You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

tirsdag den 8. januar 2019 kl. 18:00

Mødested Kulturcenter Værestedet
Udvalg Landdistriktsudvalget
Mødedeltagere Elo Nielsen, Johannes Vesterby, Kim Dongsgaard, Kurt Johansen, Martin Sanderhoff, Mette Nielsen, Peter Juhl
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 18/13252
Resume
Landdistriktsudvalget har besluttet, at initiativer skal understøtte implementeringen af udvalgets politiske prioriteringer, dette skal også gælde kåringen af Årets Lokalområde.
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at Landdistriktsudvalget beslutter et tema for konkurrencen Årets Lokalområde 2019
Beslutning i Landdistriktsudvalget den 08-01-2019
Landdistriktsudvalget besluttede,
 
1. at Årets Lokalområde 2019 skal udvælges ud fra, at området har iværksat initiativer for at tiltrække nye borgere. Initiativerne skal skabes gennem samarbejde og fællesskab. Vækst gennem samarbejde.
Sagsfremstilling
Historik
I forbindelse med Landdistriktsudvalgets drøftelse af proces for kåringen af Årets Lokalområde den 20. marts 2018, sag 3, blev det besluttet, at konceptet evalueres forud for igangsætning af en ny runde.  
 
 
Inddragelse og høring
Intet
 
 
Beskrivelse
Årets Lokalområde er kåret hvert år siden 2008. Vinderen modtager en pengepræmie på 50.000 kr. og en sten med inskriptionen ”Årets Lokalområde i Viborg Kommune XXXX”. Der nomineres tre områder, og de to øvrige nominerede modtager hver 25.000 kr.
 
Årets Lokalområde er siden 2008 kåret ud fra områdets lokale engagement og evne til at få noget til at ske. Det foreslås, at der fremover hvert år vælges et mere specifikt tema, som deltagerne i konkurrencen vurderes ud fra det pågældende år. Temaerne tager udgangspunkt i Landdistriktsudvalgets politiske prioriteringer
 
Forslag til temaer kan være lokalområder som på eksemplarisk vis demonstrerer:
 
•        Stærkt og velfungerende samarbejde mellem alle foreninger i et lokalområde
•        Stærkt og velfungerende samarbejde mellem to eller flere lokalområder
•        Modeller for borgerinddragelse som rækker ud mod den enkelte borger og ikke kun de organiserede
•        Nyskabende kommunikation, som både binder lokalområdet sammen og rækker ud af dette
•        Nye modeller for mødesteder, som sikrer rammer for møder på tværs af generationer og interesser
•        Udvikling og gennemførelse af aktiviteter/projekter, som tager udgangspunkt i områdets egne styrkepositioner
 
Den nye model for konkurrencen medfører, at byer, der tidligere er kåret til Årets Lokalområde, igen kan deltage og komme i betragtning til prisen
 
Hvis modellen godkendes vil Landdistriktsudvalget senere få forelagt en konkret tidsplan for gennemførelse af konkurrencen i 2019. Udgangspunktet vil være samme proces, markedsføring og budget som de forudgående år.
 
Det foreslås, at udvalget tilsvarende vil få forelagt en konkretisering af temaet i form af en række spørgsmål, som ansøgere skal forholde sig til. For samarbejde mellem foreninger kan udover en generel beskrivelse af samarbejdsformen indgå spørgsmål om antal foreninger, der indgår, organisationsgrad (hvor mange i lokalområdet er medlem af en forening) og lign. For nyskabende kommunikation kan indgå spørgsmål som målgrupper og tilgængelighed af kommunikationen.
 
 
Alternativer
I stedet for at vælge et enkelt tema kan udvalget vælge flere/alle temaer og bede ansøgerne forholde sig til dem alle og efterfølgende vurdere ud fra, hvor mange af temaerne, som lokalområdet har præsteret noget særligt indenfor.
 
 
Tidsperspektiv
Konkurrencen med de nye kriterier formidles i maj 2019, før sommerferien, og besøgsrunde samt kåring finder sted i september 2019.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet

Sagsid.: 18/50118
Resume
Landdistriktsudvalget har besluttet at afholde et temamøde den 26. februar 2019 med udgangspunkt i Byrådets nye styringsmodel. En indledende drøftelse skal understøtte en hensigtsmæssig planlægning og gennemførelse heraf.
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1.  at planlægningen af temadagen drøftes
Beslutning i Landdistriktsudvalget den 08-01-2019
Landdistriktsudvalget drøftede planlægningen af temadagen.
Sagsfremstilling
Historik
Landdistriktsudvalget besluttede på sit møde den 30. oktober 2018, sag 9, at drøfte styringsmodellen i sammenhæng på et længere møde. Dette møde er nu planlagt til den 26. februar fra kl. 16 til kl. 22.
 
 
Inddragelse og høring
Intet
 
 
Beskrivelse
Byrådet har haft en række temadrøftelser om den fremtidig styringsmodel, og har løbende modtaget opsamlinger herfra. Styringsmodellen er grundlæggende tværgående i sin tænkning, med sigte på at skabe sammenhæng for borgerne.
 
Drøftelsen i februar skal derfor omkring alle temaer og mål.
 
Tilgangene hertil kan være flere fx:
-
Hvordan kan Landdistriktsudvalget med egne kompetencer og midler understøtte temaer og mål?
-
Hvordan skal Landdistriktsudvalget, som er nedsat med et særligt fokus på tværgående sammenhænge, bruge denne tilgang til at understøtte netop sammenhænge for borgerne?
-
Med udgangspunkt i et konkret mål, hvordan kan dette så realiseres?
 
Undervejs i drøftelserne har der været peget på et muligt konkret mål om vækst i alle byer med minimum 200 indbyggere. Følgende byer med over 200 indbyggere har ikke haft vækst i den seneste 10-årsperiode: Vinkel, Sparkær, Birgittelyst, Sønder Rind, Hvam, Rindsholm, Vridsted, Bruunshåb, Knudby, Sjørup, Kvorning, Møldrup, Kjeldberg, Skelhøje og Kølvrå. Der vedlægges som inspiration og baggrundsviden et kort udtræk af udvalgets analyser, som viser dette sammenholdt med ungeandel og socioøkonomi. Befolkningsprognosen forudser vækst for disse byer, men dette er alene baseret på modelforudsætninger som fx, at når ældre mennesker flytter, vil yngre husstande (større/med børn) flytte ind i de ledige boliger.
 
 
Alternativer
Intet
 
 
Tidsperspektiv
Intet
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet


Bilag

Sagsid.: 18/7458
Resume
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at opsamlingen drøftes
 
2. at fremtidige mødeformer drøftes
Beslutning i Landdistriktsudvalget den 08-01-2019
Landdistriktsudvalget drøftede opsamlingen.
 
Landdistriktsudvalget besluttede, at fremtidige møder skal gennemføres som en kombination af
 
1. Borgermøder efter den nuværende model (med indledende oplæg fra lokale repræsentanter),
 
2. Temamøder,
 
3. Udpegning af sammenhængende lokalområder, hvor der kan være fælles udfordringer eller muligheder at drøfte og endelig
 
4. Besøg, hvor udvalget ser eksempler på gennemførte og kommende projekter i området.
 
Der skal til det kommende møde laves en årsplan, som giver mulighed for at udvalget løbende kan pege på temaer og steder, der ønskes besøgt.
Sagsfremstilling
Historik
Landdistriktsudvalget har drøftet en opsamling på de tre første borgermøder den 29. maj 2018, sag 6, og de efterfølgende tre møder den 18. september 2017, sag 5.
 
 
Inddragelse og høring
Intet
 
 
Beskrivelse
Opsamlingen på tværs af de tre byer Ørum, Stoholm og Bjerregrav viser nogle af de samme generelle problemstillinger, som Landdistriktsudvalget tidligere er stødt på fx ønsket om forskellige boliger og byggegrunde.
 
Derudover gør det forhold, at to af byerne er større, at også andre problemstillinger kommer frem fx behovet for at styrke handelslivet i byerne, som handler meget om lokal opbakning men også det miljø, der er og kan skabes fx gennem områdefornyelsen i Stoholm og Ørums ønske om et miljø på Torvet.
 
Derudover har borgermøderne også vist det naturlige fokus, man har på særlige lokale problemstillinger, fx (ny) skole i Stoholm, hvor spørgsmålet blev stillet: Skal vi smøre tyndt ud eller tage store beslutninger. På tidligere borgermøder har disse grundlæggende services ikke været så meget i fokus. Det afspejler den konkrete situation i den konkrete by. Et andet eksempel er et nedslidt klubhus i Bjerregrav.
 
Udvalget har ønsket, at der skal sættes fokus på positive erfaringer, som udvalget kan bære med videre. I forlængelse heraf er der en fortælling om organisering i de besøgte byer, som kan inspirere. Følgende elementer indgik (bl.a.), lidt forskelligt fra by til by:
-      Stærk tradition for lokalt engagement og frivilligt arbejde, som læres fra forældre til børn, og fra nabo til nabo
-      Organisering med (mange) foreninger og ikke mindst underliggende arbejdsgrupper
-      Foreningerne koordineret fx gennem et årligt møde
-      Stærke ”institutioner” bl.a. børnehus, skole, købmand, forsamlingshus.
 
Formen er i denne runde ændret, så udvalgets analyser for den enkelte by præsenteres indledningsvist, som et led i at synliggøre udvalgets analyser. Dette er blevet godt modtaget, og det kan overvejes at offentliggøre analyserne også på www.viborger.dk.
 
De fremtidige møder kan gennemføres som en blanding af følgende former:
-      Borgermøder efter den nuværende model bl.a. med udgangspunkt i analyser og kort oplæg om det, man er stolt af i byen.
-      Temamøder, som holdes i et lokalområde og annonceres bredt
-      Udpege områder af sammenhængende lokalområder, hvor der kan være fælles udfordringer eller muligheder, der kan drøftes
-      Besøg, hvor udvalget ser eksempler på gennemførte og kommende projekter i området.
 
Alternativer
Intet
 
 
Tidsperspektiv
Intet
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet


Sagsid.: 18/28971
Resume
Der gives en kort status på arbejdet med de borgerdrevne lokale udviklingsplaner inden Landdistriktsudvalget efter evalueringsmødet med pilotbyerne vil drøfte sagen på baggrund af en uddybet sagsfremstilling med forslag til næste skridt.
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at orienteringen tages til efterretning
Beslutning i Landdistriktsudvalget den 08-01-2019
Landdistriktsudvalget tog orienteringen til efterretning.
Sagsfremstilling
Historik
Landdistriktsudvalget besluttede på sit møde den 24. april 2018, sag 8, i forlængelse af udvalgets temadag at iværksætte udarbejdelse af borgerdrevne lokale udviklingsplaner, som blev præsenteret på temamødet med Byrådet den 16. maj. På mødet den 29. maj, sag 8, bekræftedes beslutningen om at igangsætte arbejdet.
 
På mødet den 14. august 2018, sag 8, fik udvalget en status på arbejdet og den 27. november, sag 8, godkendte udvalget, at igangsætte processen i yderligere fem byer.
 
Inddragelse og høring
Pilotbyerne er inviteret til et evalueringsmøde den 9. januar 2018 med følgende emner på dagsordenen:
-       Generelle oplevelser af processen, herunder muligheder for at tilpasse
-       Erfaringer med deltagere i Udviklingsgruppen
-       De enkelte elementer i processen
-       Oplevelsen af, hvad det har krævet at være en del af processen
-       Konferencen den 5. marts
-       Næste skridt
 
 
Beskrivelse
Udviklingsgrupperne fra pilotbyerne deltog i en opstartsworkshop den 29. august. Til opstartsworkshoppen var udarbejdet oplæg med udgangspunkt i bl.a. udvalgets understregning på mødet i april af at ”et led i processen er at udarbejde skabeloner og støtteværktøjer, som sikrer ensartethed og et kortfattet overblik”.
 
Efter afholdelsen af udviklingsworkshops (åbne borgermøder) har forvaltningen registeret de mange ideer i et regneark, som udviklingsgruppen har fået tilsendt sammen med et overblik.
 
Allerede opstartsworkshoppen viste, at de fire byer var forskellige steder i forhold til at udarbejde borgerdrevne lokale udviklingsplaner, og det har været vigtigt, at der på trods af udvalgets understregede behov for ensartethed har været muligt at nå frem til målet på forskellig vis.
 
Løvel har valgt selv at arbejde videre i forlængelse af den proces, der allerede var i gang i byen i samspil med en ekstern konsulent, og indholdet heraf er endnu ikke kendt. Forvaltningen har deltaget i et møde den 17. december med repræsentanter fra foreninger i Løvel, hvor emnerne var nogle af de samme som til udviklingsworkshops.
 
Mønsted havde i tiden op til pilotprojektet afholdt borgermøder med henblik på at søge om områdefornyelse og var derfor klar til at gå videre. Imidlertid havde de lokalt afholdte borgermøder ikke indeholdt en prioritering af de fremkomne ideer, og derfor blev der afholdt en workshop, hvor deltagere fra de forskellige arbejdsgrupper deltog. 
 
To byer Løvskal og Ørum har valgt at tage imod tilbuddet om støtte til afvikling af udviklingsworkshops (borgermøder) m.v. efter en fælles plan.
 
I fællesskab er identificeret strategiske pejlemærker for udviklingen i de to byer Løvskal og Ørum, som er drøftes i en fælles udviklingsdialog. Opsamlingerne fra disse udviklingsdialoger vedlægges til orientering. Tilsvarende for Mønsted er under udarbejdelse på baggrund af udviklingsdialogen her.
 
Forvaltningen har oplevet en god og ikke mindst i høj grad fælles proces i disse byer, som også har resulteret i en fokuseret plan for det videre arbejde jf. opsamlingen. 
 
 
Alternativer
Intet
 
 
Tidsperspektiv
Intet
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet


Bilag

Sagsid.: 18/7458
Resume
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at mødet drøftes
Beslutning i Landdistriktsudvalget den 08-01-2019
Landdistriktsudvalget drøftede mødet. De indledende oplæg fra de to lokale repræsentanter havde været rigtige gode, og gav et godt grundlag for de efterfølgende drøftelser.
Sagsfremstilling
Historik
Intet
 
 
Inddragelse og høring
Intet
 
 
Beskrivelse
I forlængelse af Landdistriktsudvalgets pressemeddelelse om at invitere i fællesskab inviterede Låstrup udvalget og inviterede Nr. Rind med.
 
Der er lagt op til den samme model, som ved de seneste møder, dog er der ikke socioøkonomiske data for de to byer, som har under 200 indbyggere, men alene et signalement.
 
 
Alternativer
Intet
 
 
Tidsperspektiv
Intet
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet


Sagsid.: 18/1542
Resume
I henhold til de af Byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd – herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste – skal Byrådet og udvalgene godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder.
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår,
 
1. at Landdistriktsudvalget tager stilling til mødelisten.
Beslutning i Landdistriktsudvalget den 08-01-2019
Landdistriktsudvalget godkendte mødelisten.
Sagsfremstilling
Historik
Byrådet vedtog i møde 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.
 
 
Inddragelse og høring
Intet
 
 
Beskrivelse
Mødelisten (bilag 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
Hvis Landdistriktsudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.
 
 
Alternativer
Intet
 
 
Tidsperspektiv
Intet
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens § 16, stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra Byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.


Bilag

Sagsid.: 18/59931
Sagsfremstilling
Fem veje til mere vækst på landet
Landdistrikternes Fællesråd har nedsat et Vækstudvalg. Parterne bag vækstudvalget består derudover af interesseorganisationerne Landbrug & Fødevarer, Danske Rederier, HORESTA, SMVdanmark.
 
Udvalget peger på fem veje til mere vækst på landet og har 18 anbefalinger til, hvordan regeringen kan skabe bedre rammevilkår for erhverv i landdistrikterne. Blandt anbefalingerne er bedre adgang til finansiering, styrket konkurrenceevne og bedre muligheder for rekruttering af kvalificeret arbejdskraft.
 
Resultaterne fra udvalgets arbejde vedlægges.
 
Kommunerne nævnes som aktør i følgende anbefalinger:
 
7. Kommunerne i samarbejde med staten iværksætter en kampagne for at tiltrække udenlandsk arbejdskraft til landdistrikterne, markedsføre styrker og stedbundne kva­liteter samt gøre det attraktivt for unge at bosætte sig i land- og yderkommunerne.
 
8. Kommunerne i forbindelse med udbud i højere grad im­plementerer en SMV-venlig udbudspolitik, så offentlige opgaver udbydes i en størrelse, som SMV’erne kan klare og på betingelser, som SMV’erne kan opfylde. I den for­bindelse bør udbud tilrettelægges, så samarbejdende virksomheder kan byde og vinde.
 
Og indirekte i anbefaling 11. Kommunerne får klarere og bedre rammer for at udrul­le digital infrastruktur til egne institutioner og medar­bejdere og samtidig får mulighed for at stille krav om dækning af underforsynede områder, herunder i sær­ligt i det åbne land.
 
 
Erhvervsministeriet har uddelt midler fra landdistriktspuljen igen
33 ansøgere fra hele landet har modtaget tilsammen 10,6 millioner kroner i støtte til projekter, der understøtter udviklingen i landdistrikter og på de små øer.
 
Projekterne spænder vidt fra at Thy Erhvervsforums projekt med at undersøge potentialerne i at etablere flere lejeboliger i landsbyer i vækst, over samme forenings forsøg med nye samarbejdsformer til konkrete turismeprojekter.
 
Alle projekterne kan ses på hjemmesiden livogland.
Bilag