshaller disponeres yderligere 100.000 kr. pr. år i en 10-årig periode til tilskud til institutionen. Tilskuddet ydes med baggrund i, at Liseborg Centret kun har begrænset udleje i dagtimerne til skoler m.fl.
 
Det samlede kommunale tilskud til den selvejende institution udgør således 1.406.000 kr. i 2020.
 
Som bilag vedhæftes notat, hvori beløbet er specificeret.
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Overdragelse af ejerskab for Liseborg Centret foreslås gennemført pr. 1. januar 2020.
Endelig tidsplan for om- og udbygning af Liseborg Centret kendes endnu ikke, men det forventes, at projektet igangsættes i løbet af 2020.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

De i sagen anførte forslag er indenfor de budgetrammer m.v., der er godkendt i forbindelse med Byrådets behandling af sagen.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet
Bilag

Sagsid.: 19/49431
Resume
Sagen vedrører Kultur- og Fritidsudvalgets stillingtagen til tilskud til Kunsteventen ”LESS Festival for Contemporary Collage Art 2020”
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at LESS Festival for Contemporary Collage Art støttes med et tilskud på 100.000 kr i 2020,
 
2. at tilskuddet finansieres af Kultur- og Fritidsudvalgets dispositionssum 2020.
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 26-11-2019
Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
1. at LESS Festival for Contemporary Collage Art støttes med et tilskud på 100.000 kr. i 2020, idet det forudsættes, at projektet realiseres som beskrevet i ansøgningen,
 
2. at tilskuddet finansieres af Kultur- og Fritidsudvalgets dispositionssum 2020.
Sagsfremstilling

Historik

”LESS Festival for Contemporary Collage Art” bygger ovenpå det samarbejde mellem den viborgbaserede kunstner Sergei Sviatchenko, Viborg Kommune, og en bred kreds af støtter og sponsorer fra Viborgs erhvervsliv, som i 2018 udmøntedes i projektet ”Tribute to Viborg”.
Som en side-event til ”Tribute to Viborg” afvikledes i 2018, -med stor succes, en udstilling med internationale collage kunstnere i Viborg.
 
På baggrund af erfaringerne med ”Tribute to Viborg”, – og ikke mindst de særegne og markante udsmykninger af butiksvinduer i Viborgs gågader, har en ressourcestærk kreds af erhvervspersonligheder fra Viborg stiftet den almennyttige selvejende institution ”LESS Festival for Contemporary Collage Art” med henblik på, at manifestere Viborg som internationalt centrum for moderne (contemporary) collage-kunst, med udgangspunkt i Sergei Sviatchenkos livslange kunstneriske virke i Viborg, og Sviatchenkos position som en af verdens førende kunstnere indenfor denne kunstform.
 
Den selvejende institution ”LESS Windows” etableredes 18. november 2019.
 
 

Inddragelse og høring

Intet
 
 

Beskrivelse

Less Festival for Collage Art ønsker med en tilbagevende kunst-event at placere Viborg som international hovedstad for samtids-collagekunst. Collagerne udstilles blandt andet på gadeniveau; i butiksvinduer, eller på andre overraskende måder i byrummet.
Festivalen skal udfordre og stimulere publikum, både børn og voksne, til at se kreativt på billeder, klippe, lege og skabe egne collager. Det er en formuleret ambition, at den nye festival skal kunne opnå en høj status blandt kunstnere og almennyttige fonde, med henblik på at tiltrække internationale topnavne. Festivalen vil kunne benyttes som en af flere særlige aktiviteter der manifesterer Viborg som UNESCO – Creative City of Media Arts.
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Less Festival for Contemporary Collage Art vil i 2020 blive afviklet i sensommeren, inden Viborg Animations Festival.
Festivalen vil være årligt tilbagevendende i 2020, 2021 og 2022.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Der budgetteres med et budget for festivalen i 2020 på 1.050.000 kr., hvoraf fonde og sponsorer medfinansierer 650.000 kr. Kulturregion Østjysk Vækstbånd medfinansierer 200.000 kr. indenfor temaet ”Kulturelle Byrum”, og Viborg Kommunes Eventpulje medfinansierer 100.000 kr.
 
Der arbejdes med en progressiv finansieringsmodel bag festivalen, hvor der sigtes mod en ”ekstern” medfinansiering fra sponsorer og fonde på  2 mill. kr. i 2022.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Festivalen er organiseret i den selvejende institution Less Festival for Contemporary Collage Art.
Bilag

Sagsid.: 19/42512
Resume
Sagen vedrører orientering af Kultur- og Fritidsudvalget om indgået samarbejdsaftale om lokalefællesskab mellem Borgerhuset Stationen og De Frivilliges Hus.
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at Kultur- og Fritidsudvalget tager orienteringen om den indgåede samarbejdsaftale til efterretning,
 
2. at Kultur- og Fritidsudvalget fremsender sagen til orientering i Økonomi- og Erhvervsudvalget.
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 26-11-2019
Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
1. at Kultur- og Fritidsudvalget tager orienteringen om den indgåede samarbejdsaftale til efterretning,
 
2. at Kultur- og Fritidsudvalget fremsender sagen til orientering i Økonomi- og Erhvervsudvalget.
Sagsfremstilling

Historik

I forbindelse med, at byrådet på sit møde 16. maj 2018, sag nr. 15, behandlede sag vedrørende økonomien omkring Café Brændpunktet, besluttedes:

 
2. at den selvejende institution Borgerhuset Stationen sammen med De Frivilliges Hus udarbejder forslag til ny organisering, om hvorvidt De Frivilliges Hus kan få placering i Borgerhuset Stationens lokaler.
 
 

Inddragelse og høring

Intet
 
 

Beskrivelse

Der er på baggrund af ovenstående byrådsbeslutning blevet indgået en samarbejdsaftale mellem Viborg Kommune, Borgerhuset Stationen og De Frivilliges Hus om brugen af ”Stationen”, Ll. Sct. Hans Gade 7-9 8800 Viborg, til fælles ramme om de to institutioners aktiviteter indenfor frivilligt socialt og kulturelt arbejde.
 
Samarbejdsaftalen er blevet til på baggrund af en længerevarende dialog mellem parterne, hvor den fælles ramme er blevet drøftet og fastlagt, således at den styrker og udvikler sammenhængen på tværs i den frivillige verden. 
 
Parterne forventer, at aftalen og samarbejdet mellem aktørerne kan bidrage til at udløse det potentiale, som ”Stationen” besidder, og at indflytningen vil styrke samarbejdet mellem kommunen og de forskellige dele af civilsamfundet. Dertil forventes det, at der kan opnås en synergieffekt ved at samle to af aktørerne på frivillighedsområdet under samme tag og at det frivillige arbejde dermed styrkes. Samarbejdet mellem Borgerhuset Stationen og De Frivilliges Hus skal i den kommende tid finde sin form i det daglige hverdagsfællesskab. Begge parter har hver deres brugere og formål, men det vil blive tilstræbt, at fællesskabet tager udgangspunkt i parternes styrker og i hvordan deres mangfoldighed bedst udnyttes.
 
Der vil ske en tilpasning af bygningen, så den står klar til de nye brugere. Dette vil give De Frivilliges Hus mulighed for at tage imod brugere med brug for øget tilgængelighed og dermed tiltrække nye grupper.
 
Den nye fælles adresse skaber således et stærkt udgangspunkt for begge institutioners aktiviteter og fremtidige samarbejder i forhold til understøttelse af sammenhængsmodellens fokus på frivillighed. Sammenflytningen sker med virkning fra 1. januar 2020.
 
Sagen behandles med enslydende sagsfremstillinger i Social- og Sundhedsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget.
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Intet
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet
Bilag

Sagsid.: 17/62487
Resume
I henhold til de af Byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd - herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste – skal Byrådet og udvalgene godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder.
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår,
 
1. at Kultur- og Fritidsudvalget tager stilling til mødelisten.
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 26-11-2019
Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
1. at mødelisten november 2019 godkendes.
Sagsfremstilling

Historik

Byrådet vedtog i møde 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste
 
 

Inddragelse og høring

Intet
 
 

Beskrivelse

Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
Hvis Kultur- og Fritidsudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Intet
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra Byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.
Bilag