You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

tirsdag den 23. februar 2021 kl. 12:00

Mødested M.1.9/rådhuset / TEAMS møde
Udvalg Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedeltagere Birgith B. Langballe, Jakob Ekberg, Mads Panny, Michael Nøhr, Niels-Jørgen Ottesen
Fraværende Ingen
Bemærkninger Mødet afholdes på TEAMS

Sagsid.: 21/3963

Resume

Med udgangspunkt i en orientering om den fælles proces og spilleregler for årets budgetlægning, tilrettelægger udvalget sin egen budgetproces. Herunder lægges der op til en indledende drøftelse af, om der er særlige temaer, som skal indgå og belyses nærmere i årets budgetlægning.

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at orientering om den fælles proces og spilleregler for budgetlægningen tages til efterretning,
 
2. at det drøftes, om der er budgetudfordringer, som skal præsenteres for byrådet på plankonferencen,
 
3. at det drøftes, om der er særlige temaer eller anlægsønsker, som skal indgå i udvalgets budgetlægning, og
 
4. at procesplanen for udvalgets egen budgetproces vedtages.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 23-02-2021

Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
1. at orientering om den fælles proces og spilleregler for budgetlægningen tages til efterretning,
 
2. at der peges på driftsmæssige problemstillinger vedr. museerne og vedr. drifts- og lokaletilskud til halprojekter som følge af investeringer i selvejende idrætshaller, og her helt konkret drifts- og lokaletilskud til ny idrætshal og tennishal på Liseborg med ibrugtagning ultimo 2021,
 
3. at drøftelse af, om der er særlige temaer eller anlægsønsker, som skal indgå i udvalgets budgetlægning genoptages på næste udvalgsmøde,
 
4. at procesplanen for udvalgets egen budgetproces vedtages.

Sagsfremstilling

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog på mødet i januar 2021 spilleregler, procesplan og principper for årets budgetlægning (link til sag nr. 1 i Økonomi- og Erhvervsudvalget 20. januar 2021).
 
 

Inddragelse og høring

Hoved-MED har drøftet årets budgetlægning på mødet 08. januar 2021.
 
 

Beskrivelse

 
Spilleregler for budgetlægningen
 
Udvalgene udarbejder budgetforslag inden for de udmeldte rammer, der er beregnet ud fra de principper, som er godkendt af Økonomi- og Erhvervsudvalget.
 
Demografi på ældre-, dagtilbuds- og skoleområdet er udpeget som en særlig budgetudfordring, som byrådet skal finde finansiering til i budgetlægningen. Øvrige budgetudfordringer skal det enkelte fagudvalg selv finansiere inden for eget budget.
 
Hvis et udvalg har budgetudfordringer, som udvalget ikke selv kan finde finansiering til, skal budgetudfordringerne præsenteres for byrådet på plankonferencen 8.-9. april 2021. Økonomi- og Erhvervsudvalget tager 16. juni 2021 stilling til, hvilke eventuelle budgetudfordringer, der skal findes finansiering til i budgetlægningen.
 
Der skal i budget 2022 findes reduktionsforslag for samlet 20 mio. kr. (den halve procent af serviceudgifterne) som vedtaget i budget 2021-2024. Arbejdet med reduktioner er opdelt i 2 faser. I første fase afsøges muligheder for reduktioner på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område samt tværgående reduktioner. Økonomi- og Erhvervsudvalget vil den 10. marts tage stilling til rest-reduktionsbeløb, der videresendes til behandling i fagudvalgene, som dermed får ansvaret for at finde de nødvendige reduktioner. Dette er anden fase.
 
Spilleregler for anlægsbudgettet:
Spillereglerne for anlægsbudgettet er ændret. Udvalgene kan fremsætte nye anlægsønsker uden finansiering.
 
Udgangspunktet for budgetlægning på anlæg er anlægsbasisbudgettet. Anlægsbasisbudgettet er overslagsårene 2022-2024 i budget 2021-2024 vedtaget af byrådet i oktober 2020. Anlægsbasisbudgettet indeholder tekniske ændringer, som forvaltningen har indarbejdet, primært pga. tidsmæssig fremrykning eller forsinkelse af anlægsprojekter.
 

Særlige temaer i budgetlægningen:
Det drøftes, om der er særlige temaer, som udvalget ønsker belyst og drøftet i løbet af budgetlægningen. Særlige temaer kan være økonomiske udfordringer.
 
 
Budgetprocessen
 
Udvalgets budgetlægningsproces følger den fælles procesplan, som Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte på mødet i januar 2021 (link til sag nr. 1 i Økonomi- og Erhvervsudvalget 20. januar 2021). Efter procesplanen skal fagudvalgene færdiggøre deres drifts- og anlægsbudgetter i juni.
 
Udvalgene tilrettelægger selv inden for denne tidsramme, hvornår de vil drøfte de forskellige temaer i budgetlægningen. Det planlægges også, hvordan MED-system og relevante interessenter skal inddrages i en dialog om budgetforslaget.
 
På baggrund af den fælles procesplan er der udarbejdet en mere detaljeret procesplan for Kultur- og Fritidsudvalget. Procesplanen kan ses som bilag nr. 1.
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Intet
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet
Bilag

Sagsid.: 20/13493

Resume

Sagen vedrører principper i forhold til evt. kompensation til kultur- og fritidsområdet samt indstilling til Økonomi- og Erhvervsudvalget vedr. disponering af ”kulturbuffer-pulje” på op til 5 mio. kr.

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår,
 
1. at udvalget på baggrund af sagsfremstilling og forvaltningsoplæg afklarer de grundlæggende principper for økonomisk kompensation for kultur- og fritidsområdet,
 
2. at udvalget på denne baggrund indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget konkret forslag til disponering af dele af Corona-buffer-puljen på baggrund af ansøgninger og regnskabsdata fra regnskab 2020. Disse forslag indstilles samtidig til snarlig udbetaling,
 
3. at udvalget ligeledes indstiller til Økonomi – og Erhvervsudvalget, at der i første omgang reserveres 1 mio. kr. af den samlede pulje til senere uddeling til de folkeoplysende foreninger (idrætsforeninger, spejdere m.m.), idet de økonomiske problemer hér synes at være større i 2021, hvorfor der skal indsamles yderligere data som forudsætning for vurdering og efterfølgende uddeling. 

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 23-02-2021

Repræsentanter fra Alhedehallerne mødtes med udvalget på mødet i dag. 
 
 
Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
1. at de i sagen beskrevne grundlæggende principper for økonomisk kompensation for kultur- og fritidsområdet godkendes,
 
2. at med baggrund i indsendte ansøgninger og regnskabsdata fra regnskab 2020 foreslås, at nedenfor anførte konkrete forslag til disponering af dele af Corona-buffer-puljen godkendes:
 
Disponering fra puljen:
 
Hald Ege Idrætscenter
63.000
Aftenskolerne
250.000
Skovgaard Museet
200.000
Paletten
500.000
Tinghallen
750.000
Klejtrup Friluftsbad
47.000
Midtjysk Friluftsbad
143.000
Kølvrå Friluftsbad
70.000
Marineforeningen
23.000
Samlet forslag til disponering
2.046.000
 
 
Ansøgning fra Alhedehallerne undersøges nærmere, hvorefter denne del af sagen genoptages med henblik på fastsættelse af endelig kompensation.
 
Det forudsættes, at nødvendig dokumentation i form af regnskab for 2020 fra de enkelte foreninger og institutioner foreligger inden udbetaling kan effektueres.
 
Ansøgning fra Turistforeningen for Viborg og Omegn om dækning af underskud på 95.000 kr. fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget til stillingtagen,
 
3. at Kultur- og Fritidsudvalget herudover indstiller, at der i første omgang reserveres 1 mio. kr. af den samlede pulje til senere uddeling til de folkeoplysende foreninger (idrætsforeninger, spejdere m.m.), idet de økonomiske problemer hér synes at være større i 2021, hvorfor der skal indsamles yderligere data som forudsætning for vurdering og efterfølgende uddeling.

Sagsfremstilling

Historik

 
Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på møde i november 2020 (link til sag nr. 2 i Kultur- og Fritidsudvalget 24. november 2020), at der skabes et samlet overblik over situationen i forbindelse med ”covid19-nedlukningen” til udvalgets møde 23. februar 2021, hvor sagen genoptages.
 
Byrådet besluttede på møde i januar 2021 (link til sag nr. 19 i Byrådet 27. januar 2021), at ”kulturbuffer-puljen” forhøjes fra 3 til 5 mio. kr.
 
Sagen behandles i Kultur- og Fritidsudvalget med henblik på, at udvalget fremsender indstilling om disponering af midler fra puljen.
 
 

Inddragelse og høring

Forvaltningen har drøftet forslag til principper for økonomisk kompensation for idrætsforeningerne med Viborg Idrætsråd.
Det foreslås, at Fritidsrådet inddrages i den videre proces vedr. fordeling af evt. tilskud til foreninger og aftenskoler.
 
 

Beskrivelse

Principper for økonomisk kompensation:
Principperne for økonomisk kompensation på forenings- og idrætsområdet tager udgangspunkt i, at der er store forskelle, både i forhold til geografi, aktivitet og den enkelte institutions/forenings udgangspunkt.
 
Ingen foreninger og institutioner skal gå konkurs alene på grund af nedlukningen ifm. Covid-19. Det kommer muligvis til at koste medlemmer og økonomi, men principperne for økonomisk kompensation tager også forbehold for at genstarte aktiviteter med henblik på at fastholde medlemmer m.fl. 
 
Principperne fordeles ud fra følgende principper:
  • Overlevelse
Puljen kan søges, hvis de økonomiske konsekvenser af Covid-19 er så store, at eksistensgrundlaget er truet. Puljen fordeles på baggrund af dokumenterede økonomiske nøgletal.
 
  • Genstart
Puljen kan søges til at understøtte foreningens/institutionens eksisterende aktiviteter, som f.eks. at forlænge sæsonen, fastholde medlemmer, rekruttere nye medlemmer og lignende.
 
”Kultur-buffer-puljen” anvendes således målrettet til at hjælpe kultur- og fritidsområdet i forhold til overlevelse og genstart efter corona-nedlukningen.
 
I forlængelse heraf bemærkes, at KL i samarbejde med DGI og DIF har meldt ud med en opfordring til at hjælpe de foreninger, der ønsker at forlænge sæsonen indtil sommerferien.
Det kan betyde, at f.eks. indendørs turneringer i holdidrætterne, der normalt afsluttes i marts/april forlænges til at slutte i maj/juni.
Viborg Kommunes normale tilskudsordninger understøtter denne ide, da lokaletilskud m.v. ydes, når aktiviteten afvikles i idrætsfaciliteterne.
 
Herudover bemærkes, at der i forhold til genstart kunne etableres midlertidige rammer, der kunne anvendes til eksempelvis sæsonafslutninger, gymnastikopvisninger o.a. Det ville være muligt, at stille Hjultorvet, lokale torve eller faciliteter udenfor de selvejende idrætshaller til rådighed og understøtte dette ved, at puljen medvirker til at dække de udgifter, der vil være forbundet med at etablere disse midlertidige rammer.
 
Henvendelser vedr. tildeling af midler fra puljen, fordelt på områder:
 
Selvejende idrætshaller:
 
De selvejende idrætshaller har indsendt regnskabstal for 2018, 2019 og 2020 og situationen er, at hallerne samlet set ender med nogenlunde samme samlede regnskabsresultat som i 2018 og 2019 og de fleste haller har ultimo 2020 en stabil og god økonomi. Dette hænger sammen med, at Viborg Kommune i 2020 har udbetalt lokaletilskud, driftstilskud og lejebetaling fra skoler og institutioner til de selvejende idrætshaller og dette har sammen med en meget god styring af udgiftssiden hos hallerne samt hallernes brug af de centrale puljer, medvirket til at skabe et fint samlet regnskabsresultat.
 
Det er derfor forvaltningens vurdering, at kun enkelte haller evt. skal kompenseres af puljen. Det drejer sig om følgende:
 
Alhedehallerne
Alhedehallerne har i 2020 et samlet underskud på 1.043.000 kr. Underskuddet vedrører primært lønudgifter i cafe, som ikke kan finansieres på grund af meget reduceret salg i 2020. Underskuddet her udgør ca. 400.000 kr. Den anden store minuspost er manglende indtægter fra anden udleje. Alhedehallerne har i et normalt år meget store indtægter fra anden udleje og mangler i 2020 ca. 700.000 kr. på indtægtssiden.
Det bemærkes, at Alhedehallerne har søgt og fået lønkompensation fra de centrale puljer og at det er aftalt, at forvaltningen medio 2021 mødes med hallens bestyrelse og ledelse for at følge op på driften i 2021, idet det er bestyrelsens vurdering, at der i et normalt år vil kunne skabes et mindre driftsoverskud.
 
Bjerringbro Idræts- og Kulturcenter
Centret har via effektiv drift i 2020 sikret et godt resultat på driftsudgiftssiden, men har alligevel et underskud på 300.000 kr. som vedrører manglende indtægter, primært i centrets svømmehal.
 
Hald Ege idrætscenter
Centret har et underskud på 109.000 kr., som primært vedrører nedgang i forventede indtægter fra anden udleje i det nye, udbyggede center.
 
 
Folkeoplysende foreninger:
 
Foreningerne har haft mulighed for at søge kompensation i de statslige puljer og mange foreninger har fået beløb derfra. Oplysninger fra DGI viser, at foreningerne i Danmark samlet har fremsendt 5.161 ansøgninger om i alt 457 mio. kr. Der vil med den seneste fordeling i januar 2021 være uddelt i alt 241 mio. kr. til foreningsområdet.
 
Aktuelt foreligger der ikke overblik over situationen for foreningerne. Situationen er drøftet med Viborg Idrætsråd i forhold til idrætsforeningerne og idrætsrådet har indhentet oplysninger fra foreningerne vedr. mistede kontingentindtægter, men der mangler pt. regnskabstal, der kan belyse situationen pr. 31. december 2020. Det noteres i den forbindelse, at foreningerne har modtaget lokaletilskud og aktivitetstilskud i 2020 selv om aktiviteterne har været lukket ned og at der pt. ikke foreligger mange henvendelser fra foreningerne.
 
Tilsvarende gør sig gældende for de andre foreningsområder (spejdere, politiske ungdomsforeninger m.fl.).
 
Herudover er der ikke overblik over konsekvenser af nedlukningen i januar og februar 2021.
 
Det foreslås, at der disponeres pulje til at understøtte det samlede foreningsområde og at puljen kan disponeres jfr. de principper, der er beskrevet i sagen. Den endelige fordeling af puljen afventer det fornødne datagrundlag i form af overblik over mistede indtægter, foreningernes samlede regnskab m.v.
 
 
Aftenskolerne:
 
Aftenskolerne har modtaget de godkendte kommunale tilskud under nedlukningen og har også kunnet søge tilskud fra de centrale puljer og der foreligger ikke pt. samlet oversigt over økonomien pr. 31. dec 2020.
Fritidsrådet har foreslået, at der disponeres en pulje til aftenskolerne på 300.000 kr., som kan disponeres jfr. de principper, der er beskrevet i sagen.
 
Kultur- og Fritidsudvalget drøftede sagen på mødet den 24. november 2020, hvor udvalget besluttede, at punktet medtages i denne sag. I forlængelse heraf bemærkes, at den samlede manko på aftenskoleområdet af samrådet på området, var opgjort til 600.000 kr. og Fritidsrådet foreslog, at Fritidsrådet bidrager med 200.000 kr., aftenskolerne selv bidrager med 100.000 kr. og at ”kultur-buffer-puljen” ansøges om 300.000 kr.
 
 
Kulturinstitutioner:
 
Kulturinstitutionerne har modtaget de fastsatte driftstilskud under nedlukningen, men nogle har været hårdt ramt af mistede indtægter fra entre, salg af billetter, indtægter fra arrangementer m.m.
 
Der foreligger pt. følgende ansøgninger:
 
Skovgaard Museet
Museet kommer ud af 2020 med et underskud på 200.000 kr. og søger om, at dette dækkes af puljen. Det bemærkes, at Skovgaard Museet har ansøgt om tilskud fra nationale hjælpepakker, men på grund af underskud i 2019, kan museet ikke opnå tilskud. Ansøgningen vedhæftes som bilag.
 
Paletten
Det regionale spillested Paletten har fremsendt budgetmateriale, som dokumentation for, at Paletten mister indtægter, som vil medføre et underskud på i alt 500.000 kr. i 2021. Baggrunden er, at spillestedet ikke kan gennemføre sine arrangementer primo 2021.
Tinghallen:
Tinghallen har fremsendt ansøgning om ekstraordinært tilskud som følge af mistede indtægter i forbindelse med de kulturelle arrangementer, der blev afviklet i 2020. Tinghallen oplyser, at der søges om 1 mio. kr.
 
Ansøgningerne fra de kulturelle institutioner vedlægges som bilag.
 
 
Andre institutioner og foreninger:
 
Friluftsbade, ansøgning fra Klejtrup Friluftsbad og økonomisk status for øvrige friluftsbade.
Klejtrup Friluftsbad har fremsendt regnskabsmateriale og ansøger om i alt 62.450 kr. til dækning af merudgifter til rengøring samt tilbagebetaling af kontingent.
Forvaltningen bemærker, at friluftsbadene i Kølvrå og Hammershøj også har underskud i 2020. I Kølvrå er underskuddet på 93.000 kr. og i Hammershøj er det på 191.000 kr.
Ulbjerg Friluftsbad har et driftsoverskud på 34.000 kr. i 2020.
 
Gudenå Dartklub
Klubben modtager ikke kommunale tilskud.
Der søges om 7.750 kr. til dækning af mistede indtægter fra julestævne m.v.
Samlet set har foreningen et overskud på ca. 1.900 kr. i 2020.
 
Viborg Marineforening
Klubben modtager ikke kommunale tilskud.
Foreningen søger om et tilskud på 30.000 kr. til dækning af husleje i deres lokaler i Jernbanegade. Foreningen er lukningstruet, da foreningens indtægter kommer fra foreningens arrangementer.
 
 
Henvendelser fra foreninger m.fl. udenfor Kultur- og Fritidsudvalgets ansvarsområde:
 
Udover de ovenfor anførte foreligger der enkelte henvendelser fra institutioner, der ikke hører under Kultur- og Fritidsudvalgets ansvarsområde:
 
Viborg Bankocenter
Forvaltningen har haft kontakt til Viborg Bankocenter, som oplyser, at man har likviditet til 2 til 3 måneder, hvis der fortsat er helt lukket ned. Det er dog uafklaret om de centrale hjælpepakker kan forbedre situationen for centret.
 
 
Turistforeningen for Viborg og Omegn, ansøgning vedr. underskud på drift af turbåden Margrethe I
Ansøgningen fra Turistforeningen for Viborg og Omegn om tilskud fra kulturpuljen til dækning af underskuddet i 2020 - grundet de helt særlige omstændigheder som følge af Covid-19 med mange aflysninger og en belægning af sejlture langt under normalen samt en generel forsigtighed med at booke charterture, som normalt er blandt de mest indtægtsgivende aktiviteter. Underskud i 2020 udgjorde 95.000 kr.
 
 
Det foreslås, at ansøgninger, der ikke hører under Kultur- og Fritidsudvalgets ansvarsområde medsendes, når sagen sendes til behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget.
 
 

Alternativer

Intet.
 
 

Tidsperspektiv

Bevilling ventes overført til 2021 og den samlede pulje er således til rådighed i 2021.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Udvalgets indstilling i sagen fremsendes til behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget og evt. disponering finansieres af den allerede afsat ”kulturbuffer-pulje”.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 21/5933

Resume

Sagen vedrører forslag om etablering af ny kunstgræsbane i Stoholm i 2021. Etableringen finansieres af det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb.

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at der etableres ny kunstgræsbane med sand som infill i Stoholm. Banen etableres i 2021,
 
2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 4.590.000 kr. til kontoen ”Kunstgræsbane i Stoholm” med rådighedsbeløb i 2021,
 
3. at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 1.190.000 kr. til kontoen ”Kunstgræsbane i Stoholm” med rådighedsbeløb i 2021,
 
4. at nettoudgiften på 3.400.000 kr. i 2021 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Baneanlæg, lysanlæg, kunstgræsbaner”, idet det forudsættes, at rådighedsbeløbet fra 2020 overføres til 2021 i forbindelse med godkendelse af årsregnskabet for 2020.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 23-02-2021

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at der etableres ny kunstgræsbane med sand som infill i Stoholm. Banen etableres i 2021,
 
2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 4.590.000 kr. til kontoen ”Kunstgræsbane i Stoholm” med rådighedsbeløb i 2021,
 
3. at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 1.190.000 kr. til kontoen ”Kunstgræsbane i Stoholm” med rådighedsbeløb i 2021,
 
4. at nettoudgiften på 3.400.000 kr. i 2021 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Baneanlæg, lysanlæg, kunstgræsbaner”, idet det forudsættes, at rådighedsbeløbet fra 2020 overføres til 2021 i forbindelse med godkendelse af årsregnskabet for 2020.

Sagsfremstilling

Historik

Viborg Idrætsråd har gennemført analyse vedr. investeringer i bane- og lysanlæg og har i den forbindelse indstillet til Viborg Kommune, at der etableres ny kunstgræsbane i Stoholm.
 
Byrådet har i anlægsbudgettet for 2020 og 2021 afsat i alt 3.400.000 kr. til realisering af projektet, idet Byrådet har forudsat, at kunstgræsbanen etableres med organisk materiale som infill. Dette i modsætning til de kunstgræsbaner, der hidtil er etableret i Viborg Kommune, der alle har gummigranulat som infill.
 
Det forudsættes i forbindelse med projektet, at Stoholm IF bidrager med 25 % af anlægsudgiften. Herudover finansierer Stoholm IF selv nyt lysanlæg. 
 
 

Inddragelse og høring

Projektet realiseres i samarbejde med Stoholm Idrætsforening.
 
 

Beskrivelse

Forvaltningen har iværksat et samarbejde med Stoholm IF Fodbolds bestyrelse, omkring projektering og realisering af ny kunstgræsbane i Stoholm. Der er nedsat en projektgruppe, bestående af bestyrelsesmedlemmer fra SIF Fodbold, forvaltningen og teknisk rådgiver.
 
Der har i gruppen foregået en løbende dialog omkring valg af banetype (miljøpåvirkning, kunstgræstype, spilleegenskaber, lysanlæg, osv.). I løbet af efteråret 2020 har der bl.a. været afholdt et tema møde i Stoholm Fritids- og Kulturcenter, og projektgruppen har besøgt to nyanlagte kunstgræsbaner med sand som infill i Silkeborg Kommune (Gødvad og Sejs) og forvaltningen har besøgt Struer Kommunes kunstgræsbane med kork som infill, som blev ibrugtaget i efteråret 2019.
 
For alle tre baner gælder således, at der er anvendt andre og mere miljøvenlige infill typer (sand og kork).
 
I forlængelse heraf har Stoholm IF tilkendegivet, at man ønsker, at en ny kunstgræsbane etableres med sand som infill, og det foreslås derfor, at banen etableres med dette infill.
 
Dette er i overensstemmelse med Byrådets beslutning om, at en kommende kunstgræsbane skal etableres med anden infill end gummigranulat, idet der ønskes valg af en mere miljøvenlig infill.
 
Kunstgræsbanen placeres i forbindelse med eksisterende fodboldbaner ved Stoholm Fritids- og Kulturcenter, Søndergade 56, 7850 Stoholm. Det udpeget areal er beliggende vest for Fritids- og Kulturcenterets bygninger.
 
Kunstgræsbanen opbygges som en 11-mands bane med sand-dressed kunstgræstæppe. Under kunstgræstæppet ligges et stødabsorberende underlag (shockpad).  Der anvendes ikke gummigranulat som infill, og dermed reduceres tab af mikroplast partikler til omgivelserne.  De valgte materialer (græstæppe, skockpad, sand) er genanvendelige, når kunstgræstæppet skal skiftes (estimeret levetid: 10 år). Overfladevand drænes til enten LAR, opsamling eller spildevandsledning.
 
Den samlede finansieringsmodel for projektet ser således ud:
 
Viborg Kommune, bruttoanlægsbevilling
4.200.000
Lysanlæg
390.000
Bruttoanlægsudgift
4.590.000
Egenfinansiering, Stoholm IF:
  • Baneanlæg 25 %: 1.050.000
  • Lysanlæg 100 %: 390.000
-1.440.000
Fondsmoms af foreningsbidrag, max
250.000
Nettoanlægsudgiftsbevilling
3.400.000
 
Kunstgræsbanen bruges året rundt, sommer og vinter, og ønskes etableret med et 125 lux LED lysanlæg. Der opsættes i alt 8 projektører, fordelt på 6 master.
 
 

Alternativer

Intet.
 
 

Tidsperspektiv

Projektets tidsplan ser således ud:
 
Marts 2021
Projektering påbegyndes
Maj 2021
Udbud til indbudte leverandører
Juni 2021
Leverandør vælges
August 2021
Anlæg påbegyndes
Oktober/november 2021
Kunstgræsbane ibrugtages

 

 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Det forudsættes, at projektet realiseres indenfor de givne anlægsrammer.
Driftsudgift til drift af kunstgræsbane afholdes indenfor driftsrammerne for banepleje, idet det noteres, at banen etableres på areal, hvor der pt. ligger en græsbane.
 
Det bemærkes, at beregning af den nøjagtige beregning af fondsmoms først kan laves, når det er afklaret, hvordan Stoholm IF har finansieret deres egenbetaling. Nogle fonde er fritaget for fradrag af fondsmoms, ligesom bidrag fra private kan være fritaget for betaling af fondsmoms. Det er forudsat, at Stoholm IF brutto bidrager med 1.440.000 kr. og det forudsættes, at såfremt der ikke afløftes fuld fondsmoms af dette beløb kan denne mindreudgift indregnes i det samlede anlægsbudget for projektet, når blot nettoanlægsrammen på 3.400.000 kr. overholdes. 
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 21/5944

Resume

DBU har valgt Viborg Stadion som ”Nationalstadion” i perioden 2021-2024. I forbindelse hermed ligger forpligtelse for Viborg Kommune til at etablere hybridbane.
Banen på Viborg Stadion er nedslidt og skal renoveres og omlægges.
Sagen beskriver løsningsmodeller og anlægsøkonomi og tidsplan forbundet hermed.

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår,
 
1. at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter sagen med henblik på evt. fremsendelse af indstilling til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 23-02-2021

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
1. at banen på Viborg Stadion renoveres og omlægges til hybridgræsbane som foreslået i sagsfremstillingen i perioden maj til juli 2021 indenfor en samlet anlægsudgiftsramme på 5,3 mio. kr. og i forlængelse heraf at rullegræs til projektet reserveres hurtigst muligt.

Sagsfremstilling

Historik

Viborg Stadion blev etableret i 2003/2004. Banen på stadion blev omlagt i 2006 og har fungeret som kampbane for Viborg FF i hele perioden.
 
I længere perioder siden 2006 har kvindelandsholdet haft hjemmebane på Viborg Stadion og senest har der været en aftale om, at kvalifikationskampe til EM og VM siden 2016 er afviklet på Viborg Stadion.
 
I 2011 afvikledes kampe i forbindelse med U21 EM for herrer på Viborg Stadion og i 2015 afvikledes en herrelandskamp på Viborg Stadion.
 
Herudover er Viborg Stadion blevet brugt i forbindelse med Generation Handball og enkelte gange til andre arrangementer, herunder en enkelt koncert.
 
Banen er ikke omlagt siden 2006.
 
 

Inddragelse og høring

Intet.
 
 

Beskrivelse

Banen på Viborg Stadion er nedslidt og skal renoveres og omlægges, så snart det er muligt at realisere projektet. I løbet af efteråret 2020 blev banens tilstand forringet, og udfordringer med græstæppe og afvanding medførte, at banen til de sidste kampe i november og december måned var i en meget dårlig tilstand.
 
Projektet skal i givet fald realiseres i perioden fra ultimo maj til ultimo juli, da det er den eneste mulige periode med vækst i græsset, hvor Viborg FF ikke spiller kampe på stadion.
 
På mødet 9. december 2020 godkendte Økonomi- og Erhvervsudvalget, at Viborg Kommune afgiver bud på at fortsætte som ”Nationalstadion” for kvindelandsholdet i fodbold i en ny periode, og 5. februar 2021 meddelte DBU Viborg Kommune, at Viborg Stadion er valgt som ”Nationalstadion” for perioden fra 2021 til 2024.
 
I dette bud er anført, at Viborg Kommune forpligter sig til at etablere en hybridbane enten på Viborg Stadion eller som træningsfacilitet på et andet baneanlæg. En hybridbane er en græsbane, som isyes ca. 5 % kunstgræs. Dermed skabes en stærkere og bedre bane, der også kan sikre en god bane i ydersæsonen, hvor græsset ikke gror.
 
Forvaltningen har på baggrund heraf undersøgt muligheden for at etablere hybridbane på Viborg Stadion og til sagen foreligger notat, der beskriver en mulig løsning samt forslag til tidsplan og anlægsøkonomi.
 
Hybridbane på Viborg Stadion:

Løsningsmodel

Der fjernes græs og vækstlag i 15-20 cm’s dybde og vandingsanlæg m.v. efterses og opgraderes. Derefter etableres nyt vækstlag, der udlægges rullegræs og til sidst isyes hybridgræs.
Denne løsningsmodel vurderes at være den optimale i forhold til den tidsramme, der er for projektet, og modellen er senest anvendt på Aalborg Stadion, hvor der blev etableret hybridbane i sommeren 2020 og hvor medarbejdere fra Viborg Stadion havde mulighed for at følge processen og efterfølgende har haft mulighed for at følge plejeprocessen m.v.

Anlægsøkonomi

Den samlede anlægsøkonomi er af rådgivende ingeniør SlothMøller a/s og hortonom Asbjørn Nyholt vurderet til 5.300.000 kr.
Anlægsøkonomien er beskrevet i bilag til sagen.

Tidsplan

Forslag til mulig tidsplan for projektet i 2021 indebærer, at forundersøgelser igangsættes 1. marts 2021 og at banen vil være klar til ibrugtagning til sæsonstart, der ligger omkring 20. juli 2021. Selve anlægsarbejdet udføres i perioden fra ultimo maj til medio juli.
En særlig problemstilling i forhold til tidsplanen vedrører rullegræsset, da det er nødvendigt at reservere rullegræs hos leverandøren senest 1. marts 2021, hvis man skal være sikker på, at græsset er til rådighed denne sommer.
 
Alternativt kan banen etableres på træningsanlægget på Kirkebækvej/Rughavevej, hvor Viborg FF gerne ser, at der etableres hybridbane i Bananparken (Rughavevej).
 
Det vil her være muligt at realisere et projekt med en hybridbane og anlægsøkonomi og tidsplan vurderes således:

Løsningsmodel

Der etableres en bane fra bunden af, som opbygges med vandingsanlæg og formentlig også varmeanlæg. Hybridbaneløsningen vil svare til den, der er beskrevet på Viborg Stadion.
Hvis banen etableres i Bananparken skal der etableres lysanlæg.

Anlægsøkonomi

Hvis banen etableres i Bananparken er det vurderingen, at merudgiften i forhold til etableringen af banen på stadion vil være 4-5 mio. kr. Hvis banen etableres på en eksisterende lysbane, kan anlægsudgiften reduceres med 600-800.000 kr.

Tidsplan

Etablering af lysanlæg i Bananparken vil formentlig kræve justering af plangrundlaget for området og dette må undersøges nærmere.
Anlægsperioden vil formentlig være mindst 6 måneder, da der skal etableres de fornødne tekniske installationer til varme-, vandings- og lysanlæg.
 
Herudover bemærkes, at såfremt hybridbane etableres på Kirkebækvej, vil der fortsat være behov for at renovere og omlægge banen på Viborg Stadion. Denne renovering vil ud fra det overslag, som er angivet af SlothMøller beløbe sig til ca. 3 mio. kr.
 
 

Alternativer

Intet.
 
 

Tidsperspektiv

Renovering af Viborg Stadion kan kun ske i sommerperioden. I 2021 er tidsrammen fra ultimo maj til medio juli.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Der er ikke i budgettet for 2021-2024 afsat rådighedsbeløb til projektet.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Ved etablering af hybridbane med lysanlæg på arealerne i Bananparken på Rughavevej vil der være behov for en nærmere vurdering i forhold til nugældende plangrundlag.
Bilag

Sagsid.: 19/38800

Resume

Kultur – og Fritidsudvalget behandlede sag om driftstilskud til friluftsbade i Viborg kommune gældende for 2020 på møde i marts 2020. Sagen genoptages nu i forhold til afklaring af driftstilskud for 2021 og fremadrettet.

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
1. at der igangsættes energiinvesteringer som foreslået i sagen for i alt 95.000 kr. således, at driftsudgifterne i de tre friluftsbade Kølvrå, Klejtrup og Ulbjerg kan reduceres med 60.000 kr. pr. år. Investering på i alt 95.000 kr. finansieres af pulje vedr. energiinvesteringer,
 
2. at det i sagen beskrevne forslag til fordeling af tilskud til friluftsbadene i 2021 godkendes,
 
3. at der igangsættes en tilstandsvurdering af Midtjysk Friluftsbad, som kan foreligge til Kultur- og Fritidsudvalgets budgetlægning på mødet 27. april 2021,
 
4. at der udarbejdes notat vedr. mulighederne for at etablere solcelleanlæg i friluftsbadene og herunder de anlægs- og driftsmæssige konsekvenser af en sådan investering, incl. tilbagebetalingstider for investeringer m.v.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 23-02-2021

Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
1. at der igangsættes energiinvesteringer som foreslået i sagen for i alt 95.000 kr. således, at driftsudgifterne i de tre friluftsbade Kølvrå, Klejtrup og Ulbjerg kan reduceres med 60.000 kr. pr. år. Investering på i alt 95.000 kr. finansieres af pulje vedr. energiinvesteringer,
 
2. at det i sagen beskrevne forslag til fordeling af tilskud til friluftsbadene i 2021 godkendes,
 
3. at der igangsættes en tilstandsvurdering af Midtjysk Friluftsbad, som kan foreligge til Kultur- og Fritidsudvalgets budgetlægning på mødet 27. april 2021,
 
4. at der udarbejdes notat vedr. mulighederne for at etablere solcelleanlæg i friluftsbadene og herunder de anlægs- og driftsmæssige konsekvenser af en sådan investering, incl. tilbagebetalingstider for investeringer m.v.

Sagsfremstilling

Historik

 
På baggrund af henvendelse fra Klejtrup Friluftsbad og Ulbjerg Friluftsbad med ansøgning om kommunale driftstilskud, besluttede udvalget på møde i september måned 2019, at der skulle udarbejdes analyse for området. Analysen forelå til udvalgets møde i februar 2020 (link til sag nr. 2 i Kultur- og Fritidsudvalget 25. februar 2020), hvor det blev besluttet at genoptage sagen på møde i marts måned.
 
Udvalget besluttede på møde 24. marts 2020 (link til sag nr. 3 i Kultur- og Fritidsudvalget 24. marts 2020):
 
1. at Kultur- og Fritidsudvalget fastlægger følgende tilskud til friluftsbadene i Viborg Kommune i 2020:
 
Friluftsbad
Tilskud 2020
Tilskud 2019
Kølvrå Friluftsbad
483.000
506.000
Midtjysk Friluftsbad i Hammershøj
357.000
380.000
Klejtrup Friluftsbad
70.000
0
Ulbjerg Friluftsbad
0
0
Samlede tilskud til friluftsbade i 2020
910.000
886.000
 
Herudover er udvalget principielt åben for at bevilge evt. driftstilskud til Ulbjerg friluftsbad, men kun under forudsætning af, at lokalsamfundet samlet indleder en nærmere analyse af de øvrige aktivitets- og mødesteder i Ulbjerg, jf. den omfattende bygningsanalyse, som Kultur- og Fritidsudvalget i samarbejde med Landdistriktsudvalget udarbejdede og behandlede på fællesmøde den 13. august 2019 med henblik på at sikre optimal anvendelse af kommunalt understøttede lokale kultur-, fritids- og mødesteder.
 
Merudgiften på 24.000 kr. finansieres af Kultur- og Fritidsudvalgets dispositionssum i 2020.
 
Der gennemføres analyse vedr. energiinvesteringer i friluftsbade og sag herom genoptages inden fastlæggelse af tilskud for 2021, idet driftsbesparelser som følge af energiinvesteringer kan indgå i forbindelse med fastlæggelse af tilskud for 2021 og årene herefter.
 
Vestbadet indgik ikke i fordelingen af tilskud.
 
 

Inddragelse og høring

De selvejende institutioner/friluftsbade, der involveres i en analyse af området, inddrages og høres i processen.
 
 

Beskrivelse

Analyse af friluftsbade og forslag til energiinvesteringer:

 
Udvalget besluttede på mødet 23. marts 2020, at der gennemføres analyse vedr. energiinvesteringer i friluftsbade, idet driftsbesparelser som følge af energiinvesteringer kan indgå i forbindelse med fastlægges af tilskud for 2021 og årene herefter.
 
Rådgivende ingeniører Sweco har udarbejdet analyse, som vedhæftes sagen som bilag. Sweco har besigtiget friluftsbadene og har vurderet anlæggenes stand og fremkommer med forslag til energiinvesteringer, som kan realiseres i 2021.
 
Af analysen fremgår:
 
Kølvrå Friluftsbad
Friluftsbadet er af ældre dato, men er renoveret i 2019 og fremstår i rimelig stand.
De tekniske anlæg er nedslidte og det må forventes, at disse skal renoveres indenfor en kortere tidshorisont. Der er ikke udarbejdet overslag over udgiften til denne renovering.
Der peges på en række mindre energiinvesteringer (isolering, installationer, pumpe m.v.), som samlet beløber sig til ca. 30.000 kr. og den deraf følgende årlige driftsbesparelse er vurderet til 30.000 kr.
 
Midtjysk Friluftsbad i Hammershøj
Friluftsbadet er af ældre dato og er nedslidt og der er behov for renovering af såvel bygninger som tekniske anlæg.
Sweco vurderer, at der er behov for at der laves en egentlig tilstandsvurdering for anlægget, som kan afdække behovet for renovering og udgiften hertil og indtil denne er foretaget er der ikke forslag til konkrete energiinvesteringer i anlæg m.v.
Forvaltningen bemærker i forlængelse heraf, at friluftsbadet hidtil har opfyldt alle myndighedskrav til vandkvalitet m.v. og at det forventes, at dette også vil være tilfældet i sæsonen 2021.
 
Klejtrup Friluftsbad
Anlægget blev taget i brug i 2020 og er nyt og i god stand.
Sweco har konstateret nogle mindre bygningsmæssige problemstillinger, som formentlig kan afklares i forbindelse med 1 års og 5 års gennemgang med entreprenørerne.
Der peges dog på nogle få konkrete energiinvesteringer, som beløber sig til ca. 25.000 kr. Den årlige driftsbesparelse vurderes at beløbe sig til ca. 15.000 kr.
 
Ulbjerg Friluftsbad
Anlægget er generelt i god stand.
Sweco peger dog på nogle konkrete energiinvesteringer, som beløber sig til ca. 40.000 kr. Den årlige driftsbesparelse vurderes af beløbe sig til ca. 15.000 kr.
 
Det betyder samlet set, at der foreslås energiinvesteringer på ca. 95.000 kr. i friluftsbadene i Kølvrå, Klejtrup og Ulbjerg med deraf følgende driftsbesparelse på ca. 60.000 kr. om året.
 
Analysen viser, at der er behov for en egentlig tilstandsvurdering for friluftsbadet i Hammershøj.
 

Regnskab 2020, nøgletal:

 
Friluftsbadene har fremsendt fakta tal vedrørende besøgstal, åbningstimer og billetindtægt for 2020. Set i forhold til tidligere år er der tale om et væsentlig fald ift. besøgstal, åbningstid og billetindtægter, hvilket skyldes corona.
 
Fakta tal – sæson 2018-2020
 
Kølvrå Friluftsbad
2018
2019
2020
Besøgstal
9000
5300
3300
Åbningstimer
720
883
556
Billetindtægt
125.000
71.000
74.390
 
Midtjysk Friluftsbad
2018
2019
2020
Besøgstal
13000
11000
5140
Åbningstimer
589
589
390
Billetindtægt
272.000
192.000
104.805
 
Klejtrup Friluftsbad
(åbnede medio 2019)
2020
Besøgstal
11576
Åbningstimer
994
Billetindtægt
292.440
 
Ulbjerg Friluftsbad (åbnede medio 2019 efter renovering)
2020
Besøgstal
1900-2100
Åbningstimer
5.400
(åbent året rundt)
Billetindtægt
31.600
 
 
Kølvrå
(2019)
Midtjysk
(2020)
Klejtrup
(2020)
Ulbjerg
(2020)
Samlede indtægter ekskl. kommunalt tilskud
161.000
187.000
463.100
83.000
Kommunalt tilskud
506.000
357.000
70.000
0
Samlede indtægter
667.000
544.000
533.100
83.000
Årets resultat
-93.000
-191.000
-135.906
+34.000
 
 
 
 
 
Omkostninger, i alt
760.000
729.000
669.000
49.000
Personale
121.000
212.000
127.000
0
El, vand og varme
167.000
366.000
108.000
1.000
Drift, herunder vedligeholdelse, kiosk, rengøring m.m.
296.000
80.000
131.000
32.000
Administration m.m.
48.000
54.000
18.000
4.000
Ny anskaffelser
128.000
17.000
58.000
12.000
Afskrivning på anlæg
 
 
210.000
 
Renteudgifter
 
 
17.000
 
 
 
 
 
 
Egenkapital
116.000
418.000
 
 
Likvid beholdning
108.000
100.000
 
2.000
Gæld
11.000
55.000
 
 
 
Klejtrup friluftsbad har i regnskab 2020 indregnet udgifter til nyanskaffelser, inventar, kiosk og afskrivning anlæg 210.000 kr.
 
Kølvrå Friluftsbad har indregnet nyanskaffelse ifm. indbrud, herunder nyt overvågningsanlæg til 60.000 kr.
 
Der blev over en 3-årig periode bevilget mindre anlægstilskud til Midtjysk friluftsbad på 150.000 kr. årligt. Tilskuddet var øremærket til større renoveringsopgaver i badet. Der resterer ca. 60.000 kr. af denne bevilling, som endnu ikke er realiseret.
 

Tilskud til friluftsbade i 2021:

 
Ulbjerg Friluftsbad
Udvalget har tidligere tilkendegivet, at udvalget principielt er åben for at bevilge evt. driftstilskud til Ulbjerg friluftsbad, men kun under forudsætning af, at lokalsamfundet samlet indleder en nærmere analyse af de øvrige aktivitets- og mødesteder i Ulbjerg, jf. den omfattende bygningsanalyse, som Kultur- og Fritidsudvalget i samarbejde med Landdistriktsudvalget udarbejdede og behandlede på fællesmøde 13. august 2019 med henblik på at sikre optimal anvendelse af kommunalt understøttede lokale kultur-, fritids- og mødesteder.
 
Forvaltningen bemærker, at forvaltningen har drøftet problemstillingen med repræsentanter for foreningslivet i Ulbjerg, men at der ikke lokalt er igangsat tiltag, som understøtter udvalgets beslutning fra mødet 23. marts 2020.
 
Klejtrup Friluftsbad
Klejtrup Friluftsbad har fremsendt ansøgning om tilskud fra ”kultur-buffer-pulje” i forbindelse med corona-nedlukning i 2020, hvor der søges om dækning af udgifter på i alt 62.450 kr.
I denne henvendelse indgår også ansøgning om forhøjelse af driftstilskud fra 70.000 kr. til 100.000 kr. i 2021. Ansøgningen vedlægges som bilag.
 
Oversigt med forslag til fordeling af tilskud 2021:
Den samlede budgetramme for tilskud til friluftsbade uden ekstraordinære tilskud fra Kultur- og Fritidsudvalgets dispositionssum udgør 905.000 kr.
 
Forslaget indebærer, at Viborg Kommune investerer 95.000 kr. i energiinvesteringer i friluftsbadene i Kølvrå, Klejtrup og Ulbjerg og dermed reduceres disse bades driftsudgifter med i alt 60.000 kr., således at deres driftsgrundlag forbedres tilsvarende.
 
I forslaget er anført disse driftsbesparelser, der reelt kan ”lægges oveni” driftstilskuddet, når der sammenlignes med de tilskud, der er ydet i 2020.
 
 
 
Tilskud
2019
Tilskud
2020
Driftsbesparelse
v/energiinvest.
Forslag
Tilskud 2021
Kølvrå Friluftsbad
506.000
483.000
-30.000
466.000
Midtjysk Friluftsbad i Hammershøj
380.000
357.000
0
370.000
Klejtrup Friluftsbad
0
70.000
-15.000
69.000
Ulbjerg Friluftsbad
0
0
-15.000
0
Samlede tilskud til friluftsbade
886.000
910.000
-60.000
905.000
 

Alternativer

Driftstilskud for 2020 fremskrives. Fordelingen og fastholdes på 2020-niveau. 
 
 

Tidsperspektiv

Tilskud skal fastsættes med virkning fra sommersæsonen 2021.
Energiinvesteringerne skal gerne gennemføres inden sommersæsonen.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Rammen for tilskud til friluftsbadene udgør 905.000 kr. i 2021.
 
Det kan oplyses, at der i 2018-2019 gennemført renovering af Kølvrå Friluftsbad indenfor en anlægsbudgetramme på 1.363.000 kr.
 
Midtjysk Friluftsbad i Hammershøj har i perioden 2015-2017 modtaget ekstraordinært tilskud til renoveringsopgaver på i alt 450.000 kr. Der resterer stadig 60.000 kr. af denne bevilling.
 
Til renovering / genetablering af Ulbjerg Friluftsbad er bevilget tilskud på 246.000 kr.  Der foreligger ansøgning fra Ulbjerg Friluftsbad om tilskud til opsætning af solcelleanlæg fra puljen for mindre anlægsinvesteringer. Der søges om tilskud på 100.000 kr. til en samlet investering på 150.000 kr.
 
Til etableringen af Klejtrup Friluftsbad er bevilget tilskud på 500.000 kr.
 
Alle de nævnte tilskud til renoveringsopgaver, etablering mv. er finansieret af Kultur – og Fritidsudvalget via puljen til mindre anlægsinvesteringer.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 21/5644

Resume

Sagen vedrører Kultur- og Fritidsudvalgets stillingtagen til tilskud til etablering af handicaptoilet på 1. sal – Hvolris Jernalderlandsby.

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at udvalget drøfter hvorvidt udvalget ønsker at tage stilling til ansøgningen med henblik på etablering af handicaptoilet under Hvolris Jernalderlandsbys Corona-nedlukning, eller at ansøgningen indgår ved næstkommende behandling af puljen til mindre anlægsinvesteringer,
 
2. at et evt. tilskud på 73.000 kr. finansieres 50/50 fra udvalgets dispositionssum og puljen til mindre anlægsinvesteringer.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 23-02-2021

Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
1. at udvalget drøfter hvorvidt udvalget ønsker at tage stilling til ansøgningen med henblik på etablering af handicaptoilet under Hvolris Jernalderlandsbys Corona-nedlukning, eller at ansøgningen indgår ved næstkommende behandling af puljen til mindre anlægsinvesteringer,
 
2. at et evt. tilskud på 73.000 kr. finansieres 50/50 fra udvalgets dispositionssum og puljen til mindre anlægsinvesteringer.

Sagsfremstilling

Historik

Intet
 
 

Inddragelse og høring

Intet
 
 

Beskrivelse

Hvolris Jernalderlandsby ansøger Kultur- og Fritidsudvalget om støtte til etablering af handicaptoilet i tilknytning til møde- og selskabslokaler på 1. sal. Der er tidligere blevet ydet støtte til etablering af gangbro til hovedbygningens 1. sal, som dermed er blevet tilgængeliggjort for gangbesværede og kørestolsbrugere.
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Det vil være hensigtsmæssigt om etablering af handicaptoilet vil kunne finde sted mens lokalerne på Hvolris Jernalderslandsby er under nedlukning pga. Corona-restriktioner.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Der foreligger tilbud på opgaven på 68.048,- kr., hertil kommer indirekte omkostninger på 5000 kr. Hvolris Jernalderlandsby har ikke på nuværende tidspunkt et økonomisk råderum, der muliggør medfinansiering. Forvaltningen foreslår derfor, at et evt. tilskud kan fordeles ligeligt imellem Kultur- og Fritidsudvalgets dispositionssum og puljen til mindre anlægsinvesteringer.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 21/5684

Resume

Sagen vedrører Kultur- og Fritidsudvalgets stillingtagen til ansøgning om økonomisk støtte til gennemførelse af en-dags bluesfestival i Bjerringbro i august 2021.

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at Kultur- og Fritidsudvalget disponerer et tilskud på 35.000 kr. til arrangementet, hvoraf de 9.000 kr. udgør en underskudsgaranti,
 
2. at tilskuddet finansieres indenfor politikområdet Kultur.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 23-02-2021

Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
1. at Kultur- og Fritidsudvalget disponerer et tilskud på 35.000 kr. til arrangementet, hvoraf de 9.000 kr. udgør en underskudsgaranti,
 
2. at tilskuddet finansieres indenfor politikområdet Kultur.

Sagsfremstilling

Historik

Intet
 
 

Inddragelse og høring

Intet
 
 

Beskrivelse

En kreds af initiativtagere, indbefattende bl.a. Bjerringbro Byforum, Viborg Bibliotekerne (Gudenåhuset) og musikforeningen Musikviften, ønsker i et samarbejde med bl.a. Bjerringbros handelsliv og Viborg Bluesforening at skabe en én-dags bluesfestival i Bjerringbro lørdag 21. august 2021. Festivalen vil bestå af tre koncerter, hvoraf der vil være fri offentlig adgang til de to første, som vil blive afviklet om eftermiddagen på Niels Due Jensens plads.
Festivalens sidste koncert vil være et betalingsarrangement i Viften i Gudenåhuset med adgang for 150 publikummer.
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Festivalen er planlagt til at finde sted lørdag 21. august 2021.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Festivalen opererer med et udgiftsbudget på 74.500 kr.
Der disponeres med indtægter fra billetsalg på 30.000 kr. Herudover har kulturelt samråd ydet et tilskud på 18.500 kr.
Der ansøges om et direkte tilskud på 26.000 kr., samt en underskudsgaranti på 9.000 kr. i tilfælde af svigtende billetsalg.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet
Bilag

Sagsid.: 18/29677

Resume

Viborg Idrætsråd har fremsendt forslag til analysecyklus vedr. investeringer m.v. i idrætsfaciliteter i perioden 2021 til 2028. Forslaget vedrører investeringer i idrætshaller og udendørs idrætsfaciliteter. Derudover foreslås opfølgning vedr. model for tilskud m.v. til rideklubber.

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
1. at principperne i Viborg Idrætsråds forslag til analysecyklus vedr. investeringer i idrætsfaciliteter godkendes,
 
2. at Viborg Idrætsråd anmodes om at igangsætte analyse vedr. investeringer i idrætshaller indenfor de givne budgetrammer. Analysen gennemføres i samarbejde med forvaltningen og således at analyse kan foreligge ultimo 2021,
 
3. at endelig stillingtagen til forslag om analyse vedr. udendørs idrætsfaciliteter afventer resultatet af budgetlægningen 2022-2025,
 
4. at endelig stillingtagen til forslag om analyse vedr. rideklubberne drøftes med Fritidsrådet, inden endelig stillingtagen til forslag om, at analyse gennemføres i 2024. 

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 23-02-2021

Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
1. at principperne i Viborg Idrætsråds forslag til analysecyklus vedr. investeringer i idrætsfaciliteter godkendes,
 
2. at Viborg Idrætsråd anmodes om at igangsætte analyse vedr. investeringer i idrætshaller indenfor de givne budgetrammer. Analysen gennemføres i samarbejde med forvaltningen og således at analyse kan foreligge ultimo 2021,
 
3. at endelig stillingtagen til forslag om analyse vedr. udendørs idrætsfaciliteter afventer resultatet af budgetlægningen 2022-2025,
 
4. at endelig stillingtagen til forslag om analyse vedr. rideklubberne drøftes med Fritidsrådet, inden endelig stillingtagen til forslag om, at analyse gennemføres i 2024.

Sagsfremstilling

Historik

Kultur- og Fritidsudvalget har over årene indgået en række aftaler med Viborg Idrætsråd om analyse af behovet for investeringer i idrætsfaciliteter. Eksempler herpå er idrætsrådets analyser vedr. investeringer i idrætshaller, investeringer i fodboldanlæg og energiinvesteringer i klubhuse og spejderhytter. Idrætsrådet har i forlængelse af analyserne udarbejdet indstilling til konkrete investeringer i idrætsfaciliteter og disse indstillinger har i stort omfang dannet grundlag for de rådighedsbeløb, der har været afsat i Viborg Kommunes anlægsbudget.
 
 

Inddragelse og høring

Intet.
 
 

Beskrivelse

Viborg Idrætsråd har fremsendt forslag til ”analyse cyklus” med idrætsrådets forslag til tidsplan for analyser af behov for investeringer i idrætsfaciliteter.
 
Forslaget indeholder forslag vedrørende:
  • Investeringer i idrætshaller
  • Investeringer i boldbaner og lysanlæg
  • Rideanlæg
 
I forhold til investeringer i idrætshaller foreslås en model, hvor der i løbet af 2021 følges op på de analyser, der indtil videre er gennemført og som er grundlag for de rådighedsbeløb, der er afsat i Viborg Kommunes anlægsbudget for perioden 2020-2024. Analysen gennemføres i 2021 og skal foreligge i december 2021, således at den foreligger ved starten af den kommende byrådsperiode. Analysen opdateres i 2023 og der laves en ny i 2025.
 
Idrætsrådet foreslår, at analyse vedr. boldbaner og lysanlæg gennemføres i 2022. Det foreslås, at analysen, udover forslag til investeringer i fodboldanlæg, udvides til at dække andre udendørsanlæg også. Eksempler herpå er ride-, tennis- og atletikanlæg.
Analysen laves igen i 2026.
Det bemærkes, at der ikke i investeringsoversigten for 2021-2024 er afsat rådighedsbeløb til investeringer i baneanlæg udover den kommende kunstgræsbane i Stoholm.
 
Endelig foreslår idrætsrådet, at der følges op på ny model for rideklubber i 2024.
 
En oversigt over den foreslåede cyklus ser således ud:
 
Igangsat
Indhold
Levering
2021
Halanalyse  
December 2021
2022
Boldbaner og lysanlæg (herunder lys på andre anlæg end fodboldbaner, fx ridesport, tennis, atletik)
Medio 2022
2023
Screening af halfaciliteter (opdatering)
Medio 2023
2024
Rideanlæg (jf. modelarbejde)
Medio 2024
2025
Halanalyse
December 2025
2026
Boldbaner og lysanlæg (herunder lys på andre anlæg end fodboldbaner, fx ridesport, tennis, atletik)
Medio 2026
2027
Screening af halfaciliteter (opdatering)
Medio 2027
2028
Rideanlæg (jf. modelarbejde)
Medio 2028
 
Forslaget blev drøftet på formands-/næstformandsmøde mellem Viborg Idrætsråd og Kultur- og Fritidsudvalget 04. februar 2021, og det aftaltes, at forslaget forelægges Kultur- og Fritidsudvalget til stillingtagen.
 
 

Alternativer

Intet.
 
 

Tidsperspektiv

Analyse vedr. halfaciliteter foreslås gennemført i 2021.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Forslag til analysecyklus koordineres med Viborg Kommunes budgetlægning.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 17/62487

Resume

I henhold til de af Byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd - herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste – skal Byrådet og udvalgene godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder.

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår,
 
1. at Kultur- og Fritidsudvalget tager stilling til mødelisten.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 23-02-2021

Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
1. at mødelisten februar 2021 godkendes.

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet vedtog på mødet i december 2014 (link til sag nr. 6 i Byrådet 17. december 2014) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.
 
 

Inddragelse og høring

Intet
 
 

Beskrivelse

Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
Hvis Kultur- og Fritidsudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Intet
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra Byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.
Bilag