You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat (ekstraordinært møde)

torsdag den 14. maj 2020 kl. 20:00

Mødested Skype møde
Udvalg Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedeltagere Birgith B. Langballe, Jakob Ekberg, Mads Panny, Michael Nøhr, Niels-Jørgen Ottesen
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 20/18275
Resume
Sagen vedrører Kultur- og Fritidsudvalgets stillingtagen til en gradvis genåbning af undervisningsaktiviteter i Kulturskolen Viborg
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget, at udvalget drøfter hvorvidt,
 
1. at Kulturskolen Viborg med virkning fra mandag 18. maj 2020 genåbner for undervisningsaktiviteter under hensyn til sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger, -begrænsningerne i forsamlingsforbuddet, samt de generelle anbefalinger for genåbning, som er udarbejdet af Danske Musik- og Kulturskoler.
 
2. at Kulturskolen fra mandag 18. maj 2020 og frem til sommerferien 27. juni 2020 erstatter flest muligt af de undervisningslektioner, der har været aflyst begrundet i Covid-19 situationen.
 
3. at eventuel tilbagebetaling for aflyst og ikke erstattet undervisning sker i overensstemmelse med de generelle regler og betalingsbetingelser som er gældende for Kulturskolen Viborg i undervisningsåret 2019/2020.
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 14-05-2020
Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
1. at Kulturskolen Viborg med virkning fra mandag 18. maj 2020 genåbner for undervisning i musik for solo og mindre hold med op til 3 deltagere, under hensyn til sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger, begrænsningerne i forsamlingsforbuddet og de generelle anbefalinger for genåbning, som er udarbejdet af Danske Musik- og Kulturskoler,
 
2. at Kulturskolen fra mandag 18. maj 2020 og frem til sommerferien 27. juni 2020 erstatter flest muligt af de musikundervisningslektioner, der har været aflyst begrundet i Covid-19 situationen,
 
3. at Kulturskolens øvrige aktiviteter afventer kommende faser af genåbningen, 
 
4.  at Kultur- og Fritidsudvalget bemyndiger direktør for Kultur & Udvikling til at effektuere kommende faser af genåbningen på kultur- og fritidsområdet så snart disse er besluttet og udmeldt fra centralt hold og forventede retningslinjer for området er modtaget, og
 
5.  at eventuel tilbagebetaling for aflyst og ikke erstattet undervisning sker i overensstemmelse med de generelle regler og betalingsbetingelser som er gældende for Kulturskolen Viborg i undervisningsåret 2019/2020.
 
Sagsfremstilling

Historik

Intet
 
 

Inddragelse og høring

Intet
 
 

Beskrivelse

Viborg Kommune er lovmæssigt forpligtet til at tilbyde undervisning i musik. Øvrige undervisningsaktiviteter i Kulturskolen Viborg udbydes med hjemmel i kommunalfuldmagten.
 
Musik- og Kulturskolerne er ikke omtalt i aftalerne mellem folketingets partier og regeringen, -hverken i forbindelse med aftalerne om samfundets nedlukning, eller gradvise genåbning.
 
I kommuner hvor den lovpligtige musikundervisning organisatorisk er placeret under B&U-området er genåbningen allerede gennemført flere steder, parallelt med genåbningen af skoler og daginstitutioner.
 
Kulturministeren har i svar på henvendelse fra KL redegjort for at hun mener, at kommunerne bør holde forældre (betalere) økonomisk skadesfri for konsekvenserne af nedlukningen,-”så forældrene undgår at betale en ydelse de ikke modtager”.
 
Forligskredsen bag aftalen om genåbningens fase 2 har besluttet at undervisning og eksaminer med krav om fysisk fremmøde kan påbegyndes pr. 18. maj 2020.
 
Det er forvaltningens vurdering, at man på baggrund af, at Musik- og Kulturskolerne ikke er omtalt eksplicit i aftalepapirerne for samfundets gradvise genåbning, og at Musik- og Kulturskolerne ikke er omfattet af kulturministeriets sektorhandleplaner, kan fortolke Kulturskolens undervisning som undervisning, der forudsætter fysisk tilstedeværelse (krav om fysisk tilstedeværelse).
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Intet
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Kulturskolen Viborg har i indeværende undervisningsår en indtægt fra deltagerbetaling på 3.100.000 kr. I henhold til Kulturskolens betalingsbetingelser skal der finde forholdsmæssig tilbagebetaling sted ved flere end 3 aflysninger (gælder ikke elevens egne aflysninger).
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Lov om musik, samt bekendtgørelse for musikskoler.
Bilag

Sagsid.: 20/13493
Resume
På baggrund af regeringens udmelding om genåbning af samfundet fase 2 er der åbnet op for nogle dele af kultur- og idrætslivet, primært professionel idræt uden tilskuere, bibliotekers ud- og indlån og alle udendørs breddeidrætter. Blandt andet på idrætsområdet har der indenfor f.eks. fodbold og håndbold været stor usikkerhed, indtil DIF, DGI og KL den 13. maj blev enige om nogle fælles retningslinjer.
 
I samme periode har alle foreninger kunnet søge om tilskud fra national hjælpepakke på i alt 50 mio. kr., administreret gennem DIF, DGI og DUF. Ligeledes har visse kulturinstitutioner kunnet søge om tilskud fra andre nationale hjælpepakker, ligesom der lokalt i Viborg Kommune er besluttet hjælpepakker i både Kultur- og Fritidsudvalget og i Økonomi- og Erhvervsudvalget.
 
Endelig er en række større events og offentlige arrangementer aflyst – nogle udskudt til senere på året, andre enten udskudt til 2021 eller helt aflyst.
 
På mødet gives en bred orientering om ovennævnte og hvordan de forskellige områder håndteres, ligesom der vil være mulighed for spørgsmål og drøftelse af fortolkning af de udmeldte retningslinjer m.m.
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at orienteringen drøftes og tages til efterretning
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 14-05-2020
Orienteringen drøftet og taget til efterretning.
 
Kultur- og Fritidsudvalget bemyndiger direktør for Kultur & Udvikling til at effektuere kommende faser af genåbningen på kultur- og fritidsområdet, så snart disse er besluttet og udmeldt fra centralt hold og forventede retningslinjer for området er modtaget.
Sagsfremstilling

Historik

Intet
 
 

Inddragelse og høring

Intet
 
 

Beskrivelse

Torsdag 7. maj 2020 præsenterede statsmininister Mette Frederiksen fase 2 i genåbningen af Danmark., og følgende initiativer kunne bl.a. igangsættes:
 
  • 6.-10. klasser i gang (18. maj)
 
  • Hjemmearbejde i private virksomheder
 
  • Professionel idræt uden tilskuere
 
  • Ind- og udlån på biblioteker (18. maj)
 
  • Idræts- og foreningsliv - udendørs
 
  • Afslutning af forløb på efterskoler (18. maj)
 
I takt med genåbningen er der behov for, at offentlige tilsyn og kontrolmyndigheder følger med.
 
 
På mødet i dag vil der både være generel orientering fra forvaltningen og mulighed for drøftelse af særlige opmærksomhedsområder:
 
  • Sundhedsmyndighedernes retningslinjer for fysisk afstand
  • Sundhedsmyndighedernes retningslinjer for god hygiejne
  • Forsamlingsforbuddets maksimale grænse på 10 personer.
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Intet
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet