You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

tirsdag den 29. oktober 2019 kl. 18:00

Mødested Skelhøje Kultur- og Forsamlingshus
Udvalg Landdistriktsudvalget
Mødedeltagere Elo Nielsen, Johannes Vesterby, Kim Dongsgaard, Kurt Johansen, Martin Sanderhoff, Mette Nielsen, Peter Juhl
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 19/42010
Resume
Formålet med puljen er at give støtte til projekter, der er omfattet af de lokale udviklingsplaner, der er under proces eller er godkendt som forslag i en række byer.
 
Der er modtaget 9 ansøgninger fra 6 lokalområder. Det samlede ansøgte beløb er 2.384.906 kr., plus udgifter til ansøgte trafikdæmpende foranstaltninger, skønnet til minimum 405.000 kr., samlet 2.789.906 kr. Puljens rammebeløb er på 2 mio. kr., hvoraf der skal finansieres et administrationsbidrag 76.000 kr.
 
Udvalget skal tage stilling til, hvilke ansøgninger der kan imødekommes indenfor puljens rammebeløb.
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at udvalget tager stilling til de indkomne ansøgninger.
Beslutning i Landdistriktsudvalget den 29-10-2019
 
1. at tildele midler til følgende projekter:
 
Stationer med motionsredskaber, Alhedens Borgerforening:  
(idet der kan forventes en medfinansiering)
237.000 kr.
Visuel plan for Tragten i Løvel, Løvel & Omegns Borgerforening:
(med henblik på ansøgning til fonde m.v.)
187.500 kr.
Legeplads, Løvskalegnens Lokalråd:
(der skal følges op på, om grund/hus kan købes for et minimalt beløb)
165.000 kr.
Opgradering af skolesti til Mønsted Skole:
(der prioriteres en asfaltsti)
525.000 kr.
Legeplads, Tjelecentret:
 
100.000 kr.
Indretning af Torv, Ørum Beboerforening:
(idet der også forventes ekstern finansiering)
525.000 kr.
 
Landdistriktsudvalget var positive overfor ansøgningerne fra Hjarbæk Borgerforening, men henviser disse til en kommende realiseringsplan, hvor kommunen har rollen som bygherre for en del af den lokale udviklingsplans elementer.
 
En ansøgning henvises endvidere til at indgå i den kommende områdefornyelse (Mønsted).
 
På et kommende møde skal drøftes, hvordan midlerne fremover skal fordeles i overordnede kategorier, herunder modeller og navngivning af disse. Fremover ønskes en samlet ansøgning fra hver by.
Sagsfremstilling

Historik

Udvalget vedtog på sit møde 29. januar 2019, sag nr. 1, en ansøgningsprocedure og strategi for ansøgninger til puljen. Byrådet bevilligede på sit møde den 27. februar 2019, sag nr. 15, at der fra kontoen ”Byfornyelse, mindre byer” afsættes 2 mio. kr. til puljen ”projekter relateret til Lokale Udviklingsplaner 2019”.
 
Samtidig blev vedtaget ansøgningsprocedure og strategi for ansøgninger til puljen, dagsordenspunktet bilag 5. Heraf fremgå bl.a., at ansøgningen skal omfatte projekter, der er en del af en godkendt udviklingsplan, ansøgningen skal indsendes af en borgerforening eller anden forening, der repræsenterer det samlede lokalområde, og at ansøgningsfristen er 1. september 2019.
 
I forbindelse med behandling af ansøgninger til puljen ”byforskønnelse mindre byer 2019”, vedtog udvalget på sit møde d. 4. juni 2019, sag nr. 4, at 6 ansøgninger til denne pulje overflyttes til puljen ”projekter relateret til lokale udviklingsplaner 2019, da ansøgningerne var indsendt af byer, hvor der var en igangværende proces omkring forslag til en udviklingsplan.
 
I forbindelse med møder med lokalområderne omkring udviklingsplanerne har forvaltningen informeret om mulighed for at søge puljen. Endvidere har forvaltningen direkte informeret de lokalsamfund, hvor der er et godkendt forslag til udviklingsplan eller en igangværende proces omkring udarbejdelse af planen.
 
 

Inddragelse og høring

Intet
 
 

Beskrivelse

Alle ansøgte projekter er omfattet af lokale udviklingsplaner, på nær en enkelt del-ansøgning.
 
Forvaltningen har gennemgået ansøgningerne og vurderet dem efter en række udfoldede kriterier, herunder en individuel vurdering af hver ansøgning, som fremgår af det vedhæftede bilag. Heraf fremhæves følgende overvejelser:
 
 • Der er modtaget 2 ansøgninger fra Hjarbæk Borgerforening. Forvaltningen finder, at det ansøgte, sammen med det igangværende arbejde med en lokal udviklingsplan, vil kunne danne baggrund for en kommende områdefornyelse i Hjarbæk. Såfremt en områdefornyelse ikke bliver aktuel, er det forvaltningens indstilling, at ansøgningerne fra Hjarbæk Borgerforening imødekommes helt eller delvist.
 •  
 • Der er modtaget 2 ansøgninger fra Mønsted Lokalråd. Den ene, som omfatter initiativer i Mønsted by, bør indgå sammen med byens udviklingsplan i den vedtagne områdefornyelse for Mønsted, udvalgets møde d. 26. februar 2019, sag nr. 5.
 •  
 • En del af ansøgningen fra Ørum Beboerforening omfatter sti og bord/bænke omkring en oprenset branddam i byens udkant. Dette projekt er ikke en del af udviklingsplanen for Ørum, der er er godkendt som forslag, udvalgets møde d. 4. juni 2019, sag nr. 1.
 •  
 • I forhold til ansøgningen fra Løvskal Lokalråd, har forvaltningen kontaktet kreditforeningen med en forespørgsel om kreditforeningens intentioner om at begære ejendommen på tvangsauktion. Kreditforeningen har i september 2019 oplyst, at kreditforeningen "har valgt ikke at ville have flere omkostninger på denne ejendom og derfor ikke agter at begære ejendommen på tvangsauktion igen".
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Ansøgerne får udbetalt de imødekomne støttebeløb til foreningernes NEM-konto. Projekterne skal gennemføres, så der inden udgangen af 2021 kan indsendes regnskab og dokumentation for, at støtten er anvendt til det ansøgte formål, og at der er indhentet de nødvendige myndighedsgodkendelser samt brugsrets- og driftsaftaler.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Det er ikke muligt at imødekomme alle ansøgninger indenfor puljens budgetmæssige ramme. Ved at visse ansøgninger henvises gennemført i forbindelse med enten vedtagne eller foreslåede kommende områdefornyelser, er der mulighed for helt eller delvis (for en enkelt ansøgning) at imødekomme øvrige ansøgninger.
 
I henhold til beslutning i Økonomi og Erhvervsudvalget den 17. januar 2018, sag nr. 8, skal der fra puljens rammebeløb fratrækkes et administrationsbidrag på 3,8 %, svarende til 76.000 kr., hvilket også fremgår af opsummeringen i bilag 1.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

En række ansøgte anlæg er placeret på arealer, der ikke tilhører ansøgeren, hvilket indebærer, at ansøgeren inden etablering skal sikre sig en brugsrets- og driftsaftale med ejeren. Endvidere forudsætter en række anlæg, at der indhentes byggetilladelse m.v. I den forbindelse vurderes, om det ansøgte er i overensstemmelse med gældende planlægning.
 
Forvaltningen har overordnet gennemgået ansøgningerne. Forvaltningen har vurderet, at det angående ansøgningen fra Alhedens Borgerforening, som omfatter etablering af flere ”stationer”, ikke er muligt at vurdere omfanget af nødvendige brugsrets- og driftsaftaler samt nødvendige myndighedsgodkendelser. Derfor bør et eventuelt støttebeløb først udbetales, når der er indhentet de nødvendige brugsrets- og driftsaftaler samt en beskrivelse af hvilke elementer, der opsættes ved de enkelte ”stationer”.
 
For de øvrige ansøgninger skønnes der ikke at være anlæg, der strider mod gældende planlægning i et omfang, hvor der ikke vil kunne meddeles eventuel dispensation.
 
I forbindelse med de enkelte tilsagn om støtte, er det ansøgerens ansvar at sikre eventuel brugsretsaftale og myndighedsgodkendelse.
Bilag

Sagsid.: 18/32426
Resume
Der er udarbejdet et udkast til opsamling på Landdistriktsudvalgets drøftelser på strategidagen den 26. september 2019. Denne opsamling skal evt. suppleres og præciseres.
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at opsamlingen drøftes.
Beslutning i Landdistriktsudvalget den 29-10-2019
Landdistriktsudvalget drøftede opsamlingen og fandt,
 
1. at opsamlingen var dækkende og peger fremad i forhold til den kommende strategiske indsats. Landdistriktsudvalget har hidtil opsøgt viden bl.a. fra en tæt dialog med borgerne, denne dialog skal fortsætte, men i mere tematiserede møder, hvor evt. flere lokalområder kan inviteres til at indgå i samme temadrøftelse. Herved vil udvalget også kunne facilitere, at lokalområder med nogenlunde samme udfordringer kan indgå dialog sammen og inspirere hinanden.
Invitationer fra lokalområder skal fortsat imødekommes.
Udvalget ønsker også fortsat særlige møder i lighed med strategidagen, hvor der prioriteres tid og rum til at drøfte, udvikle og formulere politiske indsatser,
 
2. På det kommende møde skal elementer til en plan for første halvår 2020 præsenteres, heri skal indgå overvejelser om både en strategidag og evt. mindre studietur.
Sagsfremstilling

Historik

Intet
 
 

Inddragelse og høring

Intet
 
 

Beskrivelse

Landdistriktsudvalget drøftede fremtidige strategiske indsatsområde på en strategidag den 26. september 2019. På dagen indgik oplæg fra formanden for Landdistrikternes Fællesråd, direktør fra den Jyske Sparekasse og erhvervschefen, indenfor emner som eksempelvis finansiering og mobilitet.
 
Diskussionerne er opsamlet i det vedlagte bilag.
 
I forlængelse heraf drøftes også kommende strategidage og evt. studietur.
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Intet
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet
Bilag

Sagsid.: 18/50130
Resume
Landdistriktskonferencen i 2020 gennemføres 3. marts 2020 på Energimuseet i Tange, i tidsrummet 17.00-21.00. Af hensyn til planlægningen skal et overordnet tema og struktur fastlægges.
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at overordnet tema og struktur for landdistriktskonferencen fastlægges.
Beslutning i Landdistriktsudvalget den 29-10-2019
Landdistriktsudvalget beslutter,
 
1. Bosætning som overordnet tema, hvor drøftelserne fra strategidagen bliver rammesættende,
 
2. Markedspladsen skal være tematiserede samtaler faciliteret af udvalgets medlemmer, med udgangspunkt i de strategiske emner.
Sagsfremstilling

Historik

Landdistriktsudvalget evaluerede konferencen 2019 på mødet 26. marts 2019, sag 2. Udvalget besluttede at genoptage drøftelsen på det kommende fællesmøde med VibLand og pegede på, at konferencen skal gentages 3. marts 2020 på Energimuseet og med samme overordnede programskabelon, med fokus på god formidling og noget der er nærværende for deltagerne.
 
I den fælles drøftelse med VibLand på mødet den 30. april 2019, sag nr. 1, blev det besluttet at undersøge, hvilke andre muligheder, der er for at holde et arrangement med samme niveau i andre dele af kommunen. På mødet 4. juni 2019, sag nr. 11, besluttede Landdistriktsudvalget på baggrund af redegørelse for alternative muligheder for placering af konferencen at fastholde placeringen på Energimuseet også i 2020.
 
Landdistriktsudvalget drøftede kort indhold af konferencen på strategidagen 2019. Drøftelsen er inddraget i nærværende sag.
 
 

Inddragelse og høring

VibLand er inddraget forud for dette møde og vil blive yderligere inddraget i konkretiseringen ved at deltage som gæster på landdistriktsudvalgets møde i november.
 
 

Beskrivelse

Landdistriktskonferencens program skal fastlægges, men inden dette arbejde kan igangsættes, skal Landdistriktsudvalget drøfte overordnet tema og indhold for konference samt struktur, med baggrund i erfaringerne fra sidste års konference. Derudover skal udvalgets drøftelser af fremtidige indsatser inddrages. 
 
Det har desværre ikke været muligt at få deltagelse fra den ansvarlige minister, og det er relevant at få fastlagt yderligere oplægsholdere.
 
Udvalget bedes derfor drøfte:
 • Overordnet tema, hvor vækst i indbyggertal/bosætning foreslås
 • Et evt. politisk element (ønsket indhold af oplæg og form fx paneldebat)
 • Integration af drøftelserne fra strategidagen, som rammesættende og introducerende elementer (ved udvalgsmedlemmer)
 • Indhold af fælles oplæg
 • Markedsplads, skal den være der og hvis ja i hvilken form, fx politiske drøftelser eller gode eksempler
 
Overvejelser om målgruppe og ovenstående spørgsmål fremgår af bilag 1.
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Af hensyn til bookning af oplægsholdere m.v. skal de overordnede rammer fastlægges snarest.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Sidste års konference kostede knap 60.000 kr., med et deltagerantal på 107. Prisen vil variere med deltagerantal (max 150) og pris på oplægsholdere.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet
Bilag

Sagsid.: 19/41650
Resume
Landdistriktsudvalget har i samarbejde med VibLand besluttet at stifte en pris, som skal overrækkes til en person, som gør en særlig indsats i Viborg Kommunes landdistrikter.
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at oplægget drøftes,
 
2. at budget på maximalt 50.000 kr. tages fra Landdistriktsudvalgets dispositionssum, og
 
3. at udvalget godkender titlen ”Landdistrikternes Ildsjæle”
Beslutning i Landdistriktsudvalget den 29-10-2019
Landdistriktsudvalget drøftede oplægget og beslutter,
 
1. at budget på maximalt 50.000 kr. tages fra Landdistriktsudvalgets dispositionssum, og
 
2. at udvalget godkender titlen ”Landdistrikternes Ildsjæle”,
 
3. prisen skal evalueres efter første gennemførelse, herunder markedsføringsbudgettet.
Fraværende:
Peter Juhl
Sagsfremstilling

Historik

På Landdistriktsudvalgets møde 4. juni 2019, sag nr. 6, besluttede Landdistriktsudvalget at stifte en pris med henblik på at hædre en person bosiddende i landdistriktet, der gør noget særligt for sit lokalområde
 
 

Inddragelse og høring

Prisen til Landdistrikternes Ildsjæle er et samarbejdsprojekt mellem Landdistriktsudvalget og VibLand. VibLand har fået tilsendt information om de nye elementer i prisen; titel og plan for markedsføring. Eventuelle kommentarer herfra vil blive medbragt på mødet.
 
 

Beskrivelse

Formålet med prisen til Landdistrikternes Ildsjæle er at give opmærksomhed til og anerkende ildsjæle i landdistrikterne samt inspirere andre borgere til at gøre en indsats for sit lokalområde. Alle borgere kan indstille en lokal ildsjæl fra Viborg Kommunes Landdistrikter.
 
Lokale ildsjæle kan indgå i flere forskellige sammenhænge:
 • I en forening eller som privatperson
 • Som frivillig eller gennem sit job
 • Som enkeltpersoner eller som en gruppe
 
Eksempler:
 • formanden for borgerforeningen
 • købmanden
 • de grønne pedeller
 • halinspektøren
 • spejderne
 • bestyrelsen for forsamlingshuset
 • skolelederen
 • den, der altid melder sig til at bage en kage
 
For tydeligt at signalere, at prisen alene kan gives til en person fra Viborg Kommunes landdistrikter, er titlen ændret fra ”Årets Ildsjæl” til ”Landdistrikternes Ildsjæle”. Samtidig adskiller prisen sig tydeligere fra andre lignende priser, der uddeles i kommunen, gennem den nye titel.
 
Indstilling af kandidater sker via skema eller link til SurveyExact på Viborger. Indstilleren opfordres samtidig til at indsende et kort videoklip på 1- 1½ minut. Det er dog ikke et krav. Indsendte videoklip kan anvendes på Viborg Kommunes Facebookside, hvis indstilleren har givet tilladelse.
 
 
Kommunikationskanaler til markedsføring
 • Direkte mails
 • Facebook
 • Hjemmeside
 • Pressemeddelelse
 • VibLands kanaler
 • Annonce
 • Radio Viborg: omtale og et besøg
 • Merchandise: tændstikæsker med logo og information:
 • Tændstikæsker: vi får trykt logoet for konkurrencen og information om konkurrencen på tændstikæsker, som skal distribueres til lokalområderne. Tændstikæskerne skal være klar start december, så de kan komme ud og blive taget brug i forbindelse med de mange kommende lokale julearrangementer, hvor levende lys ofte indgår.
 • Avisen (redaktionel omtale, op til og portrætter af de nominerede)
 • Grafisk Service laver et logo, der går igen i kommunikationen (vedhæftet som bilag)
 
 
Markedsføring af prisen vil tage udgangspunkt i logoet og blive italesat på følgende måde:
 
Har du ofte tænkt, at din landsby bare ikke ville være dette fantastiske sted, hvis ikke det var for lige præcis Hans eller Grethe – eller de tre musketerer? Og har du også tænkt, at de fortjener tak og anerkendelse for den store indsats de gør?
Så er det nu, du kan indstille dem til Landdistrikternes Ildsjæle pris!
Vinderen modtager en pengepræmie på 5.000 kr. og kunsthåndværk fra en kunstner i kommunen. For at indstille din lokale ildsjæl går du ind på Viborger.dk og…….
 
Dommerkomitéen består af fem personer: Formand og næstformand fra hhv. Landdistriktsudvalget og VibLand. Lars Norup, Viborg Stifts Folkeblad vil desuden indgå i dommerkomitéen og synes, det er et godt initiativ.
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Vinderen af prisen kåres til Landdistriktskonferencen i Tange 3. marts 2020.
Budgettet skal godkendes nu, for at markedsføring af prisen kan være klar til at sætte i gang i december 2019.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

 
Budget
Kr.
Præmie til vinder                                                                           
5.000
kunsthåndværk fra en kunstner i kommunen                                    
5.000
Diplomer til de 2 øvrige nominerede
800
Markedsføring (annonce, radio)
20.000
Tændstikæsker med reklame for prisen– 5000 stk.                                                              
7.000
Diverse
2.200
I alt
40.000
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet
Bilag

Sagsid.: 19/44463
Resume
Fjordklyngerådet ansøger Landdistriktsudvalget om et driftstilskud på 20.000kr. årligt.
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at sagen drøftes.
Beslutning i Landdistriktsudvalget den 29-10-2019
Landdistriktsudvalget beslutter,
 
1. ikke at imødekomme ansøgningen.
Fraværende:
Peter Juhl
Sagsfremstilling

Historik

Intet
 
 

Inddragelse og høring

Intet
 
 

Beskrivelse

Fjordklyngerådet ansøger om 20.000 kr. til udgivelse af et magasin, som dels skal oplyse områdets egne borgere om klyngens aktiviteter, dels kan anvendes bredere til at formidle erfaringer fra klyngearbejde. De 20.000 kr. dækker ca. en fjerdedel af udgifterne til de fire planlagte årlige udgivelser, de øvrige ventes finansieret via sponsorater og annoncer.
 
Som modydelse for de 20.000 kr., som Landdistriktsudvalget ansøges om, tilbydes en fast side i hvert nummer, hvor man kan informere om udvalgets arbejde og være i dialog med Fjordklyngens ca. 4.000 borgere.
 
Der er ikke fortilfælde med ansøgninger til udvalget om støtte til lokale ”blade”. Det skal i forbindelse med drøftelsen overvejes, om bladet kan have anden værdi, som formidler af gode erfaringer med klynger eller lignende jf. ansøgningen, som vedlægges som bilag.
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Intet
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Hvis der bevilges midler, kan disse tages af Landdistriktsudvalgets dispositionssum.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet
Bilag

Sagsid.: 19/10401
Resume
Alle udvalg udarbejder 3 gange årligt en budgetopfølgning hhv. 31. marts, 30. juni og 30. sept.
Udvalgenes opfølgninger samles efterfølgende i en fælles sag, der forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet. I denne fælles sag kan det ses, om der forventes økonomisk balance for hele Viborg Kommunes regnskab.
 
I denne sag er det forventede regnskabsresultat for Landdistriktsudvalgets ansvarsområder opgjort pr. 30. sept. 2019 og sammenholdt med det oprindelige og det korrigerede budget.
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår, at Landdistriktsudvalget indstiller til Byrådet (via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),
 
1. at budgetopfølgningen pr. 30. sept. 2019 godkendes.
Beslutning i Landdistriktsudvalget den 29-10-2019
Landdistriktsudvalget beslutter,
 
1. at budgetopfølgningen pr. 30. sept. 2019 godkendes.
Fraværende:
Peter Juhl
Sagsfremstilling

Historik

Intet
 
 

Inddragelse og høring

Intet
 
 

Beskrivelse

I den efterfølgende tabel 1 er det forventede regnskabsresultat for Landdistriktsudvalgets ansvarsområder opgjort pr. 30. sept. 2019 og sammenholdt med både det oprindelige og det korrigerede budget. 
 
I sagsfremstillingen er alene redegjort for de væsentligste forventede afvigelser i forhold til udvalgets korrigerede budget, der er det aktuelle budget, som udvalget kan disponere inden for.
 
Det korrigerede budget er det oprindelige budget korrigeret for eventuelle omplaceringer og tillægsbevillinger - herunder overførsler af uforbrugte budgetbeløb fra 2018.
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget blev på mødet den 19. juni 2019, sag nr. 30, forelagt en ekstra prognose for forventet regnskab 2019, som viste, at Viborg Kommune fortsat var på vej til at overskride sin serviceramme, lige som budgetopfølgningen pr. 30. juni bekræftede dette. Derfor har Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttet at henstille til alle budgetansvarlige, at der udvises økonomisk tilbageholdenhed resten af året. Opfølgningen pr. 30. sept. er udarbejdet med denne henstilling i mente.
 
 
Mio. kr. (minus = indtægter)
Budget
Forventet
regnskab
Forventet afvigelse
 
 
  Oprindeligt
  Korrigeret
  30. sept.
I forhold til oprindeligt budget (kol. 1)
I forhold til korrigeret budget (kol. 2)
Forskel på forventet
regnskab 30.06 og 30.09 (minus = mindreudgift pr. 30.09)
 
1
2
3
4
5
6
Drift
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Serviceudgifter
2,5
3,0
1,9
-0,6
-1,1
0,0
      Landdistrikter
2,5
3,0
1,9
-0,6
-1,1
0,0
Serviceudgifter i alt
2,5
3,0
1,9
-0,6
-1,1
0,0
 
 
 
 
 
 
 
Anlæg
 
 
 
 
 
 
Anlæg, skattefinansieret
8,0
18,8
19,0
11,0
0,2
1,5
 
 
 
 
 
 
 
Drift og anlæg i alt
10,5
21,7
20,9
10,4
-0,9
1,5
Tabel 1
 
 
KONKLUSION
Overordnet set er resultatet pr. 30. september et forventet mindreforbrug på knap 1,1 mio. kr. på driftsbudgettet. Det korrigerede budget indeholder overførsler fra 2018 på 459 t. kr., som blev overført til kontoen Landdistriktets Dispositionssum. Dispositionssummen har i 2019 et budget på 1,4 mio. kr., hvoraf 1 mio. kr. ikke er disponeret.
 
 
ANLÆG
Der forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr. på de skattefinansierede anlæg under Landdistriktsudvalget primært på grund af tidsforskydninger mellem udgifter og indtægter. En mere detaljeret redegørelse på afvigelserne kan ses i bilag 1.
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på mødet den 14. juni 2017 (sag nr. 4), at udvalgene i forbindelse med hver af de kvartalsvise budgetopfølgninger udarbejder oversigt over det forventede tidsforløb for de største anlægsprojekter. Der er medtaget alle projekter, hvor der isoleret set i 2019 er afsat min. 2 mio. kr. eller, hvor det samlede budgetbeløb i 2020-2023 udgør mere end 5 mio. kr. De forventede tidsforløb for Landdistriktsudvalgets projekter er vedlagt som bilag nr. 2. 
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Intet
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet
Bilag

Sagsid.: 18/1542
Resume
I henhold til de af Byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd – herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste – skal Byrådet og udvalgene godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder.
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår,
 
1. at Landdistriktsudvalget tager stilling til mødelisten.
Beslutning i Landdistriktsudvalget den 29-10-2019
Landdistriktsudvalget beslutter,
 
1. at mødelisten oktober 2019 godkendes.
 
Fraværende:
Peter Juhl
Sagsfremstilling

Historik

Byrådet vedtog i møde 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.
 
 

Inddragelse og høring

Intet
 
 

Beskrivelse

Mødelisten (bilag 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
Hvis Landdistriktsudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Intet
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens § 16, stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra Byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.
Bilag

Sagsid.: 18/59931
Beslutning i Landdistriktsudvalget den 29-10-2019
Orienteringen taget til efterretning.
Fraværende:
Peter Juhl
Sagsfremstilling

Fællesmøde med forsamlingshusene

Der blev den 24. september 2019 afholdt et fællesmøde mellem kommunens forsamlingshuse og forvaltningen.
 
Understøttelse af Virksomhedsudvikling i landdistrikterne
I forlængelse af drøftelsen på strategidagen har forvaltningen underskrevet en samarbejdserklæring i forbindelse med erhvervsrådets ansøgning til den statslige landdistriktspulje. Samarbejdet er, som aftalt, betinget af, at der opnås tilskud fra puljen, og et evt. kommende samarbejde med Landdistriktsudvalget er ikke konkretiseret.
 
LAG-midler
Erhvervsminister Simon Kollerup har besluttet at rulle nedskæringen på de lokale aktionsgrupper, LAG-tilbage og tilføre 30 mio. kr. til lokale projekter, der fremmer bæredygtig udvikling og grøn omstilling i landdistrikterne. LAG Skive-Viborg får tilført 800.000 kr. ekstra og vil derfor til ansøgningsrunden med frist 26. februar 2020 have dette beløb til rådighed, udover de ca. 2 mio. kr. der tidligere var i puljen.
 
I forlængelse heraf har Viborg Kommune modtaget en høring med frist 8. november 2019 idet ovenstående kræver en ændring af en bekendtgørelse. Der skal skabes mulighed for, at erhvervsministeren øremærker midler til særlige typer af projekter. I samme ombæring ændres frister i forbindelse med programmets nedlukning i 2023 og der gives mulighed for en ekstra ansøgningsrunde.
 
Kursus i fundraising
Den 22. oktober 2019 afholdes et kursus i fundraising i samarbejde med Fonde.dk. Udover oplæg fra Fonde.dk og mulighed for sparring på sit projekt, vil der også bliver fortalt om de kommunale puljer, og LAG-koordinatoren vil ligeledes bidrage. Der er over 50 tilmeldte, som repræsenterer mere end 30 landsbyer og mindre byer.
 
Idrætsrådet opstarter kursusforløb om rekruttering og fastholdelse af frivillige
Folder om kurset vedlægges til orientering, da også foreninger i landdistrikterne kan tænkes at blive en del af dette.
 
Kommende møde
Det er aftalt, at VibLand deltager som gæster på Landdistriktsudvalgets møde i november. Det er ikke fastlagt, hvor mødet skal afholdes.   
 
Opfølgning på budgetforliget
Bilag