You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

tirsdag den 25. februar 2020 kl. 12:00

Mødested M.1.17/rådhuset
Udvalg Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedeltagere Birgith B. Langballe, Jakob Ekberg, Mads Panny, Michael Nøhr
Fraværende Niels-Jørgen Ottesen
Bemærkninger

Sagsid.: 20/6899
Resume
Sdr. Rind/Vinkel IF (SVIF) søger om tilskud på 44.900 kr. til udskiftning af tag på klubhuset i Sdr. Rind. Taget er meget utæt og nedslidt med deraf følgende vandskader på lofter m.m.
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at Kultur- og Fritidsudvalget disponerer 38.000 kr. fra pulje til mindre anlægsinvesteringer til tilskuds til udskiftning af tag på SVIF´s klubhus i Sdr. Rind, og
 
2. at det godkendes, at projektet igangsættes snarest muligt, da problemstillingen er helt akut.
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 25-02-2020
Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
1. at Kultur- og Fritidsudvalget disponerer 38.000 kr. fra pulje til mindre anlægsinvesteringer til tilskud til udskiftning af tag på SVIF´s klubhus i Sdr. Rind, og
 
2. at det godkendes, at projektet igangsættes snarest muligt, da problemstillingen er helt akut.
Fraværende:
Niels-Jørgen Ottesen
Sagsfremstilling

Historik

Intet
 
 

Inddragelse og høring

Intet
 
 

Beskrivelse

SVIF har fremsendt ansøgning af 12. februar 2020 om tilskud til udskiftning af taget på foreningens klubhus i Sdr. Rind.
 
Taget er helt nedslidt og utæt flere steder, og der er vandskader i bygningen, bl.a. på lofter. Der er pt. etableret midlertidig afdækning, men der er behov for udskiftning af taget snarest muligt.
 
Forvaltningen har sammen med Viborg Idrætsråd besigtiget klubhuset og har konstateret, at problemet er helt akut.
 
Den samlede udgift til nedtagning af eksisterende tag og etablering af nyt tag beløber sig til 75.900 kr. SVIF står selv for nedtagning og bortkørsel af eksisterende tag, og denne del er værdisat til 31.000 kr.
Der søges om tilskud til den resterende del, som således udgør 44.900 kr.
 
Der er lavet aftaler med håndværker om opgaven, og arbejdet igangsættes så snart der er en endelig finansieringsplan for projektet.
 
Det foreslås, at tilskud ydes med 50 % af den samlede udgift, d.v.s. 38.000 kr. Det foreslås, at foreningen selv finansierer differencen mellem det ansøgte beløb og det foreslåede tilskud.
 
 

Alternativer

Intet, da taget er helt nedslidt og utæt flere steder.
 
 

Tidsperspektiv

Projektet skal realiseres snarest muligt for at sikre, at der ikke sker yderligere skader på den resterende del af bygningen.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Evt. tilskud finansieres af pulje til mindre anlægsinvesteringer, hvor der i 2020 er et restbeløb på 1.423.000 kr.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet
Bilag

Sagsid.: 19/38800
Resume
På baggrund af henvendelse fra Klejtrup Friluftsbad og Ulbjerg Friluftsbad med ansøgning om kommunale driftstilskud, behandlede Kultur – og Fritidsudvalget sag på møde 17. september 2019. Udvalget godkendte på mødet plan for analyse af friluftsbade og tilskud til disse.
 
Analysen skulle foreligges udvalget primo 2020.
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter sagen med henblik på at fastsætte driftstilskud til friluftsbade jfr. udvalgets beslutning på mødet 17. september 2019.
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 25-02-2020
Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
1. at sagen udsættes med henblik på beskrivelse af konsekvenser af evt. reduktion i tilskud.
 
Herudover igangsættes energianalyse vedr. de enkelte friluftsbade.
Fraværende:
Niels-Jørgen Ottesen
Sagsfremstilling

Historik

Ved kommunesammenlægningen i 2007 var der tre friluftsbade i Viborg Kommune:
 
Kølvrå Friluftsbad (selvejende institution, kommunale bygninger)
Midtjysk Friluftsbad i Hammershøj (selvejende institution)
Vestbadet i Viborg (kommunal institution)
 
Tilskud/bevilling til de tre bade blev ikke harmoniseret i forbindelse med kommunesammenlægningen, men tilskud til Midtjysk Friluftsbad blev forhøjet pr. 100.000 kr. med virkning fra 1.januar 2014.
 
Efterfølgende er der etableret/renoveret friluftsbad i Ulbjerg og etableringen af nyt friluftsbad i Klejtrup blev afsluttet i efteråret 2019.
 
 
1. at bevillingen til renoverineng af Ulbjerg Friluftsbad forhøjes med 145.000 kr. til 245.000 kr.,
2. at bevillingen finansieres af puljen til mindre anlægsinvesteringer,
3. at den øvrige del af projektet gennemføres uden yderligere kommunal medfinansiering, og
4. at det forudsættes, at der ikke ydes tilskud til drift af bassin fra Viborg Kommune.
 
Den 18. september 2018 behandlede Kultur- og Fritidsudvalget ansøgning fra den selvejende institution Klejtrup Friluftsbad. Institutionen ansøgte om såvel anlægstilskud til etablering af badet som driftstilskud til løbende drift af badet.
Udvalget besluttede, at yde et tilskud på 500.000 kr. til etableringen af friluftsbadet.
 
I forhold til ansøgning om driftstilskud besluttede udvalget,
 
1. at ansøgning om driftstilskud og finansiering heraf genoptages, når der foreligger afklaring
af, om projektet kan realiseres og afklaring af, om der kan skabes et driftsgrundlag for
friluftsbadet i en længere årrække, idet det samtidig tilkendegives, at der maksimalt kan
forventes op til 100.000 kr. i årligt driftstilskud
 
2. at der igangsættes et analysearbejde, der skal afklare muligheden for at finansiere et evt.
driftstilskud til drift af friluftsbad i Klejtrup indenfor det samlede område for tilskud til
friluftsbade, idet tilskuddet til Vestbadet forudsættes disponeret til drift af ny svømmehal.
 
Af sagen fremgik, at analysen kunne indeholde følgende:
 
  • Kort fysisk beskrivelse af de enkelte friluftsbade
    • Beskrivelse af bassiner, stand m.v.
  • Besøgstal og billetindtægter for perioden 2017 – 2019 for hvert enkelt friluftsbad
  • Anlæggenes driftsøkonomi 2017 – 2019 samt beskrivelse af finansieringsmodeller og andre relevante forhold omkring badenes etablering
  • Hvilke andre kultur- og fritidsfaciliteter er der i lokalområdet og muligheder for samdrift/samspil med disse.
  • Forslag til tilskudsmodeller på området med beskrivelse af fordele/ulemper mv.
 
 
Friluftsbadet i Klejtrup er realiseret i 2019. Det bevilgede tilskud fra puljen mindre anlægsinvesteringer indenfor Kultur – og Fritidsudvalget er udbetalt til formålet.
 
 

Inddragelse og høring

De selvejende institutioner/friluftsbade, der involveres i en analyse af området inddrages og høres i processen.
 
 

Beskrivelse

Forvaltningen kan oplyse følgende vedrørende friluftsbadene:
 
Kølvrå Friluftsbad
Badet er beliggende på adressen Ringvej 98A i Kølvrå, 7470 Karup J. Friluftsbadet er opført i 1973. Friluftsbadet er selvejende, og drives af en bestyrelse. Bygningerne ejes af Viborg Kommune.
Badet har tre bassiner: Et 25-meter bassin, et undervisningsbassin på ca. 70 m2 og et mindre børnebassin. Standen af badet er ok, og har i 2016-2017 gennemgået en større renovering. Kommunalt anlægstilskud til projektet lød på 1,3 mio. kr.
 
Viborg Kommunes driftstilskud for år 2019 udgjorde 506.000 kr.
 
Friluftsbadets samlede udgifter beløb sig i 2018 til 643.320 kr. Lønudgifterne udgør 158.000 kr., som dækker udgifter til livreddere m.fl. Derudover er der ulønnede medarbejdere.
 
Friluftsbadet benyttes som samlingspunkt for større arrangementer i byen. Tallene nedenfor er opgjort som samlet besøgstal, men bestyrelsen oplyser, at antallet af badende er mindre, idet folk ofte besøger friluftsbadet, i forbindelse med andre arrangementer.
 
Fakta tal – sæson 2017-2019
 
2017
2018
2019
Besøgstal
4000
9000
5300
Åbningstimer
570
720
883
Billetindtægt
29.000
125.000
71.000
 
Midtjysk Friluftsbad
Badet har tre bassiner: Et 25-meter bassin, et undervisningsbassin på ca. 70 m2 og et mindre børnebassin. Badet er beliggende på adressen Vorningvej 31 i Hammershøj og er opført i 1969. Friluftsbadet er selvejende og drives af en forening. Badet er i en rimelig stand, men bestyrelsen oplyser, at der flere steder trænger til gennemgribende renovering. Disse større renoveringsopgaver presser driftsøkonomien, og badet søger derfor om forhøjelse af deres årlige driftstilskud.
 
Det kan oplyses, at der i en 3 årig periode er bevilget 150.000 kr. pr. år fra puljen mindre anlægsinvesteringer inden for kultur og fritidsområdet, til renoveringsopgaver mv.
 
Viborg Kommunes driftstilskud for år 2019 udgjorde 380.000 kr.
 
Friluftsbadets samlede udgifter beløb sig i 2018 til 676.303 kr. Lønudgifterne udgør 105.000 kr., som dækker udgifter til livreddere, rengøring m.fl. Derudover er der ulønnede medarbejdere. Sammenlignes badets 2018 udgifter med 2019, skal det bemærkes, at lønudgifterne i 2019 er væsentlig højere. Samtidig bemærkes det, at udgifterne til vand er faldet fra 2018 til 2019, idet der har været en efterregulering.
 
Friluftsbadet drives til dagligt af en bestyrelse, dog aflønnet personale som anført ovenfor.
 
Udover dagsgæster har friluftsbadet faste aftaler med Tjele Efterskole, Hammershøj Skole, Nørbæk Skole og Mariager Idrætsefterskole.
 
Fakta tal – sæson 2017-2019
 
2017
2018
2019
Besøgstal
12600
13000
11000
Åbningstimer
589
589
589
Billetindtægt
108.000
272.000
192.000
 
 
Ulbjerg Friluftsbad
Badet har 2 bassiner. Det ene er på 16 x 9 m og et lille børnebassin på 3x3 m.
Badet drives af en bestyrelse og badet er i god stand, da det er totalrenoveret i perioden 2017-2019.
Besøgstallet i 2019 oplyses til 2000-2400 gæster. Det bemærkes, at badet har ordning med familiemedlemskort, som ikke registrerer antallet af gæster fra den enkelte familie ved hvert besøg, hvilket betyder, at det oplyste antal gæster er højere end anført ovenfor.
 
Åbningstiden er dagligt fra 06.00-20.00 i perioden fra maj til september.
 
Badets samlede driftsudgifter for 2019 beløber sig til 127.500 kr. Det bemærkes, at badet først åbnede den 30.maj 2019. Der er ingen udgifter til lønninger.
 
Viborg Kommune yder ikke driftstilskud til Ulbjerg Friluftsbad, jfr. beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget på mødet 27. april 2017, sag nr. 6, hvor udvalget i forbindelse med anlægsbevilling til renovering af badet besluttede, at det forudsættes, at der ikke ydes tilskud til drift af bassin fra Viborg Kommune.
 
Bestyrelsen for Ulbjerg Friluftsbad har ansøgt om driftstilskud på 60.000 kr. årligt.
 
Klejtrup Friluftsbad
Badet har to bassiner: Et 25 meter bassin og et undervisningsbassin.
Badet blev indviet i 2. halvår 2019, og der foreligger derfor ikke info om besøgstal.
Der er i 2020 planlagt 654 ordinære åbningstimer og herudover 480 timer til særlige aktiviteter (børnesvømning, morgensvømning, aqua-fitness, privat udlejning m.v.)
 
Vestbadet, Viborg
Badet har fire bassiner: Et 50 meter bassin, et 25-meterbassin, undervisningsbassin og børnebassin. Herudover er der saunahytte og fællesfaciliteter.
 
Fakta tal – sæson 2017-2019
 
2017
2018
2019
Besøgstal
3200
22000
10000
Åbningstimer
Vestbadet holder åbent i perioden juni til august, når vejret er til ”friluftsbadning”. Herudover afholdes en række arrangementer og events, bl.a. saunagus 2-3 gange om ugen udenfor ”friluftsbads-sæsonen”.
 
Tilskudsmodel:
Den samlede økonomiske ramme for tilskud til friluftsbade, excl. driften af Vestbadet udgør 886.000 kr.
 
Forvaltningen har vurderet mulighederne for at lave en forslag til harmoniseret tilskudsmodel for de fire friluftsbade, idet udgangspunktet er udvalgets tidligere trufne beslutninger vedr. tilskud til Klejtrup Friluftsbad og vedr. afslag på tilskud til Ulbjerg Friluftsbad.
 
Modellen kan tage udgangspunkt i tilsvarende model for tilskud til selvejende idrætshaller, hvor der opereres med grundtilskud til faciliteter, aktivitetsbaseret tilskud og overgangstilskud af forskellig karakter. Tilsvarende kunne en model for friluftsbade basseres på bassiner (antal og størrelse), åbningstimer, anlæggets stand og et særligt tilskud, som sikrer fortsat drift af de ”gamle” friluftsbade i Hammershøj og Kølvrå.
 
En model kunne tage udgangspunkt i følgende:
 
Kølvrå
Hammershøj
Klejtrup
Total
Ulbjerg
Grundtilskud
 
 
 
 
 
25 meter bassin
40.000
40.000
40.000
120.000
 
Undervisningsbassin
20.000
20.000
20.000
60.000
 
Børnebassin
10.000
10.000
0
20.000
 
Samlet
70.000
70.000
60.000
200.000
 
 
 
 
 
 
 
Åbningstimer
 
 
 
 
 
Max tilskud til 600 timer pr. bad
36.000
35.000
36.000
107.000
 
 
 
 
 
 
 
Tilskud vedligehold m.v.
100.000
100.000
0
200.000
 
 
 
 
 
 
 
Samlet fast tilskud
206.000
205.000
96.000
507.000
 
 
 
 
 
 
 
Særligt tilskud *)
220.000
159.000
0
379.000
 
 
 
 
 
 
 
Samlet tilskud,
Pr. år 2020-2022
426.000
364.000
96.000
886.000
0
Tilskud 2019
506.000
380.000
0
886.000
0
*) særligt tilskud fordeles forholdsmæssigt som fordeling mellem Kølvrå og Hammershøj i 2019.
 
Herudover vil friluftsbadene have mulighed for at søge tilskud til renovering m.v. fra Kultur- og Fritidsudvalgets pulje til mindre anlægsinvesteringer.
 
 

Alternativer

Nuværende tilskud fastholdes. Der ydes ikke driftstilskud til friluftsbade i Ulbjerg og i Klejtrup.
 
 

Tidsperspektiv

Analysen vil danne grundlag for evt. ny tilskudsmodel, der kan have virkning fra og med 2020.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Viborg Kommune yder i 2019 følgende driftstilskud til de nævnte friluftsbade:
 
Friluftsbad
Driftstilskud 2019
Kølvrå Friluftsbad
506.000 kr.
Midtjysk Friluftsbad
380.000 kr.
Ulbjerg Friluftsbad
0 kr.
Klejtrup Friluftsbad
0 kr.
Samlet budgetramme (incl. tilskudsmoms)
886.000 kr.
 
 
Herudover er der i 2018-2019 gennemført renovering af Kølvrå Friluftsbad indenfor en anlægsbudgetramme på 1.363.000 kr.
 
Midtjysk Friluftsbad i Hammershøj har i perioden 2015-2017 modtaget ekstraordinært tilskud til renoveringsopgaver på i alt 450.000 kr.
 
Til renovering af Ulbjerg Friluftsbad er bevilget tilskud på 246.000 kr.
 
Til etableringen af Klejtrup Friluftsbad er bevilget tilskud på 500.000 kr.
 
Alle de nævnte tilskud til renoveringsopgaver, etablering m.v. er finansieret af Kultur- og Fritidsudvalget via puljen til mindre anlægsinvesteringer.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet
Bilag

Sagsid.: 17/62487
Resume
I henhold til de af Byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd - herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste – skal Byrådet og udvalgene godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder.
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår,
 
1. at Kultur- og Fritidsudvalget tager stilling til mødelisten.
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 25-02-2020
Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
1. at mødelisten februar 2020 godkendes.
Fraværende:
Niels-Jørgen Ottesen
Sagsfremstilling

Historik

Byrådet vedtog i møde 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste
 
 

Inddragelse og høring

Intet
 
 

Beskrivelse

Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
Hvis Kultur- og Fritidsudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Intet
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra Byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.
Bilag