You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

tirsdag den 20. marts 2018 kl. 18:00

Mødested Vestfjendsskolen
Udvalg Landdistriktsudvalget
Mødedeltagere Elo Nielsen, Johannes Vesterby, Kim Dongsgaard, Martin Sanderhoff, Mette Nielsen
Fraværende Kurt Johansen, Peter Juhl
Bemærkninger Afbud fra Kurt Johansen, i stedet deltager stedfortræder Anders Jensen.

Sagsid.: 18/7458
Resume
Udvalget får besøg af LAG-koordinator Signe Bak Jørgensen og formand for bestyrelsen i LAG Skive-Viborg Lone Frandsen, Løvskal.
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at besøget drøftes.
Beslutning i Landdistriktsudvalget den 20-03-2018
Udvalget drøftede besøget.
Sagsfremstilling
Historik
Intet
 
 
 
Inddragelse og høring
Intet
 
 
Beskrivelse
LAG-koordinator og formand vil kort præsentere, hvad LAG Viborg-Skive arbejder med, rammer og støttemuligheder, og der vil være mulighed for dialog.
 
Alternativer
Intet
 
 
Tidsperspektiv
Intet
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet


Sagsid.: 18/12638
Resume
Et nystartet ”Skals Lokalråd” har henvendt sig og søgt støtte på 9.500 kr. til indkøb af borde, stole, kaffemaskine m.v. til et nystartet ”Lokalråd”. Det rejser det principielle spørgsmål, om Landdistriktsudvalget ønsker at støtte den type aktiviteter.
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,

1. at henvendelsen drøftes
 
2. at det drøftes, om der skal etableres en pulje med selvstændig økonomi og retningslinjer
Beslutning i Landdistriktsudvalget den 20-03-2018
Landdistriktsudvalget besluttede,
 
1. at henvendelsen ikke imødekommes
 
2. at det senere drøftes, om der skal etableres en pulje til at imødekomme tilsvarende mindre ansøgninger.
Sagsfremstilling
Historik
Intet                      
 
 
Inddragelse og høring
Intet
 
 
Beskrivelse
I perioden frem til og med 2010 under det tidligere demokratiudvalg kunne Landsbyråd, Lokalråd, borgerforeningen m.v. få et aktivitetstilskud på 5.000 kr. Det var der ca. 30 foreninger, der fik. Fra 2011 til 2013 kunne et sådan tilskud alene ydes til nystartede råd og foreninger. Det medførte, at alene to foreninger fik tilskud i 2011 og ingen de efterfølgende år.
 
Hvis udvalget ønsker at støtte ansøgningen, skal det - udover beløbets størrelse – overvejes, hvad kriterierne er herfor. Er det eksempelvis alene nystartede foreninger og råd, der kan få et opstartstilskud og alene det første år?
 
 
Alternativer
Intet
 
 
Tidsperspektiv
Intet
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Hvis der skal bevilges et tilskud, skal dette tages fra udvalgets dispositionssum.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet


Bilag

Sagsid.: 18/13252
Resume
I 2018 skal ”Årets Lokalområde” i Viborg Kommune kåres for 11. gang. Konkurrencen sætter fokus på de mange aktive lokalområder og deres engagerede ildsjæle. Alle byer, bydele, landsbyer og lokalområder kan deltage ved at indsende en indstilling.
 
Landdistriktsudvalget udvælger 3 byer, som får et besøg af udvalget på 1½ time. Vinderen præmieres med 50.000 kr., mens de to øvrige nominerede hver modtager 25.000 kr. Præmieoverrækkelsen foregår i vinder-området.
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at tidsplanen for kåring af Årets Lokalområde 2018 godkendes og herunder besluttes dato for hhv. besøgsrunde og præmieoverrækkelse
 
2. at konceptet for Årets Lokalområde evalueres i efteråret 2018
Beslutning i Landdistriktsudvalget den 20-03-2018
Landdistriktsudvalget besluttede,
 
1. at tidsplanen for kåring af Årets lokalområde godkendes, og besøgsrunden samt præmieoverrækkelsen fastlægges efterfølgende.
 
2. at konceptet for Årets Lokalområde evalueres i efteråret 2018.
Sagsfremstilling
Historik
Siden 2008 er et lokalområde i Viborg Kommune blevet kåret til ”Årets Lokalområde”.
Følgende byer har vundet konkurrencen:
 
2017: Vammen
2016: Løvel
2015: Vejrumbro
2014: Låstrup
2013: Mønsted
2012: Hvam
2011: Rødding
2010: Tange
2009: Havredal
2008: Sundstrup
 
 
Inddragelse og høring
Intet
 
 
Beskrivelse
Konkurrencen har til formål at sætte fokus på de mange aktive lokalområder og de lokale
ildsjæles engagement, som er med til at gøre Viborg Kommune til et attraktivt sted at bo, leve og opleve. Vinderen modtager en præmie på 50.000 kr., mens de to øvrige nominerede lokalområder hver modtager 25.000 kr. til aktiviteter i deres lokalområde.
 
Overordnet lægges i konkurrencen vægt på lokalområdets engagement og evne til
at få noget til at ske. Der er ikke særlige kriterier for at deltage i konkurrencen, da flest muligt byer, bydele, landsbyer og lokalområder skal have mulighed for at deltage.
Man deltager ved at indsende en begrundet indstilling om, hvorfor netop ens eget lokalområde skal vinde, samt oplyse hvilket projekt i lokalområdet pengene skal bruges til, hvis man vinder. Hvis et område tidligere har vundet eller er blevet nomineret, kan de godt deltage igen.
 
Landdistriktsudvalget nominerer 3 lokalområder blandt de indsendte indstillinger og tager på en besøgsrunde til de 3 områder. Herefter findes vinderen. Den efterfølgende weekend overrækkes præmierne i vinder-området.
 
I 2016 blev vinderen offentliggjort direkte i Radio Viborgs morgenprogram og i 2017 var Radio Viborg købt ind til at sætte fokus på konkurrencen gennem radiospots, besøg i morgenradio af repræsentanter for de 3 nominerede lokalområder og kåring direkte i morgenradio ved formanden for Kultur- og Fritidsudvalget. (14.200 kr. + moms)
 
Desuden gøres opmærksom på konkurrencen gennem kommunens Facebook-side, direkte mail og avisannonce.
 
Når Landdistriktsudvalget i løbet af sit første års virke, nærmere har defineret udvalgets fokusområder, kan udvalget eventuelt revurdere det fremtidige koncept for Årets Lokalområde.
 
 
 
Alternativer
Intet
 
Tidsperspektiv
 
01. august 2018
Frist for indsendelse af indstilling
 
14. august 2018
Landdistriktsudvalget nominerer de 3 områder ifm. ordinært udvalgsmøde
 
1./2./8./9. sep. 2018
Besøgsrunde til 3 byer og afgørelse (kl. 9.00 – 15.30)
 
8./9./15./16. sep. 2018
Præmieoverrækkelse i vinderområdet (kl. 10.30 – 11.30)
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet


Sagsid.: 18/12914
Resume
Hjarbæk Borgerforening har henvendt sig til borgerguiden vedr. revision af den eksisterende borgerplan i Hjarbæk og borgerguiden deltager i et møde herom den 12. marts 2018.
 
Rødding Lokalråd er også gået i gang med revision af deres borgerplan med udgangspunkt i et idemøde den 13. januar 2018. 15. april 2018 holdes der igen borgermøde i Rødding vedr. ny borgerplan, hvor borgerguiden deltager.
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Landdistriktsudvalget den 20-03-2018
Landdistriktsudvalget tog orienteringen til efterretning. Fremover orienteres om revision m.v. under ”Meddelelser og gensidig orientering”. Færdige, nye planer forelægges udvalget.
Sagsfremstilling
Historik
Hjarbæk og Rødding har en borgerplan, som nu ønskes revideret.
 
 
Inddragelse og høring
Intet
 
 
Beskrivelse
Landdistriktsudvalget besluttede på sit møde 23. januar 2018, sag nr. 1, at udvalget fremover ønsker at blive inddraget, når der udarbejdes en ny borgerplan, som vil være ét blandt flere redskaber i udvalgets værktøjskasse.
 
Der er i begge tilfælde tale om en revision.
 
Det bemærkes, at der fra Hjarbæk desuden er modtaget en henvendelse bl.a. om et muligt besøg fra Landdistriktsudvalget fra en kreds af borgere med tilknytning til Sjægtelauget, med medlemmer både med og uden bopæl i Hjarbæk. Kredsen arbejder med økohavn og andre faciliteter på havnen i Hjarbæk.  Derudover er der begyndende kontakter ”rundt om Fjorden” med tanker om et bredere samarbejde, inspireret af bl.a. arbejdet i Fjordklyngen.
 
 
Alternativer
Borgerguiden deltager i sådanne afklarende møder, men det kan være relevant med hensyn til mere konkret arbejde, at dette afventer, at Landdistriktsudvalget har fastlagt en arbejdsform, herunder at der er en form for den vedtagne gennemgang af lokalplaner m.v.
 
 
Tidsperspektiv
Intet
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet


Sagsid.: 18/1945
Resume
Udvalget ønsker løbende at opdatere sig på nyeste viden indenfor landdistriktsudvikling. Punktet blev udsat fra sidste møde, men et eksempel på en rapport blev efterfølgende distribueret.  Der gives et kort overblik og et eksempel.
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at tilgangen til opsamling af viden drøftes.
Beslutning i Landdistriktsudvalget den 20-03-2018
Landdistriktsudvalget tog orienteringen til efterretning og vil løbende rekvirere og modtage ny viden.
Beslutning i Landdistriktsudvalget den 27-02-2018
Landdistriktsudvalget udsatte sagen.
Sagsfremstilling
Historik
Punktet er udsat fra januar-mødet.
 
 
Inddragelse og høring
Intet
 
 
Beskrivelse
Udvalget ønsker løbende at opdatere sig på nyeste viden indenfor landdistriktsudvikling, og det er der en række mulige tilgange til:
  • At forvaltninger præsenterer hovedpointer fra nyere forskning, på baggrund af udvalgets løbende temaer
  • Besøg af forskere (udvalget selv, evt. på fællesmøder med Byrådet, afholde temamøder/konference)
  • Deltagelse i arrangementer som fx Erhvervsministeriets årlige landdistriktskonference (4. oktober 2018).
 
Væsentlige aktører inden for vidensopbygning om udvikling i landdistrikter og lokalområder er Center for Landdistriktsudvikling på SDU og Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet, hvor Hanne Tanvig er blandt de fremtrædende forskere på sidstnævnte institut. Tanvig er tovholder for den konference om nordisk landdistriktsforskning, som afholdes hvert andet år, hvor Danmark i år er vært i maj. Aalborg Universitet rummer bl.a. Statens Byggeforsknings Institut med Forskningsgruppen Byer og Boliger som særligt har viden om bosætning.
 
Landdistrikternes Fællesråd er en væsentlig interesseorganisation, som også opsamler/formidler viden. Erhvervsministeriet/Erhvervsstyrelsen er fra statslig side ligeledes en central aktør, som formidler viden via hjemmesiden livogland.dk. Erhvervsministeren nedsatte medio 2017 et udvalg, der forventeligt inden udgangen af første kvartal 2018 skal komme med anbefalinger til, hvordan flere landsbyer kan gøres levedygtige. Dette udvalgs arbejde kan også inddrages i Landdistriktsudvalgets arbejde.
 
Udvalget drøftede på sit indledende møde at lade sig inspirere af de områder, der gør det godt og ud fra det skabe nye modeller. Der er udarbejdet et eksempel på et kort uddrag af nyere forskning om, hvad der kendetegner landsbyer, der oplever vækst. Desuden vedlægges referat fra temamøde med Byrådet i 2017.
 
 
Alternativer
Intet
 
 
Tidsperspektiv
Intet
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet


Bilag

Sagsid.: 18/7458
Resume
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,

1. at mødet og evt. opfølgning herpå drøftes.
Beslutning i Landdistriktsudvalget den 20-03-2018
Landdistriktsudvalget drøftede mødet. Formen med snak ved bordene var god, og der skal sikres 30-40 minutter til den del og desuden tid til opsamling.
Sagsfremstilling
Historik
Intet                      
 
 
Inddragelse og høring
Intet
 
 
Beskrivelse
Baggrunden for dagens møde er bl.a. en henvendelse fra ”sammenrendet”, som Udvalget fik forelagt på mødet 23. januar 2018, sag nr. 14. Henvendelsen handler bl.a. om byggegrunde, turisme ved Karup Å og mobildækning.
 
 
Alternativer
Intet
 
 
Tidsperspektiv
Intet
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet


Bilag

Sagsid.: 18/12417
Resume
Viborg Kommune har fået tildelt 1.273.456 kr. fra Staten til Puljen til Landsbyfornyelse 2018. På baggrund af denne tildeling ansøges om anlægsudgifts- og indtægtsbevilling af de afsatte rådighedsbeløb til Puljen til Landsbyfornyelse 2018 (bl.a. nedrivning af bygninger).
 
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår, at Landdistriktsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 2.019.000 kr. til kontoen ”Pulje til Landsbyfornyelse 2018” med rådighedsbeløb i 2018,
 
2. at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 1.274.000 kr. til kontoen ”Pulje til Landsbyfornyelse 2018” med rådighedsbeløb i 2018,
 
3. at nettoudgiften på 725.000 kr. i 2018 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2018 til projektet, og

4. at nettoudgiften på 20.000 kr. i 2018 finansieres ved nedsættelse af rådighedsbeløbet på kontoen ”byfornyelse mindre byer” i 2018.
Beslutning i Landdistriktsudvalget den 20-03-2018
Landdistriktsudvalget besluttede, at indstille til Byrådet,
 
1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 2.019.000 kr. til kontoen ”Pulje til Landsbyfornyelse 2018” med rådighedsbeløb i 2018,
 
2. at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 1.274.000 kr. til kontoen ”Pulje til Landsbyfornyelse 2018” med rådighedsbeløb i 2018,
 
3. at nettoudgiften på 725.000 kr. i 2018 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2018 til projektet, og
 
4. at nettoudgiften på 20.000 kr. i 2018 finansieres ved nedsættelse af rådighedsbeløbet på kontoen ”Byfornyelse mindre byer” i 2018.
Sagsfremstilling
Historik
Teknisk Udvalg besluttede den 10. august 2016 (sag nr. 9) at ansøge ministeriet om at få tildelt den udmeldte ramme til Pulje til Landsbyfornyelse for årene 2016-20.
 
 
Inddragelse og høring
Intet
 
 
Beskrivelse
Trafik,- Bygge- og Boligstyrelsen har den 16. februar 2018 udmeldt et rammebeløb på 1.273.456 kr. (indtægt) til Pulje til Landsbyfornyelse 2018. Kommunen skal anvende rammen senest 24 måneder efter udmeldelsen.
 
Statens andel af puljen udgør 70% og forudsætter en kommunal medfinansiering på 30%, svarende til 524.000 kr.
 
Udover den kommunale medfinansiering af den statslige støtte er der ved budgetlægningen for 2017-2020 besluttet at afsætte 200.000 kr. til administration af puljen. Dette beløb anvendes til ekstern rådgiver for nedrivningssagerne. Såfremt udgiften overstiger dette beløb, dækkes resten af puljebeløbet, idet rådgivere kan oppebære statsrefusion.
 
I forbindelse med Teknisk Udvalgs beslutning om at ansøge om andel af Puljen til Landsbyfornyelse 2016-20, anviste forvaltningen en finansiering via puljen ”Byfornyelse mindre byer”. I forbindelse med budget 2018 er der – i overensstemmelse hermed – afsat en anlægsindtægt på 1.225.000 og en anlægsudgift på 1.950.000 kr., hvoraf 200.000 kr. er til administration af puljen. Efter den statslige udmelding betyder det, at der mangler en netto-merudgift på 20.000 kr., da det tildelte beløb er 73.000 kr. højere end forudsat. Forvaltningen kan anvise en finansiering af denne netto-merudgift via puljen ”Byfornyelse mindre byer”. Der er i budgettet afsat 1.550.000 kr. i 2018 på kontoen ”Byfornyelse mindre byer”.
 
Se sag nr. 8 på nærværende møde, hvor der forelægges en sag om, hvordan midlerne i puljen skal prioriteres.
 
 
Alternativer
Intet
 
 
Tidsperspektiv
Det er målet, at det den 1. maj 2018 er muligt at fremsende ansøgninger om støtte fra Puljen til Landsbyfornyelse 2018 elektronisk, således der hurtigst muligt kan indgås aftaler om renoveringsarbejder eller nedrivning.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet


Sagsid.: 18/12417
Resume
Forvaltningen har, på baggrund af erfaringer fra tidligere ansøgningsrunder med Pulje til Landsbyfornyelse (som bl.a. går til nedrivning af bygninger), udarbejdet forslag til justering af ansøgningskriterierne for denne pulje, som er en væsentlig forenkling bl.a. for at øge forståelsen for ansøgerne. Den nuværende ansøgningsprocedure og kriterier for støtte fra Pulje til Landsbyfornyelse blev godkendt af Byrådet den 19. april 2017, (sag nr. 21), se bilag 3 og 4.
 
Puljemidlerne kan overordnet alene anvendes til aktiviteter på bygninger, beliggende i byer med færre end 3.000 indbyggere, samt bygninger beliggende i det åbne land, jfr. Byfornyelsesloven. Med de reviderede kriterier prioriteres desuden byer/landsbyer frem for det åbne land.
 
Direktør Hans Jørn Laursen er til stede under behandlingen af punktet.
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår, at Landdistriktsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at kriterier for tildeling af støtte fra Pulje til Landsbyfornyelse godkendes (jfr. nedenfor samt bilag 1 og 2).
Beslutning i Landdistriktsudvalget den 20-03-2018
Landdistriktsudvalget besluttede, at indstille til Byrådet,
 
1. at kriterier for tildeling af støtte fra Pulje til Landsbyfornyelse godkendes (jfr. nedenfor samt bilag 1 og 2).
Sagsfremstilling
Historik
Regeringens afsatte midler til byfornyelse skal sætte gang i udvikling og omdannelse af de dårligste byområder for at gøre dem attraktive at bo og investere i. Byfornyelsen skal være med til at forbedre bygningerne i den dårligste del af boligmassen. Dermed sikres tidssvarende boliger af en god standard i landsbyerne i hele Kommunen.
Viborg Kommune har siden 2011 fået tildelt statslige midler til Pulje til Landsbyfornyelse, som er omfattet af Byfornyelsesloven.
 
 
Inddragelse og høring
Intet
 
 
Beskrivelse
Puljemidlerne kan overordnet alene anvendes til aktiviteter på bygninger, beliggende i byer med færre end 3.000 indbyggere, samt bygninger beliggende i det åbne land, jfr. Byfornyelsesloven.
 
Viborg Kommune har den 16. februar 2018 modtaget tilsagn om den tildelte statslige pulje på 1.273.456 kr. med Kommunens medfinansiering på 545.764 kr. (30% af rammen), er der i alt 1.819.214 kr. til rådighed i Pulje til Landsbyfornyelse 2018.
I sag nr. 7 på dette møde forelægges en bevillingssag for Pulje til Landsbyfornyelse 2018.
 
Forvaltningen har udarbejdet forslag til justerede ansøgningskriterier således, at de erfaringer, der er opnået fra de tidligere retningslinjer bliver enklere og klarere at administrere.
Forvaltningen anbefaler, at midlerne prioriteres anvendt 1i Kommunens landsbyer/mindre byer eller tæt på disse, hvor de begrænsede midler bliver målrettet og giver den største effekt.
Midlerne prioriteres fortsat anvendt til henholdsvis renovering af bygningers klimaskærm og nedrivning af forfaldne ejendomme.
Nedrivningssagerne er økonomisk tungere end renoveringssagerne. Ved de sidste to års puljer (som var slået sammen) blev 8 ejendomme nedrevet og 17 ejendomme renoveret.
 
De foreslåede kriterier (bilag 1 og 2) vurderes at give mest mulig udnyttelse af de begrænsede midler.
Da forvaltningen erfaringsmæssigt ved, at der indsendes ansøgninger for beløb, som langt overstiger de afsatte midler, har forvaltningen prioriteret bymæssig bebyggelse fremfor det åbne land for derved at opnå størst synlig effekt.
 
Procedure og administration for udvælgelse af projekter
Hvis de forslåede ansøgningskriterier godkendes, vil ansøgningsskemaet blive tilrettet og puljen vil blive annonceret på Kommunens hjemmeside samt i Kommunens fællesannonce, som bringes i alle ugeaviserne i Kommunen.
 
Forvaltningen benytter et elektronisk ansøgningssystem, hvor der årligt åbnes op for ansøgninger i en 4 måneders ansøgningsperiode, hvorefter alle indkomne ansøgninger behandles administrativt og vurderes samlet ud fra de politisk godkendte kriterier.
 
Opgavens omfang
Af ressourcemæssige årsager vurderes det at være nødvendigt at anvende ekstern rådgiver til nedrivningssagerne. På budgettet er der afsat 200.000 kr. til administration af puljen. Dette beløb anvendes til ekstern rådgiver til nedrivningssagerne. Såfremt udgiften overstiger dette beløb, dækkes resten via puljebeløbet.
 
 
Alternativer
Intet
 
 
Tidsperspektiv
Det er målet, at det den 1. maj 2018 er muligt at fremsende ansøgninger om støtte fra Puljen til Landsbyfornyelse 2018 elektronisk, således der hurtigst muligt kan indgås aftaler om renoveringsarbejder eller nedrivning.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Se sag nr. 7 på nærværende møde, hvor der forelægges en bevillingssag for Pulje til Landsbyfornyelse 2018.

 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet


Bilag

Sagsid.: 18/12799
Resume
Udvalget fortsætter sine drøftelser af udvalgets opgaver, med henblik på fastlæggelse af program for temadagen i april. På mødet præsenteres et forslag til konkret program.
 
I drøftelserne inddrages direktør Hans Jørn Laursens orientering om det kommende arbejde med planer for kommunens landsbyer m.v.
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning og udvalgets drøftelser af opgaver fortsætter.
Beslutning i Landdistriktsudvalget den 20-03-2018
Landdistriktsudvalget tog orienteringen til efterretning, og besluttede emner til drøftelserne på temadagen.
Sagsfremstilling
Historik
Intet
 
 
Inddragelse og høring
Intet
 
 
Beskrivelse
Udvalget fortsætter sine drøftelser af udvalgets opgaver med udgangspunkt i bl.a. det udleverede oplæg på seneste møde.
 
Udvalgets foreløbige drøftelser skal sættes i sammenhæng med, at det afgående Byråd i budgetforlig 2018 - 2021 har besluttet at afsætte 1 mio. pr. år til at styrke arbejdet med at ændre planlægning mv. i kommunens landsbyer og centerbyer, så planerne bliver tidssvarende og byerne attraktive. Direktør Hans Jørn Laursen vil mundtligt orientere om de indledende tanker herom.
 
 
Alternativer
Intet
 
 
Tidsperspektiv
Intet
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet


Sagsid.: 18/1542
Resume
I henhold til de af Byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd – herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste – skal Byrådet og udvalgene godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder.
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår,
 
1. at Landdistriktsudvalget tager stilling til mødelisten.
Beslutning i Landdistriktsudvalget den 20-03-2018
Landdistriktsudvalget besluttede,
 
1. at mødelisten 3/2018 godkendes.
Sagsfremstilling
Historik
Byrådet vedtog i møde 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.
 
 
Inddragelse og høring
Intet
 
 
Beskrivelse
Mødelisten (bilag 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
Hvis Landdistriktsudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.
 
 
Alternativer
Intet
 
 
Tidsperspektiv
Intet
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens § 16, stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra Byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.


Bilag

Sagsid.: 18/1505
Sagsfremstilling
Meddelelser og gensidig orientering
 
Udvalget har modtaget en invitation fra Sparkær Borgerforening og fra Ørum.
 
Formanden er inviteret til at holde Skt. Hans tale i Finderup.
 
Mobildækning
I marts-april 2018 sender Viborg Kommune mobiltelefoner (koblet på de tre stor selskabers net) rundt med skraldebiler i hele kommunen. Der findes i dag nogle beregnede dækningsgrader, som operatørerne selv udstiller på fx Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside. men det er ikke altid det, der opleves af borgerne.
 
De konkrete målinger på de tre operatørers udendørsdækning vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside, så man bl.a. har et grundlag for at vælge mellem de tre operatører.
 
Samtidig kan målingerne vise, hvor der er geografiske huller i dækningen. IT-afdelingen, som har ansvaret for projektet, fortæller, at på baggrund af afdækningen vil de vurdere, om der skal igangsættes en særlig indsats for at forbedre dækning i disse områder, også under hensyntagen til alt muligt andet fx skove, søer, fredede arealer m.v. Hvis ja skal der etableres et samarbejde mellem borgere, operatører m.fl.
 
Erhvervsservice i oplandet
VIBORGegnens Erhvervsråd har i samarbejde med repræsentanter fra kommunens Erhverv- og Udviklingsafdeling holdt et fællesmøde i Karup den 6. marts om det lokale vækstpotentiale. Spørgsmålet på dagsordenen var: Hvad har virksomhederne i Karup brug for, og hvordan kan vi sammen skabe det bedste fundament for fremgang? En medarbejder fra erhvervsrådet vil fremover, den første torsdag hver måned, have fast træffetid i Karup og vil også tage rundt til de lokale virksomheder, som måtte ønske besøg. Tilsvarende modeller er på vej i Møldrup og Stoholm.