You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

tirsdag den 27. november 2018 kl. 18:00

Mødested Hersom Forsamlingshus
Udvalg Landdistriktsudvalget
Mødedeltagere Anders Jensen, Elo Nielsen, Johannes Vesterby, Kim Dongsgaard, Martin Sanderhoff, Mette Nielsen, Peter Juhl
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 18/7458
Resume
Landdistriktsudvalget får besøg af LAG-koordinator Lene Foged og formand for bestyrelsen i LAG Skive-Viborg Jens Poulsen.
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at det fremtidige samarbejde drøftes
Beslutning i Landdistriktsudvalget den 27-11-2018
Formand for LAG Skive-Viborg introducerede LAGs arbejde og gav konkrete eksempler på projekter særligt indenfor erhverv. Bestyrelsen forsøger at nytænke bl.a. forskellige former for samarbejde. Hvis udvalget bliver opmærksom på potentielle projekter, er det en fordel at henvise til koordinatoren, som kan støtte i processen.
 
Det blev aftalt, at i denne periode vil fremtidige fælles møder være efter behov fx ved evt. udvikling af fremtidig strategi.
Sagsfremstilling
Historik
Landdistriktsudvalget havde på sit møde den 20. marts 2018 besøg af den tidligere formand og koordinator, som i mellemtiden er blevet afløst af dagens gæster.
 
 
Inddragelse og høring
Ingen
 
 
Beskrivelse
Ved det seneste besøg fra LAG-koordinator og formand var Landdistriktsudvalget optaget af de unikke muligheder, som LAG-midlerne har for at støtte erhvervsprojekter.
 
På mødet vil gæsterne give eksempler på erhvervsprojekter fra Viborg Kommune med henblik på, en drøftelse af perspektiverne i flere sådanne projekter fra kommunen. Baggrunden herfor vil være en kort gennemgang af midler og resterende midler fra LAG Skive-Viborg.
 
Endelig vil gæsterne give et kort blik mod fremtiden for LAG.
 
 
Alternativer
Intet
 
 
Tidsperspektiv
Intet
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet


Sagsid.: 18/7458
Resume
Planlægning af første runde borgermøder 2019 og eksterne gæster.
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at de foreslåede elementer i mødeplan 2019 godkendes
Beslutning i Landdistriktsudvalget den 27-11-2018
Landdistriktsudvalget godkendte de foreslåede elementer i mødeplanen. Udvalget foreslog, at fremover bliver møderne en blanding af nuværende mødeform med lokale borgermøder og temamøder, hvor både helt nye temaer og udvalgets hidtidige beslutninger om fx talerør og borgerdrevne lokale udviklingsplaner drøftes med repræsentanter fra involverede lokalområder.
Sagsfremstilling
Historik
Landdistriktsudvalget har på mødet den 29. maj 2019, sag 5, i forhold til gæster besluttet,  at invitere Viborg Landsbysammenslutning 1-2 gange om året og tilsvarende gæster fra LAG og erhvervsorganisationer.
 
 
Inddragelse og høring
Mødedatoerne er clearet med de gæster, der er foreslået i første halvår.
 
 
Beskrivelse
Af tabellen ses, hvilke steder der er modtaget invitationer fra og indgået foreløbige aftaler med, sammen med forslag til gæster og særlige temaer:
 
Mødetidspunkt
Sted
Gæster/særligt tema
8. januar
Låstrup (Værestedet)
 
29. januar (kort møde)
Rådhuset
 
26. februar
(forlænget – start kl. 16)
 
Tema ny styringsmodel
Forberede konference
5. marts
Energimuseet, Tange
Konference
26. marts
Rødding
ViborgEgnens Handelsråd
30. april
Vejrumbro
VIBLAND
 
Med denne plan er besøgssteder fastlagt et stykke ind i 2019, og der er samtidig mulighed for efter konferencen den 5. marts at fastlægge en ny række besøg. VIBLAND inviteres endvidere til oktober mødet. I efteråret kan Erhvervsrådet inviteres. 
 
På seneste møde besluttede udvalget, at der skulle fastlægges et særligt temamøde til drøftelser af den nye styringsmodel. Det foreslås, at dette kan ske på februar mødet, som samtidig kan afholdes på Rådhuset. Alle de invitationer, der pt. er modtaget fra lokalområder, er indarbejdet i mødeplanen.
 
 
Alternativer
Der kan vælges andre besøgssteder. Der kan fastlægges en anden dato for temamødet.
 
 
Tidsperspektiv
Intet
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet


Sagsid.: 18/24367
Resume
Forvaltningen er blevet opmærksom på evt. uhensigtsmæssige virkninger af beslutningerne om tilskud til talerør.
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at problemstillingen drøftes
Beslutning i Landdistriktsudvalget den 27-11-2018
Landdistriktsudvalget drøftede problemstillingen. Når der er etableret en overlægger som fx Fjordklyngerådet, er det alene det talerør, der skal støttes og ikke byer, der er organiseret under.
 
Ordningen skal evalueres i første halvår 2019.
Sagsfremstilling
Historik
Landdistriktsudvalget drøftede på mødet den 30. oktober 2018, sag 6, justering af samarbejdsaftaler.
 
 
Inddragelse og høring
Intet
 
 
Beskrivelse
Landdistriktsudvalget har besluttet at understøtte de lokale organiseringer, der vil tage del i ansvaret for den samlede udvikling af et lokalområde. Hensigten er både at styrke samarbejdet internt i lokalområder, mellem lokalområder og mellem lokalområder og kommunen.
 
Hvis man ønsker at indgå en samarbejdsaftale og modtage tilskud, skal ansøger:
- Redegøre for hvilket område organiseringen dækker
- Redegøre for sit samspil med andre organiseringer i området og medsende erklæringer
fra disse gående på, at man også ser ansøger som den samlende part for den generelle
udvikling i lokalsamfundet
- Afholde minimum et møde årligt, som er åbent for alle borgere i lokalsamfundet, hvor
forhold af betydning for den generelle udvikling i området kan debatteres.
 
Tilskuddets størrelse afhænger af, hvilken fase ansøger er i. Hvis ansøger er nystartet kan i opstartsåret opnås et tilskud afhængigt af størrelsen, til etableringsudgifter.  
 
Ansøger definerer selv området og dette kan bestå af én eller flere landsbyer. Tilskuddet afspejler størrelsen:
Områder der dækker over 1000 indbyggere: 10.000 kr.
Områder med 500 – 1000 indbyggere: 7.500 kr.
Områder med 200 – 500 indbyggere: 5.000 kr.
Områder med 50 -  200 indbyggere: 2.500 kr.
 
Hvis ansøger er veletableret kan alene opnås et tilskud på 2000 kr. årligt, som skal understøtte afholdelse af fx det årlige møde.
 
På den baggrund vil der være et økonomisk incitament for de seks byer i Fjordklyngen til at søge og være selvstændige talerør for den enkelte by, som hver ville kunne få 2.000 kr., samlet 12.000 kr. (6 x 2.000 kr.). Fjordklyngen vil som talerør for det samlede område kunne opnå samme beløb, i alt 2.000 kr.
 
Alternativer
Beslutningen kan justeres, så tilskuddet ydes pr. by (over 50 indbyggere), der indgår i talerøret, evt. med mindre tillæg for koordinering.
 
 
Tidsperspektiv
Intet
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet


Sagsid.: 18/46719
Resume
For at evaluere sekretariatsbetjeningen af byråd og udvalg er der gennemført en spørgeskemaundersøgelse. Undersøgelsen præsenteres med særligt fokus på sekretariatsbetjeningen af Landdistriktsudvalget.
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at Landdistriktsudvalget med udgangspunkt i evalueringen drøfter sekretariatsbetjeningen af udvalget.
Beslutning i Landdistriktsudvalget den 27-11-2018
Landdistriktsudvalget drøftede evalueringen af sekretariatsbetjeningen af udvalget.
Sagsfremstilling
I 2013 blev der gennemført en evaluering af betjeningen og serviceringen af byrådet.
 
 
Inddragelse og høring
Intet
 
 
Beskrivelse
I lighed med evalueringen i 2013 har direktionen og sekretariaterne valgt at gennemføre en lille "temperaturmåling" af sekretariatsbetjeningen af byråd og udvalg, så man kan udvikle og forbedre betjeningen og serviceringen af byråd, udvalg og politikerne generelt.
 
Der blev på denne baggrund udsendt et spørgeskema til alle byrådsmedlemmer, som kunne besvares i perioden fra 26. september 2018 til 24. oktober 2018. Dette gav en svarprocent på 68%.
 
Spørgeskemaet indeholder indledningsvist generelle spørgsmål til alle byrådsmedlemmer om sekretariatsbetjeningen samt introduktionen til den nye byrådsperiode. Herefter har det enkelte medlem fået spørgsmål, der går på sekretariatsbetjeningen af det specifikke udvalg.
 
I forlængelse heraf er der udarbejdet en rapport, som kan ses i bilag 1.
 
Evalueringen viser, at der overordnet set er god tilfredshed med sekretariatsbetjeningen af byråd og udvalg.
 
 
Alternativer
Intet
 
 
Tidsperspektiv
Evalueringen drøftes i de øvrige fagudvalg 27.-29. november 2018 og i Økonomi- og Erhvervsudvalget 13. december 2018.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
IntetBilag

Sagsid.: 18/7458
Resume
I forbindelse med dagens udvalgsmøde afholdes et møde med borgere fra Hersom-Bjerregrav.
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at mødet drøftes
Beslutning i Landdistriktsudvalget den 27-11-2018
Landdistriktsudvalget drøftede mødet og de gode eksempler på lokalt initiativ, som blev fremhævet på mødet.
Sagsfremstilling
Historik
Ingen
 
 
Inddragelse og høring
Ingen
 
 
Beskrivelse
Der holdes møde med Hersom-Bjerregrav, som er et eksempel på en by, som i Landdistriktsudvalgets analyser på mange måder placerer sig rigtig positivt. Området er aktivt og har bl.a. på landdistriktsudvalgets møde i september fået støtte (Levende landsby ved Hersom-Bjerregrav Borgerforening) fra puljen til byforskønnelse i mindre byer til etablering af et lege- og multisportsområde og velkomstskilte, samlet ca. 475.000 kr.  Området har i flere omgange fået støtte fra denne pulje, se bl.a. oversigtskortet over støtte i årene 2012-2018 her.
 
Foreningerne i byen arrangerer fællesspisning forud for borgermødet med Landdistriktsudvalget.
 
Alternativer
Intet
 
 
Tidsperspektiv
Intet
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet


Sagsid.: 18/57052
Resume
Udvalget havde på sit møde d. 30. oktober 2018, pkt. 4, en indledende drøftelse af fremtidig anvendelse af midler indenfor ”byfornyelse i mindre byer”. Der var i udvalget ”enighed om, at puljerne i højere grad skal understøtte udvalgets politik og initiativer, herunder proces for lokale udviklingsplaner. På baggrund af drøftelsen udarbejder forvaltningen et konkret bud på fremtidig anvendelse af midlerne”.
 
I nærværende dagsordenspunkt er oplæg til anvendelse af budgetbeløbet for 2019. Den beslutning, udvalget træffer, skal følges op af et dagsordenspunkt for beslutning af, hvilke ansøgningskriterier og -procedurer, der skal være gældende for udmøntning af de vedtagne puljer. 
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at udvalget træffer beslutning om fordeling af rammebeløb der i 2019 skal finansieres af kontoen ”byfornyelse mindre byer” 
Beslutning i Landdistriktsudvalget den 27-11-2018
Direktør for Teknik & Miljø Hans Jørn Laursen deltog under behandlingen af punktet.
 
Landdistriktsudvalget besluttede følgende fordeling af rammebeløb 2019 fra kontoen ”Byfornyelse mindre byer”:
 
Rådighedsbeløb på konto ”Byfornyelse mindre byer” i 2019
4.719.000 kr.
2. Pulje byforskønnelse mindre byer
2.000.000 kr.
3. Pulje vedligeholdelse af arealer
200.000 kr.
4. Pulje til at samtænke byforskønnelse i anlægsprojekter
500.000 kr.
5. Pulje til projekter relateret til lokale udviklingsplaner
2.000.000 kr.
Opsummering
4.700.000 kr.
 
Sagsfremstilling
Historik
Budgetrammen for ”byfornyelse mindre byer” skal bl.a. finansiere nye områdefornyelser. Herudover er der for budgetårene 2019-21 5,1 mio. kr. til rådighed på ”Løft af områdefornyelse til 10 mio.”. Dette beløb skal bidrage til at finansiere kommende nye områdefornyelser.
 
Det daværende Teknisk Udvalg traf på mødet den 29. november 2017 (sag nr. 5) beslutning om, at der i 2018 skal igangsættes områdefornyelse i Frederiks. Landdistriktsudvalget behandler på mødet i dag en sag om bevilling til igangsætning af områdefornyelse i Frederiks og indenfor hvilken samlet budgetramme områdefornyelsen skal gennemføres.
 
Landdistriktsudvalget behandlede på mødet den 18. september 2018 (sag nr. 6) bl.a. en ansøgning om igangsætning af områdefornyelse i Mønsted. Udvalget vedtog, ”at beslutningen om områdefornyelse i Mønsted udsættes til efter landdistriktsudvalgets drøftelser af, hvordan midlerne til områdefornyelse skal anvendes fremadrettet, idet Mønsted også – sammen men tre andre byer – indgår i pilotprojektet om lokale udviklingsplaner. Pilotprojektet skal danne grundlag for fremtidige beslutninger om anvendelse af midler til udvikling i lokalsamfundene”
 
Når der er truffet en beslutning om gennemførelse af en områdefornyelse og fastlagt økonomisk ramme, bliver rammebeløbet for den pågældende områdefornyelse budgetlagt på egen konto. Der skal således ikke tages højde for finansiering af igangværende områdefornyelser.
 
Nuværende ordning
De puljer som ”byfornyelse mindre byer” udover områdefornyelserne hidtil har finansieret kan kort opsummeres således:
 
Puljen ”byforskønnelse mindre byer” har eksisteret siden 2012. Her har borgerforeninger eller andre foreninger, der repræsenterer et lokalområde, kunnet søge om støtte til mindre byforskønnelsesprojekter og trafikdæmpende foranstaltninger samt igangsætning af områdefornyelser. De årlige puljebeløb har været på mellem 1,6 og 3,5 mio. kr. Der er givet støtte til 141 projekter i mindre byer for i alt 20 mio. kr. Ansøgninger er indsendt efter politisk vedtaget ansøgningsprocedure og retningslinjer for behandling og er behandlet politisk efter udløb af ansøgningsfrist.
 
Pulje for ”Støtte til vedligeholdelse af arealer” har eksisteret siden 2014. Her har borgerforeninger eller andre foreninger, der repræsenterer et lokalområde, kunnet søge om støtte til indkøb af materiel til brug for lokale frivillige initiativer for drift og vedligeholdelse af offentligt tilgængelige arealer, der benyttes til fælles aktivitet og ophold. Puljen har været på mellem 200.000 og 500.000 kr. årligt. Der er imødekommet i alt 84 ansøgninger og tildelt støtte for et samlet beløb på 1,35 mio. kr. Ansøgninger er indsendt efter politisk vedtaget ansøgningsprocedure og retningslinjer for behandling. Ansøgningerne er behandlet løbende af forvaltningen i henhold til de vedtagne principper, indtil det til rådighed værende puljebeløb er opbrugt.
 
Puljen ”Samtænke byforskønnelse i anlægsprojekter” har eksisteret i siden 2016 med et samlet rådighedsbeløb på 2 mio. kr. I en række anlægsprojekter, f.eks. kloakfornyelse og udlægning af nyt slidlag, er det relevant at indtænke byforskønnelse. Dette sker f.eks. i forbindelse med igangværende og kommende kloakfornyelse i Tapdrup, Tastum, Ørum, Skringstrup og Nr. Rind samt ny asfaltbelægning i Ulbjerg. Indtil videre er der disponeret projekter for 1,6 mio. kr.
 
Puljen er ikke tilgængelig for eksterne ansøgere. Forvaltningen vurderer løbende, for hvilke anlægsprojekter puljen er relevant. Dette sker bl.a. i et tæt samarbejde med Energi Viborg.
 
Inddragelse og høring
Intet
 
Beskrivelse
Ny ordning
I forhold til ovenstående anbefaler forvaltningen følgende puljeopdeling i 2019:
 
  1. Pulje til områdefornyelse (finansieres i 2019 af ”Løft af områdefornyelse til 10 mio.”
  2. Pulje til byforskønnelse mindre byer
  3. Pulje til vedligeholdelse af arealer
  4. Pulje til at samtænke byforskønnelse i anlægsprojekter
  5. Pulje til projekter relateret til lokale udviklingsplaner (ny)
 
For at understøtte de lokale udviklingsplaner for kommunens mindre byer og landsbyer foreslås oprettet er ny pulje til realisering af nogle af de tiltag, udviklingsplanerne genererer. Udvalget har jf. beslutning på mødet den 30. oktober 2018 henvist til proces for lokale udviklingsplaner. Der gennemføres for øjeblikket pilotprojekt med fire lokalsamfund (Løvel, Løvskal, Mønsted og Ørum).
 
Udvalget skal senere beslutte under hvilke kriterier, puljen skal udmøntes. Endvidere om projekterne skal gennemføres som lokalt forankrede projekter eller gennemføres med Viborg Kommune som bygherre.
 
I 2019 vurderes der ikke at være behov for at ”byfornyelse mindre byer” skal finansiere nye områdefornyelser, da de vil kunne finansieret fra ”Løft af områdefornyelse til 10 mio.”. Til områdefornyelse er der i budget 2019 – 2022 afsat 6.839.000 kr. (Møldrup, Stoholm, Rødkærsbro, Klejtrup og Fjordklyngen). Der indstilles i anden sag anvendt yderligere 500.000 til områdefornyelse i Frederiks
 
Fordeling af ”byfornyelse mindre byer” for 2019, inkl. forventet overførsel fra 2018, foreslås således:
 
Rådighedsbeløb på konto ”Byfornyelse mindre byer” i 2019
4.719.000 kr.
2. Pulje byforskønnelse mindre byer
2.000.000 kr.
3. Pulje vedligeholdelse af arealer
200.000 kr.
4. Pulje til at samtænke byforskønnelse i anlægsprojekter
500.000 kr.
5. Pulje til projekter relateret til lokale udviklingsplaner 
2.000.000 kr.
Opsummering
4.700.000 kr.
 
 
Alternativer
Hvis udvalget ønsker at ”projekter relateret til lokale udviklingsplaner” skal udvikles og gennemføres alene på lokale initiativer, kan disse projekter integreres som en del af ansøgningerne til puljen ”byforskønnelse mindre byer”. Dette kræver en revidering af beskrivelsen af de nugældende kriterier for ansøgning.
 
Tidsperspektiv
Intet
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
I henhold til beslutning i nærværende sag, vil der efterfølgende blive udarbejdet et dagsordenspunkt der udover fastlæggelse af kriterier og ansøgningsprocedure også vil omhandle frigivelse af de respektive beløb fra ”byfornyelse mindre byer”, bevillingssag.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet


Sagsid.: 18/27469
Resume
Alhedens Borgerforening har søgt om, at der gennemføres områdefornyelse i Frederiks. Teknisk Udvalg traf på mødet den 29. november 2017 (sag nr. 5) beslutning om, at der i 2018 skal igangsættes områdefornyelse i Frederiks.
 
For at områdefornyelsen i Frederiks kan gennemføres, skal der frigives midler til første del af projektet, borgerinddragelse og programskrivning. Endvidere skal der skal træffes beslutning om den samlede økonomiske ramme for områdefornyelsen i Frederiks.
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller
 
1. at der udarbejdes program for Områdefornyelse Frederiks inden for en budgetramme på 4.500.000 kr.
 
Direktøren for Kultur & Udvikling forslår at udvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 500.000 kr. til kontoen ”Områdefornyelse Frederiks” med rådighedsbeløb i 2019
 
2. at udgiften på 500.000 kr. i 2019 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Pulje til områdefornyelse løftes til 10 mio. kr. årligt”
Beslutning i Landdistriktsudvalget den 27-11-2018
Direktør for Teknik & Miljø Hans Jørn Laursen deltog under behandlingen af punktet.
 
Landdistriktsudvalget besluttede,
 
1. at der skal udarbejdes program for Områdefornyelse Frederiks inden for en budgetramme på 4.500.000 kr.

Landdistriktsudvalget vil følge områdefornyelsen i Frederiks med interesse, som det første eksempel på områdefornyelse efter det statslige tilskud er faldet bort. Viborg Kommune vil herudover bistå i forhold til søgning af ekstern finansiering.
 
Landdistriktsudvalget besluttede endvidere at indstille til Byrådet,
 
1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 500.000 kr. til kontoen ”Områdefornyelse Frederiks” med rådighedsbeløb i 2019

2. at udgiften på 500.000 kr. i 2019 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Pulje til områdefornyelse løftes til 10 mio. kr. årligt”
 
Martin Sanderhof kunne ikke følge indstillingen og mente i stedet, at sagen skulle udsættes med henblik på bedre belysning af de økonomiske forhold.
Sagsfremstilling
Historik
I forbindelse med ansøgning til puljen ”Byforskønnelse mindre byer 2017” søgte Alhedens Borgerforening om opstart af områdefornyelse i Frederiks.
 
Teknisk Udvalg traf på sit mødet den 29. november 2017 (sag nr. 5) beslutning om, at der skal udføres områdefornyelse i Frederiks.
 
Uddrag fra beslutningen:
 
”at der i 2018 igangsættes områdefornyelse i Frederiks, idet der ikke er taget stilling til den økonomiske ramme henset til usikkerheden om statslig medfinansiering, som afklares i forbindelse med budgetforhandlingerne”.
 
Inddragelse og høring
Områdefornyelsen skal gennemføres i henhold til ”Lov om byfornyelse”. Her i er bl.a. krav om borgerinddragelse og fastsat, at der skal udarbejdes et program med tids- og budgetplan for de initiativer, der gennemføres i henhold til programmet.
 
 
I forbindelse med udarbejdelse af program for områdefornyelsen i Frederiks, skal der nedsættes en følgegruppe med repræsentanter bredt repræsenteret af byens foreningsliv og ildsjæle. Dette skal sikre lokal forankring og ejerskab af områdefornyelsens kommende initiativer.
 
Forvaltningen vil i samarbejde med en ekstern rådgiver, i tæt dialog med følgegruppen og med borgerinddragelse udarbejde et program for områdefornyelsen, der beskriver de initiativer der skal udføres i områdefornyelsesperioden.
 
Beskrivelse
 
I forbindelse med ansøgning om at komme i betragtning til en områdefornyelse indsendte Alhedens Borgerforening for Frederiks et idekatalog til kommunen med en plan for kommende projekter. Idekataloget er kommet i stand på baggrund af lokalt afholdte borgermøder i 2017.
Områdefornyelsen vil tage udgangspunkt i dette materiale, bilag 1.
 
 
Alternativer
Intet
 
 
Tidsperspektiv
 
Under forudsætning af Byrådets godkendelse, igangsættes der i januar 2019 borgerinddragelse og programskrivning for områdefornyelsen i Frederiks. Der vil forinden blive nedsat en lokal følgegruppe og valgt ekstern rådgiver.
 
Programskrivning og borgerproces har en tidshorisont på op til et ½ år. Der forventes forelagt et program med økonomi- og tidsplan samt frigivelse af budgetramme til endelig politisk godkendelse medio 2019.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Efter lovændringen, der trådte i kraft den 1. januar 2018, er midler til områdefornyelse en del af den samlede statslige udgiftsramme til byfornyelse.
De kommuner, der træffer beslutning om områdefornyelse fra og med 2018, skal ikke ansøge Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen særskilt om midler hertil. Lovændringen betyder, at den tidligere reservations- og godkendelsesproces er ophævet.
 
Forvaltningen vurderer, at gennemførelse af de nødvendige initiativer, der skal sikre målet med områdefornyelsen i Frederiks, kræver en samlet investering på 4.500.000 kr.
 
I budget for 2018 ligger rammebeløb for byfornyelse - 742.038 kr. - under Teknisk Udvalg. Direktøren for Teknik og Miljø indstiller, at udvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at den udmeldte byfornyelsesramme for 2018 anvendes som medfinansiering af områdefornyelse i regi af Landdistriktsudvalget. Anvendes den statslige udgiftsramme til byfornyelse på 742.038 kr. vil den kommunale egenfinansiering være på 3.757.962 kr.
 
Forvaltningen foreslår, at områdefornyelsen Frederiks finansieres via ”Løft af områdefornyelse til 10 mio. kr.” samt ”Byfornyelse mindre byer”
 
Bevilling af det endelige budget, i henhold til den fastsatte beløbsramme der i indstillingen er foreslået til i alt 4.500.000 kr., vil blive forelagt udvalget i forbindelse med godkendelse af programmet.
 
Gennemførelsen af områdefornyelse vil forløbe i årene 2019-2022.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet

Bilag

Sagsid.: 18/28971
Resume
Borgerdrevne lokale udviklingsplaner afprøves i fire pilotbyer og evalueres på et samlet møde den 9. januar, hvorefter udvalget præsenteres herfor på mødet ultimo januar.
 
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at forslaget om at træffe aftale med næste runde byer godkendes
 
2. at de foreslåede byer godkendes
Beslutning i Landdistriktsudvalget den 27-11-2018
Direktør for Teknik & Miljø Hans Jørn Laursen deltog under behandlingen af punktet.
 
Landdistriktsudvalget besluttede,
 
1. at godkende forslaget om at træffe aftale med næste runde byer

2. at godkende de foreslåede byer
 
Udvalget ønsker, at når det er muligt, sker der samtænkning mellem byer.
Sagsfremstilling
Historik
Intet
 
 
Inddragelse og høring
Intet
 
 
Beskrivelse
For at sikre at alle kommunens mindre byer og landsbyer som minimum kan deltage i en gennemgang af planerne for deres område i indeværende byrådsperiode, er det nødvendigt at have nye byer klar til at gå i gang efter pilotprojektet.
 
Forvaltningen foreslår at afholde et møde medio januar med 5-7 byer, for at gøre dem klar til den kommende proces.
 
Ligesom i pilotprojektet må det forventes, at byerne vil have behov for forskellige processer afhængigt af bl.a., hvor byen er i egne interne processer.
 
Der er byer, der allerede selv har meldt sig på banen med behov, der passer ind i konceptet. Begrundelserne for den enkelte by fremgår nedenfor.
 
I forlængelse af konferencen den 5. marts kan nye byer sættes i gang – med nedsættelse af styre/udviklingsgrupper, planlægning m.v. i andet kvartal 2019.
 
Vejrumbro
Byen har henvendt sig på baggrund af et oplevet behov for bl.a. flere byggegrunde og styrket adgang til åen.
 
Hjarbæk (og Vorde)
Byen er i gang med en opdatering og videreudvikling af borgerplanen, og der verserer forskellige forslag om byudvikling, ligesom der er modtaget konkrete forslag om tilretning af kommuneplanrammerne for de to byer.
 
Skals
En lang række projekter (børnehave, skole m.v.), som udvalget hørte om på borgermødet i Skals/Fjordklyngen, gør det relevant at få set på særligt den fysiske planlægning.
 
Frederiks
For at sikre opdateret plangrundlag for områdefornyelsen.
 
Kølvrå
Udvalget har tidligere vist interesse for udviklingen i byen. Boligselskaberne har købt den gamle skole i Kølvrå, og der skal ses på anvendelse heraf.

Samtidig er der i Karup processer i gang, hvor der arbejdes på at samle foreninger m.v. under en paraply, hvor de gerne vil invitere Kølvrå med. Afhængigt af udfaldet heraf er der behov for at understøtte et initiativ i området og evt. se byerne i sammenhæng. Sammenhængene vil skulle ses primært indenfor byens liv, idet Karup jo har gennemført områdefornyelse.
 
 
Alternativer
Der kan vælges andre byer, og udvælgelsen kan afvente landdistriktskonferencen.
 
 
Tidsperspektiv
Intet
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet            
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet


Sagsid.: 18/55050
Resume
Afslutning af anlægsregnskaber over 2 mio. kr. på Landdistriktsudvalgets område.
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår, at Landdistriktsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at anlægsregnskaberne godkendes.
Beslutning i Landdistriktsudvalget den 27-11-2018
Landdistriktsudvalget besluttede at indstille til byrådet,
 
1. at anlægsregnskaberne godkendes.
Sagsfremstilling
Historik
Intet
 
 
Inddragelse og høring
Intet
 
 
Beskrivelse
I henhold til Viborg Kommunes principper for økonomistyring påhviler det de udvalg, der administrerer anlægsbevillinger at udarbejde anlægsregnskab med tilhørende bemærkninger. For de anlægsprojekter, hvor bruttoudgifterne beløber sig til 2. mio. kr. eller mere, skal anlægsregnskaberne med bemærkninger godkendes særskilt af Byrådet. Såfremt udgifter beløber sig til under 2 mio. kr. kan regnskabet optages i årsregnskabet og godkendes sammen med dette.
 
Følgende anlæg under Landdistriktsudvalget er nu afsluttet.
 
Sted nr.
Anlægsprojekt
Netto bevilling
1.000 kr.
Forbrug
1.000 kr.
Afvigelse
(+) merforbrug
(-) mindreforbrug
364548
Bruunshåb Forsamlingshus / Multihus
3.000
2.829
-171
015222
Områdefornyelse i Vammen
3.121
-1.228
4.054
-1.697
932
-469
015354
Landsbypulje 2015
12.300
-7.400
12.262
-7.417
-38
-17
035105
Byforskønnelse mindre byer 2016
3.060
3.064
4
I alt
Afsluttede anlæg
21.481
-8.628
22.209
-9.114
728
-486
 
Bruunshåb Forsamlingshus/ Multihus
Mindreforbrug vedr. projekt Bruunshåb Forsamlingshus / Multihus skyldes refusion af tilskudsmoms.
 
Områdefornyelse i Vammen
Områdefornyelsen afsluttes med et samlet merforbrug på 463 t.kr. Dette skyldes hovedsageligt, at det meddelte tilsagn fra LAG på 1,2 mio. kr. ikke blev realiseret. Tilskud fra LAG blev 525 t.kr. mindre end forventet, da udgifter til blandt andet Park & Vej og museumsudgravninger ikke er refusionsberettigede som ellers budgetteret.
 
Landsbypulje 2015
Landsbypuljen 2015 afsluttes med mindre afvigelse på 55 t.kr. i mindreforbrug. Afvigelsen skyldes til dels enkelte nedrivninger af ejendomme har været billigere end forventet, samtidig har konsulentudgifter der ikke er refusionsberettigede ikke været så høje som forventet.  
 
Byforskønnelse mindre byer 2016
Projektet er gennemført med mindre afvigelse.
 
 
Alternativer
Intet
 
 
Tidsperspektiv
Intet
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
IntetSagsid.: 18/1542
Resume
I henhold til de af Byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd – herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste – skal Byrådet og udvalgene godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder.
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår,
 
1. at Landdistriktsudvalget tager stilling til mødelisten.
Beslutning i Landdistriktsudvalget den 27-11-2018
Landdistriktsudvalget godkendte mødelisten.
Sagsfremstilling
Historik
Byrådet vedtog i møde 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.
 
 
Inddragelse og høring
Intet
 
 
Beskrivelse
Mødelisten (bilag 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
Hvis Landdistriktsudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.
 
 
Alternativer
Intet
 
 
Tidsperspektiv
Intet
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens § 16, stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra Byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.


Bilag

Sagsid.: 18/1505
Resume
Landdistriktsudvalget tog orienteringen til efterretning.
 
Landdistriktsudvalget ønskede ikke at prioritere at deltage i Folkemødet med en stand.
 
Beslutning i Landdistriktsudvalget den 27-11-2018
Landdistriktsudvalget tog orienteringen til efterretning.
 
Landdistriktsudvalget ønskede ikke at prioritere at deltage i Folkemødet med en stand.
 
Afslutningsvis blev der taget afsked med Anders Jensen, som forventer, at det blev hans sidste møde.
Sagsfremstilling
Borgerhenvendelse
Formanden har besvaret en henvendelse fra en borger i Vammen om dels generelle betragtninger vedr. det frivillige arbejde i landdistrikterne, dels vanding af træer under sommerens tørke, sidstnævnte med bidrag fra Natur og Vand.
 
Kommunikation
På mødet den 18. september 2018, sag 4, drøftede Landdistriktsudvalget kommunikation med og mellem borgerne i lokalområderne og besluttede at forvaltningen arbejder videre med at revitalisere viborger.dk, styrke lokale facebookgrupper og kommunikation hermed og at arbejde videre med grundfortællingen.
 
Forvaltningen har i forlængelse heraf igangsat arbejdet med at sikre, at vi har de rette (opdaterede) kontakter i lokalområderne. Derudover har der været dialog med kommunens facebook/SOME organisation med Teknik & Miljø som case for at styrke viden om afsendermuligheder. Der er planlagt en mødeaften den 24. januar, hvor de lokale kontakter (og andre med interesse for emnet) inviteres til et møde om bl.a. revitalisering af viborger.dk (implementeringen af VIborger er sket) og mulighederne i brug af facebookgrupper. Vibland bidrager til at sprede budskabet.  I forhold til grundfortælling planlægges denne indtænkt i øvrig markedsføringsindsats bl.a. i forhold til salg af byggegrunde.
 
Deltagelse i Folkemødet på Bornholm som del af Landdistrikternes Fællesråds stand
Landdistrikternes Fællesråd har siden 2016 haft en stand til Folkemødet på Bornholm som har dannet rammen om et tværkommunalt samarbejde med deltagelse af fællesrådets medlemskommuner. Viborg Kommune er i lighed med andre medlemskommuner inviteret med, jf. vedlagte bilag.
 
 


Bilag