You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

tirsdag den 24. marts 2020 kl. 18:00

Mødested Teams-møde
Udvalg Landdistriktsudvalget
Mødedeltagere Elo Nielsen, Johannes Vesterby, Kim Dongsgaard, Kurt Johansen, Martin Sanderhoff, Mette Nielsen, Peter Juhl
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 16/66542
Resume
Viborg Byråd og det daværende Ministerium for By, Bolig og Landdistrikter godkendte i 2015 et program for gennemførelse af områdefornyelse Stoholm.
 
Områdefornyelsen gennemføres i tæt samarbejde med en lokal nedsat følgegruppe bestående af repræsentanter fra foreninger og lokale ildsjæle i Stoholm. 
 
Et af indsatserne i programmet er ”Stationsbygningen som kultur- og mødested”, budgetsat til 600.000 kr. Følgegruppen i Stoholm ønsker, at det budgetsatte beløb og uudnyttede budgetbeløb fra øvrige indsatsområder flyttes til indsatsen ”Aktivering af Anlægget med scene, pavillon m.v.”.
 
Budgetændringen skal godkendes af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at ny fordeling af budget for områdefornyelse Stoholm godkendes og sendes til godkendelse ved Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Beslutning i Landdistriktsudvalget den 24-03-2020
Landdistriktsudvalget beslutter,
 
1. at ny fordeling af budget for områdefornyelse Stoholm godkendes og sendes til godkendelse ved Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Sagsfremstilling

 

Historik

Viborg Byråd godkendte programmet med finansieringsplan på mødet den 17. december 2014, sag 28. Det daværende Ministerium for By, Bolig og Landdistrikter godkendte den 9. marts 2015 programmet og gav tilsagn om statsstøtte på 2,8 mio. kr. Byrådet bevilligede på sit møde den 15. juni 2016, sag 21, anlægsbudget for gennemførelse af områdefornyelsen.
 
På sit møde den 9. juni 2015 besluttede følgegruppen, at indsatsen omkring stationsbygningen burde udgå af programmet. Begrundelsen var, at gruppen vurderede, at der er udfordringer vedrørende ejerskab, istandsættelse og vedligeholdelse af bygningen. Herudover vurderende gruppen, at der ikke er behov for et nyt samlingssted i Stoholm og at der vil være risiko for, at et nyt vil være en konkurrent til de eksisterende. Der blev ikke truffet beslutning om anden anvendelse af de budgetsatte 600.000 kr. til stationsbygningen.
 
Det blev med følgegruppen aftalt, at afklaring af hvad de 600.000 kr. skal bruges til, afventede udviklingen af økonomien for områdefornyelsens hovedprojekt, forskønnelse i midtbyen.
 
Til følgegruppens møde den 15. marts 2019, lå der en foreløbig afklaring af økonomien for de øvrige projekter der kunne begrunde, at der ville være belæg for at arbejde for en afklaring af anvendelse af de 600.000 kr. Følgegruppen besluttede, at der nedsættes en arbejdsgruppe, der skulle arbejde med skitsering af en ombygning af scenen i Anlægget.
 
På baggrund af et skitseforslag for ombygning af scenen for ca. 2,5 mio. kr., besluttede følgegruppen på sit møde den 27. februar 2020, at de 600.000 kr. oprindeligt afsat til stationen sammen med ubrugte midler, alt i alt 1.250.000 kr. burde gå til indsatsen ”Aktivering af Anlægget inkl. scenen”.
 
Ministeriet er orienteret om følgegruppens beslutning om, at indsatsen vedrørende stationen ønskes ændret, men at der endnu ikke er truffet beslutning om anvendelse af det budgetsatte beløb. Dette er sket i forbindelse med fremsendelse af statusrapport i januar 2017, og ansøgningen om udsættelse af tidsfristen for færdiggørelse af områdefornyelsen. I begge tilfælde har ministeriet gjort opmærksom på, at den ændrede anvendelse kræver ministeriets godkendelse. 
 
 

Inddragelse og høring

Ingen
 
 

Beskrivelse

Det har vist sig mulig at gennemføre en række initiativer indenfor områdefornyelsen for mindre end de afsatte beløb. Dette skyldes bl.a. et fælles udbud med den kloakfornyelse, som Energi Viborg gennemførte forud for områdefornyelsens indsats, og at en række indsatser er gennemført indenfor et samlet koordineret projekt. Med undtagelse af indsatsen vedr. stationsbygningen, er alle øvrige indsatser i større eller mindre omfang gennemført i forhold til beskrivelsen i programmet.
 
På baggrund af, at der nu ligger en rimelig afklaring af de forventede udgifter til afslutning af initiativerne i midtbyen, er der grundlag for en ændring af områdefornyelsens budget som beskrevet under bilag 1. Budgetændringen er gennemgået og tiltrådt af følgegruppen på dets møde den 27. februar 2020. 
 
I efteråret 2019 besluttede DSB at nedrive stationsbygningen, hvilket gav anledning til, at en gruppe borgere i Stoholm, stationsgruppen, tog initiativ til at få stoppet nedrivningen. Gruppen har af DSB fået frem til oktober 2020 til at komme med et projekt, der kan begrunde bevarelsen af stationsbygningen til det ønskede formål og samtidig sikrer dets drift og vedligeholdelse.
 
Stationsgruppen har overfor forvaltningen fremført ønske om, at det beløb, 600.000 kr., der oprindelig er afsat i områdefornyelsen til stationsbygningen, bibeholdes til formålet og indgår som en del af gruppens finansiering af deres ønske. Forvaltningen har henvist til følgegruppens beslutninger om, at beløbet ikke skal gå til stationsbygningen. Stationsgruppen har haft et møde med følgegruppen. Her fastholdt følgegruppen deres beslutning om, at budgetbeløbet til stationsbygningen bør udgå. Følgegruppen har overfor stationsgruppen tilkendegivet, at den værdsætter gruppens initiativ, og derfor vil borgerforeningens fundraising af etape 2 af ombygning af scenen blive udskudt til 2021 for ikke kollidere med stationsgruppens eventuelle fundraising af deres projekt. 
 
 

Alternativer

Ingen
 
 

Tidsperspektiv

I henhold til ministeriets tilsagnsskrivelse skulle områdefornyelsen havde været afsluttet senest den 17. december 2019. Kloakfornyelsen medførte imidlertid, at anlægsarbejdet i forbindelse med områdefornyelsens aktiviteter i midtbyen blev forsinket. På baggrund af ansøgning har ministeriet meddelt udsættelse af færdiggørelsen til den 17. december 2020. Der kan næppe forventes meddelte yderligere udsættelse. Det er vurderet, at gennemførelse af 1. etape af ombygningen af scenen vil kunne gennemføres indenfor den forlængede tidsfrist.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Budgetændringen sker indenfor rammerne af Byrådets godkendte budget for områdefornyelsen og ministeriets støttetilsagn.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Ingen
Bilag

Sagsid.: 19/50041
Resume
Forvaltningen har nu opgjort det endelige regnskabsresultat for 2019 for Landdistriktsudvalget.
 
På mødet den 15. april 2020 bliver Viborg Kommunes årsregnskab for 2019 behandlet i Økonomi- og Erhvervsudvalget med efterfølgende behandling i Byrådet den 22. april 2020. Efter Byrådets godkendelse sendes regnskabet til revisionen, og når den endelige revisionsberetning foreligger (senest 15. juni 2020), vil regnskabet inkl. revisionsberetning blive forelagt Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet til endelig godkendelse.
 
Inden behandlingen i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15. april 2020 orienteres fagudvalgene om regnskabsresultatet samt forslag til overførsel af uforbrugte drifts- og anlægsbevillinger for det enkelte udvalgs ansvarsområder.
 
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at regnskabsresultatet for 2019 tages til efterretning
 
2. at Landdistriktsudvalget anbefaler de foreslåede overførsler af drift og anlæg fra 2019 til 2020 eller efterfølgende år til Økonomi- og Erhvervsudvalget.
 
Beslutning i Landdistriktsudvalget den 24-03-2020
Landdistriktsudvalget beslutter,
 
1. at regnskabsresultatet for 2019 tages til efterretning
 
2. at Landdistriktsudvalget anbefaler de foreslåede overførsler af drift og anlæg fra 2019 til 2020 eller efterfølgende år til Økonomi- og Erhvervsudvalget.
Sagsfremstilling

Historik

Intet
 
 

Inddragelse og høring

Intet
 
 

Beskrivelse

Regnskabsresultat vedrørende serviceudgifter
 
(1.000 kr.)
Politikområde
Oprindeligt
Budget 2019
Korrigeret
Budget 2019
Regnskab 2019
Afvigelse
(minus = mindreudgift)
Serviceudgifter
 
 
 
 
Landdistrikter
2.507
2.940
1.971
-969
 
Størstedelen af mindreforbruget forekommer på Landdistriktsudvalgets dispositionssum, hvoraf næsten halvdelen af mindreforbruget skyldes overførsler fra 2018, hvor udvalget var nyetableret.
 
Overførsel af over-/underskud fra 2019 til 2020 eller efterfølgende år driften
 
Byrådet godkendte i 2012 de gældende principper for overførsel af budgetbeløb mellem årene. Ifølge principperne kan decentrale enheder uden ansøgning overføre overskud op til 5 % af det korrigerede budget og underskud på op til 3% af det korrigerede budget. Der kan ansøges om overførsel af eventuelt overskud ud over 5%. 
 
På centrale områder (dvs. budgetbeløb, som ikke er videredelegeret til decentrale enheder og afdelinger) sker der en automatisk overførsel af underskud på politikområde niveau. Overskud overføres ikke automatisk, men kan overføres efter ansøgning fra de budgetansvarlige chefer.
 
Det indstilles til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at der på politikområdet Landdistrikter under Landdistriktsudvalget overføres følgende driftsbeløb fra 2019 til 2020 eller efterfølgende år:
 
(1.000 kr.)
Politikområde
Afvigelse i regnskab 2019
Decentrale enheder
Centrale områder
 
 
Overføres
Overføres ikke
Overføres
Overføres ikke
Landdistrikter
-969
 
 
-969
 
I alt
-969
 
 
-969
 
 
Det indstilles at 969 t. kr. overføres til 2020 budgettet.
 
 
Regnskabsresultat vedrørende anlæg
 
(1.000 kr.)
 
Oprindeligt
Budget 2019
Korrigeret
Budget 2019
Regnskab 2019
Afvigelse (minus = mindreudgift)
Skattefinansierede anlæg
 
7.952
 
18.758
 
17.275
 
-1.483
 
De største mindreforbrug ses på projekterne Områdefornyelse Rødkærsbro og Fjordklyngen samt på Projekter relateret til lokale udviklingsplaner 2019, mens de største merforbrug ses på Bycenter Karup samt på Områdefornyelse Møldrup og Klejtrup. Afvigelserne skyldes hovedsageligt tidsmæssige forskydninger mellem udgifter og indtægter.
 
 
Overførsel af ikke forbrugte anlægsbevillinger fra 2019 til 2020 eller efterfølgende år
 
Det indstilles til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at der på Landdistriktsudvalgets anlægsprojekter overføres følgende anlægsbeløb fra 2019 til 2020 eller efterfølgende år:
 
(1.000 kr.)
 
Afvigelse i regnskab 2019
Overføres til 2020
Overføres til efterfølgende år
Overføres ikke
Skattefinansierede anlæg
 
-1.483
 
1.967
 
-1.217
 
733
 
De væsentligste beløb til overførsel vedrører ovennævnte projekter.
Et mindreforbrug på netto 750.000 kr. af det ikke overførte beløb vedrører projektet Pulje til landsbysfornyelse 2019, hvor det i efteråret blev besluttet at overføre bevillingen til 2020. De øvrige ikke overførte beløb på 17.000 i merforbrug vedrører projekter, der afsluttes primo 2020, herunder Byforskønnelse mindre byer fra tidligere år, samt projekter afsluttet i 2019. Specifikation af overførslerne fremgår af bilag 1.
 
 
Regnskabsbemærkninger
 
Som en del af årsregnskabet for 2019 indgår der for hvert politikområde regnskabsbemærkninger bestående af en oversigt over regnskabsresultatet suppleret med overordnede forklaringer.
 
Regnskabsbemærkningerne til Landdistriktsudvalgets politikområde fremgår af bilag 2.
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Intet
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet
Bilag

Sagsid.: 19/50154
Resume
Med udgangspunkt i en orientering om den fælles proces og spilleregler for årets budgetlægning tilrettelægger udvalget sin egen budgetproces. Desuden drøftes det, om udvalget har budgetudfordringer eller nye initiativer i forhold til sammenhængsmodellen, som skal præsenteres på byrådets plankonference den 2.-3. april 2020.
 
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at orientering om den fælles proces og spilleregler for budgetlægningen tages til efterretning,
 
2. at procesplanen for udvalgets egen budgetproces vedtages,
 
3. at det drøftes, om udvalget har budgetudfordringer på drifts- og anlægsbudgettet, som skal præsenteres for byrådet på plankonferencen, og
 
4. at det drøftes, om udvalget har nye initiativer på vej i forhold til sammenhængsmodellen, som ligeledes skal præsenteres for byrådet på plankonferencen.
 
Beslutning i Landdistriktsudvalget den 24-03-2020
Landdistriktsudvalget beslutter,
 
1. at orientering om den fælles proces og spilleregler for budgetlægningen tages til efterretning,
 
2. at procesplanen for udvalgets egen budgetproces vedtages,
 
3. at der fortsat er behov for at styrke det økonomiske grundlag for at realisere lokale udviklingsplaner,
 
4. at der til næste møde skal gøres status over de midler, som Landdistriktsudvalget har til rådighed.
Sagsfremstilling

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog på mødet den 19. februar 2020 (sag nr. 17) spilleregler, procesplan og principper for årets budgetlægning.
 
 

Inddragelse og høring

Hoved-MED drøftede direktionens oplæg til årets budgetproces på mødet den 30. januar 2020.
 
 

Beskrivelse

Spilleregler for budgetlægningen
 
Udvalgene finansierer som hovedprincip selv økonomiske udfordringer og nye tiltag på drifts- og anlægsbudgettet.
Demografi på ældre-, social-, dagtilbuds- og skoleområdet er udpeget som en særlig budgetudfordring, som byrådet vil forsøge at finde finansiering til i budgetlægningen. Øvrige budgetudfordringer og nye tiltag skal det enkelte fagudvalg selv finansiere inden for eget budget.
Hvis et udvalg har budgetudfordringer, som udvalget ikke selv kan finde finansiering til (både drift og anlæg), skal disse præsenteres for byrådet på plankonferencen den 2.-3. april. Økonomi- og Erhvervsudvalget tager den 17. juni stilling til, hvilke eventuelle budgetudfordringer, der skal findes finansiering til i budgetlægningen.
Finansiering af eventuelle resterende budgetudfordringer, drøfter de politiske udvalg på augustmøderne.
 
Reduktioner:
Der skal i 2021 findes reduktioner for en halv procent af serviceudgifterne svarende til 19,7 mio. kr. Opgaven med at finde disse reduktioner er forankret i Økonomi- og Erhvervsudvalget. Som udgangspunkt skal det enkelte fagudvalg derfor ikke selv indregne reduktionsforslag i sit budgetforslag. Hvis et fagudvalg selv finder reduktioner i budgetlægningen, vil gevinsterne herved tilfalde udvalgsområdet og kunne finansiere eventuelle udfordringer eller nye tiltag.
Udvalgenes servicerammer er derfor ikke reduceret hverken i 2021 eller i overslagsårene. I stedet er der indlagt årlige reduktioner på en halv procent af serviceudgifterne i 2021-23 i en central pulje under Økonomi- og Erhvervsudvalget. 
 
Særligt om anlæg:
Nye anlægsprojekter, som ikke indgår i byrådets budgetlægning, skal udvalgene selv finansiere ved bortfald, reduktion eller udskydelse af eksisterende anlægsprojekter til 2025.
Projekter kan ikke fremrykkes til 2020 for at finde finansiering, idet den statslige ramme også er under pres i 2020.
Det er muligt at udskyde anlægsprojekter til 2025 for at finde fuld finansiering af nye anlægsprojekter.
 
 
Budgetprocessen
 
Udvalgets budgetlægningsproces følger den fælles procesplan, som Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte på mødet den 19. februar 2020 (sag nr. 17). Efter procesplanen skal fagudvalgene færdiggøre deres drifts- og anlægsbudgetter i juni.
 
Udvalgene tilrettelægger selv inden for denne tidsramme, hvornår de vil drøfte de forskellige temaer i budgetlægningen. Det planlægges også, hvordan MED-system, brugerbestyrelser og andre relevante interessenter skal inddrages i en dialog omkring budgetforslaget. Inddragelse af interessenter omkring direktionens reduktionskatalog kan med fordel indtænkes i den dialog, som planlægges omkring budgetforslaget.
 
På baggrund af den fælles procesplan er der udarbejdet en mere detaljeret procesplan for Landdistriktsudvalget. Procesplanen kan ses som bilag nr. 1.
 
 
Budgethæfte
Der anvendes i budgetlægningen et budgethæfte, som giver et samlet overblik over udvalgets budgetforslag. Heri beskrives økonomiske budgetudfordringer, samt nye drifts- og anlægsønsker samt forslag til finansiering af disse. Budgethæftet udbygges i løbet af budgetlægningen med nye oplysninger, så det til sidst indeholder det endelige budgetforslag. Budgethæftet kan ses som bilag 2.
 
 
Nye initiativer, der skal understøtte sammenhængsmodellens målsætninger
 
Hovedtemaet for plankonferencen bliver sammenhængsmodellen, hvor byrådet skal drøfte, hvilke nye initiativer, der skal sættes i gang for at understøtte sammenhængsmodellens temaer og målsætninger. Nye initiativer kræver som udgangspunkt ikke flere penge, da det må forventes, at der i væsentlig grad vil være tale om omlægning af eksisterende indsatser, som også kan ske på tværs af fagområder.
 
Det drøftes på mødet, om udvalget har nye tiltag på vej, som præsenteres for byrådet på plankonferencen den 2.-3. april 2020.
 
I det omfang, at der er nye initiativer på vej, som får budgetmæssige konsekvenser i 2020 er de indarbejdet i budgethæftet.             
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Intet
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet
Bilag

Sagsid.: 18/7458
Resume
Siden sidste møde har Landdistriktsudvalget afholdt en konference, som evalueres indledende. Evalueringen genoptages på næste møde, hvor VibLand deltager. Endvidere genoptages drøftelsen af tema-borgermøder også i sammenhæng med den række af nye invitationer, som udvalget fik på konferencen.
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at sagen drøftes.
Beslutning i Landdistriktsudvalget den 24-03-2020
Landdistriktsudvalget drøftede sagen. Drøftelsen genoptages sammen med VibLand.
Sagsfremstilling

Historik

Intet
 
 

Inddragelse og høring

Intet
 
 

Beskrivelse

Landdistriktskonferencen blev på selve dagen drøftet kort af de tilstedeværende med tanker om bl.a. næste år at have flere interne oplæg. I forlængelse heraf er dette års deltagere opfordret til, i forbindelse med udsendelse af slides, at melde ind med gode eksempler fra vores egen kommune (eller udefra), som andre kan lære af, ligesom der er opfordret til at melde ind med generelle emner til næste års konference.
 
Konferencen har resulteret i en række positive kommentarer og derudover invitationer til at komme ud og holde møderne i landsbyerne. Invitationerne kommer fra Kvorning, Mammen, Karup-Kølvrå, Mønsted, Finderup og Sparkær, ligesom Ulbjerg er et kommende sted, dvs. at der er invitationer, der rækker ind i 2021. Førstkommende møde var planlagt til afholdelse i Sparkær, men nu aflyst pga. corona-virus. Juni mødet er fastlagt til Karup-Kølvrå (temamøde om erhverv – samspil mellem civilsamfund og erhverv m.v.) og april mødet foreløbigt aftalt med Finderup (vil afhænge af udviklingen vedr. corona). Der tilstræbes så gode arbejdsforhold for udvalget som muligt ved planlægningen af møderne.
 
Udvalgets første temamøde om boliger i Sdr. Rind var velbesøgt, men primært fra lokalsamfundet. Fra deltagere fra andre byer er modtaget forslag om bl.a. at lave særlige borde for deltagere, der er fra andre byer, for at disse ikke ender i rent lokale diskussioner.
 
Landdistriktsudvalget drøfter indledningsvist aktiviteterne siden sidst for at styrke de kommende aktiviteter, herunder om indholdet af de klassiske borgermøder skal tilpasses.
 
 
 
Alternativer
Intet
 
 

Tidsperspektiv

Intet
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet

Sagsid.: 18/1542
Resume
I henhold til de af Byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd – herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste – skal Byrådet og udvalgene godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder.
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår,
 
1. at Landdistriktsudvalget tager stilling til mødelisten
 
Beslutning i Landdistriktsudvalget den 24-03-2020
Landdistriktsudvalget beslutter,
 
1. at mødeliste marts 2020 godkendes, dog skal studieturen flyttes til efteråret.
Sagsfremstilling

Historik

 
 

Inddragelse og høring

Intet
 
 

Beskrivelse

Mødelisten (bilag 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
Hvis Landdistriktsudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Intet
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens § 16, stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra Byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.
Bilag