You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

tirsdag den 7. januar 2020 kl. 13:30

Mødested Viborg Svømmehal
Udvalg Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedeltagere Birgith B. Langballe, Jakob Ekberg, Mads Panny, Michael Nøhr
Fraværende Niels-Jørgen Ottesen
Bemærkninger

Sagsid.: 19/38308
Resume
Kultur- og Fritidsudvalget besøger Viborg Svømmehal og hører om aktiviteter og udviklingsplaner for Viborg Svømmehal, Viborg Skøjtebane og Vestbadet.
Indstilling
Til orientering og drøftelse
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 07-01-2020
Orientering taget til efterretning.
Fraværende:
Niels-Jørgen Ottesen
Sagsfremstilling

Historik

Byrådet godkendte på mødet 18. december 2019, at første halvdel af anlægsbevillingen til opkvalificering af faciliteter i Viborg Svømmehal frigives, således at rutsjebane m.v. udskiftes i 2020.
 
 

Inddragelse og høring

Intet
 
 

Beskrivelse

På mødet orienteres om aktiviteter og udviklingsplaner for:
 
  • Viborg Svømmehal
  • Viborg Skøjtebane
  • Vestbadet
 
Der er i 2020 og 2021 afsat i alt 10.498.000 kr. til opgradering af faciliteterne i Viborg Svømmehal. På mødet, som holdes i Viborg Svømmehal, orienteres om de projekter, der indgår i det samlede anlægsprojekt.
 
Herudover orienteres om Viborg Skøjtebane, der åbnede 30. november og om Vestbadet, hvor den nye sauna nu er i fuld drift. Den gamle sauna nedbrændte i januar 2019.
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Intet
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet

Sagsid.: 19/53589
Resume
Sagen vedrører Kunstforum Viborgs ansøgning om tilskud til gennemførelse af kunsteventen ”Duck Residence” i 2020.
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at ”Duck Residence” 2020 støttes med 50.000 kr.,
 
2. at beløbet finansieres med 35.000 kr. fra Kultur- og Fritidsudvalgets dispositionssum 2020, samt 15.000 kr. fra puljen til ”Kultur i hele kommunen”.
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 07-01-2020
Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
1. at ”Duck Residence” 2020 støttes med 50.000 kr.,
 
2. at beløbet finansieres med 35.000 kr. fra Kultur- og Fritidsudvalgets dispositionssum 2020, samt 15.000 kr. fra puljen til ”Kultur i hele kommunen”.
Fraværende:
Niels-Jørgen Ottesen
Sagsfremstilling

Historik

Viborg Kunstforum arrangerer for fjerde gang ”Duck Residence” i 2020. I 2018 støttede Kultur- og Fritidsudvalget med 35.000 kr.
 
 

Inddragelse og høring

Intet
 
 

Beskrivelse

I 2020 planlægges udstillinger 3 steder i Viborg Kommune: Søndersø, Hjarbæk Fjord ved Hjarbæk og Jordbro Engsø ved Knudby. Udstillingerne vises i perioden 6. – 28. juni 2020.
Årets tema er ”Nordens lys”, og der arbejdes med et særligt nordisk perspektiv i værkerne og i forbindelse med udvælgelsen af de deltagende kunstnere. Endvidere afholdes en workshop for de deltagende kunstnere i perioden 29. maj – 5. juni 2020.
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Udstillingerne vises i perioden 6.-28. juni 2020
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Viborg Kommune ansøges om 50.000 kr. ud af et samlet budget på 300.000 kr. Heraf udgør medgået tid fra Kunstforum Viborgs medlemmer 25.000 kr.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet
Bilag

Sagsid.: 19/49045
Resume
Sagen vedrører det rytmiske spillested ”Paletten”s ansøgning af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik om status som regionalt spillested i en 4-årig periode fra 2021-2024.
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår,
 
1. at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter sagen,
 
2. at Kultur- og Fritidsudvalget anmoder forvaltningen om at udarbejde erklæring på vegne af Viborg Kommune, som kan indgå i Palettens ansøgning af Statens Kunstfond.
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 07-01-2020
Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
1. at forvaltningen anmodes om at udarbejde erklæring på vegne af Viborg Kommune, som kan indgå i Palettens ansøgning af Statens Kunstfond.
Fraværende:
Niels-Jørgen Ottesen
Sagsfremstilling

Historik

Intet
 
 

Inddragelse og høring

Intet
 
 

Beskrivelse

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik udpeger og yder i henhold til Musikloven tilskud til regionale spillesteder. I perioden 2017-2020 støttes 18 regionale spillesteder over hele landet.
 
Missionen for de regionale spillesteder er at formidle, præsentere, profilere og udvikle det rytmiske musikliv lokalt, regionalt, nationalt og internationalt. Visionen for de regionale spillesteder er, at de fremstår og virker som dynamiske og kompetente kraftcentre, der med udgangspunkt i mangfoldighed og fornyelse formidler, præsenterer, profilerer og udvikler rytmisk musik af høj kunstnerisk kvalitet. 
 
I forbindelse med at Paletten i 2020 flytter ind i nye fysiske rammer på Tingvej i Viborg, ønsker Paletten at opnå status som regionalt spillested i perioden 2021-2024.
 
Med en status som regionalt spillested medfølger, udover et væsentligt statsligt driftstilskud, en særlig forpligtigelse i forhold til målrettet at udvikle og præcisere en unik og ambitiøs profil, der udfordrer kunstnere og publikum, og som sætter musikken og den musikalske oplevelse i centrum.
 
Repræsentanter for Palettens bestyrelse og ledelse deltager under Kultur- og Fritidsudvalgets behandling af sagen.
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Ansøgning om status som regionalt spillested skal være fremsendt til Statens Kunstfond senest ved udgangen af februar 2020. En eventuel udpegning som regionalt spillested vil være gældende i en 4- årig periode 2021-2024.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Det er en forudsætning for at kunne opnå status som regionalt spillested, at der stilles sikkerhed for den kommunale medfinansiering i udpegningsperioden. Denne sikkerhed udtrykkes igennem den kommunale erklæring, som skal fremsendes sammen med ansøgningen.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

De regionale spillesteder drives og udpeges i henhold til Lov om Musik og Lov om Statens Kunstfond.
Bilag

Sagsid.: 19/53592
Resume
Sagen vedrører ansøgning fra Viborg Museum og Skovgaard Museet om tilskud til udvikling af en ny fælles aktivitet i Domkirkekvarteret: Mordgådejagten ”Hvem myrdede Erik Klipping?”
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at Kultur- og Fritidsudvalget yder et tilskud på 100.000 kr. til realisering af samarbejdsprojektet,
 
2. at tilskuddet finansieres af Kultur- og Fritidsudvalgets dispositionssum.
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 07-01-2020
Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
1. at Kultur- og Fritidsudvalget yder et tilskud på 100.000 kr. til realisering af samarbejdsprojektet,
 
2. at tilskuddet finansieres af Kultur- og Fritidsudvalgets dispositionssum.
Fraværende:
Niels-Jørgen Ottesen
Sagsfremstilling

Historik

Intet
 
 

Inddragelse og høring

Intet
 
 

Beskrivelse

Domkirkekvarteret i Viborg skal i løbet af den kommende årrække udvikles til en ny og markant kultur- og kunsthistorisk attraktion, som vil komme til at fungere som en markant driver for turismeudviklingen i Viborg Kommune.
Viborg Museum og Skovgaard Museet ønsker allerede i 2020 at starte et nyt og tæt samarbejde op, hvor de to museer i fællesskab udbyder en ny type aktivitet i Domkirkekvarteret: Mordgådejagten ”Hvem myrdede Erik Klipping?”. Aktiviteten vil primært henvende sig til børnefamilier med børn i alderen 10-18 år.
Oplevelsen går ud på, at publikum skal løse en række gåder og mysterier som knytter sig an til blandt andet historiske hændelser i Domkirkekvarteret.
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Den nye aktivitet vil kunne åbne i Domkirkekvarteret i maj 2020 og være åben for publikum frem til udgangen af august 2020.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

”Mordgådejagten” er budgetteret til 590.000 kr. til drift og udvikling i 2020.
Viborg Kommune ansøges om 100.000 kr. Der forventes deltagerbetalte indtægter på 170.000 kr., samt øvrige indtægter for 80.000 kr.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet
Bilag

Sagsid.: 19/51375
Resume
Sagen vedrører orientering af Kultur- og Fritidsudvalget om egnsteatret Carte Blanche’s budget og aktivitetsplan for 2020
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender det fremsendte budget 2020 for Egnsteatret Carte Blanche 2020,
 
2. at Kultur- og Fritidsudvalget tager den fremsendte aktivitetsplan til efterretning.
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 07-01-2020
Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
1. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender det fremsendte budget 2020 for Egnsteatret Carte Blanche 2020,
 
2. at Kultur- og Fritidsudvalget tager den fremsendte aktivitetsplan til efterretning.
Fraværende:
Niels-Jørgen Ottesen
Sagsfremstilling

Historik

Intet
 
 

Inddragelse og høring

Intet
 
 

Beskrivelse

Egnsteatret Carte Blanche vil i 2020 være præget af, at det er det sidste år af teaterets virke som egnsteater i Viborg, idet den indeværende egnsteateraftale udløber pr. 31/12-2020 og ikke forlænges. Dette forhold sætter sit præg på teatrets budget og planlagte aktiviteter.
 
Det fremsendte budget er blevet enstemmigt vedtaget af Carte Blanches bestyrelse i forbindelse med ekstraordinært bestyrelsesmøde 03. december 2020.
 
Det er forvaltningens vurdering, at det fremsendte budget tager højde for en stor grad af risikostyring i forhold til teatrets aktiviteter og afvikling i 2020.
Teatrets hovedaktivitet i 2020 vil være en storstilet ”afslutningsforestilling” med planlagt premiere i september 2020. Til denne forestilling søges der ekstern finansiering fra relevante fonde.
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Intet
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Det fremsendte budget udviser et negativt resultat før renter og afskrivning på  -222.942 kr.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Egnsteatrets virke er reguleret af scenekunstloven.
Bilag

Sagsid.: 17/63548
Resume
Med henblik på en løbende tilpasning af retningslinjerne for tilskud og anvisning af lokaler, er der udarbejdet forslag til retningslinjer gældende fra 1. januar 2020.
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår, at Fritidsrådet indstiller,
 
1. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender de foreslåede retningslinjer for folkeoplysende virksomhed med virkning fra 1. januar 2020.
Beslutning i Fritidsrådet den 12-12-2019
Fritidsrådet indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget,
 
1. at de foreslåede retningslinjer for folkeoplysende virksomhed med virkning fra 1. januar 2020 godkendes.
Fraværende:
Hans Erik Lund
Thomas Gissel
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 07-01-2020
Kultur- og Fritidsudvalget tiltræder indstillingen fra Fritidsrådet, således,
 
1. at de foreslåede retningslinjer for folkeoplysende virksomhed med virkning fra 1. januar 2020 godkendes.
Forvaltningens bemærkninger
Fritidsrådet besluttede 12. december 2019, sag nr. 3, at ordningen med ”Liv i landområderne” indføres som en permanent ordning i retningslinjerne. Ordningen betyder, at der ydes forhøjet tilskud til voksenundervisning i tyndt befolkede områder udenfor Bjerringbro, Karup, Stoholm og Viborg. Det forhøjede tilskud udløses kun, hvis tilbuddet ikke findes i lokalområdet i forvejen.
Denne beslutning er indarbejdet i de retningslinjer, der er bilag til denne sag.
Sagsfremstilling

Historik

Kultur- og Fritidsudvalgets kompetence til at fastlægge tilskudsregler og regler om anvisning af lokaler blev besluttet på møde i byrådet 17. december 2008.
Denne sag kan således afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.
 
 

Inddragelse og høring

Udkast af de nye retningslinjer er sendt til de 3 samråd: VFOS, BUS og Viborg Idrætsråd.
Høringssvar fra de tre samråd vedlægges som bilag.
 
 

Beskrivelse

Med henblik på løbende tilpasning af retningslinjerne for tilskud og anvisning af lokaler, har forvaltningen udarbejdet forslag til retningslinjer gældende fra 1. januar 2020.
 
Forslaget til ændring af retningslinjerne fremgår af bilag 1 og kan nævnes i kort form her:
 
  • Retningslinjerne er tilføjet en ny side 4: Fællesbestemmelser – et nyt afsnit, der ikke tidligere har været med i retningslinjerne. Afsnittet indeholder bestemmelser, som er fælles for alle folkeoplysende foreninger.
  • Præcisering af tilskud til voksenundervisning for personer under 18 år og undervisning af børn og voksne sammen jf. Folkeoplysningsloven § 2, stk.2: Forlængelse af afsnit 2.1.
  • Tilskud til voksenundervisning i tyndt befolkede områder 2.1.4 (nyt afsnit). Der har været en forsøgsordning i godt 2 år. Ordningen gøres med en mindre tilpasning permanent. Med et øget tilskud vil det være lettere at gennemføre voksenundervisning i tyndt befolkede områder.
  • Kultur- og Fritidsudvalget har den formelle kompetence til at fastlægge retningslinjerne. Retningslinjerne er tilrettet den instans, der har den faktiske kompetence.
 
Det bemærkes, at bemærkninger fra høringssvar er indarbejdet i forslag til retningslinjer.
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Retningslinjerne er gældende fra 1. januar 2020.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Hvis forslaget om at indføre forhøjet tilskud til voksenundervisning i tyndt befolkede områder gennemføres, foreslås det, at der overføres 50.000 kr. fra pensionisttilskud til rammen for voksenundervisning.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet
Bilag

Sagsid.: 17/62487
Resume
I henhold til de af Byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd - herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste – skal Byrådet og udvalgene godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder.
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår,
 
1. at Kultur- og Fritidsudvalget tager stilling til mødelisten.
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 07-01-2020
Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
1. at mødelisten januar 2020 godkendes.
Fraværende:
Niels-Jørgen Ottesen
Sagsfremstilling

Historik

Byrådet vedtog i møde 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste
 
 

Inddragelse og høring

Intet
 
 

Beskrivelse

Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
Hvis Kultur- og Fritidsudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Intet
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra Byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.
Bilag

Sagsid.: 19/53590
Resume
Kulturskolen Viborg - Ændringer i ledelsesstruktur
 
Sagen vedrører forvaltningens orientering af Kultur- og Fritidsudvalget om påtænkte ændringer i ledelsesstrukturen for Kulturskolen Viborg
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at Kultur- og Fritidsudvalget tager forvaltningens orientering til efterretning.
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 07-01-2020
Kultur- og Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.
Fraværende:
Niels-Jørgen Ottesen
Sagsfremstilling

Historik

I foråret 2019 fratrådte lederen af Kulturskolen Viborg efter eget ønske. Siden 2015 er der blevet gennemført en række tilpasninger af Kulturskolens organisation, som samlet set betyder at der i dag er en hensigtsmæssig organisering af dels skolens pædagogiske undervisningsmæssige opgaver, dels skolens administrative opgaver. 
 
 

Inddragelse og høring

Forvaltningen har drøftet den påtænkte organisering af Kulturskolens ledelse med institutionens MED-udvalg og bestyrelse i løbet af efteråret 2019.
 
 

Beskrivelse

Kulturskolen Viborg vil med virkning fra 1. februar 2020 blive organiseret med en 2-personers ledelse bestående af en kulturskoleleder og en vice-kulturskoleleder, -begge ansat i fuldtidsstillinger. Ledelsen refererer til Viborg Kommunes kulturchef.  Stillingen som musikfagskoleleder ændres til kulturskoleleder og stillingen som stabsleder ændres til vice-kulturskoleleder. Ændringen gennemføres således ved en ny organisering af de samlede ledelsesopgaver og ved at den nuværende stilling som stabsleder udvides til en 37-timers stilling.
 
Den ændrede ledelsesstruktur vil medføre en entydighed i referencelinjerne for personalet på kulturskolens undervisningsspor, samt frigive kapacitet i skolens ledelse og administration som vil kunne prioriteres i forhold til f.eks. ”Danmarks bedste åbne skole” o. lign. initiativer med relation til ”sammenhæng for borgeren”. Samlet set frigøres der 25/37 timer fra institutionens øverste ledelseslag. Det samlede personale-og budgetansvar påhviler ledelsen.
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Den ændrede organisering af ledelsesstrukturen påtænkes at træde i kraft pr. 1. februar 2020.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Sagen forventes offentliggjort ved udsendelse af referat fra Kultur- og Fritidsudvalgets møde.