You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

tirsdag den 15. september 2020 kl. 12:00

Mødested M.1.17/rådhuset
Udvalg Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedeltagere Birgith B. Langballe, Jakob Ekberg, Mads Panny, Michael Nøhr, Niels-Jørgen Ottesen
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 18/22327
Resume
Hersom Bjerregrav IF renoverer og udbygger foreningens klubhus på adressen Naundrupvej 7, Bjerregrav, 9632 Møldrup. I forbindelse med byggeriet er der behov for, at der indgås en lang lejekontrakt mellem foreningen og Viborg Kommune om vederlagsfri leje af arealer, hvor bygningerne opføres (sokkelgrunde).
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender, at der indgås 30-årig lejeaftale om vederlagsfri leje mellem Hersom Bjerregrav IF og Viborg Kommune med virkning fra 1. oktober 2020. Det udlejede areal fremgår af bilag til sagen.
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 15-09-2020
Kultur- og Fritidsudvalget godkender,
 
1. at der indgås 30-årig lejeaftale om vederlagsfri leje mellem Hersom Bjerregrav IF og Viborg Kommune med virkning fra 1. oktober 2020. Det udlejede areal fremgår af bilag til sagen.
 
Sagsfremstilling

Historik

Hersom Bjerregrav IF har i mange år haft klubanlæg på adressen Naundrupvej 7 i Bjerregrav.
Foreningens klubhus ombygges her i 2020 og Kultur- og Fritidsudvalget har 26. marts 2019, sag nr. 2, bevilget 569.000 kr. til projektet fra puljen til mindre anlægsinvesteringer og 26. november 2019, sag nr. 3, bevilget 401.500 kr. fra puljen til energiinvesteringer i klubhuse og spejderhytter.
 
Klubhuset renoveres og ombygges pt.
 
 

Inddragelse og høring

Intet
 
 

Beskrivelse

I forbindelse med byggeriet optager foreningen lån, som i finansieringsplanen udgør 1,75 mio. kr. Långiver forudsætter, at foreningen har en lejeaftale, som har mindst samme løbetid som lånene.
 
Viborg Kommune ejer arealet, hvorpå foreningens klubhus m.m. er beliggende.
 
Viborg Kommune har tidligere i en række tilfælde indgået lejeaftaler med folkeoplysende foreninger om vederlagsfri leje af arealer til klubhuse m.v. med en løbetid på 30 år. Lejeaftaler indgås for sokkelgrunde, således at det alene er de arealer, hvor bygningerne ligger, der er udlejet til foreningerne.
 
Det foreslås derfor, at der indgås aftale om vederlagsfri leje med Hersom Bjerregrav IF om leje af arealer på adressen i Bjerregrav. De arealer, der foreslås udlejet fremgår af bilag til sagen.
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Aftalen ønskes indgået snarest muligt.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet
 
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet
Bilag

Sagsid.: 13/54874
Resume
Viborg Rideklub anmoder om kommunegaranti for lån til byggeprojekt på klubbens anlæg på Koldingvej. Anmodning sker med baggrund i beslutning i Viborg Byråd 23. juni 2011.
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter henvendelsen fra Viborg Rideklub.
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 15-09-2020
Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at der med baggrund i Byrådets tidligere beslutning fra mødet 23. juni 2011, sag nr. 157, meddeles kommunegaranti for lån optaget af Viborg Rideklub på max. 3 mio. kr. og med en løbetid på 20 år gældende fra 1. november 2020 til finansiering af ombygning af Viborg Rideklubs anlæg, og
 
2. at deponeringen i forbindelse med afgivelse af kommunegarantien på op til 3 mio. kr. finansieres af frigjort deponering i forbindelse med fraflytning af lejede lokaler.
Sagsfremstilling

Historik

Viborg Byråd besluttede på mødet 23. juni 2011, sag nr. 157, at godkende indstilling fra Økonomiudvalget således,
 
1. at Viborg Rideklubs ansøgning om kommunegaranti for et banklån på max. 3 mio. kr. med en løbetid på 20 år til finansiering af det i sagen beskrevne projekt for om- og udbygning af Viborg Rideklubs anlæg imødekommes.
 
Baggrunden var, at Viborg Rideklub skulle om- og udbygge for dels at opfylde kravene i lov om hestehold m.v. og dels at forbedre og renovere faciliteterne.
Den samlede byggesum er i sagen opgjort til ca. 13,8 mio. kr.
 
Byggeprojektet blev efterfølgende realiseret af Viborg Rideklub.
 
Der blev ikke indgået aftale om kommunegaranti for banklån på max. 3 mio. kr.
 
 

Inddragelse og høring

Intet
 
 

Beskrivelse

Viborg Rideklub har 5. august 2020 fremsendt mail til Viborg Kommune. Heri anmoder rideklubben Viborg Kommune om, at der udarbejdes dokument, som kan dokumentere Viborg Kommunes garanti for 3 mio. kr.
 
Baggrunden for, at anmodning først fremsendes her ca. 9 år efter beslutningen i byrådet er, at klubben, da man realiserede projektet, valgte at lade privat investor finansiere en del af projektet og gælden til denne investor ønsker man nu at afvikle og erstatte med et kreditforeningslån.
 
Forvaltningen bemærker, at der i 2017 blev godkendt fornyet praksis for evt. kommunegaranti i forbindelse med finansiering af byggeprojekter i selvejende institutioner m.v., og i den forbindelse blev det besluttet, at det er en forudsætning for kommunegaranti, at der optages et fastforrentet lån i Kommunekredit. Evt. mindreudgift til gebyr m.v. ved optagelse af lån i Kommunekredit fremfor andre kreditforeninger, fordeles mellem låntager og Viborg Kommune.
 
Forvaltningen har kontaktet Kommunekredit vedr. det lån, der er anført i anmodningen. Svar fra Kommunekredit vil foreligge til udvalgets møde.
 
Da beslutningen om kommunegaranti er fra 2011 er det aftalt, at sagen genbehandles.
 
Beslutningen fra Byrådets møde den 19. april 2017:
 
Praksis ændres, således at Viborg Kommune kan stille kommunegaranti for kreditforeningslån optaget af selvejende institutioner i forbindelse med anlægsprojekter, idet det forudsættes, at lånet optages i henhold til følgende retningslinjer:
  
”Overordnet skal det sikres, at der er et helt afgørende lokalt engagement i hver enkelt projekt – og dette kan f.eks. vurderes ud fra om projektet er økonomisk bæredygtigt og det forudsættes altid, at der er en væsentlig egenfinansiering via egen kapital, indsamlede midler, eget arbejde m.v.
 
Forvaltningen vurderer i hvert enkelt tilfælde om der er behov for ekstern vurdering af projektets økonomiske bæredygtighed og der kan her inddrages ekstern rådgiver. Udgangspunktet er her, at såfremt der er behov for at inddrage ekstern rådgiver vælges det revisionsfirma, som på tidspunktet har revisionsaftale med Viborg Kommune, idet der i aftale med dette revisionsfirma vil være aftalt prisniveau for særlige opgaver af denne karakter.
 
Den selvejende institution skal dokumentere, at det ikke er muligt at medfinansiere projektet via kreditforeningslån i kendte kreditforeninger. Dokumentation skal foreligge i form af mindst to skriftlige afslag fra kreditforeninger.
 
Viborg Kommune kommunegaranti stilles for lån optaget af den selvejende institution (ansøger).
 Lånet optages som fastforrentet lån i Kommunekredit.
 
Viborg Kommune beregner den økonomiske fordel, der er for den selvejende institution og i forlængelse heraf fastsættes institutionens betaling til Viborg Kommune. Denne betaling modregnes i de kommunale driftstilskud, som udbetales i Kultur- og Fritidsudvalgets regi”.
 
Modellen her er efterfølgende anvendt i enkelte tilfælde. Eksempler er i forbindelse med opførelse af Hald Ege Idrætscenter og ny gymnastikhal på Viborg Gymnastik Forenings gymnastikcenter.
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Viborg Rideklub ønsker, at sagen afklares snarest muligt.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Det må forventes, at Viborg Kommune må deponere beløb svarende til garantiens størrelse.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet

Sagsid.: 17/62487
Resume
I henhold til de af Byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd - herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste – skal Byrådet og udvalgene godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder.  
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår,
 
1. at Kultur- og Fritidsudvalget tager stilling til mødelisten.
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 15-09-2020
Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
1. at mødeliste august 2020 godkendes.
Sagsfremstilling

Historik

Byrådet vedtog i møde 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.
 
 

Inddragelse og høring

Intet
 
 

Beskrivelse

Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
Hvis Kultur- og Fritidsudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Intet
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra Byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.
Bilag