You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

tirsdag den 28. januar 2020 kl. 15:00

Mødested M.1.3/rådhuset
Udvalg Landdistriktsudvalget (2018-2021)
Mødedeltagere Elo Nielsen, Johannes Vesterby, Kim Dongsgaard, Kurt Johansen, Martin Sanderhoff, Mette Nielsen, Peter Juhl
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 19/37600

Resume

Landdistriktsudvalget har ønsket at sætte fokus på bosætning i landdistrikterne i forlængelse af byrådets ønske om vækst i alle lokalområder med over 200 indbyggere. Et blandt mange elementer, der har betydning for bosætning, er boligudbuddet, ligesom udvalget tidligere har drøftet boligfinansiering.
 
Landdistriktsudvalgets tema-borgermøde i februar om bosætning/boligudbud skal planlægges. Som baggrund for dette er udarbejdet et notat fra de tre boligselskaber, idet det understreges, at udvalget ikke skal drøfte kvotetildeling, da dette spørgsmål henhører under Økonomi- og Erhvervsudvalgets kompetence.

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at boligudbuddet i landdistrikterne drøftes, og
 
2. at spørgsmål til drøftelse på temaborgermødet skitseres.

Beslutning i Landdistriktsudvalget den 28-01-2020

Landdistriktsudvalget drøftede boligudbuddet og skitserede spørgsmål til drøftelse på tema-borgermødet.
Udvalget ønsker, at repræsentanter fra relevante aktører er til stede på temaborgermødet.

Sagsfremstilling

Historik

Landdistriktsudvalget drøftede på mødet 17. september 2019, sag 9, bosætning. Som bilag til punktet var en række baggrundsinformationer vedr. bosætning, fx befolkningsudvikling og prognose, andel 65+ og almene boliger, fakta om tilflyttere m.v.
 
 

Inddragelse og høring

Intet
 
 

Beskrivelse

Bosætning som samlet begreb er tema for årets landdistriktskonference. Derudover har Landdistriktsudvalget ønsket at sætte fokus på udbuddet af boliger i landdistrikterne og også afholde udvalgets første temaborgermødet om emnet.
 
Udbuddet og salget af boliger påvirkes, som det er afspejlet i udvalgets hidtidige drøftelser, af en lang række forhold. Salget påvirkes af markedsføring, gode historier og alt det andet der påvirker attraktiviteten af et område, både positivt og negativt. Men attraktiviteten skal naturligvis gå hånd i hånd med muligheden for at finde en passende bolig. Flytninger fra/i landdistrikterne skaber nye åbninger i eksisterende boliger, ledige byggegrunde er en tiltrækningsparameter for de, der vil bygge nyt, og lejeboliger tiltrækker igen andre. Derfor er alle disse emner naturligt dukket op i landdistriktsudvalgets drøftelser. 
 
Sdr. Rind har tilbudt at være værter for det første tema-borgermøde om netop bosætning med fokus på udbuddet af boliger. Sdr. Rind har nogle erfaringer, som kan være indledning til de efterfølgende gruppedrøftelser mellem borgere og udvalget. Der vil være tre korte indlæg med borgere og en lokal tømrer fra Sdr. Rind, som bygger nye boliger i byen. Emnerne vil være modtagelse og fastholdelse af nytilflyttere, udbuddet af boliger i lokalområdet og at lokale kræfter investerer ved etablering af nye boliger. I Sdr. Rind er der således allerede lejeboliger og flere på vej, byen har også almene boliger.
 
Et af de emner, der næsten altid nævnes i landdistriktsudvalgets dialog med lokalområderne, er behovet for lejeboliger. Oftest er det primære behov muligheden for, at ældre kan blive boende i lokalområdet, når de vil væk fra villaen eller landejendommen, men også behovet for at unge mennesker kan flytte til og prøve byen af, uden at investere, nævnes.
 
Udover det korte oplæg fra Sdr. Rind kan der på tema-borgermødet være et (eksternt) oplæg af mere generel karakter om efterspørgslen efter boligtyper.
 
Private aktører kan og vil ofte tage initiativ, hvis markedet er tydeligt nok, og lokale håndværkere vil ofte være tættere på og have et kendskab til behov og potentialer i byen bl.a. gennem et samspil med byens borgere og foreninger. Men boligselskaberne vil også have en væsentlig rolle at spille.
 
Boligselskaberne har udarbejdet et statusnotat med overblik over de områder, hvor de er tilstede i dag, ligesom notatet opridser de henvendelser og behov, der opleves. Se vedlagte notat. Notatet kan således ses som en opsamling af de udtrykte behov og ønsker som Landdistriktsudvalget har oplevet på borgermøder. Disse er ikke prioriteret, men alene et indspil til kvalificering af den debat, som Landdistriktsudvalget deltager i vedr. behovet for almene boliger i landdistrikterne og mulighed for at ”opsamle synspunkter og holdninger vedr. andre udvalgs områder”, jf. styrelsesvedtægten. Konkrete kvoteønsker fra boligselskaberne skal ikke indgå i udvalgets behandling, men vil i stedet indgå i den aftalte proces for kvotetildeling, som en del af Økonomiudvalgets opgavevaretagelse og kompetence.
 
Byrådet har besluttet at lade kvotetildeling understøtte kommunens egne planer for vækst og udvikling. Vurdering af behovet for almene lejeboliger rejser en række spørgsmål. Boligselskaberne vil skulle have en driftsøkonomi i boligerne og derfor vil deres vurdering af marked m.v. naturligvis være væsentlig
 
På baggrund af tidligere udsagn og drøftelser på udvalgets borgermøder samt statusnotatet fra boligselskaberne forberedes en række spørgsmål, som kan drøftes med borgere på borgermødet i Sdr. Rind. Drøftelserne kan tage udgangspunkt i spørgsmål som:
 
 • Hvordan oplever I boligudbuddet i jeres lokalområde? (deltagerne vil forhåbentlig komme fra forskellige byer)
 • Kender I til gode eksempler på, at private har investeret? Hvad skal der til? Har I ideer til hvad borgerne selv kan gøre i en by for at få investeringer til?
 • Er der behov for helt nye boligtyper? Hvordan sørger vi for at de i givet fald bliver til virkelighed?
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Intet
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet
Bilag

Sagsid.: 18/7458

Resume

Landdistrikternes Fællesråd har en stand på Folkemødet på Bornholm for at styrke opmærksomheden om landdistrikternes udviklingsvilkår og muligheder. Medlemskommunerne er inviteret til at være en del heraf.

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at Landdistriktsudvalget træffer beslutning om (omfanget af) deltagelse i Folkemødet 2020,
 
2. at Landdistriktsudvalget fastlægger bud på tematikker, der ønskes rejst, hvis udvalget ønsker at deltage.

Beslutning i Landdistriktsudvalget den 28-01-2020

Landdistriktsudvalget beslutter,
 
1. ikke at deltage i Folkemødet.

Sagsfremstilling

Historik

I forhold til Folkemødet i 2019 besluttede Landdistriktsudvalget på mødet 27. november 2018, sag 11, ikke at prioritere at deltage med en stand. Invitationen til deltagelse i 2020 blev efter modtagelsen udsendt til udvalgets medlemmer på mail, og der var positive, foreløbige tilkendegivelser herpå.
 
 

Inddragelse og høring

Intet
 
 

Beskrivelse

Deltagelse på Folkemødet kan ske på forskellige niveauer, bl.a. afhængig af hvor stor en forberedende indsats man har lyst til at indgå i. Uanset niveau vurderes dette at være et muligt element i opfyldelse af Landdistriktsudvalgets formål, at understøtte bæredygtig udvikling i lokalsamfundene. Denne udvikling påvirkes også af de generelle rammevilkår, jf. bl.a. udvalgets drøftelser vedr. finansiering.
 
Tematikker rejst i Landdistrikternes Fællesråds telt i 2019 og 2018 har bl.a. været udflytning af statslige arbejdspladser, uddannelser i hele landet, forskellige emner indenfor demokrati/folkemøder, ny teknologis betydning for landdistrikterne, andelsbevægelsen 2.0 og lånefinansiering. Blandt emner som Landdistriktsudvalget har drøftet, som ikke har været tydelige i programmerne disse år, er erhverv/handel, mødesteder, mobilitet og landdistrikternes særlige ”evne” til at skabe engagement, fællesskab og frivillig indsats og derved reducere ensomhed etc.
 
Deltagelsen kan ske i form af (jf. den vedlagte invitation):
 
 • Afholdelse af egne debatter: De deltagende kommuner har én debattid á 45 minutter til rådighed. Det er muligt for deltagerne at gå sammen om større arrangementer.
   
 • Deltagelse i topmøder: Hver dag under Folkemødet vil der blive organiseret et tematiseret topmøde for de deltagende kommuners borgmestre/udvalgsformænd.
 
 • Afholdelse af fælles netværksarrangementer: Der afholdes 2 netværksarrangementer i forbindelse med Folkemødet, hvor de deltagende kommuner kan invitere samarbejdspartnere med.
 
 • Synliggørelse før, under og efter Folkemødet: Presseomtale af de deltagende kommuner, debatterne og topmøderne. Partnernes logo profileres på standen. Landdistrikternes Fællesråd koordinerer pressearbejdet, live-tweeter og udarbejder fælles pressemeddelelser. Derudover leverer fællesrådet skabeloner til pressehistorier, som kan udsendes Via Ritzau uden beregning.
 
Den samlede pris for deltagelse i Landdistrikternes Fællesråd stand til Folkemødet på Bornholm er 30.000 kr. ekskl. moms pr. kommune. Dertil kommer rejse og opholdsudgifter for de deltagende udvalgsmedlemmer. I 2017 var gennemsnitsprisen herfor ca. 6.000 kr. pr deltager i KLs delegation. Det forlyder, at priserne har fortsat deres stigning i denne periode. Der er endnu ikke indhentet konkrete tilbud, som bl.a. vil afhænge af antallet af deltagere.
 
Der er udarbejdet en procesplan for forberedelsen (ikke politikere):
 
1. møde (december)
Forventningsafstemning bl.a. på baggrund af 2019
 
2. møde (29. januar)
Drøftelse af fælles tematikker for teltet som topmøder skal rammesætte samt fastsættelse af kommunernes debattider med evt. overskrifter
 
3. møde (4. marts)
Kommunikationsplan (med deltagelse af kommunernes kommunikationsansvarlige)
 
4. møde (23. april
Endelig fastsættelse af kommunernes egne debatter, endelig kommunikationsplan og fællesarrangementer
 
1. maj
Frist for tilmelding af debatter
 
5. møde (20. maj)
Endelig gennemgang af drejebog
 
 
Foreløbigt ser det ud til, at kommune-deltagere i år kan blive (ikke alle er endeligt bekræftet) Lolland, Guldborgsund, Nordfyn, Haderslev, Sønderborg, Slagelse, Vordingborg, Langeland og Syddjurs.
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Landdistrikternes Fællesråd bad om en tilkendegivelse inden 15. december 2019. Forvaltningen har tilkendegivet en foreløbig interesse for at give udvalget mulighed for at beslutte at deltage.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Udgifterne til deltagelse i Folkemødet kan tages fra Landdistriktsudvalgets dispositionssum.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet
Bilag

Sagsid.: 18/34964

Resume

Landdistriktsudvalget har ønsket en studietur i foråret 2020 med henblik på at kvalificere udvalgets nye strategiske indsatser.

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at det overordnede program for studieturen godkendes, og
 
2. at udvalget tilkendegiver, hvilke besøg der skal prioriteres.

Beslutning i Landdistriktsudvalget den 28-01-2020

Landdistriktsudvalget beslutter,
 
1. at det overordnede program for studieturen godkendes, og
 
2. at besøg ved lokalsamfund vedr. Sønderborg-modellen skal prioriteres.
 
Peter Juhl deltog ikke i Landdistriktsudvalgets behandling af sagen.
 
Fraværende:
Peter Juhl

Sagsfremstilling

Historik

Landdistriktsudvalget besluttede at tage på studietur i foråret 2020 på sit møde 26. november 2019, sag 6. Studieturen skal i lighed med studieturen til Vejle i foråret 2018 – og turen til Friesland – kvalificere udvalgets strategiske drøftelser og indsatser.
 
 

Inddragelse og høring

Intet
 
 

Beskrivelse

Landdistriktsudvalget er booket med afgang 26. maj 2020 om morgenen og hjemrejse fra Sønderborg igen næste morgen.
 
Sønderborg er en lidt mindre kommune end Viborg, men ligner i øvrigt på en række områder Viborg Kommune. Sønderborg kommune har også én stor hovedby (Sønderborg med 27.000 af kommunens 74.000 indbyggere) og derefter kommer Nordborg med 6.000 indbyggere, Gråsten med 4.000 indbyggere og endelig en lang række mindre byer og landsbyer. Kommunen kategoriseres ligesom Viborg Kommune som en landkommune, i modsætning til yder-, mellem- og bykommuner. Befolkningsvæksten er på et lidt lavere i Sønderborg, men fx i forhold til uddannelsesniveau er kommunerne sammenlignelige.
 
Sønderborg er udover ligheder og mange konkrete projekter/erfaringer valgt, da de har erfaringer vedr. organisering, herunder med at inddrage øvrige udvalg i landdistriktsproblemstillingerne, som kan være nyttige i forhold til udvalgets videre arbejde. Derudover har de i en årrække arbejdet med en række af de problemstillinger, som Landdistriktsudvalget er optaget af.
 
Formandskabet i udvalget for Landdistrikter, Natur og Fødevarer (et §17. stk. 4 udvalg) samt repræsentant for landsbyforum og forvaltningen deltager i en rundbords-snak og erfaringsudveksling omkring kommunal landdistriktsudvikling.
 
Snakken kan bl.a. tage udgangspunkt i, at der er en særlig ”Sønderborg-model”, hvor landsbyerne er organiseret i laug, opdelt i områder. Alle er samlet i et frivilligt landsbyforum. Der afvikles et årligt møde med deltagelse fra alle laug og fra alle politiske udvalg.
Eksempel: Udvalgsformænd fra alle politiske udvalg fortæller 5 minutter hver, derefter er der drøftelser ved borde, hvor udvalgene har spørgsmål med til repræsentanterne fra landsbyerne.
 
 
Forud for dette politiske møde indgå i studieturen en gennemgang af landdistriktsindsatsen i Sønderborg, som er formet over en lang årrække, samt fx besøg ved et projekt, se inspirationsliste nedenfor. Der er også indlagt tid til Landdistriktsudvalgets egne drøftelser.
 
Skitse til program 26. maj 2020:
 
8.00 – 11.00
Transport incl. pause (afhængigt af besøg, angiver et overordnet tidsforbrug)
 
11.00 – 15.00
Gennemgang af Sønderborgs landdistriktsindsats. Besøg ved projekter/landsbylaug, se inspirationsliste nedenfor.
Frokost
 
15.00 – 16.30
Møde med formandskabet i Udvalget for Landdistrikter, Natur og Fødevarer samt repræsentant for landsbyforum og forvaltningen fra Sønderborg
 
17.00 – 18.30
Landdistriktsudvalget drøfter fremtidige strategiske indsatser i forlængelse af dagens oplevelser, med fokus på det tværgående politiske aspekt
 
19.00
Middag og generelle drøftelser vedr. landdistriktsudvikling
 
 
Besøg og/eller dialog om projekter kan tage udgangspunkt i nogle af de følgende emner.
 
Mobilitet
 • Sønderborg har i en årrække arbejdet med mobilitet. Er også nået frem til nogle af de samme nedslående konklusioner vedr. delebil/busser.
 • Er i dialog med trafikselskaber og arbejder med go-more lignende løsninger, både noget med udgangspunkt i arbejdspladser, noget bredere.
 • Har iværksat initiativer som Kør-med-bænke og samarbejde med ”blaffernationen”
 • Har netop fået knap en halv million fra landdistriktspuljen til videre arbejde med at samle, udvikle og udbrede eksisterende løsninger for grøn mobilitet og deleøkonomi i landområder ved bl.a. at samle eksisterende tilbud i én samlet platform, hvor der bygges ovenpå den digitale platform NABOGO,
 
Besøg lokalt
 • Borgerinddragelse og samskabelse i ”Sønderborg Modellen” og strategisk udvikling
 • Lokale indsatser som følge af lokale udviklingsplaner
 
Derudover har man arbejdet med turist i egen baghave, fødevarer, finansiering, landsbyernes grejbank, sociale pedeller og lokale ældre ambassadører m.v. Mange indsatser knyttes op på ProjectZero, som er Sønderborgs vision om, gennem omstilling af energisystemet, at reducere områdets CO2-udledning til NUL i 2029 og samtidig skabe nye kompetencer og grønne jobs.  I projektet indgår bl.a. bæredygtige landsbyer og diverse følgeprojekter som f.eks. alternative kollektive transportløsninger.
 
I øvrigt har Sønderborg erfaring med at deltage i Folkemødet.
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Intet
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Studieturen kan afvikles indenfor rammerne af det beløb der er afsat til udvalgets studieture.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet

Sagsid.: 18/50130

Resume

Der er nu et endeligt program for landdistriktskonferencen 2020. Et element heri er debatter om forhold af betydning for bosætning. Disse debatter skal udvælges.

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at emnerne til debatterne fastlægges,
 
2. at emnerne fordeles mellem udvalgets medlemmer, og
 
3. at udkast til pressemeddelelse godkendes.

Beslutning i Landdistriktsudvalget den 28-01-2020

Landdistriktsudvalget beslutter,
 
1. at udvælge emnerne til debatterne som boliger og finansiering, branding og klyngesamarbejde,
 
2. at udkast til pressemeddelelse godkendes.
 
Peter Juhl deltog ikke i Landdistriktsudvalgets behandling af sagen.
 
Fraværende:
Peter Juhl

Sagsfremstilling

Historik

Landdistriktsudvalget fastlagde på sit møde 26. november 2019, sag 4, rammen for landdistriktskonferencen 2020.
 
 

Inddragelse og høring

Intet
 
 

Beskrivelse

Det endelige program for konferencen er udarbejdet (vedlagt) og er udsendt til kontaktpersoner i lokalområderne. Derudover foreslås udsendt en pressemeddelelse som samtidig omtaler det første tema-borgermøde. Et udkast er vedlagt.

Et element i programmet er debatter om forhold af betydning for bosætning. Der skal udvælges 3 emner, idet der vil være tre runder af 20 minutter. Hver runde indledes med, at 2-3 udvalgsmedlemmer giver et kort oplæg om emnet og stiller spørgsmål. I salen taler man sammen i 5 minutter med de 4-6 mennesker omkring en, og derefter åbnes for spørgsmål og kommentarer fra salen til udvalgets medlemmer i panel.
 
Emnerne kan fx være (ud fra udvalgets drøftelser på seneste strategidag):
 
Branding:
Kender I jeres eget DNA, hvorfor skal folk flytte netop til jeres sted? Er det nok at fremhæve dejlig natur og gode fællesskaber?
Klyngesamarbejder:
Samarbejder kan noget, nogle formår at samle kræfterne, men vi har ikke mange samarbejder i Viborg Kommune, hvorfor?
Mobilitet:
Vi bliver nødt til at tænke nyt, store busser er ikke løsningen! Har I nogle bud på det?
Attraktive boliger:
Hvordan sikrer vi det? Er det en offentlig opgave?
Erhverv:
Skal landdistrikterne primært være bosætningsområder, eller skal vi have fokus på erhverv i fremtiden, iværksættere og generationsskifte? – også for at sikre grundlag for bosætning.
Finansiering:
Problemer, kan vi få konkrete eksempler?
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Intet
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet
Bilag

Sagsid.: 19/1991

Resume

VibLand har fremsendt en ansøgning om tilskud på 100.000 kr. til foreningens aktiviteter i 2020.

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at Landdistriktsudvalget tager stilling til ansøgningen.

Beslutning i Landdistriktsudvalget den 28-01-2020

Landdistriktsudvalget beslutter,
 
1. at ansøgningen imødekommes, idet udvalget anerkender, at Vibland via det kommunale tilskud understøtter aktiviteter i lokalsamfundene, ligesom udvalget gerne ser, at netop denne udvikling - støtte til konkrete lokale aktiviteter - forstærkes yderligere.
 
Peter Juhl deltog ikke i Landdistriktsudvalgets behandling af sagen.
 
Fraværende:
Peter Juhl

Sagsfremstilling

Historik

Landdistriktsudvalget besluttede på sit møde 27. februar 2018, sag 3, at yde et
driftstilskud til Landsbysammenslutningen på 100.000 kr., ”idet det forudsættes, at
sammenslutningen også bidrager med egenfinansiering. Udvalget ønsker at sende et signal
om, at Landsbysammenslutningen også i resten af Byrådsperioden kan forvente et lignende
tilskud, forudsat at sammenslutningen eksisterer og samarbejdet med udvalget fungerer.”
 
 

Inddragelse og høring

Intet
 
 

Beskrivelse

På Landdistriktsudvalgets møde 26. november 2019, sag 5, var der en dialog med VibLand og Landdistriktsudvalget understregede, at udvalget er positiv over for VibLands understøttelse af lokalsamfundene og ønsker fremadrettet, at hovedparten af midlerne går til aktiviteter, som er direkte relateret til understøttelse af de enkelte lokalsamfund f.eks. kurser, uddannelse og understøttelse af landsbypedeller.
 
I forlængelse af dialogen om det foreløbige budget og regnskab blev VibLand bedt om at udarbejde et mere udspecificeret budget, til brug for udvalgets mulighed for at se aktiviteterne tydeligere, hvad der er administration, hvad der er aktiviteter som lokalsamfundene direkte deltager i og også udgiftstyperne; indgår der fx løn til nogen/er der noget, der ikke er frivilligt arbejde. Endvidere blev anmodet om redegørelse for egenfinansieringen det kommende år.
 
VibLand har indsendt regnskab for 2019, budget for 2020 og kommentarer til begge,
bl.a. overvejelser vedr. medfinansiering.
 
Det fremgår heraf, at ud af budgettet på 138.500 kr. for 2020 finansieres de 34.859 kr. ved
egenfinansiering (og 3.641 kr. via overført overskud).
 
I forhold til de spørgsmål, som udvalget stillede, fremgår af de medsendte kommentarer, at der bl.a. honoreres for webarbejde og kursusafholdelse. Indholdsmæssigt er fokus på landsbypedeller, ”Turist i egen kommune”, kurser og deltagelse på seniorfolkemøde.
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Intet
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Tilskuddet tages fra Landdistriktsudvalgets dispositionssum.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet
Bilag

Sagsid.: 20/684

Resume

Den overordnede fordeling af tilskud til forsamlingshuse, og overordnede kriterier for anvendelse af en evt. Central Pulje skal fastlægges. I forlængelse heraf annonceres en evt. ansøgningsrunde og kriterier herfor. Udvalget vil på mødet i juni tage stilling til de konkrete ansøgninger.

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at den hidtidige model med et fast tilskud på 18.000 kr. til hvert forsamlingshus og en mindre central pulje (218.000 kr.) opretholdes,
 
2. at Den Centrale Pulje prioriteres til indvendige vedligeholdelses- og renoveringsopgaver, samt (energi)investeringer, der øger bæredygtighed og det enkelte hus’ driftsøkonomi,
 
3. at ansøgningsrunden annonceres i forlængelse heraf med ovennævnte kriterier.

Beslutning i Landdistriktsudvalget den 28-01-2020

Landdistriktsudvalget beslutter,
 
1. at den hidtidige model med et fast tilskud på 18.000 kr. til hvert forsamlingshus og en mindre central pulje (218.000 kr.) opretholdes,
 
2. at Den Centrale Pulje prioriteres til indvendige vedligeholdelses- og renoveringsopgaver, samt (energi)investeringer, der øger bæredygtighed og det enkelte hus’ driftsøkonomi. I prioriteringen heraf skal tages hensyn til særligt det frivillige arbejde, der indgår, og betydningen af huset for det pågældende lokalsamfund,
 
3. at ansøgningsrunden annonceres i forlængelse heraf med ovennævnte kriterier.
 
Peter Juhl deltog ikke i Landdistriktsudvalgets behandling af sagen.
 
Fraværende:
Peter Juhl

Sagsfremstilling

Historik

Landdistriktsudvalget besluttede på sit møde 29. januar 2019, sag nr. 6, at fordele den samlede pulje til kommunens forsamlingshuse således, at 200.000 kr. afsættes til Den Centrale Pulje og restpuljen på 1.171.000 kr. fordeles ligeligt de 65 forsamlingshuse imellem, med 18.000 kr. til hver.
 
På mødet 24. april 2018, sag nr. 1, besluttede Landdistriktsudvalget nye kriterier for tildeling af midler fra den centrale puljer, så der ikke længere støttes inventar men alene indvendige vedligeholdelses- og renoveringsopgaver. Denne prioritering blev opretholdt i forbindelse med puljen i 2019, på mødet 26. februar 2019, sag 2.
 
Landdistriktsudvalget har på sit møde 19. september 2019, sag 7, drøftet en analyse af forsamlingshusene i forlængelse af drøftelse med Kultur- og Fritidsudvalget af mødesteder i lokalområderne. Udvalget konkluderede bl.a., at husets stand, udnyttelsesgrad, strategiske betydning som mødested for lokalområdet og frivilligt arbejde evt. kan indgå i prioriteringen af udvalgets midler.
 
 

Inddragelse og høring

Repræsentanter for forsamlingshusene har på det årlige fællesmøde i september 2019 været inviteret til dialog om prioritering af midlerne. 
 
 

Beskrivelse

I budget 2020 er afsat en pulje på 1.388.000 kr. i tilskud til Viborg Kommunes 65 forsamlingshuse.
 
Forslag til tilskudsmodel for 2020, med samme årlige tilskud som i 2019:
 
Budgetbevilling 2020
1.388.000 kr.
Årligt tilskud på 18.000 kr. til 65 forsamlingshuse
1.170.000 kr.
Til en Central Pulje
   218.000 kr.
 
Landdistriktsudvalgets har tidligere fastlagt, at Den Centrale Pulje prioriteres til indvendige vedligeholdelses- og renoveringsopgaver. Der gives ikke til det fulde beløb, men der forudsættes en egenfinansiering på mindst 33%.
 
De få kommunale forsamlingshuse kunne fortsat søge tilskud til vedligehold, klimaskærm m.v., som ikke er omfattet af det kommunale vedligehold, da disse ikke har adgang til at søge om støtte til renovering via byfornyelsesmidlerne. Der bevilges ikke støtte til inventar.
 
I forbindelse med fællesmødet med forsamlingshuse den 24. september 2019 blev spørgsmålet om prioritering af midler vendt med de tilstedeværende forsamlingshuse, i forlængelse af udvalgets generelle drøftelser vedr. styrkelse af lokale mødesteder.
 
Forsamlingshusenes repræsentanter svarede på spørgsmål, som kunne danne grundlag for prioritering af midler. Forsamlingshusene fik også mulighed for at tage spørgeskemaet med hjem og aflevere efterfølgende, efter dialog i den lokale bestyrelse, hvad enkelte benyttede sig af. Samlet har repræsentanter for godt 30 forsamlingshuse bidraget til besvarelsen.
 
De overordnede resultater fra besvarelserne er:
 
 • Husenes stand bør ikke udgøre et grundlag for at prioritere
 • Husenes aktivitetsniveau bør heller ikke indgå, da det er for svært at sammenligne
 • Det forhold, at der er flere huse i en by, skal ikke tillægges betydning (dog enkelte positive, typisk hvis der kun er ét hus i egen by)
 • De fleste mener ikke der skal være en bagatelgrænse, men enkelte foreslår fra 10.000 kr. til 40.000 kr. og der er et forslag om, at færre skal have mere
 • Der er næsten entydig opbakning til, at der skal være krav om egenfinansiering (i dag 33 pct.) og krav om frivilligt arbejde, det fremhæves som en del af forsamlingshusenes ånd.
 
I forhold til typer af investeringer blev forsamlingshusene bedt om at prioritere disse (1-6) og energiinvesteringer blev tillagt størst værdi, i mellemgruppen ombygning og indvendigt vedligehold. Nyt inventar, nybygning og renovering fandt man mindst vigtig.
 
Der var også mulighed for at komme med generelle kommentarer, og disse går på, at der skal ses individuelt på det enkelte forsamlingshus, men også at det årlige tilskud skal være ens til alle.
 
I forhold til udvalgets hidtidige anvendelse af puljen ses der ikke i dette indspil fra forsamlingshusene grundlag for at justere anvendelsesmulighederne for den centrale pulje, dog kan det tilføjes, at (energi)investeringer, der øger bæredygtigheden (og driftsøkonomien), ligeledes vil blive givet høj prioritet. Det bemærkes at sådanne investeringer fx vedr. ændrede opvarmningsformer kan være store enkeltstående investeringer i forhold til puljens størrelse.
 
Når udvalget præsenteres for ansøgningerne, vil der for hver af disse indgå oplysninger om fx husets stand, udnyttelsesgrad, strategiske betydning som mødested for lokalområdet og graden af frivilligt arbejde i forlængelse af udvalgets tidligere drøftelser. Udvalget kan således lade sådanne forhold indgå i en helhedsbetragtning, når udvalget skal prioritere midlerne.

Alternativer

Hvis tilskuddet til Den Centrale Pulje fjernes, forhøjes det årlige tilskud pr. forsamlingshus til 21.354 kr.
 
 

Tidsperspektiv

Ansøgningsfristen for en evt. central pulje vil være 1. maj, med henblik på behandling af ansøgninger på Landdistriktsudvalgets møde 2. juni.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet

Sagsid.: 18/1542

Resume

I henhold til de af Byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd – herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste – skal Byrådet og udvalgene godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder.

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår,
 
1. at Landdistriktsudvalget tager stilling til mødelisten

Beslutning i Landdistriktsudvalget den 28-01-2020

Landdistriktsudvalget beslutter,
 
1. at mødeliste januar 2020 godkendes.
 
Peter Juhl deltog ikke i Landdistriktsudvalgets behandling af sagen.
 
Fraværende:
Peter Juhl

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet vedtog i møde 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.
 
 

Inddragelse og høring

Intet
 
 

Beskrivelse

Mødelisten (bilag 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
Hvis Landdistriktsudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Intet
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens § 16, stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra Byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.
Bilag

Sagsid.: 20/1126

Beslutning i Landdistriktsudvalget den 28-01-2020

Landdistriktsudvalget tager orienteringen til efterretning.
 
Peter Juhl deltog ikke i Landdistriktsudvalgets behandling af sagen.
 
Fraværende:
Peter Juhl

Sagsfremstilling

 
Skolekvalitet, struktur og debat – modtaget fra udvalgsmedlem Elo Nielsen:
”Byrådet har i forbindelse med budgetaftalen iværksat en proces på grund af det stærkt faldende elevtallet i skolevæsenet. B/U-udvalget skal inden sommerferien fremkomme med et forslag til at nedbringe antallet af klasser på kommunalt niveau for fortsat at sikre kvaliteten i Folkeskolen – selv med et drastisk faldende elevtal.
Løsningsforslag er jo allerede i november fremlagt af S og V – nedlæggelse af nogle små skoler, måske med en indbygget mulighed for at bygge ny skole i Stoholm. B/U-direktøren fremlagde under budgetseminaret alternative løsningsmodeller.
Under alle omstændigheder vil en udmøntning komme til at påvirke livet i flere lokalsamfund / områder.
Det er naturligvis vigtigt – og rigtig godt, at B/U har revurderet sin procesplan, så der som aftalt i Byrådsbeslutningen er blevet plads til en bredere involvering end blot internt i skoleverdenen.
Jeg mener, at Viborg Kommunes Sammenhængsmodel må tilsige, at også Landdistriktsudvalget forholder sig til sagen. Det er vel et fakta, at den igangsatte proces i høj grad kan komme til at påvirke livet ”herude”.
LDU har til opgave at sikre udvikling i landområderne udenfor Viborg og Bjerringbro og til at udvikle arbejdet med borgerinddragelse.
Jeg vil gerne foreslå, at sagen i et overordnet perspektiv bliver drøftet på vores kommende LDU-møde.”
 
Erhvervsrådets indsats i landdistrikterne
Erhvervsrådet har fået afslag på ansøgningen til landdistriktspuljen til projektet vedr. grøn omstilling og generationsskifte. Erhvervsrådet har dog en plan om for egen regning at lave en række erhvervsudviklingsmøder rundt i kommunen i løbet af 2020 for at få gode projekter og spændende virksomheder frem i lyset. Erhvervsrådet inddrages i forberedelse af Landdistriktsudvalgets kommende tema-møde om erhverv.
 
Region Midtjyllands seminar om ny landdistriktsstrategi
Den 25. februar kl. 12.30 – 17.00 holder Region Midtjylland et seminar om regionens nye landdistriktspolitik, hvor der inviteres til at komme med ideer til, hvordan lokalsamfund, kommuner og region kan eksperimentere, lære og handle sammen. Seminaret holdes på Værestedet i Låstrup og såvel Inge Carlskov fra Fjordklyngen og Landdistriktsudvalgets formand vil – ligesom regionens repræsentanter - holde oplæg som led i dette ”værtskab”.
 
Liv i landområderne
Kultur- og Fritidsudvalget har på sit møde 7. januar, efter indstilling fra Fritidsrådet, besluttet, at en forsøgsordning med forhøjet tilskud til folkeoplysende aktiviteter i områder med under 2000 indbyggere gøres permanent. Ordningen sikrer, at der også kan gennemføres aktiviteter i landområderne som har en mindre bred appel. Der ydes tilskud op til 5/7 af den tilskudsberettigede lønudgift (normalt 1/3) og der er mulighed for hold på mellem 6 og 8 deltagere. Under forsøgsordningen har der de seneste to halvår været 6 hold af denne type.
 
Regionens Landdistriktspris
For Viborg Kommune indstiller LAG Skive-Viborg landsbyen Knudby-Taarup til prisen, som er på 150.000 kr. Sidste år fik Fjordklyngen en særpris på 75.000 kr., som anerkendelse af flot indsats og udvikling.
 
Bredbåndspuljen
Som led i Finansloven 2020 blev der afsat 100 mio. kr. til næste års bredbåndspulje. I tildelingen i 2019 er det gennemsnitlige tilskud pr. adresse højere end tidligere år, bl.a. som følge af at antallet af adresser, der ikke har adgang til hurtigt bredbånd, bliver stadig færre – og mindre tilgængelige. Den kommercielle udrulning står stadig for langt for størstedelen af tilslutningerne. Klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen har i forbindelse med udmeldingen af årets pulje udtalt, at efterhånden som antallet af tilskudsberettigede adresser falder, må de i teleforligskredsen drøfte, hvordan den udfordring, der er med de sidste og mere spredte adresser løses og at andre modeller end bredbåndspuljen kan komme i spil.
 
Markedsføring af byggegrunde
Den længe ventede hjemmeside for salg af kommunale byggegrunde er nu gået i luften. Kan tilgås fra forsiden af kommunens hjemmeside.
 
Lokal handel med fødevarer
Økonomi- og Erhvervsudvalget har afholdt et dialogmøde med lokale købmænd m.v.
 
Status vedr. Landdistrikternes Ildsjæle-pris
 

Sagsid.: 19/53626

Sagsfremstilling

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.
 
For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive elektronisk i Prepare ved at trykke på ”Godkend”.