You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

tirsdag den 2. juni 2020 kl. 18:00

Mødested M5/Rådhuset
Udvalg Landdistriktsudvalget
Mødedeltagere Elo Nielsen, Johannes Vesterby, Kim Dongsgaard, Kurt Johansen, Martin Sanderhoff, Mette Nielsen, Peter Juhl
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 20/2502
Resume
Viborg Kommune har fået tilsagn om en statslig ramme på 2.503.363 til landsbyfornyelse 2020. Den statslige ramme kan bl.a. anvendes til områdefornyelse, nedrivning og facadeforskønnelse, jfr. byfornyelsesloven. For at få del i rammen, skal Kommunen medfinansiere 40%, svarende til 1.668.900 kr.
 
På baggrund af Udvalgets beslutninger den 21. april 2020, sag nr. 1 og sag nr. 3, skal der i denne sag træffes beslutning om, hvilke byer der skal udvælges til realiseringsplaner samt hvilket budget, der skal afsættes. Ligeledes skal der træffes beslutning om, hvilket budget der skal afsættes til ”Pulje til nedrivning og renovering 2020”.
 
Indstilling
Direktøren for Kultur og Udvikling indstiller,
 
1. at udvalget træffer beslutning om, hvilket beløb der afsættes til ”Pulje til nedrivning og renovering 2020”
 
2. at udvalget træffer beslutning om, hvilke byer der udvælges til realiseringsplan, og
 
3. at udvalget træffer beslutning om, hvilket budget, der afsættes til realiseringsplan for de udvalgte byer.
 
Beslutning i Landdistriktsudvalget den 02-06-2020
Landdistriktsudvalget besluttede,
 
1. at afsætte 1.172.000 kr. til ”Pulje til nedrivning og renovering 2020”
 
2. at udvælge Løvel til realiseringsplan med en ramme på 1,5 mio. kr. og
 
3. at udskyde stillingtagen til realiseringsplan for Hjarbæk, da det er oplevelsen, at den interne uenighed i byen er for stor. Stillingtagen til realiseringsplan for Hjarbæk vil afvente et politisk, åbent møde med byen med henblik på en efterfølgende proces med det formål at søge at opnå enighed. Udvalget lægger vægt på en stor grad af enighed for at udløse midler. Mødet afholdes, når det er muligt i forhold til corona-situationen.
Sagsfremstilling

Historik

Indtil 2019 kunne den statslige ramme kun anvendes til nedrivning og renovering (”Pulje til Landsbyfornyelse”).
I 2019 skulle rammen både finansiere nedrivning, renovering og eventuelle områdefornyelser. Rammen i 2019 har finansieret ”Pulje til Landsbyfornyelse ” (nedrivning og renovering) samt en del af områdefornyelsen i Mønsted.
 
Den statslige ramme er med årene blevet mindre. Rammen skal nu dække statstilskuddet både til nedrivning og til områdefornyelser.
Det opleves, at der stadig er stor interesse for henholdsvis nedrivning og renovering. Da nedrivninger finansieres 100% er disse økonomisk tunge, men der er også tale om projekter, der kan have stor betydning for et lokalområde.
 
Områdefornyelser har indtil 2019 været finansieret af 1/3 statslige og 2/3 kommunale midler. De statslige midler blev tildelt på baggrund af en ansøgning om en konkret områdefornyelse med en grundig beskrivelse af byen og projekterne.
Nu skal områdefornyelser, som nævnt, finansieres af den samlede statslige tildelte ramme til Kommunen. Kommunen kan desuden vælge at tillægge et større kommunalt beløb i den enkelte områdefornyelse.
 
Landdistriktsudvalget har igangsat Lokale Udviklingsplaner i Viborg Kommune, hvor der – i samarbejde med borgerne i de enkelte byer – udarbejdes en udviklingsplan for byen. I udviklingsplanen fremgår, hvilke projekter byen ønsker at arbejde videre med.
Landdistriktsudvalget har besluttet, at der i stedet for de traditionelle områdefornyelsesprojekter, arbejdes med realisering af de vedtagne udviklingsplaner.
 
 

Inddragelse og høring

Ingen
 
 

Beskrivelse

På baggrund af Landdistriktsudvalgets beslutning om at igangsætte arbejdet med realisering af de vedtagne udviklingsplaner som ”en områdefornyelse”, skal udvalget beslutte, hvilke byer der skal arbejdes videre med i form af en realiseringsplan.
 
I forbindelse med landdistriktsudvalgets behandling af ansøgninger fra Hjarbæk Borgerforening til puljen ”realisering af lokale udviklingsplaner 2019” på mødet den 29. oktober 2019, sag pkt. 1, blev det besluttet, at ”Landdistriktsudvalget var positivt overfor ansøgningerne fra Hjarbæk Borgerforening, men henviser disse til en kommende realiseringsplan, hvor kommunen har rollen som bygherre for en del af den lokale udviklingsplans elementer”. Der blev ikke taget stilling til budgetrammen for realiseringsplanen.
 
Forvaltningen har oprindeligt peget på Hjarbæk som lokalitet for en realiseringsplan, fordi der lige nu er et stort lokalt engagement. Det beskrives i byens udviklingsplan (som er i offentlig høring frem til den 28. maj), at der lokalt er ”meget stor bevidsthed om, at borgerne deler deres by med mange – der er mange interesser knyttet til byens havn, byens beliggenhed ved kysten og den natur der omgiver byen”, og det er disse fælles interesser som en realiseringsplan foreslås at skulle give et samlet løft.
 
Da forudsætningen for at en by udvælges til realiseringsplaner er, at den pågældende by har en vedtaget udviklingsplan (eller at planen er i høring), er der endnu kun få byer, som kan komme i betragtning. Følgende byer opfylder kriterierne om udviklingsplaner: Hjarbæk, Frederiks, Løvel, Løvskal, Mønsted, Skals og Ørum. Nogle af byerne er p.t. i gang med en områdefornyelse (eller har tidligere gennemført en områdefornyelse) – og tilbage er følgende byer: Hjarbæk, Løvel og Løvskal.
 
Hvis udvalget vælger at igangsætte realiseringsplaner for 2 byer, foreslås det, at der afsættes i alt 1,5 mio kr. til hver by.
Det forventes, at flere byer i 2021 har godkendte udviklingsplaner, hvorfor det vil være oplagt at udvælge 2 byer i næste budgetår – på baggrund af de vedtagne udviklingsplaner.
 
Ved valg af 2 realiseringsplaner á 1,5 mio. kr. vil der være 1.172.271 kr. til ”Nedrivning og renovering” – til sammenligning var der 1.575.000 i puljen for 2019.
 
 

Alternativer

Ingen
 
 

Tidsperspektiv

På grund af mange igangværende store områdefornyelser, vurderes det meget vanskeligt at igangsætte realiseringsplaner for 2 byer allerede i 2020.
Der vil være realistisk at igangsætte den første borgerinddragelse i den ene by i løbet af efteråret 2020 og igangsætte den anden by i foråret 2021.
Derfor lægges der op til, at budgettet afsættes med rådighed i 2021, dog således at 200.000 kr. afsættes i 2020 til opstart.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Ingen
 
Bilag

Sagsid.: 19/50154
Resume
Udvalgets forslag til drifts- og anlægsbudget for 2021-2024 færdiggøres og indgår herefter i det basisbudget, som Økonomi- og Erhvervsudvalget behandler den 19. august 2020. Det drøftes, hvilke ændringer, der indgår i budgetforslaget, i form af eventuelle økonomiske udfordringer og nye driftsønsker på driftsbudgettet og eventuelle nye anlægsønsker. Herunder drøftes det, hvordan sådanne ændringer kan finansieres.
 
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
 1. at forslaget til driftsbudget godkendes,
 
2.  at udvalget godkender eventuelle nye anlægsønsker, der ønskes fremsat overfor byrådet, herunder forslag til finansiering og tilhørende idéoplæg.
Beslutning i Landdistriktsudvalget den 02-06-2020
Landdistriktsudvalget besluttede,
 
1. at forslaget til driftsbudget godkendes,
 
2.  at udvalget godkender de nye anlægsønsker: Medfinansiering af statslige midler til nedrivning, renovering og områdefornyelse samt realisering af Lokale Udviklingsplaner, der ønskes fremsat overfor byrådet, jf. de udarbejdede idéoplæg.
 
Sagsfremstilling

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog på mødet den 19. februar 2020 (sag nr. 17) spilleregler, procesplan og principper for årets budgetlægning. Efter den fælles procesplan skal udvalgene senest i juni færdiggøre deres budgetforslag.
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget har på mødet den 15. april 2020 (sag nr. 24) besluttet hvilke af udvalgenes budgetudfordringer, der skal indgå i prioritering på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 17. juni 2020, og hvilke budgetudfordringer, der allerede på nuværende tidspunkt sendes retur til udvalgene med henblik på, at udvalgene selv skal finde finansiering.
 
 

Inddragelse og høring

Intet
 
 

Beskrivelse

Budgethæfte
Der anvendes i budgetlægningen et budgethæfte, som giver et samlet overblik over udvalgets budgetforslag. Budgethæftet er blevet udbygget med nye oplysninger i løbet af budgetlægningen, så det nu indeholder det endelige budgetforslag. Budgethæftet kan ses som bilag nr. 1.
 
Forslag til driftsbudget
Forslaget til driftsbudget består som udgangspunkt af overslagsår 2021-2023 i det allerede vedtagne budget. Dette er korrigeret for pris- og lønudviklingen og tillægsbevillinger. Dertil kommer de ændringer, som udvalget beslutter.
Ændringerne kan opdeles i tre hovedelementer: økonomiske udfordringer, nye driftsønsker og forslag til finansiering af disse. Med de spilleregler, som Økonomi- og Erhvervsudvalget har vedtaget, skal udvalget selv finansiere både udfordringer og driftsønsker.
Udvalget har ikke peget på økonomiske driftsudfordringer eller nye driftsønsker.
 
 
Forslag til teknisk tilretning af anlægsbudgettet
 
Som en del af budgetforslaget skal de allerede vedtagne anlægsprojekter korrigeres for tekniske ændringer. Formålet med den tekniske tilretning er, at anlægsbasisbudgettet afspejler en realistisk tidsplan for de enkelte anlægsprojekter.
 
Fremrykning af anlægsprojekter til 2020 i lyset af covid-19-situationen:
På mødet den 22. april 2020 (sag nr. 18) har byrådet besluttet, at der med henblik på at understøtte aktiviteten i virksomhederne fremrykkes drifts- og anlægsudgifter til 2020 for samlet 36.113.000 kr., der midlertidigt finansieres af kassebeholdningen, idet drifts- og anlægsudgifterne reduceres tilsvarende i basisbudgettet for 2021-2024.
 
Byrådets beslutning betyder, at der er fremrykket anlægsudgifter for 0,8 mio. kr. fra 2021 til 2020 på Landdistriktsudvalgets anlægsbudget.
 
 
Nye anlægsønsker
 
Nye anlægsønsker skal efter spillereglerne for budgetlægningen finansieres inden for det eksisterende anlægsbasisbudget, som udgør budgetrammen, eller ved at udskyde projekter til 2025.
 
Tabellen nedenfor viser udvalgets nye anlægsønsker samt forslag til finansiering af disse:
 
Udvalgets anlægsønsker herunder finansieringsforslag
(i 1.000 kr., 2021 P/L)
2021
2022
2023
2024
2025
I alt
Nye ønsker
 
 
 
 
 
 
Pulje til områdefornyelse
 2.500
 
 
 
 
 2.500
Forventet statssøtte
-1.500
 
 
 
 
-1.500
Grundlag for at realisere lokale udviklingsplaner i 2021
 6.000
 
 
 
 
 6.000
Finansiering
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I alt
7.000
0
0
0
0
0
 
Tabellen viser, at der ikke er fundet fuld finansiering til anlægsønskerne. De enkelte anlægsønsker er yderligere beskrevet i budgethæftet (bilag 1, afsnit 6.3). De mere uddybende idéoplæg kan ses som bilag nr. 2.
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Forslaget til drifts- og anlægsbudget indgår i det basisbudget, som Økonomi- og Erhvervsudvalget behandler på mødet den 19. august 2020. Basisbudgettet er udgangspunktet for de efterfølgende politiske forhandlinger om budget 2021-2024. Eventuelle nye anlægsønsker indgår i byrådets budgetmaterialer.
 
Der er i driftsbudgettet for 2021-2024 indregnet reduktioner for 19,7 mio. kr. i hver af årene. Reduktionerne er placeret som en pulje under Økonomi- og Erhvervsudvalget. På mødet den 17. juni 2020 i Økonomi- og Erhvervsudvalget drøftes direktionens oplæg til udmøntning af reduktionsforslag på de enkelte fagudvalg.
 
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet
Bilag

Sagsid.: 19/50055
Resume
I de seneste mange år har alle udvalgene 3 gange årligt udarbejdet en budgetopfølgning hhv. 31. marts, 30. juni og 30. sept. Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede imidlertid på mødet den 22. jan. 2020 (sag nr. 10), at der - på grund af implementering af nyt økonomisystem - i 2020 alene udarbejdes 2 budgetopfølgninger opgjort hhv. pr. 30. april og 30. sept.
 
Udvalgenes opfølgninger samles efterfølgende i en fælles sag, der forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet. I denne fælles sag kan det ses, om der forventes økonomisk balance for hele Viborg Kommunes regnskab.
 
I denne sag er det forventede regnskabsresultat for Landdistriktsudvalgets ansvarsområder opgjort pr. 30. april 2020 og sammenholdt med det oprindelige og det korrigerede budget.
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår, at Landdistriktsudvalget indstiller til byrådet (via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),
 
1. at budgetopfølgningen pr. 30. april 2020 godkendes.
 
 
Beslutning i Landdistriktsudvalget den 02-06-2020
Landdistriktsudvalget besluttede, at indstille til byrådet (via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),
 
1. at budgetopfølgningen pr. 30. april 2020 godkendes.
 
Sagsfremstilling

Historik

Intet
 
 

Inddragelse og høring

Intet
 
 

Beskrivelse

I den efterfølgende tabel 1 er det forventede regnskabsresultat for Landdistriktsudvalgets ansvarsområder opgjort pr. 30. april 2020 og sammenholdt med både det oprindelige og det korrigerede budget. 
 
I sagsfremstillingen er alene redegjort for de væsentligste forventede afvigelser i forhold til udvalgets korrigerede budget, der er det aktuelle budget, som udvalget kan disponere inden for.
 
Det korrigerede budget er det oprindelige budget korrigeret for eventuelle omplaceringer og tillægsbevillinger - herunder overførsler af uforbrugte budgetbeløb fra 2019. Overførslerne fra 2019 blev godkendt af byrådet på mødet den 22. april. 2020 (sag nr. 17).
Byrådet godkendte endvidere på mødet den 22. april 2020 (sag nr. 21) nedsættelse af alle udvalgenes serviceudgifter i 2020 på grund af lavere pris- og lønskøn udmeldt af KL, hvilket også er indregnet i budgetopfølgningen.
 
 
Mio. kr.
(minus = mindreforbrug)
Budget
Forventet
regnskab
Forventet afvigelse
 
 Opr.
 Korr.
 
30. april
I forhold til opr. Budget
I forhold korr. budget
Drift
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Serviceudgifter
3,0
4,0
3,4
0,4
-0,6
      Landdistrikter
3,0
4,0
3,4
0,4
-0,6
Serviceudgifter i alt
3,0
4,0
3,4
0,4
-0,6
 
 
 
 
 
 
Anlæg
 
 
 
 
 
Anlæg, skattefinansieret
12,6
15,4
16,3
3,6
0,8
 
 
 
 
 
 
Drift og anlæg i alt
15,7
19,4
19,7
4,0
0,3
Tabel 1
 
KONKLUSION
Overordnet set viser resultatet et forventet mindreforbrug på driften på 0,6 mio. kr., mens der forventes et merforbrug på anlæg på 0,8 mio. kr.
 
En mere detaljeret redegørelse for afvigelser kan ses i vedlagte bilag nr. 1.
 
DRIFT
Ca. 1,6 mio. kr. anvendes til forsamlingshuse og Årets Lokalområde.
 
Landdistriktsudvalgets dispositionssum
Dispositionssummen efter overførsler er i 2020 på knap 2,5 mio. kr. Mindreforbruget på driften skyldes hovedsageligt overførsler af mindreforbrug fra 2019 til udvalgets dispositionssum i 2020. Forbruget i 2020 på dispositionssummen vil afhænge af udvalgets dispositioner f.eks. i forhold til lokale udviklingsplaner. Det er for nærværende forudsat i opfølgningen, at der anvendes 1,3 mio. kr. i 2020 til at styrke realiseringen af lokale udviklingsplaner.
 
”Turist i Egen Kommune”
På Landdistriktsudvalgets møde den 18. maj 2020 blev der afsat 220 t. kr. til at understøtte ”Turist i Egen Kommune”. Dette tiltag er ikke indeholdt i budgetopfølgningen pr. 30. april 2020.
 
 
ANLÆG
Der forventes et samlet merforbrug på 0,8 mio. kr., hvilket primært skyldes tidsforskydninger på flere af anlægsprojekterne.
 
Forsamlingshuse
Der er i 2020 afsat knap 2,1 mio. kr. Heraf er 1,4 mio. kr. reserveret til Karup Kultur- og Forsamlingshus og 0,6 mio. kr. er reserveret til Knuden, hvor der afventes et konkret projekt. I 2021 er der afsat 3,7 mio. kr., hvoraf 1,4 mio. kr. er reserveret til Knuden. Samlet resterer der således 2,4 mio. kr. i puljen, der ikke er disponerede.
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på mødet den 14. juni 2017 (sag nr. 4), at udvalgene i forbindelse med hver af de kvartalsvise budgetopfølgninger udarbejder oversigt over det forventede tidsforløb for de største anlægsprojekter. Der er medtaget alle projekter, hvor der isoleret set i 2020 er afsat min. 2 mio. kr. eller, hvor der er afsat beløb på basisbudgettet i 2021-2024. De forventede tidsforløb for Landdistriktsudvalgets projekter er vedlagt som bilag nr. 2. 
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Intet
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet
Bilag

Sagsid.: 20/11196
Resume
Kommunens forsamlingshuse kan søge tilskud til indvendige vedligeholdelses- og renoveringsopgaver samt energiinvesteringer fra Den Centrale Pulje. Puljen er på 218.000 kr. i 2020. Udvalget har tidligere tilkendegivet, at det kan være hensigtsmæssigt at øge midler, der er til rådighed i puljen. Der skal på den baggrund tages stilling til de indkomne ansøgninger.
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at udvalget tager stilling til de indkomne ansøgninger
Beslutning i Landdistriktsudvalget den 02-06-2020
Landdistriktsudvalget besluttede,
 
1. at imødekomme følgende ansøgninger om støtte til nye energiløsninger til samlet 304.747 kr., med beløbene:
 
Forsamlingshus:
Anlæg:
Tildelt beløb:
Finderup Kulturhus
Nyt Vavin Luft til vand varmeanlæg
62.000 kr.
Fiskerhuset, Sundstrup
Ny varmepumpe incl. montering
11.390 kr.
Havredal Kultur/Fors.hus
Udskiftning af oliefyr (bæredygtig løsning)
18.666 kr.
Sdr. Resen Fors.hus
Luft til vand
93.733 kr.
Tapdrup Fors.hus
Luft til luft
32.917 kr.
Taarup Fors.hus
Luft til vand
49.191 kr.
Vridsted Fors.hus
Etablering af varmpumpeanlæg
36.850 kr.
 
2. at imødekomme følgende ansøgninger om støtte til lofter til samlet 120.496 kr. med beløbene:
 
Forsamlingshus:
Anlæg:
Tildelt beløb:
Daugbjerg Fors.hus
Troldtekt plader og isolering af loft i store sal
20.000 kr.
Kirkebæk Fors.hus
Lyddæmpende loft
23.876 kr.
Mollerup Fors.hus
Troldtekt plader og energisparelamper
7.370 kr.
Sdr. Rind og Rindsholm Fors.hus
Nye lofter og belysning
69.250 kr.
 
3. at ansøgningen fra Tostrup Forsamlingshus imødekommes med et beløb på 300.000 kr. i forlængelse af den helt særlige situation, som forsamlingshuset er i. Det forudsættes, at projektet kan gennemføres i sin helhed som beskrevet. Landdistriktsudvalget ser gerne, at egenfinansiering og frivilligt arbejde indgår.
 
4. at tilskuddene finansieres med
218.000 kr. fra den centrale pulje (drift)
100.000 kr. fra forventet mindreforbrug/tilskudsmoms m.v. på forsamlingshuse (drift)
Den resterende del reserveres fra anlægspuljen til forsamlingshuse. Sidstnævnte indstilles til bevilling og frigivelse på udvalgets møde i august.
 
Sagsfremstilling

 

Historik

Landdistriktsudvalget besluttede på sit møde den 21. april 2020, sag 6, bl.a., at udvalget fortsat ønsker at understøtte nyskabende projekter, der øger sammenhængskraften i et område og skaber opbakning til fælles, samlende mødesteder, samt at det kan være hensigtsmæssigt at øge de midler, der er til rådighed i den centrale pulje til forsamlingshuse. 
 

Inddragelse og høring

Intet
 

Beskrivelse

På mødet den 28. januar 2020, sag 6, besluttede udvalget, at den centrale pulje til forsamlingshuse skal prioriteres til indvendige vedligeholdelses- og renoveringsopgaver, samt (energi)investeringer, der øger bæredygtighed og det enkelte hus’ driftsøkonomi. I prioriteringen heraf skal tages hensyn til særligt det frivillige arbejde, der indgår, og betydningen af huset for det pågældende lokalsamfund.
 
Ansøgningsfristen var den 1. maj 2020, hvor der var modtaget 27 ansøgninger til projekter på samlet 2,4 mio. kr. og et ansøgt beløb på 1,4 mio. kr. Der forudsættes en medfinansiering på mindst 33 pct. Flere forsamlingshuse angiver, at covid-situationen og de mange aflysninger giver problemer i forhold til egenfinansieringen.
 
Som grundlag for udvalgets prioritering af midlerne er udarbejdet en oversigt, bilag 1, med en række oplysninger, ud fra udvalgets tilkendegivelser vedr. prioritering.
 
Oversigten indeholder korte fakta om projekterne, men disse er også uddybende beskrevet i bilag 2. Derudover fremgår oplysninger om:
 
 • Forsamlingshusenes økonomiske forhold, egenkapital og likvide midler
 • Tilskud fra puljen de seneste fem år
 • Omfanget af frivilligt arbejde, som naturligvis må være et overslag fra forsamlingshusenes side. Ansøgerne er blevet bedt om at opgøre arbejdet til en standardpris på 100 kr. pr. time for at sikre sammenlignelighed. En række af forsamlingshusene har, se bilag 3, indsendt uddybende kommentarer til opgørelsen. Omfanget af frivilligt arbejde vil variere bl.a. med karakteren af projektet og krav om fx autorisation, men udvalgets ønske om at fremme frivilligt arbejde og det fællesskabende element heri kan vurderes uafhængigt heraf.
 • Betydning. Bemærk at husene i forbindelse med ansøgning er bedt om de nyeste tal for aktiviteter og udlejninger, og disse er så anvendt i forhold til den systematik, som blev brugt i forbindelse med den analyse, som landdistriktsudvalget tidligere har behandlet. Flere huse har forøget deres aktivitetsniveau eller indrapporteret en mere retvisende optælling.
 
Betydningen blev i forbindelse med den samlede analyse af mødesteder opgjort ud fra dels om huset var det eneste mødested i byen (score = 3), om der er en hal/skole (2) eller desuden andre kulturhuse (1), samt ud fra antal arrangementer (egne, foreninger, udlejninger). Hvis der er under 3 arrangementer om måneden scores 1, 3-7 arrangementer giver scoren 2 og endelig giver over 8 arrangementer om måneden en score på 3. I bilag 4 kan ansøgernes aktiviteter ses mere detaljeret.
 
Med hensyn til karakteren af projekterne bemærkes:
 
 • Der er indsendt 7 ansøgninger om støtte til udskiftning af varmeanlæg/oliefyr m.v. med et samlet ansøgt beløb på knap 305.000 kr. Sådanne projekter vil både have betydning i forhold til bæredygtighed og husenes fremtidige driftsøkonomi.
 • 4 forsamlingshuse søger til lofter i forhold til støjniveau (ofte i sammenhæng med isolering), et samlet ansøgt beløb på ca. 120.500 kr. I forhold til udlejning må det antages at have betydning, at der ikke opleves støjproblemer.
 • Der er 3 ansøgninger om vinduer, og 1 om en hoveddør, samlet ansøgt knap 140.000 kr., som også må antages at have betydning for bæredygtighed og driftsøkonomi. Det bemærkes, at denne projekttype kan der også søges til i pulje til renovering og nedrivning, hvis udvalget i lighed med tidligere år opretter en sådan. Det bemærkes dog, at også til denne pulje indkommer der sædvanligvis ansøgninger for et betydeligt større beløb, end puljen kan imødekomme.
 • Derudover er et antal projekter vedr. køkkenrenoveringer, indvendige døre, gulve, maling og en enkelt støjvæg mod naboer.
 
Tapdrup søger også om støtte til kloakseparering (38 tkr.), en udfordring som flere forsamlingshuse må ventes at komme til at stå overfor de kommende år.
 
Endelig nævnes Tostrup Forsamlingshus, som i dag ikke er i brug. I forlængelse af en større renovering i 2010/2011 har den ene ydervæg givet sig, så der er nedstyrtningsfare. Forsamlingshusets forsikring vil ikke dække, da de ikke mener, det er en pludselig opstået skade. Bestyrelsen har fået tilbud fra håndværkerne på knap 500.000 kr. til udbedring og tanken er at forsøge at få håndværkerne til at hjælpe med nogle af udgifterne og derudover søge støtte bl.a. fra den centrale pulje.
 
Udvalget kan eksempelvis vælge at støtte bestemte typer af projekter fx opvarmning i forlængelse af fokus på energi eller kan differentiere ud fra husenes betydning eller økonomiske forhold, ligesom der kan justeres på den procent-del, der gives til projekterne.
 
Hvis der gives støtte til projekter vedr. udskiftning af varmekilder, gøres ansøgere ved tilsagn opmærksom på muligheder for anden støtte, og det sikres, at der ikke opnås overfinansiering.

Alternativer

Udvalget kan vælge at anvende mere end de 218.000 kr., der er afsat til den centrale pulje for forsamlingshuse, fx fra anlægskontoen til forsamlingshuse, hvor der resterer knap 2,4 mio. kr. som endnu ikke er anvendt eller reserverede.
 

Tidsperspektiv

Intet
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet
Bilag

Sagsid.: 20/18184
Resume
Som følge af COVID-situationen er mange byfester i landdistrikterne aflyst i år. Indenfor sundhedsmyndighedernes retningslinjer skal der ses på mulighederne for efter sommerferien at understøtte andre arrangementer, som kan skabe indtægter til de lokale borgerforeninger, styrke fællesskabet og skabe oplevelser i landdistrikterne.
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at sagen drøftes
 
2. at det drøftes hvilket beløb, der evt. afsættes til initiativet.
Beslutning i Landdistriktsudvalget den 02-06-2020
Landdistriktsudvalget besluttede,
 
1. at afsætte 300.000 kr. til en pulje med det nævnte formål, som kan søges af enten borgerforeninger eller byfestkomiteer. Arrangementer skal være afviklet inden 31. december 2020. Der bevilges efter ”først til mølle”-princippet, indtil puljen er tom. Det forudsættes, at arrangementerne foregår indenfor sundhedsmyndighedernes retningslinjer. Indenfor samme pulje afsættes også midler til et koncept fra Tinghallen, med samme formål og med samme retningslinjer. Det konkretiserede oplæg fra Tinghallen fremsendes til landdistriktsudvalget til endelig godkendelse.
 
2. at midlerne tages fra landdistriktsudvalgets dispositionssum.
 
Sagsfremstilling

Historik

Landdistriktsudvalget besluttede på sit ekstraordinære møde den 18. maj 2020, sag 1, at anmode om, at der frem mod det ordinære møde 2. juni 2020 arbejdes videre med muligheden for at oprette en pulje, der kan understøtte, at der efter sommerferien kan gennemføres arrangementer rundt omkring i kommunen, hvor lokale foreninger kan skabe et overskud samt sammenhold og oplevelser.
 

Inddragelse og høring

Intet
 
 

Beskrivelse

Byfesterne er et vigtigt element i de mindre byer og landsbyernes liv, både som en fejring og markering af fællesskabet og som en kilde til indtægt fx for den lokale borgerforening gennem salg af fx mad og drikke.
 
Med konceptet understøttes noget, der kan minde om byfesten. Lokale borgerforeninger kan søge om støtte til arrangementer, fx at engagere et band eller anden underholdning. Der oprettes en pulje, som kan søges frem til 1. november 2020 eller indtil puljen er opbrugt, hvor en borgerforening eller forsamlingshus kan få op til 15.000 kr. til at engagere underholdning til arrangementet. Der vil som udgangspunkt blive forudsat en egenfinansiering på minimum 25 pct.
 
Derudover kan, gennem Tinghallen, entreres fx med en stand-up’er, som turnerer rundt i kommunen til de steder, der har lyst og mulighed for at huse et sådant arrangement, igen med en egenfinansiering. Turneen arrangeres af Tinghallen og annonceres til kontaktpersonerne i landdistrikterne, ligesom puljen til festmusik. Den lokale borgerforening eller forsamlingshus står som altid for alt det praktiske, og får hermed mulighed for at skabe overskud på salg m.v.
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Intet
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Midlerne til puljen og turneen kan tages fra Landdistriktsudvalgets uforbrugte midler i dispositionssummen. Puljen er i år pga. overførsler på 2,4 mio.kr., heraf er 0,5 mio. kr. disponeret til konference, medlemskab, VibLand m.v. og 0,2 til Turist i Egen Kommune. Hvis 1,3 mio. kr. anvendes til LUP, resterer 0,4 mio.kr.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet

Sagsid.: 20/15235
Resume
Forvaltningen har modtaget en henvendelse fra Birgittelyst Grundejerforening vedr. muligheden for at blive understøttet i styrkelsen af det lokale fællesskab gennem aktiviteter.
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1.  at det drøftes, om Birgittelyst kan modtage et årligt aktivitetstilskud på 18.000 kr., givet at der etableres en forening, der lever op til kravene herfor.
Beslutning i Landdistriktsudvalget den 02-06-2020
Landdistriktsudvalget besluttede,
 
1. at bevilge et engangstilskud på 10.000 kr. til etablering og opstart af foreningen, ud fra de tidligere drøftelser om etablering af talerør.
 
Sagsfremstilling

Historik

Intet
 
 

Inddragelse og høring

Intet
 
 

Beskrivelse

Birgittelyst er et område med ca. 220 husstande, 596 indbyggere, opvokset siden 60’erne, primært i 70’erne. Området er ikke en traditionel landsby, og har derfor heller ikke et forsamlingshus, som jo oftest er etableret i en anden tidsperiode.
 
Området har et fælles udendørsområde, Oasen, hvor fællesarrangementer som Skt. Hans, lege dag m.v. afvikles, men ikke et indendørsområde, og det begrænser naturligvis mulighederne for at mødes bl.a. afhængigt af vejret.
 
I byen er en kro, men her kan maksimalt være 40 samlet i samme lokale. Det lokale privatejede ridecenter har fået nye ejere, som har investeret i opgradering af faciliteterne med henblik på at understøtte etablering af ny lokal rideklub, organiseret som folkeoplysende forening, hvilket drøftes med Viborg Idrætsråd. Man er herudover indstillet på at lade andre lokale foreninger og aktiviteter benytte området og faciliteterne.
 
Både ejere og lokalområdet er opmærksomme på, at nye aktiviteter gerne skal understøtte den lokale kro og ikke risikere at udøve konkurrenceforvridende virksomhed. Der er allerede jævnligt udvekslet idéer omkring aktiviteter med kroen, som allerede nu samarbejder med grundejerforeningen ifm. lokale aktiviteter (legedag, Sct. Hans, sommerfest m.fl.). Kroen giver endvidere udtryk for at være meget villig til at indgå yderligere samarbejde.
 
I forlængelse heraf overvejer grundejerforeningen at etablere en borgerforening/aktivitetsforening og ønsker at få en afklaring af mulighederne for støtte.
 
Aktivitetsforeningen skal være ”paraply-forening” for alle lokale sportslige samt sociale aktiviteter, og tænkes fra etablering af, at indeholde underudvalg indenfor de forskellige aktiviteter såsom:
 
 • Løbeklub-udvalg
 • Cykelklub-udvalg
 • Vandreklub-udvalg
 • Børne og legedags-udvalg
 • Fest-udvalg (Sct. Hans, sommerfest m.fl.)
 • Pensionist-udvalg
 • Foredrags-udvalg
 
Flere af disse aktiviteter har ligget/ligger i grundejerforeningsregi, men forestilles overdraget til den nye aktivitetsforening, som skal være med til at forny, intensivere og dermed skabe yderligere rammer for og struktur på aktiviteterne for at styrke fællesskabet yderligere i lokalområdet.

Grundejerforeningen har for nylig foretaget en spørgeundersøgelse omkring aktiviteter og arrangementer blandt beboerne/medlemmerne, som gav rigtig god respons, og opbakning til sociale arrangementer og aktiviteter. I forbindelse med opstart af aktivitetsforeningen indbydes beboerne til idéudveksling omkring yderligere underudvalg i foreningen.
 
En forening med idræts-aktiviteter kan søge lokaletilskud til klublokale, som ligger i tilknytning til ridecentret. Fritidsrådet fastsætter evt. tilskud. Når foreningen er godkendt, vil den også kunne opnå aktivitetstilskud til medlemmer under 25 år jfr. Viborg Kommunes retningslinjer for tilskud til folkeoplysende aktivitet. Det er forvaltningens foreløbige vurdering, at en del af de aktiviteter, der ventes samlet i aktivitetsforeningen, vil kunne udløse tilskud jfr. kommunens retningslinjer på området.
 
De mere generelle aktiviteter kan evt. understøttes med 18.000 kr. om året fra Landdistriktsudvalget, svarende til det årlige tilskud, som forsamlingshuse/byer med forsamlingshuse får til aktiviteter. De aktiviteter som Birgittelyst påtænker kunne være som før nævnt løbe-, cykel- samt vandreklub, børne- og pensionistaktiviteter, fester, foredrag og andre arrangementer m.fl.
 
I forhold til etablering af yderligere faciliteter vil foreningen kunne søge Landdistriktsudvalgets pulje til lokale udviklingsplaner og mindre projekter på lige fod med andre og tilsvarende Kultur- og Fritidsudvalgets pulje til mindre anlægsinvesteringer. Det vil dog her være en forudsætning, at aktiver og evt. faciliteter ejes af foreningen eller at brugsretten til eksempelvis lokaler er overdraget til foreningen i en aftale, der løber over en længere periode, som er på mindst 10 år. Det er her afgørende, at evt. bevilling tilfalder foreningen og ikke ejer/udlejer.
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Intet
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet

Sagsid.: 18/32426
Resume
Der lægges op til godkendelse af Landdistriktsudvalgets politiske mødeplan for 2021.
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår,
 
1. at mødeplan for 2021 drøftes.
Beslutning i Landdistriktsudvalget den 02-06-2020
Landdistriktsudvalget besluttede,
 
1. at godkende den politiske mødeplan 2021, for så vidt angår Landdistriktsudvalgets møder.
 
Sagsfremstilling

Historik

Intet
 
 

Inddragelse og høring

Intet
 
 

Beskrivelse

Der er udarbejdet et forslag til mødeplan 2021 for byrådet, Økonomi- og Erhvervsudvalget og de stående udvalg. Forslaget kan ses i bilag nr. 1.
 
Byrådet godkendte på sit møde 12. maj 2020 forslag til politisk mødeplan 2021 for så vidt angår deres egne møder.
 
Det bemærkes, at det er udvalgene selv, der fastsætter deres respektive mødeplan.
 
Mødeplanen lægger op til, at der ikke afholdes møder i juli måned samt uge 7 og 42 (skolernes vinter- og efterårsferie).
 
Ud over de ordinære møder indeholder planen også byrådets temadag, byrådets plan- og budgetkonferencer, Kommunalpolitisk Topmøde og byrådets juleafslutning mm.
 
Endelig oversigt over møderne i 2021 i byrådet, Økonomi- og Erhvervsudvalget og de stående udvalg vil blive offentliggjort, når udvalgene har godkendt deres mødeplan for 2021.
 
I forslag til mødeplan for byrådet, er udarbejdet forslag til mødeplan for 2021 for de stående udvalg, som indebærer følgende mødeplan for Landdistriktsudvalget for 2021:
 
Tirsdag 05. januar 2021 kl. 18.00
Tirsdag 26. januar 2021 kl. 18.00
Tirsdag 23. februar 2021 kl. 18.00
Tirsdag 23. marts 2021 kl. 18.00
Tirsdag 27. april 2021 kl. 18.00
Tirsdag 01. juni 2021 kl. 18.00
Tirsdag 10. august 2021 kl. 18.00
Tirsdag 14. september 2021 kl. 18.00
Tirsdag 12. oktober 2021 kl. 18.00
Tirsdag 9. november 2021 kl. 18.00
 
Endeligt tidspunkt og dato for afholdelse af møder fastsættes af Landdistriktsudvalget.
 

Alternativer

Intet
 

Tidsperspektiv

Endelig oversigt over møderne i 2021 i byrådet, Økonomi- og Erhvervsudvalget og de stående udvalg vil blive offentliggjort, når udvalgene har godkendt deres mødeplan for 2021. Det sker forventeligt på udvalgenes møder i juni måned.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet
Bilag

Sagsid.: 19/46359
Resume
Landdistriktsudvalget modtager jævnligt kortfattet status på processerne vedr. lokale udviklingsplaner.
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Landdistriktsudvalget den 02-06-2020
Landdistriktsudvalget tog orienteringen til efterretning.
Sagsfremstilling

Historik

Landdistriktsudvalget fastlagde på sit møde 26. november 2019, sag 2, en model for løbende, overordnet status vedr. de lokale udviklingsplaner. Udvalget fik senest en status på mødet den 25. februar 2020, sag 1.
 
 

Inddragelse og høring

Intet
 
 

Beskrivelse

Der er nu igangsat processer i 17 af kommunens mindre byer, dog er igangsætning af runde 4 blevet forsinket af corona-situationen.
 
Tre byer samt Fjordklyngen er derudover eller har været i gang med en områdefornyelse: Klejtrup, Møldrup og Rødkærsbro.
 
Samlet er over 20 af kommunens byer således enten i proces med en LUP eller områdefornyelse. Flere af de tidlige områdefornyelsesbyer som fx Ørum og Vammen er i dag også LUP-byer.
 
Kun en enkelt af de 17 landsbyer, Løvskal, har under 200 indbyggere. Kommunen har i alt 38 byer med over 200 indbyggere, og halvdelen af de større byer er således nu LUP-byer.
 
Status for de enkelte byer ses af bilaget.
 
I den kommende tid vil der blive indledt dialog med de byer, hvor næste skridt er dialog om udkast til lokal udviklingsplan og opstarten, om muligheden for at afholde mødet i juni. Der vil i dialogen blive lagt vægt på, at det vil ske under iagttagelse af sundhedsstyrelsens anbefalinger, og kun hvis man lokalt er indstillet på møder på denne side af sommerferien.
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Intet
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet
Bilag

Sagsid.: 18/1542
Resume
I henhold til de af Byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd – herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste – skal Byrådet og udvalgene godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder.
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår,
 
1. at Landdistriktsudvalget tager stilling til mødelisten
Beslutning i Landdistriktsudvalget den 02-06-2020
Landdistriktsudvalget beslutter,
 
1. at mødeliste juni 2020 godkendes.
Sagsfremstilling

Historik

 
 
 

Inddragelse og høring

Intet
 
 

Beskrivelse

 
Hvis Landdistriktsudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Intet
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens § 16, stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra Byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.
Bilag

Sagsid.: 20/1126
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at orienteringen og meddelelserne tages til efterretning.
Beslutning i Landdistriktsudvalget den 02-06-2020
Landdistriktsudvalget tog orienteringen og meddelelserne til efterretning.
Sagsfremstilling

Generalforsamling i Landdistrikternes Fællesråd
Der afholdes ikke årsmøde men alene generalforsamling, digitalt i systemet Assembly Voting, som er et End-to-End verificerbart valgsystem. Viborg Kommune skal udpege tre delegerede inden 15. juni 2020. Forslag til behandling på generalforsamling skal fremsendes inden 8. juni 2020.
Endelig dagsorden samt vejledning til Assembly Voting udsendes senest 14 dage før generalforsamlingen.

 

Midler til LAG

LAG-programmet udløber officielt i 2020, men et evt. nyt program vil ikke være færdigforhandlet til 2021. Derfor vil de nuværende rammer også være gældende i 2021. Regeringen har afsat 93 mio. kr. til LAG i 2021, heraf vil 2,3 mio. kr. gå til LAG Skive-Viborg.

Støtte fra LAG

På det seneste møde i LAG bestyrelsen blev følgende projekter i Viborg Kommune støttet:
Modernisering af swimmingpool på Hjarbæk Fjord Camping: 432.166 kr.
Kantine og fællesareal i klubhus Hersom-Bjerregrav Idrætsforening: 275.000 kr.
Mountainbike Spor i Hjermind Skov ved Bjerringbro: 200.000 kr.
Modernisering af byens samlingspunkt - Karup Kultur- og Forsamlingshus: 200.000 kr.
(kan forhøjes med tilbageløbsmidler)
Boldbur/Multibane - Mammen Lokalråd: 150.000 kr.
Videreudvikling af Fisketuren går til Limfjorden: 150.000 kr.
(projekt på tværs af Viborg og Skive kommuner)
 
Bus i Fjordklyngen
Kurt Johansen har på baggrund af en henvendelse fra Fjordklyngen spurgt til, adresseret til bl.a. Landdistriktsudvalget, status vedr. landsbybussen i Fjordklyngen. Henvendelsen besvares fra Teknik & Miljø.

Forsikring af landsbypedeller

Der er udbetalt støtte til den første borgerforening/lokalråd til forsikring af et korps af landsbypedeller.

Covid-19 situationen