You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

tirsdag den 29. maj 2018 kl. 18:00

Mødested Fælleshuset Rødkærsbro
Udvalg Landdistriktsudvalget
Mødedeltagere Anders Jensen, Elo Nielsen, Johannes Vesterby, Kim Dongsgaard, Martin Sanderhoff, Mette Nielsen
Fraværende Peter Juhl
Bemærkninger

Sagsid.: 18/1944
Resume
LDU har bedt om en socioøkonomisk analyse af kommunens lokalområder. På mødet gives et første indblik heri med henblik på at vurdere anvendelsen heraf til at se på relevante tiltag.
 
Chefkonsulent Henrik Klavsen deltager under punktet.
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at orienteringen tages til efterretning
 
2. at udvalget drøfter det videre arbejde med anvendelsen af mulighederne i analyserne
Beslutning i Landdistriktsudvalget den 29-05-2018
Landdistriktsudvalget besluttede,
 
1. at orienteringen tages til efterretning
 
2. at arbejde videre med mulighederne i analyserne med udgangspunkt i blandt andet de områder, der overrasker.
Sagsfremstilling
Historik
Intet
 
 
Inddragelse og høring
Intet
 
 
Beskrivelse
LDU fastlagde indledningsvist at ville bygge på viden. Som led heri er rekvireret data fra Danmarks Statistik på lokalområde-niveau og chefkonsulent Henrik Klavsen fra Stabs- og Byrådssekretariatet vil fremlægge de foreløbige resultater.
 
Alternativer
Intet
 
 
Tidsperspektiv
Intet
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
IntetSagsid.: 18/1944
Resume
Fastlæggelse af standard for de to næste grupper af signalementer, dels byer med 200-5000 indbyggere, dels de mindre byer.
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at indhold og form for resterende signalementer fastlægges, under inddragelse af viden fra den socioøkonomiske analyse
Beslutning i Landdistriktsudvalget den 29-05-2018
Landdistriktsudvalget besluttede,
 
1. at fremtidige signalementer for byer med 200-500 indbyggere udarbejdes som oversigtsfiguren og øvrige udarbejdes senere, på baggrund af viden fra den socioøkonomiske analyse.
Sagsfremstilling
Historik
Intet  
 
 
Inddragelse og høring
Intet
 
 
Beskrivelse
På mødet i april fik udvalget til orientering signalementer for byer over 500 indbyggere. Formen herpå er aftalt på mødet i februar. De bliver til ved en kombination af at klippe fra de tilgængelige dynamiske værktøjer (Viborg BI på data.viborg.dk/borger, webgis) og indsætte beskrivelsen fra byskitsen og tilføjer udvalgte data vedr. aktører og aktiviteter. Der er mange måder, hvorpå disse signalementer kan forbedres. I det videre arbejde med lokale udviklingsplaner vil der for områderne blive udarbejdet et mere omfattende materiale bl.a. i form af kortmateriale/byskitser eller lignende. Naturligvis kunne der også om hver enkelt by fortælles meget mere, hvorfor – som Viborg Landsbysammenslutning også bemærker – at signalementerne vil styrkes ved at blive udarbejdet i dialog med områderne.
 
Signalementerne kan derfor bedst anskues som et dynamisk værktøj.
 
LDU har ønsket et overblik over områderne og har derudover et behov for at kunne vide mere om et område, som udvalget ”støder på”. Overblikket – det tværgående, hvor der søges efter mønstre – søges etableret bl.a. gennem den socioøkonomiske analyse.
 
Der har fra udvalget været nogle bud på andre fremstillinger af signalementet. Der er derfor udarbejdet en udgave, der prøver at følge dette – mere kortfattede/overblik - design men følger det indehold, som tidligere er aftalt. I denne model udelades fx beskrivelsen/byskitsen, og der vil skulle ske en endnu skarpere udvælgelse vedr. aktiviteter og aktører, men til gengæld øges overblikket. Der er udarbejdet et bud for to byer Mammen og Knudby ud fra de to modeller.
 
De landsbyer, der mangler signalementer for, falder i to grupper: Landsbyer med mellem 200-500 indbyggere (18) og øvrige mindre byer (ca. 45). For særligt den sidste gruppe vil et signalement nødvendigvis blive mindre omfattende. De mindre byer indgår ikke særskilt i befolkningsprognosen, vi har ikke en aldersfordeling på disse (data i BI er på skoledistrikter), der er ingen byskitser (gælder også nogle af byerne i kategorien 200-500 indbyggere) og konkret er der ikke kommunale byggegrunde i disse byer.
 
 
Alternativer
LDU kan vælge en af de to modeller eller afvente arbejdet med lokalplangennemgang.
 
 
Tidsperspektiv
Intet
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
IntetBilag

Sagsid.: 18/7458
Resume
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at mødet drøftes
Beslutning i Landdistriktsudvalget den 29-05-2018
Landdistriktsudvalget drøftede mødet, som havde fint fremmøde og stort engagement.
Sagsfremstilling
Historik
Intet
 
 
 
Inddragelse og høring
Intet
 
 
Beskrivelse
Dagens borgermøde er det fjerde i rækken og på dagens møde samles op på de tre første møder. Det forventes, at dette møde vil indgå i en tilsvarende opsamling efter sommerferien.
 
 
Alternativer
Intet
 
 
Tidsperspektiv
Intet
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet


Sagsid.: 18/9815
Resume
På mødet sker der en midtvejsdrøftelse af forslaget til drifts- og anlægsbudget for budget 2019-22. Det drøftes, om udvalget på nuværende tidspunkt har indspil til budgetforslaget, med fokus på eventuelle økonomiske udfordringer og nye driftsønsker på driftsbudgettet. Eventuelle nye anlægsønsker drøftes på mødet i juni, men der gennemføres en indledende drøftelse vedr. udfordringen med statslig medfinansiering til områdefornyelse på dette møde.
 
Direktør Hans Jørn Laursen er til stede under behandlingen af punktet.
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at det drøftes, om der på nuværende tidspunkt er udfordringer, driftsønsker og tilhørende finansieringsforslag, der skal indgå i det foreløbige forslag til driftsbudget, og
 
2. at det drøftes, om der på nuværende tidspunkt er nye anlægsønsker og tilhørende finansieringsforslag, der skal indgå i det foreløbige forslag til anlægsbudget.
Beslutning i Landdistriktsudvalget den 29-05-2018
Landdistriktsudvalget besluttede,
 
1. at der ikke på nuværende tidspunkt er konkrete ønsker. Udvalget vil afvente den analysefase, der er igangsat med blandt andet udviklingsplaner.
Sagsfremstilling
Historik
Landdistriktsudvalget drøftede senest budgetlægningen på mødet den 24. april 2018
Udvalget besluttede, at da der er tale om et nyt udvalg, ønsker Landdistriktsudvalget først at komme med budgetforslag på et senere tidspunkt, og ønsker at Landdistriktsudvalgets budget og arbejdsområder behandles på Byrådets budgetkonference i august eller Byrådets budget-temadag i juni.
 
 
Inddragelse og høring
Intet
 
 
Beskrivelse
Budgethæfte
 
Der anvendes i budgetlægningen et budgethæfte, som giver et samlet overblik over udvalgets budgetforslag. Budgethæftet udbygges i løbet af budgetlægningen med nye oplysninger, så det til sidst indeholder det endelige budgetforslag. Budgethæftet kan ses som bilag nr. 1.
 
Forslag til driftsbudget
Forslaget til driftsbudget består som udgangspunkt af overslagsår 2019 i det allerede vedtagne budget. Dette er korrigeret for pris- og lønudviklingen og tillægsbevillinger. Hertil kommer de ændringer, som udvalget beslutter. Ændringerne kan opdeles i tre hovedelementer: økonomiske udfordringer, nye driftsønsker og forslag til finansiering af disse. Med de spilleregler, som Økonomi- og Erhvervsudvalget har vedtaget, skal udvalget selv finansiere både udfordringer og driftsønsker. Budgetrammen kan ses i budgethæftet (afsnit 3).
 
Forslag til anlægsbudget
 
Der gøres status på, hvilke eventuelle anlægsønsker, der skal indgå i budgetlægningen, og hvordan de skal finansieres.
 
Nye anlægsønsker skal efter spillereglerne finansieres inden for det eksisterende anlægsbasisbudget, som udgør budgetrammen, eller ved at udskyde projekter til 2023. Udvalgets anlægsbasisbudget, som udgør udvalgets ramme, er vist i budgethæftet (afsnit 6.1). Anlægsbasisbudgettet indeholder tekniske ændringer, som Forvaltningen har indarbejdet, primært pga. tidsmæssig fremrykning eller forsinkelse af anlægsprojekter.
 
Udvalgets anlægsønsker beskrives som idéoplæg frem mod byrådets budgetforhandlinger og godkendes af udvalget i juni 2018.
 
Områdefornyelse har gennem årene været et væsentligt instrument til at sikre gode rammer for udvikling i kommunens mindre byer. Det er derfor en udfordring at den statslige medfinansiering reduceres. Omfanget heraf belyses nærmere til juni-mødet, hvor de statslige udmeldinger ventes at være mere præcise.
 
Alternativer
Intet
 
 
Tidsperspektiv
Udvalgets endelige budgetforslag behandles på udvalgsmødet den 19. juni 2018.
Når budgetforslaget er færdiggjort, vil det efterfølgende indgå i det basisbudget, som udgør grundlaget for byrådets budgetforhandlinger efter sommerferien. Landdistriktsudvalget har dog
besluttet, at da der er tale om et nyt udvalg, ønsker Landdistriktsudvalget først at komme med budgetforslag på et senere tidspunkt, og ønsker at Landdistriktsudvalgets budget og arbejdsområder behandles på budgetkonferencen eller budget-temadagen.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet


Bilag

Sagsid.: 18/7458
Resume
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at planen godkendes
Beslutning i Landdistriktsudvalget den 29-05-2018
Landdistriktsudvalget godkendte planen for møder og gæster i resten af 2018 med følgende ændringer: Borgermødet i Fjordklyngen/Sundstrup rykkes frem til august, og rækkefølgen derefter bliver Ørum og Stoholm. Knudby inviteres sammen med Romlund, og november holdes åbent. Derudover inviteres repræsentanter fra Fjordklyngerådet til udvalgsmødet i august med henblik på en dialog om arbejdsformen i en klynge.
Sagsfremstilling
Historik
Udvalget har indtil videre holdt møder i Vammen, Vridsted, Løvel og i dag i Rødkærsbro. Mødet i juni er fastlagt til Romlund.
Udvalget har haft besøg af Viborg Landsbysammenslutning samt formand og koordinator fra LAG Skive-Viborg.
 
Inddragelse og høring
Intet
 
 
Beskrivelse
Udvalget har modtaget en række invitationer. Disse er forsøgt indpasset i en mødeplan for resten af året, hvor der skiftes lidt mellem geografi og størrelse, men alene ud fra de byer, der selv har inviteret. Det kan overvejes i det nye år at rette henvendelse til dele af kommunen, hvorfra der endnu ikke er modtaget invitationer, hvis der er områder, der på daværende tidspunkt ikke har inviteret endnu.
 
Derudover har udvalget anmodet om en liste over gæster til udvalgets møder. Der foreslås følgende:
1-2 årlige møder med Landsbysammenslutningen
1-2 årlige møder med Erhvervsorganisationerne.
1-2 årlige møder med LAG
I lyset af at dette er et opstartsår og udvalget har behov for tid for sig selv foreslås, at LAGs nye formand først inviteres efter årsskiftet.
 
Møde
Sted
Bemærkning
Evt. gæst
19. juni
Romlund
Samme skoledistrikt som Knudby, som også har inviteret, repræsenterer lidt mindre by
 
14. august
Stoholm
 
Erhvervsorganisationerne
18. september
Ørum
Den østligste invitation
 
30. oktober
Sundstrup
Kan dække hele Fjordklyngen, således også Skals
Viborg Landsbysammenslutning
27. november
Knudby
 
 
 
Første møde i det nye år kan placeres i Sparkær, som også har henvendt sig. Derudover er Fly ikke indarbejdet i mødelisten, men der var deltagere derfra på mødet i Vridsted. Derudover er der enkelte lidt mere løse henvendelser.
 
 
Alternativer
Intet
 
 
Tidsperspektiv
Intet
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet
 
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
IntetSagsid.: 18/7458
Resume
Opsamling på de input fra tre første borgermøder.
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at udvalget evt. supplerer opsamlingen med egne indtryk,

2. at udvalget drøfter evt. initiativer indenfor de nævnte emner, og

3. at udvalget drøfter evt. justeringer i formen på.
Beslutning i Landdistriktsudvalget den 29-05-2018
Landdistriktsudvalget supplerede opsamlingen med indtryk af, at det fortsat er væsentligt at have tid til dialog mellem borgere og politikere, men samtidig give plads til lokale islæt.
Sagsfremstilling
Historik
Intet
 
 
Inddragelse og høring
Intet
 
 
Beskrivelse
Landdistriktsudvalget har afholdt tre borgermøder. Formen er justeret lidt undervejs, og det blev besluttet efter det andet møde, at der lægges hovedvægt på dialog mellem borgere og de enkelte udvalgsmedlemmer i grupper.
 
Generelt er der en meget positiv modtagelse af, at udvalget holder møderne og tager den åbne dialog med borgerne. Samtidig peger møderne på en række generelle emner for udvalgets videre arbejde. Nedenfor listes disse emner nogenlunde efter, hvor meget emnet har fyldt.
 
Behovet for grundlæggende service (skoler, institutioner m.v.) er kun kort blevet berørt. Givetvis ikke, fordi man ikke tillægger det betydning, men fordi man ikke oplever, at det er under pres pt. For så vidt angår den private service (indkøbsmuligheder) gives udtryk for, at det ved man godt, at man selv skal og kan påvirke. Vigtigheden af et godt indre liv er tilsvarende blevet nævnt, herunder nødvendigheden af mødesteder, men igen har det ikke fyldt så meget, som de følgende emner.
 
Betydningen af, at et lokalsamfund taler med én stemme og trækker i samme retning
Udvalget har fået dette understreget både fra landsbyboerne selv og ved at se eksempler på samarbejder. Udvalget er allerede i gang med at arbejde med dette gennem tilskud til talerør, samarbejdsaftaler etc.
 
Markedsføring af grunde
Alle lokalsamfund har haft stort fokus på byggegrunde som grundlag for byens udvikling. Både grundenes placering (er det den rigtige placering) og den oplevede mangelfulde markedsføring heraf. LDU har i dag en særskilt sag på om emnet.
 
Boligformer
Behovet for andre boligformer end parcelhuse, fx lejeboliger så unge kan flytte til uden at skulle binde sig, eller mindre boliger, der gør det muligt for ældre at blive boende i området.
 
Stier
Der er fokus på stier, både til at binde mindre byer sammen med byer med skoler (fx fra Fly til Vridsted) men også stier, der forbedrer adgangen til naturen.
 
Kollektiv transport
Behov for at sikre mobilitet også for beboere i landdistrikterne er blevet nævnt med fokus på bl.a., at busser ikke går på tværs.
 
Derudover er følgende emner primært blev nævnt under ét af besøgene:
 
· Styrket kommunikation mellem lokalsamfund og kommunen, når der sker nyt som berører det enkelte lokalområde.
· Styrket sammenhæng mellem foreninger og skole
· Drift i borgerforeninger fx benzin
· Mobildækning
· Lokaler/mulighed for opmagasinering af diverse remedier, der bruges til byfester m.v.
Derudover er der også på besøgene nævnt mere specifikke problemstillinger fx rammerne for friskolen i Vammen og internet til e-sport i Løvel.
 
Alternativer
Intet
 
 
Tidsperspektiv
Intet
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet


Sagsid.: 18/24067
Resume
Oplevet mangelfuld markedsføring af byggegrunde har fyldt meget på de borgermøder, som LDU har afholdt, og håndtering heraf skal afklares.
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at der fremsendes en henvendelse til Økonomi- og Erhvervsudvalget med den nævnte ordlyd.
Beslutning i Landdistriktsudvalget den 29-05-2018
Landdistriktsudvalget besluttede,
 
1. at fremsende en henvendelse til Økonomi- og Erhvervsudvalget med den nævnte ordlyd.
Sagsfremstilling
Historik
Intet
 
 
Inddragelse og høring
Intet
 
 
Beskrivelse
På de tre borgermøder, LDU har afholdt, har den oplevede mangelfulde markedsføring af byggegrunde i lokalområderne været på dagsordenen. En borger fra Vammen har endvidere sendt en henvendelse om samme.
 
I henhold til styrelsesvedtægtens paragraf §10, stk. 5 fremgår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget har ansvaret for kommunikation og markedsføring.
 
Af samme vedtægt fremgår, at LDU skal understøtte og indgå i dialogprocesser med henblik på opsamling af synspunkter og holdninger i forbindelse med øvrige udvalgs områder, herunder markedsføring,… initiativer til øget bosætning m.m.
 
I forlængelse heraf kan Landdistriktsudvalget sende en henvendelse til Økonomi- og Erhvervsudvalget med følgende ordlyd:
 
Landdistriktsudvalget har i sin dialog med borgerne i kommunens lokalområder oplevet stor utilfredshed med den oplevede mangelfulde markedsføring af kommunens byggegrunde. Den markedsføring, der finder sted via hjemmesiden, finder man utidssvarende og ikke dækkende for de behov der er.
 
Landdistriktsudvalget har noteret sig, at der er en overordentlig positiv udvikling i salget af byggegrunde, også i kommunens mindre byer og landsbyer, med et salg der i første kvartal i 2018 på 11 stort set er på niveau med det samlede for hele 2017, hvor 14 grunde blev solgt uden for Bjerringbro og Viborg. Teknik & Miljø arbejder derudover med at forbedre salgbarheden af grundene. Hjemmesiden er eksempelvis ved at blive ændret, så der kommer flere informationer ind omkring de enkelte byer, og der arbejdes også på at få lavet dronefilm, der viser de pågældende boligområder.  Teknik & Miljø forventer at forelægge en sag for Økonomi- og Erhvervsudvalget om mulighederne for en styrkelse af markedsføringen.
 
Landdistriktsudvalget opfordrer til, at Økonomi- og Erhvervsudvalget forstærker den positive udvikling i salg af byggegrunde i kommunens mindre byer og landsbyer gennem yderligere fokus på markedsføringen. Vi anbefaler en model, hvor lokalområderne inddrages i udviklingen, og hvor både Viborg Kommune og lokalområderne bidrager til at opnå den mest omkostningseffektive markedsføring, bl.a. ved at udnytte de oplagte muligheder, som henholdsvis kommune og lokalområder hver især har. Fx har lokalområderne det bedste lokale kendskab og stærke muligheder for markedsføring via sociale medier og de løbende aktiviteter, der foregår i lokalområdet, mens Viborg Kommune kan udnytte fx kommunens hjemmeside.
 
Landdistriktsudvalget opfordrer til, at disse betragtninger vedrørende byggegrunde i landdistrikterne inddrages i det igangværende arbejde med at forbedre markedsføringen af byggegrundene.
 
Der vedlægges et bilag med korte fakta om forhold af betydning for bosætning, som kan have betydning for indsats vedr. markedsføring.
 
Alternativer
Landdistriktsudvalget kan beslutte at anvende midler til en kampagne, udarbejdelse af materiale m.v. indenfor eget budget. En selvstændig kampagne vil også skulle finde sted indenfor de rammer for design m.v. som kommunen i øvrigt har vedtaget.
 
Tidsperspektiv
Intet
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet, med mindre der besluttes en egen kampagne
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
IntetBilag

Sagsid.: 18/23461
Resume
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at temamødet evalueres og evt. justeringer af indsatsen drøftes,
 
2. at beslutningerne fra mødet i april i forlængelse af studieturen anses for bekræftede:
  • at processen for udarbejdelse af lokale udviklingsplaner vedtages,
  • at LDU vil understøtte, at der er et talerør i lokalområderne og vil understøtte dette med tilskud,
  • at LDU ønsker at indgå samarbejdsaftaler med disse talerør,
  • at LDU ønsker at tilbyde mulighed for bysyn, som redskab til dialog, for et områdes talerør,
  • at LDU vil afholde en årlig konference sammen med lokalområderne,
  • og at beslutningerne i den kommende tid vil blive konkretiseret,
 
3. at der igangsættes udvikling af ”kurser” for ildsjæle i samspil med Viborg Landsbysammenslutning,
 
4. at samspillet med øvrige udvalg fremover foregår som beskrevet i vedlagte figur, justeret efter indspil fra de øvrige byrådsmedlemmer.
Beslutning i Landdistriktsudvalget den 29-05-2018
Landdistriktsudvalget udtrykte stor tilfredshed med temamødet, hvor der blev oplevet stort engagement og opbakning fra byrådskollegerne.
 
Landdistriktsudvalget besluttede,
 
1. at processen for udarbejdelse af lokale udviklingsplaner fortsætter som foreslået
 
2. at understøtte, at der er et talerør i lokalområderne og at understøtte dette med tilskud
 
3. at fortsætte arbejdet med samarbejdsaftaler med disse talerør
 
4 at udvalget ønsker at tilbyde mulighed for bysyn, som redskab til dialog for et områdes talerør. Forslaget konkretiseres i Teknik & Miljø
 
5. at der igangsættes udvikling af ”kurser” for ildsjæle i samspil med Viborg Landsbysammenslutning
 
6. at afholde en årlig konference sammen med lokalområderne
 
7. at samspillet med øvrige udvalg fremover foregår som beskrevet i den udarbejdede figur
 
Beslutningerne vil i den kommende tid blive konkretiseret.
Sagsfremstilling
Historik
Udvalget planlagde på mødet den 24. april temamødet og traf en række beslutninger, jf. sag 8 og sag 9
 
 
Inddragelse og høring
Intet
 
 
Beskrivelse
Den 16. maj 2018 blev der afholdt temamøde med Byrådet om landdistriktsudvikling. Mødet evalueres og evt. justeringer i LDUs tidligere retning fastlægges og evt. yderligere beslutninger træffes.
 
Der var generel ros og tilslutning fra de øvrige byrådsmedlemmer til den valgte tilgang. En kort opsummering er vedlagt, samt en figur vedr. samspil med andre udvalg, som bl.a. tydeliggør, at der skal ske tilbagemelding til LDU og, at borgeren svares fra fagudvalget. 
 
Alternativer
Intet
 
 
Tidsperspektiv
Intet
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet


Bilag

Sagsid.: 18/12799
Resume
Drøftelse af behovet for puljer med udgangspunkt i styrelsesvedtægtens omtale af initiativpulje, hvorfra der kan ydes mindre tilskud til opstart af borgerinitiativer, konsulentbistand, mødevirksomhed, borgerportal m.v.
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at behovet for yderligere puljer drøftes.
Beslutning i Landdistriktsudvalget den 29-05-2018
Landdistriktsudvalget besluttede,
 
1. at midlerne indtil videre reserveres til udvalgets egne aktiviteter, udover det tidligere fastlagte.
Sagsfremstilling
Historik
Intet
 
 
Inddragelse og høring
Intet
 
 
Beskrivelse
Landdistriktsudvalget har påbegyndt drøftelsen af ”initiativpulje” bl.a. med beslutningen på mødet den 24. april 2018 om at yde tilskud til (nystartede) lokale talerør. Nedenfor peges på praksis fra andre kommuner, og der inddrages erfaring med ansøgninger til Landdistriktsudvalget i Viborg Kommune vedr. ”puljer”.
 
Pulje til konsulentbistand i forbindelse med udarbejdelse af borger/udviklingsplaner
Der ses i kommunerne forskellige bud på tilskud til konsulentbistand. Fx har Vejen Kommune udarbejdet ”landsbyanalyser” og i forlængelse af det igangsat en runde med version 2 af deres borgerplaner/udviklingsplaner. I den forbindelse indgik kommunen en aftale med en konsulent, som stod for en fælles dag og som de enkelte lokalråd kunne trække på i op til 10 timer, primært til facilitering af borgermøder, hvad en del af lokalrådene valgte at benytte sig af. Vejen har 21 lokalområder og havde afsat 300.000 kr. til indsatsen.
 
Borgerinitiativer (landdistriktspuljer)
Puljer, der kan søges til initiativer i landdistrikter/lokalområder, hvor udvælgelsen er knyttet op på lokale strategier, indsatsområder og prioriteringer fx
· understøttelse af kommunikation i lokalområdet
· branding af området og andre bosætningsinitiativer
· erhvervs/turismeprojekter
· kulturprojekter a la Viborg Kommunes ”Liv i Forsamlingshusene”
 
Temaerne for puljerne varierer nogle steder årligt, andre steder med en strategi/byrådsperiode.
 
En række generelle kriterier bringes ofte anvendelse ved udvælgelsen fx:
· At projekterne skal være tværgående (involvere minimum 2 sogne), fremme samarbejde eller lignende
· Krav om egenfinansiering fx 50 pct.
· Krav om nyskabende elementer og udbredelse til andre
· Projektet tager udgangspunkt i en lokal udviklingsplan
 
Slå i gang pulje/strakspulje o.lign.
Flere kommune har en pulje, hvor der løbende kan søges mindre beløb fx max 10.000 kr. Puljerne skal fremme mindre og hurtigt gennemførte projekter og skal være med til at skabe nye muligheder for en større gruppe borgere i lokalområdet.  Derudover kan der være forskellige kriterier. Ansøgningerne behandles typisk administrativt, efter de vedtagne kriterier. Puljens størrelse varierer fra 100.000 kr. til 300.000kr.
 
Mellemfinansiering af LAG-projekter
Mange fonde og puljer, bl.a. LAG-midler, udbetaler først tilskuddet, når projektet er afsluttet. Derved kan opstå et (kortvarigt) likviditetsproblem. Enkelte kommuner giver mulighed for at søge til en kortvarig mellemfinansiering af projektudgifter, til dækning af de renteudgifter der opstår for et banklån i perioden fra projektregningerne skal betales indtil samtlige tilskud er udbetalt. Der kan være begrænsninger, så der fx kun bevilliges tilskud til mellemfinansiering af selve LAG-tilskuddet (altså ikke til mellemfinansiering af andre projekttilskud).
 
Udvalgs egne aktiviteter
Flere kommuner reserverer midler, der ikke kan søges, men som anvendes til fx:
· Uddannelsesaktiviteter for ildsjæle, svarende til de ildsjæleværksteder som udvalget har besluttet
· Lokal landdistriktskonference, svarende til udvalgets besluttede årsmøde
· Priser fx ildsjælepris, årets lokalområde o.lign.
 
Udvalget har derudover en række eksisterende puljer, hvor der enten er truffet beslutning om for i år at videreføre disse stort set uændrede (område/byfornyelse) og til forsamlingshuse, hvor der er foretaget en anden prioritering bla. fra inventar til renoverings- og vedligeholdelsesopgaver.
 
 
Alternativer
Intet
 
 
Tidsperspektiv
Intet
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Af udvalgets dispositionssum på 1.000.000 kr. er følgende disponeret:
 
Tilskud til Viborg Landsbysammenslutning
100.000 kr.
Medlemskab af Landdistrikternes fællesråd
15.000 kr.
Ildsjæleværksteder/kurser, årligkonference (anslået)
150.000 kr.
(excl. Årets Lokalområde 150 t.kr.)
Tilskud til talerør, anslået/max
 
300.000 kr.
Samlet
565.000 kr.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet


Sagsid.: 18/24367
Resume
Indhold af samarbejdsaftale med lokale talerør drøftes som element i LDUs samlede indsats.
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at udkastet drøftes,
 
2. at betegnelsen for ”talerør” fastlægges fx som kontakt-forening eller kontakt-netværk.
Beslutning i Landdistriktsudvalget den 29-05-2018
Landdistriktsudvalget besluttede,
 
1. at udkastet til samarbejdsaftale, med enkelte justeringer, kan bruges som udgangspunkt for dialog med lokalområder om den endelige udformning heraf
 
2. at betegnelsen for ”talerør” fastlægges på et senere tidspunkt.
Sagsfremstilling
Historik
Intet  
 
 
Inddragelse og høring
Aftalen vil ikke kun have betydning for Landdistriktsudvalget. Når den samlede pakke vedr. talerør, tilskud m.v. er klar kan denne med fordel deles med de øvrige udvalg.
 
 
Beskrivelse
Landdistriktsudvalget besluttede på sit møde 24. april 2018, sag 9, at udvalget ønsker at understøtte, at der er et talerør i lokalområderne og vil understøtte dette med tilskud, og at udvalget ønsker at indgå samarbejdsaftaler med disse talerør.
Forvaltningen har udarbejdet et bud på indholdet af en sådan samarbejdsaftale.
Aftalen kan med fordel afprøves fx de samme fire steder som skal indgå i arbejdet med lokale udviklingsplaner, inden den implementeres i hele kommunen.
 
Alternativer
Intet
 
 
Tidsperspektiv
Intet
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet


Bilag

Sagsid.: 17/64691
Resume
Evaluering af Landdistriktsudvalgets arbejde det første halve år.
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at sagen drøftes.
Beslutning i Landdistriktsudvalget den 29-05-2018
Sagen blev udsat til næste møde.
Sagsfremstilling
Historik
Intet
 
Inddragelse og høring
Intet
 
Beskrivelse
Landdistriktsudvalget har nu fungeret i knap et halvt år og har fortsat 3½ års arbejdsperiode foran sig. For at sikre at dette arbejde gennemføres så effektivt og hensigtsmæssigt som muligt, foreslår forvaltningen, at udvalget evaluerer:

  • Forvaltningens betjening af udvalget og samspillet mellem det administrative og det politiske niveau. Dette både op til møderne, dvs. i sagsfremstillingerne, på selve møderne og imellem møderne.

  • Udvalgets eget arbejde, herunder mødeafvikling, den politiske behandling af dagsordenen. Herudover også f.eks. aktivitetsniveau både på og imellem møderne.

Alternativer
Intet
 
 
Tidsperspektiv
Intet
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet
 
 
Juridiske og planmæssige forholdSagsid.: 18/1505
Beslutning i Landdistriktsudvalget den 29-05-2018
Landdistriktsudvalget tog orienteringen til efterretning.
Sagsfremstilling
I forbindelse med de nye affaldsordninger har Landdistriktsudvalget modtaget en henvendelse fra en borger i Vammen vedr. problemstillinger med at få afhentet affald fra de grønne områder, som frivillige selv passer. Henvendelsen er videresendt til og håndteres fra Teknik og Miljø.
 
LAG Skive-Viborg har fået ny formand
Formanden er Jens Poulsen, 59 år, som siden 1976 har været politisk aktiv i Venstre. I 1994 flyttede han og familien fra Møldrup til Højslev Kirkeby.
Bestyrelsen består nu af Jens Poulsen, formand, Karsten Villadsen, næstformand, Henrik Gaarde Nørgaard, kasserer, Jan Høst, sekretær, Pia Dohn, Martin Ditlevsen, Solveig Klith Forum og Rikke Brammer Østergaard Jensen. Suppleanterne er Keld Lund, Sune H. Krogh og Ernst Greve. De kursiverede er bosiddende i Viborg Kommune.
Derudover er Mogens Børsting udpeget af Skive Kommune, Gudrun Bjerregaard er udpeget af Viborg Kommune, og Olav Nørgaard er udpeget af Region Midtjylland.Sagsid.: 18/1542
Resume
I henhold til de af Byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd – herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste – skal Byrådet og udvalgene godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder.
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår,
 
1. at Landdistriktsudvalget tager stilling til mødelisten.
Beslutning i Landdistriktsudvalget den 29-05-2018
Landdistriktsudvalget besluttede,
 
1. at mødelisten 5/2018 godkendes.
Sagsfremstilling
Historik
Byrådet vedtog i møde 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.
 
 
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
 
Beskrivelse
Mødelisten (bilag 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
Hvis Landdistriktsudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.
 
 
 
Alternativer
Intet.
 
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens § 16, stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra Byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.


Bilag