You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

tirsdag den 27. oktober 2020 kl. 18:00

Mødested M5/Rådhuset
Udvalg Landdistriktsudvalget (2018-2021)
Mødedeltagere Elo Nielsen, Johannes Vesterby, Kim Dongsgaard, Kurt Johansen, Martin Sanderhoff, Mette Nielsen, Peter Juhl
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 19/1991

Resume

Landdistriktsudvalget og VibLand har aftalt at have en løbende dialog bl.a. gennem to årlige møder. På dagens møde vil emnerne bl.a. være turist i egen kommune og et styrket fremtidigt samarbejde.

Medlemmer af bestyrelsen for VibLand deltager.

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at emnerne drøftes.

Beslutning i Landdistriktsudvalget den 27-10-2020

Landdistriktsudvalget drøftede emnerne med VibLand. Fokus for VibLand er lige nu på Turist i Egen kommune og udviklingen heraf, og nogle indsatsområder er på pause pga. covid-situationen.
 
Konferencen skal tage udgangspunkt i gode erfaringer fra egen kommune. 
 
Der er god gensidig tilfredshed med samarbejdet.
 

Sagsfremstilling

Historik
Seneste dialogmøde med VibLand var den 21. april 2020, sag 5, hvor emnerne bl.a. var landsbypedeller, landdistriktskonference og kurser og ikke mindst Turist i Egen Kommune.

På mødet den 28. januar 2020, sag 5, bevilgede udvalget tilskud til VibLand på 100.000 kr., idet udvalget anerkender, at Vibland via det kommunale tilskud understøtter aktiviteter i lokalsamfundene, ligesom udvalget gerne ser, at netop denne udvikling - støtte til konkrete lokale aktiviteter - forstærkes yderligere.

 

Inddragelse og høring

Dagsordenen er aftalt med VibLand
 

Beskrivelse

På mødet drøftes emnerne:
 
-         Turist i Egen Kommune, hvordan er det gået, hvad sker der herefter (VibLand indleder)
-         Status vedr. øvrige aktiviteter der understøtter lokalsamfundene (kurser, landsbypedeller)
-         Hvordan kan samarbejdet mellem LDU og VibLand styrkes yderligere, her ønsker de at se langt fremad også ind i næste byrådsperiode.
-         Landdistriktskonferencen 2021
-         Ildsjæleprisen (jf. også andet punkt på udvalgets dagsorden)
 
Medlemmerne af bestyrelsen er inviteret fra 18-19 (incl. spisning).
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Intet
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet

Sagsid.: 20/17496

Resume

Formålet med puljen er at støtte projekter, der relaterer til borgerdrevne udviklingsplaner, der er godkendt eller under politisk behandling samt andre mindre projekter, herunder hastighedsdæmpende foranstaltninger.
 
Der er modtaget i alt 21 ansøgninger for et samlet beløb på 4.202.796,80 kr. Puljen er på 2.235.000 kr. På budgettet er der afsat 1.300.000 kr. på Landdistriktsudvalgets dispositionssum. Udvalget har mulighed for at udvide puljens budgetramme med dette beløb. Beslutningen forudsætter Byrådets bevilling. Under denne forudsætning, kan der imødekommes ansøgninger for et samlet beløb på 3.535.000 kr.
 
Udvalget skal tage stilling til, hvilke ansøgninger der kan imødekommes indenfor det rammebeløb udvalget fastsætter.

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
 1. at udvalget træffer beslutning om, hvorvidt puljens budgetramme skal udvides og med hvilket beløb
 
 1. at udvalget på grundlag af beslutningen under pkt. 1 beslutter, hvilke støttebeløb der skal tildeles ansøgerne beskrevet i bilag 1
 
Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår, at udvalget indstiller til byrådet,
 
1. at anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ”realisering af udviklingsplaner og andre mindre projekter 2020” forhøjes med op til 1.300.000 kr. med rådighedsbeløb i 2021, og
 
2. at udgiften på op til 1.300.000 kr. i 2021 finansieres ved, at nettobevillingen (drift) på politikområde Landdistrikter nedsættes med et tilsvarende beløb i 2020.

Beslutning i Landdistriktsudvalget den 27-10-2020

Landdistriktsudvalget besluttede:
 
1. Kriterierne for fordeling af midler er, at byer med lokale udviklingsplaner har førsteprioritet. Derudover er et kriterie, at der skal tilvejebringes en egenfinansiering, ligesom der skal indgå frivilligt arbejde.
 
Under forudsætning af byrådets beslutning af nedenstående bevilges i forlængelse heraf følgende beløb til ansøgningerne i bilag 1:
 
Alhedens Borgerforening
4.554 kr.
Almind Borgerforening
100.000 kr.
Almind Borgerforening
100.000 kr.
Bruunshåb Borgerforening
150.000 kr.
Finderup by og land
32.200 kr.
Finderup by og land
400.000 kr.
Fårup Forsamlingshus
75.000 kr.
Klejtrup Borgerforening og Klejtrup Friluftsbad
240.000 kr.
Kølsen Borgerforening
185.000 kr.
Levende landsby v/ Hersom-Bjerregrav Borgerforening
247.955 kr.
Løvel & Omegns Borgerforening
393.818 kr.
Roum – Land og By
62.300 kr.
Rødding Lokalråd
60.000 kr.
Rødkærsbro Borger- og Handelsstandsforening
101.500 kr.
Rødkærsbro Borger- og Handelsstandsforening
34.800 kr.
Skals Borgerforening
850.000 kr.
Sparkær Borgerforening
292.674 kr.
Tastum Borgerforening
52.343 kr.
Vammen og Omegns Borgerforening
47.248 kr.
Vejrumbro Forsamlingshus
100.000 kr.
Ørum Beboerforening
126.875 kr.
 
Landdistriktsudvalget besluttede endvidere at indstille til byrådet,
 
2. at anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ”realisering af udviklingsplaner og andre mindre projekter 2020” forhøjes med 1.300.000 kr. i 2021, og
 
3. at udgiften på 1.300.000 kr. i 2021 finansieres ved, at nettobevillingen (drift) på politikområde Landdistrikter nedsættes med et tilsvarende beløb i 2020.
 
 
Fraværende:
Elo Nielsen

Sagsfremstilling

Historik

Udvalget vedtog på sit møde d. 21. april 2020, pkt. 1, at der afsættes 2.235.000 kr. til puljen ”Udviklingsplaner og andre mindre projekter 2020”. På samme møde, pkt. 2, vedtog udvalget en ansøgningsprocedure og kriterier for ansøgninger. Byrådet bevilligede på sit møde den 12. maj 2020, pkt. 8, det afsatte beløb til puljen.
 
I forbindelse med udvalgets pkt. 3 på mødet d. 2. juni 2020 vedr. ”Budgetopfølgning pr. 30. april 2020” er under sagsfremstillingen bl.a. anført: ”Det er for nærværende forudsat i opfølgningen, at der anvendes 1,3 mio. kr. i 2020 til at styrke realiseringen af lokale udviklingsplaner.” 
 
Der er modtaget 21 ansøgninger for et samlet beløb på 4.202.796 kr. Heri er inkluderet forvaltningens skønnede beløb på 899.500 kr., til imødekommelse af de ansøgninger om hastighedsdæmpede foranstaltninger, der vurderes begrundet.
 
Ansøgningerne er fordelt indenfor kategorierne:
Projekter relateret til borgerdrevne lokale udviklingsplaner: 4 ansøgninger, beløb 1.755.362 kr.
Andre mindre projekter: 12 ansøgninger, beløb 1.547.934 kr.
Hastighedsdæmpende foranstaltninger: 5 ansøgninger, beløb 899.500 kr.
 
 

Inddragelse og høring

Ingen
 
 

Beskrivelse

Ansøgningerne er overordnet beskrevet i bilag 1 sammen med forvaltningens bemærkninger. Som bilag 2 er vedlagt et oversigtskort, der viser, hvor der er meddelt støtte fra tidligere års puljer, og hvor der er søgt i år. I bilag 3 er alle ansøgninger med bilag.
 
Der er modtaget 3 ansøgninger fra landsbyer, der ikke tidligere har søgt puljen. Det er Fårup, Kølsen og Vejrumbro. Øvrige ansøgninger har i større eller mindre omfang modtaget støtte fra tidligere års pulje ”Byforskønnelse mindre byer” eller sidste års pulje, ”Projekter relateret til lokale udviklingsplaner”. Det fremgår af bilag 1, hvor meget der er givet i støtte til de enkelte lokalsamfund fra tidligere års puljer.
 
I forbindelse med udvalgets vedtagelse af ansøgningsprocedure og kriterier for ansøgninger på mødet d. 21. april 2020, blev det bl.a. besluttet, at ansøgninger om projekter relateret til lokale udviklingsplaner prioriteres højest, og at der vil blive lagt vægt på, om der i ansøgningerne generelt indgår frivilligt arbejde og/eller anden medfinansiering.
 
Omfanget af ansøgninger, der kan imødekommes, vil afhænge af hvorvidt udvalget beslutter om rammebeløbet for puljen øges med beløbene fra ”Byfornyelse mindre byer”, 448.000 kr., og ”Landdistriktsudvalgets dispositionssum”, 1.300.000 kr. Hvis rammebeløbet øges med de pågældende beløb, vil de ansøgte støttebeløb overordnet kunne imødekommes. Undtaget er de ansøgninger, der er nævnt under nedenstående indsatsområder.
 
Udvides rammebeløbet ikke, skal der i betydelig grad gøres brug af prioriteringerne, da det samlede ansøgte beløb ligger på næsten det dobbelte af puljens oprindelige rammebeløb.
  
Indsatsområdet ”projekter relateret til borgerdrevne lokale udviklingsplaner”
 
De 4 ansøgninger fra Løvel, Skals, Sparkær og Vammen omfatter alle projekter, der er beskrevet i de udviklingsplaner, der enten er godkendte eller under politisk behandling.
 
Der indgår frivilligt arbejde i alle de ansøgte projekter. Der er søgt om projekter for under 100.000 kr. fra Sparkær og Vammen med henholdsvis ingen anden medfinansiering og 78% af den samlede anlægsudgift. Ansøgningerne fra Skals og Løvel vedrører projekter for over 1 mio. kr. med en anden medfinansiering på henholdsvis 36 og 5 %. Budgettet for projektet i Løvel på i alt 1.155.460 kr. er finansieret med 600.000 kr. fra puljer under Klima og Miljøudvalget og Teknisk Udvalg, 63.188 kr. fra fonde og lign. og nærværende ansøgning på 492.272 kr.
 
Vedrørende ansøgningen fra Løvel skal nævnes, at Landdistriktsudvalget på sit møde d. 2. juni 2020 vedtog, at der i Løvel skal gennemføres en realiseringsplan for 1.5 mio. kr. Endvidere, at der fra puljen ”projekter relateret til lokale udviklingsplaner 2019” blev meddelt støtte på 185.000 kr. til udarbejdelse af en visuel plan for "Tragten" i Løvel, med henblik på ansøgning til fonde m.v.
 
Indsatsområdet ”andre mindre projekter”
 
Ansøgningen fra Alhedens Borgerforening, Frederiks, er dels under den fastsatte minimumsgrænse på 40.000 kr., og dels udenfor puljens formål.
 
Ansøgningen fra Levende landsby Bjerregrav omfatter bl.a. ”vejviser” og flagstang, som vurderes at ligge udenfor puljens hovedformål. Den øvrige del af ansøgningen er indenfor puljens formål.
 
De øvrige 10 ansøgninger, indeholder primært initiativer som puljen tidligere har givet støtte til, primært etablering af nye eller udvidelse af eksisterende opholds- og aktivitetsarealer, hvilket er puljens primære formål at støtte.
 
I alle ansøgninger indgår der frivilligt arbejde. Omfanget af anden medfinansiering varierer fra nul til 87 %.
 
Der vil være behov for prioritering af ansøgningerne i større eller mindre omfang alt efter fastlæggelse af puljens rammebeløb. Ved prioriteringen kan lægges til grund omfanget af anden medfinansiering i forhold til det samlede projektbeløb, og i hvor stort et omfang lokalområdet tidligere har modtaget støtte fra tidligere puljer.  
 
Indsatsområdet ”trafikdæmpende foranstaltninger på gennemgående veje”
 
I ansøgningsprocedure og kriterier for ansøgninger er bl.a. anført, at projekter der også indeholder byforskønnende elementer har første prioritet. Det må imidlertid konstateres, at størsteparten af de byforskønnende elementer, der er forslag om, vil medføre en øget driftsudgift for kommunen. Drift og vedligeholdelse af initiativer på kørebanearealer kan af trafiksikkerhedsmæssige årsager ikke overtages af eventuelle lokale landsbypedeller.
 
I ansøgningerne til indsatsområdet skal ansøgeren ikke angive et ansøgt beløb, da der er tale om projekter på vejnettet. Den nødvendige økonomi fastlægges i forbindelse med en konkret vurdering af konkrete lokale trafiksikkerhedsmæssige forhold og de ansøgte ønsker. Vurderingen foretages bl.a. på baggrund af udførte trafiktællinger og hastighedsmålinger.
 
Trafiktællingerne viser visse steder en begrænset trafikmængde, selv om der i ansøgningerne er beskrevet, at der er en del trafik, herunder lastbiler og landbrugsmaskiner. Få lastbiler og store landbrugsmaskiner kan, af lokale beboere opfattes utryghedsskabende, uden at der nødvendigvis fagligt ses et trafiksikkerhedsmæssigt begrundet behov for tiltag. Ofte er det vanskeligt at etablere hastighedsdæmpende foranstaltninger, der er effektive overfor personbiler, når de samtidige skal sikre passage af lastbiler og landbrugsmaskiner.
 
Ud af de 5 modtagne ansøgninger er de 3 modtaget fra lokalområder, hvorfra der ikke tidligere er modtaget ansøgninger til puljen. Det er, på grundlag at udførte målinger og en konkret trafiksikkerhedsvurdering vurderet, at der er grundlag for i et vist omfang at imødekomme ønsker fra disse ansøgninger. Ved disse projekter er skønnet en forventet anlægsudgift, som er angivet under bilag 1. Projekterne skal nærmere vurderes, projekteres og godkendes af politiet. Forvaltningen vil stå for den fysiske etablering.
 
Det vurderes, at ønsker om anlæg af fortove, etablering af fodgængerfelter og lokale hastighedsbegrænsninger er udenfor puljens formål.
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Ved ansøgninger der umiddelbart kan imødekommes, får ansøgerne udbetalt de imødekomne støttebeløb til foreningernes NEM-konto efter at den øgede budgetramme for puljen er godkendt og bevilliget af byrådet. Projekterne skal gennemføres, så der inden udgangen af 2021 kan indsendes regnskab og dokumentation for, at støtten er anvendt til det ansøgte formål, og at der er indhentet de nødvendige myndighedsgodkendelser samt brugsrets- og driftsaftaler.
 
Ved ansøgninger hvor der skal ske en afklaring af brugsret og/eller myndighedsgodkendelse, vil ansøgerne få oplyst, at de imødekomne støttebeløb er reserveret, men først udbetales når vilkårene er opfyldt.
 
Ved ansøgninger hvor der er imødekommet ønske om hastighedsdæmpende foranstaltninger vil ansøgerne få oplyst, at arbejdet vil blive udført af Trafik og Veje efter en nærmere projektering og godkendelse af politiet.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Udvides budgetrammen med den beskrevne mulighed, vil ansøgningerne kunne imødekommes efter en relativ begrænset prioritering. Det beløb der udvider rammen kan stilles til rådighed i 2021, da en række projekter først vil blive udført næste år.
 
Udvides budgetrammen ikke, skal der ske en prioritering af ansøgningerne. I bilag 1 er ud for de enkelte ansøgninger angivet de prioriteringsværktøjer, som tidligere er vedtaget af udvalget, og som kan lægges til grund for prioritering af den enkelte ansøgning.
 
I henhold til beslutning i Økonomi og Erhvervsudvalget den 17. januar 2018, pkt. 8, skal der fra det beløb der bliver anvendt i 2020 fratrækkes et administrationsbidrag på 3,8 %.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

En række ansøgte anlæg er placeret på arealer tilhørende Viborg Kommune eller private lodsejere, hvilket indebærer, at ansøgeren inden etablering skal sikre sig en brugsretsaftale. Desuden forudsætter en række anlæg, at der indhentes byggetilladelse, landzonetilladelse m.v.
 
Forvaltningen har overordnet gennemgået ansøgningerne. Forvaltningen har vurderet, at der vil være en række udfordringer med hensyn til at opnå brugsretsaftale og/eller myndighedsgodkendelse for en række projekter. Dette fremgår af bilag 1, ”kommentarer”. Et støttebeløb vil derfor først kunne udbetales, når der er indhentet de nødvendige aftaler og godkendelser til projektet. For de øvrige ansøgninger skønnes der ikke at være anlæg, der strider mod gældende planlægning i et omfang, hvor der ikke vil kunne meddelelse eventuel dispensation.
 
I forbindelse med de enkelte tilsagn om støtte, er det ansøgerens ansvar at sikre eventuel brugsretsaftale og myndighedsgodkendelse.
Bilag

Sagsid.: 20/22689

Resume

Landdistriktsudvalget genoptager drøftelsen af udviklingen i Hjarbæk på baggrund af tidligere sagsfremstilling(er), borgermødet i Løgstrup-Hallen den 15. september 2020 og dialogmødet på rådhuset den 7. oktober 2020 med henblik på politisk afklaring.

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at udviklingen i Hjarbæk drøftes, herunder næste skridt.

Beslutning i Landdistriktsudvalget den 27-10-2020

Landdistriktsudvalget besluttede,
 
1. at udvalget er indstillet på at understøtte følgende tiltag fra et samlet projekt:
 • Sti til Gormedal
 • Opgradering af strand, incl parkering, borde/bænke v madpakkehus m.m.
 • Udsigtstrappe
 • Naturlegeplads – obs. på evt. miljøkrav
 • Sti fra byen til Fuglebakken
 • Genetablering af Strandengene
 • Opgradering af havneområdet, i første omgang renovering af toilet
 • Hastighedsdæmpende foranstaltninger
 • Vinterbadebro og mobil sauna, hvis der kan opnås enighed om en placering heraf
 
I første omgang finansieres det samlede projekt med 1 mio. fra puljen Lokale udviklingsplaner og mindre projekter og statslig medfinansiering.
 
Det forudsættes, at følgegruppen er sammensat bredt, svarende til deltagerne i dialogmødet den 7. oktober 2020.
 
Dette arbejde understøttes og faciliteres af Viborg Kommune.
 
2. at der sideløbende arbejdes videre med en lokal udviklingsplan, der også omfatter byens og havnens videre udvikling. Dette arbejde understøttes og faciliteres ligeledes af Viborg Kommune.
 

Sagsfremstilling

Historik

På landdistriktsudvalgets møde den 15. september 2020, sag 7, besluttede udvalget at drøfte udviklingen i Hjarbæk igen efter dialogmødet den 7. oktober 2020.
 
Forud herfor havde Landdistriktsudvalget på sit møde den 2. juni 2020, sag 1, besluttet at udskyde stillingtagen til realiseringsplan for Hjarbæk.
 
I forbindelse med landdistriktsudvalgets behandling af ansøgninger fra Hjarbæk Borgerforening til puljen ”realisering af lokale udviklingsplaner 2019” på mødet den 29. oktober 2019, sag 1, blev det besluttet, at ”Landdistriktsudvalget var positivt overfor ansøgningerne fra Hjarbæk Borgerforening, men henviser disse til en kommende realiseringsplan, hvor kommunen har rollen som bygherre for en del af den lokale udviklingsplans elementer”. Der blev ikke taget stilling til budgetrammen for realiseringsplanen.
 
Af sagsfremstillingen fra 2. juni 2020 fremgår desuden, at forvaltningen oprindeligt har peget på Hjarbæk som lokalitet for en realiseringsplan, fordi der lige nu er et stort lokalt engagement. Det beskrives i byens udviklingsplan (som er i offentlig høring frem til den 28. maj), at der lokalt er ”meget stor bevidsthed om, at borgerne deler deres by med mange – der er mange interesser knyttet til byens havn, byens beliggenhed ved kysten og den natur der omgiver byen”, og det er disse fælles interesser som en realiseringsplan foreslås at skulle give et samlet løft.
 
 

Inddragelse og høring

På dialogmødet deltog, udover formandskaberne fra Landdistriktsudvalget og Teknisk Udvalg, repræsentanter for borgerforeningen, udviklingsgruppen, sejlklubben, sjægtelaug, turisterhverv, idémand bag museumshavn og repræsentanter for grundejerforeningerne i sommerhusområderne.
 
 

Beskrivelse

Udvalgets repræsentanter i dialogmødet fortæller fra mødet, efterfulgt af drøftelser.
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Intet
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet

Sagsid.: 19/50055

Resume

I de seneste mange år har alle udvalgene 3 gange årligt udarbejdet en budgetopfølgning hhv. 31. marts, 30. juni og 30. sept. Økonomiudvalget besluttede imidlertid på mødet den 22. jan. 2020 (sag nr. 10), at der - på grund af implementering af nyt økonomisystem - i 2020 alene udarbejdes 2 budgetopfølgninger opgjort hhv. pr. 30. april og 30. september.
 
Udvalgenes opfølgninger samles efterfølgende i en fælles sag, der forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet. I denne fælles sag kan det ses, om der forventes økonomisk balance for hele Viborg Kommunes regnskab.
  
I denne sag er det forventede regnskabsresultat for Landdistriktsudvalgets ansvarsområder opgjort pr. 30. september 2020 og sammenholdt med det oprindelige og det korrigerede budget.
 
 

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår, at Landdistriktsudvalget indstiller til Byrådet (via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),
 
1. at budgetopfølgningen pr. 30. september 2020 godkendes.
 

Beslutning i Landdistriktsudvalget den 27-10-2020

Landdistriktsudvalget besluttede, at indstille til byrådet (via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),
 
1. at budgetopfølgningen pr. 30. september 2020 godkendes.

Sagsfremstilling

Historik

Intet
 
 

Inddragelse og høring

Intet
 
 

Beskrivelse

I den efterfølgende tabel 1 er det forventede regnskabsresultat for Landdistriktsudvalgets ansvarsområder opgjort pr. 30. september 2020 og sammenholdt med både det oprindelige og det korrigerede budget. 
 
I sagsfremstillingen er alene redegjort for de væsentligste forventede afvigelser i forhold til udvalgets korrigerede budget, der er det aktuelle budget, som udvalget kan disponere inden for.
 
Det korrigerede budget er det oprindelige budget korrigeret for eventuelle omplaceringer og tillægsbevillinger - herunder overførsler af uforbrugte budgetbeløb fra 2019.
 
 
 
 
 
Mio. kr. (minus =
mindreforbrug)
Budget
Forventet
regnskab
Forventet afvigelse
 
Opr.
Korr.
30. sept.
 
 
I forhold til opr. budget
 
 
I forhold korr. budget
Forskel på forv.
regnskab 30.04 og 30.09 (minus = mindreudg. pr. 30.09)
Drift
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Serviceudgifter
3,0
4,0
3,4
0,4
-0,6
0,0
      Landdistrikter
3,0
4,0
3,4
0,4
-0,6
0,0
Serviceudgifter i alt
3,0
4,0
3,4
0,4
-0,6
0,0
 
 
 
 
 
 
 
Anlæg
 
 
 
 
 
 
Anlæg, skattefinansieret
12,6
15,4
9,3
-3,3
-6,1
-6,9
 
 
 
 
 
 
 
Drift og anlæg i alt
15,7
19,4
12,7
-2,9
-6,7
-6,9
Tabel 1
 
 
KONKLUSION
Overordnet set viser resultatet mindreforbrug på både drift og anlæg.
 
 
DRIFT
Der forventes et mindreforbrug på 0,6 mio.kr. på udvalgets dispositionssum. Mindreforbruget er en del af et overført overskud på 1,5 mio. kr. fra 2018 og 2019.
 
På dette møde skal Landdistriktsudvalget i en særskilt anlægssag vedr. anlægsprojektet ”Realisering af udviklingsplaner og andre mindre projekter” tage stilling til fordelingen af midler til Lokale Udviklingsplaner (LUP), herunder hvor stor en andel af finansieringen, der skal komme fra udvalgets dispositionssum.
 
I resultatet på 0,6 mio. kr. i mindreforbrug er det antaget, at der fra dispositionssummen i 2020 anvendes 1,3 mio. kr. til LUP. Regnskabsresultatet afhænger således af, hvad udvalget beslutter.
 
 
ANLÆG
udvalgets anlægsprojekter er der en netto afvigelse på 6,1 mio. kr. i mindreforbrug. Dette skyldes overvejende tidsforskydninger mellem hvornår udgifter og indtægter falder. Herudover trækker nogle anlægsprojekter ud grundet inddragelse af borgere og andre aktører. De største afvigelser ses på områdefornyelser samt på anlægspuljen til forsamlingshuse.
 
Det bemærkes, at der ikke i budgetopfølgningen er taget højde for evt. yderligere bevilling fra kontoen ”Byfornyelse mindre byer”, jf. sag på dagens dagsorden vedr. ansøgninger til puljen lokale udviklingsplaner og mindre projekter.
 
 
En mere detaljeret redegørelse for afvigelser kan ses i vedlagte bilag nr. 1
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på mødet den 14. juni 2017 (sag nr. 4), at udvalgene i forbindelse med hver af de kvartalsvise budgetopfølgninger udarbejder oversigt over det forventede tidsforløb for de største anlægsprojekter. Der er medtaget alle projekter, hvortil der er afsat beløb i budgettet for 2020 og hvor der samtidig i 2020-2024 er afsat min. 2 mio. kr. De forventede tidsforløb for Landdistriktsudvalgets projekter er vedlagt som bilag nr. 2. 
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Intet
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet
Bilag

Sagsid.: 20/35385

Resume

Landdistriktsudvalget uddeler i samarbejde med VibLand en pris, som skal overrækkes til en person/personer, som gør en særlig indsats i Viborg Kommunes landdistrikter.

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at oplægget drøftes,
 
2. at udvalget beslutter, hvem der kan indstilles som kandidat
 
3. at udvalget beslutter, hvem der skal inviteres til at indgå i dommerkomitéen, ud over    formand og næstformand for hhv. Landdistriktsudvalget og VibLand
 
4. at udvalget drøfter, om flere indstillinger på samme kandidat vil forbedre kandidatens chancer for at blive blandt de tre indstillede til prisen
 
5. at budget på 31.000 kr. fra Landdistriktsudvalgets dispositionssum godkendes

Beslutning i Landdistriktsudvalget den 27-10-2020

 
1. at alle lokale ildsjæle kan indstilles, også selvom disse har en ansættelse knyttet til det de brænder for, hvis indsatsen går udover, hvad der kan forventes i stillingen, og der dermed leveres en frivillig indsats,
 
2. at dommerkomitéen består af formand og næstformand for hhv. Landdistriktsudvalget og VibLand samt det tidligere års vinder,
 
3. at flere indstillinger på samme kandidat ikke skal forbedre kandidatens chancer for at blive blandt de tre indstillede til prisen, men alene kvaliteten af indstillingen,
 
4. at budget på 31.000 kr. fra Landdistriktsudvalgets dispositionssum godkendes

Sagsfremstilling

Historik

På Landdistriktsudvalgets møde 4. juni 2019, sag nr. 6, besluttede Landdistriktsudvalget at stifte en pris med henblik på at hædre en person bosiddende i landdistriktet, der gør noget særligt for sit lokalområde. Til prisen i 2020 blev i alt 49 kandidater indstillet. Jeppe Hartz, Vejrumbro, vandt og fik overrakt prisen på Landdistriktskonferencen 3. marts 2020.
 
 

Inddragelse og høring

Prisen til Landdistrikternes Ildsjæle er et samarbejdsprojekt mellem Landdistriktsudvalget og VibLand. VibLand har fået forelagt dette dagsordenspunkt forud for mødet.  Ildsjæleprisen indgår som et af de emner, der kan drøftes på det fælles møde mellem bestyrelsen og Landdistriktsudvalget.
 
 

Beskrivelse

Formålet med prisen til Landdistrikternes Ildsjæle er at give opmærksomhed til og anerkende ildsjæle i landdistrikterne samt inspirere andre borgere til at gøre en indsats for sit lokalområde. Alle borgere kan indstille en lokal ildsjæl fra Viborg Kommunes Landdistrikter.
 
Lokale ildsjæle kan indgå i flere forskellige sammenhænge:
• I en forening eller som privatperson
• Som frivillig eller gennem sit job
• Som enkeltperson eller som en gruppe
 
Eksempler:
• formanden for borgerforeningen
• købmanden
• de grønne pedeller
• halinspektøren
• spejderne
• bestyrelsen for forsamlingshuset
• skolelederen
• den, der altid melder sig til at bage en kage
 
Ved bedømmelsen af kandidater sidste år blev der rejst spørgsmål ved, om ildsjæle kan være ansatte (halinspektør, købmand etc.) eller om vedkommende udelukkende skal være frivillig i lokalsamfundet. Desuden var der en vis uklarhed, også blandt de der indstillede, om det var væsentligt at flere indstillede den samme kandidat eller om det gav samme vægt til kandidaten, at én på vegne af et lokalsamfund indstillede kandidaten.
 
Dommerkomitéen i 2020 bestod af formand og næstformand fra hhv. Landdistriktsudvalget og VibLand samt Lars Norup, chefredaktør Viborg Stifts Folkeblad. Vinderen af prisen i 2020 kan også inviteres til at indgå i dommerkomitéen. I forbindelse med drøftelse af det oprindelige koncept, blev der peget på, at efter det første år kunne vinderen fra det forudgående år indgå i komiteen, evt. som erstatning for chefredaktøren.
 
Udvalgets beslutninger omkring, hvem der kan indstilles og om flere indstillinger på samme person stiller kandidaten mere gunstigt, vil fremgå i kommunikationen og i forbindelse med oprettelse af indstilling. Indstilling af kandidater sker elektronisk via Viborger.
 
Kommunikationskanaler til markedsføring:
• Direkte mails til diverse foreninger i landdistrikterne
• Facebook
• Hjemmeside
• Pressemeddelelse
• VibLands kanaler
• Trykt annonce
• Radio Viborg: omtale og besøg af de tre finalister i studiet
• Merchandise: tændstikæsker med logo og information, som er tilbage fra 2020, distribueres i lokalområderne i løbet af december.
• Avisen (redaktionel omtale, op til og portrætter af de nominerede)
 
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Vinderen af prisen kåres til Landdistriktskonferencen 2. marts 2021. Markedsføring begynder i december gennem distribution af tændstikæsker.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

 
Budget i Kr.
 
Præmie til vinder
5.000
Kunsthåndværk fra en kunstner i kommunen
2.500
Diplomer til de 2 øvrige nominerede
500
Markedsføring (annonce, radio)
22.000
Diverse
1.000
I alt
31.000
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet

Sagsid.: 18/50130

Resume

De overordnede rammer, herunder den geografiske placering, for landdistriktskonferencen 2021 skal fastlægges.

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at det drøftes, hvor landdistriktskonferencen skal afholdes
 
2. at rammerne for konferencen i øvrigt drøftes, særligt involvering af formænd fra andre politiske udvalg.

Beslutning i Landdistriktsudvalget den 27-10-2020

 
1. at landdistriktskonferencen 2021 skal afholdes på Verdenskortet i Klejtrup,
 
2. at invitere formænd fra andre politiske udvalg, jf. sagsfremstillingen.
 
Der arbejdes videre med et program ud fra de tidligere indholdsmæssige drøftelser. Der skal fokuseres på og præsenteres lokale tiltag, projektmagere og ildsjæle, ligesom der planlægges drøftelser, hvor udvalgets medlemmer indgår som facilitator i lighed med borgermøderne.

Sagsfremstilling

Historik

På landdistriktsudvalgets møde den 24. marts 2020, sag 4, opsamledes på baggrund af drøftelser på selve dagen, tanker om bl.a. næste år at have flere interne oplæg (fx erfaringer fra Lokale Udviklingsplaner) og at eksterne oplæg skal fylde mindre.
 
I forlængelse heraf blev årets deltagere opfordret til, i forbindelse med udsendelse af slides, at melde ind med gode eksempler fra vores egen kommune (eller udefra), som andre kan lære af, ligesom der er opfordret til at melde ind med generelle emner til næste års konference.
 
Der skal mere vægt på dialog og evt. kan spisningen planlægges, så man spiser sammen med andre end de, man kom med, evt. opdelt efter emner man gerne vil drøfte.
 
I en fælles drøftelse med VibLand, på møde den 21. april 2020, sag 5, fortsatte drøftelsen og det blev aftalt, at ideer til landdistriktskonferencen kan fremsendes til forvaltningen, herunder forslag til steder, hvor konference kan afholdes i 2021. Derudover fremhævedes, at ildsjæleprisen var et godt nyt element.
 
 
 
Inddragelse og høring
Intet
 
 

Beskrivelse

Ud fra de ovenstående rammer skal indholdet af landdistriktskonferencen tilrettelægges.
 
Konferencen er planlagt til den 2. marts 2021, igen i tidsrummet fra 17 – 21.
 
Af praktiske årsager skal bl.a. stedet for afvikling fastlægges. Her er der udtrykt ønske om en anden geografisk placering af konferencen i år.
 
Geografisk placering
Umiddelbart er der nedenstående muligheder, som både kan rumme et forventet deltagerantal på 120 og kan levere mad. Der skal som minimum være mulighed for at holde oplæg og lade folk spise i ”planlagte grupper”, derudover kan og skal aktiviteterne tilpasses stedet, idet det geografiske valg har betydning.
 
Verdenskortet i Klejtrup har rammer til arrangementet og vil ligesom foregående år kunne tilbyde rammer som er lidt utraditionelle og samtidig viser en turistattraktion i et landdistrikt frem.
 
Derudover vil en række af hallerne i landdistrikterne kunne rumme arrangementet. Fx råder
Stoholm Kultur- og Fritidscenter over i alt syv mødelokaler fra 6 personer og op til over 100 personer.  Skals Idrætscenters Cafeteria og selskabslokaler har også lokaler, der kan rumme arrangementet, ligesom Løgstrup er en mulighed.
 
Det bemærkes, at der ikke er taget højde for evt. covid-restriktioner i ovenstående.
 
Indhold
Udvalgets indledende drøftelser, også sammen med VibLand, peger på at indholdet i høj grad skal være båret af kræfter fra Viborg Kommune, evt. en lokal ildsjæl fra en anden kommune. Det vil også gøre tilpasning til covid-situationen enklere. Indholdsmæssigt trækkes linjer fra de temaer, som udvalget i år valgte for Årets Lokalområde (oplevelser, fællesskab, frivillighed og sundhed), ligesom sidste års fokus på bosætning havde sammenhæng med temaet vækst.
 
På landdistriktsudvalgets studietur til Sønderborg blev udvalget præsenteret for en model, hvor formænd fra alle politiske udvalg på et årligt landsby-topmøde, deltager og redegør for det enkelte udvalgs perspektiver på landdistrikterne og indgår i dialog med repræsentanterne for landsbylaugene. I forlængelse heraf foreslås at inddrage udvalgsformænd fra andre politiske udvalg i årets konference. I eksemplet på program nedenfor er formændene alene tænkt at give et kort oplæg om landdistrikterne set fra deres udvalg, men disse kan også som i Sønderborg tænkes ind i en mere aktiv rolle i gruppedrøftelser.
 
16.30
Ankomst
 
17.00
Indledning
Året der gik, fokus i årets lokalområde på oplevelser, fællesskab, frivillige og osv. VibLand, fx Turist i Egen Kommune
 
18.00
Aftensmad. Man spiser efter temaer, som man gerne vil drøfte fx:
Samarbejdet i foreningen
Erfaringsudveksling om nye fællesskabende aktiviteter
Tiltrækning af nye frivillige
Hvordan får vi alle med osv.
 
19.15
Fælles oplæg fx fra to formænd fra andre politiske udvalg
Temaer i år kunne pege på KFU (oplevelser) og SSU (sundhed).
 
19.35
”Gruppe-drøftelser”
Udvalgsmedlemmerne 2 og 2 giver kort intro, derefter drøftelser:
Fællesskab – Demokrati (Gode LUP eksempler fx Ørum, Skals)
Oplevelser
Frivillighed
I oplæggene inddrages gode eksempler fra Viborg Kommune, bl.a. fra kandidater til Årets Lokalområde.
 
20.30
Samling, ildsjæl, afslutning – det kommende år
 
 
Der vil blive udarbejdet et forslag til program ud fra de indledende drøftelser til forelæggelse på et senere møde. Det bemærkes, at erhvervsministeren ikke har mulighed for at deltage på konferencen.
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Intet
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet

Sagsid.: 20/11532

Resume

Landdistriktsudvalget har ønsket en drøftelse af situationen i forsamlingshusene i lyset af covid-situationen.

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at situationen drøftes.

Beslutning i Landdistriktsudvalget den 27-10-2020

Landdistriktsudvalget drøftede situationen, der fortsat kræver særlig bevågenhed som følge af udviklingen i covid-situationen, og besluttede at genoptage drøftelsen i det nye år.

Sagsfremstilling

Historik

Landdistriktsudvalget besluttede på sit møde den 11. august 2020, under meddelelser og orientering, sag 8 at drøfte forsamlingshusenes situation på mødet i oktober.
 
 

Inddragelse og høring

Der indgår oplysninger fra de forsamlingshuse, der har været dialog med, i det udarbejdede baggrundsnotat.
 
 

Beskrivelse

Forsamlingshusene var ligesom så meget andet lukket i foråret 2020 og oplever netop nu endnu en aflysnings-bølge. Det har betydet, at de foreninger/selvejende institutioner, der står bag, er gået glip af indtægter. Forsamlingshusene har oftest ikke store faste udgifter, da der ikke er lønnet personale, og de nationale hjælpepakker har derfor ikke været relevante. Enkelte forsamlingshuse har dog en gæld som følge af større renoveringer og derfor udgifter til gældsafvikling. Det væsentlige er de mistede indtægter, som bl.a. reducerer forsamlingshusenes muligheder for at gennemføre vedligehold, renoveringer – og aktiviteter for lokalsamfundet.
 
Det vedlagte notat, bilag 1, giver et indblik i forholdene for forsamlingshusene i forhold til covid-situationen. Beskrivelsen af situationen lokalt er baseret på henvendelser og generelle indtryk. Der inddrages også erfaringer fra særligt Randers Kommune, som landdistriktsudvalget tidligere har vist interesse for.
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Intet
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet
Bilag

Sagsid.: 18/24367

Resume

Landdistriktsudvalget har på sin studietur til Sønderborg drøftet forskellige aspekter af borgerinddragelse og fortsætter denne drøftelse med fokus på talerør. Dette er et led i den løbende evaluering af udvalgets igangsatte initiativer.

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at det drøftes om initiativet talerør skal videreføres
 
Hvis initiativet videreføres, indstiller direktøren for Kultur & Udvikling,
 
2. at der tages stilling til, om der skal stilles krav til talerør (sammensætning og valg hertil) og om et sådant talerør skal være etableret inden fx en proces vedr. lokal udviklingsplan.

Beslutning i Landdistriktsudvalget den 27-10-2020

Landdistriktsudvalget har fortsat fokus på, at landsbyer samles om en legitim og demokratisk organisering, men talerør som administrativt set-up i form af aftale og tilskud videreføres ikke. 

Sagsfremstilling

Historik

På Landdistriktsudvalgets møde den 30. oktober 2018, sag 6, fastlagde udvalget et koncept for talerør og samarbejdsaftaler. Den 27. november 2018, sag 3, besluttede udvalget, at ordningen skulle evalueres i første halvår 2019.
 
Den 13. august 2019, sag 6, drøftede Landdistriktsudvalget initiativet, som fortsat bør understøttes. Der blev bedt om en ny evaluering og opsamling efter yderligere et år.
 
 

Inddragelse og høring

Intet
 
 

Beskrivelse

Af styrelsesvedtægten fremgår bl.a., at Landdistriktsudvalget har til formål at understøtte bæredygtig udvikling i lokalsamfundene i samarbejde med de enkelte lokalområder og herigennem styrke og udvikle det lokale demokrati og herunder borgerinddragelse, værdien af lokale styrkepositioner, ildsjæle og aktive borgere.              
 
Grundpiller i udvalgets løsning af disse opgaver er borgermøder og dialog, de borgerdrevne lokale udviklingsplaner og initiativet talerør.
 
I forbindelse med drøftelsen af initiativet talerør i oktober 2018 diskuterede udvalget, om initiativet alene skal komme nedefra, om der skal ske egentlig markedsføring eller om initiativet skal understøttes ved at gøre etableringen af et talerør obligatorisk fx ved borgerdrevne lokale udviklingsplaner eller for at opnå støtte fra (nogle af) landdistriktsudvalgets puljer.
 
Udvalgets samlede holdning har hidtil været, at initiativerne skal vokse nedefra.
 
Der er således ikke tidligere stillet krav om talerør, heller ikke ved medvirken i udvalgets initiativer, puljer, lokale udviklingsplaner eller lignende.
 
Initiativet talerør har endnu ikke fået den store udbredelse, se bilag 1 for beskrivelse og opsummering af de talerør, der er indgået samarbejdsaftale med.
 
Samlet er der indgået ni samarbejdsaftaler. De fleste af disse er med (små) eksisterende borgerforeninger, og initiativet har ikke ændret organiseringen. I forhold til dannelse af Karup-Kølvrå Byforum har tilskuddet haft en også helt konkret betydning i forhold til at have denne fælles ramme og aktiviteter. I enkelte af byerne har indhentning af underskrifter og deraf følgende dialog med byens andre foreninger også haft betydning for fokus på dette med at have/være et talerør.
 
En fortsættelse af initiativet kan evt. indebære en tydeliggørelse af krav og forventninger ud fra udvalgets drøftelser vedr. demokrati og borgerinddragelse.
 
Dette kan evt. ses i sammenhæng med processen i forbindelse med en lokal udviklingsplan.
Forud for igangsætning af en lokal udviklingsproces er byen blevet bedt om at danne en udviklingsgruppe. I invitationsbrevet anbefales en gruppe på en overskuelig størrelse, som repræsenterer flere forskellige kredse, fx den lokale borger-/kulturforening, idrætsforening og skolebestyrelse. I den mundtlige dialog er peget på gode erfaringer fra de første byer fx at inddrage unge eller tilflyttere. Hvor der er et talerør (i henhold til initiativet) har disse naturligt været en del af og koordinerende i forhold til udviklingsgruppen. Men gruppens sammensætning er fastlagt på lokalt niveau og har været forskellig.
 
Udvalget kan drøfte talerørs position og rolle i forhold til en lokal udviklingsproces. Skal der stilles krav om en bestemt sammensætning og hvilken, og skal dette være klar, inden man kan søge om at blive LUP-by. Udviklingsgruppen kan vanskeligt svare til et talerør/bestyrelsen i et talerør. Dette vil medføre en mere indirekte repræsentation af de forskellige interessenter og foreninger i en landsby som fx skole m.v., som man gerne vil se som en del af dette udviklingsarbejde (i modsætning til den kontinuerte rolle om et talerør har). En mulighed kan være, at det er et krav, at bestyrelsen for et talerør indgår i udviklingsgruppen.
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Intet
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet
Bilag

Sagsid.: 18/1944

Resume

De socioøkonomiske analyser, som Landdistriktsudvalget fik udarbejdet ved opstarten af sit virke, foreslås opdateret. Samtidig kan det i forlængelse af udvalgets erfaringer i perioden være relevant at se de socioøkonomiske analyser i et bredere perspektiv.

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller:
 
1. at de socioøkonomiske analyser opdateres
 
2. at der laves en karakteristik af de enkelte landsbyer ud fra de geografiske data, som kan kombineres med de øvrige elementer af udvalgets analyser, herunder også screeningen af kulturmiljøer
 
3. at der gennemføres en analyse af civilsamfundsstyrken. Udvalget bedes tage stilling til om dette skal være gennem en enkel opgørelse, evt. med inddragelse af nøglepersoner, eller om der skal gennemføres en spørgeskemaundersøgelse i landdistrikterne.

Beslutning i Landdistriktsudvalget den 27-10-2020

Landdistriktsudvalget besluttede:
 
1. at de socioøkonomiske analyser opdateres
 
2. at der laves en karakteristik af de enkelte landsbyer ud fra de geografiske data, som kan kombineres med de øvrige elementer af udvalgets analyser, herunder også screeningen af kulturmiljøer
 
3. at der gennemføres en analyse af civilsamfundsstyrken.

Sagsfremstilling

Historik

Landdistriktsudvalget har i 2018 på møderne den 29. maj 2018, sag 1; den 19. juni 2018, sag 1, og den 18. september 2018, sag 1,  fået forelagt og drøftet en række analyser. Analyserne er løbende inddraget bl.a. ved borgermøder i de enkelte byer. Derudover har udvalget den 26. februar 2020, sag 1 besluttet at iværksætte en screening af kulturmiljøer for også at kvalificere grundlaget bl.a. for lokale udviklingsplaner med den vinkel.
 
 

Inddragelse og høring

Hvis der skal gennemføres en analyse af civilsamfundsstyrken bør design af denne fastlægges i samspil med VibLand og evt. et ”panel” af landsbyer, der har indgået en samarbejdsaftale med udvalget (talerør). De enkelte borgerforeninger vil blive orienteret inden en evt. spørgeskemaundersøgelse sættes i gang og evt. inddraget i at orientere om den.
 
 

Beskrivelse

Landdistriktsudvalget har fået udarbejdet signalementer og en række analyser, herunder socioøkonomiske analyser af kommunens landdistrikter, mindre byer og landsbyer. Analyserne er løbende inddraget i udvalgets arbejde og som generel baggrundsviden. F.eks. blev analysen af boligtyper benyttet til at drøfte behovet for nye boligtyper, lejeboliger og fordelingen af kvoter til almene boliger.
 
De socioøkonomiske analyser er også løbende inddraget i dialogen på borgermøder og som baggrund for de lokale udviklingsplaner. Data er imidlertid nu tre år gamle. Med en målsætning om at skabe vækst i alle lokalsamfund med minimum 200 indbyggere er det, udover at se udviklingen, relevant at kunne arbejde endnu mere målrettet med forskellige landsby-typer. Landdistriktsudvalget har siden analyserne i 2018 endvidere gjort sig en række erfaringer, der gør det muligt at lægge lag på analysen, og derved nuancere billedet af landsbyerne og kvalificere grundlaget for handlinger yderligere.
 
Med yderligere parametre kan udvalgets tanker om evt. at skabe erfaringsudvekslingsnetværk på tværs af byer med ens karakteristika og problemstillinger bl.a. forfølges mere målrettet. 
I forhold til dette kan det være relevant at få registreret en række geografiske karakteristika på tværs af de tidligere udarbejdede signalementer og få disse registreringer af forekomst af skole, dagligvarer etc. samlet og analyseret for at skabe overskuelige og sammenlignelige grupper.
 
Landdistriktsudvalget har erfaret og ofte drøftet, at forskel mellem landsbyer også knytter sig til noget, der kan kaldes civilsamfundsstyrken, en erfaring der bekræftes af litteratur på området. Dette har udvalget fornemmet ved borgermøderne og dialogen med lokalsamfund i øvrigt, fx blev Vejrumbro oplevet som en landsby med en meget stor civilsamfundsstyrke. 
 
Civilsamfundsstyrke kan gøre forskellen mellem vækst og tilbagegang i en by og det kan derfor også være relevant at lade landsbyer med stor styrke dele ud af deres erfaringer i forhold til mindre stærke byer, udover at lade byer med samme karakteristika dele erfaringer. Derudover kan alene det at analysere på baggrund af temaet øge opmærksomheden på betydningen heraf og føre til handlinger.
 
Endelig har udvalget fået lavet en screening af kulturmiljøer som også skaber en del af grundlaget for at identificere grupper af byer fx med turistpotentialer. Den samlede screening er afleveret af arkitektskolen og vedlægges (bilag 1). Det foreslås at denne analyse inddrages i en større drøftelse af forskellige analyseelementer i sammenhæng.
 
I det vedlagte analysenotat (bilag 2) uddybes mulige analyseelementer i en mere nuanceret drøftelse af landsbyernes karakteristika og udviklingsmuligheder.
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Opdatering af de socioøkonomiske analyser vil kunne gennemføres omkring årsskiftet, idet nye data forventes modtaget inden udgangen af oktober og derefter skal behandles. Analysen vedr. geografiske data vil kunne gennemføres indenfor samme tidshorisont. Tidsrammen for gennemførelse af analysen af civilsamfundsstyrken vil afhænge af valget af metode.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet
Bilag

Sagsid.: 18/1542

Resume

I henhold til de af Byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd – herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste – skal Byrådet og udvalgene godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder.

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår,
 
1. at Landdistriktsudvalget tager stilling til mødelisten

Beslutning i Landdistriktsudvalget den 27-10-2020

Landdistriktsudvalget beslutter,
 
1. at mødeliste oktober 2020 godkendes.

Sagsfremstilling

Historik

 
 

Inddragelse og høring

Intet
 
 

Beskrivelse

 
Hvis Landdistriktsudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Intet
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens § 16, stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra Byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.
Bilag

Sagsid.: 20/1126

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at orienteringen og meddelelser tages til efterretning.

Beslutning i Landdistriktsudvalget den 27-10-2020

Landdistriktsudvalget tog orienteringen og meddelelserne til efterretning.
 
 
Landdistriktsudvalget blev orienteret om et evt. ønske om ændring i belægning på en sti i Mønsted, som udvalget umiddelbart var positiv overfor, hvis der er opbakning hertil i lokalsamfundet. Dette afklares nærmere med henblik på en beslutning fra udvalget om ændring i belægningen. 

Sagsfremstilling

KLs webinar: Landdistrikter under lup - seneste viden og forskning indenfor landdistrikter og regional udvikling
KL inviterer d. 15. december 2020 på formiddagswebinar omkring den seneste forskning og viden indenfor landdistriktsindsatser og regional udvikling. På webinaret vil en håndfuld forskere ganske kort præsentere de seneste resultater af deres forskning, hvorefter der vil være mulighed for korte spørgsmål.

 
Erhvervsministeriets årlige landdistriktskonference
Erhvervsministeren inviterer til den årlige landdistriktskonference, i år virtuelt den 16. november 2020 kl. 13-15.30. Der kræves ikke tilmelding. Landdistriktsudvalgets medlemmer har fået en kalenderinvitation med link (programmet er endnu ikke kendt), og arrangementet fremgår også af mødelisten.
 
Webinarer om og for landsbyklynger og andre interesserede
Sekretariatet for landsbyklynger afholder i den kommende tid en række gratis webinarer om og for landsbyklynger og andre interesserede i området. Tilbuddene er udsendt til de lokale kontaktpersoner – hvis udvalgets medlemmer er interesserede kan et link til tilmelding tilsendes.   
 
Emnerne er:
 • Perspektiver fra 24 landsbyklynger – 19.10.2020 kl. 19-20 – er afholdt
 
 • Hjælp til finansiering af drift, mindre projekter og aktiviteter – 05.11.2020 – 19-20.30
  - svarende til det arrangement Landdistriktsudvalget selv stod bag for lokale ildsjæle.  
 
 • Nye tværgående aktiviteter er god kommunikation – 23.11.2020 kl. 19-20
  Fokus på, hvordan landsbyklynger arbejder med aktiviteter, der styrker fællesskabet på tværs og som samtidig – fordi deltagerne taler om deres oplevelser – styrker kommunikationen i og omkring landsbyklyngen. Samspillet mellem landsbyklynge og det etablerede foreningsliv, de traditionelle foreninger og de mere moderne fællesskaber i tæt relation. At skabe et fælles billede, en fælles identitet hos borgerne, og dermed udnytter kvaliteter og forskellighed til at løfte opgaver som det traditionelle foreningsliv ikke løfter.
 
 • Unge i landsbyklynger 08.12.2020 kl. 19-20
  v. Lise Munksgaard og Lise Grønbæk, DGI, og unge fra ungeklyngen ’Flying Youth’ i Fuglebjerg
 
 • Få flere med 26.01.2020 om rekruttering af frivillige.

Sagsid.: 19/53626

Sagsfremstilling

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.
 
For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive elektronisk i Prepare ved at trykke på ”Godkend”.