You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

tirsdag den 14. september 2021 kl. 12:00

Mødested Hald Hovedgård
Udvalg Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedeltagere Birgith B. Langballe, Jakob Ekberg, Mads Panny, Michael Nøhr, Niels-Jørgen Ottesen
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 20/1449

Resume

Projektet for om- og udbygning af Tinghallen færdiggøres her i efteråret 2021, og i forlængelse heraf færdiggøres udearealerne på pladsen mellem Tinghallen og Viborg Stadion. Der søges om frigivelse af anlægsbevilling hertil.

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ”Tingpladsen, Viborg Sport og Event” forhøjes med 4.300.000 kr. med rådighedsbeløb i 2021,
 
2. at udgiften på 4.300.000 kr. i 2021 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2021 til projektet.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 14-09-2021

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ”Tingpladsen, Viborg Sport og Event” forhøjes med 4.300.000 kr. med rådighedsbeløb i 2021,
 
2. at udgiften på 4.300.000 kr. i 2021 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2021 til projektet.

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet har i forbindelse med budgetvedtagelsen på mødet i oktober 2020 (link til sag nr. 21 i byrådet 7. oktober 2020) afsat rådighedsbeløb på 3,0 mio. kr. til renovering af Tinghallens køkken og 1,3 mio. kr. til færdiggørelse af forplads ved Tinghallen/Viborg Stadion.
 
 

Inddragelse og høring

Intet.
 
 

Beskrivelse

Arbejdet med færdiggørelsen af om- og udbygning af Tinghallen afsluttes primo 2022 med renoveringen af Tinghallens køkken. I forlængelse heraf, og når øvrige byggerier i området er afsluttet, færdiggøres etableringen af forpladsen mellem Tinghallen og Viborg Stadion.
 
Tinghallens køkken er nedslidt, og renoveringen indeholder dels en renovering af eksisterende faciliteter incl. renovering af ventilationsanlæg og køb af nye maskiner, og dels etablering af nyt depot og køle-/frysefaciliteter m.v. Det er aftalt, at såfremt anlægssummen overstiger det afsatte beløb, dækkes merudgiften af Tinghallen.
 
 

Alternativer

Intet.
 
 

Tidsperspektiv

Gennemføres i perioden september 2021 til 1. halvår 2022.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 17/22912

Resume

Forslag til ”Velfærdsalliance” mellem Dansk Boldspil Union (DBU) og Viborg Kommune til godkendelse i Kultur- og Fritidsudvalget.

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at Kultur- og Fritudsudvalget godkender forslag til ”Velfærdsalliance” mellem DBU og Viborg Kommune. 

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 14-09-2021

Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
1. at godkende forslag til ”Velfærdsalliance” mellem DBU og Viborg Kommune, idet den med aftalen forbundne udgift på 94.000 kr. årligt finansieres indenfor politikområdet: Idræt og folkeoplysning.
 

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet godkendte på mødet i april 2021 (link til sag nr. 31 i byrådet 21. april 2021) aftale mellem Dansk Boldspil Union (DBU) og Viborg Kommune om udlån af Viborg Stadion til nationalstadion for kvindelandsholdet i fodbold i perioden 2021 til 2024.
 
 

Inddragelse og høring

Forslag til velfærdsalliance er udarbejdet i samarbejde med Viborg Idrætsråd og DBU.
Fodboldklubberne inddrages i projekter og initiativer, når aftalen effektueres.
 
 

Beskrivelse

I forhandlingerne med DBU om aftalen om, at Viborg Stadion er nationalstadion for kvindelandsholdet i perioden 2021-2024 aftaltes, at der i forlængelse heraf indgås aftale om ”Velfærdsalliance” mellem parterne.
 
DBU har tilsvarende Velfærdsalliancer med 34 andre kommuner (ifølge www.dbu.dk). Aftalerne er opbygget efter samme skabelon, men har forskelligt indhold, som er aftalt lokalt med de enkelte kommuner. Økonomien i de enkelte aftaler er derfor også aftalt individuelt.
 
Forslag til aftale vil foreligge til behandling på udvalgets møde den 14. september 2021. 
 
Forslaget indeholder en 5-årig aftale, som løber i perioden 2021 til 2026.
 
Aftalen baseres på en række fælles målsætninger, som for DBU´s vedkommende er beskrevet i visionen ”En del af noget større” og for Viborg Kommunes vedkommende er beskrevet i Sammenhængsmodellen.
 
Eksempler på målsætninger fra Sammenhængsmodellen, som aftalen understøtter indskrives i aftalen:
 
 • Flere aktive i foreningerne
 • Sundhed
 • Flere frivillige
 • Færre ensomme
 • Læring og talentudvikling
 • Bedre livskvalitet.
 
Aftalen indeholder en række konkrete indsatser, som involverer DBU, Viborg Idrætsråd og Viborg Kommune:
 
Forslag til indhold, breddeidrætsindsatser ”En del af noget større”:
 
 • Pigefodboldindsatsen styrkes med baggrund i allerede igangsatte og succesfulde indsatser.
 • Indsatser målrettet særlige grupper, eksempler: ”Motionsfodbold for mænd”, ”Gå-fodbold for alle”, ”Fodbold for hjertet” m.m.
 • Børnefodboldindsats.
 • Udviklingsforløb, som kan understøtte klubbernes behov (flere medlemmer, større og nye aktiviteter, rekruttering af frivillige m.v.)
 • Satsning på trænerkurser. Op til 5 åbne trænerkurser henvendt til alle fodboldklubber.
 
Forslag til eliteindsatser og events:
 
 • Der afvikles minimum 3 U-landskampe
 • Kommunen giver opbakning til DBU´s potentielle ansøgninger om værtskab for afvikling af slutrunder i UEFA-regi, herunder særligt for EM for kvinder i 2025.
 • DBU og Viborg Kommune har en fælles ambition om, at afvikle konferencer, større møder m.v. i Viborg.
 
Herudover bemærkes, at forslaget til Velfærdsalliance er afstemt og i overensstemmelse med de aftaler, som DBU og Viborg Kommune har indgået i forbindelse med aftale om ”Nationalstadion” for kvinde-a-landsholdet.
 
Aftalen indebærer, at Viborg Kommune bidrager med årligt beløb til aftalen.
Beløbet er beskrevet i forslag til Velfærdsalliance og udgør 94.000 kr.
 
 

Alternativer

Intet.
 
 

Tidsperspektiv

Aftaleperioden er 2021 til 2026.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Den årlige udgift til Velfærdsalliancen finansieres indenfor politikområdet ”Idræt og Folkeoplysning”, idet alliancen understøtter en række målsætninger i Sammenhængsmodellen
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 21/1573

Resume

Samlet udgør puljen 4.718.000 kr. i 2021 Der er fordelt i alt 4.050.000 kr., og der resterer således 668.000 kr. til fordeling.
 
Midlerne fra puljen fordeles af Kultur– og Fritidsudvalget efter gældende retningslinjer for puljen.

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at Kultur– og Fritidsudvalget bevilger i alt 315.000 kr. til følgende projekter:
 
Daugbjerg Minilandsby (konkret vurdering)
65.000
Officinet (ABA anlæg 50%)
70.000
Rødding UIF, tennis (50%)
50.000
Løgstrup Rideklub (50%)
80.000
Team Nørreå, tagrenovering (50 %)
50.000
 
2. at bevillingerne finansieres af pulje til mindre anlægsinvesteringer indenfor kultur – og fritidsområdet,
 
3. at alle bevillinger gives under forudsætning af, at finansieringsplanerne for projekterne realiseres,
 
4. at Kultur– og Fritidsudvalget godkender, at de ansøgninger, der ikke kommer i betragtning til tilskud jf. det i sagen anførte forslag, indgår i kommende behandlinger af midler fra puljen.
 
5. at det meddeles Cecilielund, at der først kan tages stilling til ansøgning om tilskud til p-plads, når finansieringsplan indeholder en væsentlig egenfinansiering (min. 50% af anlægssummen)

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 14-09-2021

Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
1. at Kultur– og Fritidsudvalget bevilger i alt 412.000 kr. til følgende projekter:
 
Daugbjerg Minilandsby (konkret vurdering)
65.000
Officinet (ABA anlæg 50%)
70.000
Rødding UIF, tennis (50%)
50.000
Løgstrup Rideklub (50%)
80.000
Overlund Tennisklub (50 %)
97.000
Team Nørreå, tagrenovering (50 %)
50.000
 
2. at bevillingerne finansieres af pulje til mindre anlægsinvesteringer indenfor kultur – og fritidsområdet,
 
3. at alle bevillinger gives under forudsætning af, at finansieringsplanerne for projekterne realiseres,
 
4. at der meddeles afslag på ansøgning fra Viborg Idrætscenter Syd, etablering af beach baner, idet banerne er etableret og idet udvalget allerede har støttet etableringen af andre nye faciliteter på idrætsanlægget,
 
5. at Kultur– og Fritidsudvalget godkender, at de ansøgninger, der ikke kommer i betragtning til tilskud jf. det i sagen anførte forslag, indgår i kommende behandlinger af midler fra puljen.
 
6. at det meddeles Cecilielund, at der først kan tages stilling til ansøgning om tilskud til p-plads, når finansieringsplan indeholder en væsentlig egenfinansiering (min. 50% af anlægssummen).

Sagsfremstilling

Historik

Sag vedr. mindre anlægsinvesteringer blev sidst behandlet på Kultur– og Fritidsudvalgets møde i juni 2021.
 
 

Inddragelse og høring

Nogle ansøgninger har været fremsendt til høring hos Viborg Idrætsråd.
 
 

Beskrivelse

Sagen vedrører ansøgninger til puljen for mindre anlægsinvesteringer indenfor kultur – og fritidsområdet.
 
Aktuelt foreligger der 19 ansøgninger. Nogle af ansøgningerne har tidligere været behandlet i Kultur– og Fritidsudvalget, men kom ikke i betragtning til tilskud, fordi der var andre mere presserende ansøgninger, og nogle afventer afklaring vedrørende egenfinansiering m.m.
 
Det bemærkes, at der fortsat løbende kommer ansøgninger til puljen.
 
De gældende retningslinjer vedlægges som bilag 1. Nye og reviderede ansøgninger vedlægges som bilag 2.
 
Forvaltningen har vurderet de indkomne ansøgninger til puljen fra foreninger, selvejende idræts – og svømmehaller, kulturhuse m.fl. ud fra de vedtagne retningslinjer. Nedenfor gennemgås ansøgninger med forslag til bevilling, idet det foreslås, at de, der ikke kommer i betragtning til tilskud, afventer fornyet behandling vedr. puljen til mindre anlægsinvesteringer.
 
Forening
Projektet vedrører:
Projektsum/
Ansøgt tilskud
Forvaltningens indstilling
Idrætsforeninger
 
 
 
Viborg Svæveflyve Klub
Supplerende hangarfaciliteter
869.700/588.400
Afventer afklaring af egenfinansiering
Gudenådalens Greyhound Stadion
NY/revideret
Udskiftning af hegn omkring banen
282.000/180.000
Afventer
Viborg Motor Klub
 
NY
Baneudvidelse Løvelbanen Gocart
657.400/400.000
Afventer
Viborg Golfklub
NY
Udvidelse og modernisering af klubhus
5.000.000/400.000
Afventer
Tapdrup Udeliv Tennis
NY
Etablering af yderligere en tennisbane og lysanlæg
392.601/250.000
Afventer
Brugergruppen af skydebanen i Bjerringbro Idrætscenter /
Bjerringbro Idræts – og Kulturcenter
NY
Ombygning/renovering af sidste del af skydebane i kælderen
1.000.000/500.000
Der henvises til halanalyse
Rødding UIF, Tennisafd
NY
Etablering af materiale og opholdsrum ved baner (via klubhusanalysen)
101.700/66.105
Forslag: 50.000 kr.
Løgstrup Rideklub
NY
Censorer, LED lys i 2 ridehaller (via klubhusanalysen)
160.000/80.000
Forslag: 80.000 kr.
Møldrup BMX
NY
Etablering af nt BMX bane
500.000/?
Afventer konkret projekt
Overlund Tennisklub
NY
Lysanlæg og skur
194.000/97.000
Afventer
NØKKVI, islænderhesteklubben
NY
Renovering af bane
140.000/100.000
Afventer
Team Nørreå
NY
Akut reparation af tag på klubhuset
100.000/50.000
Forslag: 50.000 kr.
Selvejende Idræts – og svømmehaller (friluftsbade)
 
 
 
Ulbjerg Friluftsbad
Ansøgning om tilskud til solcelleanlæg
150.000/100.000
Vurderes i sammenhæng med evt. andre puljetilskud til friluftsbade
Viborg Idrætscenter SYD
 
NY
Etablering af 4 beachbaner
612.500/306.250
(A-sport tilbud)
412.500/206.250
(eget arbejde)
Projektet er realiseret
 
Uniformerede korps
 
 
 
KFUM Spejderne i Bjerringbro
Ny spejderhytte
1.400.000/500.000
Det er tidligere besluttet, at der indtil videre disponeres 100.000 kr.
Sagen genoptages, når der foreligger dokumentation for at projektet realiseres
Kulturområdet
 
 
 
Cecilielund
Udenomsarealer / p-plads
590.000 kr./?
Behov for finansieringsplan, herunder øget egenfinansiering
Officinet / Cecilielund
NY
Etablering af ABA anlæg (alarm)
140.000/105.000
Forslag: 70.000 kr.
Enggården
NY
Etablering af ny petanque bane
1.200.000/?
Afventer
Daugbjerg Minilandsby
Revideret ansøgning om tilskud til etablering af lokale til ophold m.v. ved værksted
160.000/90.000
 
Forslag: 65.000 kr.
 
 
Indstillingen indebærer således, at der disponeres i alt 315.000 kr. fra puljen. Der resterer således 353.000 kr.

Nedenfor supplerende oplysninger i forhold til de fremsendte projekter / ansøgninger.

 
Viborg Svæveflyve Klub har hjemsted på Viborg Flyveplads, og søger tilskud til udvidelse af hangarkapaciteten. Klubben oplyser, at de har en sikkerheds – og kapacitetsmæssig udfordring, og søger tilskud til udvidelse af hangarkapaciteten. Det vil give mulighed for at modtage nye medlemmer med eget fly, og samtidig kunne tilbyde sikker opbevaring af flyene. Den nuværende supplerede hangar er i dårlig stand, portene er slidte og defekte, og det er ikke muligt at aflåse. Klubben vil realisere projektet ved samme model, som da de byggede deres værksted, en kombination af eget arbejde samt involvering af Mercantec (skolepraktik elever) og en bygmester. Anlægssummen oplyses til 729.050 kr. Eget arbejde udgør en værdi af 140.650 kr. Der søges om tilskud på 588.400 kr.
Foreningen har 28 aktive medlemmer – heraf 7 under 25 år (2021 tal), og arbejder på at forøge antallet af medlemmer til 50-60 medlemmer.
Forvaltningen bemærker, at hangaren er besigtiget, og det kan konstateres, at den er nedslidt. Forvaltningen har meddelt klubben, at deres ansøgning vurderes som tilskudsberettiget, men at egenfinansieringen på projektet må øges væsentligt.
 
Ny ansøgning
Gudenådalens Greyhound Stadion søger om tilskud til udskiftning af hegn omkring banen på deres anlæg i Bjerringbro. Foreningen har tilbage i år 2018 etableret nye klubhus faciliteter på anlægget. Et projekt, hvortil Kultur– og Fritidsudvalget bevilgede et tilskud på 150.000 kr. De nye faciliteter har givet medlemsfremgang og dermed større aktivitet på banen. Foreningen har tidligere søgt om tilskud til nyt skinnesystem, men dette har de selv realiseret for egne midler. Der foreligger nu ny ansøgning vedrørende tilskud til hegn, til en samlet anlægssum på 282.000 kr. De kan selv finansiere 100.000 kr. og søger derfor om størst muligt tilskud fra puljen. Det oplyses, at de også søger fonde.
 
Ny ansøgning
Viborg Motor Klub
Klubben søger om tilskud til udvidelse af kart bane. Klubben har hjemsted og faciliteter lidt uden for Løvel. Klubben har 89 medlemmer – heraf 36 under 25 år (2021-tal).
Kart banen er mere end 60 år gammel og bruges af over 75 % af klubbens medlemmer. Banen benyttes primært af de unge medlemmer, men pga. de nedslidte baneforhold og manglende udfordringer på det eksisterende anlæg, oplever klubben, at deres medlemmer søger andre faciliteter. De ønsker derfor at udvide/forlænge den nuværende bane. Projektet har en samlet anlægssum på 657.400 kr., og der søges om et kommunalt tilskud på 400.000 kr.
 
Ny ansøgning
Viborg Golfklub
Viborg Golfklub er hjemmehørende i Viborg Kommune, og har faciliteter beliggende på adressen Spangsbjerg Allé 50, Viborg. Pt. har foreningen 1403 medlemmer, heraf 178 er under 25 år (2021-tal). Klubben har fremsendt ansøgning om tilskud til en større udvidelse og modernisering af klubhus. Projektet omfatter nyt receptions og lounge lokale (ca. 60 m2), modernisering af café og køkken, toiletter og omklædningsfaciliteter, udvidelse af proshop, etablering af terrasse og gårdhavemiljø, forbedring af parkeringsforhold og udskiftning af beklædning på lockerrum. Nogle af delprojekterne er realiseret. I den fremsendte projekt beskrivelse skønnes de samlede omkostninger til 5 mio. kr. Af finansieringsplanen fremgår tilsagn fra fonde, egenfinansiering mv. Der søges om et kommunalt tilskud på 400.000 kr. til projektet.
 
Ny ansøgning
Tapdrup Udeliv Tennis
Tapdrup Udeliv Tennis søger om tilskud til etablering af yderligere en tennisbane og et supplerende lysanlæg ved deres faciliteter på adressen Tapdrupvej 119, 8800 Viborg.
Tapdrup Udeliv Tennis har 133 medlemmer, og medlemsfremgangen betyder, at der er venteliste på brug af banen. De ønsker derfor at etablere yderligere en bane med supplerende lysanlæg. Projektets anlægssum er oplyst til 392.601 kr. Der søges om kommunalt tilskud på 250.000 kr. Kultur -og Fritidsudvalget bevilgede mindre anlægstilskud til lysanlæg på den eksisterende tennisbane i januar 2020.
 
Ny ansøgning
Brugergruppen af skydebanen i Bjerringbro Idrætspark / Bjerringbro Idrætspark
På vegne af Bjerringbro Idræts – og Kulturcenter samt brugergruppe af skydebane i centret fremsendes ansøgning om tilskud til renovering af 50 m skydebane. Banen har ikke været anvendt siden 2016, hvor den blev lukket af politiet i forbindelse med et skydebanetilsyn. Ambitionen med renoveringen er at lave en multifunktionel skydebane, og sammen med de eksisterende faciliteter vil det dække alle de behov, brugerne har for at skyde på 10-50 m.
Anlægssummen er oplyst til 1.000.000 kr., ekskl. moms. Der søges om kommunalt tilskud på 500.000 kr. Det oplyses, at der også søges støtte fra Skydebaneforeningen Danmark, Danmarks Jægerforbund, Foreningen Bjerringbro Elværk og Grundfos Jubilæumsfond.
Skyttekreds Bjerringbro har i alt 62 medlemmer, heraf 27 u/25 år.
 
Ny ansøgning
Rødding UIF, Tennis
Rødding UIF, Tennis søger om tilskud til etablering af et mindre opholds – og materialerum ved deres tennisbaner, som ligger i den modsatte ende af sportspladsen ved Røddinghus. Foreningen ønsker at styrke de sociale rammer for klubbens medlemmer, og et mindre opholdsrum ved banerne vil give mulighed for sociale aktiviteter før og efter træning. Materialerum vil samtidig give mulighed for at opbevare tøj og tasker i tørvejr, ligesom boldmaskine, kasser med bolde mv. vil være tæt på banerne. Rødding UIF har 311 medlemmer, og tennis-afdelingen tegner 18 medlemmer (2021-tal). De samlede udgifter oplyses til 101.700 kr. Der søges om kommunalt tilskud på 66.105 kr. Ansøgningen har tidligere været behandlet i klubhusanalysen, udarbejdet af Viborg Idrætsråd.
 
Ny ansøgning
Løgstrup Rideklub
Klubben søger om tilskud til energibesparende tiltag i klubben. Der er fremsendt tilbud, som Viborg Idrætsråd i forbindelse med udarbejdelse af klubhusanalyse, juni 2021 har analyseret, og de tilskudsberettigede udgifter til LED lys og censorer i 2 ridehaller, beløber sig til 160.000 kr. Der søges om tilskud på 50% af udgiften. Løgstrup Rideklub har 136 medlemmer, heraf 87 under 25 år (2021-tal).
 
Ny ansøgning
Møldrup BMX
I klubhusanalysen, udarbejdet af Viborg Idrætsråd i 2021, indgår ønske om genetablering af klubbens klubhus i forbindelse med kommende hal projekt. Det forudsætter, at der findes midler til reetablering af BMX-banen. Møldrup Tostrup IF har 252 medlemmer og BMX-afdelingen tegner 10 medlemmer (2021-tal). Der foreligger på nuværende tidspunkt ikke et konkret projekt.
 
Ny ansøgning
Overlund Tennisklub
Overlund Tennis Klub søger om tilskud til to projekter. Første projekt omhandler tilskud til lysanlæg til to af klubbens tennisbaner for at øge den rådige banetid for klubbens træningsaktiviteter samt muliggøre vækst i medlemstal. De samlede udgifter til projektet oplyses til 160.000 kr., hvortil der søges kommunalt tilskud på 80.000 kr.
Det andet projekt vedrører opførelse af et materiale skur. Skuret opføres i samarbejde med Mercantec, og arbejdet udføres af studerende. Samlet udgift oplyses til 34.000 kr., hvortil der søges om tilskud på 17.000 kr. Samlet set søges der om tilskud på 50 % af 194.000 kr. Overlund Tennisklub har 100 medlemmer, heraf 24 under 25 år (2021-tal).
 
Ny ansøgning
NØKKVI, Islænderhesteklubben
NØKKVi som er en lokal klub under Dansk Islandshesteforening, er en klub med ca. 200 medlemmer. De har faciliteter på adressen Ulvedalsvej i Havredal, 7470 Karup, hvor de i 2019 fik etableret et klubhus. Kultur- og Fritidsudvalget bevilgede et mindre anlægstilskud på 250.000 kr. til dette projekt. Klubben søger om tilskud til renovering af ovalbane. De samlede udgifter er oplyst til 140.000 kr. Der søges om kommunalt tilskud på 100.000 kr.
 
Ny ansøgning
Team Nørreå
Foreningen har faciliteter på adressen Voldstedet 6A, 8850 Bjerringbro, og de søger om tilskud til nødvendig renovering af tag på foreningens klubhus. Den samlede udgift til renoveringen er på 100.000 kr. Der søges om tilskud på 50.000 kr. Foreningen har 229 medlemmer i alt, heraf 137 u/25 år.
 
Ulbjerg Friluftsbad søger om tilskud til solcelleanlæg. Anlægsudgiften beløber sig til 149.875 kr. Egenfinansiering er oplyst til 50.000 kr. Der søges således om tilskud på 100.000 kr. Det anføres i ansøgningen, at badet blev genetableret i 2019 og at der i opstartsfasen var indgået aftale med Ulbjerg Varmeværk om, at friluftsbadet kunne aftage varmeværkets overskudsvarme. Dette måtte efterfølgende droppes, da varmeværket overgik fra naturgas til biogasbrændsel, hvilket gjorde, at varmeværket selv skulle udnytte overskudsvarmen.
Der er indhentet tilbud på solcelleanlæg med batteripakke, og det er afklaret med Ulbjerg Skole og Ejendomme & Energi, at anlægget kan placeres på taget af Ulbjerg Skole. Etableringen af solcelleanlæg vil give store besparelse til friluftsbadets el-udgifter til pumper, elvandvarmere i bruserum, lys m.m. Forvaltningen bemærker, at projektet må ses i sammenhæng med evt. ansøgninger fra andre friluftsbade i Viborg Kommune.
 
Ny ansøgning
Viborg Idrætscenter SYD
Viborg Idrætscenter SYD og SIK Håndbold søger om tilskud til anlæggelse af fire beachbaner ved Viborg Idrætscenter SYD øvrige faciliteter. I ansøgningen nævnes et stigende behov for at dyrke håndbold i et udendørs format. Formålet med etableringen af banerne er at få endnu flere aktive håndboldspillere i kommunen, og at kunne tilbyde opdaterede udendørs faciliteter. Der er fremsendt to økonomiske modeller, et er baseret på tilbud fra A-Sport (anlægssum på 612.500 kr.), og et er baseret på et tilbud, hvor frivillige er bag etableringen. (anlægssum på 412.500 kr.)  Der søges kommunalt tilskud på henholdsvis 306.250 kr. og 206.250 kr.
Det bemærkes, at projektet er realiseret.
 
KFUM Spejderne i Bjerringbro har tidligere fremsendt ansøgning om tilskud til at bygge egen hytte. Foreningen lejer pt. lokaler på Gudenåvej 22a, men pga. medlemsfremgang (i alt 49 medlemmer, heraf 41 under 25 år – 2021 oplysninger) og flere brugere af huset, er faciliteterne ved at være for trange. Foreningen oplyser, at de har behov for et fast tilholdssted, og ønsker at bygge ved siden af den nuværende plads. Foreningen har lejet jord af Vandværket og er i gang med at søge byggetilladelse. Det er tidligere undersøgt, om der må etableres hytte på det pågældende sted, hvilket man på det tidspunkt fik tilladelse til. Der ansøges på ny, og det er naturligvis en forudsætning, at foreningen har fået de nødvendige tilladelser. Anlægssum oplyses til 1.392.625 kr., ekskl. moms. Der søges om et anlægstilskud på 500.000 kr.  Kultur – og Fritidsudvalget bevilgede på mødet 26. marts 2019 et tilskud på 100.000 kr. til projektet. Foreningen oplyser, at ændringer i lokalplanen giver mulighed for at etablere en større hytte, og man afventer således afklaring herom. Sagen kan genoptages, når der foreligger dokumentation for, at projektet realiseres.
 
Cecilielund danner rammen omkring ”Officinet”, som er en samling af trykkepressere, sættemaskiner og andre historiske genstande relateret til bogtrykning.
Udover ”Officinet” danner Cecilielund rammen omkring Viborg Miniby.
Ansøgningen vedrører etablering af p-arealer, samt diverse udenoms arealer. Det er forvaltningens vurdering, at der først kan tages stilling til ansøgningen, når der foreligger en finansieringsplan med min. 50% i egenfinansiering.
 
Ny ansøgning
Officinet / Cecilielund
Vingaard Officinet, Bogtryksmuseet har fremsendt ansøgning om tilskud til etablering af brandsikring (ABA-anlæg) i forbindelse med krav fra udlånere. Samlet udgift oplyses til 140.000 kr. Der søges om tilskud på 70.000 kr.
 
Enggården, Jørgens Alle 42 i Bjerringbro
Petanqueklubben Star Petanque Danmark har hjemsted i det kommunale foreningshus Enggården, hvor de har udendørs faciliteter/baner, klublokaler samt en uopvarmet lade, hvor de spiller indendørs petanque.
Petanqueklubben Starpetanque Danmark har 36 medlemmer (2021-tal)
Klubben søger om tilskud til etablering af en ny opvarmet rundbuehal på et areal ved Enggåden til bl.a. indendørs petanque. Kultur – og Fritidsudvalget har behandlet sag vedr. projektet på møde i april 2021 (sag nr. 6 i Kultur- og Fritidsudvalget 27. april 2021) Samlet anlægssum udgør 1,2 mio. kr. Det oplyses, at der er modtaget tilsagn om tilskud fra Bjerringbro Elværk på 0,6 mio. kr.
 
Revideret ansøgning
Daugbjerg Minilandsby søger om tilskud til etablering af lokale til ophold m.v. ved værksted på Skalmstrupvej i Stoholm. Samlede udgifter oplyses til 160.000 kr. hvoraf 90.000 kr. er til materialer og el-installatør. Eget-arbejde udgør 70.000 kr. Der søges om et tilskud på 90.000 kr. Det bemærkes, at Daugbjerg Minilandsby er etableret i periode 1994-2007 og er en kopi af Daugbjerg fra 1791. Minilandsbyen drives af en lokal forening. 
 
Fjordklyngen Værestedet i Låstrup
Det bemærkes endvidere, at Kultur – og Fritidsudvalget på møde i juni 2021 (sag nr. 4 i Kultur- og Fritidsudvalget 1. juni 2021) handlede ansøgning vedrørende projektet Fjordklyngen Værestedet i Låstrup. Her besluttede udvalget at disponere 500.000 kr. til projektet, finansieret af pulje til mindre anlægsinvesteringer. Beløbet disponeres af puljen i 2022.
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Projekterne realiseres om muligt i 2021.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Der disponeres indenfor den afsatte budgetbevilling til formålet.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet
Bilag

Sagsid.: 18/46719

Resume

Økonomi- og Erhvervsudvalget har besluttet at der skal afholdes temamøder i fagudvalg og i byrådet vedr. byrådsbetjeningen. På denne baggrund evaluerer Kultur- og Fritidsudvalget sekretariatsbetjeningen.

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår,
 
1. at udvalget forud for temamøde i byrådet drøfter og evaluerer sekretariatsbetjeningen af fagudvalg og byråd.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 14-09-2021

Kultur- og Fritidsudvalget evaluerede sekretariatsbetjeningen i den forløbne byrådsperiode og var generelt tilfredse med betjeningen.
 
Udvalget anbefaler, at der planlægges besøgsrunde til kultur- og idrætsanlæg i det første år i byrådsperioden i et årshjul med koordinerede besøg fordelt på flere møder.

Sagsfremstilling

Historik

På Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde i maj 2021 (link til sag nr. 23 i Økonomi- og Erhvervsudvalget 11. maj 2021) blev det besluttet, at byrådsbetjeningen skal evalueres gennem temamøder i fagudvalg efterfulgt af et temamøde i byrådet.
 
 

Inddragelse og høring

Intet.
 
 

Beskrivelse

Evalueringen af sekretariatsbetjeningen kan tage udgangspunkt i en vurdering af følgende:
 
 • Den indledende introduktion til arbejdet i udvalg og byråd for byrådsperioden 2018-2021
 • Sekretariatsbetjeningen af udvalgene og byrådet generelt
 • Prioriteringen af, hvilke sager der sættes på eller ikke sættes på dagsordenen
 • Dagsordener og sagsfremstillinger (forståelighed, et oplyst grundlag etc)
 • Overholdelse af tidsfrister
 • Muligheden for at få svar på stillede spørgsmål
 • Etc.
 
Gode idéer til introduktion af nyt byråd samt den generelle sekretariatsbetjening kan ligeledes drøftes.
 
 

Alternativer

Intet.
 
 

Tidsperspektiv

Der afholdes temamøde vedr. evaluering af sekretariatsbetjeningen af byrådet forud for byrådets møde 6. oktober 2021.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 21/32077

Resume

Møde med Det Danske Forfatter- og Oversættercenter Hald Hovedgaard v/centerleder Peter Q. Rannes vedr. centret og samspil mellem center og Viborg Kommune.

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at orientering vedr. Det Danske Forfatter- og Oversættercenter Hald Hovedgaard tages til efterretning.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 14-09-2021

Kultur- og Fritidsudvalget tager orienteringen vedr. Det Danske Forfatter- og Oversættercenter Hald Hovedgaard tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 
 

Inddragelse og høring

Intet.
 
 

Beskrivelse

Der er aftalt møde med centerleder Peter Q. Rannes.
 
Centret er etableret i 1975/2000 og tilbyder danske forfattere, oversættere og illustratorer gratis legatophold på Hald Hovedgaard.
 
Centret er en selvejende institution, som ledes af en bestyrelse på 6 personer, som er repræsentanter for en række danske forfatter- og oversætterorganisationer og Viborg Kommune.
 
Institutionens formål er at vedligeholde og sikre driften af Hald Hovedgaard som:
 
 • Nationalt og internationalt forfatter- og oversættercenter
 • Et regionalt samlingssted for litteratur og kultur.
 
Centrets økonomi tilvejebringes via et statsligt tilskud, der i 2020 udgjorde 1,4 mio. kr. Herudover bidrog Viborg Kommune i 2020 med 373.000 kr., således at det samlede indtægtsgrundlag udgjorde knap 1,8 mio. kr.
 
 

Alternativer

Intet.
 
 

Tidsperspektiv

Intet.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Det årlige tilskud, der i 2020 udgjorde 373.000 kr., indgår i Kultur- og Fritidsudvalgets driftsbudget.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 17/62487

Resume

I henhold til de af Byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd - herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste – skal Byrådet og udvalgene godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder.  

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår,
 
1. at Kultur- og Fritidsudvalget tager stilling til mødelisten.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 14-09-2021

Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
1. at mødeliste september 2021 godkendes.

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet vedtog på mødet i december 2014 (link til sag nr. 6 i Byrådet 17. december 2014) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.
 
 

Inddragelse og høring

Intet.
 
 

Beskrivelse

Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
Hvis Kultur- og Fritidsudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.
 
 

Alternativer

Intet.
 
 

Tidsperspektiv

Intet.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra Byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.  
Bilag