You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

tirsdag den 21. april 2020 kl. 12:00

Mødested M.1.11/rådhuset
Udvalg Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedeltagere Birgith B. Langballe, Jakob Ekberg, Mads Panny, Michael Nøhr, Niels-Jørgen Ottesen
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 20/13493
Resume
Sagen vedrører konsekvenser for kultur- og fritidsområdet i forbindelse med ”covid-19” nedlukningen.
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter sagen og mulighederne for at understøtte kultur- og fritidsområdet i den helt særlige situation, der er opstået i forbindelse med ”covid-19” nedlukningen i perioden 13. marts til 13. april 2020.
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 21-04-2020
Med baggrund i lov om midlertidige foranstaltninger og afhjælpning for folkeoplysende virksomhed i forbindelse med corona-nedlukningen, hvor kommunerne får hjemmel til at udbetale tilskud m.v., der er budgetlagt og stillet foreninger, aftenskoler, selvejende institutioner i udsigt, beslutter Kultur- og Fritidsudvalget,
 
1. at lokaletilskud, driftstilskud og lejebetaling for skoler og institutioner til selvejende idrætshaller m.fl. udbetales i lukkeperioden, idet tilskud fastsættes på niveau svarende til tilskud/betalinger for tilsvarende periode i 2019,
 
2. at tilskud til foreninger, aftenskoler og selvejende institutioner m.fl. jfr. retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed udbetales, selv om aktiviteterne pt. er stillet i bero på grund af myndighedernes anbefalinger. Der vil være tale om aktivitetstilskud, tilskud til lønudgifter i aftenskoler, lokaletilskud m.m.,
 
3. at forvaltningen igangsætter udarbejdelse af konkret forslag til model for ”lokal hjælpepakke” for Viborg Kommune, som koordineres med både de nationale hjælpepakker og den beslutning, som Økonomi- og Erhvervsudvalget traf på sit møde 15. april 2020, og som kan forelægges Kultur- og Fritidsudvalget, når der er opnået mulighed for et samlet overblik. I dette arbejde inddrages Viborg Idrætsråd og Fritidsrådet.
 
Brev af 8. april 2020 fra Viborg Idrætsråd vedr. ”Covid19” sendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget til orientering.
 
Sagsfremstilling

Historik

Intet
 
 

Inddragelse og høring

Forvaltningen har kontaktet institutioner m.fl. indenfor kultur- og fritidsområdet, og deres tilbagemeldinger vedr. konsekvenser af nedlukning danner grundlag for sagen.
 
 

Beskrivelse

Til mødet 21. april 2020 udarbejder forvaltningen notat, som skal beskrive konsekvenserne af nedlukningen. Notatet eftersendes til udvalget inden mødet.
 
Notatet indeholder vurderinger på en række områder med fokus på:
 
 • Behov for fremrykning af driftstilskud og rykning af betalingsfrister i forhold til betaling af regninger til Viborg Kommune
 • Institutionens mistede indtægter og/eller økonomiske udfordring i perioden med nedlukning.
 • Institutionens driftsbesparelsen i nedlukningsperioden.
 • Andre relevante oplysninger.
 • Vurdering af om et område understøttes af centralt aftalte ”hjælpepakker”.
 • Forvaltningens budgetmæssige vurdering, hvis kultur- og fritidsområdet skal understøttes indenfor udvalgets budgetramme.
 
Notatet er opdelt således:
 
 • Selvejende idrætshaller (lokaletilskud, driftstilskud, B&U´s leje af hallerne) 
 • Foreninger (lokaletilskud, kursustilskud og aktivitetstilskud)
 • Aftenskoler m.fl. 
 • Kultursamrådets og andre kulturforeningers aktiviteter
 • Kommunale institutioner, som finansierer væsentlige dele af aktivitet via billetsalg, udleje og egenbetaling 
 • Erhvervsvirksomheder indenfor kultur- og fritidsområdet (VHK, VFF, Tinghallen m.fl.)
 • Tilskud til andre (idrætsrådet, selvejende institutioner m.fl.)
 
Notatet er under udarbejdelse og udsendes til Kultur- og Fritidsudvalget inden mødet.
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Fremrykning af udbetaling af driftstilskud for 2. halvår vil i meget høj grad betyde, at institutioner m.fl. ikke har aktuelle likviditetsproblemer o,g derfor er vurderingen, at der er behov for en afklaring inden sommerferien.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Det er forudsat, at evt. tiltag kan holdes indenfor Kultur- og Fritidsudvalgets samlede driftsbudgetramme for 2020.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Der er i forbindelse med ”covid-19” vedtaget en række hjælpepakker indenfor erhvervsområdet og kultur- og fritidsområdet. Disse indebærer bl.a., at kommunerne kan udbetale tilskud til selvejende institutioner og foreninger i nedlukningsperioden.
Bilag

Sagsid.: 19/50058
Resume
Forslaget til drifts- og anlægsbudget for budget 2021-24 er under udarbejdelse. Det drøftes, hvilke ændringer der indgår i det foreløbige budgetforslag i form af eventuelle økonomiske udfordringer, og nye driftsønsker på driftsbudgettet og eventuelle nye anlægsønsker. Herunder drøftes det, hvordan sådanne ændringer kan finansieres.
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at det drøftes, hvilke eventuelle udfordringer, driftsønsker og tilhørende finansieringsforslag, der indgår i det foreløbige forslag til driftsbudget, og
 
2. at det drøftes, hvilke eventuelle nye anlægsønsker og tilhørende finansieringsforslag, der indgår i det foreløbige forslag til anlægsbudget.
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 21-04-2020
Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
1. at følgende budgetmæssige udfordringer indgår i den videre budgetlægning på anlægsområdet:
 • Ny bydel, øst for Viborg. Udvikling af idræts- og fritidsfaciliteter i Houlkær
 • Ny svømmehal, grønne løsninger, som understøtter mål om bæredygtighed
 • Kunstgræsbane, grøn løsning, som understøtter mål om bæredygtighed,
 
2. at repræsentanter for projektet ”Ud i det blå med NørreÅ” inviteres til møde med formand og næstformand for Kultur- og Fritidsudvalget om projektet inden næste udvalgsmøde,
 
3. at Viborg Idrætsråd anmodes om at vurdere ansøgning om renovering af Skals Svømmehal i sammenhæng med analyse vedr. investeringer i idrætshallerne.
 
Sagsfremstilling

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog på mødet 19. februar 2020, sag nr. 17, spilleregler, procesplan og principper for årets budgetlægning. Kultur- og Fritidsudvalget drøftede senest budgetlægningen på mødet 24. marts 2020, sag nr. 2.
 
 

Inddragelse og høring

Der afholdes Fælles MED for Kultur & Udvikling 29. maj 2020.
 
 

Beskrivelse

Budgethæfte
 
Der anvendes i budgetlægningen et budgethæfte, som giver et samlet overblik over udvalgets budgetforslag. Heri beskrives de økonomiske udfordringer, de nye drifts- og anlægsønsker samt forslag til finansiering af disse. Budgethæftet udbygges i løbet af budgetlægningen med nye oplysninger, så det til sidst indeholder det endelige budgetforslag. Budgethæftet kan ses som bilag nr. 1.
 
Forslag til driftsbudget
Forslaget til driftsbudget bygger videre på det eksisterende budget for 2020-23, som byrådet vedtog i november 2019. Budgetforslaget er nu korrigeret for pris- og lønudviklingen og tillægsbevillinger siden budgetvedtagelsen. Dertil kommer de ændringer, som udvalget beslutter. Ændringerne kan opdeles i tre hovedelementer: økonomiske udfordringer, nye driftsønsker og forslag til finansiering af disse.
 
Med de spilleregler, som Økonomi- og Erhvervsudvalget har vedtaget, skal de politiske udvalg som hovedprincip selv finansiere deres økonomiske udfordringer og nye tiltag på både drifts- og anlægsbudgettet.
 
Forslag til anlægsbudget
Nye anlægsønsker skal efter spillereglerne for budgetlægningen finansieres inden for det eksisterende anlægsbasisbudget, som udgør budgetrammen, eller ved at udskyde projekter til 2025. Nye anlægsønsker beskrives som idéoplæg frem mod byrådets budgetseminar og godkendes af udvalget i juni 2020.
Der gøres status på, hvilke eventuelle nye anlægsinvesteringer, der skal indgå som anlægsønsker i budgetlægningen, og hvordan finansieringen kan ske. Udvalget besluttede på mødet 24. marts 2020 at præsentere følgende budgetudfordringer for byrådet med henblik på, at de kan indgå i byrådets videre budgetlægning:
 
 • Ny bydel, øst for Viborg. Udvikling af idræts- og fritidsfaciliteter i Houlkær
 • Ny svømmehal, grønne løsninger, som understøtter mål om bæredygtighed
 • Kunstgræsbane, grøn løsning, som understøtter mål om bæredygtighed
 
Herudover bemærkes, at der er indsendt to anlægsprojekter til Kultur- og Fritidsudvalget:
 
”Ud i det blå med projekt NørreÅ”, der er et større anlægsprojekt for udvikling af området ved Nørreå Friskole og Børnehus og Team Nørreå. Projektet fremsendes af aktørerne i lokalområdet (friskolen, idrætsforeningen og andre lokale foreninger, støttegrupper m.fl.). Projektet indeholder en samlet plan for udvikling af lokalområdet, og der søges om anlægstilskud til etablering af multihus, som indeholder rammer for idræt og motion og for lokalområdets aktiviteter. Den samlede anlægsudgift hertil udgør 16 mio. kr., og der søges om medfinansiering fra Viborg Kommune på 50 %, svarende til 8 mio. kr. Resten finansieres via fonde, egne midler m.v.
 
Renovering af Skals Svømmehal. Den selvejende institution Skals Idrætscenter søger om anlægstilskud til renovering af Skals Svømmehal. Anlægsudgiften er vurderet til 3.018.000 kr. og der søges anlægstilskud efter gældende retningslinjer. Hertil bemærkes, at de investeringer, der er godkendt i forbindelse med de samlede investeringer i idrætshaller, opererer med en egenbetaling på 50 %.
Projektet indgik ikke i den seneste halanalyse fra Viborg Idrætsråd.
 
 
Budgetudfordringer på drifts- og anlægsbudgettet:
Økonomi- og Erhvervsudvalget drøftede på mødet 15. april 2020, hvilke af udvalgenes budgetudfordringer, der skal indgå i Økonomi- og Erhvervsudvalgets drøftelse på mødet den 17. juni 2020, og hvilke eventuelle resterende budgetudfordringer, der kan sendes retur og indgå i udvalgenes videre budgetlægning. Den 17. juni beslutter Økonomi- og Erhvervsudvalget, hvilke budgetudfordringer, der skal indgå i byrådets videre budgetlægning. Resterende budgetudfordringer skal udvalgene efter de vedtagne spilleregler for budgetlægningen selv finansiere.
 
Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på mødet 24. marts 2020, at følgende punkt indgår i den videre budgetlægning:
 
 • Problemstilling vedr. meget store stigninger på varmepris i Viborg By og deraf følgende merudgifter for idræts- og kulturinstitutionerne i Viborg.
 
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Udvalgets endelige budgetforslag behandles på udvalgsmødet 2. juni 2020. Når budgetforslaget er færdiggjort, vil det efterfølgende indgå i det basisbudget, som udgør grundlaget for byrådets budgetforhandlinger efter sommerferien.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet
Bilag

Sagsid.: 20/1775
Resume
Sagen vedrører primært forslag om bevilling til et projekt, som er akut og projekter, som kan fremrykkes og realiseres i periode med nedlukning i Danmark.
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at Kultur- og Fritidsudvalget bevilger i alt 791.000 kr. til følgende projekter:
 
Viborg Ro- og Kajakklub, udskiftning af tag
140.000 kr.
Viborg Bibliotekerne, etablering af cafe
255.000 kr.
Hvolris, etablering af jernalderhus
346.000 kr.
DDS Sortebrødregruppen, spejderhus
50.000 kr.
I alt
791.000 kr.
 
2. at bevillingerne finansieres af pulje til mindre anlægsinvesteringer indenfor kultur- og fritidsområdet. Der resterer herefter 594.000 kr. i puljen i 2020. 
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 21-04-2020
Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
1. at Kultur- og Fritidsudvalget bevilger i alt 791.000 kr. til følgende projekter:
 
Viborg Ro- og Kajakklub, udskiftning af tag
140.000 kr.
Viborg Bibliotekerne, etablering af cafe
255.000 kr.
Hvolris, etablering af jernalderhus
346.000 kr.
DDS Sortebrødregruppen, spejderhus
50.000 kr.
I alt
791.000 kr.
 
Det besluttes, at forvaltningen forsøger at opnå større forpagtningsafgift fra drift af cafe , som i så fald kan reducere anlægsbevillingen fra udvalget,
 
2. at bevillingerne finansieres af pulje til mindre anlægsinvesteringer indenfor kultur- og fritidsområdet,
 
3. at sagen om disponering af midler fra puljen til mindre anlægsinvesteringer genoptages på møde i august 2020.
Sagsfremstilling

Historik

Kultur- og Fritidsudvalget behandlede sidst sagen på mødet 28. januar 2020, sag nr. 1. Her besluttede udvalget, at der disponeres 1.831.000 kr. af den samlede pulje på 3.254.000 kr. til 10 projekter.
 
På mødet 25. februar 2020, sag nr. 1, besluttede udvalget, at der herudover bevilges 38.000 kr. til udskiftning af tag på klubhus i Sdr. Rind.
 
Samlet er der således disponeret 1.869.000 kr. fra puljen og der resterer således 1.385.000 kr. i puljen i 2020.
 
 

Inddragelse og høring

Intet
 
 

Beskrivelse

Forvaltningen har vurderet de projekter, der pt. ligger som ansøgninger til puljen med henblik på at afklare, om nogle projekter er akutte og kan realiseres, mens der er nedlukning i Danmark, og om der er projekter, der indeholder håndværkeropgaver, der kan understøtte det lokale erhvervsliv.
 
På baggrund af denne vurdering foreslås, at følgende projekter tilgodeses:
 
Viborg Ro- og Kajak Klub.
Klubben søger om tilskud til nyt tag på klubbens bådehal. Taget er nedslidt og utæt og skal udskiftes. Der foreligger tilbud fra håndværker på opgaven, og den samlede udgift er på 280.000 kr.
Klubben ansøger om et tilskud på 50 % heraf, 140.000 kr.
Det kan oplyses, at foreningen har 170 medlemmer og dens faciliteter ligger på adressen Erik Menveds Vej 28 i Viborg.
 
Etablering af cafe på biblioteket.
Udvalget har tidligere behandlet forslag om etablering af cafe på biblioteket. På daværende tidspunkt var vurderingen, at projektet kunne realiseres med en engangsudgift på 142.000 kr., og udvalget besluttede på mødet 30. april 2019, at projektet kan realiseres, idet udgiften finansieres via forpagtningsafgift over en 10-årig periode.
Det har imidlertid vist sig, at udgiften til etablering af cafeen er væsentlig højere. Derfor er projektet revurderet og cafeen er flyttet til den nye syd-indgang på biblioteket. Dermed vil den ligge optimalt i forhold til brugerne og ikke mindst i forhold til de nye brugergrupper, der vil komme fra det nye gymnasium i banebyen.
 
Den samlede anlægssum for projektet er opgjort til 652.000 kr. Heraf er det tidligere besluttet, at 142.000 kr. skal finansieres via forpagtningsafgift fra forpagter over en 10-årig periode.
 
Den manglende finansiering udgør således 510.000 kr. Viborg Bibliotekerne har mulighed for at finansiere 50 % heraf, svarende til 255.000 kr., og det forslås, at puljen til mindre anlægsinvesteringer bidrager med restbeløbet, som således udgør 255.000 kr.
 
Projektet vil kunne igangsættes meget hurtigt og det vil være optimalt, hvis cafeen er etableret inden skoleåret 2020/2021 starter.
 
Genopførelse af jernalderhus på Hvolris.
I 2019 nedbrændte et jernalderhus på Hvolris og siden da er arbejdet med projektet for genopførelse af huset. Det har desværre vist sig, at forsikringssummen ikke kan dække udgiften til en genopførelse. Udgiften til genopførelsen beløber sig til 910.000 kr. og forsikringssummen udgør kun 564.000 kr. Der mangler således 346.000 kr. i den samlede finansiering.
 
Projektet vil kunne igangsættes meget hurtigt, ligesom der er brug for at det sikres, at materialerne til projektet kan bestilles.
 
DDS Sortebrødre Spejdergruppe, etablering af område til spejderhytte.
Kultur- og Fritidsudvalget disponerede 26. marts 2019, sag nr. 6, foreløbig 100.000 kr. til etablering af el, vand og kloakering.
Pengene bruges til klargøring af grunden. Man har brugt 60.000 kr. til el-tilslutning samt boreprøver. Tilbage er 40.000 kr.
Desværre er kloakering ikke muligt, hvorfor der skal nedgraves en septiktank. Man forventer, at etablering af vand på grund samt spildevandshåndtering beløber sig til 90.000 kr.
Man søger derfor yderligere 50.000 kr.
Derudover har man søgt om penge til selve byggeri af spejderhytte. Det behandles senere i udvalget.
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Projekterne kan igangsættes meget hurtigt.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Der disponeres indenfor den afsatte budgetbevilling til formålet.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet
Bilag

Sagsid.: 18/29677
Resume
Sagen vedrører frigivelse af bevilling afsat i budget 2020 til investeringer i renovering og nybyggeri i idrætshallerne.
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 21.900.000 kr. til kontoen ”investering i renovering og nybyggeri i idrætshaller 2020-2022” med rådighedsbeløb på 10.300.000 kr. i 2020, 4.300.000 kr. i 2021 og 7.300.000 kr. i 2022,
 
2. at udgiften på 21.900.000 kr. i årene 2020 til 2022 finansieres af det på investeringsoversigten til formålet afsatte rådighedsbeløb i årene 2020 til 2022 på kontoen ”investering i renovering og nybyggeri i idrætshaller”.
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 21-04-2020
Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 21.900.000 kr. til kontoen ”investering i renovering og nybyggeri i idrætshaller 2020-2022” med rådighedsbeløb på 10.300.000 kr. i 2020, 4.300.000 kr. i 2021 og 7.300.000 kr. i 2022,
 
2. at udgiften på 21.900.000 kr. i årene 2020 til 2022 finansieres af det på investeringsoversigten til formålet afsatte rådighedsbeløb i årene 2020 til 2022 på kontoen ”investering i renovering og nybyggeri i idrætshaller”.
Sagsfremstilling

Historik

Byrådet har i budgettet for 2020-2023 afsat i alt 27,9 mio. kr. til investeringer i renovering og nybyggeri i idrætshallerne. Beløbene er afsat til dækning af Viborg Kommunes andel af projekterne.
 
 
1. at udvalget godkender Viborg Idrætsråds indstilling om investeringer i halfaciliteter i 2022, som beskrevet i sagen og med en samlet nettoudgift for Viborg Kommune på 7.775.000 kr. således, at der samlet for perioden 2020 til 2022 er disponeret netto 21.845.000 kr., idet det som indstillet af Viborg Idrætsråd forudsættes, at de selvejende idrætshaller selv bidrager med tilsvarende beløb som egenfinansiering,
 
2. at udvalget godkender, at de selvejende idrætshaller igangsætter planlægning af realiseringen af de i 2022 godkendte projekter, idet godkendelse og frigivelse af anlægstilskud afventer de konkrete, projekterede projekter, som også skal indeholde anlægsbudget, finansieringsplan og evt. konsekvenser for idrætshallens driftsbudget og idet bevillinger som udgangspunkt først kan frigives i budgetår, hvor der er afsat rådighedsbeløb til formålet,
 
3. at disponering af bevilling for 2023 drøftes med Viborg Idrætsråd i løbet af 2020, idet erfaringer fra realiseringen af de første delprojekter indgår i denne drøftelse og
 
4. at sagen genoptages i 2020 med henblik på at anmode Viborg Byråd om at frigive rådighedsbeløb afsat i 2020 til formålet.
 
I forhold til de konkrete projekter kan oplyses:
 
På mødet 30. oktober 2018, sag nr. 7, besluttede Kultur- og Fritidsudvalget at godkende Viborg Idrætsråds forslag til investeringer i etape 1:
 
 
 
PROJEKT, investering
Samlet udgift
Anlægstilskud, Viborg Kommune
KAPACITET I AKTIVITETSRUM
 
 
Bjerringbro Idrætspark, nyt halgulv
1.060.000
530.000
Løvel Hallen, foldevæg i aktivitetsrum
400.000
200.000
Løgstrup Hallen, nyt halgulv
1.000.000
500.000
Østfjendshallen, tilbygning 1/3 hal
3.360.000
1.680.000
Atletikfaciliteter i alm. idrætshal
4.000.000
2.000.000
 
 
 
BASISNIVEAU FOR STAND (funktionalitet)
 
 
Bjerringbro Idrætspark, akustik i svømmehal
150.000
80.000
Rødkærsbro Hallen, renovering af indgangsparti
180.000
90.000
Ulbjerg Kultur- og Fritidscenter, solafskærmning
210.000
110.000
Stadioncenter, akustik i idrætshaller
570.000
290.000
Møldrup Hallen, renovering af skydekælder
380.000
190.000
Møldrup Hallen, renovering af materialer
670.000
340.000
Løgstrup Hallen, nyt tag
1.950.000
980.000
 
 
 
ARKITEKTONISKKVALITET (æstetik)
 
 
Klejtrup Hallen, øget transparens indgangsparti
190.000
100.000
Klejtrup Hallen, øget transparens cafeteria
190.000
100.000
 
 
 
STORE KVALITETSBYGGERIER
 
 
Liseborg Centret, ny idrætshal
12.500.000
6.250.000
 
 
 
TOTAL
26.810.000
13.440.000
TOTAL, Idrætsrådets forslag om prissikring via tillæg af 5 %
 
28.140.000
 
14.070.000
 
Samlet udgift for Viborg Kommune på 14.070.000 kr., idet projekterne forudsattes realiseret i 2020 og 2021.
 
På mødet 26. november 2019 besluttede udvalget at godkende Viborg Idrætsråds indstilling vedr. etape 2 for investeringerne i idrætshallerne:
 
PROJEKT, investering
Samlet udgift
Anlægstilskud, Viborg Kommune
KAPACITET I AKTIVITETSRUM
 
 
Vestfjendshallen, aktivitetsrum
550.000
275.000
Møldrup Hallen, multisal, cafe og omklædning
7.500.000
3.750.000
 
 
 
BASISNIVEAU FOR STAND (funktionalitet)
 
 
Bjerringbro Idrætspark, 4 flugtvejsdøre i hal 1
150.000
75.000
Vestfjendshallen, omklædningsrum
520.000
260.000
Møldrup Hallen, nyt tag med isolering
1.480.000
740.000
Rødkærsbro Hallen, renovering af entre/cafe m.v
100.000
50.000
Rødkærsbro Hallen, renovering af cafeteria (facader og vinduer)
400.000
200.000
Klejtrup Hallen, gangbro incl. tilskuerfaciliteter
750.000
375.000
Alhedehallerne, renovering af indgangsparti
1.450.000
725.000
ARKITEKTONISK KVALITET (æstetik)
 
 
Vestfjendshallen, indgang, cafe, omklædning m.v.
2.650.000
1.325.000
STORE KVALITETSBYGGERIER
 
 
Ingen indstilling
0
0
 
 
 
TOTAL
15.550.000
7.775.000
TOTAL, Idrætsrådets forslag om prissikring via tillæg af 5 %
16.328.000
8.164.000
 
Samlet har Kultur- og Fritidsudvalget således godkendt, at der realiseres investeringer for ialt 44,5 mio. kr. med en kommunal medfinansiering på 50 %, dog max. 21,9 mio. kr. fordelt over perioden 2020 til 2022.
 
Herudover er i investeringsoversigten for 2023 afsat 6 mio. kr. til formålet. Der foreligger endnu ikke indstilling vedr. denne del af puljens anvendelse.
 
 

Inddragelse og høring

Projektet vedr. investeringer i renovering og nybyggeri i idrætshallerne er gennemført i tæt samarbejde med de selvejende idrætshaller og det er Viborg Idrætsråd, der har leveret analysearbejde og forslag til investeringer i hallerne.
 
 

Beskrivelse

Som anført i Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning fra mødet 26. november 2019 har hallerne igangsat planlægning og realisering af projekterne og herunder sikring af, at hallerne selv kan tilvejebringe den nødvendige egenfinansiering på 50 % af anlægsudgiften.
 
Forvaltningen er i løbende dialog med de enkelte haller om projekterne.
 
Der foreligger pt. tilkendegivelser fra en række haller om projekter, der påtænkes realiseret i 2020.
 
Eksempler herpå er:
 
Bjerringbro Idrætspark, nyt gulv i idrætshal, der realiseres i sommeren 2020.
Viborg Stadioncenter, akustikforbedringer i hal 5 og hal 6, der realiseres pt. som fremrykket projekt i forbindelse med ”covid 19-nedlukningen”.
 
Derudover er flere projekter undervejs og realiseres i 2020.
 
Endelig er arbejdet med realiseringen af nybyggeri ved Liseborg Centret i gang. Der arbejdes pt. med projekt og udbud og det forventes, at byggeriet igangsættes i 2020.
Særskilt sag vedr. projektet forelægges for Kultur- og Fritidsudvalget til godkendelse, når projektgrundlaget er færdigbearbejdet.
 
Endelig bemærkes, at sagen om disponering af de 6 mio. kr., der er afsat på investeringsoversigten i 2023 til formålet, drøftes med Viborg Idrætsråd på mødet 2. juni 2020.
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Projekterne realiseres i den takt, projektgrundlaget incl. projektbeskrivelse, finansieringsplan, tidsplan og andet relevant projektgrundlag foreligger.
 
Projekterne søges koordineret i forhold til de rådighedsbeløb, der er afsat i de enkelte år. Aktuelt er der ikke problemstillinger i forhold hertil.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Det forudsættes, at projekterne realiseres indenfor de budgetrammer, der er afsat i investeringsoversigten for 2020 til 2023:
 
Budget 2020:
7,3 mio. kr.
Budget 2021:
7,3 mio. kr.
Budget 2022:
7,3 mio. kr.
Budget 2023:
6,0 mio. kr.
 
Samlet 27,9 mio. kr.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet

Sagsid.: 19/37908
Resume
Sagen vedrører frigivelse af anlægsmidler til etablering af basisudstilling i den tidligere Vestre Landsrets bygning i forbindelse med Nyt Viborg Museum. Anlægsmidlerne tilvejebringes via fondsbidrag/indsamlede midler, der samlet beløber sig til mere end 21 mio. kr.
Der ansøges om frigivelse af rådighedsbeløb i 2020, 2021 og 2022.
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at indsamlede fondsbidrag indgår til medfinansiering af etableringen af ny basisudstilling på Viborg Museum,
 
2. anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ”Ny basisudstilling, Viborg Museum” forhøjes med 12.788.000 kr. med rådighedsbeløb på 2.400.000 kr. i 2020 samt 10.388.000 kr. i 2021 (i 2020-priser),
 
3. at anlægsindtægtsbevillingen til kontoen ”Ny basisudstilling, Viborg Museum” forhøjes med 12.788.000 kr. med rådighedsbeløb på 6.188.000 kr. i 2020, 5.940.000 kr. i 2021 (i 2020-priser) samt 660.000 kr. i 2022 (i 2020-priser), og
 
4. at de samlede udgifter og indtægter finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til projektet.
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 21-04-2020
Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at indsamlede fondsbidrag indgår til medfinansiering af etableringen af ny basisudstilling på Viborg Museum,
 
2. anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ”Ny basisudstilling, Viborg Museum” forhøjes med 12.788.000 kr. med rådighedsbeløb på 2.400.000 kr. i 2020 samt 10.388.000 kr. i 2021 (i 2020-priser),
 
3. at anlægsindtægtsbevillingen til kontoen ”Ny basisudstilling, Viborg Museum” forhøjes med 12.788.000 kr. med rådighedsbeløb på 6.188.000 kr. i 2020, 5.940.000 kr. i 2021 (i 2020-priser) samt 660.000 kr. i 2022 (i 2020-priser), og
 
4. at de samlede udgifter og indtægter finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til projektet.
Sagsfremstilling

Historik

Viborg Museum skal flytte ned i den tidligere Vestre Landsrets bygning, når bygningen er færdigrenoveret. I den forbindelse skal der etableres en ny basisudstilling.
Der ansøges om frigivelse af rådighedsbeløb i 2020, 2021 og 2022. Sagen har tidligere været behandlet på byrådsmødet 9. oktober 2019, sag nr. 9.
 
 

Inddragelse og høring

Intet
 
 

Beskrivelse

I indeværende år vil der fortrinsvis være udgifter til honorarer til eksterne samarbejdspartnere omkring visions-, skitse- og designfasen, til udarbejdelse af grafisk udstillingsdesign, lys- og lyddesign samt retshistorikers arbejde med udstillingerne. Udgifterne beløber sig til 2.400.000 kr. i 2020.
 
I 2021 vil udgifterne dække honorarer til projekterings- og produktionsfaserne, implementering af udstillingsgrafik og udarbejdelse af visuel identitet. Der vil også i 2021 komme udgifter til fremstilling af animation og digital formidling samt indkøb af hardware og AV-udstyr. Udgifterne beløber sig til 10.388.000 kr.
 
Fra Augustinus Fonden er der modtaget tilsagn om tilskud på 7.500.000 kr. i 2020. Der skal af tilskuddet betales 17,5% i tilskudsmoms, hvorefter indtægten udgør 6.188.000 kr.
 
Fra Aage og Johanne Louis-Hansens Fond er der modtaget tilsagn om tilskud på 8.000.000 kr., som udbetales i 5 rater. Der skal af tilskuddet betales 17,5% i tilskudsmoms, så tilskuddet bliver på 6.600.000 kr., hvoraf 10% - 660.000 kr. – først udbetales, når udstillingen står færdig i 2022. Den øvrige del forventes udbetalt løbende i 2021.
 
Der er budgetteret med følgende rådighedsbeløb i 2020-2022 (i 2020-priser):
 
Tabel 1
 
2020
2021
2022
I alt
Udgift
10.095.000*
13.120.000
0
23.215.000
Indtægt
-8.415.000**
-8.415.000
-4.463.000
-21.293.000
*Der forventes derudover overført 1.331.000 kr. fra 2019, hvoraf 1.250.000 endnu ikke er bevilget.
**Derudover forventes overført 4.025.000 kr. fra 2019, som endnu ikke er bevilget.
 
Beløb der søges frigivet (i 2020-priser):
 
Tabel 2
 
2020
2021
2022
I alt
Udgift
2.400.000
10.388.000
0
12.788.000
Indtægt
-6.188.000
-5.940.000
-660.000
-12.788.000
 

Den samlede udgift er forudsat finansieret af fondsbidrag, og forvaltningen arbejder videre med at søge fonde.
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Den oprindelig tidsramme for anlægsprojektet var 2019-2021. Da anlægsarbejdet i forbindelse med renovering af den tidligere Vestre Landsrets bygning forventes færdiggjort med udgangen af 2021, er anlægsperioden for opbygning af ny udstilling forlænget med et år til udgangen af 2022.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet

Sagsid.: 18/56987
Resume
Sagen vedrører det videre forløb for etablering af ny svømmehal ved Viborg Idrætshøjskole på Vinkelvej i Viborg.
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
1. at den til sagen vedhæftede plan fra Viborg Svømmeklub for ikke-kommunal medfinansiering til projektet på 8 mio. kr. godkendes,
 
2. at den til sagen vedhæftede skitse for projekt danner baggrund for det videre arbejde, herunder igangsætning af førnævnte finansieringsplan og etablering af dialog med fonde,
 
3. at der på baggrund af ovenstående arbejdes videre med projektet og at sagen genoptages, når der foreligget et samlet beslutningsgrundlag for projektet.
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 21-04-2020
Sagen udsættes til næste møde i Kultur- og Fritidsudvalget.
Sagsfremstilling

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget behandlede sidst sagen på mødet den 11. december 2019.
 
Udvalget besluttede følgende:
”Den nye svømmehal placeres fysisk ved Viborg Idrætshøjskole i henhold til det i sagen anførte. Dette under forudsætning af, at der sker afklaring af vilkår for samdrift.
Sagen tilbagesendes herefter til fornyet behandling i Kultur- og Fritidsudvalget.”
 
Af sagsfremstillingen fremgik bl.a., at forvaltningen har vurderer, at en ny svømmehal kan placeres på Viborg Idrætshøjskole på areal syd for eksisterende svømmehal.
 
Den optimale placering af en ny svømmehal med dimensionerne 30 * 60 meter vil kræve dispensation i forhold til bestemmelserne om fredsskov i skovloven.
 
Hvis den optimale placering af ny svømmehal ikke opnås, kan dimensioneringen af byggeriet evt. ændres med en fortsat placering af svømmehallen syd for eksisterende svømmehal.
 
Såfremt der skal søges dispensation fra skovloven, skal tilladelse indhentes ved Miljøstyrelsen. Der er indledt en drøftelse med Miljøstyrelsen.
 
Herudover fremgår, at den detaljerede finansieringsplan fra Viborg Svømmeklub om egenfinansiering på 8 mio. kr. i forbindelse med anlægsprojektet ikke forelå på daværende tidspunkt. Planen er efterfølgende fremsendt til Viborg Kommune af Viborg Svømmeklub.
 
Sagen genoptages derfor i Kultur- og Fritidsudvalget.
 

Inddragelse og høring

Projektet realiseres i tæt samarbejde med svømmeklubben og med Viborg Idrætshøjskole.
Andre brugere af ny svømmehal inddrages undervejs i forløbet.
 

Beskrivelse

Viborg Svømmeklub har fremsendt plan for egenfinansieringen på projektet, som udgør mindst 8 mio. kr.
 
Af planen fremgår følgende:
 
Engangsindtægter:
Beløb
 • Renovering af omklædningsfaciliteter (Viborg Idrætshøjskole)
2.000.000
 • Kontantbeløb
1.000.000
 • Optagelse af kreditforeningslån (klublokale m.v.)
2.000.000
Engangsindtægter i alt
5.000.000
 
 
Fonde
2.000.000
 
 
Forhøjede indtægter indtil åbning:
 
 • Kontingent for alle medlemmer fra og med kommende sæson
100.000
 • Hjælpearrangementer. Hjælp til andre foreninger og arrangørers arrangementer
100.000
I alt
200.000
 
 
Sponsorater i forbindelse med opstart og derved mulighed for løbende afdrag:
 
 • Erhvervssponsorer, 5-årige sponsorater á 10.000 kr.
500.000
 • Private sponsorer á 1.000 kr.
500.000
 • Navnesponsorat for svømmehallen, aftaler i 5 år
250.000
I alt
1.250.000
 
 
I alt estimerede engangsindtægter og forhøjede løbende merindtægter
8.450.000
 
Herudover anfører svømmeklubben, at den budgetterer med 300 ekstra medlemmer med baggrund i den øgede vandtid og den fortsatte efterspørgsel på vandaktivitet.
 
Såfremt der ikke kan hentes midler fra fonde o.lign., er klubben indstillet på selv på anden måde at fremskaffe de resterende midler.
 
Forvaltningen har efter aftale med Viborg Svømmeklub og Viborg Idrætshøjskole fået udarbejdet en skitsering af, hvordan en ny svømmehal ved Viborg Idrætshøjskole kunne se ud. Skitsering er udarbejdet, således at den kan indgå i det materiale, som Viborg Svømmeklub skal bruge, når de skal i dialog med fonde m.fl. om medfinansiering af projektet.
 
En anden problemstilling i sagen vedrører placeringen af den nye svømmehal i forhold til skovareal syd for hallen. Svømmehallen kan placeres på idrætshøjskolens areal, men der vil i en byggefase være behov for, at bruge areal syd for bygningen til arbejdsareal i forbindelse med et kommende byggeri. Forvaltningen har kontaktet Miljøstyrelsen herom, og efter dialog vurderes, at den ønskede placering er mulig, dog efter indhentning af dispensation fra fredsskovspligten. Det noteres i forlængelse heraf, at det er vigtigt, at byggeriet arkitektonisk udformes under hensyn til dets beliggenhed tæt op af Forstbotanisk Have.
 
Det er i forløbet forudsat, at Viborg Kommune etablerer og ejer den nye svømmehal og der er indledt forhandlinger med Viborg Idrætshøjskole for at afklare mulighed for opkøb eller leje af areal. Når der foreligger afklaring heraf genoptages sagen.
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Planlægningen af projektet er igangsat og det forventes, at projektet kan realiseres i 2021 og 2022. Det forventes, at en mere detaljeret tidsplan, som også indeholder tidsplan for udbud, projektfase og realisering kan foreligge, når sagen genoptages.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Der er i Viborg Kommunes investeringsoversigt for perioden 2020-2023 afsat følgende rådighedsbeløb:
 
Budget 2020
Anlægsudgift: 5.376.000
Budget 2021
Anlægsudgift: 17.376.000
Budget 2022
Anlægsudgift: 38.574.000
Anlægsindtægt: 8.160.000
Samlet 2020-2022
Anlægsudgift: 61.326.000
Anlægsindtægt: 8.160.000
Netto: 53.166.000
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet
Bilag

Sagsid.: 17/22308
Resume
I forbindelse med områdefornyelsen i Møldrup har Møldrup Borgerforening foreslået, at der etableres foreningshus omkring den gamle jernbanebygning, som ejes af Viborg Kommune.
Projektet indebærer, at flere foreninger flytter deres aktiviteter fra andre kommunale ejendommen i Møldrup.
Til mødet foreligger forslag til driftsaftale vedr. nyt foreningshus.
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender forslag til driftsaftale, idet Viborg Kommunes driftsramme for ejendommen maksimalt udgør 30.000 kr.
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 21-04-2020
Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
1. at udvalget godkender forslag til driftsaftale, idet Viborg Kommunes driftsramme for ejendommen maksimalt udgør 30.000 kr.
Sagsfremstilling

Historik

 
1. at der arbejdes videre med projekt for etablering af aktivitetshus i og omkring den gamle jernbanebygning i Møldrup (Jernbanegade 3), som del af områdefornyelsen i Møldrup, som realiseres i Teknisk Udvalgs regi og idet det forudsættes, at brugere af Østergade 8, Nygade 4 og Anlægsgade 1 flytter til et nyt aktivitetshus, således at disse ejendomme frigøres og det kommunale tilskudsbeløb hertil på i alt 30.000,- kr. kan overføres til det nye aktivitetshus.
 
Teknisk Udvalg har godkendt programmet for områdefornyelsen i Møldrup.
 
Baggrunden var, at der i forbindelse med arbejdet med områdefornyelsen i Møldrup fra Møldrup Borgerforening var fremført ønske om at sikre bevarelse af den tidligere stationsbygning, som er beliggende Jernbanegade 3. I projektet indgår ejendommen Jernbanegade 1, som er opkøbt af Viborg Kommune i forbindelse med områdefornyelsen.
 
Etableringen af foreningshuset er en del af programmet for områdefornyelsen.
 
Forvaltningen har i samarbejde med foreninger og institutioner i Møldrup arbejdet med rammer og formalia i forbindelse med projektet.
 
 

Inddragelse og høring

Forslaget er udarbejdet i tæt samarbejde med Møldrup Borgerforening og andre interessenter i Møldrup.
 
 

Beskrivelse

Til mødet foreligger forslag til drifts- og vedligeholdelsesaftale vedr. ejendommen Jernbanegade 1 og Jernbanegade 3 om anvendelse til fælles foreningshus i Møldrup. Aftalen indebærer, at Møldrup Borgerforening overtager driften af ejendommene, som anvendes til foreningshus og på en aftale, der er 10-årig.
 
I forbindelse med evt. indgåelse af aftalen foreslås, at det tilkendegives, at Viborg Kommune maksimalt bidrager med 30.000 kr. (2020-priser) til årlig drift af foreningshuset.
 
I forbindelse med områdefornyelsen renoveres og nyindrettes ejendommene, og denne renovering er pt. så langt, at ejendommen er taget i brug primo 2020.
 
 

Alternativer

Kommunal drift af ejendommene.
 
 

Tidsperspektiv

Tidspunkt for aftalens indgåelse skal aftales endeligt med brugerne.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Det forudsættes, at driftsmidler fra fraflyttede ejendomme tilføres driftsrammen for ejendommen og her finansierer et årligt tilskud på max. 30.000 kr.
Overførsel af bevilling medtages i forbindelse med kommende forventet regnskab.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet

Sagsid.: 20/10767
Resume
Sagen vedrører Kultur- og Fritidsudvalgets stillingtagen til tilskud til den børnekulturelle event ”Det store ståhejgilde – Et børnemøde i folkehøjde”.
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at der ydes et tilskud til ”Det store ståhejgilde” til dækning af honorar (Onkel Reje / Cirkus Højdeskræk) og pladsopbygning på i alt 55.000 kr. Tilskuddet betinges af arrangementets gennemførelse 30. maj 2020,
 
2. at der endvidere bevilliges en særlig underskudsgaranti på op til 15.000 kr. til dækning af evt. manglende entréindtægter fra arrangementet fra 21.000 kr. op til 36.000 kr.
 
3. at tilskud finansieres af Kultur- og Fritidsudvalgets pulje til ”Kultur i hele kommunen”.
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 21-04-2020
Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
1. at der ydes et tilskud til ”Det store ståhejgilde” til dækning af honorar (Onkel Reje / Cirkus Højdeskræk) og pladsopbygning på i alt 55.000 kr. Tilskuddet betinges af arrangementets gennemførelse 30. maj 2020,
 
2. at der endvidere bevilliges en særlig underskudsgaranti på op til 15.000 kr. til dækning af evt. manglende entréindtægter fra arrangementet fra 21.000 kr. op til 36.000 kr.
 
3. at tilskud finansieres af Kultur- og Fritidsudvalgets pulje til ”Kultur i hele kommunen”.
Sagsfremstilling

Historik

”Flyfabrikken” v. Rasmus Johansen i Fly har i løbet af de seneste år vist sig som et markant kulturelt omdrejningspunkt i den nordvestlige del af Viborg Kommune. Med udgangspunkt i ”Flyfabrikken” er der opstået et særdeles dynamisk og kreativt miljø, som blandt andet har resulteret i Cirkusklubben ”Cirkus Højdeskræk” (2017) og børnemusicalen ”Ole fra Åkjær” (2019).
 
 

Inddragelse og høring

Intet
 
 

Beskrivelse

Der ansøges om kommunalt tilskud til realisering og gennemførelse af det børnekulturelle event ”Det store ståhejgilde – Et børnemøde i folkehøjde”. Det er samarbejdspartnerne omkring pladeudgivelsen ”De flyvende frostkyllinger fra Dåsebjerg Bakke” der ønsker at skabe et nyt ”børne-folkemøde”, hvor leg og demokratiforståelse går hånd i hånd.
Arrangementet er planlagt til afvikling i Fly 30. maj 2020, og vil bestå af dels en underholdningsdel, dels en workshopdel.
 
Viborg Bibliotekerne, Kulturprinsen og ANIMOK (VAF) er samarbejdspartnere i projektet.
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Arrangementet er planlagt til afvikling 30. maj 2020, under forudsætning af at arrangementet kan afvikles i overensstemmelse med de gældende anbefalinger fra de relevante myndigheder, begrundet i Covid-19 situationen.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Samarbejdspartnerne og ”Flyfabrikken” medfinansierer projektet med anslået 86.500 kr. Der ansøges om tilskud til delvis dækning af underholdningsdelen (Honorar til ”Onkel Reje” + teknik), samt til pladsopbygning m.v.
Der budgetteres med 300 betalende deltagere og en entré på 120 kr. pr. deltager, i alt 36.000 kr. Indtægten fra deltagerbetalingen finansierer projektledelse, udvikling m.v.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet
Bilag

Sagsid.: 20/10763
Resume
Sagen vedrører ansøgning om tilskud til realisering af udstillingen ”Grafisk Kunst i Viborg” på Pakhuset i efteråret 2020.
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at der ydes et tilskud til udstillingen ”Grafisk Kunst i Viborg” på 30.400 kr.,
 
2. at tilskuddet finansieres af udvalgets dispositionssum.
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 21-04-2020
Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
1. at der ydes et tilskud til udstillingen ”Grafisk Kunst i Viborg” på 30.400 kr.,
 
2. at tilskuddet finansieres af udvalgets dispositionssum.
Sagsfremstilling

Historik

Intet
 
 

Inddragelse og høring

Intet
 
 

Beskrivelse

Kuratorerne Allan Nordmark og Mogens Pahuus ønsker at fremvise dansk grafik af høj kvalitet på Pakhuset i Viborg i efteråret 2020. Udstillingen efterfølges af en tilknyttet mindre udstilling på ”Officinet”, hvor den grafiske trykteknik belyses igennem udvalgte værker.
Udstillingen, som bl.a. omfatter grafiske arbejder af Palle Nielsen, Per Kirkeby, Seppo Mattinen, Giacometti, m.fl. indlånes fra private samlinger og værksteder i kuratorernes netværk.
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Udstillingerne vises i Viborg i perioden 19. oktober – 8. november 2020.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Udstillingsbudgettet er berammet til 60.400 kr., hvoraf de 30.000 kr. vedrører honorering af kuratorerne. Denne udgift søges fondsfinansieret.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet
Bilag

Sagsid.: 20/10759
Resume
Sagen vedrører Kultur- og Fritidsudvalgets stillingtagen til særlige indsatser indenfor scenekunstområdet gældende fra 2021.
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter sagen på baggrund af forvaltningens oplæg,
 
2. at den budgetmæssige nettoramme, som hidtil har været anvendt til tilskud til egnsteateret Carte Blanche fra 2021, videreføres med henblik på nye udviklingsinitiativer på scenekunstområdet i Viborg, og
 
3. at der indledes forhandlinger med Kulturministeriet om fastholdelse af det særlige statstilskud til udvikling af scenekunsten i Viborg Kommune.
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 21-04-2020
Kultur- og Fritidsudvalget beslutter, at der på baggrund af sagen og forvaltningens oplæg på mødet arbejdes videre med sagen, idet det besluttes,
 
1. at den budgetmæssige nettoramme, som hidtil har været anvendt til tilskud til egnsteateret Carte Blanche fra 2021, videreføres med henblik på nye udviklingsinitiativer på scenekunstområdet i Viborg, og
 
2. at der indledes forhandlinger med Kulturministeriet om fastholdelse af det særlige statstilskud til udvikling af scenekunsten i Viborg Kommune.
Sagsfremstilling

Historik

Kultur- og Fritidsudvalget tog på møde 29. oktober 2019, sag nr. 5, stilling til et kommissorium for forvaltningens arbejde med scenekunstområdet på baggrund af, at der i forbindelse med udløbet af den indeværende egnsteateraftale med Carte Blanche pr. 31. december 2020 ikke vil være et egnsteatertilbud i Viborg Kommune.
 
 

Inddragelse og høring

Intet
 
 

Beskrivelse

Forvaltningen har på baggrund af det vedtagne kommissorium og på baggrund af Kultur- og Fritidsudvalgets tilkendegivelser undersøgt problematikker og muligheder på scenekunstområdet fra 2021. Forvaltningens vurderinger fremgår af notat til sagen.
Forvaltningen anbefaler, at Kultur- og Fritidsudvalget på baggrund af notatet tager stilling til,
 
 • Fastholdelse af den budgetmæssige nettoramme til scenekunstformål fra 2021
 • Problematik i forhold til det særlige statstilskud
 • Forvaltningens anbefalinger i forhold til scenekunsttilbud for børn og unge
 • Forvaltningens forslag til udvikling af en særlig scenekunstprofil i grænsefladen mellem traditionel scenekunst og ”media-arts”
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Intet
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Problematik omkring bortfald af særligt statstilskud, samt refusion i henhold til egnsteaterlovgivningen.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Statens økonomiske involvering på scenekunstområdet er reguleret igennem scenekunstlovgivningen.
Bilag

Sagsid.: 20/5879
Resume
Stillingtagen til ny tilskudsmodel for rideklubber i Viborg Kommune.
Forslaget går ud på at erstatte de nuværende tilskudsregler for lokaletilskud med den nye tilskudsmodel, hvorved tilskuddet gives efter kriterier, der belønner undervisning og klubaktiviteter fremfor faciliteter.
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår,
 
1. at Fritidsrådet indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget,
 
2. at Fritidsrådet kan godkende ændringer i vilkår og beregningsgrundlag for tilskud, som er beskrevet i Viborg Idrætsråds oplæg til regler for tilskud (bilag 1),
 
3. at ny tilskudsordning træder i kraft 1. januar 2021 indenfor en beløbsramme på 1.764.000 kr. (2021-tal),
 
4. at forslaget løbende evalueres og tilpasses i samarbejde mellem forvaltningen og Viborg Idrætsråd. Tilpasningsperioden forventes at vare 2 år, og
 
5. at ’Retningslinjer for folkeoplysende virksomhed’ efterfølgende tilpasses, når den nye tilskudsordning for rideklubber er vedtaget.
Beslutning i Fritidsrådet den 20-02-2020
Fritidsrådet beslutter at indstille til Kultur- og Fritidsudvalget,
 
1. at Fritidsrådet kan godkende ændringer i vilkår og beregningsgrundlag for tilskud, som er beskrevet i Viborg Idrætsråds oplæg til regler for tilskud (bilag 1),
 
2. at ny tilskudsordning træder i kraft 1. januar 2021 indenfor en beløbsramme på 1.764.000 kr. (2021-tal),
 
3. at forslaget løbende evalueres og tilpasses i samarbejde mellem forvaltningen og Viborg Idrætsråd. Tilpasningsperioden forventes at vare 2 år, og
 
4. at ’Retningslinjer for folkeoplysende virksomhed’ efterfølgende tilpasses, når den nye tilskudsordning for rideklubber er vedtaget.
Fraværende:
Ejner B. Andreasen
Thomas Gissel
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 21-04-2020
 
1. at ændringer i vilkår og beregningsgrundlag for tilskud, som er beskrevet i Viborg Idrætsråds oplæg til regler for tilskud (bilag 1) godkendes, idet Fritidsrådet og Viborg Idrætsråd dog anmodes om at indarbejde model for godkendelse af nye rideklubber til godkendelse i Kultur- og Fritidsudvalget,
 
2. at ny tilskudsordning træder i kraft 1. januar 2021 indenfor en beløbsramme på 1.764.000 kr. (2021-tal),
 
3. at forslaget løbende evalueres og tilpasses i samarbejde mellem forvaltningen og Viborg Idrætsråd. Tilpasningsperioden forventes at vare 2 år, og
 
4. at ’Retningslinjer for folkeoplysende virksomhed’ efterfølgende tilpasses, når den nye tilskudsordning for rideklubber er vedtaget.
Sagsfremstilling

Historik

Idrætsrådet præsenterede sagen 18. november 2019 for Kultur- og Fritidsudvalgets formand og næstformand samt Fritidsrådets formand.
Fritidsrådet samt Kultur- og Fritidsudvalget fik 28. januar 2020 en orientering af Viborg Idrætsråd om det arbejde, der er gået forud for udarbejdelsen af et nyt forslag til tilskudsmodel for rideklubber.
Den gældende tilskudsmodel for rideklubberne i Viborg Kommune blev fastlagt i forlængelse af kommunesammenlægningen og harmoniseringen af de enkelte tilskudsordninger.
Viborg Idrætsråd har sammen med rideklubberne og i samarbejde med forvaltningen
arbejdet med forslag til ny tilskudsmodel, som nu foreligger.
 
Rideklubbernes nuværende lokaletilskud følger de almindelige regler for lokaletilskud (73% tilskud og ingen 25 års regel). Dertil kommer nogle uddybende bestemmelser specielt for rideklubber:
Der ydes kun tilskud til ridehal og rytterstue. Der ydes ikke tilskud til stald og udendørs faciliteter.
Til rideklubbers egne lokaler ydes tilskud til renter af prioritetsgæld, ejendomsskat og afgifter vedr. ejendommen, bygningsforsikring, el, vand og varme.
Til rideklubbers lejede lokaler ydes tilskud til den godkendte, tilskudsberettigede lokaleleje samt andre tilskudsberettigede lokaleudgifter jf. lejeaftale mellem udlejer og forening.
 
Til udgifter til rengøring og tilsyn ydes et tilskud på 200 kr. pr. medlem, dog højst dokumenterede udgifter.
 
Til lokalevedligehold ydes tilskud til 200 kr. pr. medlem ved medlemstal op til 200. Ved medlemstal over 200. ydes tilskud til 300 kr. pr. medlem. Dog højst til dokumenterede udgifter.
Til vedligehold af ridebund i ridehallen, kan der ydes tilskud til en udgift på op til 10.000 kr. pr. år. Udgifter herudover får ikke tilskud.
 
Der er bestemmelser for fordeling af udgifter mellem ridehal/rytterstue og stald, som er hhv. tilskudsberettiget og ikke-tilskudsberettiget. Hvis en udgift ikke kan konstateres ud fra faktiske forhold, foretages der et fradrag på 33 pct. for udgifter til ejendomsskat, vandafgift, el og bygningsforsikring.
Der ydes tilskud til 50% af udgifterne til maskinhal/-hus og traktordriftsudgifter.
 
 

Inddragelse og høring

Forslaget til ny tilskudsmodel er udarbejdet af Viborg Idrætsråd.
Netværk for rideklubberne har været inddraget i udarbejdelse af forslaget. Det er således en enig ridesport, der står bag forslaget.
 
 

Beskrivelse

Forslag til ny tilskudsmodel blev præsenteret af Viborg Idrætsråd på Kultur- og Fritidsudvalgets møde 28. januar 2020, hvortil også Fritidsrådet var inviteret.
 
Forslaget holdes inden for den samme økonomiske ramme, som der på nuværende tidspunkt anvendes til lokaletilskud til rideklubberne på 1.764.000 kr. (2021-tal).
 
Viborg Idrætsråd foreslår, at der hvert år i 2 år afsættes 75.000 kr. til overgangsordning fra gammel til ny tilskudsmodel.
 
Den nye tilskudsmodel erstatter lokaletilskud.
 
Aktivitetstilskud og kursustilskud ændres ikke for rideklubberne og vil fortsat kunne søges af rideklubberne på uændrede vilkår.
 
Forslaget går i hovedtræk ud på at omlægge lokaletilskuddet til ridehaller og rytterstuer til at tilskuddet ydes ud fra en række kriterier som f.eks. aktiviteter og fællesskaber, og målet er at vende udviklingen i ridesporten i Viborg Kommune, skabe flere medlemmer og fastholde nuværende geografiske dækning af rideklubber i kommunen.
 
Kort beskrevet bygger udkast til den nye tilskudsmodel på to hovedområder:
 
 • Faste rammer = Ridehal, sociale faciliteter, nødvendige frivillige ansvarsområder.
 • Fleksible rammer = Holdundervisning, elevheste
 
Derudover vil den nye model:
 
 • Belønne kvalitet i undervisning og faciliteter og derigennem skabe aktivitet og udvikling.
 • Understøtte, at rideklubberne kan være konkurrencedygtige på markedet.
 
 
Sideløbende med denne sag om ny tilskudsordning for rideklubber er SEGES antaget til at foretage en gennemgang af rideklubberne med henblik på en beskrivelse af, hvordan klubberne opfylder den gældende hestelovgivning. Når der foreligger et samlet resultat af gennemgangen, vil dette blive forelagt Fritidsrådet.
 
Forslaget til ny tilskudsmodel er fuldt ud beskrevet i Viborg Idrætsråds dokument (bilag 1), hvor der også er redegjort for det lange og grundige forarbejde, der har været mellem rideklubberne og idrætsrådet.
 
 

Alternativer

Hvis forslaget forkastes, vil gældende tilskudsmodel kunne videreføres.
 
 

Tidsperspektiv

Modellen vil kunne have virkning fra 1. januar 2021. Der ydes lokaletilskud i 2020 efter de hidtil gældende regler.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Forvaltningen har i forbindelse med arbejdet med forslag til ny tilskudsmodel klart tilkendegivet overfor idrætsrådet og rideklubberne, at det forudsættes, at økonomien i en ny model kan indeholdes i den budgetramme, der pt. er for tilskud til rideklubberne.
Der ydes lokaletilskud til rideklubberne for samlet 1.764.000 kr. (faktisk lokaletilskud 2018 fremskrevet til 2021-tal), hvilket udgør den nye ramme.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Fritidsrådet har udtaleret i forbindelse med forslag til retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed. I praksis er dette tidligere håndteret ved, at sager om ændring af tilskud på området starter i Fritidsrådet med henblik på, at rådet kan fremsende forslag til behandling i Kultur- og Fritidsudvalget med udvalgets indstilling og evt. bemærkninger.
Bilag

Sagsid.: 19/38240
Resume
Byrådet vedtog ved nedsættelsen af Fritidsrådet, at Fritidsrådet og Kultur- og Fritidsudvalget evaluerer rådets arbejde og funktion efter to års funktionsperiode.
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår,
 
1. at Fritidsrådet indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget,
 
2. at Fritidsrådet fortsætter valgperioden ud.
Beslutning i Fritidsrådet den 20-02-2020
Fritidsrådet beslutter,
 
1. at godkende som indstillet.
Fraværende:
Ejner B. Andreasen
Thomas Gissel
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 21-04-2020
Fritidsrådets indstilling godkendes.
Sagsfremstilling

Historik

Byrådet vedtog 21. marts 2018, sag nr. 9, at nedsætte et fritidsråd. Samtidig besluttede man rådets sammensætning, hvordan det skulle vælges samt rådets funktioner.
Byrådet besluttede, at Kultur- og Fritidsudvalget i 2020 skal evaluere rådets arbejde og funktion.
 
Det nye råd, som erstattede det tidligere Folkeoplysningsudvalg, både i form og til dels i sammensætning, blev nedsat for at opnå større udvikling af hele fritidsområdet og inddragelse af flere foreningsmedlemmer i dette udviklingsarbejde.
 
Fritidsrådet har 12. september 2019, sag nr. 4,  foreløbig evalueret sin virksomhed.
 
 

Inddragelse og høring

Intet
 
 

Beskrivelse

Det ligger i intentionerne med Fritidsrådet, at det skal kunne agere fleksibelt og nedsætte ad hoc arbejdsgrupper til at arbejde med forskellige temaer. Personer, uden for Fritidsrådet, med særlig kompetence og interesse kan inddrages i arbejdsgrupperne.
 
Fritidsrådet har løbende besluttet nogle temaer, som rådet har arbejdet med. Både i mindre arbejdsgrupper med deltagelse af rådets medlemmer, men også i arbejdsgrupper, hvor man har inddraget andre (foreninger og samråd).
 
Temaer:
Folkeoplysningens Hus – et tema, der fortsat arbejdes med. Her har der været nedsat en arbejdsgruppe fra Fritidsrådet, senere en snævrere arbejdsgruppe til at arbejde med et konkret projekt - også her med inddragelse af samråd og foreninger.
 
Foreningsudvikling – et tema, der er afsluttet, men som har givet tre nye temaer.
Fritidsrådet arrangerede i januar 2019 en konference for fritids- og foreningslivet. Ca. 85 deltagere bidrog med emner, som Fritidsrådet har arbejdet videre med på en temadag i efteråret. Det har givet tre nye temaer.
 
Senest er der nedsat tre arbejdsgrupper med medlemmer fra Fritidsrådet til at se på temaerne:
 
 • senioraktivitet
 • frivillighed
 • tilskudsordninger/IT/bæredygtighed
 
Arbejdsgrupperne har påbegyndt arbejdet i forskellige tempi. Det tilsigtes at samarbejde med eksterne, som inddrages i det omfang, det giver mening. Arbejdsgrupperne arbejder mellem Fritidsrådets møder.
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Intet
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

I henhold til folkeoplysningsloven, § 35, skal kommunen oprette et udvalg med repræsentation for den virksomhed, der kan få tilskud efter lovens kapitel 3, hvortil den kan henlægge sine opgaver.
Kapitel 3 i loven handler om, at kommunen skal fastsætte og fordele en beløbsramme til a) folkeoplysende voksenundervisning, b) det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde, og c) udviklingsarbejde inden for lovens område.
 
Kommunalbestyrelsen skal sikre, at den folkeoplysende virksomhed i kommunen inddrages, jf. ovenfor, i alle sammenhænge af generel betydning for denne virksomhed, herunder forud for vedtagelsen af
 
1) folkeoplysningspolitikken i kommunen,
2) kommunens budget for den folkeoplysende virksomhed,
3) kommunens tilskudsregler for folkeoplysende virksomhed.
 
Ved brugerinddragelse forstås lovens brugere, dvs. de foreninger, aftenskoler m.v., som kan opnå tilskud eller anvises lokaler efter folkeoplysningslovens regler.
Ligeledes vil selvorganiserede grupper i princippet skulle inddrages. Det forudsætter dog, at de er organiseret på en sådan måde, at det er muligt at identificere en repræsentation for denne del af den folkeoplysende virksomhed.
 
Generelt har kommunalbestyrelsen, jf. lovens § 33, stk. 1, kompetencen til at træffe beslutning om alle forhold vedrørende virksomhed efter folkeoplysningsloven, der ikke er henlagt til anden myndighed.

Sagsid.: 17/62487
Resume
I henhold til de af Byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd - herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste – skal Byrådet og udvalgene godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder.
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår,
 
1. at Kultur- og Fritidsudvalget tager stilling til mødelisten.
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 21-04-2020
Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
1. at mødelisten april 2020 godkendes.
Sagsfremstilling

Historik

Byrådet vedtog i møde 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste
 
 

Inddragelse og høring

Intet
 
 

Beskrivelse

Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
Hvis Kultur- og Fritidsudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Intet
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra Byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.
Bilag