You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

tirsdag den 27. oktober 2020 kl. 12:00

Mødested Gudenåhuset
Udvalg Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedeltagere Birgith B. Langballe, Jakob Ekberg, Mads Panny, Michael Nøhr, Niels-Jørgen Ottesen
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 18/56987
Resume
Sagen indeholder et samlet forslag og beslutningsgrundlag for realiseringen af byggeriet af ny svømmehal med 50 meter bassin ved Viborg Idrætshøjskole.
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at det i sagen beskrevne beslutningsgrundlag godkendes som grundlag for realiseringen af projektet vedr. byggeri og drift af ny svømmehal ved Viborg Idrætshøjskole,
 
2. at projektet realiseres på areal ved Viborg Idrætshøjskole og at svømmehallen indeholder følgende elementer:
 
 • 50 meter bassin, som kan opdeles i 2 25 meter bassiner og som overholder mål, som muliggør afholdelse af internationale stævner
 • Klublokale med køkken, toiletter og depot
 • Tilskuerfaciliteter på balkon på tre sider rundt om bassinet
 • Udendørs dryzone/træningsareal mod vest
 • Omklædningsfaciliteter i mindre omfang, da omklædningsfaciliteter i eksisterende svømmehal genanvendes
 • Depoter, teknikrum m.v.
 
3. at anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ”Medfinansiering af ny forenings-svømmehal med 50 m bane” forhøjes med 3.800.000 kr. i 2021.
 
4. at udgiften på 3.800.000 kr. i 2021 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2020 til projektet.
 
5. at sagen genoptages, når resultat af udbud foreligger medio 2021, idet det forudsættes, at der også på dette tidspunkt foreligger de i sagen beskrevne aftaler vedr. leje, drift og brugsret til endelig stillingtagen.
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 27-10-2020
Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at det i sagen beskrevne beslutningsgrundlag godkendes som grundlag for realiseringen af projektet vedr. byggeri og drift af ny svømmehal ved Viborg Idrætshøjskole,
 
2. at projektet realiseres på areal ved Viborg Idrætshøjskole og at svømmehallen indeholder følgende elementer:
 
 • 50 meter bassin, som kan opdeles i 2 25 meter bassiner og som overholder mål, som muliggør afholdelse af internationale stævner
 • Klublokale med køkken, toiletter og depot
 • Tilskuerfaciliteter på balkon på tre sider rundt om bassinet
 • Udendørs dryzone/træningsareal mod vest
 • Omklædningsfaciliteter i mindre omfang, da omklædningsfaciliteter i eksisterende svømmehal genanvendes
 • Depoter, teknikrum m.v.
 
3. at anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ”Medfinansiering af ny forenings-svømmehal med 50 m bane” forhøjes med 3.800.000 kr. i 2021.
 
4. at udgiften på 3.800.000 kr. i 2021 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2020 til projektet.
 
5. at sagen genoptages, når resultat af udbud foreligger medio 2021, idet det forudsættes, at der også på dette tidspunkt foreligger de i sagen beskrevne aftaler vedr. leje, drift og brugsret til endelig stillingtagen.
 
Jakob Ekberg stemmer imod beslutningen, idet det anføres, at Det Konservative Folkeparti stemmer imod forslaget, da der ikke foreligger en konkret plan for Viborg Svømmeklubs medfinansiering.
Sagsfremstilling

Historik

Sagen er tidligere behandlet flere gange i Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på mødet 11. december 2019, at den nye svømmehal placeres fysisk ved Viborg Idrætshøjskole under forudsætning af, at der sker afklaring af vilkår for samdrift. Sagen blev tilbagesendt til fornyet behandling i Kultur- og Fritidsudvalget.
 
Her blev sagen genoptages på mødet 2. juni 2020, hvor udvalget besluttede at fremsende indstilling til Økonomi- og Erhvervsudvalget. Indstillingen blev behandlet på Økonomi- og Erhvervsudvalget møde i juni (link til sag nr. 10 i Økonomi- og Erhvervsudvalget 17. juni 2020).
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede her at godkende indstilling fra Kultur- og Fritidsudvalget således,
 
1. at den til sagen vedhæftede plan fra Viborg Svømmeklub for ikke-kommunal medfinansiering til projektet på 8 mio. kr. godkendes, idet der kan stilles kommunal lånegaranti til finansiering af svømmeklubbens egenfinansiering,
 
2. at den til sagen vedhæftede skitse for projekt danner baggrund for det videre arbejde, herunder igangsætning af førnævnte finansieringsplan og etablering af dialog med fonde,
 
3. at der på baggrund af ovenstående arbejdes videre med projektet og at sagen genoptages, når der foreligger et samlet beslutningsgrundlag for projektet.
 
Torsten Nielsen stemte imod, idet han ønskede indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget fastholdt, idet han ønskede at præcisere, at svømmeklubben selv skal finde 8 mio. kr. til medfinansieringen af projektet.
 
 

Inddragelse og høring

Projektet udvikles i tæt samarbejde med Viborg Svømmeklub og Viborg Idrætshøjskole og der er nedsat projektgruppe, hvor interessenterne er repræsenteret.
 
 

Beskrivelse

Sagen genoptages med henblik på Kultur- og Fritidsudvalgets godkendelse af samlet plan for projektets realisering samt fremsendelse af sagen til behandling i Byrådet med henblik på byrådets frigivelse af anlægsudgiftsbevilling til projekt- og udbudsfase. Frigivelse af den samlede anlægsbevilling til projektet afventer udbud m.v.
 
Projektet beskrives nedenfor i hovedpunkter:
 

Projektbeskrivelse, status og indhold.

På mødet 17. juni 2020 godkendte Økonomi- og Erhvervsudvalget, at den til sagen vedhæftede skitse for projektet danner baggrund for det videre arbejde med projektet.
Forvaltningen har i forlængelse heraf arbejdet videre med projektet sammen med ekstern rådgiver Harritslev Arkitektur.
 
På nuværende tidspunkt foreligger således projektskitse, som er udarbejdet i tæt samarbejde med Viborg Svømmeklub og Viborg Idrætshøjskole.
 
Svømmehallen etableres i selvstændig bygning, som indeholder et fleksibelt 50 meter bassin, der kan opdeles med henblik på optimal udnyttelse. Bassinet har de mål, som stilles af den internationale svømmeunion FINA, for at afholde internationale stævner. Bassinet kan inddeles i 2 25-meter bassiner, hvoraf - hvis økonomisk muligt - dele af bassinet etableres med hæve/sænkbar bund. Svømmehallen indeholder desuden omklædning i mindre omfang, da de eksisterende omklædningsfaciliteter, i renoveret stand, skal være primær omklædning.
Derudover etableres følgende funktioner:
 
 • Klublokale med køkken, toiletter og depotrum
 • Depoter for redskaber
 • Unisex sauna/bruserum
 • Udendørs dryzone mod vest
 • Tilskuerfaciliteter som en balkon på tre sider rundt om bassinet
 
Hallen etableres, så der er et optimalt grundlag for samdrift med de eksisterende svømmefaciliteter på idrætshøjskolen og således, at omklædningsfaciliteter og andre fællesfaciliteter renoveres og genanvendes i det samlede svømmecenter.
 
Den nye svømmehal bygges sammen med den eksisterende svømmehal, og dennes eksisterende facade mod forstbotanisk have (syd) bevares. Bygningskomplekset sprinkles i sin helhed, da dette er den billigste løsning.
 
Projektforslaget er beregnet på bygningsdelsniveau på baggrund af et projektforslag, som omfatter overordnet bygningsstatik, brandstrategi, geometri, materialevalg osv.
 

Udbudsform m.v.

Projektet udbydes på baggrund af det udarbejdede projektforslag i EU-udbud i totalrådgivning, med efterfølgende udbud af byggearbejderne i fagentrepriser jf. Viborg Kommunes udbudspolitik.
 

Anlægsøkonomi.

I budgettet for 2020 og budgettet for 2021-2024 er i alt afsat en bruttoanlægsudgift på 62.060.000 kr. til dækning af anlægsudgifter og en bruttoanlægsindtægt på 8.320.000 kr.
 
Det bemærkes, at anlægsindtægten fra Viborg Svømmeklub i budget 2021 – 2024 er teknisk fremskrevet til 8.320.000 kr. Det er overfor Viborg Svømmeklub og Viborg Idrætshøjskole fastslået og besluttet, at egenfinansieringen udgør 8.000.000 kr., og derfor foreslås, at dette reguleres i forhold til budgetfremskrivningen, hvorefter bruttoanlægsudgiften i budgetrammen kan fastsættes til 61.740.000 kr.
 
Herudover er tidligere bevilget 1.000.000 kr. til forundersøgelser i forbindelse med ny svømmehal. Denne bevilling er anvendt til teknisk rådgivning i forbindelse med afklaring af placeringsmuligheder for ny svømmehal og til forundersøgelser vedr. placeringen ved Viborg Idrætshøjskole. Der resterer pt. ca. 300.000 kr. af denne bevilling, og det foreslås, at denne henstår til yderligere forundersøgelser, afklaring af juridiske problemstillinger i forbindelse med aftaler mellem Viborg Idrætshøjskole og Viborg Kommune mv. og dermed også afsluttes særskilt, når de nævnte problemstillinger er afklaret.
 
I forhold til etableringen af ny svømmehal ved Viborg Idrætshøjskole er det vurderingen, at anlægsprojektet kan realiseres indenfor denne anlægsramme, som kan opdeles således:
 
Projektets elementer
Forventet anlægsudgift
50 meter svømmebassin
12.000.000
Svømmebadsteknisk anlæg
7.000.000
Ny bygning til svømmehal incl. depoter m.v.
32.200.000
Omklædningsfaciliteter
1.700.000
Klublokale til Viborg Svømmeklub
1.100.000
Uforudsete udgifter (6,5%)
4.000.000
Udbud, teknisk rådgivning og tilsyn med byggeriet
3.740.000
Samlet anlægsudgift
61.740.000
 

Lejeaftale vedr. areal til ny svømmehal samt aftale om brugsret til eksisterende svømmeanlæg m.v.

Areal, hvorpå ny svømmehal opføres, ejes af Viborg Idrætshøjskole og det er forudsat, at Viborg Kommune lejer dette areal på en lejeaftale med en løbetid på 30 år. Denne model er i september 2020 godkendt af Slots- og Kulturstyrelsen, som er den styrelse, der administrerer højskoleområdet.
 
Udleje af arealet skal ske på markedsvilkår, og det er forudsat, at lejeudgiften indeholdes i Viborg Kommunes samlede driftsbudget for svømmehallen.
 
Der skal således laves en lejeaftale, som indgås inden byggeriet igangsættes. Herudover skal der også indgås en gensidig aftale om brugsret, således at idrætshøjskolen kan bruge den nye svømmehal og Viborg Kommune kan bruge det eksisterende svømmeanlæg incl. omklædningsrum m.v. til skole- og foreningssvømning.
 
Disse aftaler vil foreligge til endelig godkendelse, når Byrådet skal behandlede sagen vedr. den samlede bevilling til byggeriet.
 

Driftsøkonomi og driftsaftale med Viborg Idrætshøjskole.

Forvaltningen har i den forløbne periode drøftet driftsøkonomi og driftsaftale med Viborg Idrætshøjskole. Der er enighed om rammerne for en driftsaftale mellem parterne og aftalen færdigforhandles til endelig godkendelse, når Byrådet skal behandlede sagen vedr. den samlede bevilling til byggeriet.
 
Forudsætningerne for en kommende driftsaftale er:
 
 • Notat af 24. juni 2019, som var vedhæftet som bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 2. oktober 2019. Notatet vedlægges sagen som bilag.
 
 • I notatet forudsættes, at drift af svømmecenter ved Viborg Idrætshøjskole sker indenfor den driftsramme, der aktuelt er afsat til:
  • Drift af Søndre Skoles svømmehal, som udgør ca. 830.000 kr.
  • Lejeaftaler med Viborg Idrætshøjskole, som udgør ca. 1.980.000 kr.
  • Driftsbesparelse fra Vestbadet, som udgør max. 130.000 kr.
  • Foreningernes egenbetaling, som kan beregnes til ca. 260.000 kr.
  • Samlet driftsramme på ca. 3.200.000 kr.
 
 • Fællesdrift med Viborg Idrætshøjskole for det samlede svømmecenter.
 
 • Svømmehallen anvendes alene til skole- og foreningssvømning og af Viborg Idrætshøjskole og det forudsættes, at brugerne selv sørger for livreddere m.v.
 
Sammenfattende kan noteres, at følgende skal foreligge til endelig godkendelse, når Byrådet efter udbud af byggeriet, tager stilling til bevilling til byggeriet:
 
 • Lejeaftale vedr. areal til opførelse af svømmehal ejet af Viborg Kommune
 • Aftale vedr. drift og driftsøkonomi mellem Viborg Idrætshøjskole og Viborg Kommune
 • Aftale vedr. gensidig brugsret, eksisterende svømmeanlæg m.v. og ny svømmehal, Viborg idrætshøjskole og Viborg Kommune
 
Forvaltning vil i perioden frem til medio 2021 færdigforhandle disse aftaler.
 

Placering af svømmehal i forhold til skovareal syd for hallen.

Der henvises her til Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde i juni måned (link til sag nr. 10 i Økonomi- og Erhvervsudvalget 17. juni 2020). Heraf fremgår, at forvaltningen har kontaktet Miljøstyrelsen vedr. denne problemstilling og efter dialog med styrelsen, vurderes, at den ønskede placering er mulig, dog efter indhentning af dispensation fra fredskovspligten og med bemærkning om, at det er vigtigt, at byggeriet arkitektonisk udformes under hensyn til dets beliggenhed tæt op af Forstbotanisk Have.
Denne dispensation indhentes og der tages højde herfor i projekts tidsplan.
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Projektets tidsplan i hovedtræk:
 
Projektering og udbud
Januar 2021 – Juli 2021
Politisk behandling af bevillingssag
Medio 2021
Byggeperiode
September 2021 – primo 2023.
Ibrugtagning
1. halvår 2023.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Som anført ovenfor er det en forudsætning, at projektet kan realiseres indenfor den samlede nettoanlægsramme til projektet på 53.740.000 kr., der er afsat i henholdsvis budget 2020 og i budget 2021-2024.
 
Det er endvidere forudsat, at driften af ny svømmehal sker indenfor det eksisterende kommunale driftsbudget. Der henvises til beskrivelse heraf ovenfor.
 
Det foreslås, at der til dækning af udgifter til projekt- og udbudsfase afsættes i alt 3.800.000 kr. jfr. det budget, der er anført i sagen.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

De anførte aftaler om leje, brugsret og drift indeholder juridiske problemstillinger, som afklares medio april 2021.
Bilag

Sagsid.: 20/37088
Resume
Sagen vedrører Kultur- og Fritidsudvalgets stillingtagen til ansøgning om tilskud til Skovgaard Museets påtænkte jule-arrangement ”Englehaven”
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at ansøgningen imødekommes med et tilskud på 89.640 kr.,
 
2. at tilskuddet finansieres at udvalgets dispositionssum.
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 27-10-2020
Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
1. at ansøgningen imødekommes med et tilskud på 89.640 kr., idet det som udgangspunkt forventes, at arrangementet også gennemføres i 2021 og 2022,
 
2. at tilskuddet finansieres at udvalgets dispositionssum.
Sagsfremstilling

Historik

Intet
 
 

Inddragelse og høring

Intet
 
 

Beskrivelse

”Englehaven” er et nyt koncept udviklet af Skovgaard Museet, som en del af ”Jul i Viborg”, og i samarbejde med ”Vi er Viborg”. På baggrund af en juletradition med udspring i Skovgaard-familien, inviteres Viborgs borgere til at skænke de familiemedlemmer, der ikke kan være med til familiernes julefejring eller som måtte være gået bort, - en tanke og en smuk stund i Skovgaard Museets have. Navnet på den savnede skrives på en engel, som ophænges i haven. Haven illumineres og der spilles stille stemningsfuld musik. Skovgaard Museet kalder ”Englehaven” en poetisk og kunstnerisk pause, der kan udgøre et alternativ til handelsgadernes julevrimmel.
”Englehaven” laves i et samarbejde mellem Skovgaard Museet, VIERVIBORG, De frivilliges hus og lokale virksomheder.
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

”Englehaven” vil være åben fra 28. november 2020 og frem til jul 2020, og vil kunne genopføres i 2021 og 2022.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Kultur- og Fritidsudvalget ansøges om 89.640 kr. Skovgaard Museet medfinansierer med arbejdstid, som ikke er specificeret i ansøgningen.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet
Bilag

Sagsid.: 19/50043
Resume
I de seneste mange år har alle udvalgene 3 gange årligt udarbejdet en budgetopfølgning hhv. 31. marts, 30. juni og 30. september. Økonomiudvalget besluttede imidlertid på mødet 22. januar 2020 (sag nr. 10), at der - på grund af implementering af nyt økonomisystem - i 2020 alene udarbejdes 2 budgetopfølgninger opgjort hhv. pr. 30. april og 30. september.
 
Udvalgenes opfølgninger samles efterfølgende i en fælles sag, der forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet. I denne fælles sag kan det ses, om der forventes økonomisk balance for hele Viborg Kommunes regnskab.
  
I denne sag er det forventede regnskabsresultat for Kultur- og Fritidsudvalgets ansvarsområder opgjort pr. 30. september 2020 og sammenholdt med det oprindelige og det korrigerede budget.
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet (via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),
 
1. at budgetopfølgningen pr. 30. september 2020 godkendes

Endvidere foreslår direktøren for Kultur & Udvikling, at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget (ligeledes via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),
 
2. at de omplaceringer mellem politikområder, der er anført i bilag 2, og som berører Kultur- og Fritidsudvalget godkendes.
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 27-10-2020
Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet (via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),
 
1. at budgetopfølgningen pr. 30. september 2020 godkendes

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget (ligeledes via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),
 
2. at de omplaceringer mellem politikområder, der er anført i bilag 2, og som berører Kultur- og Fritidsudvalget godkendes.
 
Kultur- og Fritidsudvalget beslutter herudover,
 
3. at sagen om fordeling af ”kultur-buffer” på 3 mio. kr. færdigbehandles primo 2021, idet der afventes overblik over institutionernes økonomiske situation ved afslutningen af regnskabsåret i januar 2021.
Sagsfremstilling

Historik

Intet
 
 

Inddragelse og høring

Intet
 
 

Beskrivelse

I den efterfølgende tabel 1 er det forventede regnskabsresultat for Kultur- og Fritidsudvalgets ansvarsområder opgjort pr. 30. september 2020 og sammenholdt med både det oprindelige og det korrigerede budget. 
 
I sagsfremstillingen er alene redegjort for de væsentligste forventede afvigelser i forhold til udvalgets korrigerede budget, der er det aktuelle budget, som udvalget kan disponere inden for.
 
Det korrigerede budget er det oprindelige budget korrigeret for eventuelle omplaceringer og tillægsbevillinger - herunder overførsler af uforbrugte budgetbeløb fra 2019.
 
Mio. kr. (minus = indtægter)
Budget
Forventet
regnskab
Forventet afvigelse
 
 Oprindeligt
 Korrigeret
 30. september
I forhold til oprindeligt budget (kol 1)
I forhold korrigeret budget (kol. 2)
Forskel på forv.
regnskab 30.04 og 30.09 (minus = mindreudg. pr. 30.09)
 
1
2
3
4
5
6
Drift
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Serviceudgifter
 
 
 
 
 
 
      Kultur
90,6
91,5
91,6
1,0
 0,1
 0,7
      Folkeoplysning og idrætsanlæg
86,9
91,6
90,9
3,9
-0,7
-0,1
Serviceudgifter i alt
177,6
183,1
182,5
4,9
-0,6
0,7
 
 
 
 
 
 
 
Anlæg, skattefinansieret
34,3
38,2
22,3
-12,1
-15,9
-1,9
 
 
 
 
 
 
 
Drift og anlæg i alt
211,9
221,2
204,8
-7,1
-16,5
-1,2
Tabel 1
 

KONKLUSION

Overordnet set forventes et mindreforbrug på både drift og anlæg. Der forventes et mindreforbrug på driften på 0,6 mio. kr., mens der på anlæg forventes et mindreforbrug på 15,9 mio. kr.
 
Mindreforbruget på driften skyldes hovedsageligt overførsler af mindreforbrug fra tidligere år samt en række corona-relaterede mindreforbrug i år grundet aflysninger pga. forsamlingsforbud m.m. Eksempelvis aflysning af Stadionkoncert (udsat til 2021), Snapsting, Håndbold Award og Generation Handball.
 
På Viborg Museum inkl. magasin, Viborg Svømmehal og Generation Handball er der fortsat et merforbrug grundet overførsler af merforbrug fra tidligere år samt manglende indtægter i år.
Herudover forventes i år større merforbrug på Viborg Bibliotekerne, Teknisk Service, Viborg Musik og Teater samt Viborg Stadion Center.
 
Der er i budgetopfølgningen indregnet corona-relaterede mer/mindreudgifter for hele året ud fra en forudsætning om, at situationen resten af året er, som den var i september måned. De kommunale områder, der har været og er mest udfordrede er Viborg Stadion Center, Viborg Bibliotekerne samt Viborg Svømmehal.
 
Viborg Stadion og Viborg Svømmehals merforbrug skyldes hovedsageligt manglende indtægter. I foråret blev begge kompenseret med 1 måneds manglende indtægter. Sagen blev senest behandlet i Økonomi- og Erhvervsudvalget i april, (link til sag nr. 23 i Økonomi- og Erhvervsudvalget 15. april 2020), dette er medtaget i budgetopfølgningen.
 
I sagen, der blev behandlet i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15. april, blev det endvidere besluttet, at der skulle oprettes en ”kulturbuffer pulje” på 3 mio. kr. Puljen på 3 mio. kr. er fordelt med 1,5 mio. kr. på hvert af udvalgets politikområder, og medtaget i denne opfølgning som forventet forbrugt fuldt ud i 2020. Der er ikke taget endelig beslutning om buffernes anvendelse.
 
Det bemærkes endvidere at 0,4 mio. kr. af mindreforbruget på politikområdet Kultur skyldes aflysningen af Håndbold Award. Mindreforbruget skal overføres til 2021, da beløbet her indgår som en del af besparelsen i budgetforslaget for 2021-2024.
 
En mere detaljeret redegørelse for afvigelser kan ses i bilag 1.
 
Det gælder generelt for en række politikområder, at de er præget af merudgifter afledt af Corona-situationen. Med hensyn til Corona-relaterede udgifter har regeringen givet tilsagn om kompensation, så kommunerne under et kan forvente en kompensation over bloktilskuddet, så de ekstraordinære udgifter ikke går ud over velfærdsområderne.
 

ANLÆG

Der forventes et mindreforbrug på 15,9 mio. kr. på anlægsprojekterne. Der er generelt tale om tidsmæssige forskydninger grundet egenfinansiering. Eksempelvis kan nævnes projekterne ”Medfinansiering af ny foreningssvømmehal”, hvor forundersøgelse er i gang sat og man afventer Viborg Svømmeklubs egenfinansiering samt Viborg Museums projekt ”Ny basisudstilling”, hvor fondstilskud hentes hjem i 2020, mens udgifterne falder i både 2020 og 2021.
 
En mere detaljeret forklaring gives i bilag 1.
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på mødet i juni 2017 (link til sag nr. 4 i Økonomi- og Erhvervsudvalget 14. juni 2017), at udvalgene i forbindelse med hver af de kvartalsvise budgetopfølgninger udarbejder oversigt over det forventede tidsforløb for de største anlægsprojekter. Der er medtaget alle projekter, hvortil der er afsat beløb i budgettet for 2020 og hvor der samtidig i 2020-2024 er afsat min. 2 mio. kr. De forventede tidsforløb for Kultur- og Fritidsudvalgets projekter er vedlagt som bilag nr. 3. 
 

FLYTNING MELLEM POLITIKOMRÅDER

Viborg Kommune har abonnement med KeepFocus vedrørende energiovervågning af en række kommunale bygninger. Hidtil er betalingen af dette abonnement fordelt ud på de respektive institutioner mv. Der vil være en administrativ lettelse ved at samle budgettet under Ejendomsadministrationen i Teknik & Miljø, idet fakturaen derved kan betales samlet centralt.
Der flyttes derfor 25 t. kr. årligt fordelt med 9 t. kr. fra politikområdet Kultur og 16 t. kr. fra politikområdet Folkeoplysning og Idrætsanlæg til Ejendomsadministrationen i Teknik & Miljø. 
 
Endvidere tilføres der fra Skoler og klubber et årligt beløb på 183 t. kr. til politikområdet Folkeoplysning og Idrætsanlæg for skolernes brug af selvejende haller som følge af prisstigninger.
 
Omflytningerne fremgår af bilag 2.
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Intet
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet
Bilag

Sagsid.: 20/32353
Resume
Sagen vedrører orientering af Kultur – og Fritidsudvalget om ny regional kulturaftale for kulturregion Østjysk Vækstbånd 2021-2024.
De 4 kommuner - Randers, Viborg, Horsens og Silkeborg danner tilsammen det kulturstrategiske partnerskab, Kulturregion Østjysk Vækstbånd. Dette partnerskab har siden 2008 været en af de 12 kulturregioner, som har indgået regionale kulturaftaler med Kulturministeriet.
Den seneste aftale blev indgået i 2012 og har haft fokus på Ungekultur og Levende Byrum.
Kulturministeriet har nu meldt ud, at de ønsker at indgå nye kulturaftaler med alle kulturregionerne med virkning fra 2021. Fokusområdet i de nye kulturaftaler er Børn og Unge, hvor formålet er, at børn og unge gennem aktiv deltagelse får lyst til at engagere sig i kunst og kultur. 
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender Viborg Kommunes tiltrædelse af kommende regional kulturaftale 2021-2024, som beskrevet i sagen.
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 27-10-2020
Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
1. at godkende Viborg Kommunes tiltrædelse af kommende regional kulturaftale 2021-2024, som beskrevet i sagen.
 
Sagsfremstilling

Historik

Med udgangen af 2020 udløber den indeværende kulturaftale for Kulturregion Østjysk Vækstbånd, som oprindeligt blev tiltrådt for den to-årige periode 2016-2017. Aftalen blev efterfølgende forlænget med yderligere et år, i alt tre gange, i 2018,2019 og senest i 2020.
Kulturregion Østjysk Vækstbånd er et kultursamarbejde imellem Viborg, Randers, Silkeborg og Horsens kommuner, samt staten (Kulturministeren).
 
 

Inddragelse og høring

Intet
 
 

Beskrivelse

En kulturaftale er en frivillig, fireårig aftale, som kulturministeren kan indgå med en kommune eller en gruppe af ligeværdige, samarbejdende kommuner. Kommunerne i aftalen udgør en kulturregion.
 
Siden 2008 har Randers, Viborg, Horsens og Silkeborg udgjort en kulturregion under navnet Kulturregion Østjysk Vækstbånd og har i dette regi indgået 2 kulturaftaler med Kulturministeriet.
 
Kulturaftalerne har til formål at medvirke til at fastholde og udbygge den kulturpolitiske dialog og værdidebat på tværs af kommunegrænser, kulturaktører og med kulturministeriet og armslængdeorganerne.
Kulturaftalerne var i udgangspunktet tænkt som 4årige aftaler. Den seneste aftale i Kulturregion Østjysk Vækstbånd blev dog indgået tilbage i 2012, med fokusområderne Levende Ungekultur og Levende Byrum. På grund af skiftende ministre på området, er denne aftale dog løbende blevet forlænget.
 
Kravet til de nye kulturaftaler er, at hovedfokus skal ligge på børn og unge og have til formål at sikre, at børn og unge gennem aktiv deltagelse får lyst til at engagere sig i kunst og kultur.
 
 

Organisering i Kulturregion Østjysk Vækstbånd

Kulturregion Østjysk Vækstbånd er politisk forankret i de fire kommuners respektive kulturudvalg. Formandskaberne mødes minimum 2 gange i aftaleperioden for at drøfte samarbejdet i kulturregionen, og for at afstemme ”kursen” med den administrative styregruppe.
Det aftales indbyrdes blandt udvalgsformændene i de fire kulturudvalg, hvem der tegner kulturaftalen politisk i forbindelse med f.eks. nationale drøftelser på tværs af kulturregionerne.
Kulturregion Østjysk Vækstbånd er administrativt og ledelsesmæssigt forankret i den administrative styregruppe, som består af en kulturchef og en kulturkonsulent fra hver af de fire deltagende kommuner. Den administrative styregruppe afholder møder efter behov og orienterer løbende om udviklingen i det kulturregionale samarbejde til de respektive kulturudvalg.
Det aftales indbyrdes blandt medlemmerne i den administrative styregruppe hvem der tegner kulturregionen overfor f.eks. SLKS, og i forhold til revision og regnskabsaflæggelse m.v.
 

Indhold i den kommende kulturaftale for Kulturregion Østjysk Vækstbånd

På et arbejdsmøde d. 19. oktober 2020 drøftede formandskaberne og den administrative styregruppe det administrative oplæg til en kommende aftale.
Overskriften i Kulturregion Østjysk Vækstbånd for aftalen 2021-2024 bliver:
”Kunstneriske og kulturelle vækstlag for børn og unge”.
Under denne overskrift for en ny kulturaftale, vil vi arbejde for, at flest mulige af kulturregionens børn og unge har været i direkte eller indirekte kontakt med kunstneriske og kulturelle initiativer forankret i, eller støttet af, Kulturregion Østjysk Vækstbånd.
 

Resultatmålene for den nye aftale i Kulturregion Østjysk Vækstbånd

 • Et øget udbud af deltagelsesmuligheder for børn og unge
 • En styrket evne til at udvikle og afvikle relevante og involverende kulturprojekter for børn og unge blandt de deltagende kommuner
 • Et øget antal børn og unge deltager og bliver involveret i konkrete og skabende kulturprojekter i kunst- og kulturlivet i kulturregionen gennem tætte samarbejder med Børne- og Unge området, Musik og Kulturskoler og andre relevante samarbejdspartnere.
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Kulturaftalen for Kulturregion Østjysk Vækstbånd ventes endelig godkendt og underskrevet medio december af Kulturministeren og de 4 deltagende kommuner.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Den overordnede finansieringen af de regionale kulturaftaler består af et statsligt tilskud, som kommer fra Puljen til kultur i hele landet og en kulturregional egenfinansiering på minimum 50%.
 
I nedenstående tabel vises den samlede finansiering i aftaleperioden (2020-tal)
 
2020
2021
2022
2023
Alt i alt
Kulturregionens egenfinansiering
1.900.000
1.900.000
1.900.000
1.900.000
7.600.000
Statens medfinansiering fra Puljen til kultur i hele landet
1.900.000
1.900.000
1.900.000
1.900.000
7.600.000
I alt
3.800.000
3.800.000
3.800.000
3.800.000
15.200.000
 
Viborg Kommunes årlige andel udgør 475.000 kr.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet
Bilag

Sagsid.: 20/28698
Resume
Formandskaberne i Kultur- og Fritidsudvalget, Beskæftigelsesudvalget og Social- og Sundhedsudvalget har drøftet, hvordan kultur kan bruges som trivsels- og sundhedsfremme.
I sagen beskrives et pilotprojekt udarbejdet i overensstemmelse med drøftelserne. 
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at pilotprojektet vedrørende kultur som trivsels- og sundhedsfremme godkendes,
 
2. at Kultur & Udviklings andel af projektøkonomien finansieres indenfor kultur- og fritidsudvalgets dispositionssum.
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 27-10-2020
Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
1. at pilotprojektet vedrørende kultur som trivsels- og sundhedsfremme godkendes,
 
2. at Kultur & Udviklings andel af projektøkonomien finansieres indenfor Kultur- og Fritidsudvalgets dispositionssum.
Sagsfremstilling

Historik

Kultur- og Fritidsudvalget drøftede på mødet i juni (link til sag nr. 7 i Kultur- og Fritidsudvalget 2. juni 2020) kultur som trivsels- og sundhedsfremme, og besluttede at indkalde til møde med deltagelse af formandskaberne for Beskæftigelsesudvalget og Social- og Sundhedsudvalget med henblik på en drøftelse af perspektiverne.
 
På møder 22. juni og 16. september 2020 har formandskaberne drøftet spørgsmålet og bedt forvaltningen udarbejde et forslag til et pilotprojekt vedrørende kultur som trivsels- og sundhedsfremme.
 
 

Inddragelse og høring

Intet
 
 

Beskrivelse

Formandskaberne i Kultur- og Fritidsudvalget, Beskæftigelsesudvalget og Social- og Sundhedsudvalget har ønsket en beskrivelse af, hvordan et projekt med kulturelle aktiviteter kan bidrage til trivsel og sundhed for borgere i Viborg Kommune.
 

Formål

Formålet med pilotprojektet er 1) at bidrage til øget livskvalitet, energi og personlig handlekraft samt 2) at skabe grundlag for nye fællesskaber blandt kommunens borgere. Forslaget understøtter sammenhængsmodellens målsætninger om ensomhed, trivsel og tilknytning til arbejdsmarkedet.
 

Målgruppe

Målgruppen er voksne, som på grund af psykisk sårbarhed eller manglende personlig handlekraft er begrænset i deres sociale liv. For eksempel i forbindelse angst, stress, udbrændthed eller længerevarende sygdom. Som deltager skal man være motiveret for at lade sig inspirere, stimulere og motivere af kreative, kulturelle aktiviteter.
 
Tilbuddet henvender sig ligeværdigt til både mænd og kvinder i hele Viborg Kommune.
 

Indhold og form

Der tilrettelægges et forløb af 10 ugers varighed med kulturelle aktiviteter to formiddage om ugen.
Eksempler på aktiviteter:
 
 • Koncerter, korsang, musikudøvelse, guidet fællessang
 • Højtlæsning, skriveworkshops, guidet fælleslæsning
 • Udstillinger, maleworkshops, kunstrefleksioner
 • Gåture, meditation, naturyoga, besøg i kommunens børneskove
 • Fælles deltagelse i lokale sportsevents, møde med lokale sports- eller andre ”kendisser”
 
De enkelte aktiviteter varetages af kulturelle institutioner, aktiviteter eller tilbud i kommunen, og afvikles af medarbejdere herfra.
 
En projektleder med pædagogisk, psykologisk eller sundhedsfaglig baggrund tilrettelægger aktiviteterne i samarbejde med de kulturelle ”leverandører”. Projektlederen er med i alle aktiviteter og vil derved kunne understøtte den sociale dynamik, etablering af venskaber, netværk m.v. på holdet.
 

Rekruttering

Rekrutteringen til tilbuddet sker dels ved annoncering i ugeaviser, på informationstavler og gennem medarbejdere fra Sundhedsområdet, Socialområdet og Beskæftigelsesområdet, ligesom læger, psykologer m.v. informeres om tilbuddet.

 
Organisering
Projektet tænkes organisatorisk forankret i Sundhed (Sundhedscenter Viborg), hvorfra samarbejdet med de kulturelle tilbud organiseres og den borgerrettede aktivitet tilrettelægges.
 
I et af de relevante områder frikøbes en medarbejder på halv tid i et halvt år til at gennemføre pilotprojektet.
 
Der gennemføres et pilotprojekt af et halvt års varighed med to forløb á 10 uger, med holdstørrelser på 10-12 deltagere.
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Pilotprojektet forventes at kunne sættes i værk inden udgangen af 2020, således at det første af to forløb kan påbegyndes ultimo januar 2021.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Der regnes med en udgift på 180.000 kr., som dækker løn til en medarbejder på halv tid i et halvt år samt diverse projektomkostninger. Beløbet deles ligeligt mellem de tre områder; Kultur & Udvikling, Social, Sundhed & Omsorg og Beskæftigelse, Økonomi & Personale. Finansieringen sker indenfor rammen af eksisterende budgetter.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet
Bilag

Sagsid.: 19/23298
Resume
Lysningen - kommende skole, hal og mødested i Overlund - er under projektering. I sagen gøres der status på projekteringen.
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget,
 
1. at orientering om status på projektering af Lysningen tages til efterretning.
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 27-10-2020
Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
1. at orientering om status på projektering af Lysningen tages til efterretning.
Sagsfremstilling

Historik

 
 

Inddragelse og høring

Intet
 
 

Beskrivelse

Projektforslaget for Lysningen blev godkendt af styregruppen 22. juni 2020. Dermed er en længere proces med inddragelse af skolens personale, idrætsforeninger samt civilsamfundet i bredere forstand tilendebragt, og Viborg Kommunes rådgiverteam fra Arkitema og SlothMøller arbejder på at færdiggøre udbudsmaterialet.
 
Efter sommerferien er der med Arkitema som rådgiver påbegyndt et inventarprojekt, der med møbler og andet inventar skal sikre en funktionel og indbydende bygning fra sommeren 2023. Eksisterende inventar på Overlund Skole og i Overlund Hallen vil indgå i arbejdet.
 
Der er fortsat dialog med Lokale og Anlægsfonden vedrørende multisalen og dens forbindelse til de øvrige idrætsfaciliteter samt caféområde og skoletorv.
 
Endelig er der gjort indledende overvejelser om fremtidig organisering af Lysningen, hvor et tværgående fokus fra bestyrelse og ledelse vil kunne bidrage til at indfri de høje forventninger til Overlunds nye mødested.
 
Der søges om bevilling til afholdelse af udgifter til nedrivning af opkøbte ejendomme på matriklen samt rådgivning frem til byrådets godkendelse af licitationsresultatet, forventeligt på mødet 17. marts 2021.
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

EU-udbud med prækvalifikation (fagentreprise) gennemføres fra medio november 2020 til ultimo februar 2021. Første spadestik til Lysningen forventes at kunne tages primo maj 2021 med indflytning 1. august 2023.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Byrådet har tidligere bevilliget i alt 16.856.000 kr. til projektet på følgende møder:
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet

Sagsid.: 19/8046
Resume
Gudenådalens Museumsforening (tidligere Gudenådalens kulturhistoriske Forening) anmoder om godkendelse af reviderede vedtægter af 15. april 2019.
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at vedtægter af 15. april 2019 for Gudenådalens Museumsforening godkendes.
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 27-10-2020
Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
1. at vedtægter af 15. april 2019 for Gudenådalens Museumsforening godkendes.
Sagsfremstilling

Historik

Gudenådalens kulturhistoriske Forening var en sammenlægning af Bjerringbroegnens Museumsforening og Bjerringbroegnens Lokalhistoriske Forening.
 
 

Inddragelse og høring

Intet
 
 

Beskrivelse

Gudenådalens Museumsforening har revideret vedtægterne, godkendt på ekstraordinær generalforsamling 15. april 2019. Foreningen anmoder om Kultur- og Fritidsudvalgets godkendelse.
 
Ændringer i forhold til tidligere:
Forslag om ændring af foreningens navn - (§1) fra Gudenådalens kulturhistoriske Forening til Gudenådalens Museumsforening.
Forslag om ændring af foreningens formål til faktiske forhold - (§2)
Forslag om ændring af antal bestyrelsesmedlemmer til 5 i stedet for 9 - § 6
- samt redaktionelle ændringer
 
De nye vedtægter er vedlagt som bilag 1.
 
 
Museet får et årligt tilskud fra Viborg Kommune på 102.000 kr.
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Intet
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet
Bilag

Sagsid.: 17/62487
Resume
I henhold til de af Byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd - herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste – skal Byrådet og udvalgene godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder. 
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår,
 
1. at Kultur- og Fritidsudvalget tager stilling til mødelisten.
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 27-10-2020
Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
1. at mødeliste oktober 2020 godkendes.
Sagsfremstilling

Historik

Byrådet vedtog på mødet i december 2014 (link til sag nr. 6 i Byrådet 17. december 2014) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.
 
 

Inddragelse og høring

Intet
 
 

Beskrivelse

Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
Hvis Kultur- og Fritidsudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Intet
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra Byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.
Bilag