You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

tirsdag den 24. november 2020 kl. 12:00

Mødested M.1.17/rådhuset
Udvalg Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedeltagere Birgith B. Langballe, Jakob Ekberg, Mads Panny, Michael Nøhr, Niels-Jørgen Ottesen
Fraværende Ingen
Bemærkninger Jakob Ekberg deltog ikke i behandling af sag nr. 6 på grund af inhabilitet

Sagsid.: 15/25301
Resume
Bjerringbro Cross Klub søger om tilskud til støjmåling i forbindelse med projekt for etablering af crossbane for el-motocrosscykler.
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår,
 
 
1. at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,
 
2. at det godkendes, at udgift til støjmåling og projektbeskrivelse m.v. finansieres af det til formålet afsatte beløb på investeringsoversingen for 2021 – 2024,
 
3. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 300.000 kr. til kontoen ”motocrossbane til el-motorcykler” rådighedsbeløb i 2021,
 
4. at udgiften på 300.000 kr. i 2021 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2021 til projektet
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 24-11-2020
Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at det godkendes, at udgift til støjmåling og projektbeskrivelse m.v. finansieres af det til formålet afsatte beløb på investeringsoversingen for 2021 – 2024,
 
2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 300.000 kr. til kontoen ”motocrossbane til el-motorcykler” rådighedsbeløb i 2021,
 
3. at udgiften på 300.000 kr. i 2021 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2021 til projektet.
Sagsfremstilling

Historik

Viborg Byråd har i budgettet for 2021-2024 afsat rådighedsbeløb på 2.800.000 kr. i 2021 til motocross-bane med el-motorcykler.
 
 

Inddragelse og høring

Henvendelse fra Bjerringbro Cross Klub.
 
 

Beskrivelse

Bjerringbro Cross Klub rettede i juni 2020 henvendelse til Viborg Kommune med forslag om, at projektet vedr. etablering af motocrossbane ændres, således at anlægget etableres med brug af el-motocrosscykler.
 
Der er i budget 2021-2024 afsat 2.800.000 kr. i 2021 til projektet.
 
Bjerringbro Cross Klub har efter budgetvedtagelsen afholdt møde med forvaltningen 04. november 2020 og har efterfølgende fremsendt ansøgning af 06. november 2020, hvori klubben ansøger om bevilling til igangsætning af støjmåling.
 
I ansøgningen anføres, at klubben, i forlængelse af Byrådets tilsagn om støtte til el-crossbane på Bjerring Hede 41-43, har afholdt møde med repræsentanter for Viborg Idrætsråd og forvaltningen. Formålet med mødet var at drøfte det videre forløb for projektet.
 
På mødet aftaltes, at det videre forløb forudsætter udarbejdelse af en støjundersøgelse, da el-cross-aktiviteten har en markant og reduceret støjkilde i forhold til cross-cykler, der drives af benzin/olie. Støjundersøgelsen er et krav i forhold til den videre myndighedsbehandling.
 
Der er indhentet tilbud på støjmåling hos rådgivende ingeniørfirma Sweco og den samlede pris beløber sig til 125.000 kr.
 
Klubben anfører, at den har brugt alle sine likvide midler på betaling for tidligere støjmålinger og at det er et område, der kræver inddragelse af uvildige eksperter, hvorfor foreningen ikke kan bidrag med eget arbejde til løsningen af denne opgave.
 
Hertil kommer, at der efterfølgende vil være udgifter for klubben til projektbeskrivelse m.v. i forbindelse med myndighedsbehandling m.v. af projektet. Det foreslås derfor, at der frigives en samlet ramme på 300.000 kr. til projektet, dog således at der aktuelt kun udbetales beløb til dækning af udgifter til støjmåling jfr ansøgningen. 
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Foreningen ønsker at projektet realiseres snarest muligt.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Der er i budgettet for 2021 afsat 2.800.000 kr. til projektet.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Planmæssige forhold afklares i forbindelse med det videre arbejde med projektet.
Bilag

Sagsid.: 20/13493
Resume
Kultur- og Fritidsudvalget følger op på konsekvenser af ”covid19-restriktionerne” med forslag til model for opfølgning i forhold til selvejende idrætshaller m.fl.
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår,
 
1. at udvalget drøfter sagen.
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 24-11-2020
Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
1. at forvaltningen, som foreslået i sagsfremstillingen, indhenter nøgletal fra selvejende idrætshaller m.fl. således, at der skabes et samlet overblik over situationen i forbindelse med ”covid19-nedlukningen” til udvalgets møde 23. februar 2021, hvor sagen genoptages.
Sagsfremstilling

Historik

Kultur- og Fritidsudvalget behandlede sagen på møde 11. august 2020, hvor udvalget besluttede, at sagen genoptages i forbindelse med budgetopfølgningerne.
 
Efterfølgende viste det sig, at der ikke kunne skabes overblik over konsekvenser af ”covid19-restriktionerne” på de selvejende idrætshallers område til udvalgets budgetopfølgning på mødet 27. oktober 2020.
 
På mødet 27. oktober 2020 aftaltes derfor, at forvaltningen til mødet 24. november 2020 udarbejder forslag til model for opfølgning, som baseres på regnskabstal, der indhentes i løbet af januar 2021, således at udvalget kan genoptage sagen på mødet 26. januar 2021.
 
 

Inddragelse og høring

Intet
 
 

Beskrivelse

 
Skemaet indhenter nøgletal vedr. institutionernes indtægter, udgifter, egenkapital, gæld og likvide midler. Alle tal for 2018, 2019 og de tal, der foreligger for 2020 den 15. januar 2021.
Skemaet skulle derfor gerne give et overblik over de enkelte hallers økonomiske situation ved udgangen af 2020.
 
Skemaet vedhæftes sagen som bilag.
 
Det foreslås, at udvalget, når datagrundlaget foreligger, afklarer principper for udvalgets indstilling vedr. evt. forbrug af puljen. Der kunne i denne sammenhæng være fokus på om institutionen er i fare for at gå konkurs, om centrale puljer er ansøgt, institutionens generelle økonomi, herunder egenkapital, likvide midler o.a.
 
Endvidere foreslås, at det tilkendegives overfor foreninger, institutioner m.fl., at udbetaling af driftstilskud for 2021 kan fremrykkes for dermed at medvirke til at sikre deres likviditet.
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Oplysninger indhentes, således at tilbagemeldinger er indsendt til forvaltningen senest 15. januar 2021.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Sagen vedrører forundersøgelse, som kan danne grundlag for udvalgets indstilling til Økonomi- og Erhvervsudvalget.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet
Bilag

Sagsid.: 20/13054
Resume
Henvendelser fra Viborg Folkeoplysnings Samråd (VFOS) om yderligere kommunal hjælp på aftenskoleområdet. Herunder muligheden for fremadrettet at støtte området inden for den gældende lovgivning.
 
Forlængelse fra 31.12.2020 til 28.02.2021 af mulighed for at anvende tilskudsrammen til andet end løn og debatskabende aktiviteter.
Mulighed for i hele 2021 at etablere små hold med forhøjet tilskud i hele Viborg Kommune.
 
Tilskud til tabt deltagerbetaling, kompensation for faste udgifter, der ikke har kunnet dækkes af Erhvervsministeriet, samt mulighed for supplerende tilskud til oprettelse af små hold.
Indstilling
Med henvisning til den (i Fritidsrådets sag) i afsnittet ”Supplerende beskrivelse af sagen” anvendte nummerering af VFOS-henvendelsernes forskellige dele (A og B), indstiller Fritidsrådet til Kultur- og Fritidsudvalget jf. afsnit A,
 
1. at Fritidsrådets beslutninger i sag nr. 1 på tillægsdagsordenen til rådets møde 19. maj 2020
om,
 
at aftenskolerne får mulighed for at anvende løntilskuddet (90% af den enkelte aftenskoles
bevilling) til andre, dokumenterede udgiftstyper end løn, idet udgiften skal kunne relateres til
folkeoplysende voksenundervisning, og
 
at det godkendes, at der kan ydes tilskud med 5/7 tilskud til alle små hold med højst 8
deltagere overalt i kommunen i 2020 efter reglerne for tilskud til undervisning i tyndt
befolkede områder,
 
forlænges således:
 
 • Løntilskuddet (90% af den enkelte aftenskoles bevilling) og 10%-midlerne kan anvendes til andre, dokumenterede udgiftstyper end løn, idet udgiften skal kunne relateres til folkeoplysende voksenundervisning, frem til lovens udløb 1. marts 2021 (lov nr. 241 af 19/03/2020 om midlertidige foranstaltninger på børne- og undervisningsområdet og for den frie folkeoplysende virksomhed til forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19). Bevillingen til den enkelte skole skal fortrinsvis anvendes til tilskud til undervisning i hele 2021.
   
 • Beslutningen om at yde tilskud med 5/7 tilskud til små hold med højst 8 deltagere overalt i kommunen i hele 2021 efter reglerne for tilskud til undervisning i tyndtbefolkede områder.
 
Ovenstående to punkter gennemføres inden for den bevilling, der er givet til den enkelte
aftenskole.
 
2. at Fritidsrådet tilkendegiver, at rådet gerne understøtter voksenundervisningsområdet, men man vil ikke på nuværende tidspunkt forpligte sig til en tilskudsfordeling for 2022.
 
 
Jf. afsnit B indstiller Fritidsrådet til Kultur- og Fritidsudvalget,
 
1. at der ikke ydes tilskud til administrative udgifter, jf. ansøgningens 4. bullet,
 
2. at statslige puljer skal være ansøgt,
 
3. at de øvrige ansøgte udgifter i 2020 jf. ansøgningens 1., 2., 3. og 5. bullet søges dækket først og fremmest ved den enkelte aftenskoles egen bevilling for 2020, dernæst inden for en ramme på 200.000 kr. finansieret af folkeoplysningens budget (konto 370-375). Forslag om at der reserveres op til 300.000 kr. fra Økonomi- og Erhvervsudvalgets ”kulturbuffer pulje”. De nævnte 1., 2., 3. og 5. bullet omhandler:
 
 • Bullet 1: Op til 150.000 kr.: Dækning af 10% tabt deltagerbetaling, som ikke er dækket af Kulturministeriets 90% kompensation.
 • Bullet 2: Op til 50.000 kr. til dækning af dokumenteret tilbagebetalt deltagerbetaling som følge af aflysninger pga. genopblussen af epidemien.
 • Bullet 3: Op til 90.000 kr. til brug for aftenskoler, der i 2019 har haft underskud og derfor ikke har kunnet få fuld kompensation for faste udgifter ved ansøgning til Erhvervsministeriet.
 • Bullet 5: Op til 200.000 kr. til at forøge den enkelte aftenskoles tilskudsramme til undervisning, hvis det begrundes i opbrugt bevilling for at kunne etablere små hold med forhøjet 5/7 tilskud.
 
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 24-11-2020
Kultur- og Fritidsudvalget drøftede sagen og besluttede at sagen genoptages i forbindelse med den samlede behandling af evt. disponering af ”kulturbuffer-pulje”. Denne sag ventes behandlet på udvalgets møde den 23. februar 2021.
Sagsfremstilling

Historik

Kulturudvalget traf på mødet i april 2020, (link til sag nr. 1 i Kultur- og Fritidsudvalget 21. april 2020), en række beslutninger i forbindelse med corona-situationen, bl.a. aftenskoleområdet. I forlængelse heraf traf Fritidsrådet på mødet i maj 2020, (link til sag nr. 1 i Fritidsrådet 19. maj 2020), beslutning om en række foranstaltninger på voksenundervisningsområdet i 2020.
 

Samlet er dette vedtaget for 2020:

 
Aftenskolernes bevillinger består af to dele:
90% af bevillingen: tilskud til lønudgifter
10% af bevillingen: tilskud til debatskabende aktiviteter
 
Det er besluttet, at den samlede bevilling kan anvendes til andre, dokumenterede udgifter end løn og debatskabende aktiviteter, så længe udgiften kan relateres til folkeoplysende voksenundervisning.
 
Der kan udbetales løn, og der ydes tilskud til lokaleudgifter efter de alm. regler, selv om undervisningen ikke er gennemført.
 
Der foretages ikke omfordeling af tilskud i 2020. Normalt sker der en omfordeling, hvor aftenskoler, der kan bruge mere tilskud pga. højere aktivitet, kan ”overtage” bevilling fra aftenskoler, der ikke kan bruge deres bevilling.
 
Overalt i kommunen har der kunnet gennemføres undervisning med 5/7 tilskud til små hold med højst 8 deltagere.
 
Alt inden for den givne bevilling til den enkelte aftenskole.
 
Der er ikke blevet opkrævet lokalegebyr for lukkeperioden.
 
Der er udbetalt pensionisttilskud til den enkelte aftenskole ud fra ”normalen”.
 
 

Inddragelse og høring

Forvaltningen har afholdt flere digitale møder med de store aftenskoler i kommunen for at drøfte behovene for hjælp.
 
 

Beskrivelse

VFOS har fremsendt henvendelser om supplerende tiltag, senest henvendelse (med beløb) af 12. oktober 2020 (vedlagt som bilag 4 og 5), behandlet af Fritidsrådet på møde i november 2020, (link til sag nr. 1 i Fritidsrådet 3. november 2020).
 
Henvendelsen er to-delt (A og B nedenfor).

A. Ny henvendelse

 
1. Man anmoder om at få forlænget beslutningerne vedr. 2020 til at gælde indtil nødloven ophører 1. marts 2021.
Fritidsrådet anbefaler en forlængelse.
 
2. Man anmoder om, at fordelingen af tilskud til voksenundervisning for 2022 sker på baggrund af 2019-aktivitetsniveauet, ligesom det er besluttet at gøre vedr. 2021.
Fritidsrådet ønsker ikke på nuværende tidspunkt at forpligte sig til en tilskudsfordeling for 2022.
 

B. Aftenskolerne søger om 600.000 kr. til nedenstående 5 punkter.

 
Fritidsrådet foreslår en tre-deling af beløbet på 600.000 kr.:
- 100.000 kr. dækkes af aftenskolerne selv (ansøgningens 4. bullet om øgede, administrative udgifter),
- 200.000 kr. dækkes af Fritidsrådet
og reservering af
- 300.000 kr. fra Økonomi- og Erhvervsudvalgets ”kulturbufferpulje”
 
 • Bullet 1: Op til 150.000 kr. Dækning af de 10% af tabt deltagerbetaling, som ikke er dækket af Kulturministeriet, som har dækket 90% af tabt deltagerbetaling. (Fritidsrådet anbefaler).
 • Bullet 2: Op til 50.000 kr. til dækning af tilbagebetalt deltaberbetaling for aflysninger pga. genopblussen af epidemien. (Fritidsrådet anbefaler).
 • Bullet 3: Op til 90.000 kr. til aftenskoler, der i 2019 har haft underskud, og derfor ikke har kunnet få fuld kompensation for faste udgifter fra Erhvervsministeriet. (Fritidsrådet anbefaler).
 • Bullet 4: Skolernes ekstraordinære, administrative udgifter i corona-perioden. 100.000 kr. (Fritidsrådet foreslår, at skolerne selv dækker denne udgift).
 • Bullet 5: Ekstra tilskud til at kunne oprette små hold med forhøjet tilskud, hvis aftenskolen har brugt sin bevilling (Fritidsrådet anbefaler).
 
Den fulde ordlyd af Fritidsrådets behandling af henvendelserne vedlægges som bilag 7.

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

2020 og 2021.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Hvis der som følge af henvendelsen fra VFOS iværksættes flere foranstaltninger, vil der skulle findes finansiering heraf – fremgår af sagsfremstillingen for de enkelte delemner.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Lov nr. 241 af 19. marts 2020 om midlertidige foranstaltninger på børne- og undervisningsområdet og folkehøjskoleområdet og for den frie folkeoplysende virksomhed til forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med Covid-19. Loven ophæves 1. marts 2021.
 
Bekendtgørelse nr. 320 af 31. marts 2020 om visse midlertidige foranstaltninger for den frie folkeoplysende virksomhed som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med Covid-19 (bilag 1).
 
Kulturministerens breve af 3. april 2020 og 8. oktober 2020 til landets borgmestre (bilag 3 og 6).
Bilag

Sagsid.: 18/29677
Resume
Sagen vedr. principper for selvejende idrætshallers egenfinansiering i forbindelse med investeringer i faciliteter, herunder afklaring af problemstilling vedr. kommunegaranti for kreditforeningslån i de mange projekter, hvor der i budgettet for 2020-2024 er afsat ca. 62 mio. kr. til halinvesteringer og hvor lånefinansiering er vurderet til at udgøre op til 36 mio. kr.
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter sagen med henblik på at afklare, om gældende retningslinjer for evt. kommunegaranti for kreditforeningslån i forbindelse med selvejende institutioners egenfinansiering af investeringer i hallernes faciliteter, skal revurderes.
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 24-11-2020
Kultur- og Fritidsudvalget drøftede sagen og videresender sagen til Økonomi- og Erhvervsudvalget med anbefaling af, at nugældende retningslinjer for evt. kommunegaranti for kreditforeningslån i forbindelse med selvejende institutioners egenfinansiering af investeringer i hallernes faciliteter, fastholdes.
Sagsfremstilling

Historik

 
Baggrund for Byrådets beslutning var Viborg Idrætsråds indstilling vedr. investeringer i hallerne i perioden og Kultur- og Fritidsudvalgets forslag om, at denne indstilling godkendes.
 
I principperne for kommunal medfinansiering af investeringer i selvejende idrætshaller er forudsat, at det kommunale tilskud max. udgør 50 % af den samlede investering og at max. 40 % af finansieringen kan tilvejebringes ved, at den selvejende institution optager lån i ejendommen. Mindst 10 % finansieres af hallerne via kontante indskud.
 
En række kreditforeninger kræver kommunegaranti i forbindelse med kreditforeningslån til selvejende institutioner.
 
Byrådet har tidligere behandlet denne problemstilling på møde i april 2017 (link til sag nr. 20 i byrådet 19. april 2017) og problemstillingen aktualiseres nu i forbindelse med de nye investeringer på halområdet.
 
Byrådet besluttede på daværende tidspunkt, at praksis ændres, således at Viborg Kommune kan stille kommunegaranti for kreditforeningslån optaget af selvejende institutioner i forbindelse med anlægsprojekter, idet det forudsættes, at lånet optages i henhold til følgende retningslinjer:
 
”Overordnet skal det sikres, at der er et helt afgørende lokalt engagement i hver enkelt projekt – og dette kan f.eks. vurderes ud fra om projektet er økonomisk bæredygtigt og det forudsættes altid, at der er en væsentlig egenfinansiering via egen kapital, indsamlede midler, eget arbejde m.v.
 Forvaltningen vurderer i hvert enkelt tilfælde om der er behov for ekstern vurdering af projektets økonomiske bæredygtighed og der kan her inddrages ekstern rådgiver. Udgangspunktet er her, at såfremt der er behov for at inddrage ekstern rådgiver vælges det revisionsfirma, som på tidspunktet har revisionsaftale med Viborg Kommune, idet der i aftale med dette revisionsfirma vil være aftalt prisniveau for særlige opgaver af denne karakter.
Den selvejende institution skal dokumentere, at det ikke er muligt at medfinansiere projektet via kreditforeningslån i kendte kreditforeninger. Dokumentation skal foreligge i form af mindst to skriftlige afslag fra kreditforeninger.
 Viborg Kommune kommunegaranti stilles for lån optaget af den selvejende institution (ansøger).
 Lånet optages som fastforrentet lån i Kommunekredit.
Viborg Kommune beregner den økonomiske fordel, der er for den selvejende institution og i forlængelse heraf fastsættes institutionens betaling til Viborg Kommune. Denne betaling modregnes i de kommunale driftstilskud, som udbetales i Kultur- og Fritidsudvalgets regi”.
Den af Byrådet vedtagne model er efterfølgende anvendt i 3 tilfælde. Et eksempel ses i forbindelse med optagelse af kreditforeningslån i nybyggeri i Hald Ege Idrætscenter og ny gymnastikhal ved Viborg Gymnastik Forenings center i Viborg.
 
 

Inddragelse og høring

Finansieringsmodellen for investeringer i selvejende idrætshaller er udviklet i samarbejde med Viborg Idrætsråd og de selvejende idrætshaller.
 
 

Beskrivelse

 
I perioden efter Byrådets seneste behandling af sagen i 2017 har kreditforeningerne strammet rammerne, således at det i de fleste tilfælde er en forudsætning, at der stilles kommunegaranti for kreditforeningslån optaget af de selvejende idrætshaller i forbindelse med byggeprojekter.
 
Der er dog også enkelte tilfælde, hvor selvejende institutioner har kunnet optage lån uden kommunegaranti.
 
Flere selvejende idrætshaller har rettet henvendelse til forvaltningen, idet de ønsker en afklaring af om kreditforeningslån kan optages med kommunegaranti, evt. i Kommunekredit.
 
Forvaltningen har vurderet problemstillingen og i forhold til de allerede godkendte investeringer i idrætshaller, kan lån max. udgøre 40 %, men det vil kun være de større projekter, der medfinansieres via lån. Vurderingen er, at projekter for ca. 30 mio. kr. kan forventes medfinansieret via optagelse af lån og 40 % heraf udgør 12 mio. kr.
 
Hertil kommer de 10 mio. kr. der er afsat til nye idrætsfaciliteter i Houlkær samt de 2 gange 10 mio. kr., der er afsat til andre halinvesteringer. Denne samlede kommunale udgift på 30 mio. kr. udgør 50 % af den samlede investering på 60 mio. kr. Der vil med de gældende retningslinjer være mulighed for at finansiere 40 % heraf med kreditforeningslån, svarende til 24 mio. kr.
 
Samlet er vurderingen således, at de i budget 2020-2024 afsatte midler til investeringer i halfaciliteter maksimalt kan udløse en belåning hos kreditforeninger på ca. 36 mio. kr.
 
Forvaltningen kan oplyse, at de selvejende idrætshaller som udgangspunkt varetager kommunale formål, og derfor skal hallernes belåning hos kreditforeninger i forbindelse med anlægsprojekter mv. indregnes i kommunens låneramme og kommunen skal deponere tilsvarende beløb uanset om kommunen stiller garanti for lånene eller ej.
 
Det betyder, at kommunens likviditet i perioden 2020 – 2024 påvirkes af summen af hallernes belåning hos kreditforeninger (max. 36 mio. kr. jf. ovenstående samlede vurdering) i takt med, at projekterne færdiggøres og lånene hjemtages.
 
I nedenstående tabel kan ses en oversigt over deponering og kommunegaranti i forbindelse med selvejende idrætshallers anlægsprojekter siden kommunesammenlægningen i 2007:
 
Deponering og kommunegaranti i forbindelse med låneoptagelse i selvejende idrætshaller
Selvejende idrætshaller:
År
Deponering
Kommunegaranti
Betaling for garanti
Løgstrup Hallen
2012
3.960.000
0
Nej
Bjerringbro Idrætspark
2014
5.000.000
0
Nej
Skals Idræts og Svømmehal
2015
10.000.000
0
Nej
Hald Ege Idrætscenter
2018
15.000.000
15.000.000
Ja
Møllehøjhallen
2018
2.000.000
2.000.000
Ja
Viborg Gymnastik Forening
2019
6.500.000
6.500.000
Ja
Viborg FF
2019
16.800.000
0
Nej
 
Efter de nugældende principper fra 2017 opnår kommunen en indtægt fra hallerne i form af en andel af den beregnede økonomiske fordel, som hallerne opnår ved lån i kommunekredit med kommunegaranti fremfor lån i anden kreditforening uden kommunegaranti. Det skal sammenholdes med den risiko kommunen påtager sig ved afgivelse af kommunegarantien.
 
Som nævnt varetager hallerne som udgangspunkt kommunale formål og derfor har hallerne muligheden for at kunne låne i kommunekredit. Der kan ikke optages lån i kommunekredit uden afgivelse af en kommunegaranti.
 
Der er ikke afsat budget under finansforskydninger hverken i budget 2020 eller det netop vedtagne budget for 2021-2024 til finansiering af deponering i forbindelse med hallernes belåning i kreditforeninger. Der skal således i de politiske sager ved frigivelse af anlægsmidler til de enkelte projekter ligeledes medtages bevilling til deponering og til finansiering heraf svarende til den del af et projekts finansiering, der forventes tilvejebragt via lån i kreditforening. Hvis der ikke kan findes anden finansiering vil det være kassebeholdningen der finansierer. Deponeringen frigives herefter med 1/25 pr. år i de efterfølgende 25 år.
 
Med baggrund heri er det forvaltningens vurdering, at de allerede vedtagne retningslinjer er dækkende i forhold til at administrere området og til at sikre, at de selvejende idrætshaller kan opnå mulighed for kreditforeningslån til de projekter, hvor dette er nødvendigt i forhold til den samlede finansieringsmodel.
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Investeringer i selvejende idrætshaller gennemføres i perioden 2020-2024.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet

Sagsid.: 20/43822
Resume
Sagen vedrører Kultur- og Fritidsudvalgets stillingtagen til fremsendt ansøgning fra øvelokaleforeningen ”Lydfabrikken” vedr. 2021/2022
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at der disponeres 200.000 kr. til øvelokaleforeningen ”Lydfabrikken” i 2021 og 2022,
 
2. at tilskuddet betinges af, at øvelokaleforeningen bringer medlemstallet op på 75 medlemmer inden 2022, og at foreningen når ud til musikmiljøerne på ungdomsuddannelserne i Viborg Kommune,
 
3. at tilskuddet finansieres indenfor en budgetramme på 200.000 kr. på politikområdet kultur, samt eventuelle kulturregionale midler.
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 24-11-2020
Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
1. at der disponeres 200.000 kr. til øvelokaleforeningen ”Lydfabrikken” i hvert af årene 2021 og 2022,
 
2. at forudsætninger for tilskud 2021 aftales på møde med ”Lydfabrikken” på mødet 5. januar 2021,
 
3. at betingelser for tilskud 2022 aftales inden udgangen af 2021.
 
4. at tilskuddet finansieres indenfor en budgetramme på 200.000 kr. på politikområdet kultur, samt eventuelle kulturregionale midler.
Sagsfremstilling

Historik

Øvelokaleforeningen ”Lydfabrikken” etableredes i 2019 med det formål, at sikre øvelokalefaciliteter til kommunens rytmiske amatør- og vækstlagsmiljø.
Kultur- og Fritidsudvalget bevilligede på møde i september 2018 (link til sag nr. 6 i Kultur- og Fritidsudvalget 18. september 2018) 200.000 kr. til formålet i 2019 og 2020.
 
 

Inddragelse og høring

Intet
 
 

Beskrivelse

”Lydfabrikken” ansøger Kultur- og Fritidsudvalget om en 2-årig forlængelse af driftstilskuddet på 200.000 kr.
”Lydfabrikken” har indgået driftsaftale med Student House (VIA) om benyttelse af lokaler og faciliteter m.v.
Foreningen har i dag 41 medlemmer og har siden opstarten, - og på trods af Coronasituationen i 2020, været med til at understøtte en ny positiv udvikling i det rytmiske miljø i Viborg, som partnere i ”Paraplyen”, og i forhold til Vibstock. Endvidere er det forvaltningens vurdering, at det spirende miljø i ”Lydfabrikken” har været med til at underbygge den statslige udpegning af Paletten som regionalt spillested fra 2021.
Foreningen redegør i ansøgningen for en række målsætninger for foreningens fremadrettede udvikling. Forvaltningen anbefaler at målsætningerne i forhold til udvikling i medlemstal, samt styrket forbindelse til musikmiljøerne på ungdomsuddannelserne gøres bindende, såfremt Kultur- og Fritidsudvalget bevilliger yderligere 2 års driftstilskud.
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Ansøgningen vedrører 2021 og 2022.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Forvaltningen bemærker at det formentlig vil være muligt at finansiere en del af tilskuddet igennem kulturregionale midler fra 2021 og frem, under forudsætning af Kulturministerens forventede godkendelse af ny kulturaftale ultimo 2020.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet
Bilag

Sagsid.: 20/26813
Resume
Sagen vedrører Kultur- og Fritidsudvalgets stillingtagen til støtte til foreningen ”Møllernes” projekt med at etablere et ungekulturelt værested - ”Broen” i Bjerringbro.
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at ”Møllernes” ansøgning og sagens indhold drøftes,
 
2. at der til projektet ”Broen” disponeres et tilskud på 150.000 kr. årligt i perioden 2021-2024, og at projektet forankres som en særlig projektindsats i kommende kulturaftale.
 
3. at tilskuddet finansieres indenfor det kulturregionale samarbejde i Østjysk Vækstbånd, og under forudsætning af Kulturministerens tiltrædelse af kulturaftalen.
 
4. at tilskuddet ikke kan udbetales, førend der foreligger en skriftlig aftale mellem ”Møllerne” og lokalernes udlejer, som er forhåndsgodkendt af Bjerringbro El-fond og Viborg Kommune, og at tilskuddenes udbetaling er betinget af projektets fremdrift.
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 24-11-2020
Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
1. at der til projektet ”Broen” disponeres et tilskud på 150.000 kr. årligt i perioden 2021-2024, og at projektet forankres som en særlig projektindsats i kommende kulturaftale,
 
2. at tilskuddet finansieres indenfor det kulturregionale samarbejde i Østjysk Vækstbånd, og under forudsætning af Kulturministerens tiltrædelse af kulturaftalen.
 
3. at tilskuddet ikke kan udbetales, førend der foreligger en skriftlig aftale mellem ”Møllerne” og lokalernes udlejer, som er forhåndsgodkendt af Bjerringbro El-fond og Viborg Kommune og
 
4. at tilskuddenes udbetaling er betinget af projektets fremdrift og for at sikre en løbende opfølgning og opsamling af læring i forbindelse med projektet afholdes årligt opfølgende møde med ”Møllerne”, hvor der følges op på projektets mål m.v.,
 
Jakob Ekberg deltog ikke i Kultur- og Fritidsudvalgets behandling af sagen på grund af inhabilitet.
Sagsfremstilling

Historik

Ungdomsforeningen ”Møllerne”, med hjemsted i Bjerringbro, fremsender i juli 2020 ansøgning til Viborg Kommune om kommunal støtte til realisering af et ungekulturelt samlingssted ”Broen”, for de 15- 20-årige i Bjerringbro. Foreningen har i 2020 organiseret frivillige kræfter blandt byens unge, som har arbejdet med istandsættelse af lokaler beliggende Nørregade 6E i Bjerringbro.
 
Forvaltningen har siden modtagelsen af ansøgningen været i dialog med ”Møllerne” med henblik på nærmere drøftelse af foreningens planer, herunder sammenhæng med øvrige iværksatte tiltag i Bjerringbro.
 
 

Inddragelse og høring

Forvaltningen har på møde primo september 2020 drøftet Møllernes initiativ i dialog med repræsentanter for Bjerringbro Byforum og Bjerringbro Elværksforening (El-fonden) med henblik på at afklare snitflader til andre ønskede udviklingsprojekter i Bjerringbro.
Det aftaltes på mødet, at den videre proces omkring Møllernes planer, skulle foregå i en dialog mellem Møllerne, El-fonden og Viborg Kommune -med henblik på at klarlægge forskellige muligheder for at understøtte Møllernes initiativ.
 
 

Beskrivelse

”Broen” har de 15-20 årige i Bjerringbro som primær målgruppe. ”Broen” skal være et brugerstyret ungekulturhus/værested, hvor studerende på gymnasiet og unge under uddannelse i øvrigt, skal kunne mødes omkring kulturelle tilbud, kreative aktiviteter, debatter, foredrag, lektiehjælp m.v.
 
Lokalerne er i 2020 stillet gratis til rådighed af ejendommens private udlejer.
Ved hjælp af frivillige kræfter har ”Møllerne” påbegyndt renoveringen af lokalerne.
”Møllerne” forventer at kunne mobilisere en medlemskreds i ”Broen” på 250 medlemmer frem til 2022.
 
”Møllerne” har etableret et meget kompetent advisory-board med kompetencer indenfor økonomi, strategi, kultur m.v.
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

”Møllerne” arbejder mod at kunne åbne ”Broen” primo 2021.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Rammebevilling fra Bjerringbro El-fond.

Møllerne har ansøgt Bjerringbro El-fond om støtte til realisering af ”Broen” (bilag).
Bjerringbro El-fond har på den baggrund besluttet at støtte en realisering af ”Broen” med en rammebevilling på 500.000 kr. (bilag).
Rammebevillingen er givet under forudsætning af
 
 • At Viborg Kommune understøtter ”Broen” med 600.000 kr. i en 4-årig periode. (2021-2024)
 • At lokalerne kan godkendes til den påtænkte anvendelse.
 • At der tilknyttes en ekstern administrator til administration af rammebevillingen.
 • At driften af ”Broen” drives videre af Bjerringbro Byforum i den fire-årige periode, hvis ”Møllerne” i perioden ophører med at eksistere.
 

Grænseflade til folkeoplysningsområdet, herunder lokaletilskudsanalyse

Forvaltningen har på baggrund af fremsendt aktivitetsplan og dialog med ”Møllerne” undersøgt mulighederne for at yde lokaletilskud i henhold til folkeoplysningsloven. Det er forvaltningens vurdering, at det ikke er muligt at yde lokaletilskud med hjemmel i folkeoplysningsloven.
Forvaltningen har udarbejdet en ”simulering” af tilskudsniveauet (bilag), som kan bidrage med at perspektivere tilskudsbehovet i en sammenligning med øvrige tilskudsberettigede aktiviteter i Viborg Kommune. Simuleringen viser at et (simuleret) lokaletilskudsniveau årligt vil ligge i spændet fra ca. 75.000 kr. 150.000 kr., afhængigt af den aktivitetstype der sammenlignes med.
 

Lejekontrakt for ”Broen”

Det er forvaltningens vurdering, at et evt. tilskud til ”Broen” skal gøres betinget af, at forvaltningen i dialog med Bjerringbro El-fond, skal kunne acceptere de generelle vilkår i lejeaftalen for ”Broen”, herunder at lejekontrakten som indgås mellem ”Møllerne” og lokalernes udlejer tager højde for:
 • De investeringer der foretages i lokalerne på baggrund af rammebevillingen fra Bjerringbro El-fond
 • Markedslejen for tilsvarende lokaler
 

Tilskud til ”Broen” som en kulturregional projektbevilling

Forvaltningen vurderer at det, under forudsætning af Kulturministerens tiltrædelse af kommende kulturaftale for kulturregion Østjysk Vækstbånd 2021-2024, vil være muligt at støtte ”Broen” som et særligt indsatsområde for ungekulturen i Viborg Kommune, -idet de kommende kulturaftaler netop har et særligt fokus på at afprøve nye veje i arbejdet med kultur for de 0-20 årige. En særligt tilskud til ”Broen” baseret på kulturregionale midler vil således være knyttet op på, at ”Møllerne” bidrager til realiseringen af de kulturregionale målsætninger igennem ”Broens” aktiviteter.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Det påhviler ”Møllerne” og udlejer af lokalerne at sikre, at alle myndighedskrav vedr. anvendelse, brand, tilgængelighed m.v. for ”Broen” overholdes.
Bilag

Sagsid.: 17/62487
Resume
I henhold til de af Byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd - herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste – skal Byrådet og udvalgene godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder. 
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår,
 
1. at Kultur- og Fritidsudvalget tager stilling til mødelisten.
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 24-11-2020
Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
1. at mødeliste november 2020 godkendes.
Sagsfremstilling

Historik

Byrådet vedtog på mødet i december 2014 (link til sag nr. 6 i Byrådet 17. december 2014) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.
 
 

Inddragelse og høring

Intet
 
 

Beskrivelse

Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
Hvis Kultur- og Fritidsudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Intet
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra Byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.
Bilag