You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

tirsdag den 4. juni 2019 kl. 18:00

Mødested M5 - Rådhuset
Udvalg Landdistriktsudvalget
Mødedeltagere Elo Nielsen, Johannes Vesterby, Kim Dongsgaard, Kurt Johansen, Martin Sanderhoff, Mette Nielsen, Peter Juhl
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 19/18443
Resume
Byrådet har besluttet, at planlægningen i Viborg Kommunes mindre byer og landsbyer skal styrkes med det formål at gøre planerne tidssvarende og byerne mere attraktive. Arbejdet med plangennemgangen er tilrettelagt, så det indgår i et større projekt, der har til formål at udvikle en ny type borgerdrevne lokale udviklingsplaner for mindre byer og landsbyer i Viborg Kommune i overensstemmelse med Landdistriktsudvalgets opgave med at styrke udviklingen i landdistrikterne og herigennem styrke og udvikle det lokale demokrati og borgerinddragelse.
 
Der foreligger nu udkast til lokale udviklingsplaner for de første tre byer – Løvel, Løvskal og Ørum. De lokale udviklingsplaner, som formelt har karakter af kommuneplantillæg og vil indgå i kommuneplanen, udgør samtidig forslag til kommuneplantillæg nr. 47, som denne sagsbeskrivelse har til formål at orientere om.
 
De lokale udviklingsplaner kommer til at afløse de nuværende byskitser og borgerplaner.
 
Direktør Hans Jørn Laursen er til stede under behandlingen af punktet.
 
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at den bagvedliggende proces og de konkrete lokale udviklingsplaner drøftes.
 
Beslutning i Landdistriktsudvalget den 04-06-2019
Landdistriktsudvalget tilkendegiver,
 
1. at de tre udarbejdede udviklingsplaner er gode eksempler på lokalsamfundenes evne til at prioritere og selv påtage sig et betydeligt ansvar for egen udvikling
 
2. at processen med udarbejdelse af borgerdrevne lokale udviklingsplaner fortsat skal have fokus for at styrke og udvikle det lokale demokrati og igennem inddragelse af borgernes viden og engagement sikre et bedre grundlag for udvikling, under hensyntagen til den lokale forskellighed.
 
Sagsfremstilling

Historik

Byrådet har besluttet, at planlægningen i Viborg Kommunes mindre byer og landsbyer skal styrkes med det formål at gøre planerne tidssvarende og byerne mere attraktive (byrådets møde den 11. oktober 2017 (sag nr. 1).
 
Arbejdet med plangennemgangen er tilrettelagt, så den sker samtidig med, at der udarbejdes borgerdrevne lokale udviklingsplaner. Her formuleres ønskerne til den fremtidige udvikling i det enkelte lokalsamfund i dialog mellem borgerne i lokalsamfundet og kommunen. hvor udviklingen i et lokalområde ses i to spor:
-         Byens fysik, som handler om bygninger, byrum, omgivelser og trafikale forhold, og
-         Byens liv, som handler om aktører og aktiviteter, hvor lokalområdet i høj grad selv har og tager en rolle i forhold til den lokale sammenhængskraft og samarbejder med andre lokalsamfund, organisering og aktiviteter.
 
De lokale udviklingsplaner har formelt karakter af kommuneplantillæg og vil indgå i kommuneplanen. De lokale udviklingsplaner vil samtidig erstatte arbejdet med borgerplaner og indeholde en fokuseret del med projekter, som borgerne selv vil arbejde videre med, ofte i dialog med forskellige dele af forvaltningen. Proceduren for den formelle planproces er godkendt på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 13. marts 2019 (sag nr. 4).
 
Det blev samtidig besluttet at igangsætte planlægningen for de fire første byer, Løvel, Løvskal, Mønsted og Ørum. Planlægningen for Mønsted er i mellemtiden blevet udsat, da en ansøgning om områdefornyelse blev imødekommet (Landdistriktsudvalgets møde den 26. februar 2019,  sag nr. 5). Arbejdet med den lokale udviklingsplan for Mønsted koordineres med den programskrivning, der skal ske i forbindelse med områdefornyelsen, og afventer derfor, at dette arbejde igangsættes i løbet af 2. halvår 2019.
 
 

Inddragelse og høring

Der lægges særlig vægt på, at udarbejdelsen af de lokale udviklingsplaner sker på baggrund af en samskabelsesproces mellem lokale kræfter og Viborg Kommune. Der arbejdes med udgangspunkt i en proces der i hovedtræk forløber således:
 
 • For hvert lokalsamfund nedsættes en lokal udviklingsgruppe, som repræsenterer en bred sammensætning af lokale aktører, eksempelvis den lokale borger-/kulturforening, idrætsforening og skolebestyrelse. Blandt udviklingsgruppens medlemmer udpeges en kontaktperson, som er det primære bindeled til Viborg Kommune.
 •  
 • Der afholdes en lokal udviklingsworkshop for alle borgere i hver af de deltagende landsbyer, så alle interesserede har mulighed for at deltage i debatten og komme med forslag og idéer til planlægningen.
 •  
 • Med udgangspunkt i den lokale udviklingsworkshop og efterfølgende udviklingsdialog med den lokale udviklingsgruppe udarbejder forvaltningen forslagene til de lokale udviklingsplaner.
 
Der tages højde for lokale forhold og ønsker til procesforløbet, som kan betyde tilpasninger af et standard-procesforløb.
 
Processen for udarbejdelse af de lokale udviklingsplaner tager afsæt i, at borgerne oplever en bedre sammenhæng mellem lokale ønsker til udviklingen og den formelle kommunale planlægning og gennem et samtidigt fokus på byens fysik og byens liv styrkes et helhedsperspektiv på udviklingen i et lokalsamfund. Processen understøtter således byrådets intentioner med sammenhængsmodellen.
 
 

Beskrivelse

Byrådet skal via kommuneplanlægningen fastlægge rammerne for, hvordan kommunen skal udvikles i fremtiden. De lokale udviklingsplaner viser byrådets plan for de mindre byer og landsbyers udvikling. De lokale udviklingsplaner udarbejdes og vedtages løbende og har formelt karakter af tillæg til kommuneplanen. og gennem et samtidigt fokus på byens fysik og byens liv forsøger at styrke et helhedsperspektiv på udviklingen i et lokalsamfund
 
Formålet med forslag til tillæg nr. 47 til Kommuneplan 2017-2029 er at indarbejde udviklingsplaner for Løvel, Løvskal og Ørum. Udviklingsplanerne for Løvel, Løvskal og Ørum erstatter de tidligere byskitser. Løvskal har ikke tidligere haft en byskitse.
 

De lokale udviklingsplaners indhold og opbygning

I en lokal udviklingsplan tages der afsæt i byens særpræg og styrker. Udviklingsplanerne indeholder en liste over fysiske og strukturelle tiltag og beskriver, hvilke planlægningsmæssige tiltag byrådet vil prioritere at arbejde for, herunder også om der er behov for ændring af gældende planlægning eller igangsætning af ny planlægning.
 
Udviklingsplanerne er i langt højere grad end de gældende byskitser udarbejdet i samarbejde med lokale kræfter. Udviklingsplanerne er derfor en blanding af arealudlæg og konkrete initiativer/projekter.
 
Udviklingsplanerne findes på kommunens hjemmeside (link til kommuneplanens ”Byer og rammer”) og er opbygget i tre ”lag”:
 
 • 1. lag: Status
  Startsiden indleder, som det første lag, med en beskrivelse af hver by, som den er i dag: En kortillustration viser med ikoner, hvad der findes i byen af faciliteter og almen service, og en figur viser et lille ”signalement” af byen. En kort indledende tekst under overskriften ”Byens Liv” opsummerer borgernes udsagn om den by, de bor i. Herefter beskrives ”Byens struktur” og ”Byens omgivelser” i tekst, suppleret med udvalgte illustrationer i sidens højre margin. Nederst på siden indsættes en billedkarrusel med 5-7 fotos fra lokalsamfundet, som er udvalgt af borgerne selv.
   
 • 2. lag: Udviklingsplan
  Næste side viser den ønskede udvikling for byen: På siden ses øverst en kortillustration, der i oversigtsform viser den blanding af arealudlæg og konkrete initiativer/projekter, som udviklingsplanen består af. Under kortillustrationen er der indsat en tekstboks med 3-6 overordnede ”pejlemærker”, der er centrale for den ønskede udvikling.

  Herefter beskrives byens ønskede udvikling i et tekstafsnit, der, med udgangspunkt i indkomne forslag og ønsker, afspejler den dialog, der har været mellem borgere og kommune. Under denne tekst indsættes en tekstboks med de delelementer af byens udvikling, som byrådet vil arbejde for at prioritere. Nederst på siden er der indsat et ”rullegardin”, der viser de initiativer, som borgerne selv vil arbejde for at realisere. Disse projekter er borgernes egne og indgår ikke i den formelle kommuneplan eller anden kommunal prioritering.
   
 • 3. lag: Rammer
  Med de nye udviklingsplaner er der tilsigtet en større direkte sammenhæng med kommuneplanens rammeområder. Udviklingsplanens 3. lag består derfor af et ”vindue”, hvor der er zoomet direkte ind på et kortudsnit af den pågældende by.
 

Om forvaltningens plangennemgang

Sideløbende med samarbejdet med lokale kræfter om indholdet til udviklingsplanerne har forvaltningen gennemgået alle gældende lokalplaner med henblik på at identificere uhensigtsmæssige forhindringer i planlægningen. Lokalplanerne er gennemgået dels for unødigt restriktive bestemmelser, og dels for antal dispensationer i forbindelse med byggesagsbehandling.
 

Miljøscreening

Der skal kun gennemføres en miljøvurdering, hvis planforslaget antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.
 
På baggrund af screening vurderes, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport. Begrundelsen vil fremgå af redegørelsen i forslag til tillæg nr. 47 til Kommuneplan 2017-2029.
 

Forslag til udviklingsplan for Løvel i forhold til planlægning

Løvel har cirka 780 indbyggere og er beliggende i byzone.
 
Udarbejdelsen af den lokale udviklingsplan for Løvel har taget udgangspunkt i et stort forarbejde, der allerede havde fundet sted i lokalsamfundet. Dette forarbejde er indarbejdet i forslaget til den lokale udviklingsplan.
 
For at sikre at alle interesserede har fået mulighed for at deltage i debatten og komme med forslag og idéer til planlægningen, blev der afholdt en lokal udviklingsworkshop i Løvel den 17. december 2018. Her deltog omkring 20 repræsentanter for forskellige borgergrupper, foreninger og siddende arbejdsgrupper.
 
Det foreliggende forslag til en lokal udviklingsplan er efterfølgende udarbejdet i dialog med den lokale udviklingsgruppe i Løvel. (Link til udviklingsplanen for Løvel.)
 

Udviklingsplanens konsekvenser for gældende planlægning:

 • For at sikre området ved ”Fars Dam” som rekreativt område udlægges et nyt R1-rammeområde (LØVL.R1.04_T47).
 • Som konsekvens af udlægning af det nye R1-rammeområde tilrettes tilstødende rammeområder. Der henvises til forslag til kommuneplantillæg nr. 47 for detaljeret beskrivelse.
 • Både borgere og forvaltning peger på et eventuelt behov for en revurdering af den gældende lokalplan nr. 385 - Boligområde ved Gl. Røddingvej, med henblik på at fremme grundsalget.
 • Forvaltningens gennemgang af gældende lokalplaner for Løvel har ikke givet anledning til yderligere ændringer i den gældende planlægning.
 

Forslag til udviklingsplan for Løvskal i forhold til planlægning

Løvskal har cirka 170 indbyggere og er en afgrænset landsby beliggende i landzone.
 
Udarbejdelsen af den lokale udviklingsplan for Løvskal har taget udgangspunkt i en lokal udviklingsworkshop for alle borgere i Løvskal, som blev afholdt den 19. september 2018. I workshoppen deltog ca. 25 borgere, svarende til godt 15% af byens indbyggere.
 
Forslaget til den lokale udviklingsplan for Løvskal er efterfølgende udarbejdet i dialog med den lokale udviklingsgruppe i Løvskal. (Link til udviklingsplanen for Løvskal.)
 

Udviklingsplanens konsekvenser for gældende planlægning:

 • Aflysning af lokalplan B.501/503-2 for et område til boligformål beliggende ved Rosengren og Lausdal i Løvskal by
 • Tilbageførsel til landzone fra byzone af det areal, der i dag er udlagt i lokalplan B.501/503-2. Tilbageførsel af arealer fra byzone til landzone sker ved en beslutning, der træffes af byrådet, i forbindelse med den endelige vedtagelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 47.
 • Udvidelse af landsbyafgrænsningen med en mindre del af det areal, der i dag er udlagt i lokalplan B.501/503-2.
 • Der er ingen øvrige lokalplaner i Løvskal.
 

Forslag til udviklingsplan for Ørum i forhold til planlægning

Ørum har cirka 1.500 indbyggere og er beliggende i byzone.
 
Udarbejdelsen af den lokale udviklingsplan for Ørum har taget udgangspunkt i en lokal udviklingsworkshop for alle borgere i Løvskal, som blev afholdt den 8. oktober 2018. I workshoppen deltog ca. 60 borgere, svarende til godt 4% af byens indbyggere.
 
Forslaget til den lokale udviklingsplan for Løvskal er efterfølgende udarbejdet i dialog med den lokale udviklingsgruppe i Løvskal. (Link til udviklingsplanen for Ørum.)
 

Udviklingsplanens konsekvenser for gældende planlægning:

 • For at udlægge nye arealer til boligformål i den nordlige del af byen udvides eksisterende B4-rammeområde (ØRUM.B4.03) med et areal ved Vingevej i tilknytning til skolen.
 • Som konsekvens af udvidelsen af B4-rammeområdet reduceres det tilstødende rammeområde ØRUM.A1.01. Forvaltningen gør opmærksom på, at sideløbende med udviklingsplanen for Ørum planlægges der samtidig for muligheden for at etablere en ny daginstitution i tilknytning til skolen. På nærværende møde behandles derfor forslag til tillæg nr. 42 til Kommuneplan 2017-2029, der også justerer afgrænsningen af ØRUM.A1.01. Nærværende forslag til justering af ØRUM.A1.01 er ikke i strid med forslag til kommuneplantillæg nr. 42. Der henvises til forslag til kommuneplantillæg nr. 42 og 47 for detaljeret beskrivelse.
 • For at sikre området ved ”Futdalen” som et rekreativt bynært naturområde udlægges et nyt R1-rammeområde (ØRUM.R1.03_T47).
 • Udviklingsplanen peger på en styrkelse af området omkring Ørum Torv, herunder en eventuel justering af den gældende planlægning for området (lokalplan nr. 334 for et fritids- og centerområde i Ørum Midtby), hvis udviklingen gør det nødvendigt.
Forvaltningens gennemgang af gældende lokalplaner for Ørum har ikke givet anledning til yderligere ændringer i den gældende planlægning.
 
 

Alternativer

Intet.
 
 

Tidsperspektiv

Forslaget til kommuneplantillæg nr. 47 sendes i offentlig høring efter sommerferien og forventes vedtaget i løbet af efteråret 2019.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Ejendomsskat kan stige på baggrund af arealudlæg i kommuneplanen, der giver umiddelbar ret til udnyttelse.
 
Tilbageførsel af arealer fra byzone til landzone sker ved en beslutning, der træffes af byrådet, og kan medføre krav om erstatning (jf. Planlovens § 46), godtgørelse for frigørelsesafgift (jf. Planlovens § 46 a) samt godtgørelse for grundskyld (jf. loven om kommunal ejendomsskat § 29 A).
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Der er i forvejen udarbejdet byskitser for henholdsvis Løvel, Mønsted og Ørum. Disse er vedtaget i forbindelse med vedtagelsen af Kommuneplan 2017-2029, som byrådet vedtog den 21. juni 2017 (sag nr. 4).
 
Et kommuneplantillæg giver ingen juridiske bindinger for ejerne.
 
Bilag

Sagsid.: 19/9527
Resume
Deltagere til næste runde Borgerdrevne Lokale Udviklingsplaner skal udpeges med henblik på invitation inden sommerferien og opstartsworkshop medio august.
 
Direktør Hans Jørn Laursen er til stede under behandlingen af punktet.
 
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at Sparkær, Låstrup, Rødding, Vammen og Ravnstrup inviteres til næste runde af borgerdrevne lokale udviklingsplaner.
 
Beslutning i Landdistriktsudvalget den 04-06-2019
Landdistriktsudvalget besluttede,
 
1. at Sparkær, Låstrup, Rødding, Vammen og Ravnstrup inviteres til næste runde af borgerdrevne lokale udviklingsplaner.
 
Sagsfremstilling

Historik

 
 

Inddragelse og høring

Viborg Kommunes landsbyer er via landdistriktskonferencen blevet gjort opmærksom på muligheden for at deltage i processen med borgerdrevne lokale udviklingsplaner.
 
 

Beskrivelse

Status vedr. deltagerne i processen med de lokale udviklingsplaner er, at de færdige planer for pilotbyerne Løvel, Løvskal og Ørum drøftes af Landdistriktsudvalget og Teknisk Udvalg i juni 2019. Mønsted vil indgå i en proces vedr. områdefornyelse, tilsvarende med Frederiks fra runde 2. Karup-Kølvrå arbejder med elementer omkring organisering m.v. De øvrige byer fra runde 2, Vejrumbro, Hjarbæk-Vorde og Skals, er i gang med processen vedr. borgerdrevne lokale udviklingsplaner under hensyntagen til de lokale forhold.
 
På mødet den 29. januar drøftede Landdistriktsudvalget proces og kriterier for udvælgelse af kommende byer og fastlagde disse, herunder at udvalg og forvaltning kan være opsøgende i forhold til de kommende byer særligt i forhold til lokalområder med over 200 indbyggere og manglende vækst, jf. byrådets styringsmodel.
 
Landdistriktsudvalget fastlagde, at udvælgelsen skal ske på baggrund af en helhedsvurdering af:
Aktualitet: Skal større (kommunale) projekter i gang, som aktualiserer behovet for ændret planlægning eller udarbejdelse af sammenhængende helhedsplan.
Behov: Der konstateres et behov for at ændre planlægning eller understøtte samarbejdet internt i byen eller lignende. Konstateret på baggrund af henvendelser fra byen enten i form af individuelle sager, dialogen på Landdistriktsudvalgets egne borgermøder eller henvendelser fra et talerør, der taler på vegne af det samlede lokalområde.
 
På den baggrund er følgende byer kandidater til den kommende runde:
 
Rødding
På borgermødet med Landdistriktsudvalget i april blev peget på forskellige problemstillinger bl.a. kommende byggegrunde og stier, som bedst håndteres i en sådan proces
 
Låstrup
På borgermødet i Låstrup/Nr. Rind i januar pegedes ligeledes på bl.a. problemstillinger knyttet til de rammer, der gælder for de eksisterende byggegrunde. 
 
Sparkær
En arbejdsgruppe har henvendt sig med et ønske om en proces, da de lokalt oplever, at der er mange ønsker/idéer for byen, som det vil være rigtig godt dels at få samlet sammen og dels få struktureret og prioriteret, bl.a. infrastruktur, byggegrundes placering, sammensætningen af forskellige typer boliger, grønne områder m.v. Ansøgningen vedlægges i sin helhed. Hvis byen udvælges, vil en bredt sammensat udviklingsgruppe blive dannet.
 
Vammen
Henvendelsen har fokus på, at byen fortsat skal være attraktiv at flytte til, og der skal holdes liv i det mangfoldige foreningsliv og det uddybes:
- der er behov for at finde nye ”ildsjæle” – nogle af de ”gamle” er ved at være brændt ud.
- udvikle nye bo enheder/bo måder.
- evt. oprette klyngesamarbejde med de omkringliggende byer.
 
Ravnstrup:
Ravnstrup By og Omegns Borgerforening har allerede i november 2018 henvendt sig til Teknik & Miljø, med et ønske om at få igangsat planlægning for nye boliger i Ravnstrup. Borgerforeningen argumenterer med, at infrastrukturen fra Ravnstrup til Viborg indbyder til en større udvikling af byen. Borgerforeningen efterspørger både ”almindelige” byggegrunde og grunde til opførelse af rækkehuse/lejeboliger. Forvaltningen har svaret med, at behovet for byudvikling i Ravnstrup bør vurderes i forbindelse med udarbejdelse af en lokal udviklingsplan.
 
 

Alternativer

Udvalget kan ønske en bredere kreds af kandidater indstillet.
 
 

Tidsperspektiv

Intet
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet
 
Bilag

Sagsid.: 18/27469
Resume
Inden programmet for områdefornyelsen i Frederiks endeligt godkendes af byrådet, skal det indsendes til orientering i Transport-, Bygnings- og Boligministeriet med byrådets beslutning om at gennemføre programmet.
 
Direktør Hans Jørn Laursen er til stede under behandlingen af punktet.
 
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår, at Landdistriktsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at programmet for områdefornyelsen i Frederiks med tilhørende finansieringsplan godkendes.
 
2. at program og finansieringsplan sendes til Transport-, Bygnings- og Boligministeriet til orientering.
 
Beslutning i Landdistriktsudvalget den 04-06-2019
I lyset af de nye forudsætninger for statslige tilskud til byfornyelse, udmeldt fra staten til kommunerne den 13. maj 2019, drøftedes henvendelsen fra tovholder for følgegruppen i Frederiks, og forvaltningens udkast til svar blev godkendt.
 
Landdistriktsudvalget besluttede at indstille til byrådet,
 
1. at programmet for områdefornyelsen i Frederiks med tilhørende finansieringsplan godkendes
 
2. at program og finansieringsplan sendes til Transport-, Bygnings- og Boligministeriet til orientering.
 
Sagsfremstilling
Byrådet besluttede på sit møde den 19. december 2018 (sag nr. 10), at der skal udarbejdes program for områdefornyelse i Frederiks inden for en budgetramme på 4.500.000 kr., hvoraf 742.038 kr. fra den udmeldte statslige byfornyelsesramme for 2018 anvendes som medfinansiering af områdefornyelsen. Den kommunale egenfinansiering vil hermed være på 3.757.962 kr.
På samme møde bevilligede Byrådet 500.000 kr. ud af den samlede budgetramme til udarbejdelse af program for områdefornyelsen i Frederiks. 
 
 

Inddragelse og høring

Med udgangspunkt i Byfornyelsesloven er der i samarbejde med borgerne i Frederiks og en lokalforankret følgegruppe udarbejdet et program for gennemførelse af områdefornyelse i Frederiks. Programmet, der er vedlagt som bilag 1, er præsenteret for borgerne i Frederiks ved et borgermøde den 8. april 2019 og anbefales af følgegruppen for områdefornyelsen i Frederiks.
 
 

Beskrivelse

Bag ansøgningen for områdefornyelsen i Frede­riks står et team af borgere. De har sørget for at inddrage byens øvrige borgere på tværs af målgrupper og alder. Med en vision om at gøre Frederiks til en sikker by at færdes i og et lokalsamfund hvor børn, unge, voksne og ældre mødes, udpeger dette områdefornyelsesprogram en række samlende og relevante nedslag, som ønskes realiseret med de 4,5 millioner kr., der er afsat til områdefornyelsen.
 
For at opfylde denne målsætning har programmet tre overordnede indsatsområder:
 
1. Torve, pladser, opholdsarealer mv.
 
1.1                      Centrum, del A: Belægning, beplantning, belysning mv.
 
2. Kulturelle og særlige boligsociale foranstaltninger
 
2.1  Centrum del B: Aktivitets- og opholdsskulpturer
 
3. Særlige trafikale foranstaltninger
 
3.1  Sløjfen (stisystem der giver mulighed for at komme rundt i hele Frederiks)
 
3.2 Syning v. skolen (forskønnelse af den nordlige indkørsel til Frederiks)
 
3.3 Rundkørsel (del forskønnelse af midtbyen)
 
3.4 Syning v. Johs. Jensensvej (forskønnelse af den sydlige indkørsel til Frederiks)
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

I forbindelse med Byfornyelsesloven er det et krav, at områdefornyelsen skal gennemføres inden for 5 år fra Byrådets godkendelse. Områdefornyelsen i Frederiks har man valgt at udføre på 4 år for at få en hurtigere afvikling.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Programmets samlede budget er på 4.500.000 mio. kr. jfr. dagsordenspunkt til Byrådet den 19. december 2018 (punkt 10), hvoraf kommunens egenfinansiering udgør 3.757.962 kr.

 
742.038 kr. fra den udmeldte statslige byfornyelsesramme for 2018 anvendes som medfinansiering af områdefornyelsen i Frederiks.
 
Den kommunale medfinansiering vil blive finansieret fra kontoen ”Pulje til områdefornyelse løftes til 10 mio. kr. årligt” samt fra kontoen ”Byfornyelse mindre byer”.
 
I programmet er der angivet budget-, tids- og handlingsplan. Af programmet fremgår, at borgerne i Frederiks udover områdefornyelsen forventer at igangsætte supplerende initiativer finansieret af andre puljer inden for byfornyelsesområdet, som f.eks. puljen til Landsbyfornyelse samt søgning af diverse fonde.
 
Sag om bevilling vil blive forelagt Udvalget, når programmet har været til orientering i Transport-, Bygnings- og Boligministeriet.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Gennemførelsen af visse initiativer kræver godkendelse fra lodsejere. Endvidere vil flere af de forventede projekter kræve, at der udarbejdes borgerkontrakter i forhold til fremtidig drift og vedligehold.
 
Endelig vil det for visse initiativer være nødvendigt med afklaring af juridiske, planmæssige og myndighedsgodkendelser.
 
Bilag

Sagsid.: 19/4619
Resume
Hovedformålet med puljen er at give støtte til projekter i de mindre byer og landsbyerne indenfor de 2 indsatsområder, der er nævnt under sagsfremstillingen.
 
Der er modtaget 29 ansøgninger. Det samlede ansøgte beløb er 5.612.056 kr. plus udgifter til trafikdæmpende foranstaltninger, skønnet til 655.000 kr., samlet 6.267.056 kr. Puljen er på 2 mio. kr.
 
Herudover er der en pulje på 2 mio. kr. til ”Projekter relateret til lokaleudviklingsplaner 2019”. Denne pulje behandles ikke på nærværende møde.
 
Udvalget skal tage stilling til hvilke ansøgninger, der kan imødekommes indenfor puljens rammebeløb.
 
Direktør Hans Jørn Laursen er til stede under behandlingen af punktet.
 
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller
 
1. at ansøgninger godkendes som beskrevet i bilag 1
 
Beslutning i Landdistriktsudvalget den 04-06-2019
Landdistriktsudvalget har tidligere vedtaget følgende kriterier for tildeling af støtte fra puljen; 1) understøtte etablering af nye eller opgradering af fælles udendørs opholds- og aktivitetsarealer, 2) graden af frivilligt arbejde i projektet og 3) størrelsen af anden (med)finansiering. Ud fra disse kriterier godkendte udvalget indstillingen fra forvaltningen.
 
Projekter fra byer, der har eller er ved at udarbejde en borgerdreven lokal udviklingsplan, henvises til puljen, der er reserveret til disse til samlet prioritering blandt de, der er indkommet på tidspunktet for behandlingen.
 
Fremover ønsker Landdistriktsudvalget en behandling af puljen og puljen til lokale udviklingsplaner, som tager udgangspunkt i udfoldede kriterier og en vurdering i forhold til disse.
 
Kurt Johansen deltog ikke i behandlingen af punktet, da han på grund af bestyrelsespost i Ulbjerg Lokalråd var inhabil.
 
Sagsfremstilling

Historik

Udvalget vedtog på sit møde den 29. januar 2019, pkt. 1, en ansøgningsprocedure og strategi for ansøgninger til puljen. Byrådet bevilligede på sit møde den 27. februar 2019, pkt. 15, bl.a., at der fra kontoen ”Byfornyelse, mindre byer” afsættes 2 mio. kr. til puljen ”Byforskønnelse mindre byer 2019”.
 
Der er modtaget 29 ansøgninger for et samlet beløb på 6,2 mio. kr. Heri er også inkluderet forvaltningens skønnede beløb til de ansøgte hastighedsdæmpende foranstaltninger.
 
 Ansøgningerne er indenfor indsatsområderne fordelt således:
1. Mindre projekter, der kan forskønne landsbyerne: 24 ansøgninger
2. Hastighedsdæmpende foranstaltninger på gennemgående veje: 5 ansøgninger
 

Inddragelse og høring

Ingen.
 
 

Beskrivelse

Det ansøgte beløb set i relation til puljens rammebeløb gør, at der i år er mange ansøgninger, der ikke eller kun delvis kan imødekommes. Ansøgningerne er overordnet beskrevet i bilag 1 sammen med forvaltningens bemærkninger samt forslag til stillingtagen til ansøgningerne. Som bilag 2 er vedlagt et oversigtskort, der viser, hvor der er meddelt støtte fra tidligere års puljer, og hvor der er søgt i år. Som bilag 3 er vedlagt et udtræk af ansøgningsskemaet for de modtagne ansøgninger.
 
Der er modtaget 3 ansøgninger fra landsbyer, som ikke tidligere har søgt puljen, Hjarbæk, Kvorning og Havredal. Fra enkelte landsbyer er der ansøgninger fra andre foreninger end dem, der tidligere har søgt, men som også opfylder kravet om, at det er foreninger, der dækker hele lokalområdet.
 
Der er modtaget ansøgninger fra 4 af de byer, hvor der er gennemføres eller er besluttet at gennemføre lokale udviklingsplaner. Forvaltningen anbefaler, at disse ansøgninger overføres til puljen ”projekter relateret til lokale udviklingsplaner”. Stillingtagen til ansøgningerne vil kunne ske efter ansøgningsfristens udløb den 1. september 2019.
 
Indsatsområdet ”mindre projekter, der kan forskønne landsbyerne”
 
Alle ansøgninger indeholder initiativer som puljen tidligere har givet støtte til, hvis der har været mulighed for det indenfor det puljebeløb, der har været til rådighed.
 
15 ansøgninger omfatter etablering af nye eller udvidelse af eksisterende opholds- og aktivitetsarealer, hvilket er puljens primære formål at støtte. Øvrige ansøgninger omfatter støtte til initiativer som flagallé, renovering/ etablering af P-pladser, julebelysning og belysning.
 
Der er modtaget 5 ansøgninger fra byer, hvor der er eller planlægges gennemført en proces for udarbejdelse af lokale udviklingsplaner (LUP). Det gælder Frederiks, Hjarbæk, Mønsted og Ørum (Tjelecenteret).
 
Ud over puljens hovedformål, opholds- og aktivitetsarealer, er i forvaltningens vurdering bl.a. lagt til grund, om der indgår frivilligt arbejde og/eller anden medfinansiering.
 
Indsatsområdet ” Trafikdæmpende foranstaltninger på gennemgående veje”
I ansøgningerne til dette indsatsområde skal ansøgeren ikke angive et ansøgt beløb, da der er tale om projekter på vejnettet. Den nødvendige økonomi fastlægges i forbindelse med vurdering af de enkelte ansøgninger.
 
Der er modtaget 5 ansøgninger. Alhedens Borgerforening har søgt støtte fra puljen til et projekt, der er medtaget i forslag til budget for områdefornyelse Frederiks (program for områdefornyelsen behandles af udvalget på et andet punkt på dagsordenen). Forelagt dette, har foreningen valgt at trække deres ansøgning. En anden ansøgning fra Ørum Beboerforening er henvist til Vejdirektoratet, da det ansøgte vedrører en statsvej, rute 16.
 
Ansøgningen fra Hjarbæk Borgerforening overføres til puljen ”projekter relateret til lokale udviklingsplaner”,
 
Ansøgningerne er foreløbig vurderet af forvaltningen som vejmyndighed, bl.a. på baggrund af udførte hastigheds- og trafik målinger. Ved de projekter, der af trafiksikkerhedsmæssige grunde er vurderet begrundet, er der skønnet en forventet anlægsudgift, som er angivet under bilag 1. Projekterne skal nærmere vurderes, projekteres og godkendes af politiet. Forvaltningen vil stå for den fysiske etablering.
 
Det er vurderet, at 12 ansøgninger ligger indenfor puljens hovedformål. Heraf at 2 ansøgninger, Kvorning og Tastum, kun imødekommes med 70% af det ansøgte beløb, fordi der kun indgår frivilligt arbejde og ingen medfinansiering. 4 ansøgninger, Kvols, Levende landsby Bjerregrav, Paraplyen Hvam og Ulbjerg, imødekommes med et reduceret beløb i forhold til det ansøgte, idet projektet vurderes at muliggør ekstern finansiering fra eksterne fonde og lign. 4 ansøgninger, Almind, Iglsø, Sahl og Skelhøje, imødekommes med det ansøgte beløb. Der er afsat beløb til etablering af ansøgte hastighedsdæmpende foranstaltninger i 2 byer, Lindum og Løgstrup, da de vurderes for velbegrundede.
 
10 ansøgninger indstilles ikke imødekommet og 6 overføres til puljen ”projekter relateret til lokale udviklingsplaner”.
 
 

Alternativer

Intet.
 
 

Tidsperspektiv

Ansøgerne får udbetalt de imødekomne støttebeløb til foreningernes NEM-konto. Projekterne skal gennemføres, så der inden udgangen af 2020 kan indsendes regnskab og dokumentation for, at støtten er anvendt til det ansøgte formål, og at der er indhentet de nødvendige myndighedsgodkendelser samt brugsrets- og driftsaftaler.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Det er ikke muligt at imødekomme alle ansøgninger indenfor puljens budgetmæssige ramme. Der er anvendt prioriteringskriterier som beskrevet under ”Beskrivelse”.
 
I henhold til beslutning i Økonomi og Erhvervsudvalget den 17. januar 2018, pkt. 8, skal der fra puljens rammebeløb fratrækkes et administrationsbidrag på 3,8 %, svarende til 76.000 kr., hvilket også fremgår af opsummeringen i bilag 1.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

En række ansøgte anlæg er placeret på arealer tilhørende Viborg Kommune, hvilket indebærer, at ansøgeren inden etablering skal sikre sig en brugsretsaftale. Endvidere forudsætter en række anlæg, at der indhentes byggetilladelse m.v. I den forbindelse vurderes, om det ansøgte er i overensstemmelse med gældende planlægning.
 
Forvaltningen har overordnet gennemgået ansøgningerne. Forvaltningen har vurderet, at der vil være en række udfordringer med hensyn til at opnå myndighedsgodkendelse for det ansøgte projekt fra Kvols Beboer- og Foredragsforening (indenfor strandbyggelinjen og udpeget habitatområde). Et støttebeløb vil derfor først kunne udbetales, når der er indhentet de nødvendige godkendelser til projektet. For de øvrige ansøgninger skønnes der ikke at være anlæg, der strider mod gældende planlægning i et omfang, hvor der ikke vil kunne meddelelse eventuel dispensation.
 
I forbindelse med de enkelte tilsagn om støtte er det ansøgerens ansvar at sikre eventuel brugsretsaftale og myndighedsgodkendelse.
 
Bilag

Sagsid.: 19/4969
Resume
Udvalgets forslag til drifts- og anlægsbudget for 2020-23 færdiggøres og indgår herefter i det basisbudget, som Økonomi- og Erhvervsudvalget behandler den 21. august 2019. Det drøftes, hvilke ændringer, der indgår i budgetforslaget, i form af eventuelle økonomiske udfordringer og nye driftsønsker på driftsbudgettet og eventuelle nye anlægsønsker. Herunder drøftes det, hvordan sådanne ændringer kan finansieres. Desuden tilrettes det eksisterende anlægsbudget i det omfang gennemførelsen af anlægsprojekterne rykker sig tidsmæssigt.
 
Direktør Hans Jørn Laursen er til stede under behandlingen af punktet.
 
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1.  at forslaget til driftsbudget godkendes,
 
2.  at forslaget til tekniske ændringer af det allerede vedtagne anlægsbudget godkendes, og
 
3.  at udvalget godkender eventuelle nye anlægsønsker indenfor det eksisterende budget (jf. tidligere besluttede områdefornyelser i Frederiks og Mønsted), der ønskes fremsat overfor byrådet, herunder forslag til finansiering og tilhørende idéoplæg.
 
Beslutning i Landdistriktsudvalget den 04-06-2019
Landdistriktsudvalget besluttede
 
1. at forslaget til driftsbudget godkendes,
 
2. at forslaget til tekniske ændringer af det allerede vedtagne anlægsbudget godkendes, og
 
3. Landdistriktsudvalget godkendte endvidere de anførte anlægsønsker som grundlag for det videre budgetarbejde
 
Sagsfremstilling

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog på mødet den 23. januar 2019 (sag nr. 1) spilleregler, procesplan og principper for årets budgetlægning. Efter den fælles procesplan skal udvalgene senest i juni færdiggøre deres budgetforslag.
 
Landdistriktsudvalget drøftede senest budgetlægningen på mødet den 30. april 2019 (sag nr. 4). Udvalget bestilte en opgørelse af budgettet, hvor det fremgår, hvilke midler der allerede er disponerede for at tydeliggøre de fremtidige udfordringer.
 
 

Inddragelse og høring

Intet
 
 

Beskrivelse

Budgethæfte
 
 
Der anvendes i budgetlægningen et budgethæfte, som giver et samlet overblik over udvalgets budgetforslag. Budgethæftet er blevet udbygget med nye oplysninger i løbet af budgetlægningen, så det nu indeholder det endelige budgetforslag. Budgethæftet kan ses som bilag nr. 1.
 
Forslag til driftsbudget
Forslaget til driftsbudget består som udgangspunkt af overslagsår 2020 i det allerede vedtagne budget. Dette er korrigeret for pris- og lønudviklingen og tillægsbevillinger. Dertil kommer de ændringer, som udvalget beslutter. Ændringerne kan opdeles i tre hovedelementer: økonomiske udfordringer, nye driftsønsker og forslag til finansiering af disse. Med de spilleregler, som Økonomi- og Erhvervsudvalget har vedtaget, skal udvalget selv finansiere både udfordringer og driftsønsker.
 
 
Forslag til teknisk tilretning af anlægsbudgettet
 
Som en del af budgetforslaget skal de allerede vedtagne anlægsprojekter korrigeres for tekniske ændringer. Formålet med den tekniske tilretning er, at anlægsdebasisbudgettet afspejler en realistisk tidsplan for de enkelte anlægsprojekter.
 
I alt er der tekniske ændringer for -3,4 mio. kr. i 2020 og 3,4 mio. kr. i 2021. De enkelte ændringer er beskrevet i budgethæftet (bilag 1, afsnit 6.1 og 6.2)
 
 
Nye anlægsønsker
 
Nye anlægsønsker skal efter spillereglerne for budgetlægningen finansieres inden for det eksisterende anlægsbasisbudget, som udgør budgetrammen, eller ved at udskyde projekter til 2024. Projekter kan ikke fremrykkes til 2019 for at finde finansiering, idet den statslige ramme også er under pres i 2019.
 
Tabellen nedenfor viser udvalgets anlægsønsker samt forslag til finansiering af disse:
 
Udvalgets anlægsønsker herunder finansieringsforslag
(i 1.000 kr., 2020 P/L)
2020
2021
2022
2023
2024
I alt
Nye ønsker
 
 
 
 
 
 
Områdefornyelse Frederiks
   770
 3.150
   80
 
 
4.000
Statstilskud Områdefornyelse Frederiks
 
  -742
 
 
 
 -742
Områdefornyelse Mønsted
 1.000
 1.000
 500
 
 
2.500
Finansiering
 
 
 
 
 
 
Pulje til områdefornyelse løftes til 10 mio. kr. årlig
-1.770
-2.057
 
 
 
-3.827
Byfornyelse mindre byer
 
-1.351
 -580
 
 
-1.931
I alt
0
0
0
0
0
0
 
Tabellen viser, at der er fundet fuld finansiering til anlægsønskerne. De enkelte anlægsønsker er yderligere beskrevet i budgethæftet (bilag nr. 1, afsnit 6.3). De mere uddybende idéoplæg kan ses som bilag nr. 2. Det bemærkes, at 500.000 kr. til hver af de to områdefornyelser er bevilget i 2019.
 
 
Disponerede beløb til puljen ”Byfornyelse mindre byer” 2019-2023
Puljen ”Byfornyelse, mindre byer” finansierer områdefornyelser, kommunale puljer samt den kommunale andel til den statslige pulje ”Pulje til Landsbyfornyelse”. Bilag 3 viser en oversigt over allerede disponerede beløb inkl. ovennævnte anlægsønsker vedr. Frederiks og Mønsted. Oversigten viser, at udisponerede beløb i 2020 er mindre end det beløb, der i 2019 er afsat til puljer rettet mod projekter og aktiviteter i mindre byer.
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Forslaget til drifts- og anlægsbudget indgår i det basisbudget, som Økonomi- og Erhvervsudvalget behandler på mødet den 21. august 2019. Basisbudgettet er udgangspunktet for de efterfølgende politiske forhandlinger om budget 2020-23. Eventuelle nye anlægsønsker indgår i byrådets budgetmaterialer.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet
 
Bilag

Sagsid.: 19/14693
Resume
Fastlæggelse af koncept for Årets Ildsjæl.
 
Fra VibLand deltager formand Lone Kastberg og næstformand Jesper Bech (kl. 19).
 
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at konceptet fastlægges
 
Beslutning i Landdistriktsudvalget den 04-06-2019
Landdistriktsudvalget fastlagde efter dialog med VibLand konceptet.
Der skal både kåres en årets ildsjæl og årets initiativ, som fremmer det gode liv i landsbyerne.
Alle skal kunne indstille kandidater, og det skal ske ved at udfylde et enkelt online skema.
Der nedsættes en bedømmelseskomité med deltagelse af formandskabet fra Landdistriktsudvalget, formandskabet fra VibLand samt vinderen af årets ildsjæl det foregående år. Det første år peges på chefredaktøren for Viborg Stifts Folkeblad.
 
Denne komite nominerer tre kandidater i hver kategori og efterfølgende også vinderen i hver kategori.
 
Indstilling af kandidater skal ske inden 15. januar. Vinderen offentliggøres først på konferencen.
 
Prisen er på 10.000 kr. til initiativet og 5.000 kr. til ildsjælen, samt diplomer til de nominerede.
 
Sagsfremstilling

Historik

I forbindelse med den generelle dialog med VibLand blev det på mødet den 30. april 2019, sag 1, aftalt, at repræsentanter fra VibLand deltager på kommende møde med henblik på konkretisering af ideen om kåring af Årets Ildsjæl.
 
 

Inddragelse og høring

Prisen til Årets Ildsjæl bliver et samarbejdsprojekt mellem Landdistriktsudvalget og VibLand.
 
 

Beskrivelse

Formålet med Årets Ildsjæl er at fejre og skabe opmærksomhed om de ildsjæle, som skaber positiv udvikling i Viborg Kommunes Landdistrikter.
 
Ildsjælene kan have igangsat eller drive initiativer der:
- Styrker sunde fællesskaber og skaber store oplevelser
- Højner den fysiske, mentale og sociale sundhed
- Understøtter en miljømæssig, økonomisk eller faglig bæredygtig udvikling
Jf. byrådets sammenhængsmodel.
 
Initiativerne skal foregå i landdistrikterne, i eller på tværs af kommunens landsbyer.
 
Initiativet skal konkretiseres på en række punkter:
- Hvem kan indstille kandidater?
- Hvem udvælger de nominerede?
- Hvem udvælger den endelige vinder?
- Hvordan foregår udvælgelsen?
- Hvordan skal der samarbejdes med pressen, og med hvilke medier?
- Skal der være en (penge)pris, til vinderen/vinderens forening/initiativ?
 
I bilaget er en beskrivelse af udvalgte andre priser i Viborg Kommune og kort om andre kommuners tilsvarende initiativer.
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Årets Ildsjæl kan komme til at konkurrere med Årets Lokalområde. For at undgå dette skal
processen foregå i efteråret/henover vinteren, frem mod næste års konference 3. marts 2020 fx med indstilling af kandidater frem mod 1. november og afstemning i januar/februar.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Hvis der skal være en økonomisk præmie og/eller skal anvendes midler til annoncering m.v., kan dette tages fra Landdistriktsudvalgets dispositionssum.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet
 
Bilag

Sagsid.: 19/5487
Resume
Kommunens forsamlingshuse kan søge tilskud til indvendige vedligeholdelses- og renoveringsopgaver fra Den Centrale Pulje.
 
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at Landdistriktsudvalget godkender fordelingen af tilskudspuljen.
 
Beslutning i Landdistriktsudvalget den 04-06-2019
Landdistriktsudvalget godkendte fordelingen af tilskudspuljen.
 
Sagsfremstilling

Historik

Intet
 
 

Inddragelse og høring

Intet
 
 

Beskrivelse

Den Centrale Pulje har eksisteret siden 2007. Fra 1. januar 2018 overgik puljen fra Kultur- og Fritidsudvalget til Landdistriktsudvalget. Puljen har altid været på 200.000 kr. Ansøgningsfristen var i år den 1. maj 2019.
 
Landdistriktsudvalget besluttede på møde den 26. februar 2019, at puljen prioriteres til indvendige vedligeholdelses- og renoveringsopgaver.
 
Der er modtaget 18 ansøgninger til en samlet sum på 848.154 kr. Det er færre ansøgninger og et lavere beløb end tidligere, sandsynligvis som følge af, at Landdistriktsudvalget har besluttet ikke at give tilskud til indkøb af inventar, men prioritere midlerne til vedligeholdelse.
 
I forbindelse med behandlingen af ansøgningerne er det prioriteret at give støtte efter væsentlighed fx nødvendige ændringer i strøm, branddøre og toiletter og i mindre grad til forskønnelse som maling. Enkelte ansøgninger om inventar er heller ikke kommet i betragtning. Udover karakteren af projektet er der taget hensyn til, hvad der tidligere er givet af tilskud til det enkelte forsamlingshus.
 
Der forudsættes en medfinansiering på minimum 33 pct. og ofte vil tilskudsprocenten være lavere end 66 pct., for at sikre at flere forsamlingshuse får et tilskud.
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Intet
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet
 
Bilag

Sagsid.: 18/32426
Resume
Landdistriktsudvalget skal have en indledende drøftelse af kommende prioriterede indsatsområder bl.a. til brug for planlægning af efterårets møder. Drøftelsen vil blive genoptaget efter sommerferien.
 
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at kommende strategiske indsatsområder drøftes indledningsvist.
 
Beslutning i Landdistriktsudvalget den 04-06-2019
Landdistriktsudvalget havde en indledende drøftelse af kommende strategiske indsatsområder, og vil genoptage drøftelsen på møde i august og efterfølgende drøftes de udvalgte emner på en temadag. Som mulige emner blev desuden peget på finansiering, som der kan arbejdes med i samarbejde med lokale pengeinstitutter, og mobilitet i landdistrikterne.
 
Sagsfremstilling

Historik

 
 

Inddragelse og høring

Intet
 
 

Beskrivelse

I Landdistriktsudvalgets virke det første halvandet år er der sat fokus på vidensgrundlag for udvikling i landdistrikterne, dels gennem mødet med borgere og lokalsamfund, dels gennem analyser og teoretiske bidrag. Derudover har arbejdet med borgerdrevne lokale udviklingsplaner været et større strategisk projekt i forhold til at realisere udvalgets opgave med at styrke og udvikle det lokale demokrati og borgerinddragelse – og understøtte udviklingen i landdistrikterne. I det vedlagte bilag er de hidtidigt behandlede temaer opsummeret.
 
Nedenfor er eksempler på temaer, der kan arbejdes i dybden med, med udgangspunkt i udvalgets drøftelser af bl.a. sammenhængsmodellen. Der kan arbejdes med temaerne på forskellig vis. Udvalget har besluttet at afholde temamøder, som en del af arbejdsformen. På sådanne møder kan borgernes viden og ideer inddrages på et tidligt tidspunkt. Andre temaer kan egne sig til at starte med udvalgets egne drøftelser og formulering af initiativer. 
 
Demokrati og borgerinddragelse
Temaet kan yderligere udvikles eksempelvis gennem udvalgets facilitering af debatter under næste års Snapsting eller forsøg med styrket lokal medbestemmelse i forhold til de kommunale ressourcer, der anvendes lokalt.
 
Samarbejde mellem og internt i landsbyer
Initiativet vedr. talerør skal evt. have yderligere fokus? Måske skal forskellige organiseringsformer internt i landsbyerne udfoldes, til inspiration for andre. Vil udvalget gå mere aktivt ind i at understøtte klyngedannelser?
 
Tidssvarende og attraktive boliger
Hvor sælges huse/byggegrunde og hvorfor? Gode eksempler på etablering af nye/alternative boliger i landdistrikterne? Herunder kan også ses udvalgets fokus på finansiering af fast ejendom i landdistrikter.
En del af dette tema kan være at sætte fokus på vækst, bl.a. gennem viden om, hvorfor steder vokser.
 
Attraktive områder
Landsbypedeller, bysyn og andre initiativer. VibLand arbejder med turist i egen kommune, som også vil kunne have vinkler ind på et sådant indsatsområde, ikke mindst med et fokus på naturen.
 
Byens liv
Udvalget kan vælge at sætte yderligere fokus på byernes indre liv, med udgangspunkt i sammenhængsmodellen. Emnerne kan være alt fra frivillighed, over oplevelser til sundhed- og bevægelse.
 
Herunder kan også arbejdes med mødesteder – ikke nødvendigvis kun forsamlingshuse.
 
Handel
I forlængelse af dialogen med ViborgEgnens Handelsråd kan der sættes fokus på dagligvareforsyningen i landdistrikterne, herunder andre måder at drive dagligvarehandel på.
 
Mere konkret har udvalget tidligere peget på at ville drøfte den fremtidige områdefornyelse/byfornyelse.
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Intet
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet
 
Bilag

Sagsid.: 18/32426
Resume
Der lægges op til godkendelse af Landdistriktsudvalgets mødeplan for 2020.
 
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår,
 
1. at mødeplan for 2020 drøftes.
 
Beslutning i Landdistriktsudvalget den 04-06-2019
Landdistriktsudvalget godkendte den politiske mødeplan 2020, for så vidt angår Landdistriktsudvalgets møder.
 
Sagsfremstilling

Historik

Intet
 

Inddragelse og høring

Intet
 

Beskrivelse

Der er udarbejdet et forslag til mødeplan 2020 for byrådet, Økonomi- og Erhvervsudvalget og de stående udvalg. Forslaget kan ses i bilag nr. 1.
 
Byrådet godkendte på sit møde 22. maj 2019 forslag til politisk mødeplan 2020 for så vidt angår deres egne møder.
 
Det bemærkes, at det er udvalgene selv, der fastsætter deres respektive mødeplan.
 
Mødeplanen lægger op til, at der ikke afholdes møder i juli måned samt uge 7 og 42 (skolernes vinter- og efterårsferie).
 
Ud over de ordinære møder indeholder planen også byrådets temadag, byrådets plan- og budgetkonferencer, Kommunalpolitisk Topmøde og byrådets juleafslutning mm.
 
Endelig oversigt over møderne i 2020 i byrådet, Økonomi- og Erhvervsudvalget og de stående udvalg vil blive offentliggjort, når udvalgene har godkendt deres mødeplan for 2020.
 
I forslag til mødeplan for byrådet, er udarbejdet forslag til mødeplan for 2020 for de stående udvalg, som indebærer følgende mødeplan for Landdistriktsudvalget for 2020, under forudsætning af, at byrådet godkender mødeplanen:
 
Tirsdag 07. januar 2020 kl. 18.00
Tirsdag 28. januar 2020 kl. 18.00
Tirsdag 25. februar 2020 kl. 18.00
Tirsdag 24. marts 2020 kl. 18.00
Tirsdag 21. april 2020 kl. 18.00
Tirsdag 02. juni 2020 kl. 18.00
Tirsdag 11. august 2020 kl. 18.00
Tirsdag 15. september 2020 kl. 18.00
Tirsdag 27. oktober 2020 kl. 18.00
Tirsdag 24. november 2020 kl. 18.00
 
Endeligt tidspunkt og dato for afholdelse af møder fastsættes af Landdistriktsudvalget.
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Endelig oversigt over møderne i 2020 i byrådet, Økonomi- og Erhvervsudvalget og de stående udvalg vil blive offentliggjort, når udvalgene har godkendt deres mødeplan for 2020. Det sker forventeligt på udvalgenes møder i august måned
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet
 
Bilag

Sagsid.: 18/1542
Resume
I henhold til de af Byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd – herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste – skal Byrådet og udvalgene godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder.
 
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår,
 
1. at Landdistriktsudvalget tager stilling til mødelisten.
 
Beslutning i Landdistriktsudvalget den 04-06-2019
Landdistriktsudvalget godkendte mødelisten. I august tilføjes et fællesmøde med Kultur- og Fritidsudvalget.
 
Sagsfremstilling

Historik

Byrådet vedtog i møde 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.
 
 

Inddragelse og høring

Intet
 
 

Beskrivelse

Mødelisten (bilag 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
Hvis Landdistriktsudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Intet
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens § 16, stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra Byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.
 
Bilag

Sagsid.: 18/59931
Beslutning i Landdistriktsudvalget den 04-06-2019
Landdistriktsudvalget tog orienteringen til efterretning. Landdistriktsudvalget besluttede på baggrund af redegørelse for alternative muligheder for placering af konferencen at fastholde placeringen på Energimuseet også i 2020.
 
Sagsfremstilling
Driftspulje til grøn vedligeholdelse uden for Viborg og Bjerringbro
Teknisk Udvalg har en pulje på 1,579 mio. kr. i 2019 til ovenstående og har på møde 1. maj 2019, sag 23, taget stilling til principperne for udmøntning heraf. Relevant, i forhold til de problemstillinger som Landdistriktsudvalget er stødt på, er at der er åbnet op for understøttelse af det frivillige arbejde i form af benzin, maling m.v.
 
Analyse af kulturhuse og kommende fællesmøde med Kultur- og Fritidsudvalget
Til mødet i Kultur- og Fritidsudvalget den 4. juni 2019 er der udarbejdet en analyse vedr. kulturhuse/lokaleaktivitetssteder, men følgende elementer:
 
-         Kortlægning af ejer- og driftsforhold, brugergrupper og aktiviteter i de enkelte ”huse”
-         Bygningens stand
-         Sammenhæng med andre faciliteter i lokalområdet
 
Sammenhæng med faciliteter i lokalområdet sætter fokus på forsamlingshusene og det generelle arbejde LDU har iværksat i forhold til at udvikle lokalområderne. Der er derfor inddraget fakta vedr. aktiviteter i forsamlingshuse i samme by og et overblik over samlede faciliteter i de tilfælde, hvor der i kulturhuset er lavt/middel aktivitetsniveau. Dette kan danne grundlag for en efterfølgende dialog med LDU (fællesmøde mellem LDU og KFU) om indsatserne i de to udvalg kan koordineres og derved på bedst mulig vis kan understøtte bæredygtig udvikling i landdistrikterne. Fælles indsatser og aftaler mellem de to udvalg vil formentlig kunne understøtte Byrådets ”Sammenhængsmodel”.
 
Opfølgning på drøftelse vedr. placering af Landdistriktskonferencen 2020
Forvaltningen redegør for mulige alternative placeringer af konferencen.
 
Udspil fra Landdistrikternes Fællesråd – Uddannelser i hele landet
Landdistrikternes Fællesråds anbefalinger beskrives under 7 overskrifter:
1. Afskaffelse af omprioriteringsbidraget på ungdomsuddannelser
2. Øget grund- og udkantstilskud
3. Bedre rammer for fusioner
4. Øvre grænse for elevoptag i byerne
5. Fremtidssikker dimensionering
6. Flere uddannelsesmuligheder i landdistrikterne
7. Afskaffelse af omprioriteringsbidraget på videregående uddannelser
 
 
Henvendelse fra Ole Mølgaard, Tovholder for følgegruppen, Områdefornyelsen i Frederiks vedr. tilskudsbeløb til områdefornyelsen i Frederiks.
Henvendelsen, som er sendt til hele Byrådet, er vedlagt. Der er kvitteret for modtagelsen, og Landdistriktsudvalget drøfter henvendelsen, hvorefter svar sendes.
 
Ansøgning om godkendelse som talerør
Finderup By og Land har søgt om godkendelse som talerør for Finderup og Omegn.
 
Bilag