You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

tirsdag den 15. september 2020 kl. 18:00

Mødested Løgstrup Hallen
Udvalg Landdistriktsudvalget
Mødedeltagere Elo Nielsen, Johannes Vesterby, Kim Dongsgaard, Kurt Johansen, Martin Sanderhoff, Mette Nielsen
Fraværende Peter Juhl
Bemærkninger

Sagsid.: 16/50970
Resume
Karup Kultur- og Forsamlingshus nåede ikke helt i mål med finansieringen til det projekt som Viborg Kommune oprindeligt reserverede midler til. Der søges nu om, at tilsagnet fastholdes til et revideret projekt, som kan gennemføres inden sommer 2021.
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at tilsagnet på 1,4 mio. kr. fastholdes til det reviderede projekt.
Beslutning i Landdistriktsudvalget den 15-09-2020
Landdistriktsudvalget besluttede,
 
1. at fastholde reservationen på 1,4 mio. kr. til Karup Kultur- og Forsamlingshus, idet projektet dog forventes samtænkt med den igangsatte proces vedrørende den sammenhængende indsats i Karup-Kølvrå
 
2. at Landdistriktsudvalget drøfter ansøgningen igen primo 2021
 
Fraværende:
Peter Juhl
Sagsfremstilling

Historik

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede i januar 2017, sag 6 , at afsætte 2.000.000 kr. til en større ombygning af forsamlingshuset i Karup i forlængelse af områdefornyelsen i Karup. Projektet indeholdt bl.a. køb af naboejendom.
 
Landdistriktsudvalget besluttede på sit møde 24. april 2018, sag 2, at frigive de 600.000 kr., der sikrede køb af naboejendommen, som efterfølgende er nedrevet, da det havde en selvstændig byforskønnende effekt i Karup.
 
 

Inddragelse og høring

Intet
 
 

Beskrivelse

Projektet indeholdt oprindeligt etablering af ny tilbygning på 220 m2, renovering af køkken og andre faciliteter med en samlet anlægsudgift på 7,2 mio. kr. excl. moms. 
 
Finansieringsmodellen indebar, udover at Viborg Kommune bidrog med 2,0 mio. kr., at Lokale- og Anlægsfonden, Realdania og andre fonde i alt skulle bidrage med 5,0 mio. kr., og at resten skulle indsamles lokalt. 
 
Det opnåede tilskud på 1,5 mio.kr. fra Lokale- og Anlægsfonden er faldet bort, da det ikke lykkedes at sikre den samlede finansiering.
 
Imidlertid fremgår det af vedlagte ansøgning, at det er muligt at gennemføre renovering af huset, primært køkken og badeværelser, og en ny indgang for samlet 2.375.000 kr. Netop disse elementer anses for afgørende, da huset er det eneste i området med et stort køkken og mulighed for at samle op til 150 mennesker og standen af disse centrale elementer er meget dårlig. Desuden vil det betyde en væsentlig energioptimering i huset.
 
Det anføres, at huset har stor betydning for lokalsamfundet, da det er samlingspunkt ikke blot for lokales fejringer, men også for aktiviteter som onsdagscafe, fællesspisninger, arrangementer med musik, samarbejde med biblioteket og streaming af foredrag fra Aarhus Universitet. En lokal kontant medfinansiering på 650.000kr. vidner også om denne betydning og opbakning.
 
Onsdagscafeen, drevet af ca. 20 frivillige, samler hver onsdag (før corona) 20-30 mennesker med behov for socialt samvær. I forhold til også denne gruppe er projektets del vedrørende adgangs- og toiletforhold afgørende. 
 
Hvis Landdistriktsudvalget ønsker at støtte med de resterende 1,4 mio. kr., er det muligt at gå i gang i oktober og færdiggøre projektet i foråret 2021. Der er således allerede søgt om byggetilladelse vedr. brandforhold. Det bemærkes i forlængelse heraf, at bilaget med tegninger kan blive justeret efter denne sagsbehandling er afsluttet.
 
Finansieringsplanen for det reviderede projekt er:
 
Egen formue (indsamlet lokalt)
650.000 kr.
Tilsagn LAG (af tilsagn fremgår, at der kan forhøjes med tilbagefaldsmidler)
200.000 kr.
LOA (endnu ikke på plads)
75.000 kr.
Overført tilsagn fra tidligere centrale pulje for forsamlingshuse
50.000 kr.
Viborg Kommune, anlægs pulje
1.400.000 kr.
I alt
2.375.000 kr.
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Hvis tilsagnet opretholdes kan projektet opstartes i efteråret (og afsluttes inden sommer 2021), hvilket anses for hensigtsmæssigt i forhold til corona-restriktioner.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

1,4 mio. kr. er reserveret til projektet.
 
Hvis udvalget godkender det reviderede projekt og midler hertil, vil sag vedrørende frigivelse af anlægstilskud på 1,4 mio. kr. blive forelagt udvalget på kommende møde. Udvalgets indstilling skal godkendes i Byrådet.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet
Bilag

Sagsid.: 20/18184
Resume
I lyset af at forsamlingsforbuddet ikke blev lempet, er der modtaget henvendelser fra modtagere af støtte til alternative byfester om mulighed for at udskyde brugen af midlerne til (første halvdel af) 2021.
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at allerede tildelte midler til arrangementer i 2020 kan anvendes i løbet af 2021,
 
2. at muligheden for at søge puljen forlænges til og med 30. juni 2021, hvis der fortsat er midler i puljen,
 
3. at udvalget drøfter, om det skal være muligt at få tilskud fra puljen mere end én gang, større beløb, andet end underholdning (fx lydudstyr, hoppeborge m.v.) eller gives adgang for forsamlingshuse til at søge.
Beslutning i Landdistriktsudvalget den 15-09-2020
Landdistriktsudvalget besluttede,
 
1. at allerede tildelte midler til arrangementer i 2020 kan anvendes i løbet af 2021,
 
2. at muligheden for at søge puljen forlænges til og med 30. juni 2021, hvis der fortsat er midler i puljen,
 
3. at udvalget vælger at fastholde kriterierne, men ansøgerfeltet udvides, således at også forsamlingshuse kan søge. Der kan dog kun gives ét tilskud til hver by, én gang.
Fraværende:
Peter Juhl
Sagsfremstilling

Historik

På mødet 2. juni 2020, sag nr. 5, besluttede Landdistriktsudvalget at afsætte 300.000 kr. til en pulje til alternative byfester.
 
 

Inddragelse og høring

Intet
 
 

Beskrivelse

Landdistriktsudvalgets pulje til alternative byfester blev oprettet som følge af COVID-situationen, som medførte at mange af forårets byfester i landdistrikterne blev aflyst. Udvalget ønskede at understøtte andre arrangementer, som kan skabe indtægter til de lokale borgerforeninger, styrke fællesskabet og skabe oplevelser i landdistrikterne.
 
Borgerforeninger eller byfestkomiteer kan søge om op til 15.000 kr. til at engagere underholdning til en alternativ byfest, med en egenfinansiering på minimum 25 pct.
 
Forudsætningen var, at arrangementerne skulle være afviklet inden 31. december 2020, idet det var vigtigt for udvalget, at det ikke var en driftspulje/festpulje, men en helt særlig indsats i lyset af den særlige situation.
 
Der er til dato givet tilskud til 12 byer med et samlet beløb på 117.375 kr. Der resterer således 182.625 kr.
 
Flere af de alternative byfester har været afholdt, men der er modtaget henvendelser, i lyset af den seneste udvikling, om muligheden for at kunne anvende midlerne i 2021. Nogle byer har således allerede aflyst deres planlagte arrangementer.
 
Endvidere er der modtaget en henvendelse fra en by, som har ønsket at søge til et arrangement sidst på året, udover det arrangement i september, der er bevilget 15.000 kr. til, ligesom der er modtaget henvendelser, som rækker ud over de retningslinjer som udvalget fastlagde fx større beløb, andet end underholdning (fx lydudstyr, hoppeborge m.v.) eller gives adgang for forsamlingshuse til at søge.
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Intet
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet

Sagsid.: 20/32110
Resume
Østfjendshallen ønsker at kommunen skal købe – eller medvirke til at købe - et hus (og grund) i nærheden af hallen, som er en del af et dødsbo. Dette med henblik på især udvidelse af parkeringsforholdene og aktivitetsmuligheder ved hallen.  Huset er til salg for ca. 400.000 kr.
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at ansøgningen drøftes.
Beslutning i Landdistriktsudvalget den 15-09-2020
Landdistriktsudvalget besluttede
 
1. at afvise ansøgningen grundet beløbets størrelse og fravær af anden medfinansiering.
 
Fraværende:
Peter Juhl
Sagsfremstilling

Historik

Intet
 

Inddragelse og høring

Intet
 
 

Beskrivelse

Østfjendshallen ønsker, at kommunen skal købe – eller medvirke til at købe - et hus (og grund) i nærheden af hallen, som er en del af et dødsbo. Huset er til salg for ca. 400.000 kr. Ansøger beskriver projektet som et generelt byudviklingsprojekt snarere end et projekt kun for hallen.
 
Der er udarbejdet en lokal udviklingsplan for Mønsted, som pt afventer, da der i forbindelse med høringen fremkom en række kritiske bemærkninger bl.a. vedr. regnvandsbassin. Projektet indgår ikke i den lokale udviklingsplan, men bl.a. lokalrådet bakker i sit høringssvar op om projektet, som er en mulighed, der har vist sig.
 
Midler under byfornyelsesloven må ikke anvendes til at købe fast ejendom. I forlængelse af udviklingsplanen er arbejdet med udmøntning af de 3 mio. kr. til realiseringsplanen (tidligere områdefornyelse) gået i gang. Der er i følgegruppen enighed om, at projektet ikke indgår i programmet for realiseringsplan.
 
Der er en pulje i Teknisk Udvalgs regi til at renovere parkeringspladser på 1 mio. kr. om året i årene 2020-2023, som kan søges til de dele, der vedrører etablering af parkeringspladser.
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Intet
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Landdistriktsudvalget har ingen eksisterende puljer til formålet.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet
Bilag

Sagsid.: 18/34964
Resume
Landdistriktsudvalget har den 8.- 9. september været på studietur til Sønderborg for at hente inspiration til arbejdet med at skabe dialog med og sammenhæng for borgerne. På turen var endvidere indlagt udvalgets egne strategiske drøftelser vedr. samme emner og sikring af den demokratiske forankring.
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at opfølgning på studieturen drøftes indledningsvist.
Beslutning i Landdistriktsudvalget den 15-09-2020
Landdistriktsudvalget besluttede,
 
1. at drøfte med VibLand på det kommende møde, hvordan samarbejdet kan styrkes yderligere, med henblik på det fremadrettede arbejde,
 
2. at arbejde videre med afholdelse af et landsbytopmøde, evt. som en del af landdistriktskonferencen 2021, hvor udvalgsformænd inviteres til at give et blik på det pågældende udvalgs arbejde i forhold til landdistrikterne,
 
3. at fortsætte drøftelserne på et kommende møde.
 
Fraværende:
Peter Juhl
Sagsfremstilling

Historik

Besøget var oprindeligt planlagt til maj, men udskudt pga. corona-situationen.
 
 

Inddragelse og høring

Intet
 
 

Beskrivelse

På turen indgår viden og inspiration fra Sønderborg-områder samt et møde med formandskabet i Sønderborgs Udvalg for Landdistrikter, Natur og Fødevarer. På busturen og efter besøget har udvalget egne drøftelser.
 
En indledende opsamling på drøftelserne eftersendes. 
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Intet
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet

Sagsid.: 19/46359
Resume
Landdistriktsudvalget modtager jævnligt kortfattet status på processerne vedr. lokale udviklingsplaner.
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Landdistriktsudvalget den 15-09-2020
Landdistriktsudvalget besluttede,
 
1. at orienteringen tages til efterretning.
Fraværende:
Peter Juhl
Sagsfremstilling

Historik

Landdistriktsudvalget fastlagde på sit møde 26. november 2019, sag nr. 2, en model for løbende, overordnet status vedr. de lokale udviklingsplaner. Udvalget fik senest en status på mødet 2. juni 2020, sag nr. 8, samt en særlig orientering efter høringer på mødet 11. august 2020, sag nr. 5.
 
 

Inddragelse og høring

Intet
 
 

Beskrivelse

Der er nu igangsat processer i 17 af kommunens mindre byer. Også udviklingsworkshops igangsættes nu med deltagerbegrænsning på 100 og under iagttagelse af retningslinjer fra sundhedsmyndighederne.
 
Tre byer samt Fjordklyngen er derudover eller har været i gang med en områdefornyelse: Klejtrup, Møldrup og Rødkærsbro.
 
Samlet er over 20 af kommunens byer således enten i proces med en LUP eller områdefornyelse. Flere af de tidlige områdefornyelsesbyer, fx Ørum og Vammen, er i dag også LUP-byer.
 
Status for de enkelte byer ses af bilaget.
 
Til november ventes Teknisk Udvalg og Landdistriktsudvalget at kunne drøfte udkast til udviklingsplaner for Sparkær, Vammen, Låstrup og Ravnstrup.
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Intet
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet
Bilag

Sagsid.: 20/17260
Resume
Viborg Kommune får i efteråret 2020 en ny hjemmeside. I forlængelse af Landdistriktsudvalgets fokus på præsentation af kommunens byer og landsbyer i forbindelse med drøftelserne af og den efterfølgende oprettelse af en ny hjemmeside til salg af byggegrunde, opdateres hjemmesiden, også for de byer og landsbyer, som ikke har kommunale byggegrunde.
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at orienteringen om ny side for Byer og Landsbyer tages til efterretning.
Beslutning i Landdistriktsudvalget den 15-09-2020
Landdistriktsudvalget besluttede,
 
1. at orienteringen tages til efterretning.
Fraværende:
Peter Juhl
Sagsfremstilling

Historik

Intet
 
 

Inddragelse og høring

Forvaltningen har udarbejdet et bud på kort introtekst til den enkelte by og sendt disse tekster ud til kommentering i den enkelte by. Byerne er desuden blevet bedt om at komme med bud på motiver til billeddelen af siden. 30 af de 52 (som ikke havde byggegrunde) byer har svaret.
 
 

Beskrivelse

På Viborg Kommunes hjemmeside er en side, der hedder Byer og landsbyer. Her kan man klikke ind på en underside til 85 byer. Siden er ikke design- og indholdsmæssigt opdateret de sidste 10 år. Siden er primært en samling af links til andre sider på viborg.dk. Eksempelvis til bibliotek, skole og lokalplan. Der linkes også til byens eventuelle egen hjemmeside.
Der er ingen beskrivende tekst om byen og ingen billeder fra byen.
 
Der er i forlængelse af udvalgets fokus på præsentation af landdistrikterne udarbejdet et nyt design, med udgangspunkt i designet for siden vedr. salg af byggegrunde og de muligheder, som den nye hjemmeside giver, inspireret af Vejles hjemmeside.
 
Den nye hjemmeside vil primært være en indgang for udefrakommende, potentielle nye borgere. Der etableres en side for hver by med minimum 50 indbyggere, svarende til kriteriet ved etableringen af den nuværende hjemmeside. Det betyder, at der vil være fem landsbyer, som har en side i dag, der ikke vil have én fremover, så der samlet fremover er 80 landsbyer med egen side. Meget få af de helt små byer, hvilket også gælder alle de der nu glider ud, har egen borgerforening og hjemmeside m.v. For de 27 byer, som har byggegrunde er der allerede tilvejebragt billeder m.v.
 
Indgangen til byerne vil fortsat ske via et kort, som i dag, men i en dynamisk form (GIS).
 
Elementer i siden vil derudover være billede, den korte beskrivende tekst om landsbyen, et link til landsbyens egen hjemmeside, og et GIS-kort, hvor ikoner markerer services som dagtilbud (også private), skoler (også private), forsamlings/kulturhuse, bibliotek, plejecentre, kirker, idrætsanlæg, kommunale byggegrunde og kommunale erhvervsgrunde.
 
Nederst på siden vil være en faktaboks med links til lokale udviklingsplaner (byskitser) og realiseringsplaner/områdefornyelser samt til generelle forhold fx siden ”Ud i Naturen”
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Første del af siden – introtekst, minimum et billede og link til egen hjemmeside forventes på plads til opstart af kommunens nye hjemmeside.
De elementer, der kræver integration med GIS m.v., tilføjes evt. først efterfølgende.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet – dækkes af eksisterende ressourcer.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet

Sagsid.: 18/1542
Resume
I henhold til de af Byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd – herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste – skal Byrådet og udvalgene godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder.
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår,
 
1. at Landdistriktsudvalget tager stilling til mødelisten
 
Beslutning i Landdistriktsudvalget den 15-09-2020
Landdistriktsudvalget beslutter,
 
1. at mødeliste september 2020 godkendes.
Fraværende:
Peter Juhl
Sagsfremstilling

Historik

 
 

Inddragelse og høring

Intet
 
 

Beskrivelse

 
Hvis Landdistriktsudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Intet
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens § 16, stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra Byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.
Bilag

Sagsid.: 20/1126
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at orienteringen og meddelelser tages til efterretning.
Beslutning i Landdistriktsudvalget den 15-09-2020
Landdistriktsudvalget tog orienteringen og meddelelserne til efterretning.
 
Derudover blev orienteret om at Region Midtjylland i samarbejde med Ringkøbing Skjern Kommune indbyder til et seminar om bæredygtige landsbyer den 4. november 2020.
Fraværende:
Peter Juhl
Sagsfremstilling

Beskrivelse

 
Understøttelse af landsbypedeller, refusion af forsikringer
Der er givet tilsagn til Rødding, Løvel, Ravnstrup, Karup-Kølvrå og Hvam for et samlet beløb på 20.644 kr.
 
Den kommunale landdistriktsindsats
Center for Regionale og Turismeudvikling har i et samarbejde med Landdistrikternes Fællesråd og Kommunernes Landsforening udarbejdet en analyse af kommunernes landdistriktsindsats. Analysen er tidligere udsendt. Landdistriktsudvalget kan overveje at drøfte analysen på et senere tidspunkt, anbefalingerne vedr. erhverv kan inddrages i udvalgets fokus på dette ligesom anbefalingerne vedr. organisering delvist indgik i studieturens tema.
 
Landsbytopmøde med deltagelse af erhvervsminister Simon Kollerup
Landdistrikternes Fællesråd sætter fokus på, hvordan landsbyerne kan bidrage til en bæredygtig grøn omstilling og samtidig skabe lokal udvikling og gode forudsætninger for bosætning og arbejdspladser på et landsbytopmøde mandag den 21. september 2020 kl. 17.15 - 21.00 i Odder. 
 
Det er gratis at deltage i Landsbytopmødet, men kræver tilmelding med frist fredag den 18. september, kl. 12.00. Erhvervsminister Simon Kollerup (S) deltager i Landsbytopmødet med oplæg om regeringens landdistriktspolitik. Derudover vil to landsbyer komme med konkrete perspektiver på, hvordan den grønne udvikling kan boostes på landet med erfaringer fra delebiler, egen spildevandsrensning og en økologisk bydel og egen jordfond, der sælger byggemodnet jord til boliger og erhverv.