You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

tirsdag den 21. april 2020 kl. 18:00

Mødested Teams-møde
Udvalg Landdistriktsudvalget
Mødedeltagere Elo Nielsen, Johannes Vesterby, Kim Dongsgaard, Kurt Johansen, Martin Sanderhoff, Mette Nielsen, Peter Juhl
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 19/49320
Resume
I anlægsbudgettet for 2020 er der afsat 3.030.000 kr. til ”Byfornyelse mindre byer”. Herudover er der overført 19.000 kr. fra sidste år og et udisponeret beløb på 109.000 kr. fra puljen ”projekter relateret til lokale udviklingsplaner 2019”, som er overført til 2020. De i alt 3.158.000 kr. skal bl.a. fordeles til puljer, men skal også medfinansiere (min. 40%) ved anvendelse af den statsligt udmeldte ramme på 2.503.363 kr. til landsbyfornyelse 2020. Den statslige ramme kan bl.a. anvendes til områdefornyelse, nedrivning og facadeforskønnelse, jfr. byfornyelsesloven.
 
I anlægsbudgettet er der til nedrivning og facaderenovering (pulje til landsbyfornyelse 2020) afsat et bruttobeløb på 2.019.000 kr. (inklusive budgetteret forventet statstilskud på 1.275.000 og krav om 70% refusion af udgifterne).
 
Der skal træffes beslutning om hvilke puljer, der skal oprettes i 2020 og hvilke beløb, der skal stilles til rådighed for de enkelte puljer, samt i hvilket omfang anlægsbudgettet skal medfinansiere den statslige udmeldte ramme til Landsbyfornyelse.
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at udvalget træffer beslutning om fordeling af budgetbeløbet i 2020 for kontoen ”byfornyelse mindre byer”. 
Beslutning i Landdistriktsudvalget den 21-04-2020
Landdistriktsudvalget besluttede,
 
1. at fordele følgende fra budgetbeløbet i 2020 for kontoen ”byfornyelse mindre byer” på 3.158.000 kr., således:
 
Pulje til realisering af udviklingsplaner og andre mindre projekter
2.235.000 kr.
Pulje støtte til vedligeholdelse af arealer 
180.000 kr.
Pulje samtænke byforskønnelse i anlægsprojekter
186.000 kr.
 
Det resterende beløb afventer udvælgelse af projekter til realiseringsplaner inden for rammerne af reglerne for områdefornyelse, dog således at alle midler til statslig medfinansiering skal udløses.
Sagsfremstilling

Historik

Landdistriktsudvalget pegede på sit møde den 26. november 2019, sag nr. 1 ”på behovet for flere puljer. En pulje til byforskønnelse, hvor der både skal være mulighed for realiseringsplaner (LUP-byer) og mindre projekter. For begge typer skal der være mulighed for både lokal udførelse og gennemførelse med støtte fra Viborg Kommune (bygherre). Derudover er der fortsat behov for puljer til vedligeholdelse af arealer, til nedrivning og renovering og til at samtænke byforskønnelse i anlægsprojekter”.
 
I forbindelse med landdistriktsudvalgets behandling af ansøgninger fra Hjarbæk Borgerforening til puljen ”realisering af lokale udviklingsplaner 2019” på mødet d. 29. oktober 2019, sag pkt. 1, blev det besluttet, at ”Landdistriktsudvalget var positive overfor ansøgningerne fra Hjarbæk Borgerforening, men henviser disse til en kommende realiseringsplan, hvor kommunen har rollen som bygherre for en del af den lokale udviklingsplans elementer”. Der er ikke taget stilling til budgetrammen for realiseringsplanen.
 
Trafik-, Bygge-, og Boligstyrelsen udmeldte den 20. februar 2020 den statslige ramme for landsbyfornyelse i 2020. Rammen udgør for Viborg kommune 2.503.363 kr. Den statslige refusion kan højst udgøre 60% mod tidligere 70 %.

Inddragelse og høring

Ingen
 
 

Beskrivelse

Den udmeldte statslige ramme skal være udnyttet inden 20. februar 2022. Rammen kan bl.a. anvendes til nedrivning, facaderenovering og områdefornyelser. Rammebeløbet kan ikke anvendes til øvrige puljer.
 
Hvis den statslige ramme skal udnyttes fuldt ud, vil det kræve en kommunal medfinansiering på mindst 1.668.900 kr.
 
Der er i det kommunale budget afsat 744.000 kr. til nedrivning og facaderenovering. I budgettet var forudsat en statslig refusion på 70%. Under forudsætning af, at det samlede kommunalt afsatte beløb til nedrivning og facaderenovering fastholdes, vil der, inklusive den ændrede statslige refusion på 1.016.000 og administrationsbidrag på 3,8%, samlet være 1.760.000 til nedrivning og facaderenovering.
 
Under denne forudsætning, vil der til rest af den statslige ramme være 1.487.363 kr.
 
Dette beløb vil kunne indgå i finansiering af realiseringsplan (områdefornyelse) for Hjarbæk jf. udvalgets beslutning på møde d. 29. oktober 2019, pkt. 1. Det vil medføre en kommunal medfinansiering på mindst 991.575 kr., som kan finansieres af tidligere afsat budget til områdefornyelser 435.000 kr. samt af budget ”byfornyelse mindre byer”, således realiseringsplanen for Hjarbæk i alt vil have et budget på 2.478.938 kr.
 
Under de ovenfor nævnte forudsætninger, vil der samlet, til brug for rent kommunale puljer (”pulje til byforskønnelse”, ”pulje til vedligeholdelse af arealer” og ”samtænke byforskønnelse i anlægsprojekter”, være 2.601.425 kr.
 
Rent kommunalt finansierede puljer
Forvaltningen vurderer, at der vil være en række fordele ved, at der oprettes en fælles pulje for byforskønnelse og realisering af lokale udviklingsplaner. Sidste år var der oprettet særskilte puljer, og det gav anledning til en del tvivl hos ansøgerne med hensyn til, hvilken pulje de skulle søge.
 
Ved en fælles pulje vil fordelingen og prioriteringen mellem ansøgningerne ske under hensyntagen til de ansøgningskriterier, der bliver vedtaget af udvalget. Der er behov for økonomi til at realisere de lokale udviklingsplaner, og der vurderes fortsat at være behov for at støtte de initiativer, der kommer fra de mange byer, der endnu ikke har en lokal udviklingsplan.
 
Et oplæg til anvendelse af de 3.158.000 kr., der er til rådighed i budget for byfornyelse 2020 kan således være:
 
Anvendelse
Beløb
Medfinansiering af opstart realiseringsplan Hjarbæk
   556.575
Pulje til realisering af udviklingsplaner og andre mindre projekter
2.235.000
Pulje støtte til vedligeholdelse af arealer
   180.000
Pulje samtænke byforskønnelse i anlægsprojekter
   186.425
Total
3.158.000
 
 
Der følger på nærværende møde dagsordenspunkt om frigivelse af beløb og fastsættelse af ansøgningskriterier.
 
 

Alternativer 

Ingen
 
 

Tidsperspektiv

Ingen
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Efter 2020 er der i budgettet ikke afsat midler til medfinansiering af den statslige ramme til landsbyfornyelse, som indtil videre er på finansloven til og med 2023. Rammebeløbet for 2022 og 2023 forventes på ca. 1,5 mio. kr., efter de nuværende oplysninger. Det beløb, der i de pågældende år i budgettet er afsat til ”byforskønnelse mindre byer”, skal således finansiere den kommunale medfinansiering af den statslige ramme. 
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Ingen
Bilag

Sagsid.: 19/49320
Resume
Forvaltningen tager i dette dagsordenspunkt udgangspunkt i de beløb, der fremgår af sag nr. 1 om fordeling af midler til puljer. Beslutter udvalget en ændret beløbsfordeling, justeres beløbene angivet i indstillingen.
 
I forbindelse med temadrøftelse den 26. november 2019, sag 1, besluttede udvalget bl.a.:
”Landdistriktsudvalget pegede på behovet for flere puljer. En pulje til byforskønnelse, hvor der både skal være mulighed for realiseringsplaner (LUP-byer) og mindre projekter. For begge typer skal der være mulighed for både lokal udførelse og gennemførelse med støtte fra Viborg Kommune (bygherre). Derudover er der fortsat behov for puljer til vedligeholdelse af arealer, til nedrivning og renovering og til at samtænke byforskønnelse i anlægsprojekter”.
 
Det skal indgå i prioriteringen af projekter, om der er ekstern finansiering og egen finansiering samt frivilligt arbejde.
 
LUP-byerne skal prioriteres højt, når midlerne skal fordeles.”
 
Der er under sagsfremstillingen lagt op til følgende puljer og rammebeløb:
  • Pulje til realisering af udviklingsplaner og andre mindre projekter, 2.235.000 kr.
  • Pulje støtte til vedligeholdelse af arealer, 180.000 kr.
  • Pulje samtænke byforskønnelse i anlægsprojekter, 186.425 kr.
 
Udvalget skal tage stilling til hvilke kriterier og procedurer, der skal være gældende for udmøntning af de pågældende puljer.
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at ansøgningsprocedurer og kriterier for ansøgning til puljerne ” realisering af udviklingsplaner og andre mindre projekter” og ”støtte til vedligeholdelse af arealer” godkendes, og
 
2. at ”liste over tilskudsberettiget udstyr” og proces for anvendelse af puljen ”samtænke byforskønnelse i anlægsprojekter” danner baggrund for forvaltningens vurdering og sagsbehandling.
 
Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår, at udvalget indstiller til byrådet,
 
3. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 2.235.000 kr. til kontoen ” realisering af udviklingsplaner og andre mindre projekter 2020” med rådighedsbeløb i 2020,
 
4. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 180.000 kr. til kontoen ”Støtte til vedligeholdelse af arealer 2020” med rådighedsbeløb i 2020,
 
5. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 186.425 kr. til kontoen ”Samtænke byfornyelse i anlægsprojekter 2020” med rådighed i 2020, og
 
6. at den samlede udgift på 2.601.425 kr. i 2020 finansieres ved nedsættelse af rådighedsbeløbet på kontoen ”Byfornyelse, mindre byer”.
Beslutning i Landdistriktsudvalget den 21-04-2020
Landdistriktsudvalget besluttede,
 
1. at ansøgningsprocedurer og kriterier for ansøgning til puljerne ” realisering af udviklingsplaner og andre mindre projekter” og ”støtte til vedligeholdelse af arealer” godkendes, og
 
2. at ”liste over tilskudsberettiget udstyr” og proces for anvendelse af puljen ”samtænke byforskønnelse i anlægsprojekter” danner baggrund for forvaltningens vurdering og sagsbehandling.
 
Landdistriktsudvalget besluttede endvidere at indstille til byrådet,
 
3. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 2.235.000 kr. til kontoen ” realisering af udviklingsplaner og andre mindre projekter 2020” med rådighedsbeløb i 2020,
 
4. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 180.000 kr. til kontoen ”Støtte til vedligeholdelse af arealer 2020” med rådighedsbeløb i 2020,
 
5. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 186.425 kr. til kontoen ”Samtænke byfornyelse i anlægsprojekter 2020” med rådighed i 2020, og
 
6. at den samlede udgift på 2.601.425 kr. i 2020 finansieres ved nedsættelse af rådighedsbeløbet på kontoen ”Byfornyelse, mindre byer”.
Sagsfremstilling

Historik

Borgerforeninger eller andre foreninger, der repræsenterer et lokalområde, har kunnet søge følgende puljer:
 
Puljen ”byforskønnelse mindre byer”, der har eksisteret siden 2012. Støtte til mindre byforskønnelsesprojekter og trafikdæmpende foranstaltninger samt igangsætning af områdefornyelser. Der er givet støtte til 153 projekter i mindre byer for i alt 22 mio. kr. Puljen har herudover genereret de igangværende områdefornyelser i Møldrup, Stoholm, Rødkærsbro, Klejtrup, Fjordklyngen, Frederiks og Mønsted.
 
Puljen ”Støtte til vedligeholdelse af arealer”, der har eksisteret siden 2014. Støtter indkøb af materiel til brug for lokale frivillige initiativer for drift og vedligeholdelse af offentligt tilgængelige arealer, der benyttes til fælles aktivitet og ophold. Der er imødekommet i alt 96 ansøgninger og tildelt støtte for et samlet beløb på 1,55 mio. kr.
 
I 2019 kunne de byer, hvor der var godkendt lokal udviklingsplan, eller en plan i proces, søge puljen ”Projekter relateret til lokale udviklingsplaner”. Der blev imødekommet 6 ansøgninger for et samlet beløb på 1,8 mio. kr.
 
Dagsordenspunktet tager udgangspunkt i at puljerne ”Projekter relateret til lokale udviklingsplaner” og puljen ”Byforskønnelse mindre byer” slås sammen til én pulje: ”Realisering af udviklingsplaner og andre mindre projekter”, som foreslået i andet dagsordenspunkt.
 
Puljen ”Samtænke byforskønnelse i anlægsprojekter” har eksisteret siden 2016 og har ikke været tilgængelig for eksterne ansøgere. Puljen anvendes til at indtænke borgerønsker om f.eks. byforskønnelse eller trafikdæmpende foranstaltninger i andre anlægsprojekter, som f.eks. kloakfornyelse og udlægning af nyt slidlag
 
Forvaltningen bemærker, at lokalsamfund naturligvis kan søge andre kommunale puljer til realisering af projekter, lige som der med fordel kan søges eksterne midler.
 
 

Inddragelse og høring

Projekter, der søges fra puljen ”realisering af udviklingsplaner og andre mindre projekter”, vurderes af en administrativ projektgruppe inden indstilling til udvalget. Projekterne gennemføres som udgangspunkt af ansøgeren/ lokalområdet. Projekter for hastighedsdæmpende foranstaltninger mm. gennemføres af forvaltningen.
 
Ansøgninger til puljen ”Støtte til vedligeholdelse af arealer” vurderes og administreres af forvaltningen i henhold til de vedtagne principper. Opfylder ansøgningen de fastsatte kriterier, imødekommes ansøgninger indtil puljens rammebeløb er opbrugt.
 
Forvaltningen vurderer løbende, bl.a. i et tæt samarbejde med Energi Viborg, hvor det vil være hensigtsmæssigt at anvende midler fra puljen ”Samtænke byforskønnelse i andre anlægsprojekter”.   
 
 

Beskrivelse

Efterfølgende er en beskrivelse af de principper, forvaltningen foreslår skal være gældende for de enkelte puljer:
 
Realisering af udviklingsplaner og andre mindre projekter
Puljen dækker realiseringsplaner (LUP-byer) og mindre projekter. 
 
Puljens formål er at støtte lokale initiativer og ønsker om forskønnelse i de enkelte lokalområder. Støtten giver lokalområdet mulighed for at gennemføre de initiativer, lokalområdet vurderer, der er behov for, og som vil give lokalområdet et løft. I og med at støtten udbetales som et rådighedsbeløb, giver det lokalområdet et råderum og frihed til at gennemføre projektet i det tempo, der f.eks. kan afstemmes med frivillig arbejdskraft.
 
Der kan søges indenfor følgende kategorier:
Realisering af projekter i henhold til lokale udviklingsplaner (vedtaget eller under politisk behandling)
Forskønnelse af landsbyerne, hvor der er tale om mindre projekter som f.eks. etablering af nye eller opgradering af fælles udendørs opholds- og aktivitetsarealer
Hastighedsdæmpende foranstaltninger på gennemgående veje kombineret med byforskønnende elementer. 
 
Under udvalgets temadrøftelse i november fremgår det bl.a. af beslutningen:
”Det skal indgå i prioriteringen af projekter, om der er ekstern finansiering og egen finansiering samt frivilligt arbejde.
LUP-byerne skal prioriteres højt, når midlerne skal fordeles.”
 
Disse prioriteringer er indarbejdet i vedlagte bilag 1.
 
Det er forvaltningens erfaring, at visse ansøgere ønsker at kunne søge professionel rådgivning. Denne rådgivning vil i en række tilfælde kunne give mange initiativer et kvalitetsløft. Forvaltningen foreslår, at begrundede ønsker om rådgivningsydelse i et vist omfang imødekommes.
 
Ansøgninger skal indsendes i henhold til vedlagte bilag 1, ”Ansøgningsprocedure og strategi for ansøgning til puljen byforskønnelse mindre byer 2019” med ansøgningsfrist xx. xxxxx 2020. Ansøgningerne behandles politisk efter udløb af ansøgningsfrist.
 
Støtte til vedligeholdelse af arealer 2020
Forvaltningen vurderer, at der er et potentiale i fortsat at kunne støtte at lokale  vedligeholder aktivitets- og opholdsarealer. Da der er lagt op til et rammebeløb, der kun er halvdelen af, hvad det har været tidligere år, foreslår forvaltningen, at støtten primært rettes mod nystartede lokale ordninger for landsbypedeller. Det ansøgte maks.beløb er endvidere sænket fra 25.000 til 20.000 kr.
 
Ansøgninger skal indsendes i henhold til vedlagte bilag 2, ansøgningsprocedure og strategi for ansøgning til puljen ”vedligeholdelse af arealer i 2020”. Ansøgningerne behandles løbende af forvaltningen i henhold til bilag 2 efter først til mølle-princippet indtil 1. oktober eller indtil rammebeløbet er opbrugt. Det udstyr, der gives støtte til, fremgår af vedlagte bilag 3, ”Liste over tilskudsberettiget udstyr”.
 
Samtænke byfornyelse i forbindelse med anlægsprojekter 2020
De beløb, der tidligere har været afsat til puljen, er enten udnyttet eller disponeret til igangværende projekter. Energi Viborg har planlagt kloakfornyelser med bl.a. regnvandsbassiner i landsbyer, hvor en tæt dialog med lokalområdet vil være relevant med henblik på f.eks. at integrere i et rekreativte tiltag.
 
Vurderingen af projekterne sker i henhold til vedlagte bilag 4, proces for anvendelse af puljen ”samtænke byfornyelse i anlægsprojekter 2020”.
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Efter udvalgets vedtagelse af kriterier og procedure for ansøgninger offentliggøres puljerne ”Realisering af udviklingsplaner og andre mindre projekter 2020” og ”Støtte til vedligeholdelse af arealer 2020” under forbehold af Byrådets efterfølgende bevilling. Offentliggørelsen sker på hjemmesiden og med direkte information til borgerforeninger, lokalråd m.v.
 
Efter udløb af ansøgningsfrist, forelægges udvalget ansøgninger til puljen ” realisering af udviklingsplaner og andre mindre projekter 2020” med en indstilling til beslutning. Bliver der søgt om støtte for mere end det afsatte rammebeløb, vil indstillingen indeholde en prioritering af ansøgningerne. Udvalgsbehandlingen forventes at ske på udvalgets møde i oktober måned 2020.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet
Bilag

Sagsid.: 20/2502
Resume
Viborg Kommune har den 20. februar 2020 fået tildelt 2.503.363 kr. fra den statslige udgiftsramme til Landsbyfornyelse for 2020. Rammen kan anvendes til en række initiativer indenfor byfornyelseslovens område i byer med under 4.000 indbyggere.
 
På nærværende møde, sag nr. 1, lægges der op til, at der tildeles denne pulje 1.016.000 kr. fra rammen (60%) med Kommunens medfinansiering på 744.000 (40%), i alt 1.760.000 kr. til rådighed i Pulje til nedrivning og renovering 2020.
 
Der ansøges om anlægsudgifts- og indtægtsbevilling af de afsatte rådighedsbeløb til Puljen til nedrivning og renovering af bygninger (klimaskærm) 2020.
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår, at Landdistriktsudvalget indstiller til Byrådet,

1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.760.000 kr. til kontoen ”Pulje til nedrivning og renovering 2020” med rådighedsbeløb på 500.000 kr. i 2020 og med rådighedsbeløb på 1.260.000 kr. i 2021, og
 
2. at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 1.016.000 kr. til kontoen ”Pulje til nedrivning og renovering 2020” med rådighedsbeløb på 300.000 kr. i 2020 og med rådighedsbeløb på 716.000 kr. i 2021, og
 
3. at nettoudgiften på 200.000 kr. i 2020 og 544.000 kr. i 2021 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2020 til projektet.
Beslutning i Landdistriktsudvalget den 21-04-2020
Landdistriktsudvalget besluttede at udsætte sagen.
Sagsfremstilling

Historik

Teknisk Udvalg besluttede 10. august 2016, sag nr. 9, at ansøge Ministeriet om at få tildelt den udmeldte ramme til Pulje til Landsbyfornyelse for årene 2016-2020.
 
 

Inddragelse og høring

Intet
 
 

Beskrivelse

Trafik,- Bygge- og Boligstyrelsen har 20. februar 2020 udmeldt et rammebeløb på 2.503.363 (indtægt) til Landsbyfornyelse 2020.
Rammen kan anvendes til en række initiativer indenfor byfornyelseslovens områder i byer med under 4.000 indbyggere, bl.a. nedrivning og facaderenovering (klimaskærm) og områdefornyelser.
 
Statens andel af puljen udgør 60% (1.016.000 kr.) og forudsætter en kommunal medfinansiering på 40% (744.000 kr.), hvilket giver et rådighedsbeløb på 1.760.000 kr. inkl. administrationsbidrag, til Pulje til nedrivning og renovering 2020, jfr. Udvalgets beslutning i sag nr. 1 på nærværende dagsorden.
 
Kommunen skal anvende rammen senest 24 måneder efter udmeldingen. I bilag 1 og 2 fremgår kriterierne for ansøgninger om henholdsvis renovering og nedrivning.
 
Der er afsat 744.000 kr. netto til projektet, hvoraf der søges om udgiftsbevilling på 500.000 kr. i 2020 og 1.260.000 i 2021 samt indtægtsbevilling på 300.000 kr. i 2020 og 716.000 kr. i 2021.
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Puljen for 2019 har ansøgningsfrist den 15. marts 2020.
Det er målet, at puljen for 2020 kan åbnes inden sommerferien og blive fordelt i efteråret 2020.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet
Bilag

Sagsid.: 20/12713
Resume
Landdistriktsudvalget har ønsket at sætte fokus på erhverv i landdistrikterne på et temaborgermøde. Sagen beskriver to forskellige vinkler på erhverv, som foreslås tema-sat henholdsvis på mødet 2. juni og på et møde i efteråret. Temaerne udfoldes under hensyntagen til erfaringerne fra det første tema-borgermøde.
 
Under punktet deltager handelschef Helle Sørensen (18.30).
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at sagen drøftes.
Beslutning i Landdistriktsudvalget den 21-04-2020
Landdistriktsudvalget godkendte det foreslåede program for og konkrete oplæg til det kommende tema-borgermøder om detail og turisme samt lokalt samspil mellem disse erhvervsområder og civilsamfundet.
 
Landdistriktsudvalget er positiv indstillet på at anvende en del af de opsparede driftsmidler til at understøtte turisme i landdistrikterne/turist i egen kommune, særligt med henblik på den kommende sommersæson.
Sagsfremstilling

Historik

Intet
 
 

Inddragelse og høring

Intet
 
 

Beskrivelse

Erhverv i landdistrikter har mange ansigter. På det førstkommende tema-borgermøde i juni foreslås, at der sættes fokus på handel og turisme, idet disse erhverv er meget aktuelle med reorganisering af disse brancher i tiltag som ”Vi er Viborg”, gæsteservice og sammenhænge med VibLands projekt ”Turist i egen kommune”.
 
Viborg Handel har taget initiativ til en reorganisering, som handelschef Helle Sørensen vil uddybe på mødet ud fra beskrivelsen i bilag 1, en reorganisering som kan inddrage såvel ViborgEgnens Handelsråd som en række andre aktører. Et vigtigt element i denne nyorientering er også gæsteservice, hvor såvel detail, turistvirksomheder, foreninger og den enkelte borger føler et fælles ansvar for at tage imod de gæster, vi får i hele Viborg Kommune.
 
På temaborgermødet tænkes et lignende oplæg fra handelschefen at være indledning til mødet for at understøtte et fagligt fokus for de efterfølgende drøftelser, i forlængelse af erfaringerne fra første temaborgermøde. Derudover kan indgå et kort oplæg fra Karup-Kølvrå, som er værter ved temaborgermødet, om tankerne bag Karup-Kølvrå Byforum, som er etableret bl.a. for at samle kræfterne i området på tværs af erhvervsliv, institutioner og civilsamfundet.
 
Til mødet inviteres borgere bredt (åben annoncering, henvendelse til borgerforeninger) og via ViborgEgnens Handelsråd. Af annonceringen skal fremgå, hvilke emner der tages op.
Derudover fastholdes de tidligere besluttede rammer. Den tidsmæssige ramme for mødet er fastlagt til 19.00 – 20.30, og der vil være drøftelser ved borde med udvalgsmedlemmerne som bordformænd. Efter forslag fra ikke-lokale deltagere i seneste temaborgermøde reserveres der ved skilte et/flere borde til ikke-lokale deltagere for at lokale deltagere og problemstillinger ikke kommer til at skygge for en bredere diskussion for de, der er interesserede i det.
 
Ovenstående er naturligvis under forudsætning af, at covid-situationen muliggør dette. Hvis ikke kan mødet enten flyttes eller der kan arbejdes med andre, alternative afviklingsformer.
 
Ud fra oplæg fra ViborgEgnens Handelsråd og Karup-Kølvrå Byforum drøftes:
 
-         Hvordan kan vi lokalt styrke samarbejdet mellem handel og turisme?
-         Hvordan kan vi i fællesskab sikre en god ”gæsteservice” og dermed mere attraktive lokalområder?
-         Hvordan kan vi styrke samarbejdet mellem på den ene side turisme og handel og på den anden side foreninger og civilsamfund? Hvad har vi opnået ved det – hvad kan vi opnå ved det?
 
 
På et møde i efteråret sættes fokus på øvrige erhverv i landdistrikterne og problemstillinger i forhold hertil, eksempelvis generationsskifte, iværksætteri og planforhold. Til dette møde inviteres målrettet de lokale erhvervsforeninger og medlemmer af Viborgegnens Erhvervsråd, idet mødet tilrettelægges med fokus på denne målgruppe, men naturligvis også er åbent for andre borgere. Mødet vil bl.a. indeholde oplæg eksempelvis fra erhvervschef og kommunens planafdeling. Forud for det åbne møde vil erhvervs- og planchefen deltage i en indledende drøftelse med landdistriktsudvalget.
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Intet
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet
Bilag

Sagsid.: 19/1991
Resume
Landdistriktsudvalget og VibLand har aftalt at have en løbende dialog bl.a. gennem to årlige møder. På dagens møde vil emnerne bl.a. være landsbypedeller, turist i egen kommune, landdistriktskonference og kurser.
 
Tre repræsentanter fra VibLand deltager kl. 19.15.
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at emnerne drøftes.
Beslutning i Landdistriktsudvalget den 21-04-2020
Emnerne blev drøftet.
 
Der er enighed om, at landsbypedellerne skal understøttes og anerkendelse af, at der igen åbnes op for pulje til vedligeholdelse.
 
Det blev aftalt, at ideer til landdistriktskonferencen kan fremsendes til forvaltningen, herunder forslag til steder, hvor konference kan afholdes i 2021. Konceptet bag ”Landdistrikternes Ildsjæle” fastholdes.
 
Flere projekter er naturligt forsinket af situationen omkring corona.
Sagsfremstilling

Historik
Seneste dialogmøde med VibLand var den 26. november 2019,
sag 5., hvor VibLand fortalte om aktiviteterne i 2019 og planer for det kommende år. VibLand pegede på bl.a. bosætning/boformer som tema for kommende tema-borgermøde. I forlængelse af drøftelsen fremhævede Landdistriktsudvalget sin positive holdning til VibLands understøttelse af lokalsamfundene og ønske om fremadrettet, at hovedparten af midlerne går til aktiviteter, som er direkte relateret til understøttelse af de enkelte lokalsamfund f.eks. kurser, uddannelse og understøttelse af landsbypedeller.

På mødet den 28. januar 2020, sag 5, bevilgede udvalget tilskud til VibLand på 100.000 kr., idet udvalget anerkender, at Vibland via det kommunale tilskud understøtter aktiviteter i lokalsamfundene, ligesom udvalget gerne ser, at netop denne udvikling - støtte til konkrete lokale aktiviteter - forstærkes yderligere.

 
 

Inddragelse og høring
Dagsordenen er fastlagt i samspil med VibLand.

 
 

Beskrivelse

I forlængelse af tidligere dialog og aktiviteter vil emner til drøftelse være:
 
1. Landsbypedeller
Et af VibLands fokusområder er landsbypedeller. Landdistriktsudvalget besluttede i februar at understøtte de frivillige korps arbejde med en pulje, der skal dækkes ekstra udgifter til forsikringer, og besked herom er udsendt til de korps, der allerede har en dialog med Viborg Kommune, idet de forskønner landsbyer mere generelt, også på offentlige arealer. Viden om puljen formidles også af VibLand, som har udarbejdet en samlet ”startpakke”, også med veste m.v. En planlagt workshop i marts måtte aflyses pga. corona-situationen.
 
VibLand giver en status på evt. dialog med landsbyer, og den samlede indsats for at støtte op om landsbypedellerne drøftes.
 
Herunder ønsker VibLand også at drøfte pulje til udstyr/redskaber.
 
2. Fælles evaluering af landdistriktskonferencen og et blik hen mod den næste (2. marts 2021)
Landdistriktsudvalget tilkendegav umiddelbart på mødet i marts, at konferencen skal gentages næste år og drøftede tilretninger bl.a. at eksterne oplæg skal fylde mindre, mere vægt på lokale erfaringer fx fra Lokale Udviklingsplaner og dialog og evt. at spisningen planlægges, så man spiser sammen med andre end de man kom med, evt. opdelt efter emner man gerne vil drøfte. Derudover fremhævedes, at ildsjæleprisen var et godt nyt element.
 
Drøftelsen genoptages.
 
Herunder drøftes, om der skal ske tilretninger i konceptet ”Landdistrikternes Ildsjæle”.
 
3. Turist i egen kommune
landdistriktskonferencen 2020 gav VibLand et indblik i et imponerende arbejde med ”Turist i egen kommune”. VibLand giver kort evt. supplerende status, er der områder, hvor Landdistriktsudvalget kan hjælpe projektet på vej?
 
Et af elementerne i ”Turist i egen kommune” er velkomstguider, hvor der omtales supervisionsforløb med lokalhistoriske arkiver, ligesom borgere i Viborg Kommune omtales som kilder til den gode historie om landsbyen/området og de nære oplevelser.
Allerede i dag er der en gruppe ”Guider i hjertet af Midtjylland”, som formidler sådanne historier og oplevelser og som eksempler kan nævnes, at alene på oplevelsesturene på Alheden med historien om Kartoffeltyskerne, har der været 301 gæster, og 554 gæster til foredragene om opbygningen af flyvepladsen ved Karup i 1940 - 45 og de efterfølgende flygtningelejre.
 
”Vi er Viborg”, herunder ViborgEgnens Handelsråd, har påbegyndt et arbejde med gæsteservice. At være vært for gæsterne på Viborgegnen handler om, at blive klædt på til at give vores gæster en fælles fortælling, suppleret med et personligt engagement, der giver gæsterne en positiv oplevelse og lyst til at komme tilbage. Tanken er, at handel, turisme m.fk. ved at stå sammen og henvise til hinanden, kan få mere omsætning hos og større glæde af vores fælles gæster.
 
En overordnet og indledende drøftelse af, om tanken om velkomstguider kan ses i sammenhæng med tankerne om gæsteservice?
 
4. Evt.
Dialog om andre punkter, der optager parterne.
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv
I efteråret vil der igen være et dialogmøde med VibLand.

 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet

Sagsid.: 20/11532
Resume
I sagen gives et overblik over Landdistriktsudvalgets anlægsmidler til forsamlingshuse og andre forhold vedr. forsamlingshusene i Viborg Kommune. Overblikket skal danne baggrund for fremtidige beslutninger vedr. midler til forsamlingshusene. I overblikket inddrages også driftsmidler til forsamlingshusene.
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at sagen drøftes.
Beslutning i Landdistriktsudvalget den 21-04-2020
Landdistriktsudvalget drøftede sagen og tilkendegav,
 
1. Fortsat opbakning til projektet omkring Karup Kultur-og Forsamlingshus frem mod fristen den 1. september 2020, herunder en anerkendelse af det imponerende arbejde med selv at tilvejebringe egenfinansiering til projektet.
 
2. At der for projektet vedr. Knuden i lighed med Karup meddeles en endelig frist til projektet til tilvejebringelse af den samlede finansiering, nemlig den 31. december 2020. Herefter bortfalder reservationen af det kommunale støttebeløb.
 
3. Fortsat ønske om at understøtte nyskabende projekter, der øger sammenhængskraften i et område og skaber opbakning til fælles, samlende mødesteder, samt at det kan være hensigtsmæssigt at øge de mider, der er til rådighed i den centrale pulje til forsamlingshuse. 
Sagsfremstilling

Historik

Landdistriktsudvalget er i forbindelse med sager vedr. budget og regnskab løbende orienteret om de afsatte midler til forsamlingshuse.
 
Landdistriktsudvalget drøftede på sit møde den 17. september 2019, sag 7, en analyse af forsamlingshuse og besluttede at invitere udvalgte lokalområder til drøftelse af, om lokalområdet kan opnå større bæredygtighed som lokalsamfund ved at samle de lokale aktiviteter på færre matrikler. Disse skal i så fald evt. renoveres eller forbedres, hvorfor udvalget signalerede mulighed for evt. særligt anlægstilskud. Forvaltningen blev bedt om at afprøve dialog med udvalgte lokalområder.
 
På mødet den 28. januar 2020, sag 6, besluttede udvalget, at den centrale driftspulje til forsamlingshuse skal prioriteres til indvendige vedligeholdelses- og renoveringsopgaver, samt (energi)investeringer, der øger bæredygtighed og det enkelte hus’ driftsøkonomi. I prioriteringen heraf skal tages hensyn til særligt det frivillige arbejde, der indgår, og betydningen af huset for det pågældende lokalsamfund.
 
 

Inddragelse og høring

Der har løbende været dialog med grupperne bag de to projekter Karup Kultur- og Forsamlingshus og Huset på Knuden.
 
 

Beskrivelse

 
Status vedr. anlægsmidler til forsamlingshuse
På Landdistriktsudvalgets budget fremgår et beløb til anlæg, til forsamlingshusene.
I forbindelse med budgetforliget i 2017 blev der afsat 9 mio. kr. til forsamlingshuse. Der blev reserveret midler til Bruunshåb (3 mio. kr.), Karup (2 mio. kr.) og Knuden (2 mio. kr.). De resterende midler er ikke reserverede, dog har landdistriktsudvalget tilkendegivet, at man ønsker at understøtte, hvis samling af mødesteder medfører behov for fysiske tilpasninger, jf. ovenfor.
 
Bruunshåb Forsamlingshus
Projektet i Bruunshåb er afsluttet og midlerne udbetalt.
 
Karup Kultur- og Forsamlingshus
Kultur- og Fritidsudvalget besluttede i januar 2017, sag 6 at afsætte 2 mio. kr. til en større ombygning af forsamlingshuset i Karup, i forlængelse af områdefornyelsesprocessen i Karup. Det oprindelige projekt indeholdt køb af naboejendom, etablering af ny tilbygning på 220 m2, renovering af køkken og andre faciliteter m.v. med en samlet anlægsudgift på 7,2 mio. kr. excl. moms.  Projektet indeholdte også nedrivning af en naboejendom Bredgade 17, en ejendom hvortil ejeren i 2014 fik bevilget midler fra nedrivningspuljen uden at gøre brug heraf.
 
22. februar 2017 besluttede Byrådet sag 13, efter indstilling fra Kultur- og Fritidsudvalget, at frigive 600.000 kr. til køb og nedrivning af naboejendommen. Landdistriktsudvalget besluttede på sit møde den 24. april 2018, sag 2, at tillade at nedrivningen af naboejendommen skete, da det ville have værdi som et selvstændigt byforskønnende element. Der resterer således 1,4 mio. kr. af det afsatte budget til Karup Kultur- og Forsamlingshus.
 
Karup Kultur- og Forsamlingshus fik ret hurtigt et tilsagn på 1,5 mio. kr. fra Lokale og Anlægsfonden (LOA), men siden er de store eksterne bevillinger udeblevet, selvom mange er søgt. Derefter blev projektet søgt tilpasset, men LOAs bevilling bortfalder, hvis projektet ændres. LOA har givet projektet frist til den 1. september 2020 til at afklare, om projektet kan realiseres – der er tidligere givet udsættelser, så dette betragtes som den endelige frist.
 
Siden årsskiftet er der arbejdet på at få konkrete tilbud hjem fra håndværkere for at kunne konkretisere og evt. nedjustere budgettet indenfor rammerne af det oprindelige projekt.
 
Endvidere er der søgt midler hos LAG Skive-Viborg, hvor der var ventet svar 20. marts 2020, men dette er pga. corona-krisen udsat til efter påske, og der er afleveret en ansøgning til Færch Fonden.
 
Ud fra dette arbejde ses nu nedenstående samlede bud på udgifter og finansieringsplan. Udenomsarealer indgår ikke i dette nye budget, da der er særskilt bevilling hertil, ligesom køb og nedrivning af ejendom ikke længere indgår. Den oprindelig post til rådgivning på 1,2 mio. kr. er reduceret med ca. 85 pct., da der nu benyttes en mindre, lokal rådgiver i stedet for som oprindeligt et større firma. Rådgivning indgår i beløbene nedenfor. Endelig er tilbygningens areal reduceret til ca. 160 m2.
 
Indholdsmæssigt er projektet søgt opretholdt i overensstemmelse med det oprindelige projekt, men det vil kræve endnu en dialog med LOA for endelig afklaring, op mod fristen i september. I den dialog vil det være væsentligt, at Viborg Kommune fortsat bakker op om projektet. Viborg Kommune har også tilkendegivet ved reservation af midlerne, at tilsagnet gives under forudsætning af, at projektet gennemføres fuldt som beskrevet i ansøgning med anlægsbudget og finansieringsplan.
 
Budgetposter
Beløb
 
 
Ombygning af eksisterende indgang og toiletter (Etape 1: Håndværkertilbud)
1.500.000
 
Ombygning af køkkenfaciliteter (Etape 2:   Håndværkertilbud)
750.000
 
Ny tilbygning mv (Etape 3: Skønnet)
2.000.000
 
Total
4.250.000
 
 
 
 
Finansiering:
 
 
Egenbetaling (Er pt hensat på konto til formålet)
650.000
 
LAG (Ansøgning ventes behandlet efter påske)
400.000
 
Færch Fonden (Ansøgning ventes behandlet ultimo april)
300.000
 
Lokale og Anlægsfonden (LOA) (Tilsagn til det samlede projekt)
1.500.000
 
Viborg Kommune (Resterende del af de oprindeligt tildelte 2.000.000 kr)
1.400.000
 
Total
4.250.000
 
 
Huset på Knuden
Kultur- og Fritidsudvalget besluttede i januar 2017, sag 6 at afsætte 2 mio. kr. til projektet Huset på Knuden. Det oprindelige projekt var på ca. 9,5 mio. kr. Gruppen bag Knuden har arbejdet med projektet i en årrække og bl.a. skullet sikre klarhed vedr. jorden, som Knuden skal placeres på, og som menighedsrådet vil donere uden beregning. En lang række fonde bl.a. A.P. Møller og Hustru C. Mc-Kinney Møllers Fond, Realdania, LOA og Friluftsrådet blev ansøgt i de første år, med negativt resultat. Der er opnået støtte på 116 tkr. fra LAG til køkkeninventar og 25 tkr. fra Sparekassen i Skals.
 
Siden foråret 2019 er der bl.a. arbejdet med at engagere flere lokalsamfund i projektet for at udbrede ejerskabet til Huset på Knuden. Borgerforeningerne fra både Hjarbæk, Løgstrup, Kvols og Knudby har nu tilkendegivet deres støtte til projekt Huset på Knuden og indgår i bestyrelsen og har desuden bidraget til finansiering af honorar til en professionel fundraiser, idet hver forening har bidraget med 500 kr. Bestyrelsesmedlemmer har ligeledes bidraget, og der blev således indsamlet 10.000 kr. til fundraiseren.
 
Med bistand fra den professionelle fundraiser er Lokale- og Anlægsfonden søgt igen, men fonden har i 2020 fastholdt sit afslag. Gruppen har nu revurderet sin fondsstrategi og har søgt 5 mio. kr. hos A.P. Møller Fonden, hvor der forventes svar i løbet af 2-3 måneder. Der vil derudover i efterfølgende etape blive søgt i Nordea-fonden og Nykredits fond. Afhængigt af resultater af den etape har gruppen sigte på andre fonde i endnu en etape. Samarbejdet med fundraiseren fortsætter, nu efter ”no cure, no pay”- princippet. Gruppen vil løbende orientere om udfaldet heraf og ønsker, at bevillingen fra Viborg Kommune fortsætter uændret.
 
Overslag anlægsmidler til forsamlingshuse
 
Mio. kr.
Reserveret
Rest
Bruunshåb Forsamlingshus
3,0
0
Karup Kultur- og Forsamlingshus
2,0
1,4
Huset på Knuden
2,0
2,0
Ikke prioriteret andel af puljen
2,0
2,0
Refusion af tilskudsmoms fra udbetalte, fremskrivninger m.v.
 
0,3
 
Anlægsbudgettet er fordelt på budgetårene med 2 mio. kr. i 2020 og 3,7 mio. kr. i 2021 – altså i alt 5,7 mio.kr. Der er således 2,3 mio. kr., som ikke er reserverede.
 
Fremadrettede perspektiver vedr. forsamlingshuse
I forhold til anvendelse af anlægsmidlerne til forsamlingshuse erindres om Landdistriktsudvalgets tidligere beslutning om at støtte projekter, der samler og styrker mødesteder. Beslutningen tog udgangspunkt i analyser, som viser, at der i de byer, hvor der er flere huse med nogenlunde samme formål kan opstå fx ”konkurrence” og manglende opbakning til arrangementer. Landsdækkende analyser viser også, at små lokalsamfund har svært ved at opretholde drift og dynamik i flere huse.
 
I forlængelse af ovenstående har forvaltningen afholdt to møder med en kreds af personer tilknyttet mødesteder, fra henholdsvis Skals og Ulbjerg. Områderne blev udvalgt ud fra, at der er stærke lokale ildsjæle, som har vist, at de kan og vil tænke anderledes og tager ansvar for udviklingen i eget lokalområde. Områderne har forskellig størrelse, men har begge en stor bredde i typen af mødesteder med fx hal, klubhus, forsamlingshus og kulturhus.
 
En opsamling på dialogen ses i vedhæftede bilag.

Derudover bemærkes, at Fjordklyngen/Værestedet i 2019 fik støtte fra en pulje etableret af RealDania og Lokale og Anlægsfonden med samme formål til et forprojekt. Forprojektet giver mulighed for at søge støtte i samme pulje inden 1 september 2020 til anlægsprojekter med op til 50% af den samlede anlægssum og højst 4,5 mio. kr. inkl. moms.
 
Derudover skal Landdistriktsudvalget på sit møde den 2. juni 2020 tage stilling til ansøgninger til den centrale driftspulje. Der indkom sidste år ansøgninger for 850.000 kr. til puljens 200.000 kr. En evt. forhøjelse af dette beløb kan tages fra Landdistriktsudvalgets dispositionssum.
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Intet
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet
Bilag

Sagsid.: 19/50154
Resume
Forslaget til drifts- og anlægsbudget for budget 2021-24 er under udarbejdelse. Det drøftes, hvilke ændringer, der indgår i det foreløbige budgetforslag, i form af eventuelle økonomiske udfordringer og nye driftsønsker på driftsbudgettet og eventuelle nye anlægsønsker. Herunder drøftes det, hvordan sådanne ændringer kan finansieres.
 
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at det drøftes, hvilke eventuelle udfordringer, driftsønsker og tilhørende finansieringsforslag, der indgår i det foreløbige forslag til driftsbudget, og
 
2. at det drøftes, hvilke eventuelle nye anlægsønsker og tilhørende finansieringsforslag, der indgår i det foreløbige forslag til anlægsbudget.
 
Beslutning i Landdistriktsudvalget den 21-04-2020
Landdistriktsudvalget besluttede,
 
1. at der ikke identificeres udfordringer og driftsønsker, der skal indgå i det foreløbige forslag til driftsbudget,
 
2. at det tilkendegives, at – under forudsætning af at overførsler til 2020 godkendes som forudsat - op til 1,5 mio. kr. fra dispositionssummen kan anvendes til at understøtte realisering af udviklingsplaner og andre mindre projekter i 2020, forudsat at der er relevante projekter,
 
3. at følgende udfordringer søges indarbejdet i anlægsbudgettet:
 
Grundlag for at realisere lokale udviklingsplaner, 2021
I Landdistriktsudvalgets nye initiativ med lokale udviklingsplaner formuleres ønsker til den fremtidige udvikling i et lokalområde i et samspil mellem borgerne og kommunen. Initiativer tages og gennemføres i høj grad af lokalområdets egne frivillige, men der vil også være initiativer, hvor der opstår en forventning om kommunal medfinansiering, som finansieres af puljer til byfornyelse. Ved udgangen af 2019 var der 3 færdiggjorte lokale udviklingsplaner. Ved udgangen af 2020 ventes op til 10 yderligere lokale udviklingsplaner at være færdiggjorte. I 2017 blev budgettet for 2018-2021 for byfornyelse hvert år hævet til 10 mio. kr. For 2021 resterer alene 4 mio. kr.
 
Medfinansiering af statslig pulje til nedrivning, renovering samt områdefornyelse, 2021
I 2021 forventes det, at Viborg Kommune modtager ca. 1.500.000 kr. fra Staten – én samlet pulje, som kan anvendes til henholdsvis nedrivning og renovering samt områdefornyelse. Hvis disse midler skal udløses, kræver det en medfinansiering på 40 % svarende til 1 mio. kr. i 2021.
Sagsfremstilling

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog på mødet den 19. februar 2020 (sag nr. 17) spilleregler, procesplan og principper for årets budgetlægning. Landdistriktsudvalget drøftede senest budgetlægningen på mødet den 24. marts 2020 (sag nr. 3). På mødet blev det bl.a. besluttet: ”at der til næste møde skal gøres status over de midler, som Landdistriktsudvalget har til rådighed”.
 
 

Inddragelse og høring

Intet
 
 

Beskrivelse

Budgethæfte
 
Der anvendes i budgetlægningen et budgethæfte, som giver et samlet overblik over udvalgets budgetforslag. Heri beskrives de økonomiske udfordringer, de nye drifts- og anlægsønsker samt forslag til finansiering af disse. Budgethæftet udbygges i løbet af budgetlægningen med nye oplysninger, så det til sidst indeholder det endelige budgetforslag. Budgethæftet kan ses som bilag nr. 1.
 
I budgethæftet er der gjort rede for anvendelsen af driftsbudgettet på Landdistriktsudvalgets dispositionssum, mens, der i en særskilt sag til dette møde, er redegjort for anlægsbudgettet vedrørende forsamlingshuse.
 
 
Forslag til driftsbudget
Forslaget til driftsbudget bygger videre på det eksisterende budget for 2020-23, som byrådet vedtog i november 2019. Budgetforslaget er nu korrigeret for pris- og lønudviklingen og tillægsbevillinger siden budgetvedtagelsen. Dertil kommer de ændringer, som udvalget beslutter. Ændringerne kan opdeles i tre hovedelementer: økonomiske udfordringer, nye driftsønsker og forslag til finansiering af disse.
 
Med de spilleregler, som Økonomi- og Erhvervsudvalget har vedtaget, skal de politiske udvalg som hovedprincip selv finansiere deres økonomiske udfordringer og nye tiltag på både drifts- og anlægsbudgettet.
 
 
Forslag til anlægsbudget
Nye anlægsønsker skal efter spillereglerne for budgetlægningen finansieres inden for det eksisterende anlægsbasisbudget, som udgør budgetrammen, eller ved at udskyde projekter til 2025. Nye anlægsønsker beskrives som idéoplæg frem mod byrådets budgetseminar og godkendes af udvalget i juni 2020.
 
Der gøres status på, hvilke eventuelle nye anlægsinvesteringer, der skal indgå som anlægsønsker i budgetlægningen, og hvordan finansieringen kan ske. Udvalget besluttede på mødet den 24. marts 2020 at præsentere følgende budgetudfordringer for byrådet med henblik på, at de kan indgå i byrådets videre budgetlægning:
 
  • Grundlag for at realisere lokale udviklingsplaner
  • Pulje til nedrivning og renovering samt områdefornyelse
 
 
Budgetudfordringer på drifts- og anlægsbudgettet:
Økonomi- og Erhvervsudvalget drøftede på mødet den 15. april 2020, hvilke af udvalgenes budgetudfordringer, der skal indgå i Økonomi- og Erhvervsudvalgets drøftelse på mødet den 17. juni 2020, og hvilke eventuelle resterende budgetudfordringer, der kan sendes retur og indgå i udvalgenes videre budgetlægning. Den 17. juni beslutter Økonomi- og Erhvervsudvalget, hvilke budgetudfordringer, der skal indgå i byrådets videre budgetlægning. Resterende budgetudfordringer skal udvalgene efter de vedtagne spilleregler for budgetlægningen selv finansiere.
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Udvalgets endelige budgetforslag behandles på udvalgsmødet den 2. juni 2020. Når budgetforslaget er færdiggjort, vil det efterfølgende indgå i det basisbudget, som udgør grundlaget for byrådets budgetforhandlinger efter sommerferien.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet
Bilag

Sagsid.: 18/1542
Resume
I henhold til de af Byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd – herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste – skal Byrådet og udvalgene godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder.
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår,
 
1. at Landdistriktsudvalget tager stilling til mødelisten
Beslutning i Landdistriktsudvalget den 21-04-2020
Landdistriktsudvalget beslutter,
 
1. at mødeliste april 2020 godkendes.
Sagsfremstilling

Historik

 
 

Inddragelse og høring

Intet
 
 

Beskrivelse

 
Hvis Landdistriktsudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Intet
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens § 16, stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra Byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.
Bilag