You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

tirsdag den 27. april 2021 kl. 12:00

Mødested M.4.3/rådhuset
Udvalg Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedeltagere Birgith B. Langballe, Jakob Ekberg, Mads Panny, Michael Nøhr, Niels-Jørgen Ottesen
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 19/2126

Resume

Den selvejende institution Viborg Syd Idrætscenter igangsætter nu etableringen af ny idrætshal og ny tennishal på Liseborg Centret. Sagen vedrører frigivelse af restrådighedsbeløb til projektet, samt nogle særlige problemstillinger i forbindelse med projektets realisering. 

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at projektet godkendes og igangsættes som beskrevet i sagen, idet Viborg Kommunes anlægstilskud til projektet udgør i alt 10.400.000 kr.,
 
2. at anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ”Liseborg Centret, udvidelse med ny idrætshal, opvarmningslokale, p-plads mv.” forhøjes med 3.973.000 kr. med rådighedsbeløb i 2021,
 
3. at udgiften på 3.973.000 kr. i 2021 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2021,
 
4. at Viborg Kommune giver tilladelse til at Viborg Syd Idrætscenter må optage realkreditlån kr. 9,2 mio. med prioritet forud for lån kr. 1,3 mio. Tinglysningsafgiften afholdes af Viborg Idrætscenter Syd,
 
5. at vederlagsfri brugsretsaftale vedr. bygning på lejet grund, Finderuphøj Hallen fornyes og indgås med den selvejende institution Viborg Syd Idrætscenter for en 30-årige periode gældende fra 1. marts 2022 til 1. marts 2052, idet forvaltningen bemyndiges til at færdiggøre aftalen med den selvejende institution Viborg Syd,
 
6. at Viborg Kommune stiller kommunegaranti for byggekreditten på 9,2 mio. kr. i perioden 1. maj 2021 til 30. juni 2022, og
 
7. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 9.200.000 kr. med rådighedsbeløb i 2021 under finansforskydninger (deponering) med finansiering af kassebeholdningen.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 27-04-2021

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at projektet godkendes og igangsættes som beskrevet i sagen, idet Viborg Kommunes anlægstilskud til projektet udgør i alt 10.400.000 kr.,
 
2. at anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ”Liseborg Centret, udvidelse med ny idrætshal, opvarmningslokale, p-plads mv.” forhøjes med 3.973.000 kr. med rådighedsbeløb i 2021,
 
3. at udgiften på 3.973.000 kr. i 2021 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2021,
 
4. at Viborg Kommune giver tilladelse til at Viborg Syd Idrætscenter må optage realkreditlån kr. 9,2 mio. med prioritet forud for lån kr. 1,3 mio. Tinglysningsafgiften afholdes af Viborg Idrætscenter Syd,
 
5. at vederlagsfri brugsretsaftale vedr. bygning på lejet grund, Finderuphøj Hallen fornyes og indgås med den selvejende institution Viborg Syd Idrætscenter for en 30-årige periode gældende fra 1. marts 2022 til 1. marts 2052, idet forvaltningen bemyndiges til at færdiggøre aftalen med den selvejende institution Viborg Syd,
 
6. at Viborg Kommune stiller kommunegaranti for byggekreditten på 9,2 mio. kr. i perioden 1. maj 2021 til 30. juni 2022, og
 
7. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 9.200.000 kr. med rådighedsbeløb i 2021 under finansforskydninger (deponering) med finansiering af kassebeholdningen.

Sagsfremstilling

Historik

 
Byrådet behandlede sidst sagen på møder i januar 2021 (link til sag nr. 22 i Byrådet 27. januar 2021 og link til sag nr. 23 i Byrådet 27. januar 2021).
 
Byrådet godkendte her, at Viborg Kommune erhverver areal på 1.812 m2 til brug for den selvejende institution Viborg Idrætscenter Syds opførelse af idrætshal som tilbygning til det eksisterende idrætsanlæg (”Liseborgcentret”).
 
Byrådet godkendte endvidere, at ejerskabet for hovedbygning med tilhørende omklædningsrum på Liseborg Centret overdrages til Viborg Syd Idrætscenter sammen med sokkelgrund, og at der sker vederlagsfri overdragelse af sokkelgrund under Søndermarken IK´s tidligere klubhus, som i dag ejes af Viborg Syd Idrætscenter.
 
Byrådet godkendte på mødet i maj 2020 (link til sag nr. 7 i Byrådet 12. maj 2020), at der frigives i alt 21,9 mio. kr. til investeringer i faciliteter i idrætshallerne. Heraf afsættes 6,25 mio. kr. til etablering af nye idrætshaller på Liseborg Center, således at der samlet er afsat 10,4 mio. kr. til projektet.
 
På Kultur- og Fritidsudvalgets møde i januar 2021 (link til sag nr. 1 i Kultur- og Fritidsudvalget 26. januar 2021) besluttede Kultur- og Fritidsudvalget:
 
1. at det godkendes, at der kan udbetales aconto anlægstilskud på op til 2,5 mio. kr. til
projektering og igangsætning af byggefase med forberedende jordarbejder på projekt vedr.
om- og udbygning af idrætscentret på Liseborg,
 
2. at bevillingen finansieres af den allerede frigivne anlægsudgiftsbevilling til formålet, og
 
3. at der gives samtykke til, at forberedende jordarbejder påbegyndes, idet det forudsættes,
at den selvejende institution selv har ansvar for evt. myndighedsgodkendelser hertil.
 
 

Inddragelse og høring

Intet.
 
 

Beskrivelse

Den selvejende institution Viborg Syd har sendt en opdatering vedr. byggeprojektet på Liseborg Centret. Heraf fremgår, at institutionen 8. februar 2021 har indgået totalentreprisekontrakt med Erling Jensen A/S om etablering af hal 2 og tennishal 2 samt delvis ombygning af den eksisterende bygningsmasse.
 
Entreprisesummen er 20.510.000 + moms. Hertil kommer bygherrens rådgiveromkostninger til ERIK Arkitekter og Viborg Ingeniørerne m.fl., i forbindelse med projektets udarbejdelse og udbud.
 
Det oplyses, at finansieringen af projektet sker efter følgende plan:
 
Tilskud fra Viborg Kommune
DKK 10.400.000
Kreditforeningslån i Nykredit
DKK 9.200.000
Egen finansiering
DKK 1.250.000
 
Jordarbejder er igangsat med første spadestik 9. april 2021, og institutionen anmoder nu om frigivelse af den resterende del af rådighedsbeløbet fra Viborg Kommune, som beløber sig til 3.973.000 kr.
 
I henvendelsen til Viborg Kommune beskrives herudover nogle få problemstillinger i forbindelse med byggeriet:
 
Den formelle overdragelse af bygningerne på Liseborg fra Viborg Kommune til Viborg Syd er endnu ikke juridisk berigtiget, hvorfor det ikke har været muligt at opnå endeligt tilsagn for kreditforeningsfinansiering. Nykredit (tidligere LR Kredit) har givet betinget tilsagn om kreditforeningsfinansiering på DKK 9.200.000. Det endelige tilsagn med tilhørende betingelser kan først bevilges, når formalia omkring ejerskabet til bygninger er på plads og forudsætter tillige en nyvurdering af projekt og bygninger.
Som et krav fra Nykredit skal der gives førsteprioritetspant i bygningerne på Liseborg centret og Finderuphøj Hallen.
 
Institutionen anmoder derfor Viborg Kommune om at godkende denne pantsætning af bygningerne.
 
Herudover skal der, for så vidt angår Finderuphøj Hallen, foreligge en lejekontrakt med bygning på lejet jord, med en varighed på 30 år fra tidspunktet hvor kreditforeningslånet udbetales, forventeligt i marts måned 2022, og der anmodes om, at Viborg Kommune træffer beslutning om, at forlænge den eksisterende lejekontrakt for Finderuphøj Hallen med yderligere 30 år, regnet fra det tidspunkt, hvor der tinglyses nyt kreditforeningslån i hallen.
 
Endelig anføres, at der i byggeperioden, som forventes afsluttet i marts måned 2022 vil være behov for, at der etableres en byggekredit i Nykredit Bank, for løbende at kunne betale omkostningerne til byggeriet. Lånet vil være svarende til hovedstolen på kreditforeningslånet DKK 9.200.000. Nykredit Bank har oplyst, at en byggekredit vil fordre, at Viborg Kommune stiller kommune garanti for byggelånet frem til, der kan tinglyses kreditforeningslån og institutionen anmoder på denne baggrund om, at Viborg Kommune yder en kommunal garanti for byggelånet i Nykredit Bank i en kortere periode svarende til byggeperioden, hvorefter lånet erstattes af et kreditforeningslån, når ibrugtagningstilladelse er udstedt forventeligt i marts måned 2022.
 
Forvaltningen bemærker følgende:
 
Anmodning om frigivelse af restrådighedsbeløb:
Der er på investeringsoversigten for 2021-2024 (incl. overførsler fra tidligere år) afsat restrådighedsbeløb til projektet på 3.973.000 kr. Det foreslås, at dette frigives til projektet.
 
Tilladelse til pantsætning:
I forbindelse med etablering af lån kr. 1,3 mio. er der aftalt et salgs- og pantsætningsforbud med Viborg Kommune som påtaleberettiget. Forbuddet er tinglyst antstiftende.  Forvaltningen foreslår, at Viborg Kommune giver tilladelse til, at Viborg Syd må optage realkreditlån kr. 9,2 mio. med prioritet forud for lån kr. 1,3 mio. Tinglysningsafgiften afholdes af Viborg Syd. 
 
Lejekontrakt, bygning på lejet jord, Finderuphøj Hallen:
Økonomiudvalget godkendte på mødet 25. februar 2009, at lejeaftale med den selvejende institution Finderuphøjhallen om vederlagsfri leje af grund til Finderuphøjhallen blev forlænget frem til 28. februar 2039. Den selvejende institution anmoder nu om, at lejeaftalen fornyes og indgås med den selvejende institution Viborg Syd og indgås for en 30-årige periode gældende fra 1. marts 2022 til 1. marts 2052.
 
Kommunegaranti for byggekredit eller forhåndslån:
Som anført ovenfor vil Viborg Syd i byggeperioden have behov for, at der etableres en byggekredit på 9,2 mio. kr. i Nykredit Bank, for løbende at kunne betale omkostningerne til byggeriet. Nykredit Bank har oplyst, at en byggekredit vil fordre, at Viborg Kommune stiller kommunegaranti for byggekreditten i en kortere periode svarende til byggeperioden, hvorefter lånet erstattes af et kreditforeningslån, når ibrugtagningstilladelse er udstedt, forventeligt i marts måned 2022. Forvaltningen foreslår, at der stilles kommunegaranti for byggekreditten i perioden fra 1. maj 2021 til 30. juni 2022. Et alternativ til byggekredit er hjemtagelse af et forhåndslån i LR-realkredit A/S. Provenuet anvendes til løbende betaling af byggeudgifter. En sådan model fordrer at Viborg Kommune yder forhåndslånsgaranti i byggeperioden. Forvaltningen foreslår, at der som alternativ til kommunegaranti for byggekredit i stedet kan garanteres for forhåndslån kr. 9,2 mio. i perioden 1.maj 2021 til 30. juni 2022. Når byggeriet er afsluttet vil der ikke være behov for kommunal garantistillelse for realkreditbelåning
 
Deponering ifm. låneoptagelsen:
Idet selvejende idrætshaller mv. som udgangspunkt varetager kommunale formål, skal de selvejende hallers belåning hos kreditforeninger i forbindelse med anlægsprojekter mv. indregnes i kommunens låneramme og kommunen skal deponere tilsvarende beløb uanset om kommunen stiller garanti for lånene eller ej.
Der er ikke afsat budget under finansforskydninger i de nuværende budgetter til finansiering af deponering i forbindelse med de selvejende hallers belåning i kreditforeninger.
Der skal således i denne sag tages stilling til en bevilling under finansforskydninger til deponering af 9,2 mio. kr. i forbindelse med kommunegarantien overfor Nykredit Bank for byggekreditten eller forhåndslån og efterfølgende svarende til Viborg Syd’s endelige låneoptagelse i LR-realkredit A/S.
 
 
Forvaltningen bemærker herudover, at det i forhold til driftsbudget for anlægget forudsættes, at Viborg Kommune yder drifts- og lokaletilskud efter de gældende regler for tilskud til selvejende idrætshaller i Viborg Kommune. Det endelige driftsbudget er under udarbejdelse og vil foreligge til Kultur- og Fritidsudvalgets budgetlægning på mødet den 1. juni 2021.
 
 

Alternativer

Intet.
 
 

Tidsperspektiv

Byggeriet igangsættes i april 2021 og ventes færdigt i 2 kvartal 2022.
Det forventes dog, at den nye idrætshal kan tages i brug inden udgangen af 2021.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Der er i anlægsbudgettet for 2021-2024 afsat yderligere 3.973.000 kr. til projektet.
Samlet oversigt vedr. anlægsbevilling til projektet
(1.000 kr.)
Afsat i opstartsfase
300
Afsat i budgettet 2021-2024 til projektet, inkl. overførsler fra tidligere år
3973
Afsat til projektet, jf. tidligere godkendt halanalyse
6250
I alt afsat i Viborg Kommunes budget
10523
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
 
Den selvejende institution Viborg Syd igangsætter nu etableringen af ny idrætshal og ny tennishal på Liseborg Centret. Sagen vedrører frigivelse af restrådighedsbeløb til projektet samt nogle særlige problemstilling i forbindelse med projektets realisering.
Bilag

Sagsid.: 21/5138

Resume

Alle udvalg udarbejder 3 gange årligt en budgetopfølgning hhv. 31. marts, 30. juni og 30. september.
Udvalgenes opfølgninger samles efterfølgende i en fælles sag, der forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet. I denne fælles sag kan det ses, om der forventes økonomisk balance for hele Viborg Kommunes regnskab.
 
I denne sag er det forventede regnskabsresultat for Kultur- og Fritidsudvalgets ansvarsområder opgjort pr. 31. marts 2021 og sammenholdt med det oprindelige og det korrigerede budget.

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til byrådet (via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),
 
1. at budgetopfølgningen pr. 31. marts 2021 godkendes.
 
Endvidere foreslår direktøren for Kultur & Udvikling, at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget (ligeledes via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),
 
1. at de omplaceringer mellem politikområder, der er anført i bilag 2, og som berører Kultur- og Fritidsudvalget godkendes.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 27-04-2021

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til byrådet (via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),
 
1. at budgetopfølgningen pr. 31. marts 2021 godkendes, idet det noteres, at der er godkendt overførsel af uforbrugte midler fra 2020 på 9.914.000 kr.
 
 
Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget (ligeledes via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),
 
2. at de omplaceringer mellem politikområder, der er anført i bilag 2, og som berører Kultur- og Fritidsudvalget godkendes.

Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 
 

Inddragelse og høring

Intet.
 
 

Beskrivelse

I den efterfølgende tabel 1 er det forventede regnskabsresultat for Kultur- og Fritidsudvalgets ansvarsområder opgjort pr. 31. marts 2021, og sammenholdt med både det oprindelige og det korrigerede budget. 
 
I sagsfremstillingen er alene redegjort for de væsentligste forventede afvigelser i forhold til udvalgets korrigerede budget, der er det aktuelle budget, som udvalget kan disponere inden for.
 
Det korrigerede budget er det oprindelige budget korrigeret for eventuelle omplaceringer og tillægsbevillinger. Der gøres opmærksom på, at det korrigerede budget er UDEN eventuelle overførsler fra 2020 for så vidt angår serviceudgifterne, da der er usikkerhed om størrelsen af overførsler indtil byrådet træffer beslutning herom 21. april 2021. En konsekvens af, at forventede overførsler fra 2020 ikke er indarbejdet i det korrigerede budget er, at resultatet (forventede afvigelser) til budgetopfølgningen pr. 30/6 vil være ændret sammenholdt med budgetopfølgningen pr. 31/3.
 
I det forventede forbrug er der så vidt muligt også taget højde for et forventet forbrug på forventede overførsler. Da overførslerne ikke er endeligt godkendt, kan der være usikkerhed om størrelsen af de indmeldte forventninger til forbruget i det forventede regnskabsresultat.
 
I bilag nr. 4 kan det ses, hvordan resultatet vil se ud, hvis de overførsler, Økonomi- og Erhvervsudvalget på mødet 14. april 2021 har indstillet til byrådet, godkendes.
 
For alle andre poster end serviceudgifterne, er forventede overførsler indarbejdet i det korrigerede budget, da der ikke har været tilsvarende usikkerhed omkring størrelsen af disse overførsler.
 
 Tabel 1: Resultat af budgetopfølgningen
Mio. kr. (minus = indtægter)
Budget
Forventet
regnskab
Forventet afvigelse
minus = mindreudg.
 
 Oprindeligt
 Korrigeret
31. marts
I forhold til oprindeligt budget (kol. 1)
I forhold korr.budget (kol. 2)
 
1
2
3
4
5
Drift
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Serviceudgifter
 
 
 
 
 
      Kultur
87,7
88,7
92,0
4,3
3,3
      Folkeoplysning og idrætsanlæg
 
83,4
 
84,6
 
86,7
 
3,3
 
2,1
Serviceudgifter i alt
171,1
173,3
178,7
7,6
5,4
 
 
 
 
 
 
Anlæg, skattefinansieret
42,1
52,5
34,1
 
-8,0
 
-18,4
 
 
 
 
 
 
Drift og anlæg i alt
213,3
225,8
212,8
-0,5
-13,0
 
 
KONKLUSION
Samlet set forventes et merforbrug på 5,4 mio. kr. i 2021 på udvalgets driftskonti før eventuelle overførsler fra 2020. Merforbruget skyldes tidsforskydninger mellem indtægter og udgifter på igangværende projekter og puljer. Eksempelvis statstilskud der er givet i 2020, mens udgiften falder i 2021 eller udvalgets puljer, der er disponerede, men afventer egenfinansiering eller endelig beslutning om fordeling fx hjælpepakkerne, som blev bevilget i 2020 og fordeles i 2021. Herudover er der mistede indtægter i forbindelse med nedlukning grundet Covid-19.
 
Der forventes et mindreforbrug på anlæg på 18,4 mio. kr. grundet tidsforskydninger. Største afvigelse ses på projektet ”Medfinansiering af ny foreningssvømmehal med 50 m bane” på 12,8 mio. kr., hvor der afventes Viborg Svømmeklubs egenfinansiering, som er vanskelig gjort pga. Covid-19. Der forventes et mindreforbrug på 10 mio. kr. på Projektet ”Viborg Museum – ombygning af tidl. Vestre Landsret”, her afventes afklaring af sideløbende projekter i Domkirkekvarteret.
 
En mere detaljeret redegørelse for afvigelser kan ses i vedlagte bilag nr. 1.

 
Omplaceringer mellem politikområder
Til budgetforliget i 2019 blev der afsat en energipulje på 12 mio. kr. til energirenovering og energibesparende tiltag. Viborg Hovedbibliotek har fået udskiftet lys, hvorfor der omplaceres 0,1 mio. kr. fra politikområdet Kultur til politikområdet Beredskab og Ejendomme, svarende til den forventede besparelse.
Omplaceringen fremgår af bilag 2.
 
 
ANLÆG
Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på mødet i juni 2017 (link til sag nr. 4 i Økonomi- og Erhvervsudvalgets 14. juni 2017), at udvalgene i forbindelse med hver af de kvartalsvise budgetopfølgninger udarbejder oversigt over det forventede tidsforløb for de største anlægsprojekter. Da materialet vedr. tidsplanerne er udarbejdet både til brug for budgetopfølgningen i 2021 og budgetlægningen i 2022-2025 er der medtaget alle projekter med basisbudgetter i 2022-2025 samt de største projekter med beløb i 2021 (over 2 mio. kr. efter overførsler). De forventede tidsforløb for Kultur- og Fritidsudvalgets projekter er vedlagt som bilag nr. 3. 
 
 

Alternativer

Intet.
 
 

Tidsperspektiv

Intet.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 21/3963

Resume

Forslaget til drifts- og anlægsbudget for budget 2022-2025 er under udarbejdelse. Det drøftes, hvilke ændringer, der foreløbigt indgår i budgetforslaget, i form af eventuelle økonomiske udfordringer og nye driftsønsker på driftsbudgettet og eventuelle nye anlægsønsker. Herunder drøftes det, hvordan sådanne ændringer kan finansieres. Desuden tilrettes det eksisterende anlægsbudget i det omfang gennemførelsen af anlægsprojekterne rykker sig tidsmæssigt.

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at det drøftes, hvilke eventuelle udfordringer, driftsønsker og tilhørende finansieringsforslag, der indgår i det foreløbige forslag til driftsbudget,
 
2. at forslaget til tekniske ændringer af det allerede vedtagne anlægsbudget godkendes, og
 
3. at det drøftes, hvilke eventuelle nye anlægsønsker og eventuel tilhørende finansieringsforslag, der indgår i det foreløbige forslag til anlægsbudget.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 27-04-2021

Kultur- og Fritidsudvalget drøftede forslag til budget for perioden 2022-2025 og det besluttes, at sagen genoptages på mødet 1. juni 2021.
 
Udvalget besluttede herudover,
 
1. at forslaget til tekniske ændringer af det allerede vedtagne anlægsbudget godkendes,
 
2. at forvaltningen udarbejder forslag til drifts- og anlægsbudget til mødet 01. juni 2021.

Sagsfremstilling

Historik

 
 

Inddragelse og høring

MED-inddragelse er aftalt med Fælles MED Kultur & Udvikling. Udtalelse fra Fælles MED indgår i udvalgets afsluttende budgetdrøftelser 01. juni 2021.
Fritidsrådet (forretningsudvalg) og Viborg Idrætsråd (formand og næstformand) inviteres med til budgetmødet i Kultur- og Fritidsudvalget 01. juni 2021
 
 

Beskrivelse

I de følgende afsnit er anført dele af budgethæftet, som udvalget skal drøfte. Budgethæftet bliver vedlagt som bilag på udvalgets møde i juni.
 

Forslag til driftsbudget

Forslaget til driftsbudget bygger videre på det eksisterende budget for 2021-2024, som byrådet vedtog i oktober 2020. Budgetforslaget er nu korrigeret for pris- og lønudviklingen og tillægsbevillinger siden budgetvedtagelsen. Dertil kommer de ændringer, som udvalget beslutter. Ændringerne kan opdeles i tre hovedelementer: økonomiske udfordringer, nye driftsønsker og forslag til finansiering af disse.
Med de spilleregler, som Økonomi- og Erhvervsudvalget har vedtaget, skal udvalget som udgangspunkt selv finansiere både udfordringer og driftsønsker. Nedenfor ses udvalgets budgetramme.
 
(i 1.000 kr.)
Budget 2022
Budget 2023
Budget 2024
Budget 2025
Folkeoplysning og idrætsanlæg
85.475
85.489
85.489
85.489
Kultur
89.150
88.654
88.654
88.654
I alt
174.625
174.144
174.144
174.144
 

Udfordringer

Hovedudfordringerne i årets budgetlægning er listet op i tabellen herunder. Fælles for alle udfordringer er, at der mangler en vurdering af merudgifterne, et bud på disse vil foreligge til udvalgets budgetbehandling 1. juni 2021. Der er ikke fundet finansiering til udfordringerne.
 
Drifts- og lokaletilskud, Viborg Idrætscenter Syd
(Politikområde Folkeoplysning og idrætsanlæg)
Der vil være en økonomisk udfordring i forbindelse med, at Viborg Syd Idrætscenter (tidl. Liseborgcentret) tager ny idrætshal og tennishal i brug ultimo 2021. Dette vil medføre drifts- og lokaletilskud til de nye faciliteter jfr. retningslinjerne for tilskud til selvejende idrætshaller med virkning fra 1. januar 2022.
Drifts- og lokaletilskud i nye halfaciliteter
(Politikområde Folkeoplysning og idrætsanlæg)
I budgetperioden investeres i nye halfaciliteter jfr. godkendt investeringsplan og investeringer, som medfører nye indendørs idrætsfaciliteter (idrætshaller, multihaller og sale), der vil medføre merudgifter til driftstilskud og lokaletilskud jfr. retningslinjerne for tilskud til selvejende idrætshaller.
Projekterne realiseres i takt med, at de selvejende institutioner kan finde den nødvendige egenfinansiering, som udgør 50 %. Der kan derfor ikke anføres præcise budgetbeløb pt.
Realisering af plan for udvikling af domkirkeområde
(Politikområde Kultur)
Realisering af planen vil medføre merudgifter til driftsrammer og driftstilskud til Viborg Museum og Skovgaard Museet (selvejende institution).
 

Forslag til teknisk tilretning af anlægsbudgettet

Udvalgets anlægsbasisbudget, som udgør udvalgets ramme, er vist i bilag nr. 1.
Som en del af budgetforslaget skal de allerede vedtagne anlægsprojekter korrigeres for tekniske ændringer. Formålet med den tekniske tilretning er, at anlægsbasisbudgettet afspejler en realistisk tidsplan for de enkelte anlægsprojekter.
 
Den tekniske tilretning fremgår af bilag nr. 1 (højre del af tabellen). I alt er der tekniske ændringer 4,045 mio. kr. i 2022, - 3,592 mio. kr. i 2023 og -0,453 mio. kr. i 2024.
De enkelte ændringer er på projekterne vedr. Viborg Museum samt på udvikling af idræts- og fritidsfaciliteter i Houlkær.
 

Forslag til anlægsbudget

Der gøres status på, hvilke eventuelle nye anlægsinvesteringer, der skal indgå som anlægsønsker i budgetlægningen. De nye anlægsønsker er anført i tabellen nedenfor.
 
Anlægsønsker skal beskrives som idéoplæg frem mod byrådets budgetseminar og godkendes senest af udvalget i juni 2021.

Nedenfor en oplistning af ansøgninger om anlægstilskud, anlægsprojekter m.v., som er indkommet. De enkelte projekter kan beskrives nærmere i ideoplæg til udvalgets møde den 1. juni 2021.
 
Skals Hallen, renovering af svømmehal
Skals Idrætscenter ønsker at renovere svømmehallen, som er en del af Skals Idrætscenter. Svømmehallen er 30 år gammel og trænger til en gennemgribende renovering. Anlægssummen oplyses til 3 mio. kr., og der ansøges om kommunalt anlægstilskud på 1,5 mio. kr.
Projektet er sendt til Viborg Idrætsråd til udtalelse, idet det vurderes, at projektet må indgå i den kommende halanalyse.
Viborg Stadion, opgradering
Der er behov for opgradering i forbindelse med kampe ved EM 2025 i kvindefodbold.
Bud på anlægsudgift foreligger til mødet 1. juni 2021.
Midtjysk Friluftsbad
Tilstandsvurdering og behov for renovering.
Friluftsbadet er selvejende.
Bud på anlægsudgift foreligger til mødet 1. juni 2021.
Skydive, klubhus
Skydive, faldskærmsklubben. Ansøgning om anlægstilskud til nyetablering af klubfaciliteter i samarbejde med andre faldskærmsklubber.
Realisering af plan for domkirkeområdet
Planen blev godkendt af byrådet i december 2020. Der arbejdes med et mere detaljeret anlægsbudget og finansireingsplan i samarbejde med fonde
Viborg Skøjtebane, ny servicebygning
Ny servicebygning jfr. ny lokalplan for Borgvold
Bud på anlægsudgift foreligger til mødet 1. juni 2021.
 
Herudover bemærkes, at der i anlægsbasisbudgettet er afsat 10,2 mio. kr. i 2023 og 10,2 mio. kr. i 2024 til halinvesteringer. Det er tidligere tilkendegivet, at der i 2023 er afsat 10 mio. kr. til halprojekt i Rødkærsbro.
 
 

Alternativer

Intet.
 
 

Tidsperspektiv

Udvalgets endelige budgetforslag behandles på udvalgsmødet 1. juni 2021. Når budgetforslaget er færdiggjort, vil det efterfølgende indgå i det basisbudget, som udgør grundlaget for byrådets budgetforhandlinger efter sommerferien.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 21/14095

Resume

Sagen vedrører forslag om etablering af idrætskollegie ”College Viborg” fra og med skoleåret 2021/2022. College Viborg foreslås etableret i et samarbejde mellem Viborg Katedralskole, Boligselskabet Sct. Jørgen og Viborg Elite om kollegie, som kan understøtte talentudviklingen i Viborg Elites regi.

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at Kultur- og Fritidsudvalget tilkendegiver, at Viborg Kommune meddeler sin opbakning til, at Viborg Elite indgår i opbygning og etablering af College Viborg sammen med de beskrevne samarbejdspartnere fra august 2021,
 
2. at etableringen af College Viborg støttes med kr. 75.000 i for perioden 1. august til 31. december 2021 og tilsvarende 75.000 kr. for perioden 1. januar til 30. juni 2022 til dækning af udgifter til særlige støttefunktioner for Viborg Elite elever,
 
3. at samarbejdet om College Viborg evalueres både internt i Viborg Kommune og med de involverede parter senest 1. april 2022 med henblik på dels vurdering af generel fortsættelse af projektet, dels specifikt det økonomiske kommunale tilskudsbehov
 
4. at forslag om årlig bevilling i en 3-årig forsøgsperiode fra og med skoleåret 2022/2023 på 150.000 kr. medtages til budgetlægningen for perioden 2022-2025 og at projektet – såfremt det understøttes økonomisk fra Viborg Kommune i denne forsøgsperiode – evalueres igen foråret 2025.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 27-04-2021

Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
1. at Kultur- og Fritidsudvalget tilkendegiver, at Viborg Kommune meddeler sin opbakning til, at Viborg Elite indgår i opbygning og etablering af College Viborg sammen med de beskrevne samarbejdspartnere fra august 2021,
 
2. at etableringen af College Viborg støttes med kr. 75.000 i for perioden 1. august til 31. december 2021 og tilsvarende 75.000 kr. for perioden 1. januar til 30. juni 2022 til dækning af udgifter til særlige støttefunktioner for Viborg Elite elever, idet bevillingen finansieres indenfor udvalgets dispositionssum,
 
3. at samarbejdet om College Viborg evalueres både internt i Viborg Kommune og med de involverede parter senest 1. april 2022 med henblik på dels vurdering af generel fortsættelse af projektet, dels specifikt det økonomiske kommunale tilskudsbehov,
 
4. at forslag om årlig bevilling i en 3-årig forsøgsperiode fra og med 2022 på 150.000 kr. årligt medtages til budgetlægningen for perioden 2022-2025 med forslag om bevilling fra og med 1. januar 2022 eller fra 1. august 2022 og at projektet – såfremt det understøttes økonomisk fra Viborg Kommune i denne forsøgsperiode – evalueres igen foråret 2025.
 
5. at forvaltningen anmodes om at arbejde videre med udvikling af andre college-modeller, som kan understøtte tiltrækning af unge, der ønsker at kombinere uddannelse med særlige talentudviklingsforløb indenfor f.eks. animations- og kulturområdet.
 

Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 
 

Inddragelse og høring

Projekt i samarbejde med Viborg Katedralskole og Viborg Elite.
 
 

Beskrivelse

Viborg Elite har gennem en periode arbejdet med at analysere og indsamle data med henblik på evt. etablering af et idrætskollegie-tilbud fra sommeren 2022. Tanken er et tilbud for en bred uddannelsesvifte, således at alle talenter uanset geografi og uddannelsesretning har et botilbud med tilhørende funktioner; omsorgsperson, bespisning, fælles faciliteter og lign. og Viborg Elite har på baggrund af forundersøgelserne besluttet at indgå i en evt. etablering af idrætskollegie.
 
Målet er bl.a. at tiltrække flere idrætstalenter, som kan udvikle deres talent i Viborg og samtidig kan understøtte videreudviklingen af eliteidrætsmiljøet i de lokale klubber.
 
Primo marts 2021 er opstået en pludselig mulighed for at igangsætte projektet allerede i sommeren 2021. Dels har Viborg Elite registreret efterspørgsel fra en række elever, og dels har Viborg Katedralskole fået helt ekstraordinært mange ansøgere til sit college. Der er derfor mulighed for, at samarbejde om etablering af et college tilbud, College Viborg, allerede i sommeren 2021, som kan tage imod de ca. 30 elever, der ønsker at bosætte og uddanne sig i Viborg.
 
Boliger stilles til rådighed af Boligselskabet Sct. Jørgen, som også varetager drift og administration og alle udgifter til bolig, forplejning m.v. dækkes af elevernes egenbetaling.
 
Talentrådets formand har jfr. sagens hastekarakter bedt det kommunale fagudvalg for idrætsområdet, Kultur- og Fritidsudvalget om at forholde sig til sagen, herunder finansiering.
På baggrund heraf drøftede udvalget sagen under punktet ”Meddelelser og gensidig orientering” på mødet 23. marts 2021, hvor udvalget tilkendegav, at det som udgangspunkt er positivt indstillet overfor projektet, idet udvalget beder Viborg Elite og Viborg Katedralskole gå i dialog med elevgruppen med henblik på at sikre, at der er en passende interesse (volumen) og at dette arbejde igangsættes umiddelbart efter udvalgsmødet 23. marts 2021.
 
På baggrund af udvalgets beslutninger er Viborg Elite og Viborg Katedralskole gået i dialog med elevgruppen. Viborg Elite har pt. 11 elever, der ønsker en plads på College Viborg. Derudover afventes endeligt svar fra yderligere 5 Viborg Elite elever. Viborg Katedralskole kan matche samme antal elever som Viborg Elite. Det samlede antal elever forventes på den baggrund at blive mellem 28 – 32 elever, hvoraf Viborg Elite eleverne uanset antal udgør halvdelen.
 
Tilbagemeldingerne fra Viborg Elite og Viborg Katedralskole viser således, at der er grundlag for at etablere kollegiet fra og med det kommende skoleår 2021/2022.
 
Hertil kommer, at Viborg Elite har fået henvendelse fra national e-sports aktør vedr. evt. etablering af afdeling i Viborg og dette kan betyde, at der på sigt er behov for yderligere pladser på et idrætskollegie.
 
Såfremt erfaringerne fra idrætskollegiet viser sig at være positive, vil der endvidere være mulighed for på et senere tidspunkt at udvide med tilsvarende miljø, som kan rumme talenter fra animations- og kulturområdet.
 
Målet er, at College Viborg på sigt skal være selvfinansierende, men der er behov for at understøtte særlige støttefunktioner i en opstartsperiode og derfor foreslås, at Kultur- og Fritidsudvalget understøtte projektet i skoleåret 2021/2022 og at forslag om medfinansiering derudover i en 3-årig periode medtages til budgetlægningen på mødet 1. juni 2021.
 
Endelig foreslås, at projektet evalueres 1. april 2022, idet de involverede parter inddrages i denne evaluering. Evt. justeringer af projektet kan derefter indarbejdes forud for skoleåret 2022/2023.
 
 

Alternativer

Intet.
 
 

Tidsperspektiv

Viborg College etableres med start fra og med skoleåret 2021/2022.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Viborg Elite ansøger om kr. 150.000 årligt til særlige støttefunktioner (collegeansvarlig, omsorgsperson, nattevagt, sociale aktiviteter, fælles lokale, lektiehjælp og lign.) for 15 Viborg Elite elever. Viborg Kommune støtter alene Viborg Elite.
 
I budgetåret 2021 ansøges om kr. 75.000: Beløbet dækker alene støtte til Viborg Elites elever og ikke Viborg Katedralskoles del af kollegiet.
 
Det foreslås, at Kultur- og Fritidsudvalget dækker udgiften i en forsøgsperiode i skoleåret 2021/2022 og at problemstilling vedr. finansiering fra og med skoleåret 2022/2023 medtages til budgetlægningen for perioden 2022-2025.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 19/7161

Resume

Kultur- og Fritidsudvalget har som indsats indenfor Sammenhængsmodellen tidligere besluttet at søge tættere samarbejde mellem kultur- og fritidsområdet og uddannelsesinstitutioner i Viborg Kommune. Ensomhed og mistrivsel blandt unge er en stigende udfordring, som corona-pandemien blot har forstærket. Samtidigt viser ny undersøgelse blandt Viborg Kommunes 10.000 unge under uddannelse, at disse efterspørger flere aktiviteter, mødesteder og muligheden for at møde hinanden på tværs af uddannelserne. På den baggrund er der udviklet koncept for en ny tilbagevendende flerdages studiestartsevent i september, med henblik på at bidrage til at udvikle og synliggøre fællesskaber for unge på tværs af uddannelses- og kultur- og fritidsaktører i Viborg Kommune. 

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at Kultur- og Fritidsudvalget bevilger 125.000 kr. til udvikling af koncept og gennemførelse af studiestartsevent 2021,
 
2. at tilskuddet finansieres indenfor udvalgets dispositionssum

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 27-04-2021

Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
1. at Kultur- og Fritidsudvalget bevilger 125.000 kr. til udvikling af koncept og gennemførelse af studiestartsevent 2021,
 
2. at tilskuddet finansieres indenfor udvalgets dispositionssum.

Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 
 

Inddragelse og høring

Intet.
 
 

Beskrivelse

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på sit møde i januar 2021 (link til sag nr. 8 i Kultur- og Fritidsudvalget 26. januar 2021), at prioritere bl.a. udvikling af ny signaturevent målrettet unge under uddannelse. Herved bidrager udvalget til realisering af følgende mål indenfor Sammenhængsmodellen:
 
  • At forøge antallet af unge, der vælger Viborg som uddannelses by, at medvirke til at færre i Viborg Kommune føler sig ensomme og at mindst 80% er tilfredse med udbud af og adgang til events og oplevelser.
 
Den seneste måling på Sammenhængsmodellen viser, at ensomhed og mistrivsel blandt unge er en stigende udfordring, og corona-pandemien blot har forstærket dette fænomen. Samtidigt viser en ny undersøgelse blandt Viborg Kommunes 10.000 unge under uddannelse, at disse efterspørger flere aktiviteter, mødesteder og muligheden for at møde hinanden på tværs af uddannelserne.
Mellem ca. 40 kultur- og fritidsinstitutioner, uddannelsesinstitutioner og forretninger/cafeer i Viborg er der derfor udviklet et foreløbigt koncept for en ny, tilbagevendende flerdages signaturevent i form af en fælles studiestartsevent i september, med henblik på at bidrage til at udvikle og synliggøre fællesskaber for unge på tværs af uddannelses- og kultur- og fritidsaktører i Viborg Kommune.
 
Der er et fælles ønske om at etablere relevante tilbud målrettet unge, der inviteres til at udforske byens kultur-, fritids- og bymiljø og som fremmer muligheden for at skabe fællesskaber på tværs af uddannelsesinstitutioner i byen. Konkret vil man skyde studieåret i gang med en fælles festival, som i en sjov og anderledes ramme, byder de unge velkommen i byen og til de kultur- og fritidstilbud, der findes i Viborg Kommune.
 
Corona har igennem de seneste år sat store begrænsninger for sociale aktiviteter og fællesskaber gennem det fysiske møde. Ensomhed og mistrivsel blandt unge er en stadig større udfordring og kan være til hinder for, at de unge gennemfører en uddannelse. Det er derfor vigtigt at sikre, at de unge kommer godt fra start både fagligt og socialt. Et øget fokus på et stærkt studiemiljø, der kan bidrage til bedre trivsel og fællesskab med andre unge, er således bærende for et godt ungdomsliv. Der er dermed behov for at øge de unges kendskab til Viborgs kultur-, fritids- og bymiljø og i fællesskab med uddannelserne at invitere og inddrage dem til at udvikle fællesskaber på tværs. Fællesskaber er udgangspunktet for studiestartseventen, der tager afsæt i byens uddannelsesinstitutioner, byens rum og kulturelle mødesteder.
 
Der er afholdt møder og opnået positivt tilsagn fra mellem 40 – 50 uddannelsesinstitutioner kultur-, handels- og fritidsaktører. Alle hilser initiativet velkommen og ønsker at bidrage til eventen og udviklingen af fællesskaber for unge. Der er planlagt en workshop medio maj med unge fra byens uddannelsesinstitutioner. Workshoppen skal kvalificere indholdet og programmet for eventen ved at bidrage til at skabe fællesskaber i øjenhøjde med de unge.
 
Studiestartseventen forventes over de kommende år at udvikles til en flerdages event - i 2021 gennemføres pga. Corona-situationen alene 1 dag fredag 10. september 2021. Foreningen Paraplyen har besluttet at flytte Vibstock Festivalen fra maj til 9.- 10.- og 11. september således, at disse to arrangementer kan supplere hinanden og måske gradvist fremstå som én fælles event. Studiestartseventen og Vibstock afholdes i Viborg midtby, hvor alle torve og pladser er reserveret. Der er foreløbig 6 temaer, som danner rammen om fællesskaber på tværs af de forskellige aktører. Temafællesskaberne forventes at udspille sig på en eller flere pladser i byens rum fra omkring middag til sidst på eftermiddagen, hvor selve musikfestivalen tager over.
 
Temafællesskaberne er: Bæredygtighed, Sport / Sundhed, Kreativitet / Kultur, Musik / Lyrik, Handel / Byliv samt Vibstock.
 
Der vil indenfor hvert temafællesskab blive nedsat en arbejdsgruppe på tværs af uddannelses-, kultur- og fritidsaktører, der med afsæt i workshoppen med de unge vil tilrettelægge et program med forskellige aktiviteter på dagen. Arbejdsgrupperne vil evt. kunne udvikles til mere blivende fora for udvikling af fællesskabende aktiviteter på tværs af aktørerne hen over året eller i forbindelse med andre events i byens rum.
 
 

Alternativer

Intet.
 
 

Tidsperspektiv

Frem mod efteråret 2022 vil der blive arbejdet på at udvikle en platform for en fælles studiestartsevent, der iscenesætter Viborgs særkende gennem konkurrencer, byliv og musikoplever over flere dage.
Målet er, at der indenfor de næste 2-3 år skabes en ny tradition, der med ungdomsfællesskaber i centrum, samler og fremhæver byens muligheder, f.eks. gennem en samlet event eller en serie af arrangementer, der løbende inspirerer og inviterer de unge til at udforske livet i Viborg.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Det samlede budget er på 500.000 kr. og finansiering søges indhentet via økonomisk støtte fra Viborg Kommune, Viborg Innovationsfond, virksomhedssponsorater, boligselskaber og uddannelsesinstitutioner.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 20/22019

Resume

Klubben Starpetanque Danmark, der hører til i det kommunale foreningshus Enggården i Bjerringbro, har foreslået etableringen af en ny, opvarmet rundbuehal på et areal ved Enggården til bl.a. indendørs petanque.

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at ansøgningen behandles i forbindelse med behandling af ansøgninger til puljen vedr. mindre anlægsinvesteringer, idet det anføres overfor ansøger, at foreningens egenfinansiering må udgøre en væsentlig andel af den samlede projektfinansiering.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 27-04-2021

Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
1. at ansøgningen behandles i forbindelse med behandling af ansøgninger til puljen vedr. mindre anlægsinvesteringer, idet det anføres overfor ansøger, at foreningens egenfinansiering må udgøre en væsentlig andel af den samlede projektfinansiering.

Sagsfremstilling

Historik

Starpetanque Danmark, med hjemsted på Enggården, Jørgens Allé 42, Bjerringbro, har sammen med forvaltningen undersøgt mulighederne for at ombygge og isolere den lade, der hører til Enggården, så den vil kunne opvarmes og bruges til indendørs petanque i den kolde tid af året. Det har vist sig ikke at være en hensigtsmæssig løsning, hvorfor klubben har undersøgt mulighederne for at etablere en ny, lettere opvarmet rundbuehal på matriklen.
Klubben har klublokaler på Enggården og en række udendørs baner, hvor aktiviteterne foregår.
 
 

Inddragelse og høring

Plan har oplyst, at etablering af hallen vil kunne ske inden for eksisterende lokalplan. Byggeri har oplyst, at begge de beskrevne haller vil kunne være inden for bebyggelsesprocenten på grunden.
 
 

Beskrivelse

Starpetanque Danmark har indhentet priser på to modeller af rundbuehaller:
 
 
Priser er ekskl. moms
16 × 24 m
 
16 × 42 m
 
Rundbuehal
501.981 kr.
795.981 kr.
Støbning af fundament
141.550 kr.
211.970 kr.
Støbning af isoleret gulv
163.200 kr.
285.600 kr.
Varmepumper
55.984 kr.
174.400 kr.
El: byggestrøm, tilslutning og elmåler
34.450 kr.
34.450 kr.
Div. gebyrer (ibrugtagning, brandgodkendelse)
60.000 kr.
60.000 kr.
Spilleunderlag
7.583 kr.
12.988 kr.
Belysning
4.854 kr.
8.090 kr.
I ALT
969.602 kr.
1.583.479 kr.
 
Ikke medtaget i ovenstående: Rådgiver og geoteknisk undersøgelse. Gebyr for byggesagsbehandling, byggestyring. Endvidere er eget arbejde en del af løsningen, hvor det er muligt.
 
Forvaltningen foreslår, at der i stedet for 60.000 kr. til div. gebyrer afsættes henholdsvis 290.000 kr. (24 m) og 475.000 kr. (42 m) til rådgiver og uforudsete udgifter. Det samlede budget bliver herefter i runde tal:
1.200.000 kr. (24 m) og 2.000.000 kr. (42 m).
 
Starpetanque forventer, at hallen også vil kunne bruges af andre foreninger.
Der er ikke indregnet toiletter og køkken i bygningen, da det findes i Enggården.
 
 

Alternativer

Der kan være tale om en kommunalt ejet hal. Eller der kan være tale om en foreningsejet hal på kommunal grund.
 
 

Tidsperspektiv

Intet.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Planen vil forudsætte et kommunalt anlægstilskud, men finansieringen vil i øvrigt skulle skaffes af klubben.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Hvis der bliver tale om en foreningsejet hal, vil der skulle indgås aftale om grunden, der forventes stillet gratis til rådighed under forudsætning af ikke-kommercielle aktiviteter i hallen.

Sagsid.: 21/14515

Resume

Byrådet har i forbindelse med budgetvedtagelse for budget 2021-2024 besluttet, at der skal laves en undersøgelse af, hvilke oplagte og naturlige muligheder, der er for friluftsbadning i og omkring Viborg By. Til mødet foreligger forundersøgelse, som kan danne baggrund for en politisk drøftelse af mulighederne.

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår,
 
1. at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter sagen.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 27-04-2021

Kultur- og Fritidsudvalget beslutter, at forvaltningen til mødet 1. juni 2021 udarbejder følgende:
 
1. Forslag til midlertidig placeringen af blå støttepunkter. For at skabe mest mulig geografisk spredning placeres de midlertidige støttepunkter ikke i nærheden af eksisterende friluftsbade.
 
2. Forslag til indkøb af fleksible og flytbare faciliteter til støttepunkterne, jfr. beskrivelse i bilag til sagen.
 
3. Forslag til driftsmodel for støttepunkter, idet det forudsættes, at disse etableres i samarbejde med lokale foreninger, initiativtagere m.fl.
 
Herudover beslutter Kultur- og Fritidsudvalget,
 
4. at forvaltningen igangsætter undersøgelse, der skal afdække muligheder for etablering af et større støttepunkt med flere og mere faste faciliteter. I første omgang undersøges en sådan mulig placering ved Hald Sø (Dollerupvej).
 
I forlængelse heraf afklarer Kultur- og Fritidsudvalget spørgsmålet om evt. indstilling til Byrådet vedr. eventuel fremrykning af anlægsbevilling til etablering af blå støttepunkter.

Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 
 

Inddragelse og høring

Intet.
 
 

Beskrivelse

 
Undersøgelse af Outdoor/friluftsbade. Outdooraktiviteter inklusive friluftsbadning er i stigning. Derfor igangsættes en undersøgelse af, hvilke oplagte og naturlige muligheder der er for friluftsbadning i og omkring Viborg by, f.eks. Hald Sø, Viborg Søerne og Vestbadet. Der afsættes 0,2 mio. kr. i 2021 til undersøgelsen og 2 mio. kr. i 2024 til opstart af at kunne gennemføre undersøgelsens anbefalinger.”
 
Byrådet har i forlængelse heraf afsat 0,2 mio. kr. i 2021 og 2,0 mio. kr. i 2024 til projektet.
 
Forvaltningen har udarbejdet notat med forundersøgelse vedr. punktet (bilag 1).
 
Heri noteres, at der igennem det sidste årti er sket en ændring i danskernes idrætsvaner, hvor det tidligere var de klassiske idrætsdiscipliner som gymnastik, fodbold, håndbold mm. der scorede højt på deltagelse, går danskerne nu særligt i to nye retningerog fælles for dem er, at man vil være mere ude i naturen. En pil peger i retningen af action prægede aktiviteter med høj intensitet (MTB, trailløb, triatlon mm.). En anden pil peger i retningen af mere rekreative aktiviteter med lavere intensitet (gå-/vandreture, yoga, pilates, vinterbadning, SUP mm.). Dertil tegner sig et billede af at man i højere grad dyrker motion uorganiseret/alene eller i mindre fællesskaber. Dette har fået en yderligere dimension som en naturlig konsekvens af et nedlukket foreningsliv under corona-pandemien.
 
Med disse nye tendenser indenfor aktivt fritidsliv bliver det nærliggende at se på hvordan man i Viborg Kommune kan understøtte veletablerede aktiviteter med de aktiviteter der er i fremdrift, herunder særligt udeaktiviteter det relaterer sig til vand. I Viborg Kommune er der mange rigtig gode muligheder for aktiviteter i og på vand, som med mindre greb, vil kunne understøtte et stigende behov for faciliteter til at dyrke aktiviteter som friluftssvømning, vinterbadning, SUP mm. 
 
Forvaltningen har drøftet udviklingen med Lokale og Anlægsfonden og der tegner sig et billede af, hvordan man med enkelte løsninger f.eks. midlertidige saunaløsninger, simple grejbank løsninger, mindre udbygninger/anlæg, kan udvide aktivitetsudbud til også at favne de nye tendenser i og på vand. Løsninger der kan være med til at be-/afkræfte et behov for mere etablerede løsninger på sigt. Som inspiration til etablerede anlæg kan nævnes ”Blå rum” ved Fuglsang Sø i Herning, Cold Hawai Inland og Røsnæs Rundt.
 
Der er i Viborg Kommune et bredt udvalg af foreninger der varetager outdooraktiviteter (MTB, løb/trailløb, klatring, gang/vandring, SUP mm.) samt institutioner og erhvervsliv og som vil kunne understøtte vandsportsaktiviteter, hvis faciliteterne indbyder til det. I den henseende kan blå støtte punkter være med til at booste aktiviteter, der primært bevæger sig i det grønne, og skabe synergier og større sammenhæng mellem faciliteter og aktiviteter i outdoorregi.
 
Med en investering i de på de blå støttepunkter, skabes mulighed for nye oplevelser i det våde element for både foreninger, private/kommunale institutioner, den almene borger samt turister i vores kommune.
 
Forundersøgelsen indeholder dels en oversigt over bademuligheder i Viborg Kommune, herunder bademulighederne omkring Viborg by og oversigten viser, at der er en mangfoldighed af små badesteder rundt i Viborg Kommune.
 
I notatet er beskrevet eksempler på eksisterende badesteder, der med mindre investeringer vil kunne opgraderes som ”blå støttepunkter”, hvor der med investeringer i størrelsesordenen 200 – 300.000 kr. kan skabes nye, forbedrede faciliteter, som kan koble badning, vandaktivitet og andre outdooraktiviteter. Det bemærkes i forlængelse heraf, at der vil være gode muligheder for medfinansiering fra fonde og at eksempelvis Lokale- og Anlægsfonden i flere tilfælde har støttet etableringen af ”blå støttepunkter”.
 
Der bemærkes, at der i notatet er tale om eksempler på placering og at der vil også være andre muligheder for placering af støttepunkterne.
 
Der er ikke i notatet peget på et større projekt, men det vil også være relevant at vurdere om der enkelte steder skal investeres yderligere for at skabe yderligere mulighed for vandaktivitet incl. friluftssvømning. Udpegning af et eller flere større projekter kan evt. understøttes af erfaringer fra etablering af ”blå støttepunkter”, som beskrevet i notatet.
 
Når de enkelte mulige placeringer skal vurderes, indgår afklaring af evt. problemstillinger vedr. vandkvalitet, naturbeskyttelse m.v. i forhold til at afklare, hvilke aktiviteter, der vil kunne placeres på det enkelte støttepunkt.
 
Notatets indhold er drøftet med Teknik & Miljø og det er aftalt, at evt. problemstillinger vedr. naturbeskyttelse m.v. afklares efterfølgende i forhold til de enkelte mulige støttepunkter.  
 
Det bemærkes, at der udover de anførte badesteder også er mulighed for friluftssvømning i friluftsbadene i kommunen: Midtjysk Friluftsbad i Hammershøj, Ulbjerg Friluftsbad, Klejtrup Friluftsbad, Kølvrå Friluftsbad og Vestbadet i Viborg og det kunne evt. også overvejes om eksempelvis livreddere fra friluftsbadene kunne understøtte aktiviteter i søbade m.v.
 
I forlængelse heraf bemærkes, at de foreslåede opgraderinger af badestederne vil kunne understøtte udviklingen, hvor mange ønsker at bade og svømme i søer og fjorde med en kapacitet, der langt overstiger kapaciteten i de friluftsbade, der er i Viborg Kommune.
 
 

Alternativer

Intet.
 
 

Tidsperspektiv

Det vil være muligt at etablere ”blå støttepunkter” ret hurtigt, evt. allerede afprøve konceptet fra sommeren 2021.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Der peges i forundersøgelsen på, at der kan iværksættes en række mindre tiltag indenfor en beløbsramme, der typisk er på 200.000 – 300.000 kr. pr. sted.
Der vil være mulighed for at søge fonde om medfinansiering.
 
Der er på investeringsoversigten for 2021 afsat 0,2 mio. kr. og i 2024 er afsat 2,0 mio. kr. til formålet. Der vil være mulighed for at ansøge Byrådet om fremrykning af det rådighedsbeløb, der er afsat i 2024.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Der kan være juridiske og planmæssige problemstillinger forbundet med projekter, som skal forbedre mulighederne for friluftssvømning og aktiviteter på søer og fjorde. Disse må afklares i forhold til de enkelte projekter.
Bilag

Sagsid.: 17/62487

Resume

I henhold til de af Byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd - herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste – skal Byrådet og udvalgene godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder.

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår,
 
1. at Kultur- og Fritidsudvalget tager stilling til mødelisten.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 27-04-2021

Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
1. at mødeliste april 2021 godkendes.

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet vedtog på mødet i december 2014 (link til sag nr. 6 i Byrådet 17. december 2014) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.
 
 

Inddragelse og høring

Intet.
 
 

Beskrivelse

Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
Hvis Kultur- og Fritidsudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.
 
 

Alternativer

Intet.
 
 

Tidsperspektiv

Intet.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra Byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.
Bilag

Sagsid.: 20/48412

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår,
 
1. at orientering tages til efterretning.
 

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 27-04-2021

Orientering taget til efterretning.

Sagsfremstilling

 

1. Meddelelser fra formanden

 
2. Meddelelser og gensidig orientering
 
3. Stoholm IF – 100-års jubilæum 15. april 2021
Bilag 1
 
4. Kulturforum i Europæisk Kulturregion torsdag den 3. juni 2021 i Ebeltoft.
 
5. Værestedet i Låstrup.
Som udvalget tidligere er orienteret om, har Værestedet fået et tilskud på 4,5 mio. kr. som led i Realdania og Lokale og Anlægsfondens kampagne, mødesteder i landsbyklynger. Projektet indeholder dels en bygningsdel, hvor grundideen er fleksible rum og en åbning ud mod landskabet, dels en del relateret til udeområderne, både i forhold til brugerne lokalt og vandring og cykling på Fjordklyngens MTB-rute, Himmerlandsstien og Hærvejen.
 
Ud af et samlet budget på ca. 7,7 mio. kr. (excl. moms) vil man i Fjordklyngen levere ca. 0,5 mio.kr. som frivilligt arbejde, ligesom der søges andre eksterne fonde, hentes midler ind fra arrangementer m.v. Derudover vil man søge tilskud fra kommunen på samlet 1,4 mio.kr.
 
0,9 mio.kr. heraf vil blive søgt til udeområderne, som falder indenfor de indholdsmæssige rammer af Landdistriktsudvalgets pulje til lokale udviklingsplaner og mindre projekter. Projektet indgår i den netop vedtagne lokale udviklingsplan for Låstrup. Den resterende del søges fra Kultur & Fritidsudvalget til bygningsdelen. Opbakning fra kommunen vil have stor betydning i forbindelse med ansøgning af yderligere eksterne fonde.
 
6. Kulturhistoriske museer – Tilskudsniveau.
Bilag 2
Bilag