You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

tirsdag den 26. februar 2019 kl. 16:00

Mødested M.1.4/rådhuset
Udvalg Landdistriktsudvalget
Mødedeltagere Elo Nielsen, Kim Dongsgaard, Kurt Johansen, Martin Sanderhoff, Mette Nielsen, Peter Juhl
Fraværende Johannes Vesterby
Bemærkninger

Sagsid.: 19/4969
Resume
Med udgangspunkt i en orientering om den fælles proces og spilleregler for årets budgetlægning tilrettelægger udvalget sin egen budgetproces. Herunder lægges der op til en indledende drøftelse af, om der er særlige temaer, som skal indgå og belyses nærmere i årets budgetlægning.
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,

1. at orientering om den fælles proces og spilleregler for budgetlægningen tages til efterretning,
 
2. at det drøftes, om der er særlige temaer, som skal indgå i udvalgets budgetlægning, og
 
3. at procesplanen for udvalgets egen budgetproces vedtages.
Beslutning i Landdistriktsudvalget den 26-02-2019
Landdistriktsudvalget besluttede,
 
1. at orientering om den fælles proces og spilleregler for budgetlægningen tages til efterretning,

2. at procesplanen for udvalgets egen budgetproces vedtages, og

3. at pege på, at Landdistriktsudvalgets budgetramme udfordres af den store efterspørgsel, der er fra landdistrikterne i forhold til de opgaver, som udvalget har i henhold til konstitueringsaftalen.
Fraværende:
Johannes Vesterby
Sagsfremstilling
Historik
Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog på mødet den 23. januar 2019 (sag nr. 1) spilleregler, procesplan og principper for årets budgetlægning.
 
 
Inddragelse og høring
Hoved-MED har drøftet den kommende budgetlægning på mødet 17. december 2018.
 
 
Beskrivelse
Spilleregler for budgetlægningen
 
Udvalgene udarbejder budgetforslag inden for de udmeldte rammer, der er beregnet ud fra de principper, som er godkendt af Økonomi- og Erhvervsudvalget.
Demografi på ældre-, dagtilbuds- og skoleområdet er udpeget som en særlig budgetudfordring, som byrådet skal finde finansiering til i budgetlægningen.
Øvrige budgetudfordringer skal det enkelte fagudvalg selv finansiere inden for eget budget.
Der skal i 2020 findes reduktionsforslag for 35,2 mio. kr., heraf 16,4 mio. kr. vedrørende statens moderniserings- og effektiviseringsprogram og 18,8 mio. kr. vedrørende en halv procent effektivisering jf. byrådets effektiviseringsstrategi. Opgaven med at finde disse reduktionsforslag er forankret i Økonomi- og Erhvervsudvalget, som vil blive forelagt et oplæg af direktionen. Direktionens oplæg vil både omfatte tværgående reduktionsforslag og forslag på de enkelte direktørområder. Som udgangspunkt skal det enkelte fagudvalg derfor ikke selv indregne reduktionsforslag i sit budgetforslag. Hvis et fagudvalg selv finder reduktioner i budgetlægningen, vil besparelsen herved tilfalde udvalgsområdet og kunne finansiere evt. udfordringer eller driftsønsker.
Udvalgenes servicerammer er endnu ikke reduceret i 2020. Reduktionen på 35,2 mio. kr. ligger foreløbigt under Økonomi- og Erhvervsudvalget som en ikke-udmøntet pulje. Udvalgenes servicerammer er reduceret med en halv procent årligt i 2021 til 2023, jf. byrådets effektiviseringsstrategi.
Spillereglerne for anlægsbudgettet er følgende:
  1. Udvalgene kan foreslå nye anlægsønsker i hele budgetperioden inden for uændrede rammer i hvert budgetår.
  2. Nye anlægsønsker skal være fuldt finansierede ved bortfald, reduktion eller udskydelse af eksisterende anlægsprojekter. Projekter kan ikke fremrykkes til 2019 for at finde finansiering, idet den statslige ramme også er under pres i 2019.
  3. Det er muligt at udskyde anlægsprojekter til 2024 for at finde fuld finansiering af nye anlægsønsker.
 
De restriktive krav skyldes, at der allerede er vedtaget et stort anlægsprogram som overstiger den forventede ramme, som staten fastsætter.
Særlige temaer i budgetlægningen:
 
Det drøftes, om der er særlige temaer, som udvalget ønsker belyst og drøftet i løbet af budgetlægningen. Særlige temaer vil fx kunne være økonomiske udfordringer. Hvis udvalget har nye initiativer på vej i 2020, som skal understøtte målsætningerne i byrådets nye styringsmodel, vil disse også kunne indgå som et særligt tema i budgetlægningen.
 
Byrådet vedtog den 19. december 2018 (sag nr. 36) de fem tværgående temaer i den nye styringsmodel samt en række målsætninger, der knytter sig til disse temaer. Temaerne er bæredygtighed, vækst og socialt ansvar, sundhed, læring og uddannelse samt oplevelser og fællesskaber. Udvalgenes arbejde med handlinger/initiativer, der skal understøtte disse målsætninger præsenteres for byrådet på plankonferencen. Her drøftes behovet for koordinering på tværs af udvalg og, hvilke handlinger/initiativer, der allerede vil kunne indgå i dette års budgetlægning.
 
Budgetprocessen
 
Udvalgets budgetlægningsproces følger den fælles procesplan, som Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte på mødet den 23. januar 2019 (sag nr. 1). Efter procesplanen skal fagudvalgene færdiggøre deres drifts- og anlægsbudgetter i juni.
 
Udvalgene tilrettelægger selv inden for denne tidsramme, hvornår de vil drøfte de forskellige temaer i budgetlægningen. Det planlægges også, hvordan MED-system og relevante interessenter skal inddrages i en dialog omkring budgetforslaget.
 
På baggrund af den fælles procesplan er der udarbejdet en procesplan for Landdistriktsudvalget. Procesplanen kan ses som bilag 1.
 
                                                        
Alternativer
Intet
 
 
Tidsperspektiv
Intet
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet


Bilag

Sagsid.: 19/5487
Resume
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at Den Centrale Pulje prioriteres til indvendige vedligeholdelses- og renoveringsopgaver,
 
2. at ansøgningsrunden annonceres i forlængelse heraf med ovennævnte kriterier.
Beslutning i Landdistriktsudvalget den 26-02-2019
Landdistriktsudvalget besluttede,
 
1. at Den Centrale Pulje prioriteres til indvendige vedligeholdelses- og renoveringsopgaver,
 
2. at ansøgningsrunden annonceres i forlængelse heraf med ovennævnte kriterier.
Fraværende:
Johannes Vesterby
Sagsfremstilling
Historik
Landdistriktsudvalget besluttede på sit møde 29. januar 2019, sag nr. 6, at fordele den samlede pulje til kommunens forsamlingshuse således, at 200.000 kr. afsættes til Den Centrale Pulje og restpuljen på 1.171.000 kr. fordeles ligeligt de 65 forsamlingshuse imellem.
 
På mødet 24. april 2018, sag nr. 1, besluttede Landdistriktsudvalget nye kriterier for tildeling af midler fra den centrale puljer, så der ikke længere støttes inventar men alene indvendige vedligeholdelses- og renoveringsopgaver.
 
Udvalget har endvidere jf. mødet 30. oktober 2018, sag nr. 5, bedt om et bud på en analyse af vilkår for og betydningen af forsamlingshuse/mødesteder, som en del af grundlaget for fremadrettet at anvende midler indenfor området. Dette bud afventer, at der udarbejdes en analyse af lokale aktivitetssteder, som kan styrke grundlaget for en analyse model. Analysen er bestilt af Kultur- og Fritidsudvalget på mødet 29. januar 2019, sag nr. 1, hvor der også lægges op til en dialog med Landdistriktsudvalget.
 
 
Inddragelse og høring
Intet
 
 
Beskrivelse
Sidste år besluttede Landdistriktsudvalget, at Den Centrale Pulje skulle prioriteres til indvendige vedligeholdelses- og renoveringsopgaver. Der gives ikke til det fulde beløb, men forudsættes en egenfinansiering på mindst 33%.
 
De få kommunale forsamlingshuse kunne fortsat søge tilskud til vedligehold, klimaskærm m.v., som ikke er omfattet af det kommunale vedligehold. Der bevilges ikke støtte til inventar.
 
 
Alternativer
Intet
 
 
Tidsperspektiv
Ansøgningsfristen flyttes fra 1. juni til 1. maj, da Landdistriktsudvalget allerede har møde 4. juni.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet


Sagsid.: 18/62702
Resume
Lokaldysten ønskes i år styrket med yderligere aktiviteter og opdaterede materialer.
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Landdistriktsudvalget den 26-02-2019
Landdistriktsudvalget tog orienteringen til efterretning. Landdistriktsudvalget ønsker at drøfte den politiske placering af denne og evt. andre opgaver og den tilhørende finansiering på et kommende fællesmøde med Kultur- og Fritidsudvalget.
Fraværende:
Johannes Vesterby
Sagsfremstilling
Historik
I 2019 er det 7. år i træk, at motionskonceptet Lokaldysten afvikles i samarbejde mellem forvaltningen og lokale frivillige. Løbene finder sted i de enkelte byer i perioden op til Snapsting. I 2018 deltog 15 byer.
 
 
Inddragelse og høring
De deltagende byer deltager i et evalueringsmøde. Det er bl.a. på baggrund af dette evalueringsmøde, at der foreslås indført en ”ærespræmie” til den by, der har avanceret mest i forhold til sin egen tidligere præstation, da det vurderes at være svært for de større landsbyer at vinde samlet set. Desuden er foreslået en ændret fordeling af præmiestørrelserne.
 
 
Beskrivelse
Som optakt til Viborg Snapsting holdes i forsommeren en række lokale arrangementer, hvor motion, samvær og fællesskab er i højsædet. Lokaldysten afvikles i samarbejde mellem lokale foreninger og forvaltningen. Løbene er blevet afholdt hvert år siden 2013, bl.a. ved hjælp af en række rekvisitter, der gør opmærksom på og fungerer som ramme for løbet.
 
Med henblik på fremover at kunne afvikle Lokaldysten, potentielt i flere og flere byer, er det hensigtsmæssigt at foretage nye investeringer til eventen. Investeringerne vedrører udgifter til rekvisitter til afvikling og synliggørelse af løbet, der er med til at give deltagerne og arrangørerne en god oplevelse. Kultur- og Fritidsudvalget behandler spørgsmålet om at øge bevillingen til Lokaldysten i 2019 fra 72.000 kr. til 110.000 kr. på deres møde 26. februar 2019. Udover nye rekvisitter skal midlerne anvendes til en ærespræmie på 2.000 kr.
 
Indholdsmæssigt vil lokaldysten blive styrket ved, at forvaltningen i samarbejde med DGI Midtjylland har igangsat et initiativ omkring opstart af nye gå- og løbefællesskaber i lokale byer. Dette sker ved at uddanne lokale gå- og løbeværter.  Initiativet tager udgangspunkt i de byer, der deltager i Lokaldysten. Formålet er at motivere de lokale borgere til at øge hyppigheden af aktivitet, så de også er aktive før og efter Lokaldysten. Desuden vil deltagerne i de nye gå- og løbefællesskaber blive tilbudt at deltage i Hærvejsmarchen 2019 til en særlig pris.
 
Endelig bemærkes, at Kultur- og Fritidsudvalget også vil drøfte, om konceptet for Lokaldysten kan udvides til også at omfatte lokalområder/kvarterer m.v. i Viborg. Der ville i givet fald være mulighed for at afvikle arrangementer sammen med boligselskaberne.
 
Lokaldysten – og styrkelsen heraf – spiller ind i forhold til en række af byrådets temaer og målsætninger bl.a. om fysisk aktivitet, færre ensomme, øget frivillighed og vækst i lokalområder med over 200 indbyggere.
 
Alternativer
Intet
 
 
Tidsperspektiv
Intet
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet


Sagsid.: 18/50118
Resume
Landdistriktsudvalget drøfter styringsmodellen og udvalgets handlinger og initiativer i forlængelse heraf.
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at udvalget drøfter styringsmodellen og tilknyttede handlinger og initiativer.
Beslutning i Landdistriktsudvalget den 26-02-2019
Landdistriktsudvalget drøftede styringsmodellen og udpegede de målsætninger, som udvalget finder særligt relevante for udvalgets arbejde. Herefter drøftede udvalget muligt tilknyttede indsatser og konkrete handlinger. På denne baggrund arbejder forvaltningen videre med materialet med henblik på præsentation af bearbejdet oplæg på førstkommende udvalgsmøde.
Fraværende:
Johannes Vesterby
Sagsfremstilling
Historik
Landdistriktsudvalget drøftede planlægningen af temamødet på sit møde 8. januar 2019, sag nr. 2.
 
 
Inddragelse og høring
Intet
 
 
Beskrivelse
Drøftelserne tager udgangspunkt i styringsmodellen. Drøftelsen vil være åben ud fra hovedspørgsmålene:
 
  • Generel drøftelse af de fem temaer og de samlede målsætninger. Hvilke er særligt relevante for Landdistriktsudvalget?
 
  • Hvilke igangværende initiativer har vi, der ”passer ind” i de nye målsætninger?
 
  • Hvilke nye handlinger og initiativer ønsker Landdistriktsudvalget at sætte i værk for at realisere målene?
 
Direktør Lars Stentoft, Kultur & Udvikling, vil være ”proceskonsulent” i forhold til drøftelsen for at give det samlede udvalg mulighed for at deltage i drøftelserne.
 
Styringsmodellen og en opsummering af Landdistriktsudvalgets hidtidige retningsgivende beslutninger og drøftede og kommende temaer er vedlagt.
 
 
Alternativer
Intet
 
 
Tidsperspektiv
Intet
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet


Bilag

Sagsid.: 19/3420
Resume
Mønsted og Omegns Lokalråd sendte i forbindelse med puljen ”Byforskønnelse mindre byer 2018” en ansøgning med oplæg til opstart af områdefornyelse i Mønsted. Landdistriktsudvalget vedtog på sit møde 18. september 2018, sag nr. 6, bl.a., ”at beslutningen om områdefornyelse i Mønsted udsættes til efter landdistriktsudvalgets drøftelser af, hvordan midlerne til områdefornyelse skal anvendes fremadrettet.
 
Der skal træffes beslutning om, hvorvidt der skal igangsættes en områdefornyelse i Mønsted. I givet fald skal der træffes beslutning om den samlede økonomiske ramme og frigives midler til opstart, borgerinddragelse og programskrivning.  
 
Direktør for Teknik & Miljø Hans Jørn Laursen deltager i behandlingen af punktet (kl. 19) og vil redegøre for den samlede budgetramme til byfornyelse i budget og overslagsår.
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller, at udvalget beslutter,
 
1. om der udarbejdes program for Områdefornyelse Mønsted inden for en budgetramme på 3.000.000 kr.
 
Direktøren for Kultur & Udvikling forslår, at udvalget, uafhængig af punkt 1, indstiller til byrådet,
 
2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 500.000 kr. til kontoen ”Områdefornyelse Mønsted” med rådighedsbeløb i 2019
 
3. at udgiften på 500.000 kr. i 2019 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Pulje til områdefornyelse løftes til 10 mio. kr. årligt”
Beslutning i Landdistriktsudvalget den 26-02-2019
Landdistriktsudvalget besluttede,
 
1. at der udarbejdes program for Områdefornyelse Mønsted inden for en budgetramme på 3.000.000 kr.
 
Landdistriktsudvalget besluttede endvidere at indstille til byrådet,
 
2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 500.000 kr. til kontoen ”Områdefornyelse Mønsted” med rådighedsbeløb i 2019
 
3. at udgiften på 500.000 kr. i 2019 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Pulje til områdefornyelse” løftes til 10 mio. kr. årligt.
Fraværende:
Johannes Vesterby
Sagsfremstilling
Historik
I forbindelse med puljen ”Byforskønnelse mindre byer 2018” var der bl.a. mulighed for at søge om opstart af større projekter, områdefornyelser. På denne baggrund indsendte Mønsted og Omegns Lokalråd en ansøgning om opstart af en områdefornyelse i Mønsted. Ansøgningen er udarbejdet på baggrund af en gennemført proces med borgermøder og arbejdsgrupper.
 
Sammen med ansøgningen er vedlagt en beskrivelse af den gennemførte borgerproces og beskrivelse af de initiativer, der ønskes gennemført. 
 
Ansøgningen blev behandlet af Landdistriktsudvalget på møde 18. september 2018, sag nr. 6. Her besluttede udvalget bl.a., ”at beslutningen om områdefornyelse i Mønsted udsættes til efter landdistriktsudvalgets drøftelser af, hvordan midlerne til områdefornyelse skal anvendes fremadrettet, idet Mønsted også – sammen med tre andre byer – indgår i pilotprojektet om lokale udviklingsplaner. Pilotprojektet skal danne grundlag for fremtidige beslutninger om anvendelse af midler til udvikling i lokalsamfundene.”
 
Landdistriktsudvalget besluttede på sit møde 27. november 2018, sag nr. 6, anvendelse af budget 2019 for kontoen ”Byfornyelse mindre byer” til fordeling på 4 puljer. Beslutningen er opfulgt af sag på udvalgets møde 29. januar 2019, sag nr. 1, vedrørende bevilling af beløbet samt vedtagelse af proces og principper for anvendelse af puljerne.
 
Landdistriktsudvalget besluttede endvidere på mødet 27. november 2018, sag nr. 7, at opstarte områdefornyelse i Frederiks med en indstilling til byrådet om frigivelse af 500.000 kr. fra kontoen ”Pulje til områdefornyelse løftes til 10 mio. kr. årligt” til brug for borgerinddragelse og udarbejdelse af program. Byrådet frigav beløbet på sit møde 19. december 2018, sag nr. 10. Kontoen for ”Pulje til områdefornyelse løftes til 10 mio. kr. årligt” har et restrådighedsbeløb på 835.000 kr. i 2019 til disponering.
 
 
Inddragelse og høring
Forud for indsendelse af ansøgningen har ansøgeren, Mønsted og Omegns Lokalråd gennemført en proces, der har sikret en bred borgerinddragelse af de initiativer, der er fremført i ansøgningen. I forbindelse med arbejdet med den lokale udviklingsplan for Mønsted, er der taget udgangspunkt i dette forarbejde.
 
Set i lyset af den gennemførte borgerinddragelse, vurderes der kun at være behov for en begrænset borgeinddragelse i forbindelse med en eventuel opstart af områdefornyelse i Mønsted.
 
 
Beskrivelse
En lang række af de initiativer, der er beskrevet, falder i tråd med de initiativer, der gennemføres i forbindelse med en områdefornyelse. Ved at gennemføre initiativerne som en områdefornyelse efter byfornyelseslovens retningslinjer sikres borgerinddragelse og sammenhæng mellem de enkelte initiativer via programskrivningen.
 
Områdefornyelsen vil tage udgangspunkt i den fremsendte ansøgning, bilag 1.
Den lokale udviklingsgruppe har, som led i forløbet med den lokale udviklingsplan, holdt et ”prioriteringsmøde”, hvor gruppen bag ansøgningen har prioriteret initiativerne i ansøgningen. Heraf kan man se, hvilke af ansøgningens forslag, ønsker og ideer der har højst prioritet. Resultatet fremgår af bilag 2.
 
Forvaltningen foreslår, at borgerne i løbet af arbejdet med lokale udviklingsplaner, vælger hvilke initiativer, skal indgå i en områdefornyelse.
 
 
Alternativer
Hvis de fremsendte ønsker om initiativer ikke gennemføres i forbindelse med en områdefornyelse, vil de kunne gennemføres ved ansøgninger til puljerne ”Byforskønnelse mindre byer” eller ”Projekter relateret til lokale udviklingsplaner”.
De økonomiske rammer for puljerne vil næppe kunne imødekomme ansøgninger om initiativer i samme omfang som gennemførelse af en områdefornyelse.
 
 
Tidsperspektiv
Under forudsætning af byrådets bevilling, igangsættes der i medio 2019 programskrivning for områdefornyelse i Mønsted.
 
Programskrivning og borgerproces vil kunne gennemføres inden udgangen af 2019. Der forventes forelagt et program med økonomi- og tidsplan samt frigivelse af budgetramme til endelig politisk godkendelse ultimo 2019. Realisering af områdefornyelsen i 2020-21.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Der kan efter den seneste ændring af lov om Byfornyelse ikke søges og opnås statsstøtte til områdefornyelse. Ministeriet har endvidere oplyst, at der for 2019 ikke udmeldes en statslig udgiftsramme til byfornyelse, som efter kommunalbestyrelsens beslutning kan anvendes til områdefornyelse, hvilket var tilfældet for rammen udmeldt i 2018.
 
Nye områdefornyelser skal således finansieres alene ved hjælp af kommunale midler.
 
Forvaltningen vurderer, at hovedparten af de initiativer der relaterer til trafiksikkerhed, grønne områder samt lege- og aktivitetsområder og som er beskrevet i ansøgningen og de lokale udviklingsplaner, vil kunne gennemføres for 3.000.000 kr.
 
Finansieringen vil kunne finansieres via kontoen for ”Løft af områdefornyelse til 10 mio. kr.” og ”Byfornyelse mindre byer”.
 
Bevillingen af det endelige budget fordelt på de kommende år, vil blive forelagt udvalget i forbindelse med godkendelse af programmet. Områdefornyelsen forventes gennemført i perioden 2020-2021.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet


Bilag

Sagsid.: 18/1542
Resume
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår,
 
1. at Landdistriktsudvalget tager stilling til mødelisten.
Beslutning i Landdistriktsudvalget den 26-02-2019
Landdistriktsudvalget godkendte mødelisten.
Fraværende:
Johannes Vesterby
Sagsfremstilling
Historik
Byrådet vedtog i møde 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.
 
 
Inddragelse og høring
Intet
 
 
Beskrivelse
Mødelisten (bilag 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
Hvis Landdistriktsudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.
 
 
Alternativer
Intet
 
 
Tidsperspektiv
Intet
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens § 16, stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra Byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.


Bilag

Sagsid.: 18/59931
Sagsfremstilling
Generalforsamling i Landdistrikternes Fællesråd
Landdistrikternes Fællesråd afholder generalforsamling 29. marts 2019 kl. 9.30 – 15.00 i Billund. Viborg Kommune har tre pladser og deltagelsen skal fastlægges. Programmet er vedlagt.

Foreløbig har Mette Nielsen og Elo Nielsen meldt interesse. Peter Juhl har ikke mulighed for at deltage.
 
Besøgsrunde og præmieoverrækkelse Årets Lokalområde 2019
I forlængelse af udvalgets behandling af sagen i januar er datoerne fastlagt til søndag 1. september 2019 (besøgsrunde) og præmisoverrækkelse lørdag 8. september 2019.  Der indkaldes via kalenderen.
 
Tilskud til talerør i Skelhøje
Skelhøje Borgerforening har indgået samarbejdsaftale og fået et tilskud på 2.000 kr. som talerør for Skelhøje (etableret forening). 
 
Landdistriktskonference – Udvikling i Fællesskab
Der gives en kort opdatering på konferencen 5. marts 2019.
 
Orientering om henvendelse fra Sdr. Rind


Bilag