You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

onsdag den 26. februar 2020 kl. 15:45

Mødested M1.4/rådhuset
Udvalg Landdistriktsudvalget
Mødedeltagere Elo Nielsen, Johannes Vesterby, Kim Dongsgaard, Kurt Johansen, Martin Sanderhoff, Mette Nielsen, Peter Juhl
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 20/3906
Resume
Arkitektskolen i Aarhus har foretaget en screening af kulturmiljøet i 43 af kommunens landsbyen. En sådan screening kan kvalificere grundlaget for udarbejdelse af lokale udviklingsplaner og præsenteres derfor for Teknisk Udvalg og Landdistriktsudvalget i forbindelse med drøftelsen af de aktuelle udviklingsplaner.
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at sagen drøftes på fællesmøde med Teknisk Udvalg med fokus på, om screeningen kan kvalificere grundlaget for lokale udviklingsplaner,
 
2. at Landdistriktsudvalget tilkendegiver, at formanden kan træffe beslutning om anvendelse af midler fra Landdistriktsudvalgets dispositionssum til at fuldstændiggøre analysen, hvis fremlæggelse og diskussionen med Teknisk Udvalg tilsiger dette.
Beslutning i Landdistriktsudvalget den 26-02-2020
Landdistriktsudvalget og Teknisk Udvalg drøftede sagen.
 
Landdistriktsudvalget tilkendegav endvidere, at formanden kan træffe beslutning om anvendelse af midler fra Landdistriktsudvalgets dispositionssum til at fuldstændiggøre analysen.
Sagsfremstilling

Historik

Intet
 
 

Inddragelse og høring

Intet
 
 

Beskrivelse

I løbet af efteråret 2019 er ca. halvdelen af kommunens landsbyer blevet screenet efter en ny metode kaldet SAK (Screening Af Kulturmiljøer). Screeningen er gennemført som del af et forskningsprojekt på Arkitektskolen i Aarhus, i samarbejde med Realdania.

Metoden omfatter en indledende forundersøgelse, hvorefter landsbyerne bliver besigtiget.
Metoden beskriver dels de eksisterende værdier og bærende fortællinger i forhold til emnerne kulturhistorie, arkitektur og helhed, som er tydelige at se og aflæse i de enkelte landsbyer. Samtidig peger screeningen fremad og beskriver de egenskaber i landsbyerne, der kan virke som en ressource eller fremme en positiv udvikling inden for turisme, bosætning, erhverv og kultur. Det bemærkes, at tilgangen til disse emner er potentialerne i kulturmiljøet som grundlag herfor og altså ikke vurdering af øvrige forhold, der indvirker på eksempelvis bosætning: Urbanisering, alderssammensætning, byens aktivitetsniveau og image etc.
 
Projektet er nu afsluttet, og screeningens resultater er samlet i en rapport, hvor landsbyerne på en enkel og visuel måde præsenteres enkeltvis og i sammenhæng. Rapporten vil på mødet blive præsenteret for udvalgene, idet det er vurderingen, at en sådan screening fremover med fordel kan indgå i grundlaget for at udarbejde lokale udviklingsplaner. Derudover vil screeningen også kunne anvendes i forbindelse med øvrig kommuneplanlægning m.v.
 
I Viborg Kommune er de 43 screenede landsbyer valgt ud fra en tilgang om at få screenet nogle af de landsbyer, som ikke er så velbeskrevet i dag.
 
For at få det fulde udbytte af screeningen, vurderer forvaltningen, at det vil være hensigtsmæssigt, at foretage en tilsvarende screening af kommunens øvrige mindre byer og landsbyer. Arkitektskolen i Aarhus har afgivet tilbud på 50.000 kr. for denne opgave.
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Screeningen skal gennemføres i marts/april af hensyn til øvrige aktiviteter på Arkitektskolen.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

En evt. opfølgende analyse, der inddrager øvrige landsbyer og mindre byer, vil kunne finansieres af Landdistriktsudvalgets dispositionssum.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet
Bilag

Sagsid.: 19/45907
Resume
Byrådet har i 2017 besluttet, at planlægningen i Viborg Kommunes mindre byer og landsbyer skal styrkes med det formål at gøre planerne tidssvarende og byerne mere attraktive. Landdistriktsudvalget har i forlængelse heraf i 2018 besluttet at iværksætte et arbejde med lokale udviklingsplaner, som kan have fokus på såvel byens liv som byens fysik. I de lokale LUP-processer i de enkelte byer samkøres disse to processer, således at lokalområderne oplever én koordineret udviklingsproces.  
 
Arbejdet med lokale udviklingsplaner kan indarbejdes i kommuneplanen gennem tillæg.
 
Sagsbeskrivelsen vedrører udviklingsplaner for Frederiks og Mønsted. Der gennemføres områdefornyelser i begge byer i løbet af 2020-2022.
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at de lokale udviklingsplaner for Mønsted og Frederiks drøftes.
Beslutning i Landdistriktsudvalget den 26-02-2020
De lokale udviklingsplaner for Mønsted og Frederiks blev drøftet.
Sagsfremstilling

Historik

 
Plangennemgangen resulterer i nye lokale udviklingsplaner, som indarbejdes i kommuneplanen gennem tillæg. De lokale udviklingsplaner vil samtidig indeholde en fokuseret del med projekter, som borgerne selv vil arbejde videre med, ofte i dialog med forskellige dele af forvaltningen. Proceduren for den formelle planproces er godkendt på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 13. marts 2019 (sag nr. 4).
 
På samme møde (sag nr. 5) blev det besluttet at igangsætte planlægningen for Mønsted, som imidlertid blev udsat i forlængelse af, at en ansøgning om områdefornyelse blev imødekommet af Landdistriktsudvalget (på mødet 26. februar 2019, sag nr. 5). Igangsætning af planlægningen for Frederiks blev besluttet på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 28. august 2019 (sag nr. 17).
 
Mønsted blev af Landdistriktsudvalget udvalgt til at være en af fire pilotbyer, men da en ansøgning om områdefornyelse blev imødekommet på Landdistriktsudvalgets møde 26. februar 2019,  sag nr. 5, blev færdiggørelsen af den lokale udviklingsplan koordineret med processen for områdefornyelsen. Frederiks blev udvalgt til at deltage i runde 2 af den lokale udviklingsplaner, på Landdistriktsudvalgets møde 27. november 2018, sag nr. 8. Tilsvarende skulle der her ske koordinering med en proces for områdefornyelse.
 
Arbejdet med de lokale udviklingsplaner for Frederiks og Mønsted er således for begge byers tilfælde koordineret med den programskrivning, der finder sted, forud for gennemførelsen af områdefornyelser i begge byer.
 
En nærmere beskrivelse af de lokale udviklingsplaners indhold og opbygning findes i sagsfremstilling til byrådets møde 26. juni 2019 (sag nr. 19).
 
 

Inddragelse og høring

Der lægges særlig vægt på, at udarbejdelsen af de lokale udviklingsplaner sker på baggrund af en samskabelsesproces mellem lokale kræfter og Viborg Kommune.
 
Processen for udarbejdelse af de lokale udviklingsplaner tager afsæt i, at borgerne gennem et samtidigt fokus på byens fysik og byens liv oplever en bedre sammenhæng mellem lokale ønsker til udviklingen og den formelle kommunale planlægning. Processen understøtter således byrådets intentioner med sammenhængsmodellen.
 
 

Beskrivelse

Byrådet skal via kommuneplanlægningen fastlægge rammerne for, hvordan kommunen skal udvikles i fremtiden. De lokale udviklingsplaner viser byrådets plan for de mindre byer og landsbyers udvikling. Gennem et samtidigt fokus på byens fysik og byens liv forsøger udviklingsplanerne at styrke et helhedsperspektiv på udviklingen i et lokalsamfund. De lokale udviklingsplaner udarbejdes og vedtages løbende og har formelt karakter af tillæg til kommuneplanen.
 
Formålet med forslag til tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2017-2029 er at indarbejde udviklingsplaner for Frederiks og Mønsted. Udviklingsplanerne erstatter de tidligere byskitser.

Plangennemgang

Sideløbende med samarbejdet med lokale kræfter om indholdet til udviklingsplanerne har forvaltningen gennemgået alle gældende lokalplaner med henblik på at identificere uhensigtsmæssige forhindringer i planlægningen.

Miljøscreening

Der skal kun gennemføres en miljøvurdering, hvis planforslaget antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.
 
På baggrund af screening vurderes, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport. Begrundelsen fremgår af redegørelsen i forslag til tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2017-2029.

Forslag til udviklingsplan for Frederiks

Frederiks har cirka 1.800 indbyggere og er beliggende i byzone.
 
Udarbejdelsen af den lokale udviklingsplan for Frederiks har taget udgangspunkt i det forarbejde, herunder flere offentlige borgermøder, som har fundet sted forud for den områdefornyelse, der gennemføres i løbet af 2020-2022. Det foreliggende forslag til en lokal udviklingsplan er udarbejdet i dialog med den lokale udviklingsgruppe i Frederiks.
 
Efter aftale med udviklingsgruppen afholdes der et offentligt borgermøde igen i løbet af høringsperioden i forbindelse med offentliggørelsen af forslag til tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2017-2029.

Udviklingsplanens konsekvenser for gældende planlægning i Frederiks:

 • Med kommuneplantillægget ændres afgrænsningen af bymidten i Frederiks, så den eksisterende dagligvarebutik får mulighed for at kunne udvide. Som konsekvens justeres afgrænsningen mellem de eksisterende rammeområder FRED.D1_T13 (Frederiks Bymidte) og FRED.C1.01 (Frederiks Bycenter og bydelscenter) samt FRED.B4.02 med et areal på ca. 1.150 m2. Der henvises til forslag til kommuneplantillæg nr. 54 for detaljeret beskrivelse.
 • Borgerne peger på behov for udlæg af nye områder til erhverv, så med kommuneplantillægget foreslås nærmere planlægning for fremtidig udnyttelse af det i kommuneplanen udlagte erhvervsområde FRED.E2.01 og FRED.E2.02
 • Forvaltningens gennemgang af gældende lokalplaner for Frederiks har ikke givet anledning til yderligere ændringer i den gældende planlægning.
 
For at understøtte Frederiks' udvikling, foreslås det i udviklingsplanen, at byrådet arbejder for:
 • at pege på nye perspektivområder for boliger som en del af en langsigtet byudvikling
 • at etablere et sammenhængende stisystem mellem byens vigtigste funktioner
 • at der ved planlægningen af nye boligområder etableres stisystemer, der forbindes med eksisterende stier
 • at etablere nye grønne områder i forbindelse med etablering af nye boligområder
 • at byens naturlige afgrænsning mod det åbne land bearbejdes, så der både er udsigt og beplantning mod det åbne land
 • at udvide området hvor der må etableres butikker
 • at igangsætte nærmere planlægning for fremtidig udnyttelse af erhvervsområde nord for Trehusevej
 
I forbindelse med arbejdet med den lokale udviklingsplan for Frederiks, har borgerne besluttet at arbejde videre med følgende projekter:
 • Nedsætte arbejdsgrupper, som skal arbejde videre med de udpegede nedslagsområder i områdefornyelsen
 • Bedre fællesskab og samarbejde – et større ejerskab for det fælles
 • Aktiviteter for dem der ikke dyrker sport, herunder børn og unge der ”falder fra” (faciliteter med en mere fri benyttelse)
 • Videreføre en bedre markedsføring af Frederiks på de sociale medier
 • Mere kunst og kultur i gadebilledet og bylivet
 • Fællesmøde for foreningerne – fælles arrangementskalender
 • Flere arrangementer
 • Kandidatur til ”Årets Landsby”
 
Disse projekter er borgernes egne, og indgår ikke i den formelle kommuneplan eller anden kommunal prioritering på nuværende tidspunkt.
 
Forslag til udviklingsplan for Mønsted:
Mønsted har cirka 750 indbyggere, og er beliggende i byzone.
 
Udarbejdelsen af den lokale udviklingsplan for Mønsted har taget udgangspunkt i det forarbejde, herunder flere offentlige borgermøder, som har fundet sted forud for den områdefornyelse, der gennemføres i løbet af 2020-2022. Det foreliggende forslag til en lokal udviklingsplan er udarbejdet i dialog med den lokale udviklingsgruppe i Mønsted.
 
Efter aftale med udviklingsgruppen, afholdes der et offentligt borgermøde igen i løbet af høringsperioden, i forbindelse med offentliggørelsen af forslag til tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2017-2029.
 
Udviklingsplanens konsekvenser for gældende planlægning i Mønsted:
 • Planen udlægger et nyt rammeområde MØNS.R1.01_T54 som et af kommuneplanens R1-rammeområder (rekreativt formål). Baggrunden er et ønske om at kunne etablere et regnvandsbassin, evt. som en del af et større klimatilpasningsprojekt, da der er risiko for oversvømmelse på arealerne langs Mønsted Bæk. MØNS.R1.01_T54 er ca. 2,5 ha. Samtidig reduceres MØNS.B4.03 med et tilsvarende areal.
 • Forvaltningens gennemgang af gældende lokalplaner for Mønsted har ikke givet anledning til yderligere ændringer i den gældende planlægning.
 
For at understøtte Mønsteds udvikling, foreslås det i udviklingsplanen, at byrådet arbejder for:
 • gennemførelse af områdefornyelse i år 2020-2022
 • etablering af cykelsti langs rute 16 mellem Daugbjerg og Mønsted
 • trafiksikring af indkørslen til Mønsted skole
 • planlægning for fremtidig klimatilpasning ved Mønsted Bæk
 
I forbindelse med arbejdet med den lokale udviklingsplan for Mønsted, har borgerne besluttet at arbejde videre med følgende projekter:
 • Bypedeller
 • Markedsføring
 • Fundraising
 • Stier, herunder samarbejdet om Kalk-Kaminoen
 • Byforskønnelses-team
 • Styrke samarbejdet med bl.a. Sparkær, Daubjerg og Lånum
 • Fortsat styrkelse af samarbejdet mellem foreningerne i byen
 
Disse projekter er borgernes egne, og indgår ikke i den formelle kommuneplan eller anden kommunal prioritering på nuværende tidspunkt.
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Forslaget til kommuneplantillæg nr. 54, som favner udviklingsplanerne for Frederiks og Mønsted, sendes i offentlig høring i perioden fra den 26. marts 2020 til den 30. april, og forventes vedtaget medio 2020.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

De tiltag der er nævnt under ”Byrådet vil arbejde for” vil enten kunne realiseres gennem driftsbudgettet eller kræve efterfølgende prioritering. De tiltag der er nævnt under ”Borgerne vil arbejde for” indgår ikke i den formelle kommuneplan eller anden kommunal prioritering på nuværende tidspunkt.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Der er i forvejen udarbejdet byskitser for Frederiks og Mønsted. Disse er vedtaget i forbindelse med vedtagelsen af Kommuneplan 2017-2029, som byrådet vedtog 21. juni 2017, sag nr. 4.
 
Et kommuneplantillæg giver ingen juridiske bindinger for ejerne.
 
Der gennemføres områdefornyelser i begge byer i løbet af 2020-2022.
 
Det bliver i hvert enkelt projekt vurderet, om realisering forudsætter tilladelse og/eller dispensationer. Realisering afhænger af, at de nødvendige tilladelser kan opnås.
Bilag

Sagsid.: 19/27660
Resume
Byrådet har i 2017 besluttet, at planlægningen i Viborg Kommunes mindre byer og landsbyer skal styrkes med det formål at gøre planerne tidssvarende og byerne mere attraktive. Landdistriktsudvalget har i forlængelse heraf i 2018 besluttet at iværksætte et arbejde med lokale udviklingsplaner, som kan have fokus på såvel byens liv som byens fysik. I de lokale LUP-processer i de enkelte byer samkøres disse to processer, således at lokalområderne oplever én koordineret udviklingsproces.  
 
Arbejdet med lokale udviklingsplaner kan indarbejdes i kommuneplanen gennem tillæg.
 
Sagsbeskrivelsen vedrører udviklingsplaner for Hjarbæk og Skals samt udvidelse af landsbyafgrænsningen for Vorde.
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at de lokale udviklingsplaner for Skals og Hjarbæk drøftes.
Beslutning i Landdistriktsudvalget den 26-02-2020
De lokale udviklingsplaner for Skals og Hjarbæk blev drøftet.
Sagsfremstilling

Historik

 
Plangennemgangen resulterer i nye lokale udviklingsplaner, som indarbejdes i kommuneplanen gennem tillæg. De lokale udviklingsplaner vil samtidig indeholde en fokuseret del med projekter, som borgerne selv vil arbejde videre med, ofte i dialog med forskellige dele af forvaltningen. Proceduren for den formelle planproces er godkendt på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 13. marts 2019 (sag nr. 4).
 
Hjarbæk/vorde og Skals blev udvalgt til at deltage i runde 2 af de lokale udviklingsplaner, på Landdistriktsudvalgets møde 27. november 2018, sag nr. 8. Tilsvarende skulle der her ske koordinering med en proces for områdefornyelse.
 
Igangsætning af planlægningen for Hjarbæk/Vorde og Skals blev besluttet på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 28. august 2019 (sag nr. 17).
 
En nærmere beskrivelse af de lokale udviklingsplaners indhold og opbygning findes i sagsfremstilling til byrådets møde 26. juni 2019 (sag nr. 19).
 
 

Inddragelse og høring

Der lægges særlig vægt på, at udarbejdelsen af de lokale udviklingsplaner sker på baggrund af en samskabelsesproces mellem lokale kræfter og Viborg Kommune.
 
Processen for udarbejdelse af de lokale udviklingsplaner tager afsæt i, at borgerne gennem et samtidigt fokus på byens fysik og byens liv oplever en bedre sammenhæng mellem lokale ønsker til udviklingen og den formelle kommunale planlægning. Processen understøtter således byrådets intentioner med sammenhængsmodellen
 
 

Beskrivelse

Byrådet skal via kommuneplanlægningen fastlægge rammerne for, hvordan kommunen skal udvikles i fremtiden. De lokale udviklingsplaner viser byrådets plan for de mindre byer og landsbyers udvikling. Gennem et samtidigt fokus på byens fysik og byens liv forsøger udviklingsplanerne at styrke et helhedsperspektiv på udviklingen i et lokalsamfund. De lokale udviklingsplaner udarbejdes og vedtages løbende og har formelt karakter af tillæg til kommuneplanen. Formålet med forslag til tillæg nr. 50 til Kommuneplan 2017-2029 er at indarbejde udviklingsplaner for Hjarbæk, Vorde og Skals. Udviklingsplanen erstatter den tidligere byskitse for Skals.

Plangennemgang

Sideløbende med samarbejdet med lokale kræfter om indholdet til udviklingsplanerne har forvaltningen gennemgået alle gældende lokalplaner med henblik på at identificere uhensigtsmæssige forhindringer i planlægningen.

Miljøscreening

Der skal kun gennemføres en miljøvurdering, hvis planforslaget antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.
 
På baggrund af screening vurderes, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport. Begrundelsen vil fremgå af redegørelsen i forslag til tillæg nr. 50 til Kommuneplan 2017-2029.

Forslag til udviklingsplan for Hjarbæk

Hjarbæk har cirka 225 indbyggere og er beliggende i landzone. Nord og syd for byen er udlagt større sommerhusområder.
 
Udarbejdelsen af den lokale udviklingsplan for Hjarbæk har taget udgangspunkt i et stort forarbejde i lokalsamfundet, herunder flere offentlige borgermøder. Dette forarbejde har resulteret i en borgerplan, som er blevet udarbejdet i regi af den lokale borgerforening i løbet af foråret 2019, og som efterfølgende er indarbejdet i forslaget til den lokale udviklingsplan.

Udviklingsplanens konsekvenser for gældende planlægning i Hjarbæk:

 • Planen justerer afgrænsningen mellem de eksisterende rammeområder HJAR.C2.01 og HJAR.R1.01 med ca. 3.400 m2. Arealerne ligger i dag indenfor landsbyafgrænsningen af Hjarbæk (HJAR.C2.01), men den rekreative funktion og sammenhæng til øvrige rekreative funktioner ønskes fremmet ved at lade arealerne indgå i det rekreative rammeområde langs fjorden mellem havnen og sommerhusområdet.
 • Forvaltningens gennemgang af gældende lokalplaner for Hjarbæk har ikke givet anledning til yderligere ændringer i den gældende planlægning.
 
For at understøtte Hjarbæks udvikling foreslås det i udviklingsplanen, at byrådet arbejder for:
 • at gennemføre en realiseringsplan for dele af udviklingsplanens emner,
 • at justere kommuneplanens afgrænsning af Hjarbæk, så der er mulighed for etablering af enkelte nye boliger i byen,
 • en opgradering af strandområdet,
 • at styrke naturområderne i tilknytning til strandengene, herunder etablering af kogræsselaug.
 
I forbindelse med arbejdet med den lokale udviklingsplan for Hjarbæk, har borgerne besluttet at arbejde videre med følgende projekter:
 • Bypedeller, der kan bistå med vedligehold, opsyn og øvrige afgrænsede opgaver, eksempelvis anlægsarbejde i forbindelse med øvrige projekter.
 • Etablering af stier i naturen
 • Etablering af kogræsselaug
 • Etablering af faciliteter for vinterbadere samt anlæggelse af vinterbadebro
 • Udviklingsgruppen vil være behjælpelig med ansøgning af fondsmidler, skitser til legeplads m.m.
Disse projekter er borgernes egne, og indgår ikke i den formelle kommuneplan eller anden kommunal prioritering på nuværende tidspunkt.

Forslag om ændring af afgrænsningen af Vorde:

 • På baggrund af en konkret forespørgsel om at etablere en bolig på matr.nr. 11b Vorde By, Vorde, ønskes landsbyafgrænsningen udvidet med samme matrikelnummer svarende til ca. 3.300 m2.
 • Vorde er en af de i kommuneplanen afgrænsede landsbyer, hvor der kun kan ske beskedent nybyggeri, såfremt det sker under hensyntagen til og med respekt for landsbyens bygningsmiljø og strukturer.
 • Vorde ligger indenfor kystnærhedszonen.

Forslag til udviklingsplan for Skals:

Skals har cirka 1.800 indbyggere og er beliggende i byzone.
 
Udarbejdelsen af den lokale udviklingsplan for Skals har taget udgangspunkt i en lokal udviklingsworkshop for alle borgere i Skals, som blev afholdt den 4. marts 2019. I workshoppen deltog ca. 150 borgere, svarende til cirka 8% af byens indbyggere. Det foreliggende forslag til en lokal udviklingsplan er udarbejdet i dialog med den lokale udviklingsgruppe i Skals.
 
Udviklingsplanens konsekvenser for gældende planlægning i Skals:
 • Virksomheden ”Skalma” er ved at nedtrappe aktiviteterne i Skals. Som et led i en fremtidig omdannelse af virksomhedens arealer konverteres et erhvervsområde til boligområde, som afrunder byens bebyggelse mod syd-vest. De mest bynære dele forbliver som erhvervsområde. Det nye rammeområde SKAL.B4.07_T50 er ca. 4,1 ha, hvoraf ca. 1,1 ha er nyudlæg. Rammeområdet udlægges som et af kommuneplanens B4-områder og kan anvendes til blandede boliger. Det bemærkes, at hele Skals er beliggende indenfor kystnærhedszonen, og der ikke er udtaget areal andetsteds i Skals.
 • Både borgere og forvaltning peger på et behov for en revurdering af den gældende lokalplan nr. B-108 - Skals Nord, med henblik på at fremme grundsalget.
 • Forvaltningens gennemgang af gældende lokalplaner for Skals har ikke givet anledning til yderligere ændringer i den gældende planlægning.
 
For at understøtte Skals’ udvikling foreslås det i udviklingsplanen, at byrådet arbejder for:
 • en fremtidig omdannelse af Skalma-grunden, som sikrer helhed og sammenhæng med resten af byen
 • en ændring i kommuneplanens rammer for det sydlige erhvervsområde, så området fremover bliver til boligformål
 • en nærmere trafikanalyse af Hovedgaden
 • flere faciliteter der forbedrer adgang til og aktiviteter i naturen
 • udpegning af kulturmiljø i Skals
 
I forbindelse med arbejdet med den lokale udviklingsplan for Skals, har borgerne besluttet at arbejde videre med følgende projekter:
 • Aktiviteter på Torvet
 • Ikke-sportslige aktiviteter for de 40-60-årige
 • Velkomstfolder til tilflyttere
 • Styrket kommunikation
 • Foreningernes dag
 • Kunstgræsbane ved efterskolen
 • Byforskønnelse (Hovedgade og indkørsel fra syd)
 • Hundeskov
 • Omdannelse af Torvet
 • Udvikling af baneskoven
 • Byrum til unge
 • Udvikling af Himmerlandsstien
Disse projekter er borgernes egne, og indgår ikke i den formelle kommuneplan eller anden kommunal prioritering på nuværende tidspunkt.
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Forslaget til kommuneplantillæg nr. 50 sendes i offentlig høring i perioden fra 26. marts 2020 til 30. april og forventes vedtaget medio 2020.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

De tiltag der er nævnt under ”Byrådet vil arbejde for” vil enten kunne realiseres gennem driftsbudgettet eller kræve efterfølgende prioritering. De tiltag, der er nævnt under ”Borgerne vil arbejde for”, indgår ikke i den formelle kommuneplan eller anden kommunal prioritering på nuværende tidspunkt.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Der er i forvejen udarbejdet en byskitse for Skals. Denne er vedtaget i forbindelse med vedtagelsen af Kommuneplan 2017-2029, som byrådet vedtog 21. juni 2017 (sag nr. 4). Der er ikke udarbejdet byskitser for Hjarbæk og Vorde.
 
Et kommuneplantillæg giver ingen juridiske bindinger for ejerne.
 
Det bliver i hvert enkelt projekt vurderet, om realisering forudsætter tilladelse og/eller dispensationer. Realisering afhænger af, at de nødvendige tilladelser kan opnås.
Bilag