You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

tirsdag den 24. marts 2020 kl. 12:00

Mødested M.1.11/rådhuset
Udvalg Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedeltagere Birgith B. Langballe, Jakob Ekberg, Mads Panny, Michael Nøhr, Niels-Jørgen Ottesen
Fraværende Ingen
Bemærkninger Teams møde

Sagsid.: 19/50033
Resume
Forvaltningen har nu opgjort det endelige regnskabsresultat for 2019 for Kultur- og Fritidsudvalget.
 
På mødet 15. april 2020 bliver Viborg Kommunes årsregnskab for 2019 behandlet i Økonomi- og Erhvervsudvalget, og med efterfølgende behandling i Byrådet 22. april 2020. Efter byrådets godkendelse sendes regnskabet til revisionen, og når den endelige revisionsberetning foreligger (senest 15. juni 2020), vil regnskab inkl. revisionsberetning blive forelagt Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet til endelig godkendelse.
 
Inden behandlingen i Økonomi- og Erhvervsudvalget 15. april 2020 orienteres fagudvalgene om regnskabsresultatet samt forslag til overførsel af uforbrugte drifts- og anlægsbevillinger for det enkelte udvalgs ansvarsområder.
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at regnskabsresultatet for 2019 tages til efterretning,
 
2. at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler de foreslåede overførsler af drift og anlæg fra 2019 til 2020 eller efterfølgende år til Økonomi- og Erhvervsudvalget.
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 24-03-2020
Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
1. at regnskabsresultatet for 2019 tages til efterretning,
 
2. at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler de foreslåede overførsler af drift og anlæg fra 2019 til 2020 eller efterfølgende år til Økonomi- og Erhvervsudvalget, idet udvalget videresender den i sagen beskrevne særlige problemstilling vedr. meget høje prisstigninger på ca. 50 % på varme i Viborg By fra 2019 til 2020 og deraf følgende merudgifter på driften på kulturelle institutioner med mange m2 og med store ejendomsdriftsudgifter.
Sagsfremstilling

Historik

Intet
 
 

Inddragelse og høring

Intet
 
 

Beskrivelse

Regnskabsresultat vedrørende serviceudgifter
 
(1.000 kr.)
Politikområde
Oprindeligt
Budget 2019
Korrigeret
Budget 2019
Regnskab 2019
Afvigelse
(minus = mindreudgift)
Serviceudgifter
170.505
172.672
170.974
-1.698
Kultur
85.180
84.120
84.731
611
Folkeoplysning og Idrætsanlæg
 
85.325
 
88.552
 
86.242
 
-2.310
 
Regnskabet viser et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. på Kultur- og Fritidsudvalgets serviceudgifter fordelt med et merforbrug på 0,6 mio. kr. på politikområde Kultur og et mindreforbrug på 2,3 mio. kr. på politikområdet Folkeoplysning og Idrætsanlæg.
 
 
Overførsel af over-/underskud fra 2019 til 2020 eller efterfølgende år driften
Byrådet godkendte i 2012 de gældende principper for overførsel af budgetbeløb mellem årene. Ifølge principperne kan decentrale enheder uden ansøgning overføre overskud op til 5 % af det korrigerede budget og underskud på op til 3% af det korrigerede budget. Der kan ansøges om overførsel af eventuelt overskud ud over 5%. 
 
På centrale områder (dvs. budgetbeløb, som ikke er videredelegeret til decentrale enheder og afdelinger) sker der en automatisk overførsel af underskud på politikområde niveau. Overskud overføres ikke automatisk, men kan overføres efter ansøgning fra de budgetansvarlige chefer.
 
Det indstilles til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at der på de enkelte politikområder under Kultur- og Fritidsudvalget overføres følgende driftsbeløb fra 2019 til 2020 eller efterfølgende år:
 
(1.000 kr.)
Politikområde
Afvigelse i regnskab 2019
Decentrale enheder
Centrale områder
 
 
Overføres
Overføres ikke
Overføres
Overføres ikke
Kultur
611
2.871
0
-1.541
-719
Folkeoplysning og Idrætsanlæg
 
-2.310
 
-650
 
0
 
-1.660
 
I alt
-1.698
2.221
0
-3.201
-719
 
Beløbet på 719.000 kr., der ikke overføres, er et mindreforbrug, der vedrører arkæologiske udgravninger. Mindreforbruget skyldes tidsforskydninger og er et mellemværende med Slots- og Kulturstyrelsen og overføres derfor ikke til politikområdet Kultur.
 
Det indstilles at nettobeløbet på 980.000 kr. overføres til 2020 budgettet.
 
Mindreforbrugene på de centrale områder skyldes hovedsageligt tidsforskydninger mellem bevilling og effektuering på energiinvesteringer i idrætshaller samt overførsel af mindreforbrug på fælleskonti på kulturområdet fra tidligere år.
 
Specifikation af de decentrale overførsler fremgår af bilag 1.
 
 
Til de politiske budgetopfølgninger i 2019 var et af opmærksomhedspunkterne øgede varmeudgifter for de af udvalgets institutioner i Viborg, der anvender fjernvarme:
 
Viborg Stadioncenter forventer en merudgift på 0,35 mio. kr. og Viborg Svømmehal en merudgift på 0,3 mio. kr. i forhold til varmeudgifterne i 2018. Forventningerne til de ekstra varmeudgifter er indarbejdet i opfølgningen på de enkelte institutioner og problemstillingen forværres som følge af, at pris- og lønskøn for 2019 er nedvurderet i henhold til beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget. Det foreslås, at punktet indgår til vurdering i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2019.” (Kultur- og Fritidsudvalget 29. oktober 2019, sag nr. 1).
 
Der kan være forskellige årsager til, at varmeudgifterne på en enhed stiger, men der tegner sig et generelt billede af en væsentlig stigning i varmeudgifterne fra 2018 til 2019:
 
Sted
Stigning i procent fra 2018 til 2019
Viborg Stadion Center
43 %
Viborg Museum
50 %
Musiksalen og Kulturskolen
53 %
Viborg Bibliotek
55 %
Viborg Svømmehal
58 %
Kunsthallen
61 %
 
 
Regnskabsresultat vedrørende anlæg
 
(1.000 kr.)
 
Oprindeligt
Budget 2019
Korrigeret
Budget 2019
Regnskab 2019
Afvigelse (minus = mindreudgift)
Skattefinansierede anlæg
 
53.998
 
59.575
 
64.243
 
4.667
 
Samlet set ses et merforbrug på 4,7 mio. kr. på anlægsprojekterne under Kultur- og Fritidsudvalget. Største merforbrug ses på projekterne Tingpladsen og Game. Merforbruget på Tingpladsen skyldes, at man i 2019 kom foran tidsplanen. Merforbruget overføres til 2020, hvor der forventes et tilsvarende mindreforbrug. Merforbruget på Game skyldes tidsforskydninger mellem udgifter og indtægter, idet ekstern finansiering først falder i 2020.
 
De største mindreforbrug findes på projekterne ”Liseborg Centret udvidelse med ny idrætshal og parkeringsplads” samt ”Viborg Museum, ombygning af tidl. Vestre Landsret”.
 
 
Overførsel af ikke forbrugte anlægsbevillinger fra 2019 til 2020 eller efterfølgende år
Det indstilles til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at der på Kultur- og Fritidsudvalgets anlægsprojekter overføres følgende anlægsbeløb fra 2019 til 2020 eller efterfølgende år:
 
(1.000 kr.)
 
Afvigelse i regnskab 2019
Overføres til 2020
Overføres til efterfølgende år
Overføres ikke
Skattefinansierede anlæg
 
4.667
 
-4.782
 
0
 
115
 
De væsentligste beløb til overførsel vedrører ovennævnte projekter.
Beløbet der ikke overføres skyldes restbeløb på projekter, der er afsluttede i løbet af 2019.
 
Specifikation af overførslerne fremgår af bilag 2.
 
 
Regnskabsbemærkninger
Som en del af årsregnskabet for 2019 indgår der for hvert politikområde regnskabsbemærkninger bestående af en oversigt over regnskabsresultatet suppleret med overordnede forklaringer.
 
Regnskabsbemærkningerne til Kultur og Fritidsudvalgets politikområder fremgår af bilag 3.
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Intet
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet
Bilag

Sagsid.: 19/50058
Resume
Med udgangspunkt i en orientering om den fælles proces og spilleregler for årets budgetlægning tilrettelægger udvalget sin egen budgetproces. Desuden drøftes det, om udvalget har budgetudfordringer eller nye initiativer i forhold til sammenhængsmodellen, som skal præsenteres på byrådets plankonference 2.-3. april 2020.
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at orientering om den fælles proces og spilleregler for budgetlægningen tages til efterretning,
 
2. at procesplanen for udvalgets egen budgetproces vedtages,
 
3. at det drøftes, om udvalget har budgetudfordringer på drifts- og anlægsbudgettet, som skal præsenteres for byrådet på plankonferencen, og
 
4. at det drøftes, om udvalget har nye initiativer på vej i forhold til sammenhængsmodellen, som ligeledes skal præsenteres for byrådet på plankonferencen.
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 24-03-2020
Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
1. at orientering om den fælles proces og spilleregler for budgetlægningen tages til efterretning,
 
2. at procesplanen for udvalgets egen budgetproces vedtages,
 
3. at følgende budgetudfordringer på drifts- og anlægsbudgettet for Kultur- og Fritidsudvalgets område præsenteres for byrådet på plankonferencen:
 
 • Ny bydel, øst for Viborg. Udvikling af idræts- og fritidsfaciliteter i Houlkær
 • Ny svømmehal, grønne løsninger, som understøtter mål om bæredygtighed
 • Kunstgræsbane, grøn løsning, som understøtter mål om bæredygtighed
 • Problemstilling vedr. meget store stigninger på varmepris i Viborg By og deraf følgende merudgifter for idræts- og kulturinstitutionerne i Viborg.
 
De øvrige udfordringer, som er anført i sagen, indgår i den videre budgetbehandling i udvalget.
 
4. at følgende forslag til nyt initiativ i forhold til sammenhængsmodellen vurderes nærmere, idet sagen genoptages på næste udvalgsmøde:
 
 • ”Kultur på recept” i samspil med andre udvalgsområder.
Sagsfremstilling

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog på mødet 19. februar 2020, sag nr. 17, spilleregler, procesplan og principper for årets budgetlægning.
 
 

Inddragelse og høring

Hoved-MED drøftede direktionens oplæg til årets budgetproces på mødet den 30. januar 2020.
 
 

Beskrivelse

Spilleregler for budgetlægningen
 
Udvalgene finansierer som hovedprincip selv økonomiske udfordringer og nye tiltag på drifts- og anlægsbudgettet.
Demografi på ældre-, social-, dagtilbuds- og skoleområdet er udpeget som en særlig budgetudfordring, som byrådet vil forsøge at finde finansiering til i budgetlægningen. Øvrige budgetudfordringer og nye tiltag skal det enkelte fagudvalg selv finansiere inden for eget budget.
Hvis et udvalg har budgetudfordringer, som udvalget ikke selv kan finde finansiering til (både drift og anlæg), skal disse præsenteres for byrådet på plankonferencen 2.-3. april 2020. Økonomi- og Erhvervsudvalget tager 17. juni 2020 stilling til, hvilke eventuelle budgetudfordringer, der skal findes finansiering til i budgetlægningen.
Finansiering af eventuelle resterende budgetudfordringer, drøfter de politiske udvalg på augustmøderne.
 
Reduktioner:
Der skal i 2021 findes reduktioner for en halv procent af serviceudgifterne svarende til 19,7 mio. kr. Opgaven med at finde disse reduktioner er forankret i Økonomi- og Erhvervsudvalget. Som udgangspunkt skal det enkelte fagudvalg derfor ikke selv indregne reduktionsforslag i sit budgetforslag. Hvis et fagudvalg selv finder reduktioner i budgetlægningen, vil gevinsterne herved tilfalde udvalgsområdet og kunne finansiere evt. udfordringer eller nye tiltag.
Udvalgenes servicerammer er derfor ikke reduceret hverken i 2021 eller i overslagsårene. I stedet er der indlagt årlige reduktioner på en halv procent af serviceudgifterne i 2021-23 i en central pulje under Økonomi- og Erhvervsudvalget.
 
Særligt om anlæg:
Nye anlægsprojekter, som ikke indgår i byrådets budgetlægning, skal udvalgene selv finansiere ved bortfald, reduktion eller udskydelse af eksisterende anlægsprojekter til 2025.
Projekter kan ikke fremrykkes til 2020 for at finde finansiering, idet den statslige ramme også er under pres i 2020.
Det er muligt at udskyde anlægsprojekter til 2025 for at finde fuld finansiering af nye anlægsprojekter.
 
 
Budgetprocessen
 
Udvalgets budgetlægningsproces følger den fælles procesplan, som Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte på mødet 19. februar 2020, sag nr. 17. Efter procesplanen skal fagudvalgene færdiggøre deres drifts- og anlægsbudgetter i juni.
 
Udvalgene tilrettelægger selv inden for denne tidsramme, hvornår de vil drøfte de forskellige temaer i budgetlægningen. Det planlægges også, hvordan MED-system, brugerbestyrelser og andre relevante interessenter skal inddrages i en dialog omkring budgetforslaget. Inddragelse af interessenter omkring direktionens reduktionskatalog kan med fordel indtænkes i den dialog, som planlægges omkring budgetforslaget.
 
På baggrund af den fælles procesplan er der udarbejdet en mere detaljeret procesplan for Kultur- og Fritidsudvalget. Procesplanen kan ses som bilag nr. 1.
 
 
Budgetudfordringer
 
Udvalgets budgetudfordringer indarbejdes løbende i budgethæftet, der kan ses som bilag nr. 2.
Aktuelt kan peges på følgende budgetudfordringer indenfor udvalgets områder:
 • Ny bydel, øst for Viborg. Udvikling af idræts- og fritidsfaciliteter i Houlkær
 • Ny svømmehal, grønne løsninger, som understøtter mål om bæredygtighed
 • Kunstgræsbane, grøn løsning, som understøtter mål om bæredygtighed
 • Museumsområdet, magasiner m.v.
 • Folkeoplysningens Hus, mulige løsninger incl. evt. midlertidige løsninger.
 • ”Kultur på recept” i samspil med andre udvalgsområder.
 • Prisregulering/satser på folkeoplysningsområdet, herunder prisregulering i forhold til selvejende idrætshaller.
 
 
Nye initiativer, der skal understøtte sammenhængsmodellens målsætninger
 
Hovedtemaet for plankonferencen bliver sammenhængsmodellen, hvor byrådet skal drøfte, hvilke nye initiativer, der skal sættes i gang for at understøtte sammenhængsmodellens temaer og målsætninger. Nye initiativer kræver som udgangspunkt ikke flere penge, da det må forventes, at der i væsentlig grad vil være tale om omlægning af eksisterende indsatser, som også kan ske på tværs af fagområder.
 
Det drøftes på mødet, om udvalget har nye tiltag på vej, som præsenteres for byrådet på plankonferencen 2.-3. april 2020.
 
I det omfang, at der er nye initiativer på vej, som får budgetmæssige konsekvenser i 2020 indarbejdes de i budgethæftet.
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Intet
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet
Bilag

Sagsid.: 19/38800
Resume
På baggrund af henvendelse fra Klejtrup Friluftsbad og Ulbjerg Friluftsbad med ansøgning om kommunale driftstilskud, behandlede Kultur – og Fritidsudvalget sag på møde 17. september 2019. Udvalget godkendte på mødet plan for analyse af friluftsbade og tilskud til disse.
 
Analysen forelå til udvalgets møde 25. februar 2020. Udvalget besluttede, at sagen genoptages på mødet 24. marts 2020.
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter sagen med henblik på at fastsætte driftstilskud til friluftsbade.
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 25-02-2020
Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
1. at sagen udsættes med henblik på beskrivelse af konsekvenser af evt. reduktion i tilskud.
 
Herudover igangsættes energianalyse vedr. de enkelte friluftsbade.
Fraværende:
Niels-Jørgen Ottesen
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 24-03-2020
Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
1. at Kultur- og Fritidsudvalget fastlægger følgende tilskud til friluftsbadene i Viborg Kommune i 2020:
 
Friluftsbad
Tilskud 2020
Tilskud 2019
Kølvrå Friluftsbad
483.000
506.000
Midtjysk Friluftsbad i Hammershøj
357.000
380.000
Klejtrup Friluftsbad
70.000
0
Ulbjerg Friluftsbad
0
0
Samlede tilskud til friluftsbade i 2020
910.000
886.000
 
Herudover er udvalget principielt åben for at bevilge evt. driftstilskud til Ulbjerg friluftsbad, men kun under forudsætning af, at lokalsamfundet samlet indleder en nærmere analyse af de øvrige aktivitets- og mødesteder i Ulbjerg, jf. den omfattende bygningsanalyse, som Kultur- og Fritidsudvalget i samarbejde med Landdistriktsudvalget udarbejdede og behandlede på fællesmøde den 13. august 2019 med henblik på at sikre optimal anvendelse af kommunalt understøttede lokale kultur-, fritids- og mødesteder.
 
Merudgiften på 24.000 kr. finansieres af Kultur- og Fritidsudvalgets dispositionssum i 2020.
 
Der gennemføres analyse vedr. energiinvesteringer i friluftsbade og sag herom genoptages inden fastlæggelse af tilskud for 2021, idet driftsbesparelser som følge af energiinvesteringer kan indgå i forbindelse med fastlæggelse af tilskud for 2021 og årene herefter.
Sagsfremstilling

Historik

Fra sagsfremstillingen til udvalgets behandling af sagen den 25. februar 2020:
 
”Ved kommunesammenlægningen i 2007 var der tre friluftsbade i Viborg Kommune:
 
Kølvrå Friluftsbad (selvejende institution, kommunale bygninger)
Midtjysk Friluftsbad i Hammershøj (selvejende institution)
Vestbadet i Viborg (kommunal institution)
 
Tilskud/bevilling til de tre bade blev ikke harmoniseret i forbindelse med kommunesammenlægningen, men tilskud til Midtjysk Friluftsbad blev forhøjet pr. 100.000 kr. med virkning fra 1.januar 2014.
 
Efterfølgende er der etableret/renoveret friluftsbad i Ulbjerg og etableringen af nyt friluftsbad i Klejtrup blev afsluttet i efteråret 2019.
 
 
1. at bevillingen til renoveringen af Ulbjerg Friluftsbad forhøjes med 145.000 kr. til 245.000 kr.,
 
2. at bevillingen finansieres af puljen til mindre anlægsinvesteringer,
 
3. at den øvrige del af projektet gennemføres uden yderligere kommunal medfinansiering, og
 
4. at det forudsættes, at der ikke ydes tilskud til drift af bassin fra Viborg Kommune.
 
Den 18. september 2018 behandlede Kultur- og Fritidsudvalget ansøgning fra den selvejende institution Klejtrup Friluftsbad. Institutionen ansøgte om såvel anlægstilskud til etablering af badet som driftstilskud til løbende drift af badet.
Udvalget besluttede, at yde et tilskud på 500.000 kr. til etableringen af friluftsbadet.
 
I forhold til ansøgning om driftstilskud besluttede udvalget,
 
1. at ansøgning om driftstilskud og finansiering heraf genoptages, når der foreligger afklaring
af, om projektet kan realiseres og afklaring af, om der kan skabes et driftsgrundlag for
friluftsbadet i en længere årrække, idet det samtidig tilkendegives, at der maksimalt kan
forventes op til 100.000 kr. i årligt driftstilskud
 
2. at der igangsættes et analysearbejde, der skal afklare muligheden for at finansiere et evt.
driftstilskud til drift af friluftsbad i Klejtrup indenfor det samlede område for tilskud til
friluftsbade, idet tilskuddet til Vestbadet forudsættes disponeret til drift af ny svømmehal.
 
Af sagen fremgik, at analysen kunne indeholde følgende:
 
 • Kort fysisk beskrivelse af de enkelte friluftsbade
  • Beskrivelse af bassiner, stand m.v.
 • Besøgstal og billetindtægter for perioden 2017 – 2019 for hvert enkelt friluftsbad
 • Anlæggenes driftsøkonomi 2017 – 2019 samt beskrivelse af finansieringsmodeller og andre relevante forhold omkring badenes etablering
 • Hvilke andre kultur- og fritidsfaciliteter er der i lokalområdet og muligheder for samdrift/samspil med disse.
 • Forslag til tilskudsmodeller på området med beskrivelse af fordele/ulemper mv.
 
Friluftsbadet i Klejtrup er realiseret i 2019. Det bevilgede tilskud fra puljen mindre anlægsinvesteringer indenfor Kultur – og Fritidsudvalget er udbetalt til formålet.”
 
Sagen blev behandlet på udvalgets møde 25. februar 2020, sag nr. 2, hvor udvalget besluttede, at sagen udsættes med henblik på beskrivelse af konsekvenser af evt. reduktion i tilskud.
Herudover besluttede udvalget, at der igangsættes energianalyse vedr. de enkelte friluftsbade.
 
 

Inddragelse og høring

De selvejende institutioner/friluftsbade, der involveres i en analyse af området inddrages og høres i processen.
 
 

Beskrivelse

Fra sagsfremstillingen til udvalgets behandling af sagen den 25. februar 2020:
 
”Forvaltningen kan oplyse følgende vedrørende friluftsbadene:
 
Kølvrå Friluftsbad
Badet er beliggende på adressen Ringvej 98A i Kølvrå, 7470 Karup J. Friluftsbadet er opført i 1973. Friluftsbadet er selvejende, og drives af en bestyrelse. Bygningerne ejes af Viborg Kommune.
Badet har tre bassiner: Et 25-meter bassin, et undervisningsbassin på ca. 70 m2 og et mindre børnebassin. Standen af badet er ok, og har i 2016-2017 gennemgået en større renovering. Kommunalt anlægstilskud til projektet lød på 1,3 mio. kr.
Viborg Kommunes driftstilskud for år 2019 udgjorde 506.000 kr.
Friluftsbadet benyttes som samlingspunkt for større arrangementer i byen. Tallene nedenfor er opgjort som samlet besøgstal, men bestyrelsen oplyser, at antallet af badende er mindre, idet folk ofte besøger friluftsbadet, i forbindelse med andre arrangementer.
 
Fakta tal – sæson 2017-2019
 
2017
2018
2019
Besøgstal
4000
9000
5300
Åbningstimer
570
720
883
Billetindtægt
29.000
125.000
71.000
 
Midtjysk Friluftsbad
Badet har tre bassiner: Et 25-meter bassin, et undervisningsbassin på ca. 70 m2 og et mindre børnebassin. Badet er beliggende på adressen Vorningvej 31 i Hammershøj og er opført i 1969. Friluftsbadet er selvejende og drives af en forening. Badet er i en rimelig stand, men bestyrelsen oplyser, at der flere steder trænger til gennemgribende renovering. Disse større renoveringsopgaver presser driftsøkonomien, og badet søger derfor om forhøjelse af deres årlige driftstilskud.
Det kan oplyses, at der i en 3 årig periode er bevilget 150.000 kr. pr. år fra puljen mindre anlægsinvesteringer inden for kultur og fritidsområdet, til renoveringsopgaver mv.
 
Viborg Kommunes driftstilskud for år 2019 udgjorde 380.000 kr.
 
Friluftsbadet drives til dagligt af en bestyrelse, dog aflønnet personale som anført ovenfor.
Udover dagsgæster har friluftsbadet faste aftaler med Tjele Efterskole, Hammershøj Skole, Nørbæk Skole og Mariager Idrætsefterskole.
 
Fakta tal – sæson 2017-2019
 
2017
2018
2019
Besøgstal
12600
13000
11000
Åbningstimer
589
589
589
Billetindtægt
108.000
272.000
192.000
 
Ulbjerg Friluftsbad
Badet har 2 bassiner. Det ene er på 16 x 9 m og et lille børnebassin på 3x3 m.
Badet drives af en bestyrelse og badet er i god stand, da det er totalrenoveret i perioden 2017-2019.
Besøgstallet i 2019 oplyses til 2000-2400 gæster. Det bemærkes, at badet har ordning med familiemedlemskort, som ikke registrerer antallet af gæster fra den enkelte familie ved hvert besøg, hvilket betyder, at det oplyste antal gæster er højere end anført ovenfor.
Åbningstiden er dagligt fra 06.00-20.00 i perioden fra maj til september.
Badets samlede driftsudgifter for 2019 beløber sig til 127.500 kr. Det bemærkes, at badet først åbnede den 30.maj 2019. Der er ingen udgifter til lønninger.
 
Viborg Kommune yder ikke driftstilskud til Ulbjerg Friluftsbad, jfr. beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget på mødet 27. april 2017, sag nr. 6, hvor udvalget i forbindelse med anlægsbevilling til renovering af badet besluttede, at det forudsættes, at der ikke ydes tilskud til drift af bassin fra Viborg Kommune.
Bestyrelsen for Ulbjerg Friluftsbad har ansøgt om driftstilskud på 60.000 kr. årligt.
 
Klejtrup Friluftsbad
Badet har to bassiner: Et 25 meter bassin og et undervisningsbassin.
Badet blev indviet i 2. halvår 2019, og der foreligger derfor ikke info om besøgstal.
Der er i 2020 planlagt 654 ordinære åbningstimer og herudover 480 timer til særlige aktiviteter (børnesvømning, morgensvømning, aqua-fitness, privat udlejning m.v.)
 
Vestbadet, Viborg
Badet har fire bassiner: Et 50 meter bassin, et 25-meterbassin, undervisningsbassin og børnebassin. Herudover er der saunahytte og fællesfaciliteter.
 
Fakta tal – sæson 2017-2019
 
2017
2018
2019
Besøgstal
3200
22000
10000
Åbningstimer
Vestbadet holder åbent i perioden juni til august, når vejret er til ”friluftsbadning”. Herudover afholdes en række arrangementer og events, bl.a. saunagus 2-3 gange om ugen udenfor ”friluftsbads-sæsonen”.
 
Tilskudsmodel:
Den samlede økonomiske ramme for tilskud til friluftsbade, excl. driften af Vestbadet udgør 886.000 kr.
 
Forvaltningen havde til mødet den 25. februar 2020 vurderet mulighederne for at lave en forslag til harmoniseret tilskudsmodel for de fire friluftsbade, idet udgangspunktet er udvalgets tidligere trufne beslutninger vedr. tilskud til Klejtrup Friluftsbad og vedr. afslag på tilskud til Ulbjerg Friluftsbad.
 
Forslag til model tog udgangspunkt i tilsvarende model for tilskud til selvejende idrætshaller, hvor der opereres med grundtilskud til faciliteter, aktivitetsbaseret tilskud og overgangstilskud af forskellig karakter. Tilsvarende kunne en model for friluftsbade basseres på bassiner (antal og størrelse), åbningstimer, anlæggets stand og et særligt tilskud, som sikrer fortsat drift af de ”gamle” friluftsbade i Hammershøj og Kølvrå.
 
Det til mødet den 25. februar 2020 udarbejdede forslag til model så således ud:
 
 
Kølvrå
Hammershøj
Klejtrup
Total
Ulbjerg
Grundtilskud
 
 
 
 
 
25 meter bassin
40.000
40.000
40.000
120.000
 
Undervisningsbassin
20.000
20.000
20.000
60.000
 
Børnebassin
10.000
10.000
0
20.000
 
Samlet
70.000
70.000
60.000
200.000
 
 
 
 
 
 
 
Åbningstimer
 
 
 
 
 
Max tilskud til 600 timer pr. bad
36.000
35.000
36.000
107.000
 
 
 
 
 
 
 
Tilskud vedligehold m.v.
100.000
100.000
0
200.000
 
 
 
 
 
 
 
Samlet fast tilskud
206.000
205.000
96.000
507.000
 
 
 
 
 
 
 
Særligt tilskud *)
220.000
159.000
0
379.000
 
 
 
 
 
 
 
Samlet tilskud,
Pr. år 2020-2022
426.000
364.000
96.000
886.000
0
Tilskud 2019
506.000
380.000
0
886.000
0
*) særligt tilskud fordeles forholdsmæssigt som fordeling mellem Kølvrå og Hammershøj i 2019.
 
 
Nye oplysninger til mødet 24. marts 2020:
Med baggrund i udvalgets drøftelser på mødet 25. februar 2020 har forvaltningen gennemgået regnskab for friluftsbadene i Kølvrå og Hammershøj. Nøgletallene ser således ud (udgangspunkt seneste regnskab):
 
 
Kølvrå (2019)
Hammershøj (2019)
Samlede indtægter excl. kommunalt tilskud
161.000
452.000
Kommunalt tilskud
506.000
380.000
Samlede indtægter
667.000
832.000
Årets resultat
-93.000
+153.000
 
 
 
Omkostninger, i alt
760.000
679.000
Personale
121.000
227.000
El, vand og varme
138.000
282.000
Vedligeholdelse m.m.
375.000
229.000
Administration m.m.
48.000
32.000
 
 
 
Egenkapital
116.000
609.000
Likvid beholdning
108.000
244.000
Gæld
11.000
127.000
 
Begge steder har man aflønnede livreddere, som også har andre opgaver i forbindelse med badets drift, eksempelvis rengøring, sikring af vandkvalitet mv.
 
Det bemærkes, at Kølvrå Friluftsbad i 2019 har haft ekstraordinært store udgifter til vedligehold, i alt ca. 375.000 kr. mod tidligere år 239.000 kr. og i budget 2020 193.000 kr. Derfor budgetteres også med et overskud på 53.000 kr. i 2020.
 
Forvaltningen har på baggrund af udvalgets drøftelse på mødet 25. februar 2020 vurderet budgetter og regnskaber for friluftsbadene i Kølvrå og Hammershøj. For begge institutioners vedkommende er vurderingen, at der er mulighed for at skabe balance i økonomien ved en reduktion i tilskuddene. Det vurderes, at der er mulighed for at skabe et samlet råderum på 80.000 kr. indenfor udvalgets samlede budgetramme til friluftsbade ved reduktion i tilskud til Kølvrå Friluftsbad på 30.000 kr. og ved reduktion i tilskud til friluftsbadet i Hammershøj på 50.000 kr.
 
Viborg Kommunes afdeling for Energi & Ejendomme undersøger mulighederne for at gennemføre rentable energiinvesteringer i badene. Resultatet af denne undersøgelse vil foreligge medio 2020, og evt. besparelser på badenes drift kan indgå i forbindelse med en evt. kommende vurdering af fordelingen af tilskuddene på området.
 
Friluftsbadene har mulighed for at søge tilskud til renovering m.v. fra Kultur- og Fritidsudvalgets pulje til mindre anlægsinvesteringer.
 
 

Alternativer

Nuværende tilskud fastholdes. Der ydes ikke driftstilskud til friluftsbade i Ulbjerg og i Klejtrup.
 
 

Tidsperspektiv

Tilskud skal fastsættes med virkning fra sommersæsonen 2020.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Viborg Kommune yder i 2019 følgende driftstilskud til de nævnte friluftsbade:
 
Friluftsbad
Driftstilskud 2019
Kølvrå Friluftsbad
506.000 kr.
Midtjysk Friluftsbad
380.000 kr.
Ulbjerg Friluftsbad
0 kr.
Klejtrup Friluftsbad
0 kr.
Samlet budgetramme (incl. tilskudsmoms)
886.000 kr.
 
Herudover er der i 2018-2019 gennemført renovering af Kølvrå Friluftsbad indenfor en anlægsbudgetramme på 1.363.000 kr.
 
Midtjysk Friluftsbad i Hammershøj har i perioden 2015-2017 modtaget ekstraordinært tilskud til renoveringsopgaver på i alt 450.000 kr.
 
Til renovering af Ulbjerg Friluftsbad er bevilget tilskud på 246.000 kr.
 
Til etableringen af Klejtrup Friluftsbad er bevilget tilskud på 500.000 kr.
 
Alle de nævnte tilskud til renoveringsopgaver, etablering m.v. er finansieret af Kultur- og Fritidsudvalget via puljen til mindre anlægsinvesteringer.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet
Bilag

Sagsid.: 16/56529
Resume
Byrådet besluttede på mødet 18. december 2019, at der ikke gennemføres ændringer i kommuneplanen, der kan muliggøre etablering af motocrossanlæg på Bjerring Hede 41-43.
 
Bjerringbro Cross Klub søger om dækning af merudgift på 100.459 kr. til teknisk rådgivning i forbindelse med den støjkortlægning, der var en del af sagens grundlag.
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at sagen drøftes med henblik på udvalgets stillingtagen,
 
2. Kultur- og Fritidsudvalget, såfremt ansøgningen imødekommes, anviser forslag til finansiering.
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 24-03-2020
Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
1. at Kultur- og Fritidsudvalget videresender sagen til behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget med anbefaling af, at Bjerringbro Cross Klubs merudgift på 100.459 kr. i forbindelse med støjkortlægning af motocrossbaneanlæg dækkes af Viborg Kommune.
Udvalget kan pege på, at merudgiften finansieres ved forbrug af det på investeringsoversigten afsatte beløb til projektet.
Sagsfremstilling

Historik

Byrådet besluttede på mødet 18. maj 2016, sag nr. 11,  at planlægningsprocessen vedr. evt. etablering af motocross anlæg på Bjerring Hede 41-43 igangsættes og i forlængelse heraf besluttede Byrådet,
 
at der til gennemførelse af støjvurdering gives en anlægsudgiftsbevilling på 80.000 kr. til kontoen ”Bjerringbro Cross Klub - motocross anlæg” med rådighedsbeløb i 2016, og
 
at udgiften på 80.000 kr. i 2016 finansieres af kassebeholdningen, idet det i overslagsåret 2020 afsatte tilskudsbeløb til projektet nedsættes tilsvarende i forbindelse med den igangværende budgetlægning for 2017-2020.
 
Forundersøgelser og støjkortlægning blev herefter gennemført i Bjerringbro Cross Klubs regi.
 
Byrådet besluttede på mødet 18. december 2019, sag nr. 23, at der ikke gennemføres ændringer i kommuneplanen, der kan muliggøre etablering af motocrossanlæg på Bjerring Hede 41-43.
 
 

Inddragelse og høring

Intet
 
 

Beskrivelse

Bjerringbro Cross Klub har indsendt opgørelse over klubbens omkostninger i forbindelse med støjkortlægning på Bjerring Hede 43. Støjkortlægningen har som anført været en del af det samlede beslutningsgrundlag i forbindelse med Byrådets behandling af sagen.
 
Det anføres, at budgettet for omkostningerne i forbindelse med støjkortlægningen er overskredet betragteligt, fordi der har været særlige forhold i sagen, der har nødvendiggjort flere tekniske vurderinger.
 
Den samlede udgift over perioden 2016 til 2019 beløber sig til 180.459 kr.
Viborg Kommune dækker heraf, jfr. Byrådets beslutning på mødet 18. maj 2016, 80.000 kr.
 
På grund af sagens helt særlige karakter og forløb søger Bjerringbro Cross Klub om, at Viborg Kommune dækker merudgiften på 100.459 kr.
 
Forvaltningen bemærker, at forundersøgelser og støjkortlægning er gennemført i Bjerringbro Cross Klubs regi. Der har i forbindelse med forundersøgelserne været behov for støjkortlægning af flere scenarier og opgaven med støjkortlægning har været mere kompleks og omfattende end oprindelig forventet.
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Bjerringbro Cross Klub anmoder om afklaring snarest muligt, da klubben er trængt på økonomi og likviditet.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Der er i budgettet for 2020-2023 afsat rådighedsbeløb til projektets realisering på 427.000 kr. i 2021 og 2.500.000 kr. i 2022.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet
Bilag

Sagsid.: 17/62487
Resume
I henhold til de af Byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd - herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste – skal Byrådet og udvalgene godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder.
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår,
 
1. at Kultur- og Fritidsudvalget tager stilling til mødelisten.
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 24-03-2020
Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
1. at revideret mødeliste marts 2020 godkendes.
Sagsfremstilling

Historik

Byrådet vedtog i møde 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste
 
 

Inddragelse og høring

Intet
 
 

Beskrivelse

Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
Hvis Kultur- og Fritidsudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Intet
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra Byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.
Bilag