You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

tirsdag den 30. april 2019 kl. 18:00

Mødested Vejrumbro Forsamlingshus
Udvalg Landdistriktsudvalget
Mødedeltagere Elo Nielsen, Johannes Vesterby, Kim Dongsgaard, Kurt Johansen, Martin Sanderhoff, Mette Nielsen
Fraværende Peter Juhl
Bemærkninger

Sagsid.: 19/1991
Resume
Dialog med VibLand om bl.a. det kommende års aktiviteter, rollefordeling og status på medfinansiering.
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at emnerne drøftes
Beslutning i Landdistriktsudvalget den 30-04-2019
Landdistriktsudvalget drøftede emnerne med VibLand.
 
VibLand redegjorde for det kommende års aktiviteter. Der var stor opbakning til kurserne, som skaber en direkte værdi for landsbyerne. Intentionen om at spille hinanden gode blev gentaget.
 
Landdistriktskonferencen skal gentages næste år tirsdag den 3. marts 2010, og det undersøges hvilke andre muligheder, der er for at holde et arrangement med samme niveau i andre dele af kommunen.
 
I forhold til ildsjæleprisen blev det besluttet, at repræsentanter fra VibLand deltager på kommende møde med henblik på konkretisering af ideen.
Fraværende:
Peter Juhl
Sagsfremstilling

Historik
Seneste dialogmøde med VibLand var den 30. oktober 2018, sag 1. På mødet den 29. januar 2019, sag 5 bevilgede udvalget tilskud til VibLand på 100.000 kr.

 
 

Inddragelse og høring
Dagsordenen er fastlagt i samspil med VibLand.

 
 
Beskrivelse
Landdistriktsudvalget og VibLand har aftalt løbende dialog. På dette møde vil dagsordenen være:
 
1. Indledning ved VibLand
Det kommende års arrangementer, status på medfinansiering m.v.
 
2. Gensidige forventninger og roller, Landdistriktsudvalget/VibLand
Generel drøftelse men også konkret i forhold til pkt. 1
 
3. Fælles evaluering af landdistriktskonferencen og et blik hen mod den næste
Landdistriktsudvalget tilkendegav umiddelbart på mødet i marts, at konferencen skal gentages næste år tirsdag den 3. marts 2020 på Energimuseet og med samme overordnede programskabelon, men at drøftelsen skal genoptages sammen med VibLand.
 
4. Ildsjæleprisen (materiale vedlagt)
Kommentarer til oplægget generelt
Tanker om en fælles bedømmelseskomité 
 
5. Evt.
 
 

Alternativer
Intet

 
 

Tidsperspektiv
I efteråret vil der igen være et dialogmøde med VibLand.

 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet

 
 

Juridiske og planmæssige forhold
Intet

 
Bilag

Sagsid.: 18/7458
Resume
I forbindelse med udvalgsmødet afholdes et åbent møde med borgere fra Vejrumbro.
 
 
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at mødet drøftes
 
Beslutning i Landdistriktsudvalget den 30-04-2019
Mødet blev drøftet – en usædvanlig positiv by, som kan noget helt særligt, som andre byer kan lære af.
Fraværende:
Peter Juhl
Sagsfremstilling

Historik

Mødet i Vejrumbro er fastlagt på mødet den 27. november 2018, sag 2.

 

 

Inddragelse og høring

Intet
 
 

Beskrivelse

På mødet vil repræsentanter for byen give et kort indledende oplæg, efter oplægget fra formanden for Landdistriktsudvalget. Efterfølgende vil der være drøftelser ved bordene.
 
Vejrumbro er i gang med at udarbejde en lokal udviklingsplan. På udviklingsworkshoppen den 19. marts 2019 deltog 78 personer, svarende til knap 20 pct. af byens indbyggere.
 
Bemærk at borgermødet afholdes i forsamlingshuset, Fælledvej 2 og Landdistriktsudvalgets møde holdes i Nørreåhuset, Hovedgaden 32. Der er under 200 meter mellem de to steder.

 

 

Alternativer

Intet

 

 

Tidsperspektiv

Intet
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet
 

Sagsid.: 19/10401
Resume
Alle udvalg udarbejder 3 gange årligt en budgetopfølgning hhv. 31. marts, 30. juni og 30. september.
Udvalgenes opfølgninger samles efterfølgende i en fælles sag, der forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet. I fællessagen kan det ses, om der forventes økonomisk balance for hele Viborg Kommunes regnskab.
 
I denne sag er det forventede regnskabsresultat for Landdistriktsudvalgets ansvarsområder opgjort pr. 31. marts 2019 og sammenholdt med det oprindelige og det korrigerede budget.
 
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår, at Landdistriktsudvalget indstiller til Byrådet (via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),
 
1. at budgetopfølgningen pr. 31. marts 2019 godkendes.
 
Beslutning i Landdistriktsudvalget den 30-04-2019
Landdistriktsudvalget indstiller til Byrådet (via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),
 
1. at budgetopfølgningen pr. 31. marts 2019 godkendes.
Fraværende:
Peter Juhl
Sagsfremstilling

Historik

Intet
 
 

Inddragelse og høring

Intet
 
 

Beskrivelse

I den efterfølgende tabel 1 er det forventede regnskabsresultat for Landdistriktsudvalgets ansvarsområder opgjort pr. 31. marts 2019 og sammenholdt med både det oprindelige og det korrigerede budget. 
 
I sagsfremstillingen er alene redegjort for de væsentligste forventede afvigelser i forhold til udvalgets korrigerede budget, der er det aktuelle budget, som udvalget kan disponere inden for.
 
Det korrigerede budget er det oprindelige budget korrigeret for eventuelle omplaceringer og tillægsbevillinger - herunder overførsler af uforbrugte budgetbeløb fra 2018.
Der gøres opmærksom på, at selv om regnskab 2018 og de foreslåede overførsler af budgetbeløb fra 2018 til 2019 først behandles af byrådet den 24. april 2019, er de forventede overførsler i talmaterialet medtaget som en del af det korrigerede budget pr. 31. marts 2019.
 
De overførsler, der er indregnet i det korrigerede budget i budgetopfølgningen, er således de overførsler, der er foreslået af direktionen. Måtte der ske ændringer hertil i løbet af den politiske behandling, vil som udgangspunkt både budgettet og det forventede forbrug i opfølgningen skulle justeres i forhold hertil – hvorimod de forventede afvigelser må forudsættes at være uforandret.
 
 
Mio. kr. (minus = indtægter)
Budget
Forventet
regnskab
Forventet afvigelse
 
 Oprindeligt
 Korrigeret
31. marts
I forhold til oprindeligt budget (kol 1)
I forhold korr.budget (kol 2)
 
1
2
3
4
5
Drift
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Serviceudgifter
2,5
3,0
2,9
0,4
-0,1
      Landdistrikter
2,5
3,0
2,9
0,4
-0,1
Serviceudgifter i alt
2,5
3,0
2,9
0,4
-0,1
 
 
 
 
 
 
Anlæg
 
 
 
 
 
Anlæg, skattefinansieret
8,0
18,8
15,0
7,1
-3,8
 
 
 
 
 
 
Drift og anlæg i alt
10,5
21,8
17,9
7,4
-3,9
Tabel 1
 
KONKLUSION
Overordnet set viser resultatet et forventet mindre forbrug på driften på 0,1 mio. kr.
 
Der gøres opmærksom på, at den samlede budgetopfølgning for Viborg Kommune viser en forventet overskridelse af statens serviceramme i 2019.
 
ANLÆG
Der forventes et mindreforbrug på anlæg på 3,8 mio. kr. primært på grund af tidsforskydninger i flere af projekterne. En mere detaljeret redegørelse for afvigelser på anlæggene kan ses i bilag 1.
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på mødet den 14. juni 2017 (sag nr. 4), at udvalgene i forbindelse med hver af de kvartalsvise budgetopfølgninger udarbejder oversigt over det forventede tidsforløb for de største anlægsprojekter. Da materialet vedr. tidsplanerne er udarbejdet både til brug for budgetopfølgningen i 2019 og budgetlægningen i 2020-2023 er der medtaget alle projekter med basisbudgetter i 2020-2023 samt de største projekter med beløb i 2019 (over 2 mio. kr. efter overførsler). De forventede tidsforløb for Landdistriktsudvalgets projekter er vedlagt som bilag nr. 2. 
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Intet
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet
 
Bilag

Sagsid.: 19/4969
Resume
Forslaget til drifts- og anlægsbudget for budget 2020-23 er under udarbejdelse. Det drøftes, hvilke ændringer, der foreløbigt indgår i budgetforslaget, i form af eventuelle økonomiske udfordringer og nye driftsønsker på driftsbudgettet og eventuelle nye anlægsønsker. Herunder drøftes det, hvordan sådanne ændringer kan finansieres.
 
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
 
1. at det drøftes, hvilke eventuelle udfordringer, driftsønsker og tilhørende finansieringsforslag, der indgår i det foreløbige forslag til driftsbudget, og
 
2. at det drøftes, hvilke eventuelle nye anlægsønsker og tilhørende finansieringsforslag, der indgår i det foreløbige forslag til anlægsbudget.
 
Beslutning i Landdistriktsudvalget den 30-04-2019
Landdistriktsudvalget drøftede udfordringer og understregede igen, at Landdistriktsudvalgets budgetramme udfordres af den store efterspørgsel, der er fra landdistrikterne i forhold til de opgaver, som udvalget har i henhold til konstitueringsaftalen bl.a. i forhold til initiativer i lokalområderne og lokale udviklingsplaner.
 
Udvalget bad om til næste møde at få en opgørelse af budgettet opdelt i allerede disponerede midler og ledige midler, så de fremtidige udfordringer bliver tydeligere.
Fraværende:
Peter Juhl
Sagsfremstilling

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog på mødet den 23. januar 2019 (sag nr. 1) spilleregler, procesplan og principper for årets budgetlægning. Landdistriktsudvalget drøftede senest budgetlægningen på mødet den 26. marts 2019 (sag nr. 7), hvor udvalget understregede, at Landdistriktsudvalgets budgetramme udfordres af den store efterspørgsel, der er fra landdistrikterne i forhold til de opgaver, som udvalget har i henhold til konstitueringsaftalen bl.a. i forhold til initiativer i lokalområderne og lokale udviklingsplaner.
 

Inddragelse og høring

Intet
 
 

Beskrivelse

Budgethæfte
 
Der anvendes i budgetlægningen et budgethæfte, som giver et samlet overblik over udvalgets budgetforslag. Heri beskrives de økonomiske udfordringer, de nye drifts- og anlægsønsker samt forslag til finansiering af disse. Budgethæftet udbygges i løbet af budgetlægningen med nye oplysninger, så det til sidst indeholder det endelige budgetforslag. Budgethæftet kan ses som bilag nr. 1.
 
Forslag til driftsbudget
Forslaget til driftsbudgettet bygger videre på det eksisterende budget for 2019-22, som byrådet vedtog i oktober 2018. Budgetforslaget er nu korrigeret for pris- og lønudviklingen og tillægsbevillinger siden budgetvedtagelsen. Dertil kommer de ændringer, som udvalget beslutter. Ændringerne kan opdeles i tre hovedelementer: økonomiske udfordringer, nye driftsønsker og forslag til finansiering af disse.
Med de spilleregler, som Økonomi- og Erhvervsudvalget har vedtaget, skal udvalget selv finansiere både udfordringer og driftsønsker.
 
Forslag til anlægsbudget
Der gøres status på, hvilke eventuelle nye anlægsinvesteringer, der skal indgå som anlægsønsker i budgetlægningen, og hvordan finansieringen kan ske.
 
Nye anlægsønsker skal efter spillereglerne for budgetlægningen finansieres inden for det eksisterende anlægsbasisbudget, som udgør budgetrammen, eller ved at udskyde projekter til 2024. Projekter kan ikke fremrykkes til 2019 for at finde finansiering, idet den statslige ramme også er under pres i 2019. Udvalgets anlægsbasisbudget, som udgør udvalgets ramme, er vist i budgethæftet (afsnit 6.1). Anlægsbasisbudgettet indeholder tekniske ændringer, som Forvaltningen har indarbejdet, primært pga. tidsmæssig fremrykning eller forsinkelse af anlægsprojekter.
 
Anlægsønsker beskrives som idéoplæg frem mod byrådets budgetseminar og godkendes senest af udvalget på mødet den 4. juni 2019.
 
Forsamlingshuse – anlægspulje
Der blev i forbindelse med budgetforliget i 2016 afsat 9 mio. kr. til anlægsinvesteringer i forsamlingshuse. Heraf er 7 mio. kr. disponerede til forsamlingshusene Bruunshåb Forsamlingshus, Karup Forsamlingshus samt Knuden. Projektet vedr. Bruunshåb Forsamlingshus er afsluttet i 2018. Karup Forsamlingshus er i gang, og det forventes at Knuden igangsættes i 2020. Af de disponerede 7 mio. Kr. resterer refusion af tilskudsmoms på godt 0,3 mio. kr.
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Udvalgets endelige budgetforslag behandles på udvalgsmødet den 4. juni 2019. Når budgetforslaget er færdiggjort, vil det efterfølgende indgå i det basisbudget, som udgør grundlaget for byrådets budgetforhandlinger efter sommerferien.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet
 
Bilag

Sagsid.: 18/1734
Resume
Landdistriktsudvalget har bedt om en orientering om opfølgningen på sager rejst på borgermøder.
 
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udviklings indstiller,
 
1. at opsamlingen drøftes
 
2. at det drøftes, om der skal tages yderligere initiativer i forlængelse af indspil fra borgermøder, herunder om problemstillinger skal udfoldes og behandles særskilt på kommende møder
 
3. at det drøftes om problemstillinger skal oversendes til andre politiske udvalg.
 
Beslutning i Landdistriktsudvalget den 30-04-2019
Landdistriktsudvalget drøftede opsamlingen.
 
Der blev suppleret med spørgsmålet om byggegrunde i Bjerregrav.
Fraværende:
Peter Juhl
Sagsfremstilling

Historik

 

Inddragelse og høring

Intet
 

Beskrivelse

Borgermøderne og inputs derfra har været meget forskellige. Derfor har håndteringen heraf også været forskellig: Fra konkret efterfølgende dialog mellem forvaltning og kontaktpersonen i lokalsamfundet (fx Romlund og Bjerregrav) til en notering af synspunkter, hvor dialogen har været bredere fx i Stoholm, hvor fokus var på skolen og byens generelle udvikling.
 
Generelle diskussioner, som formodes at være kendte i Byrådet, fx skole i Stoholm, rensningsanlæg m.v. er ikke videreformidlet til de relevante udvalg.
 
Det vedlagte bilag med opsamling tager udgangspunkt i de opsamlinger, Landdistriktsudvalget har fået, hver gang der har været tre møder. Landdistriktsudvalget har ved behandling heraf taget stilling til, om der er nye/andre generelle problemstillinger, der skal tages op. I denne opsamling indgår også indspil fra Nr.Rind/Låstrup.
 
I opsamlingen redegøres først for overordnede problemstillinger, dernæst gives eksempler på konkrete svar, der er afgivet.
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Intet
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet
 
Bilag

Sagsid.: 18/24367
Resume
Karup-Kølvrå Byforum har underskrevet en samarbejdsaftale og søger om støtte som talerør.
 
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at Landdistriktsudvalget indgår samarbejdsaftale med Karup-Kølvrå Byforum
 
2. at Karup-Kølvrå Byforum bevilges et tilskud på 10.000 kr.
 
Beslutning i Landdistriktsudvalget den 30-04-2019
Landdistriktsudvalget besluttede,
 
1. at Landdistriktsudvalget indgår en samarbejdsaftale med Karup-Kølvrå Byforum
 
2. at Karup-Kølvrå Byforum bevilges et tilskud på 10.000 kr.
Fraværende:
Peter Juhl
Sagsfremstilling

Historik

Landdistriktsudvalget har på sit møde den 30. oktober 2018, sag 6, fastlagt rammerne for samarbejdsaftaler og talerør.
 
 

Inddragelse og høring

Intet
 
 
Beskrivelse
Karup-Kølvrå Byforum dækker områderne Karup og Kølvrå og er en overbygning på de eksisterende foreninger. 11 foreninger og andre aktører har tilsluttet sig Karup-Kølvrå Byforum bl.a. borger og erhvervsforening, idrætsforeninger med udgangspunkt i både Karup og Kølvrå, lokale afdelinger af boligselskaber og en række øvrige jf. den vedlagte ansøgning. 
 
Det ventes, at flere foreninger formelt tilslutter sig, efter at disse har holdt generalforsamlinger eller bestyrelsesmøder – godt 20 foreninger og øvrige aktører deltog i den stiftende generalforsamling den 12. marts 2019. 
 
I henhold til retningslinjerne kan områder, der dækker minimum 1000 indbyggere opnå et engangstilskud på 10.000 kr.
 
 
Alternativer
Intet
 
 
Tidsperspektiv
Intet
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Midlerne tages fra Landdistriktsudvalgets dispositionssum.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet
 
Bilag

Sagsid.: 18/1542
Resume
I henhold til de af Byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd – herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste – skal Byrådet og udvalgene godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder.
 
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår,
 
1. at Landdistriktsudvalget tager stilling til mødelisten.
 
Beslutning i Landdistriktsudvalget den 30-04-2019
Landdistriktsudvalget godkendte mødelisten.
Fraværende:
Peter Juhl
Sagsfremstilling

Historik
Byrådet vedtog i møde 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.

 
 

Inddragelse og høring
Intet

 
 
Beskrivelse
Mødelisten (bilag 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
Hvis Landdistriktsudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.
 
 
Alternativer
Intet
 
 
Tidsperspektiv
Intet
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens § 16, stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra Byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.
 
Bilag

Sagsid.: 18/59931
Beslutning i Landdistriktsudvalget den 30-04-2019
Landdistriktsudvalget tog orienteringen til efterretning.
Fraværende:
Peter Juhl
Sagsfremstilling

Generalforsamling i Landdistrikternes Fællesråd
Mette Nielsen, Martin Sanderhoff og Elo Nielsen deltog som delegerede i generalforsamlingen i Landdistrikternes Fællesråd og vil på mødet give en kort orientering herfra.

 

Fortsat fremgang på ejendomsmarkedet i landdistrikterne
Finans Danmark og Landdistrikternes Fællesråd har lavet et fælles udspil med titlen Fortsat fremgang på ejendomsmarkedet i landdistrikterne. Blandt forslagene er:
- Lavere omkostninger ved tvangsauktioner af ”billige” ejendomme?

- Nedsættelse af kommunal medfinansiering ved nedrivning?
- At folk i en begrænset periode kan få et ekstra befordringsfradrag, hvis de arbejder i yderområder
- Udvidelse af BoligJobordningen til nedrivning med ”grønt” incitament i landzoner.
 
I landsbyerne lader vi op
I forlængelse af Landdistriktsudvalgets ønske om, at der, som erstatning for VibLands arrangement, fortsat gøres opmærksom på det gode liv i landsbyerne vil der være en aktivitet på Hjultorvet under Snapsting.
 
Det fysiske udgangspunkt er en ladestation til mobiltelefoner ”I Landsbyerne lader vi op”.
I forbindelse med ladestationen er en quizz med mulighed for at vinde gode lokale præmier.
Quizzen sætter fokus på det gode liv i landsbyerne: Fællesskab/frivillighed som sammen med natur og billigere boliger er de væsentligste årsager til at bo og flytte til landdistrikterne.
 
Quizzen har åbent/annonceres i forbindelse med åbningen på Hjultorvet, hvor også vinderne af lokaldysten offentliggøres. Vinderne af quizzen får direkte besked. Samlet vil aktiviteten koste maksimalt 20.000 kr. Midlerne tages fra landdistriktsudvalgets dispositionssum.