You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

tirsdag den 2. juni 2020 kl. 12:00

Mødested M5/Rådhuset
Udvalg Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedeltagere Birgith B. Langballe, Jakob Ekberg, Mads Panny, Niels-Jørgen Ottesen
Fraværende Michael Nøhr
Bemærkninger

Sagsid.: 19/50058
Resume
Udvalgets forslag til drifts- og anlægsbudget for 2021-2024 færdiggøres og indgår herefter i det basisbudget, som Økonomi- og Erhvervsudvalget behandler 19. august 2020. Det drøftes, hvilke ændringer, der indgår i budgetforslaget, i form af eventuelle økonomiske udfordringer og nye driftsønsker på driftsbudgettet og eventuelle nye anlægsønsker. Herunder drøftes det, hvordan sådanne ændringer kan finansieres. 
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at forslaget til driftsbudget godkendes,
 
2. at forslaget til tekniske ændringer af det allerede vedtagne anlægsbudget godkendes,
 
3. at udvalget godkender eventuelle nye anlægsønsker, der ønskes fremsat overfor byrådet, herunder forslag til finansiering og tilhørende idéoplæg, og
 
4. at orientering om bemærkninger til budgetforslaget fra MED-systemet og andre relevante høringsparter tages til efterretning.
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 02-06-2020
Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
1. at forslaget til driftsbudget godkendes, dog således,at udvalget, til Byrådets afsluttende budgetbehandling, genfremsender forslag om dækning af merudgifter på 935.000 kr. til varme på kultur- og idrætsinstitutioner i Viborg by på grund af udefra kommende og uforholdsmæssig stor stigning i varmepriser i Viborg by,
 
2. at forslaget til tekniske ændringer af det allerede vedtagne anlægsbudget godkendes,
 
3. at det foreslås, at budgetramme for anlæg af ny kunstgræsbane i Stoholm forhøjes med 664.000 kr. til samlet 2.800.000 kr. ved etablering af kunstgræsbane med gummigranulat som infill, alternativt 1.264.000 kr. til etablering af kunstgræsbane med anden infill,
 
4. at Kultur- og Fritidsudvalget fremsender forslag om tilskud på 1 mio. kr. til investering i permanent lyd- og lysanlæg i forbindelse med spillestedets udpegning som regionalt spillested til Byrådets budgetbehandling med udvalgets anbefaling,
 
5. at de ansøgninger om anlægstilskud, som udvalget har modtaget, fremsendes til at indgå i Byrådets afsluttende budgetlægning for 2021-2024. Det drejer sig om følgende projekter:
 • Multihuset NørreÅ, ansøgning om 8.000.000 kr. i anlægstilskud
 • Skals Idrætscenter, renovering af svømmehal, 1.500.000 kr. i anlægstilskud
 • Bjerringbro Idrætspark, etablering af depot/værksted, 1.000.000 kr. i anlægstilskud
 • Ny fodboldbane, Bruunshåb, besluttet i forbindelse med tidligere analyse vedr. baneanlæg, 1.420.000 kr. i anlægsudgift.
Hvis det besluttes, at projekterne ikke indarbejdes i budget 2021-2024, indgår projekterne i kommende analyser vedr. halinvesteringer og investeringer i baneanlæg,
 
6. at orientering om bemærkninger til budgetforslaget fra MED-systemet og andre relevante høringsparter tages til efterretning.
Sagsfremstilling

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog på mødet 19. februar 2020, sag nr. 17, spilleregler, procesplan og principper for årets budgetlægning. Efter den fælles procesplan skal udvalgene senest i juni færdiggøre deres budgetforslag.
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget har på mødet 15. april 2020, sag nr. 24, besluttet hvilke af udvalgenes budgetudfordringer, der skal indgå i prioritering på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 17. juni 2020. Her afklares, hvilke budgetudfordringer der allerede på nuværende tidspunkt sendes retur til udvalgene med henblik på, at udvalgene selv skal finde finansiering.
 
 

Inddragelse og høring

Der orienteres på mødet om bemærkninger fra MED-systemet og andre relevante høringsparter til udvalgets budgetforslag.
 
 

Beskrivelse

Budgethæfte
Der anvendes i budgetlægningen et budgethæfte, som giver et samlet overblik over udvalgets budgetforslag. Budgethæftet er blevet udbygget med nye oplysninger i løbet af budgetlægningen, så det nu indeholder det endelige budgetforslag. Budgethæftet kan ses som bilag nr. 1.
 
Forslag til driftsbudget
Forslaget til driftsbudget består som udgangspunkt af overslagsår 2021-2023 i det allerede vedtagne budget. Dette er korrigeret for pris- og lønudviklingen og tillægsbevillinger. Dertil kommer de ændringer, som udvalget beslutter.
 
Ændringerne kan opdeles i tre hovedelementer: økonomiske udfordringer, nye driftsønsker og forslag til finansiering af disse. Med de spilleregler, som Økonomi- og Erhvervsudvalget har vedtaget, skal udvalget selv finansiere både udfordringer og driftsønsker.
Tabellen nedenfor viser, om der er balance i forslaget til driftsbudget.
 
 
Budgetbalance på driftsbudgettet (i 1.000 kr.)
 
2021
2022
2023
2024
Henvisning til budgethæfte (bilag nr. 1)
Kommentar
Udfordringer
935
935
935
935
Afsnit 5.1
Der er ikke afsat beløb på alle udfordringer
Driftsønsker
0
80
80
105
Afsnit 5.2
Ønskerne er en følge af afledt drift.  Der er ikke afsat beløb på alle projekter
Finansiering
 
 
 
 
Afsnit 5.3
Der er ikke fundet finansiering
I alt
935
1.015
1.015
1040
-
 
 
Tabellen ovenfor viser, at driftsbudgettet samlet set ikke balancerer.
Ubalancen fremkommer som følge af, at en række institutioner i Viborg har kraftigt forøgede udgifter til varme (Viborg Bibliotekerne, Viborg Museum, Kulturskolen, Viborg Stadioncenter og Viborg Svømmehal). Situationen er særlig i Viborg, fordi der i 2019 gennemførtes stigninger i varmeprisen, som langt overstiger de fremskrivningsprocenter, der er udsendt fra KL og som er godkendt i forbindelse med budgetvedtagelsen.
Problemstillingen indgår også i forbindelse med forventet regnskab 2020.
 
Driftsønsker vedrører driftsudgift for ny kunstgræsbane i Stoholm og ny fodboldbane i Bruunshåb.
 
Fritidsrådet behandlede budgetforslag for 2021-2024 på mødet den 19. maj 2020 (sag nr. 3). Fritidsrådet besluttede:
 
1. at sagen oversendes til Kultur- og Fritidsudvalgets møde 2. juni 2020 med indstilling om,
 
2. at budgetforslaget godkendes,
 
3. at takster for lokaletilskud tages til efterretning,
 
4. at gebyrsatser godkendes som foreslået i sagsfremstillingen,
 
5. at nye lokaleudgifter, jfr. sag nr. 2 på mødet i dag, godkendes som indstillet og finansieres inden for rammen af lokaletilskud.  
 
 
Forslag til teknisk tilretning af anlægsbudgettet
 
Som en del af budgetforslaget skal de allerede vedtagne anlægsprojekter korrigeres for tekniske ændringer. Formålet med den tekniske tilretning er, at anlægsbasisbudgettet afspejler en realitisk tidsplan for de enkelte anlægsprojekter.
 
I alt er der tekniske ændringer for 17,2 mio. kr. i 2021 og 14,3 mio. kr. i 2022.
De enkelte ændringer er beskrevet i budgethæftet (bilag 1, afsnit 7.1 og 7.2).
 
Fremrykning af anlægsprojekter til 2020 i lyset af covid-19-situationen:
På mødet 22. april 2020, (sag nr. 18), har byrådet besluttet, at der med henblik på at understøtte aktiviteten i virksomhederne fremrykkes drifts- og anlægsudgifter til 2020 for samlet 36.113.000 kr., der midlertidigt finansieres af kassebeholdningen, idet drifts- og anlægsudgifterne reduceres tilsvarende i basisbudgettet for 2021-2024.
 
Byrådets beslutning betyder, at der er fremrykket anlægsudgifter for 3 mio. kr. til 2020 på Kultur- og Fritidsudvalgets anlægsbudget. De 3 mio. kr. er fremrykket fra budget 2021 og vedrører projektet ”Investeringer i renovering og nybyggeri i selvejende idrætshaller”.
 
 
Nye anlægsønsker
Nye anlægsønsker skal efter spillereglerne for budgetlægningen finansieres inden for det eksisterende anlægsbasisbudget, som udgør budgetrammen, eller ved at udskyde projekter til 2025.
 
Tabellen nedenfor viser de anlægsønsker, som Kultur- og Fritidsudvalget har modtaget i forbindelse med den igangværende budgetlægning:
 
Udvalgets anlægsønsker herunder finansieringsforslag
 
Nye ønsker/særlige problemstillinger
Ny svømmehal, anlægsprojekt og finansieringsmodel – Evt. ”grøn løsning”
Forslag om valg af grønne løsninger, som understøtter bæredygtighed i nyt svømmehalsprojekt. Merudgiften er pt. uafklaret. Der vil være afledte besparelser i drift af ny svømmehal.
 
Ny bydel øst for Viborg – Udvikling af idræts- og fritidsfaciliteter i Houlkær
Forslag om, at der disponeres anlægsmidler til udvikling af idræts- og fritidsfaciliteter i Houlkær og ny bydel, Taphede. Der henvises til særskilt sagsfremstilling.
 
Nye ønsker *)
 
 
 
 
 
 
(i 1.000 kr., 2021 P/L)
2021
2022
2023
2024
2025
I alt
Kunstgræsbane -Grøn løsning
1.264
 
 
 
 
1.264
Multihuset NørreÅ
 
 
 
8.000
 
8.000
Skals Idrætscenter, renovering af svømmehal
 
 
 
1.500
 
1.500
Bjerringbro Idrætspark, depot
 
 
 
1.000
 
1.000
Ny fodboldbane, Bruunshåb
 
 
 
1.420
 
1.420
Finansiering
 
 
 
 
 
 
Motorcross baneanlæg
-434
-2.539
 
 
 
-2.973
 
 
 
 
 
 
 
I alt
830
-2.539
0
11.920
0
10.211
 
*) Nye ønsker er anført med beløbene fra de enkelte ansøgninger/vurderinger.
Tabellen viser, at der ikke er fundet finansiering til anlægsønskerne, idet det dog bemærkes, at rådighedsbeløb vedr. motocrossbaneanlæg på Bjerring Hede ikke realiseres jfr. byrådets beslutning på mødet 22. april 2020 (sag nr. 7). De enkelte anlægsønsker er yderligere beskrevet i budgethæftet (bilag 1, afsnit 7.3). De mere uddybende idéoplæg kan ses som bilag nr. 2. Afledte driftsudgifter er indregnet, som driftsønsker ovenfor.
 
I lighed med tidligere år er repræsentanter for Fritidsrådet og for Viborg Idrætsråd inviteret til møde om budgetforslag med Kultur- og Fritidsudvalget.
 
Repræsentanter for Fritidsrådet møder kl. 14.00
Repræsentanter for Viborg Idrætsråd møder kl. 14.45.
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Forslaget til drifts- og anlægsbudget indgår i det basisbudget, som Økonomi- og Erhvervsudvalget behandler på mødet den 19. august 2020. Basisbudgettet er udgangspunktet for de efterfølgende politiske forhandlinger om budget 2021-2024. Eventuelle nye anlægsønsker indgår i byrådets budgetmaterialer.
 
Der er i budgettet for 2021-2024 indregnet reduktioner for 19,7 mio. kr. i hvert af årene. Reduktionerne er placeret som en pulje under Økonomi- og Erhvervsudvalget. På mødet 17. juni 2020 i Økonomi- og Erhvervsudvalget drøftes direktionens oplæg til udmøntning af reduktionsforslag på de enkelte fagudvalg.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet
Bilag

Sagsid.: 19/50043
Resume
I de seneste mange år har alle udvalgene 3 gange årligt udarbejdet en budgetopfølgning hhv. 31. marts, 30. juni og 30. september. Økonom- og Erhvervsudvalget besluttede imidlertid på mødet 22. januar 2020 (sag nr. 10), at der - på grund af implementering af nyt økonomisystem - i 2020 alene udarbejdes 2 budgetopfølgninger opgjort hhv. pr. 30. april og 30. september.
 
Udvalgenes opfølgninger samles efterfølgende i en fælles sag, der forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet. I denne fælles sag kan det ses, om der forventes økonomisk balance for hele Viborg Kommunes regnskab.
 
I denne sag er det forventede regnskabsresultat for Kultur- og Fritidsudvalgets ansvarsområder opgjort pr. 30. april 2020 og sammenholdt med det oprindelige og det korrigerede budget.
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til byrådet (via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),
 
1. at budgetopfølgningen pr. 30. april 2020 godkendes.
 
Endvidere foreslår direktøren for Kultur & Udvikling, at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget (ligeledes via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),
 
2. at de omplaceringer mellem politikområder, der er anført i bilag 3, som berører Kultur- og Fritidsudvalget, godkendes.
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 02-06-2020
Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til byrådet (via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),
 
1. at budgetopfølgningen pr. 30. april 2020 godkendes.
 
Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget (ligeledes via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),
 
2. at de omplaceringer mellem politikområder, der er anført i bilag 3, som berører Kultur- og Fritidsudvalget, godkendes.
Sagsfremstilling

Historik

Intet
 
 

Inddragelse og høring

Intet
 
 

Beskrivelse

I den efterfølgende tabel 1 er det forventede regnskabsresultat for Kultur- og Fritidsudvalgets ansvarsområder opgjort pr. 30. april 2020 og sammenholdt med både det oprindelige og det korrigerede budget. 
 
I sagsfremstillingen er alene redegjort for de væsentligste forventede afvigelser i forhold til udvalgets korrigerede budget, der er det aktuelle budget, som udvalget kan disponere inden for.
 
Det korrigerede budget er det oprindelige budget korrigeret for eventuelle omplaceringer og tillægsbevillinger - herunder overførsler af uforbrugte budgetbeløb fra 2019. Overførslerne fra 2019 blev godkendt af byrådet på mødet 22. april. 2020 (sag nr. 17).
 
Byrådet godkendte endvidere på mødet 22. april 2020 (hhv. sag nr. 21 og 20) nedsættelse af alle udvalgenes serviceudgifter i 2020 på grund af lavere pris- og lønskøn udmeldt af KL samt lavere udgifter til feriepenge i 2020 på grund af den nye ferielov, hvilket også er indregnet i budgetopfølgningen.
 
Mio. kr. (minus = indtægter)
Budget
Forventet
regnskab
Forventet afvigelse
 
 Oprindeligt
 Korrigeret
30. april
 
I forhold til oprindeligt budget (kol 1)
 
I forhold korr.budget (kol. 2)
 
1
2
3
4
5
Drift
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Serviceudgifter
 
 
 
 
 
      Kultur
90,6
91,5
90,9
0,3
-0,6
      Folkeoplysning og     Idrætsanlæg
86,9
92,6
90,9
4,0
-1,6
Serviceudgifter i alt
177,6
184,1
181,8
4,3
-2,3
 
 
 
 
 
 
Anlæg, skattefinansieret
34,3
38,2
24,2
-10,1
-14,0
 
 
 
 
 
 
Drift og anlæg i alt
211,9
222,2
206,0
-5,9
-16,2
Tabel 1
 
 
KONKLUSION
Overordnet set forventes der mindreforbrug på både drift og anlæg. Der forventes et mindreforbrug på driften på 2,3 mio. kr., mens der på anlæg forventes et mindreforbrug på 14 mio. kr.
 
Mindreforbruget på driften skyldes hovedsageligt overførsler af mindreforbrug fra tidligere år samt mindreudgifter som følge af aflysning af Stadionkoncert, Snapsting og Håndbold Award i 2020. Der er fortsat merforbrug på Viborg Museum herunder magasinet på Tagtækkervej, grundet manglende indtægter.
 
Der er i budgetopfølgningen indregnet Corona-relaterede mer/mindreudgifter for perioden 12. marts til 10. maj 2020. De kommunale områder, der har været mest udfordret har været Viborg Stadion Center, Viborg Svømmehal og Viborg Bibliotekerne, grundet nedlukning og manglende indtægter. Viborg Stadion og Viborg Svømmehal har fået kompensation for en måneds mistede indtægter (Økonomi- og Erhvervsudvalget 15. april 2020, sag nr. 23), hvilket er medtaget i opfølgningen. Fortsætter nedlukningen, må der forventes højere merforbrug på flere af kulturinstitutionerne.
 
Tilsvarende vil være gældende for selvejende institutioner med svømmehaller, som også mister billetindtægter som følge af nedlukningen.
 
Mindreforbruget på anlæg skyldes tidsforskydninger.
 
En mere detaljeret redegørelse for afvigelser kan ses i vedlagte bilag nr. 1.
 
Det gælder generelt for en række politikområder, at de er præget af merudgifter afledt af Corona-situationen. Med hensyn til Corona-relaterede udgifter har regeringen givet ”budgetgarantier” så kommunerne under et kan forvente en kompensation over bloktilskuddet, så de ekstraordinære udgifter ikke går ud over velfærdsområderne.
 
 
ANLÆG
Der forventes mindreforbrug på 14 mio. kr. i 2020 på anlægsprojekterne. Der er tale om tidsmæssige forskydninger på fx Medfinansiering af ny foreningssvømmehal og projekterne vedr. Viborg Museum: Ombygning og Ny basisudstilling.
En mere detaljeret forklaring gives i bilag 1.
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på mødet den 14. juni 2017, sag nr. 4, at udvalgene i forbindelse med hver af de kvartalsvise budgetopfølgninger udarbejder oversigt over det forventede tidsforløb for de største anlægsprojekter. Der er medtaget alle projekter, hvor der isoleret set i 2020 er afsat min. 2 mio. kr. eller, hvor der er afsat beløb på basisbudgettet i 2021-2024. De forventede tidsforløb for Kultur- og Fritidsudvalgets projekter er vedlagt som bilag nr. 2. 
 
FLYTNING MELLEM POLITIKOMRÅDER 
Som digital platform til understøttelse af ledelsesmåling er der indgået aftale med MUSSKEMA.dk. Aftalen rummer mulighed for anvendelse af systemet til digital understøttelse af MUS-samtaler i hele organisationen. En arbejdsgruppe nedsat af Hoved-MED har tidligere peget på MUSSKEMA.dk som den mest velegnede leverandør til digital understøttelse af MUS-samtaler i organisationen. Udgiften er 0,4 mio. kr., som fordeles ud på alle lønkonti i hele organisationen. For Kultur- og Fritidsudvalget betyder det en årlig reduktion på 8 t. kr.
 
Kulturudvalgets dispositionssum er fordelt på politikområderne Kultur og Folkeoplysning og Idrætsanlæg. Der er størst træk på kontoen under politikområdet kultur, hvilket har medført et merforbrug på 322 t. kr. i 2019, mens der var et mindreforbrug på 587 t. kr. dispositionssummen under Folkeoplysning og Idrætsanlæg.
Det foreslås at merforbruget på dispositionssummen under politikområde Kultur i 2019 dækkes af dispositionssummen under Folkeoplysning og Idrætsanlæg, således at der flyttes 322 t. kr. mellem de to politikområder.
 
Der blev på mødet i Kultur- og Fritidsudvalgets møde 21. april 2020, sag nr. 7, godkendt driftsaftale om nyt foreningshus i Møldrup. I den forbindelse flyttes der 30 t. kr. fra politikområde Beredskab og Ejendomme til politikområde Kultur.
 
Flytningerne mellem politikområder fremgår af bilag 3
 
 
HJÆLPEPAKKER
På Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 15. april 2020, sag nr. 23, blev det besluttet, at der skulle oprettes en ”Kulturbuffer pulje” på 3 mio. kr. Denne pulje er fordelt på de to politikområder og er således medtaget i denne opfølgning med en forventning om, at hele puljen anvendes i 2020.
 
Der er en national hjælpepakke på aftenskoleområdet, som vi endnu ikke ved hvordan udmøntes. Denne pulje er der ved denne opfølgning ikke taget højde for. Dette kan betyde, at der vil komme et mindreforbrug på området.
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Intet
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet
Bilag

Sagsid.: 18/56987
Resume
Sagen vedrører det videre forløb for etablering af ny svømmehal ved Viborg Idrætshøjskole på Vinkelvej i Viborg.
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
1. at den til sagen vedhæftede plan fra Viborg Svømmeklub for ikke-kommunal medfinansiering til projektet på 8 mio. kr. godkendes,
 
2. at den til sagen vedhæftede skitse for projekt danner baggrund for det videre arbejde, herunder igangsætning af førnævnte finansieringsplan og etablering af dialog med fonde,
 
3. at der på baggrund af ovenstående arbejdes videre med projektet og at sagen genoptages, når der foreligget et samlet beslutningsgrundlag for projektet.
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 21-04-2020
Sagen udsættes til næste møde i Kultur- og Fritidsudvalget.
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 02-06-2020
Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
1. at den til sagen vedhæftede plan fra Viborg Svømmeklub for ikke-kommunal medfinansiering til projektet på 8 mio. kr. godkendes, idet det præciseres, at der ikke gives kommunal lånegaranti til finansiering af svømmeklubbens egenfinansiering,
 
2. at den til sagen vedhæftede skitse for projekt danner baggrund for det videre arbejde, herunder igangsætning af førnævnte finansieringsplan og etablering af dialog med fonde,
 
3. at der på baggrund af ovenstående arbejdes videre med projektet og at sagen genoptages, når der foreligger et samlet beslutningsgrundlag for projektet.
Sagsfremstilling

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget behandlede sidst sagen på mødet 11. december 2019.
 
Udvalget besluttede følgende:
 
”Den nye svømmehal placeres fysisk ved Viborg Idrætshøjskole i henhold til det i sagen anførte. Dette under forudsætning af, at der sker afklaring af vilkår for samdrift.
Sagen tilbagesendes herefter til fornyet behandling i Kultur- og Fritidsudvalget.”
 
Af sagsfremstillingen fremgik bl.a., at forvaltningen har vurderet, at en ny svømmehal kan placeres på Viborg Idrætshøjskole på areal syd for eksisterende svømmehal.
 
Den optimale placering af en ny svømmehal med dimensionerne 30 * 60 meter vil kræve dispensation i forhold til bestemmelserne om fredskov i skovloven.
 
Hvis den optimale placering af ny svømmehal ikke opnås, kan dimensioneringen af byggeriet evt. ændres med en fortsat placering af svømmehallen syd for eksisterende svømmehal.
 
Såfremt der skal søges dispensation fra skovloven, skal tilladelse indhentes ved Miljøstyrelsen. Der er indledt en drøftelse med Miljøstyrelsen.
 
Herudover fremgår, at den detaljerede finansieringsplan fra Viborg Svømmeklub om egenfinansiering på 8 mio. kr. i forbindelse med anlægsprojektet ikke forelå på daværende tidspunkt. Planen er efterfølgende fremsendt til Viborg Kommune af Viborg Svømmeklub.
 
Sagen genoptages derfor i Kultur- og Fritidsudvalget.
 
 

Inddragelse og høring

Projektet realiseres i tæt samarbejde med svømmeklubben og med Viborg Idrætshøjskole.
Andre brugere af ny svømmehal inddrages undervejs i forløbet.
 
 

Beskrivelse

Viborg Svømmeklub har fremsendt plan for egenfinansieringen på projektet, som udgør mindst 8 mio. kr.
 
Af planen fremgår følgende:
 
Engangsindtægter:
Beløb
 • Renovering af omklædningsfaciliteter (Viborg Idrætshøjskole)
2.000.000
 • Kontantbeløb
1.000.000
 • Optagelse af kreditforeningslån (klublokale m.v.)
2.000.000
Engangsindtægter i alt
5.000.000
 
 
Fonde
2.000.000
 
 
Forhøjede indtægter indtil åbning:
 
 • Kontingent for alle medlemmer fra og med kommende sæson
100.000
 • Hjælpearrangementer. Hjælp til andre foreninger og arrangørers arrangementer
100.000
I alt
200.000
 
 
Sponsorater i forbindelse med opstart og derved mulighed for løbende afdrag:
 
 • Erhvervssponsorer, 5-årige sponsorater á 10.000 kr.
500.000
 • Private sponsorer á 1.000 kr.
500.000
 • Navnesponsorat for svømmehallen, aftaler i 5 år
250.000
I alt
1.250.000
 
 
I alt estimerede engangsindtægter og forhøjede løbende merindtægter
8.450.000
 
Herudover anfører svømmeklubben, at den budgetterer med 300 ekstra medlemmer med baggrund i den øgede vandtid og den fortsatte efterspørgsel på vandaktivitet.
 
Såfremt der ikke kan hentes midler fra fonde o.lign., er klubben indstillet på selv på anden måde at fremskaffe de resterende midler.
 
Forvaltningen har efter aftale med Viborg Svømmeklub og Viborg Idrætshøjskole fået udarbejdet en skitsering af, hvordan en ny svømmehal ved Viborg Idrætshøjskole kunne se ud. Skitsering er udarbejdet, således at den kan indgå i det materiale, som Viborg Svømmeklub skal bruge, når de skal i dialog med fonde m.fl. om medfinansiering af projektet.
 
En anden problemstilling i sagen vedrører placeringen af den nye svømmehal i forhold til skovareal syd for hallen. Svømmehallen kan placeres på idrætshøjskolens areal, men der vil i en byggefase være behov for, at bruge areal syd for bygningen til arbejdsareal i forbindelse med et kommende byggeri. Forvaltningen har kontaktet Miljøstyrelsen herom, og efter dialog vurderes, at den ønskede placering er mulig, dog efter indhentning af dispensation fra fredsskovspligten. Det noteres i forlængelse heraf, at det er vigtigt, at byggeriet arkitektonisk udformes under hensyn til dets beliggenhed tæt op af Forstbotanisk Have.
 
Det er i forløbet forudsat, at Viborg Kommune etablerer og ejer den nye svømmehal og der er indledt forhandlinger med Viborg Idrætshøjskole for at afklare mulighed for opkøb eller leje af areal. Når der foreligger afklaring heraf, genoptages sagen.
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Planlægningen af projektet er igangsat og det forventes, at projektet kan realiseres i 2021 og 2022. Det forventes, at en mere detaljeret tidsplan, som også indeholder tidsplan for udbud, projektfase og realisering kan foreligge, når sagen genoptages.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Der er i Viborg Kommunes investeringsoversigt for perioden 2020-2023 afsat følgende rådighedsbeløb:
 
Budget 2020 – Anlægsudgift:
5.376.000 kr.
Budget 2021 – Anlægsudgift:
17.376.000 kr.
Budget 2022 – Anlægsudgift:
Budget 2022 – Anlægsindtægt:
38.574.000 kr.
8.160.000 kr.
 
Samlet 2020-2022 – Anlægsudgift:
Samlet 2020-2022 – Anlægsindtægt:
 
61.326.000 kr.
8.160.000 kr.
 
Netto:
53.166.000 kr.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet
Bilag

Sagsid.: 18/29677
Resume
Byrådet har på mødet 12. maj 2020, bevilget 21,9 mio. kr. til investeringer i idrætshaller i perioden 2020-2022. Kultur- og Fritidsudvalget behandlede sagen på mødet 21. april 2020, sag nr. 4, og anmodede her forvaltningen om at udarbejde forslag til retningslinjer for administration af puljen.
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender retningslinjer for administration af pulje til halinvesteringer, således som beskrevet i sagen med bilag.
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 02-06-2020
Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
1. at godkende retningslinjer for administration af pulje til halinvesteringer, således som beskrevet i sagen med bilag.
Sagsfremstilling

Historik

Byrådet bevilgede på mødet 12. maj 2020, sag nr. 7, 21,9 mio. kr. til investeringer i idrætshaller.
Bevillingen er fordelt med 10,3 mio. kr. i 2020, 4,3 mio. kr. i 2021 og 7,3 mio. kr. i 2022. Bevillingen svarer til de anlægstilskud, der tidligere er godkendt i forbindelse med Viborg Idrætsråds analyser og indstillinger vedr. investeringer i idrætshallerne på Kultur- og Fritidsudvalgets møder 26. november 2019, sag nr. 2 og 30. oktober 2018, sag nr. 7.
 
Det kommunale tilskud udgør 50 % af den samlede anlægsinvestering i hvert enkelt projekt.
 
Der er herudover afsat 6 mio. kr. i puljen i 2023, som ikke er udmøntet.
 
 

Inddragelse og høring

Forslaget har været sendt til høring i Viborg Idrætsråd og er tilrettet i forhold til bemærkninger herfra.
 
 

Beskrivelse

Forvaltningen har sammen med Viborg Idrætsråd udarbejdet forslag til retningslinjer for administration af pulje.
 
Retningslinjerne/proceduren er beskrevet i bilag til sagen.
 
Hovedpunkterne er:
 
 • Den selvejende idrætshal skal fremsende konkret projekteret projekt til Kultur & Udvikling.  Materialet skal udover projektbeskrivelse indeholde anlægsbudget, finansieringsplan, indhentede tilbud og evt. konsekvenser for idrætshallens driftsbudget. Det er en forudsætning, at den selvejende hal selv bidrager med min. tilsvarende beløb som egenfinansiering.
 
 • Som udgangspunkt kan bevillingen først frigives i det budgetår, hvor der jf. hal analysen er afsat beløb til formålet. Der henvises til Byrådssag fra 12. maj 2020, sag nr. 7, hvor de enkelte projekter fremgår ift. etape/år.
 
 • Kultur & Udvikling fremsender til godkendelse / udtalelse hos Viborg Idrætsråd, således at der sikres overensstemmelse mellem det projekt, der indgår i beslutning om investeringer og det projekt, der realiseres.
 
 • Viborg Idrætsråd gennemgår projektet/ansøgningen med henblik på at sikre at formål og kriterier er opfyldte iht. hal analysen, og indgår i dialog med hallen om evt. uafklarede detaljer. Herefter fremsendes udtalelse til Kultur & Udvikling.
 
Administrativ godkendelse:
 
 • Projekter med en samlet anlægssum på max. 1 mio. kr. godkendes i forvaltningen, under forudsætning af, at projektet realiseres som beskrevet i halanalysen, udarbejdet af Viborg Idrætsråd, og godkendt i Kultur – og Fritidsudvalget.
 
Politisk godkendelse:
 
 • Projekter med en samlet anlægsudgift på mere end 1 mio. kr. og projekter, som indebærer afledte driftsudgifter til driftstilskud og lokaletilskud m.m. på mere end 50.000 kr. foreligges Kultur – og Fritidsudvalget til godkendelse.
 
 • Frigivelse af midler sker ved fremsendelse af dokumentation for afholdte udgifter til projektet til Kultur & Udvikling. Der kan efter aftale udbetales a conto anlægstilskud jf. almindelig praksis.
 
 • Regnskab / dokumentation fremsendes, når projektet er endeligt afsluttes. Projekter under 1 mio. afsluttes administrativt, mens projekter over 1 mio. kr. foreligges KFU til godkendelse i én samlet sag
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Projekterne ventes realiseret i perioden 2020-2022.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Der kan være problemstillinger vedr. afledt drift i forhold til evt. driftstilskud, lokaletilskud m.v.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet
Bilag

Sagsid.: 20/18233
Resume
Sagen vedrører spillestedet Palettens ansøgning af Viborg Kommune om tilskud til etablering af permanent lyd- og lysanlæg i forbindelse med spillestedets udpegning som regionalt spillested fra 2021.
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter, at lade ansøgningen indgå i forhandlingerne om budget 2021, begrundet i Palettens udpegning som regionalt spillested.
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 02-06-2020
Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
1. at Kultur- og Fritidsudvalget fremsender forslag om tilskud på 1 mio. kr. til investering i permanent lyd- og lysanlæg i forbindelse med spillestedets udpegning som regionalt spillested til Byrådets budgetbehandling med udvalgets anbefaling.
Sagsfremstilling

Historik

Viborgs rytmiske spillested Paletten har siden 2009 arbejdet frem mod muligheden for igen at kunne opnå status som regionalt spillested. Paletten er i april måned 2020 blevet udpeget som ét af 19 regionale spillesteder for perioden 2021-2024. Kun to nye spillesteder opnåede denne status, hvoraf Paletten var det ene.
 
 

Inddragelse og høring

Intet
 
 

Beskrivelse

I forbindelse med Palettens udpegning som regionalt spillested for perioden 2021-2024 er Viborg Kommune kommet tilbage i den rytmiske musiks ”superliga”. Med den særlige status som regionalt spillested følger ud over et årligt statsligt tilskud på 1.200.000 kr. en særlig forpligtigelse i forhold til sikre et større – og kunstnerisk varieret koncertudbud. Det er således en del af grundlaget for spillestedets status som regionalt spillested, at koncertantallet skal stige til 100 årlige koncert i 2024.
 
Paletten flytter i løbet af efteråret 2020 fra Vesterbrogade til den nye lokalitet i tilknytning til Tinghallen, hvor der fremover vil være plads til 470 stående koncertgæster i koncertlokalet.
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Paletten er udpeget som regionalt spillested i perioden 2021-2024. Spillestedet midtvejsevalueres i 2022.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Udpegningen som regionalt spillested tilfører Paletten og den rytmiske scene i Viborg Kommune 4,8 mill.kr. i udpegningsperioden.
 
Paletten ønsker at foretage en investering i lyd- og lysteknik på i alt 2,3 mio.kr.
Viborg Kommune ansøges om 1. mio. kr. Den resterende finansiering søges dækket gennem eksterne fonde, eller som en løbende udgift finansieret over driften.
 
Paletten ejer for nuværende ikke selv egnet teknisk udstyr til koncertproduktion, hvorfor udstyret leveres af ekstern leverandør. Udgiften hertil finansieres løbende over institutionens drift. En fast teknisk installation vil derfor medføre en væsentlig besparelse på spillestedets løbende udgifter.
 
Statstilskuddet på 1,2 mio. kr. årligt, som følger med udpegningen som regionalt spillested,  gives uden krav om øget kommunal medfinansiering fra Viborg Kommunes side.
 
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Statens Kunstfond støtter de regionale spillesteder med hjemmel i ”Lov om musik”.
Bilag

Sagsid.: 20/18688
Resume
Forslag om igangsætning af projektarbejde, der skal beskrive plan for udvikling af idræts- og fritidstilbud til den nye bydel i Taphede gennem videreudvikling af nuværende faciliteter i Houlkær.
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender det i sagen beskrevne kommissorium for projektarbejde for udvikling af fritids- og idrætsfaciliteter i Houlkær og den nye bydel, Taphede,
 
2. at problemstilling vedr. anlægsmidler til udviklingsprojektet indgår i budgetlægningen for perioden 2021-2024.
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 02-06-2020
Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
1. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender det i sagen beskrevne kommissorium for projektarbejde for udvikling af fritids- og idrætsfaciliteter i Houlkær og den nye bydel, Taphede, idet projektgruppen suppleres med et medlem fra Fritidsrådet,
 
2. at der kan nedsættes underarbejdsgrupper,
 
3. at problemstilling vedr. anlægsmidler til udviklingsprojektet indgår i budgetlægningen for perioden 2021-2024.
Sagsfremstilling

Historik

Intet
 
 

Inddragelse og høring

Proces forudsætter meget høj grad af involvering af lokalområdet, lokale institutioner og andre forvaltninger.
 
 

Beskrivelse

 
Forslag til kommissorium:
 
Baggrund
Der etableres ny bydel i Taphede i de kommende år. Bydelen etableres i perioden 2020 til 2040 og får op til 1.500 boliger. Byrådet har allerede den 18. marts 2020 besluttet at sende forslag til lokalplan nr. 535 for et boligområde nord for Randersvej i Taphede, Viborg Øst i offentlig høring. Lokalplanen er første del i at udvikle Taphede. Lokalplanen giver mulighed for at etablere ca. 130-150 boliger (den vestlige del af lokalplanområdet). Der forventes mulighed for yderligere ca. 130-150 boliger i den østlige del af lokalplanområdet, hvilket dog vil kræve ny lokalplanlægning på et senere tidspunkt.
 
I takt med udbygning af boligområdet skal det sikres, at området betjenes med tilfredsstillende offentlig service, herunder skole, idræts- og fritidstilbud. Bydelen placerer sig både nord og syd for Randersvej, og det er indtil videre den politiske forventning, at området syd for Randersvej skal indgå i det nuværende Overlund skoledistrikt og dermed betjenes af de nye kommende skole-, idræts- og fritidsfaciliteter, der etableres i forbindelse med projekt Lysningen. Området nord for Randersvej forventes at indgå i det nuværende Houlkær skoledistrikt og dermed betjenes af henholdsvis Houlkær Skole og Houlkærhallen, som tilsammen med f.eks. Viborg Gymnasium & HF og Medieskolerne udgør et samlet stort skole-, uddannelses-, idræts- og institutionsområde.
 
For at tilstræbe lige og jævnt fordelt tiltrækning til disse to områder og dermed så hensigtsmæssig ressourceallokering til de to skoledistrikter som muligt ønsker Byrådet at understøtte lokale forslag fra bl.a. Houlkærhallen om at opgradere og udvide de nuværende idræts- og fritidsfaciliteter i Houlkær.
 
Halanalyse fra Viborg Idrætsråd baseret på den forventede befolkningsudvikling i området nord for Randersvej bekræfter behovet for en sådan udvidelse og opgradering.
 
Opgaven
Projektgruppen skal udarbejde forslag til plan og indhold i en proces, hvor de relevante institutioner og lokalområdet involveres sammen med relevante afdelinger på rådhuset. Denne plan skal som minimum rumme forslag til idræts- og fritidsfaciliteter, der i videst muligt omfang imødekommer behovet for faciliteter i den nye bydel nord for Randersvej, og samtidig sikrer, at Houlkær-området har tidssvarende faciliteter, der imødekommer områdets eget behov for idræts- og fritidstilbud. Samtidig må projektgruppen gerne udarbejde forslag til, hvordan de enkelte institutioner indenfor skole, uddannelse, idræt og fritidsliv i samarbejde med egne brugere (elever, medlemmer m.m.) og lokalområdets nuværende og kommende nye borgere kan indgå i tættere dialog og samarbejder, til gavn for såvel institutioner, lokalsamfundet og de enkelte borgere.
 
Forslaget idræts- og fritidsfaciliteter skal bl.a. indeholde:
 • Afgrænsning af såvel opgaven som det geografiske område
 • Oplistning og beskrivelse af de enkelte institutioner og aktører i området indenfor uddannelse, skole, idræts- og foreningsliv m.m.
 • Forslag til en proces, der kan føre til tættere samarbejde og lokal sammenhængskraft både bilateralt og på tværs af alle aktører, herunder også gerne overvejelser om ny mulig fremtidig organisering af lokalsamfundet
 • Analyse vedr. Houlkær Hallen, aktivitetsniveau 2020 samt vurdering af behov fremadrettet
 • Foreløbig vurdering af anlægs- og driftsøkonomi for tidssvarende idræts- og fritidsfaciliteter i området
 • Vurdering af tidsplan for det samlede projektets realisering.

 

Projektorganisering
Projektejer er direktør for Kultur & Udvikling, Lars Stentoft
 
Projektgruppen består af:
 • Mødeleder, sekretariatschef Ole Brandt Pedersen, K&U
 • Bestyrelsesformanden for Houlkærhallen Jens Johansen
 • Rektor for Viborg Gymnasium & HF Lene Gade
 • Viborg Idrætsråd sportschef Morten Erfurth
 • En repræsentant for Houlkærgruppen
 • En repræsentant for Houlkærskolen
 • En repræsentant for Plan, T&M
 • En repræsentant for K&U
 • Udviklingskonsulent fra Stabs- og Byrådssekretariatet (sekretær)

 

Tids- og aktivitetsplan
 
Juni 2020
Kultur- og Fritidsudvalget behandler kommissorium for opgaven
Juni 2020
Projektgruppen drøfter kommissorium og baggrundsnotat
August 2020
Baggrundsnotat og idéoplæg (budgetønske) indgår i budgetlægningen
September-oktober 2020
Projektgruppen planlægger proces for inddragelse af interessenter i lokalområdet
Oktober-november 2020
Projektgruppen gennemfører inddragelsesproces fx /workshops i området
December 2020
Projektgruppen opsamler og behandler input fra inddragelsesprocessen
Januar-februar 2021
Projektgruppen udarbejder forslag til udvikling af idræts- og fritidsfaciliteter og vurderer økonomi og proces for det videre forløb
Marts 2021
Forslag til udviklingsplan og proces for det videre forløb behandles i K&U
April 2021
Forslag indgår i den videre budgetlægning for 2022-2025

 

Økonomi
Forslaget til udvikling af fritids- og idrætsfaciliteter i Houlkær og Taphede skal kunne realiseres indenfor de finansielle rammer, der kan tilvejebringes for projektet.
 
Der udarbejdes ved projektets start et kort baggrundsnotat til understøttelse af et idéoplæg (budgetønske), som indgår i den politiske behandling af budgetlægningen for perioden 2021-2024 i august 2020.”
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Kort notat skal foreligge 1. august 2020, således at det kan indgå i den afsluttende budgetlægning for perioden 2021 til 2024 i Byrådet.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Kultur- og Fritidsudvalget afklarer forslag til budgetramme i forbindelse med udvalgets budgetbehandling på mødet den 2. juni 2020.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet
Bilag

Sagsid.: 20/18134
Resume
Sagen vedrører en mulig fremadrettet tværfaglig indsats for borgere i Viborg Kommune i form af ”Kultur som trivsel- og sundhedsfremme”. 
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår,
 
1. Kultur- og Fritidsudvalget drøfter, hvorvidt der ønskes fremadrettede initiativer i Viborg Kommune, hvor kultur- og fritidstilbud understøtter tværgående indsatser indenfor trivsel, ensomhed, beskæftigelse og sundhedsfremme.
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 02-06-2020
Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
1. at der indkaldes til møde med deltagelse af formænd og næstformænd for Beskæftigelsesudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.
Sagsfremstilling

Historik

Intet
 
 

Inddragelse og høring

Sagen fremsendes til drøftelse i Arbejdsmarkedsudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, samt Kultur- og Fritidsudvalget
 
 

Beskrivelse

Kultur som trivsel- og sundhedsfremme (”Kultur på recept”) handler om at benytte strukturerede rammer omkring kultur og fritidsoplevelser som en løftestang for særligt sårbare borgere på kanten af arbejdsmarkedet,- typisk borgere med f. eks. stress, angst eller depression.
 
Det foreslås at der i Viborg disponeres midler til, at etablere en række kursusforløb med Kultur som trivsel- og sundhedsfremme på tværs af de tre politiske udvalg; SSU, AU og KFU.  Administrative enheder som Jobcenteret, institutioner indenfor sundhedsområdet som Center for Mestring, samt kulturinstitutioner som Bibliotek og Museer samarbejder på tværs om, at skabe nye åbninger for trivsel og livsmuligheder for udsatte borgere.
 
En række kommuner har allerede stiftet erfaringer med kulturelt orienterede aktiviteter i et borgerrettet bredt perspektiv i forhold til sundhed og jobparathed. For eksempel Aalborg Kommunes initiativ ”Kulturvitaminer” (Se nærmere i bilag). Region Midtjylland prioriteret området ganske højt i disse år, således er der planlagt en stor konference om emnet i 2020.
 
Kultur- og Fritidsudvalget har endvidere stiftet bekendtskab med lignende initiativer i Herning og Silkeborg Kommuner i forbindelse med et fællesmøde med kommunernes Kultur- og Fritidsudvalg.
 
Kultur som trivsel- og sundhedsfremme i Viborg Kommune vil endvidere kunne bidrage til at realisere en række af sammenhængsmodellens målsætninger; Færre ensomme, temaet om vækst og socialt ansvar m.v.
 
Viborg Bibliotekerne har allerede udmøntet en række initiativer der kan karakteriseres som kultur som trivsel- og sundhedsfremme, bl.a. ”guidet fælleslæsning” og ”guidet fællessang”.
Aktiviteterne foregår i et nært samarbejde mellem Viborg Bibliotekerne og Viborg Sundhedscenter, hvor sidstnævnte visiterer og henviser borgere. Der vurderes at være et potentiale i at videreformidle metoder og erfaringer til sundhedspersonale mhp. at gøre aktiviteterne bæredygtige og tilgængelige for flere borgere. Viborg Bibliotekerne tilbyder et kursusforløb -”Aktivitet og Udvikling på SSO området”, målrettet plejepersonale på aktivitetscentre. Her lærer personalet konceptet ”Guidet fællessang”, så de selv kan synge sammen med de ældre på aktivitetscentrene.
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Drøftes i Arbejdsmarkedsudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, samt Kultur- og Fritidsudvalget i forsommeren 2020 med henblik på mulig implementering i 2021.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Indsatsen vil kunne understøtte målsætninger i sammenhængsmodellen.
Bilag

Sagsid.: 20/6521
Resume
I henhold til Slots- og Kulturstyrelsen skal museer med driftstilskud fra kommuner og Kulturministeriet have regnskabet godkendt af den tilsynsførende kommune.
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at Viborg Museums regnskab for 2019 godkendes.
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 02-06-2020
Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
1. at Viborg Museums regnskab for 2019 godkendes.
Sagsfremstilling

Historik

Intet
 
 

Inddragelse og høring

Intet
 
 

Beskrivelse

Regnskabet og årsberetningen forelægges derfor Kultur- og Fritidsudvalget, som er museets bestyrelse.
 
Regnskabet og årsberetningen vedlægges som bilag 1 og 2.
 
Museets regnskab vil foreligge til mødet til underskrift.
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Intet
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Viborg Museums regnskab for 2019 viser en omsætning på 19.412.666 kr. og en balance, der går i 0. Regnskabet til Slots- og Kulturstyrelsen opgøres på en anderledes måde end det kommunale, som indeholder et underskud i 2019. Underskuddet forventes delvist dækket af en tidligere hensættelse, som frigives i 2020.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Viborg Museum er et kommunalt ejet, statsanerkendt kulturhistorisk museum. Ansvarsområdet er Viborg Kommune, hvor museet varetager det arkæologiske og etnologiske arbejde efter museumslovens bestemmelser.
Bilag

Sagsid.: 20/18888
Resume
Sagen vedrører Kultur- og Fritidsudvalgets godkendelse af Skovgaard Museets regnskab 2019.
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter sagen,
 
2. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender Skovgaard Museets regnskab 2019.
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 02-06-2020
Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
1. at godkende Skovgaard Museets regnskab 2019.
Sagsfremstilling

Historik

Intet
 
 

Inddragelse og høring

Intet
 
 

Beskrivelse

Viborg Kommune er hovedtilskudsyder for det statsanerkendte kunstmuseum Skovgaard Museet. Skovgaard Museet er, -som et af landets allermindste statsanerkendte museer, generelt meget afhængige af fondes bidrag til museets udstillinger, formidling og forskning for at museet kan leve op til de kriterier for ikke-statslige tilskud til museets drift, som er rammesat af museumsloven. Forvaltningen bemærker i tilknytning til det fremsendte årsregnskab for 2019, at Skovgaard Museet generelt er meget veldrevet, og at museets evne til at opnå bidrag fra fonde er særdeles god. Museets afhængighed af eksterne fondes bidrag, sammenholdt med størrelsen på det aktuelle kommunale driftstilskud, gør ikke desto mindre museets økonomi sårbar.
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Intet
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Skovgaard Museets regnskab for 2019 udviser et underskud på driften på 510.716 kr. Underskuddet finansieredes af museets egenkapital, som ultimo 2019 var på 764.042 kr.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Museumsloven
Bilag

Sagsid.: 17/60890
Resume
Der lægges op til godkendelse af Kultur- og Fritidsudvalgets mødeplan for 2021.
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår,
 
1. at mødeplan for 2021 drøftes.
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 02-06-2020
Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
1. at mødeplan for 2021 godkendes som foreslået i sagen.
 
Sagsfremstilling

Historik

Intet
 
 

Inddragelse og høring

Intet
 
 

Beskrivelse

Der er udarbejdet et forslag til mødeplan 2021 for byrådet, Økonomi- og Erhvervsudvalget og de stående udvalg. Forslaget kan ses i bilag nr. 1.
 
Byrådet godkendte på sit møde 12. maj 2020 forslag til politisk mødeplan 2021 for så vidt angår deres egne møder.
 
Det bemærkes, at det er udvalgene selv, der fastsætter deres respektive mødeplan.
 
Mødeplanen lægger op til, at der ikke afholdes møder i juli måned samt uge 7 og 42 (skolernes vinter- og efterårsferie).
 
Ud over de ordinære møder indeholder planen også Byrådets temadag, Byrådets plan- og budgetkonferencer, Kommunalpolitisk Topmøde og Byrådets juleafslutning mm.
 
Endelig oversigt over møderne i 2021 i byrådet, Økonomi- og Erhvervsudvalget og de stående udvalg vil blive offentliggjort, når udvalgene har godkendt deres mødeplan for 2021.
 
I forslag til mødeplan for byrådet, er udarbejdet forslag til mødeplan for 2021 for de stående udvalg, som indebærer følgende mødeplan for Kultur- og Fritidsudvalget for 2021, under forudsætning af, at byrådet godkender mødeplanen:
 
Tirsdag 05. januar 2021 kl. 12.00
Tirsdag 26. januar 2021 kl. 12.00
Tirsdag 23. februar 2021 kl. 12.00
Tirsdag 23. marts 2021 kl. 12.00
Tirsdag 27. april 2021 kl. 12.00
Tirsdag 01. juni 2021 kl. 12.00
Tirsdag 10. august 2021 kl. 12.00
Tirsdag 14. september 2021 kl. 12.00
Tirsdag 12. oktober 2021 kl. 12.00
Tirsdag 09. november 2021 kl. 12.00
 
Endeligt tidspunkt og dato for afholdelse af møder fastsættes af Kultur- og Fritidsudvalget.
 
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Endelig oversigt over møderne i 2021 i byrådet, Økonomi- og Erhvervsudvalget og de stående udvalg vil blive offentliggjort, når udvalgene har godkendt deres mødeplan for 2021. Det sker forventeligt på udvalgenes møder i juni måned.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet
Bilag

Sagsid.: 17/62487
Resume
I henhold til de af Byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd - herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste – skal Byrådet og udvalgene godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder.
 
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår,
 
1. at Kultur- og Fritidsudvalget tager stilling til mødelisten juni 2020.
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 02-06-2020
Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
1. at mødeliste juni 2020 godkendes.
Sagsfremstilling

Historik

Byrådet vedtog i møde 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste
 
 

Inddragelse og høring

Intet
 
 

Beskrivelse

Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
Hvis Kultur- og Fritidsudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Intet
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra Byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.
Bilag