You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

tirsdag den 30. oktober 2018 kl. 18:00

Mødested Stoholm Fritids- og Kulturcenter
Udvalg Landdistriktsudvalget
Mødedeltagere Anders Jensen, Elo Nielsen, Johannes Vesterby, Kim Dongsgaard, Martin Sanderhoff, Mette Nielsen, Peter Juhl
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 18/48324
Resume
Bestyrelsen for Viborg Landsbysammenslutning deltager i mødet for at drøfte fremtidigt samarbejde og fælles projekter.
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at fremtidigt samarbejde og fælles projekter drøftes med Viborg Landsbysammenslutning
Beslutning i Landdistriktsudvalget den 30-10-2018
Viborg Landsbysammenslutning fremlagde indledningsvist sine tanker om vision og mission. Visionen er ”at skabe udvikling for det gode liv i VIBLAND”, og missionen er ”at inspirere medlemmer og samarbejdspartnere til yderligere værdiskabelse i VIBLAND. Det vil vi gøre via vidensdeling og aktiv erfaringsudveksling landsbyerne imellem”.
 
Foreningen bruger VIBLAND som betegnelse for at gøre forskellen mellem Landdistriktsudvalget og foreningen tydeligere.
 
Der var enighed om at arbejde videre med de konkrete projekter fx vedr. kurser. Det er vigtigt, at der koordineres, så landsbyerne oplever en fælles indsats.
 
Lidt forenklet kan man sige, at Landdistriktsudvalget udvikler politik, og VIBLAND understøtter implementeringen heraf og virker som forandringsagenter og ikke mindst facilitatorer af erfaringsudveksling. VIBLAND kan desuden komme med indspil til Landdistriktsudvalgets arbejde og politikudvikling.
 
Der var enighed om, at også den direkte dialog mellem udvalg og forening skal fortsætte, og rollefordeling yderligere præciseres i den kommende tid.
Sagsfremstilling
Historik
Viborg Landsbysammenslutning deltog i mødet i Landdistriktsudvalget 27. februar 2018, sag 2, hvor udvalget konkluderede, at Landdistriktsudvalget og Landsbysammenslutningen gensidigt kan berige hinanden. På samme møde, sag 3, besluttede Landdistriktsudvalget også, at yde et driftstilskud til Landsbysammenslutningen på 100.000 kr., idet det blev forudsat, at sammenslutningen også bidrager med egenfinansiering. Udvalget sendte samtidig et signal om, at Landsbysammenslutningen også i resten af Byrådsperioden kan forvente et lignende tilskud, forudsat at sammenslutningen eksisterer og samarbejdet med udvalget fungerer.
 
 
Inddragelse og høring
Dagsordenspunktet er aftalt med bestyrelsen i Viborg Landsbysammenslutning.
 
 
Beskrivelse
I forlængelse af de indledende drøftelser er det nu relevant at drøfte mere konkret, hvilket samarbejde, der fremover vil være mellem Landdistriktsudvalget og Viborg Landsbysammenslutning, og hvilke fælles projekter, der skal arbejdes med. I denne drøftelse skal tages hensyn til, at de to organer er væsensforskellige, et politisk udvalg med folkevalgte og en sammenslutning af frivillige ildsjæle.
 
Som baggrund for drøftelsen vil Landsbysammenslutningen fremlægge deres mission og vision, som også skal fremlægges for medlemmerne på et åbent møde 7. november 2018.
 
I forhold til konkrete samarbejder har Landdistriktsudvalget tidligere peget på landdistriktskonferencen 5. marts og udvikling og udbud af ”kurser”, der kan understøtte de mange ildsjæle i landdistrikterne. Begge dele er udtryk for udvalgets oplevelse af Landsbysammenslutning som en part, der kan kvalificere Landdistriktsudvalgets arbejde.
 
Sammenfattende vil de fælles drøftelser mellem Landdistriktsudvalget og bestyrelsen og Viborg Landsbysammenslutning (5 personer) være:
 
 • Fremtidigt samarbejde og roller bl.a. på baggrund af fremlæggelse af mission og vision for Viborg Landsbysammenslutning
 
Derudover har landsbysammenslutningen ønsket følgende på dagsordenen:
 
 • Præsentation af Viborg Landsbysammenslutnings fællesmøde den 7. november
 • Landdistriktskonferencen
 • Landdistriktspolitik
 
 
Alternativer
Intet
 
 
Tidsperspektiv
Intet
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet


Sagsid.: 18/50130
Resume
Landdistriktsudvalget har besluttet at afholde en konference tirsdag 5. marts 2019 fra 16.00-21.30 på Energimuseet i Tange. Med denne sag samles op på de elementer, Landdistriktsudvalget tidligere har peget på til konferencen og forslag fra Viborg Landsbysammenslutning. Når hovedelementerne er fastlagt vil et mere detaljeret program blive udarbejdet og elementer til markedsplads m.v. vil blive fundet i samspil med Landsbysammenslutningen.
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at hovedelementerne i konferencen fastlægges,

2. at det fastlægges, hvilket eksternt oplæg, der skal arbejdes videre med,

3. at det drøftes, hvilke elementer af udvalgets arbejde, der skal fremlægges og af hvem.
Beslutning i Landdistriktsudvalget den 30-10-2018
Landdistriktsudvalget besluttede,
 
1. At konferencen skal bestå af de foreslåede elementer, hvor det skal være tydeligt, hvad mulighederne er for landsbyerne,
 
2. At der arbejdes videre med korte eksterne oplæg,
 
3. At udvalgets medlemmer tager aktivt del i markedspladsen,
 
4. At konferencen først starter kl. 17.
 
Forvaltningen skal på baggrund af drøftelsen udarbejde et oplæg til program.
Sagsfremstilling
Historik
Landdistriktsudvalget har på sit møde 18. september 2019, sag 2, fastlagt tid og sted for konferencen.
 
 
Inddragelse og høring
Konferencens emner er drøftet med Viborg Landsbysammenslutning.
 
 
Beskrivelse
De emner, der i fællesskab med Viborg Landsbysammenslutninger foreslås, er:
 
· Generel intro til Landdistriktsudvalgets arbejde (bl.a. talerør, viden/analyserne)
· Resultaterne fra pilotprojekterne vedr. lokale udviklingsplaner og igangsætning af næste runde
· ”Udbud” af nye typer pilotprojekter fx blafferplads fra studieturen til Friesland
· En markedsplads med gode lokale projekter og viden fx med mulighed for 3 runder af 15 minutter
(købmand i Sparkær, Stoholm valgfag ”kend dit nærområde”, viden om halanalysen etc.)
· Eksternt oplæg fx ildsjæl fra Friesland eller lokal forsker fx Anette Aagaard Thuesen fra center for Landdistriktsforskning. Der vedlægges slides fra Friesland og et – ældre – eksempel på slides fra Anette Aagaard Thuesen.
· Viborg Landsbysammenslutning bl.a. annoncering af kommende kursusrække (styrke ildsjæle, forandringsagenter, fondssøgning) og kåring af ”Årets ildsjæl” (person der har gjort noget på tværs for kommunens landdistrikter, ikke kun en enkelte by)
 
Maden skal så vidt muligt være tapas/lokale specialiteter fra Viborg Kommunes landsbyer og landdistrikter.
 
Alternativer
I stedet for et af de foreslåede typer eksterne oplæg kan indgå et eksternt oplæg vedr. lokalområders fysik, som fylder meget i processen vedr. lokale udviklingsplaner.
 
 
Tidsperspektiv
Intet
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Afholdelse af konferencen foreslås finansieret fra Landdistriktsudvalgets dispositionssum.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet


Bilag

Sagsid.: 18/7458
Resume
I forbindelse med dagens udvalgsmøde afholdes et møde med borgere fra Stoholm.
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at mødet drøftes.
Beslutning i Landdistriktsudvalget den 30-10-2018
Landdistriktsudvalget drøftede mødet, herunder hvordan nogle af mødets input kan inddrages i den kommende landdistriktskonference.
Sagsfremstilling
Historik
Intet
 
 
Inddragelse og høring
Intet
 
 
Beskrivelse
Landdistriktsudvalget besluttet på sit møde 18. september 2018, sag 2, at opfordre til, at besøgsbyen også indleder, og fremhæver noget, som områdets borgere er stolte af, og som udvalget og evt. andre lokalområder kan lære noget af. I tilfældet Stoholm har Landdistriktsudvalget netop været på besøg i forbindelse med nomineringen til Årets Lokalområde 2018. Der hørte udvalget om de mange projekter, som området er stolt af, hvor udvalget bl.a. bed mærke i, at byen i den grad har taget udviklingen i egen hånd, og som eksempler herpå sås bypedellerne og samarbejdet mellem plejecenter og skole.
 
Dagens møde vil derfor forløbe som de seneste borgermøder.
 
 
Alternativer
Intet
 
 
Tidsperspektiv
Intet
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet

Sagsid.: 18/49735
Resume
Indledende drøftelse af fremtidig anvendelse af midler indenfor byfornyelse i mindre byer. Direktør Hans Jørn Laursen og planchef Karl Johan Legaard deltager med et oplæg herom (kl. 20.00).
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at udvalget drøfter oplægget.
Beslutning i Landdistriktsudvalget den 30-10-2018
Landdistriktsudvalget drøftede oplægget. Der var enighed om, at puljerne i højere grad skal understøtte udvalgets politik og initiativer, herunder proces for Lokale Udviklingsplaner. På baggrund af drøftelsen udarbejder forvaltningen et konkret bud på fremtidig anvendelse af midlerne.
Sagsfremstilling
Historik
Landdistriktsudvalget besluttede på sit møde 24. april 2017, Sag 7,  en fordeling af rammebeløb til de enkelte puljer i forhold til byfornyelse af for mindre byer, men lagde vægt på, at det kun er for 2018, hvorefter der foretages en evaluering.
 
 
Inddragelse og høring
Intet
 
 
Beskrivelse
Landdistriktsudvalget har ønsket, i forlængelse af bl.a. bortfald af statslige midler, at drøfte anvendelse af midler afsat til byfornyelse. Udgangspunktet skal være en anvendelse, der understøtter udvalgets strategiske dagsordener.
 
 
Alternativer
Intet
 
 
Tidsperspektiv
Intet
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Der vil på mødet blive fremlagt et overblik over midlerne til byfornyelse, efter den forventede endelige vedtagelse af budgettet for 2019 til 2022 på Byrådsmødet 10. oktober 2018.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet


Sagsid.: 18/34964
Resume
Landdistriktsudvalget har været på studietur til Friesland. Den inspiration fra turen, som udvalget opsamlede i bussen på vej hjem, er beskrevet i forhold til temaer, som udvalget allerede tidligere har sat fokus på, hvor det er muligt. Derudover suppleres med nye temaer, som studieturen gav inspiration til.
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at Landdistriktsudvalget drøfter opsamlingen,

2. at Landdistriktsudvalget tager stilling til, hvilke temaer der skal arbejdes videre med, hvornår og på hvilken måde.
Beslutning i Landdistriktsudvalget den 30-10-2018
Landdistriktsudvalget drøftede opsamlingen. Alle temaerne tages med i det videre arbejde og inddrages bl.a. i den kommende landdistriktskonference.
Sagsfremstilling
Historik
Intet
 
 
Inddragelse og høring
Intet
 
 
Beskrivelse
De temaer, som studieturen til Friesland gav inspiration til, er:
 
Bosætning og boliger
Samarbejder i og mellem landsbyer og mindre byer
Kollektiv trafik
Mødesteder
Forsøg med decentraliseret økonomisk kompetence
”Mienskip”
 
Nedenfor opsamles kort på allerede igangsatte initiativer og nye forslag, som er fremkommet løbende bl.a. på studieturen. Temaerne, herunder opsamling på studieturen, uddybes i bilag 1.
 
Landdistriktsudvalget har også i forbindelse med borgermøderne berørt temaer som (cykel)stier, adgang til naturen og trafiksikkerhed, men de uddybes ikke her. Pilotprojektet vedr. borgerdrevne lokale udviklingsplaner kan ses i sammenhæng med temaet ”Mienskip”.
 
Hvad har LDU gjort i forhold til temaerne?
 • Gennem ØKE sat fokus på markedsføring af byggegrunde
  (sag i ØKE den 4. oktober 2018)
 • Besluttet at arbejde videre med muligheder for flere lejeboliger til forskellige målgrupper (baggrundsmateriale under udarbejdelse)
 • Truffet beslutning om at understøtte talerør og indgå samarbejdsaftaler med disse
(se anden sag på dagens dagsorden)
 • Truffet beslutning om – i samarbejde med Viborg Landsbysammenslutning for at sikre at udbuddet matcher behovet – at udbyde kurser fx vedr. arbejde med frivillige
(dialog indledt med Viborg Landsbysammenslutning)
 • Bedt om et bud på en analyse af vilkår for og betydningen af Forsamlingshuse/mødesteder (bud under udarbejdelse)
 
Hvad kunne LDU gøre (yderligere) i forhold til temaerne?
Landdistriktsudvalget har flere forslag til at understøtte udvikling i lokalsamfundene i samarbejde med de enkelte lokalområder. En overordnet tilgang til dette kan være at ”udbyde” disse ideer på den kommende konference og derved finde motiverede pilotområder, som har kræfter til at løfte de enkelte projekter fx:
 
 • Konkretisering af bosætnings/boligprojekter
 • Forsøg med nye organiseringsformer som i Reduzum, ny klynge etc.
 • Forsøg med blafferplads
 • Forsøg med decentraliseret økonomisk kompetence
 • Drøfte muligheden for at styrke udveksling af gode ideer og problemløsning på tværs af landsbyerne, med Viborg Landsbysammenslutning
 
 
Alternativer
Intet
 
 
Tidsperspektiv
Intet
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet


Bilag

Sagsid.: 18/24367
Resume
Landdistriktsudvalget har igangsat et arbejde med samarbejdsaftaler og ”talerør” og har ønsket dette kvalificeret bl.a. gennem dialog med lokale aktører. Koncepterne er nu tilrettet efter dialogen med lokale aktører, og det videre arbejde skal hermed fastlægges.
 
Hensigten med talerør og samarbejdsaftaler er både at styrke samarbejdet mellem lokalområder og kommunen, men også at styrke samarbejdet internt i lokalområderne. I forlængelse heraf skal spørgsmål om fremme af yderligere klynger også drøftes.
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at den justerede aftale godkendes, herunder fastlægges, om der skal være en formel forening som aftalepart,

2. at udvalget drøfter, hvordan forslaget om samarbejdsaftale afklares med andre dele af Byrådet,

3. at udvalget drøfter, hvordan etableringen af talerør skal fremmes,

4. at udvalget drøfter, om også tilskud til eksisterende foreningen bør gradueres,

5. at udvalget overvejer, om talerør skal have en anden betegnelse og evt. kommer med forslag til en sådan betegnelse,

6. at udvalget drøfter, om og i givet fald hvornår udvalget vil arbejde videre med dannelse af nye klynger.
Beslutning i Landdistriktsudvalget den 30-10-2018
Landdistriktsudvalget besluttede,
 
1. at den justerede aftale godkendes, herunder at der skal være en formel, evt. eksisterende, forening som aftalepart,
 
2. at der henvises til, at det fremgår af aftalen, at ”møder om enkeltsager fx skoler, plejehjem, en lokalplan ligger udenfor denne aftales ramme”, hvorimod sager, som Landdistriktsudvalget arbejder med, er omfattet,
 
3. at etableringen af talerør fremmes gennem markedsføring bl.a. på landdistriktskonferencen,
 
4. at tilskud til eksisterende foreninger fastholdes som et fast beløb på 2000 kr.,
 
5. at fastholde talerør som betegnelse indtil videre,
 
6. at arbejdet med dannelse af nye klynger inddrages som en del af landdistriktskonferencen og efterfølgende arbejdes videre med mulighederne for klyngedannelse.
Sagsfremstilling
Historik
Landdistriktsudvalget besluttede på sit møde 29. maj 2018, sag 8, bl.a. at
ville understøtte, at der er et talerør i lokalområderne og at understøtte dette med tilskud samt at udvalget ønskede at indgå samarbejdsaftaler med disse talerør. Beslutningerne skulle efterfølgende konkretiseres. På mødet 18. september 2018, sag 7, blev udvalget orienteret om dialogen med lokale aktører, som repræsenterer forskellige typer af nuværende organiseringer.
 
 
Inddragelse og høring
De lokale aktører har efterfølgende haft lejlighed til at kommentere referat og justeret materiale. Vedr. opfølgningen på dialog med Fjordklyngerådet er opsamlingen herfra suppleret af Fjordklyngerådet.
 
 
Beskrivelse
På mødet med lokale aktører faldt flere bemærkninger til første udkast til samarbejdsaftaler med henblik på at forenkle konceptet.  Et nyt udkast, der skal imødekomme bemærkningerne, er vedlagt som bilag 1, og et oplæg til visuel præsentation af tankerne som bilag 2. Endvidere vedlægges den tidligere udgave af aftalerne, bilag 3 og Landdistriktsudvalgets fastlæggelse af tilskudsstørrelser m.v., bilag 4.
 
Det fremkom på mødet med de lokale aktører, at der fra de lokale aktører var opbakning til grundtanken om aftaler, herunder en skriftlig forventningsafstemning og tydeliggørelse af den gensidige forpligtelse. Det er varierende, hvor stort et behov, der opleves for formalisering, nogle oplever allerede et velfungerende gensidigt forpligtende samarbejde mellem lokalsamfund og kommune.
 
Der blev også udtrykt bekymring for, at man som ”talerør” skal tage imod kritik m.v. fra andre i byen.
 
Nye talerør og samarbejder vurderes oftest at ville opstå ved en konkret anledning fx gennemførelse af et projekt.
 
I forhold til de konkrete udkast bemærkede lokalområderne:
· Det opleves som uklart, om dette er yderligere ”bureaukrati”. Det skal tydeliggøres, at det kan være en eksisterende forening, der er talerøret og at det ikke er én person.
· Der kan i nogle områder være et ønske om, at ”talerøret” kan være uformelt
· Fokus på områdets generelle udvikling resulterer i forskellige holdninger til, om idrætsforeninger, jagtforeninger m.v. skal inddrages og hvordan. Når et talerør skal vise tilstrækkelig opbakning, hvem skal det så som minimum være fra?
· Kompleksiteten stiger generelt med størrelsen af område og antallet af foreninger
· Navnet ”talerør” bør genovervejes, så man ikke risikerer sammenblanding med fx Viborg Landsbysammenslutning, som er talerør for lokalområder bredt set/samlet.
 
Der er også udtrykt undren over, at beløbet til etablerede ”talerør” ikke, som tilskuddet til de nye, er gradueret efter størrelse på området.
 
Aftalen omhandler forholdet mellem Viborg Kommune og lokalområdet og Landdistriktsudvalget kan således ikke på egen hånd indgå aftalerne, men skal have hele Byrådet/øvrige udvalgs opbakning hertil.
 
Fremme af etableringen af talerør kan ske på flere måder:
1.  Lade initiativer alene komme nedefra
2. Udsende en opfordring til at organisere sig lokalt (få klarhed over om man har en samlende organisering) eller i klyngesamarbejder, fx også gennem konferencen til marts.
3. Understøtte organiseringen ved at prioritere områder med en klar organisering (samarbejdsaftale med et talerør):
 • Hvis området fx skal indgå i kommende processer vedr. lokale udviklingsplaner
 • Hvis området skal opnå støtte fra (nogle af) landdistriktsudvalgets puljer
 • Hvis området skal modtage målrettet information fra kommunen
 
Vedr. organisering kan udvalget ønske at opfordre til samarbejde, der går længere end den enkelte landsby fx klyngesamarbejde. Til brug for drøftelsen af, om dette er et område som Landdistriktsudvalget aktivt ønsker at gå ind på, er udarbejdet en opsamling på udvalgets drøftelse med Fjordklyngerådet, bilag 5.
 
 
Alternativer
Intet
 
 
Tidsperspektiv
Intet
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Evt. tilskud finansieres fra Landdistriktsudvalgets dispositionssum.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet
Bilag

Sagsid.: 18/42742
Resume
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at det meddeles Gullev Borgerforening, at de kan tildeles et tilskud på 2.000 kr., når en samarbejdsaftale er indgået, efter Landdistriktsudvalgets endeligt godkendte koncept.
Beslutning i Landdistriktsudvalget den 30-10-2018
Landdistriktsudvalget besluttede,
 
1. at det meddeles Gullev Borgerforening, at de kan tildeles et tilskud på 2.000 kr., når en samarbejdsaftale er indgået, efter Landdistriktsudvalgets endeligt godkendte koncept.
Sagsfremstilling
Historik
Intet
 
 
Inddragelse og høring
Intet
 
 
Beskrivelse
Ansøgningen om tilskud til Gullev Borgerforening skal ses i sammenhæng med den forudgående sag på dagens møde.
 
Gullev Borgerforening er den eneste forening i byen. 75 % af de 103 indbyggere i byen er medlemmer af borgerforeningen.
 
Til orientering var Gullev i 2017 nomineret som Årets Lokalområde bl.a. begrundet i det store frivillige arbejde bl.a. omkring renovering af forsamlingshuset.
 
I forhold til de vedtagne rammer vil foreningen, som en eksisterende forening, være berettiget til et tilskud på 2000 kr.
 
Det skal afgøres om tilskuddet forudsætter en indgået/underskrevet samarbejdsaftale. Det vil kræve at tilskuddet afventer, da samarbejdsaftalen ikke er drøftet med øvrige udvalg m.v.
 
 
Alternativer
Intet
 
 
Tidsperspektiv
Intet
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Et evt. tilskud på 2000 kr. tages fra Landdistriktsudvalgets dispositionssum.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet
Bilag

Sagsid.: 18/9747
Resume
Alle udvalg udarbejder 3 gange årligt en budgetopfølgning hhv. 31. marts, 30. juni og 30. sept.
Udvalgenes opfølgninger samles efterfølgende i en fælles sag, der forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet. I denne fælles sag kan det ses, om der forventes økonomisk balance for hele Viborg Kommunes regnskab.
 
I denne sag er det forventede regnskabsresultat for Landdistriktsudvalgets ansvarsområder opgjort pr. 30. sept. 2018 og sammenholdt med det oprindelige og det korrigerede budget, lige som afvigelser i forhold til budgetopfølgningen opgjort pr. 30. juni 2018 er vist.
 
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår, at Landdistriktsudvalget indstiller til Byrådet (via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),
 
1. at budgetopfølgningen pr. 30. sept. 2018 godkendes.
 
2. at det drøftes, om der skal reserveres en ramme af Landdistriktsudvalgets dispositionssum til opfølgning på de fire pilotbyer/projekter
 
Beslutning i Landdistriktsudvalget den 30-10-2018
Landdistriktsudvalget besluttede at indstille til Byrådet,
 
1. at budgetopfølgningen pr. 30. september 2018 godkendes
 
2. at reservere en ramme af Landdistriktsudvalgets dispositionssum til opfølgning på de fire pilotbyer/projekter.
Sagsfremstilling
Historik
Intet
 
 
Inddragelse og høring
Intet
 
 
Beskrivelse
I den efterfølgende tabel 1 er det forventede regnskabsresultat for Landdistriktsudvalgets ansvarsområder opgjort pr. 30. sept. 2018 og sammenholdt med både det oprindelige og det korrigerede budget samt det forventede resultat ved den seneste budgetopfølgning (30. juni 2018). 
 
I sagsfremstillingen er alene redegjort for de væsentligste forventede afvigelser i forhold til udvalgets korrigerede budget, der er det aktuelle budget, som udvalget kan disponere inden for.
 
Det korrigerede budget er det oprindelige budget korrigeret for eventuelle omplaceringer og tillægsbevillinger - herunder overførsler af uforbrugte budgetbeløb fra 2017.
 
 
 
 
Mio. kr. (minus = indtægter)
Budget
Forventet
regnskab
Forventet afvigelse
 
 Oprindeligt
 Korrigeret
 30. sept.
I forhold til oprinde-ligt budget (kol 1)
I forhold korr.bud-get (kol. 2)
Forskel på forv.
regnskab 30.06 og 30.09
 (minus = mindreudg. pr. 30.09)
 
1
2
3
4
5
6
Drift
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Serviceudgifter
1,5
2,5
1,5
0,0
-1,0
-0,9
 Landdistrikter
1,5
2,5
1,5
0,0
-1,0
-0,9
Serviceudgifter i alt
1,5
2,5
1,5
0,0
-1,0
-0,9
 
 
 
 
 
 
 
Anlæg
 
 
 
 
 
 
Anlæg, skattefinansieret
10,7
22,9
12,6
1,8
-10,3
-3,0
 
 
 
 
 
 
 
Drift og anlæg i alt
12,2
25,4
14,1
1,9
-11,2
-3,9
Tabel 1
 
KONKLUSION
Der forventes et mindreforbrug på 1 mio.kr. på driften. De 0,9 mio. kr. heraf er mindreforbrug på Landdistriktsudvalgets dispositionssum, hvor der endnu ikke er taget endelig stilling til anvendelsen.
 
ANLÆG
Der er mindreforbrug på anlæg på 10,3 mio. kr. Flere af anlægsprojekterne afventer borgerinddragelse før de kan færdiggøres. Desuden blev der overført store mindreforbrug fra 2017.
En mere detaljeret redegørelse for afvigelser kan ses i vedlagte bilag nr. 1.
 
Mindreforbruget på dispositionssummen på de 900.00 kr. er en naturlig følge af, at Landdistriktsudvalget først er etableret i år og de økonomiske konsekvenser af udvalgets beslutninger først vil udmøntes senere. I forlængelse heraf bør det drøftes, om der skal reserveres midler eksempelvis til opfølgning i byer, der har været en del af en proces vedr. lokale udviklingsplaner og som efter lokal modning af ideer fx kan have behov for professionel hjælp til konkretisering af projekter (tegninger m.v.).
 
 
Alternativer
Intet
 
 
Tidsperspektiv
Intet
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet


Bilag

Sagsid.: 18/50118
Resume
Byrådet afholdt temamøde om styringsmodellens første tema ”Sundhed” 5. september 2018 og 10. oktober 2018 om ”Læring og Uddannelse” samt ”Oplevelser og Fællesskaber”. Med baggrund i opsamling herfra drøfter udvalget indledningsvis indsatser, som kan understøtte disse målsætninger. Emnet vil igen blive drøftet på mødet i november (og kommende møder).
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at det indledningsvist drøftes, hvilke indsatser udvalget vil udpege for at understøtte byrådets målsætninger indenfor temaerne ”Sundhed”, ”Læring og uddannelse” samt ”Oplevelser og fællesskaber”
Beslutning i Landdistriktsudvalget den 30-10-2018
Landdistriktsudvalget besluttede at udsætte drøftelsen og tage denne i sammenhæng med øvrige temaer på et længere møde.
Sagsfremstilling
Historik
Intet
 
 
Inddragelse og høring
Intet
 
 
Beskrivelse
På temamøderne har Byrådet drøftet – såvel i grupper som i plenum – temaerne vedr. ”Sundhed”, ”Læring og Uddannelse” og ”Oplevelser og Fællesskaber”, herunder hvilke målsætninger, som skal være gældende for temaerne.
 
Opsamlinger på drøftelserne vedr. Sundhed er vedlagt som bilag. Opsamlingen vedr. de to øvrige temaer forventes udsendt fra Stabs- og Byrådssekretariatet inden Landdistriktsudvalgets møde.
 
På baggrund af de formulerede målsætninger drøftes temaerne indledningsvis med henblik på at kunne komme med forslag til indsatser (gerne tværgående), der kan understøtte disse målsætninger.
 
 
Alternativer
Intet
 
 
Tidsperspektiv
Målsætninger til de øvrige to temaer drøftes på temamøder den 21. november 2018. Efter temamøderne drøfter fagudvalgene indsatser for de enkelte temaer.
 
Når alle temaer er drøftet på temamøder og i fagudvalg, og der er formuleret målsætning og indsatser, vil der ske en samlet drøftelse i byrådet og på plankonferencen i april 2019 inden endelig godkendelse af den samlede styringsmodel.
 
         
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet
Bilag

Sagsid.: 18/1542
Sagsfremstilling
Historik
Byrådet vedtog i møde 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.
 
 
Inddragelse og høring
Intet
 
 
Beskrivelse
Mødelisten (bilag 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
Hvis Landdistriktsudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.
 
 
Alternativer
Intet
 
 
Tidsperspektiv
Intet
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens § 16, stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra Byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.


Bilag

Sagsid.: 18/1505
Sagsfremstilling
Formanden har modtaget en henvendelse fra en borger i Skals vedrørende behov for seniorboliger i Skals med forslag om konkret placering. Henvendelsen er besvaret fra Teknik & Miljø med henvisning til, at Byrådet i efteråret træffer beslutning om sådant på baggrund af vurdering af behov og ønsker fra boligselskaberne, og at der allerede er planmæssige muligheder for seniorboliger i Skals.
 
Formanden har modtaget en henvendelse fra Frederiks med ”rykker” vedr. områdefornyelse. Dette er besvaret fra Teknik & Miljø med henvisning til, at sagen behandles på kommende møde.
 
Formanden har modtaget en henvendelse fra en borger i Vammen vedr. vedligeholdelse af områdefornyelse og med fokus på vanding af træer. Vedr. sidstnævnte stiller borgeren spørgsmålstegn ved, om Viborg og oplandsbyer behandles lige. Henvendelsen er oversendt til besvarelse i Teknik & Miljø.
 
Formanden holder lørdag den 27. oktober et oplæg på en konference for ildsjæle i tre himmerlandske kommuner under titlen og beskrivelsenOrganisering på landdistriktsområdet - erfaringer fra Viborg Kommune. I forbindelse med kommunalvalget i 2017 besluttede man i Viborg Kommune at etablere et fast politisk Landdistriktsudvalg med 7 centrale byrådspolitikere. Formålet er at sætte mere fokus på området. Udvalgsformand Mette Nielsen vil redegøre for processen og de foreløbige resultater af udvalgets arbejde, samt de fremadrettede perspektiver.”
 
Landdistrikternes Fællesråd har indkaldt til ekstraordinært årsmøde, med baggrund i et ønske om at tilbyde LAG’erne at blive medlemmer. Viborg Kommune kan stille med tre medlemmer. Tilbagemeldingsfristen er den 9. november.