You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

onsdag den 29. januar 2020 kl. 15:15

Mødested M5/rådhuset
Udvalg Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedeltagere Birgith B. Langballe, Jakob Ekberg, Mads Panny, Michael Nøhr, Niels-Jørgen Ottesen
Fraværende Ingen
Bemærkninger Fællesmøde Kultur- og Fritidsudvalget og Klima- og Miljøudvalget

Sagsid.: 18/41933
Resume
Byrådet besluttede på møde 4. september 2019 (sag nr. 12) indsatser for grøn omstilling i Viborg Kommune, se bilag 1.
Indstilling
Direktøren for Kultur & Fritid indstiller,
 
1. at sagen drøftes med Klima- og Miljøudvalget på fællesmøde.
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 29-01-2020
Sagen blev drøftet.
 
Der blev nævnt følgende emner som mulige indsatser/handlinger inden for Kultur- og Fritidsudvalgets område:
 
  • Bygninger – energirenoveringer
  • Bygning af ny svømmehal
  • Vedligeholdelse/udvikling af grønne områder (biodiversitet)
  • Renovering af lysmaster
  • Affaldssortering
  • Udskiftning af bil parken
 
Kultur- og Fritidsudvalget drøfter emner på et kommende møde og giver Klima- og Miljøudvalget en tilbagemelding.
Sagsfremstilling

Historik

Klima- og Miljøudvalget havde på mødet 16. august 2018, (sag nr. 5) en temadrøftelse om en ny sammenhængende indsats for energi, miljø og klima.
 
Klima- og Miljøudvalget har efterfølgende på møderne 20. september 2018 (sag nr. 21), 29. november 2018 (sag nr. 1) og 31. januar 2019 (sag nr. 17) haft temadrøftelser om grøn omstilling og vækst. På møderne er emnerne energiproduktion, bygninger, transport og mobilitet, natur, indkøb og udbud samt affald blevet drøftet med fokus på mulige indsatser inden for hvert emne. På mødet 28. marts 2019 (sag nr. 5) havde Klima- og Miljøudvalget en opsamlende temadrøftelse.
 
 

Inddragelse og høring

Intet
 
 

Beskrivelse

På baggrund af temadrøftelserne har forvaltningen udarbejdet forslag til konkrete handlinger til indsatserne i kataloget, som Klima- og Miljøudvalget har drøftet på temamøde 21. januar 2020.
 
Der redegøres på fællesmødet nærmere om drøftelserne, og der ønskes en drøftelse af, hvordan Kultur- og Fritidsudvalget kan arbejde mod de fælles målsætninger.
 
Der ønskes særlig drøftelse af områderne: Bygninger; Energirenovering af eksisterende samt at bygge mere energieffektivt ved nybyggeri.
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Intet
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet
Bilag

Sagsid.: 17/48347
Resume
Der redegøres for status på udviklingsplanen for Nørresø og Søndersø i Viborg pr. 23. januar 2020. Desuden redegøres for rammer for søbadning i Viborgsøerne.
 
Udviklingsplanen understøtter sammenhængsmodellens mål vedr. adgang til events og oplevelser, frivillighed, bosætning, fysisk aktivitet og livskvalitet.
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at sagen drøftes med Klima- og Miljøudvalget på fællesmøde.
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 29-01-2020
Sagen blev drøftet.
 
Klima- og Miljøudvalget vil fortsætte arbejdet med forbedring af søernes vandkvalitet.
Sagsfremstilling

Historik

Udviklingsplan for Nørresø og Søndersø i Viborg blev vedtaget af byrådet 30. august 2017 (sag nr. 29).
 
Udviklingsplanen er desuden tidligere behandlet på et fællesmøde mellem Teknisk Udvalg, Kultur- og Fritidsudvalget og Klima- og Miljøudvalget den 18. april 2018.
 
Klima- og Miljøudvalget blev sidst orienteret om status på realisering af udviklingsplanen på mødet 6. juni 2019 (sag nr. 6).
 
 

Inddragelse og høring

Realiseringsarbejdet drives dels af kommunen, dels af borgere, foreninger mv., og der samskabes i så stor grad som muligt.
 
 

Beskrivelse

Forvaltningerne arbejder løbende med realiseringen af udviklingsplanen for Nørresø og Søndersø. Status på realiseringen fremgår af bilag 1.
 
Kultur- og Fritidsudvalget har i forbindelse med forundersøgelserne vedr. placering af ny svømmehal besluttet, at mulighederne for at etablere nye og bedre rammer for offentlig svømning i Viborgsøerne undersøges nærmere, herunder en undersøgelse af mulighederne for at etablere et søbassin bynært ved søerne. På mødet redegøres nærmere for de foreløbige vurderinger og overvejelser
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Det fremgår af bilag 1, hvad tidsperspektivet er på de forskellige tiltag i udviklingsplanen, og hvor langt projekterne er.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Realiseringen af udviklingsplanen sker indenfor udvalgenes eksisterende budgetter.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Det bliver i hvert enkelt projekt vurderet, om realisering forudsætter tilladelse og/eller dispensationer. Realisering afhænger af, at de nødvendige tilladelser kan opnås.
Bilag

Sagsid.: 19/12304
Resume
I Byrådets budgetforlig for 2019-2022 er anført:
 
Miljømæssige konsekvenser ved kunstgræsbaner.
Det skal undersøges, om der er miljømæssige konsekvenser ved anvendelse af gummigranulat i vedligeholdelsen af kunstgræsbaner inden der planlægges nye baner.”
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1 at sagen drøftes med Klima- og Miljøudvalget på fællesmøde.
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 29-01-2020
Sagen blev drøftet.
Sagsfremstilling

Historik

 
Byrådet besluttede at tiltræde Økonomi- og Erhvervsudvalgets beslutning i sagen således,
 
1. at der iværksættes yderligere undersøgelser til belysning af de miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser, herunder påvirkning af grund- og spildevand, spredning af granulat samt resultat af nationale undersøgelser,
 
2. at der ved anlæg af nye baner indarbejdes tiltag, der kan medvirke til at reducere spild af gummigranulat.
 
I forbindelse med Kultur- og Fritidsudvalgets behandling af sag vedr. investeringer i bane- og lysanlæg 13. august 2019 besluttede udvalget,
 
1. at udvalget udsætter endelig stillingtagen vedr. etablering af ny kunstgræsbane jfr. Byrådets beslutning på mødet 22. maj 2019 vedr. fremtidig etablering af kunstgræsbaner og samtidig tilkendegiver, at de på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb i 2020 og 2021 på i alt 2.100.000 kr. reserveres til etablering af kunstgræsbaner og at en kommende bane placeres på idrætsanlægget i Stoholm på en af de eksisterende boldbaner.
 
 

Inddragelse og høring

Projekter realiseres i samarbejde med de lokale foreninger, idet det forudsættes, at foreningerne/lokalområdet bidrager til finansieringen i forbindelse med etablering af nye kunstgræsbaner.
 
 

Beskrivelse

Som anført ovenfor har Kultur- og Fritidsudvalget besluttet, at der disponeres 2.100.000 kr. til etablering af ny kunstgræsbane i 2020-2021, idet banen etableres i Stoholm på eksisterende boldbane.
 
Udvalget har også tilkendegivet, at der i projektet er stor fokus på miljømæssige problemstillinger jfr. Byrådets beslutning i sag om kunstgræsbaner 22. maj 2019.
 
Herudover bemærkes, at forvaltningen 12. november 2019 deltog i seminar om kunstgræsbaner i Silkeborg. Seminaret var arrangeret af KL i samarbejde med DBU, Lokale- og Anlægsfonden og foreningen af idræts- og fritidsfaciliteter i Danmark (IFFD).
 
På seminaret oplyste KL og Miljøstyrelsen, at alle nuværende baner i Danmark overholder alle miljøkrav, eksempelvis i forhold til udledning til grundvand m.v. EU skærper kravene i 2021 og vurderingen hos KL og Miljøstyrelsen er også her, at alle danske kunstgræsbaner allerede lever op til de skærpede krav, idet man i Skandinavien i dag har de mest restriktive miljøkrav i Europa.
 
De oplystes også, at der er ca. 1.800 kunstgræsbaner i Norge. I Danmark er der 360 baner, og derfor er vurderingen, at det er afgørende at følge udviklingen i vore nabolande i forhold til foranstaltninger, der kan nedsætte miljøpåvirkningen fra kunstgræsbanerne.
 
Miljøpåvirkningen kommer primært fra kunstgræstæppet, der er lavet af plastikfibre og fra den gummigranulat, der anvendes som infill i banerne for at sikre stødabsorbering og spilkvalitet på banerne. Der arbejdes pt. med flere alternative ”infill´s løsninger”, bla. kork, sand, olivenkerner o.a., og erfaringerne fra disse baner følges nøje. Det er dog fortsat vurderingen, at i forhold til banernes spilkvalitet er gummigranulat fortsat den bedste løsning.
 
Det er svært at vurdere markedet og produkterne. Leverandørerne har tydeligvis fokus på at finde alternative miljøvenlige løsninger, men har også en kommerciel tilgang til et marked med stor konkurrence, og det er vurderingen, at der ikke pt. foreligger den fornødne dokumentation i forhold til miljøpåvirkning og spilkvalitet for en række af de nyere produkter.
 
På seminaret var KL´s og Miljøstyrelsens aktuelle melding, at der ikke er problemer i forhold til nugældende krav og ej heller i forhold til EU-miljøkrav fra og med 2021. Derfor er anbefalingen, at man arbejder videre med alternative løsninger og herudover afventer evt. yderligere EU-krav samt evt. andre centralt fastsatte krav og tiltag.
 
Viborg Kommune har pt. 7 nyere baner i drift (etableret efter 2013). Banerne er i god stand og der er ikke pt. behov for udskiftning af kunstgræstæpper.
 
På Viborg FF´s anlæg på Kirkebækvej er der et kunstgræsbaneanlæg, der blev etableret i 2005. Dette baneanlæg er nedslidt.
 
Herudover er der en kunstgræsbane på Hald Ege Efterskole, og der arbejdes med et kunstgræsbaneprojekt på Bjergsnæs Efterskole.
 
Hertil kommer det planlagte kunstgræsbaneanlæg i Stoholm, hvor Viborg Kommune er bygherre.
 
De kommunale anlæg er etableret med Viborg Kommune som bygherre og typisk med en medfinansiering fra forening og brugere på 25 – 45 %.
 
For nærmere beskrivelse henvises til Byrådssagen fra mødet 22. maj 2019, sag nr. 11, bilag vedlægges.
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Planlagt etablering af ny kunstgræsbane i 2020/2021.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Nye løsninger i forhold til kunstgræstæpper og infill vil indebære merudgifter til omlægning af banerne.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet
Bilag