You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

tirsdag den 24. november 2020 kl. 18:00

Mødested M5/rådhuset
Udvalg Landdistriktsudvalget
Mødedeltagere Elo Nielsen, Johannes Vesterby, Kurt Johansen, Martin Sanderhoff, Mette Nielsen, Peter Juhl
Fraværende Kim Dongsgaard
Bemærkninger

Sagsid.: 20/40606
Resume
Landdistriktsudvalget skal overordnet drøfte anvendelse og udmøntning af det budget 2021 der er afsat til ”Byfornyelse mindre byer”, ”Borgerdrevne lokale udviklingsplaner” og ”Pulje til områdefornyelse” (nedrivning, renovering og områdefornyelse). På grundlag af den overordnede drøftelse, skal der på et senere møde træffes beslutning om bl.a. puljestørrelse og ansøgningskriterier for de puljer, som udvalget vælger at oprette. Der skal dog disponeres beløb til den kommunale medfinansiering af den statslige ramme for Landsbyfornyelse (Pulje til områdefornyelse).
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at udvalget drøfter sagen med henblik på beslutning på kommende møde.
Beslutning i Landdistriktsudvalget den 24-11-2020
Landdistriktsudvalget drøftede sagen og fremhævede,
 
1. at der skal gives højest prioritet til byer, der har gennemført en proces vedr. lokale udviklingsplaner
 
2. at det er forventningen, at der er behov for flere midler til nedrivning
 
På baggrund af drøftelsen fremlægges et konkret bud på fordeling af midlerne på kommende møde.
Sagsfremstilling

Historik

Udvalget har årligt haft en indledende overordnet drøftelse af, til hvilke puljer budgettet skal fordeles. Denne drøftelse er efterfulgt af et eller flere dagsordenspunkter, hvor udvalget vedtager den endelige økonomiske fordeling til puljer, samt hvilke kriterier der skal være gældende for at søge de enkelte puljer.
 
 

Inddragelse og høring

Intet.
 
 

Beskrivelse

For 2021 er der i budgettet afsat 3.936.000 kr. til ”Byfornyelse, mindre byer” (015600). Beløbet kan fordeles til puljer indenfor byfornyelse, områdefornyelser, realisering af borgerdrevne lokale udviklingsplaner og kommunal medfinansiering af statslig beløb til Landsbyfornyelse (nedrivning/ renovering/ områdefornyelse).
 
Den kommunale medfinansiering til Landsbyfornyelse skal svare til minimum 40% af den statslige udmelding (forventes ca. 1. marts 2021 på ca. 1,4 mio. kr.). I budget 2021 er der afsat 2 mio. kr. til ”Puljen til områdefornyelse” (nedrivning, renovering og områdefornyelse) under forudsætning af en statslig medfinansiering på 1 mio. kr.
 
Udover budget til ”Byfornyelse, mindre byer”, er der for 2021 afsat 5 mio. kr. til ”Borgerdrevne lokale udviklingsplaner”.
 
Puljerne der blev udmeldt i 2020 var følgende:
 • Udviklingsplaner og andre mindre projekter
 • Støtte til vedligeholdelse af arealer
 • Samtænke byforskønnelse mindre byer
 • Landsbyfornyelse (renovering og nedrivning)
 
Puljen til ”Udviklingsplaner og andre mindre projekter 2020”, og de foregående års pulje til ”Byforskønnelse mindre byer”, har hvert år været populære, og der er modtaget ansøgninger for over de afsatte puljebeløb. Ansøgninger til puljen i 2020 var i grove træk ligeligt fordelt på ansøgninger fra byer med udviklingsplaner og byer uden udviklingsplaner. Det forventes, at antallet af byer med udviklingsplaner vil være større i 2021, og dermed også grundlag for et øget antal ansøgninger fra disse byer.
 
Puljen ”Støtte til vedligeholdelse af arealer” er hvert år udnyttet, og er en væsentlig løftestang for opbakning og støtte til de mange lokale initiativer til landsbypedeller, der er opstået de senere år.
 
De afsatte beløb til puljen til ”Samtænke byforskønnelse mindre byer” er disponeret til kommende projekter, primært i samarbejde med Energi Viborg. Projekterne har medført en række rekreative arealer omkring regnvandsbassiner til stor glæde for de respektive lokalområder.
 
Puljen til ”Landsbyfornyelse” (renovering, nedrivning og områdefornyelse) består dels af et udmeldt statslig tilskud og kommunal medfinansiering (fordeling 60/40). Der forventes i henhold til finansloven statsligt tilskud frem til og med 2022. Der skal ud af budgettet afsættes beløb, der kan matche det statslige tilskud, hvis den skal udnyttes.
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Intet
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet
Bilag

Sagsid.: 19/55132
Resume
Afslutning af anlægsprojekter på Landdistriktsudvalgets område, hvor udgifter/indtægter på de enkelte bevillinger beløber sig til 2 mio. kr. eller mere.
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår, at Landdistriktsudvalget indstiller til byrådet,
 
 1. at anlægsregnskaberne godkendes.
Beslutning i Landdistriktsudvalget den 24-11-2020
Landdistriktsudvalget besluttede at indstille til byrådet,
 
1. at anlægsregnskaberne godkendes.
Sagsfremstilling

Historik

Intet
 
 

Inddragelse og høring

Intet
 
 

Beskrivelse

I henhold til Viborg Kommunes principper for økonomistyring påhviler det de udvalg, der administrerer anlægsbevillinger, at udarbejde anlægsregnskab med tilhørende bemærkninger. For de anlægsprojekter, hvor bruttoudgifterne beløber sig til 2 mio. kr. eller mere, skal anlægsregnskaberne med bemærkninger godkendes særskilt af byrådet. Såfremt udgifterne beløber sig til under 2 mio. kr., kan regnskabet optages i årsregnskabet og godkendes sammen med dette.
 
Følgende anlæg under Landdistriktsudvalget er nu afsluttet.
 
 
Sted nr.
Anlægsprojekt
Bevilling
Forbrug
Afvigelse 
 
 
1.000 kr.
1.000 kr.
(+) merforbrug
 
 
 
 
(-) mindreforbrug
015206
Bycenter – Karup
Udgiftsbevilling
Indtægtsbevilling
 
6.074
-1.439
 
6.123
-1.438
 
49
1
015224
Områdefornyelse i Møldrup
Udgiftsbevilling
Indtægtsbevilling
 
8.379
-2.800
 
8.460
-2.800
 
81
0
015362
Pulje til landsbyfornyelse 2016
Udgiftsbevilling
Indtægtsbevilling
 
2.394
-1.536
 
2.036
-1.513
 
-358
23
035104
Byforskønnelse mindre byer 2015
Udgiftsbevilling
 
3.000
 
2.863
 
-137
035106
Byforskønnelse mindre byer 2017
Udgiftsbevilling
 
3.000
 
3.028
 
28
I alt
Afsluttede anlæg
Udgiftsbevillinger
Indtægtsbevillinger
 
22.847
-5.775
 
22.510
-5.751
 
-337
24
 
Forklaringer på afvigelser:
 
015206 Bycenter – Karup samt
015224 Områdefornyelse i Møldrup
Merforbruget skyldes hovedsageligt, at der er lavet procedure for opkrævning af administrationsbidrag. Dette var ikke med i budgetteringen oprindelig og ikke en del af de udgifter der er berettiget til statstilskud.
 
 
015362 Pulje til landsbyfornyelse 2016
Projektets samlet mindreforbrug på 335 t.kr. skyldes at ministeriet satte refusionsprocenten op på 70% frem for 60% i en periode.
 
035104 Byforskønnelse mindre byer 2015
Mindreforbruget skyldes delprojekter er blevet billigere en oprindelig budgetteret
 
035106 Byforskønnelse mindre byer 2017
Merforbruget skyldes at der er lavet procedure for opkrævning af administrationsbidrag. Dette var ikke med i budgetteringen oprindelig og ikke en del af de udgifter der er berettiget til statstilskud.
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Intet
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet

Sagsid.: 18/7458
Resume
Landdistriktsudvalget tillægger det stor vægt at afholde sine møder i landdistrikterne og være i dialog med borgerne. Der skal lægges en plan for 2021, som tager hensyn til covid-situationen. Planen vil være vejledende, da der netop vil skulle tages hensyn til udviklingen i covid-situationen og de muligheder, der er for at afvikle møder.
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at den geografiske placering af møderne i første kvartal 2021 fastlægges.
 
2. at udvalget drøfter afviklingsformen og indhold for møderne.
Beslutning i Landdistriktsudvalget den 24-11-2020
Landdistriktsudvalget besluttede,
 
1. at møderne i januar og februar 2021 tilstræbes afholdt efter den foreslåede plan.
Sagsfremstilling

Historik

Intet
 
 

Inddragelse og høring

Intet
 
 

Beskrivelse

Landdistriktsudvalget lægger vægt på at være i dialog med landdistrikterne. De steder, hvor udvalget har været, fremgår af bilag 1. I 2020 har den udadvendte aktivitet været mindre end tidligere år. Efter det første tema-borgermøde (om boliger i Sdr. Rind Forsamlingshus den 25. februar) og efterfølgende konferencen i Tange den 3. marts 2020 blev resten af forårets aktiviteter afholdt virtuelt og på Rådhuset som følge af covid-situationen. Efter opstart af udadvendte aktiviteter igen med borgermøde i Hjarbæk 15. september 2020 har covid-situationen igen vanskeliggjort borgermøder, uanset om det er de, der tager udgangspunkt i en enkelt by eller tema-borgermøder, som udvalget netop nåede at gøre sig erfaringer med.  
 
I lyset af, at corona-virus sandsynligvis vil lægge begrænsninger på mødeformer et godt stykke tid endnu, skal udvalgets fortsatte arbejdsform med tæt kontakt med landdistrikterne have nye former.
 
Følgende elementer kan indgå heri:
 • Møderne afholdes i forsamlingshuse i kommunen, uden deltagelse af borgere. Det giver alligevel et indblik i landsbyen og de mange former, som forsamlingshuse har. Stederne udvælges ud fra listen med de der inviterede udvalget i forlængelse af konferencen; Finderup, Sparkær, Kvorning, Mammen og Mønsted.
 • Som ovenstående, men hvor en formand og evt. næstformand fra en borgerforening inviteres til at deltage og give sit perspektiv på udvikling og udfordringer i byen.
 • Møder hvor borgerne kan tilmelde sig og deltage på teams, hvor det enkelte udvalgsmedlem får et grupperum. Altså det traditionelle borgermøde online, en form som udvalget tidligere har ønsket skulle fylde mindre, men hvor den virtuelle form måske kan tilføre det noget nyt? De traditionelle borgermøde kan i sin virtuelle form også blande borgere fra forskellige byer og dermed måske give diskussioner, som handler om udvikling og vilkår generelt i landdistrikterne, ikke i den enkelte by. Samtidig kan byer måske inspirere hinanden. Formen vil kræve tilmelding. Udvalget vil være placeret på rådhuset.   
 • Tema-møde om sammenhænge mellem detail, turisme og civilsamfund. Et sådant møde blev allerede planlagt i samspil med Vi Er Viborg i foråret. Mødet kan afvikles som et teams-møde, hvor medlemmer af Viborg-Egnens Handelsråd deltager. Evt. samles en mindre gruppe, op til 10, i hver by. Medlemsbyerne i landdistrikterne er Frederiks, Karup, Stoholm, Skals, Klejtrup, Møldrup og Rødkærsbro. Udvalget selv sidder på Rådhuset. Et sådant møde vil indeholde det planlagte oplæg fra Vi Er Viborg og fra Karup-Kølvrå Byforum, med udgangspunkt i erfaringerne med at danne et byforum. Et senere tema-borgermøde kan handle om finansiering.
 • Virtuelle borgermøder, i plenum. I den kommende tid arbejdes med disse muligheder, med udgangspunkt i det tekniske område. Denne mødeform kan evt. bruges, hvis udvalget vil præsentere fx analyser og diskutere disse med borgerne. 
 
De virtuelle mødetyper kræver udstyr, både hos de eksterne deltagere og på udvalgets base, som af forskellige praktiske og ressourcemæssige årsager vil være rådhuset. Udgangspunktet vil desuden være tilmelding.
 
På baggrund heraf kunne en mulig mødeplan for de første møder i 2021 være, hvor det prioriteres at komme til byer, som udvalget ikke tidligere har besøgt:
 
Møde:
Indhold:
5. januar 2021
Mødet afholdes i Finderup Kulturhus. Evt. med deltagelse af formand
26. januar 2021
Viborg Rådhus. Mødet afkortet til kl. 15-17 pga. efterfølgende aktivitet
23. februar 2021
Tema-møde med Viborg Egnens Handelsråd m.fl.
2. marts 2021
Konference på Verdenskortet i Klejtrup/virtuelt/i forsamlingshuse
23. marts 2021
Mødet afholdes i Kvorning – form af hænger af covid
27. april 2021
Mødet afholdes i Mammen – form afhænger af covid
 
Herefter ventes større møder, enten live eller virtuelt, afholdt, fx med præsentation og drøftelser af analyser. Planen vil naturligvis skulle tilpasses udvikling i retningslinjer og covid-situationen, uanset om denne er positiv eller negativ.
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Intet
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet
Bilag

Sagsid.: 20/43187
Resume
Den 16. november 2020 gik ny hjemmeside for Viborg Kommune i luften. I anledning af skift til ny platform for Viborg.dk og Landdistriktsudvalgets drøftelser omkring kommunikation til og med landdistrikter, er siderne VIborger.dk samt Byer og Landsbyer gentænkt.
 
Borgerguide Susanne Bendtsen præsenterer de nye sider.
Indstilling
Direktøren for Kultur og Udvikling indstiller
 
1. at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Landdistriktsudvalget den 24-11-2020
Landdistriktsudvalget tog orienteringen til efterretning og bemærkede, at det er en væsentlig forbedring af præsentationen af mindre byer og landsbyer.
Sagsfremstilling

Historik

 
I denne drøftelse indgik muligheden for at gentænke VIborger.dk, herunder siden Byer og Landsbyer. Første skridt var en ændret navngivning fra Viborger til VIborger, men nu er siderne gennemgribende ændret.
 
 

Inddragelse og høring

I relanceringen af Byer og Landsbyer indeholder siderne for de enkelte byer, så vidt muligt, kun information som vedrører den specifikke by. Denne tilgang har borgere, der har deltaget i forskellige møder/kurser omkring kommunikation, ytret ønske om. Byerne har også haft mulighed for selv at lave en beskrivelse af byen, der indgår på siden. Byerne opfordres også til at besøge den nye side, dels for at øge kendskabet til side, og dels for at kvalificere den yderligere.
 
 

Beskrivelse

 
I store træk indeholder VIborger.dk de samme informationer som tidligere, men opsætningen er ændret og er mere overskuelig og brugerrettet. Samtidig er der større visuel fokus på aktuelle ting, som er relevant for landdistrikterne.
 
Siden Byer og Landsbyer ligger nu under menupunktet Om Kommunen, hvor den tidligere lå under VIborger. Dette gør siden mere synlig, også for potentielle tilflyttere, ligesom der kobles til og fra tilflyttersiden og siden med grundsalg. På Byer og Landsbyer præsenteres hele kommunen og de enkelte byer, som noget nyt, på et GIS-kort. Kortet viser hvilke faciliteter og kommunale services, der findes i den enkelte by, og man kan klikke sig ind på dem for mere information. Centralt er fortsat linket til byens egen hjemmeside, for det er her potentielle borgere bedst møder byen virtuelt.
 
Formålet med den nye udgave af Byer og Landsbyer er at skabe en platform for præsentation af og information om de enkelte byer i kommunen, som bidrager til anerkendelse og synlighed af byerne. Når man besøger en side for en by, skal man opleve at blive præsenteret for relevant information, idet alle sider er specifikke og unikke i deres indhold. Eksisterende borgere i en by, skal kunne genkende byen – og potentielt øge deres kendskab til egen by; eksempelvis gennem en byskitse eller anden plan for byen. Potentielle tilflyttere skal opleve at blive præsenteret for relevant information på flere niveauer bl.a. kommunale planer og byggegrunde, faciliteter og services i byen samt link til byens egen hjemmeside, gennem hvilken de kommer tættest på borgerne i den specifikke by. Der linkes desuden til byggegrunde og tilflyttersiden på alle sider.
 
 
Indholdet på de enkelte sider for byerne er dermed, så vidt muligt, opbygget på samme måde:
 
 • Foto i toppen fra byen
 • Tekst med præsentation af byen
 • Link til byens egen hjemmeside, hvis der findes en
 • GIS-kort med faciliteter og services
 • Demografisk data om byen (alder)
 • Links til information vedrørende den specifikke by: link til lokale udviklingsplaner, byskitser, områdefornyelse, seværdigheder i naturen omkring.
 • Link til VIborger.dk og Tilflytter-siden
 • Link til byggegrunde i byen, hvis nogen
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Intet
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet

Sagsid.: 18/1542
Resume
I henhold til de af Byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd – herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste – skal Byrådet og udvalgene godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder.
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår,
 
1. at Landdistriktsudvalget tager stilling til mødelisten
Beslutning i Landdistriktsudvalget den 24-11-2020
Landdistriktsudvalget beslutter,
 
1. at mødeliste november 2020 godkendes. Der indsættes evt. et kort ekstraordinært møde forud for byrådsmødet den 16. december 2020.
Sagsfremstilling

Historik

Byrådet vedtog i møde 17. december 2014, link til byrådets møde den 17. december 2014, sag 6, et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.
 
 

Inddragelse og høring

Intet
 
 

Beskrivelse

Mødelisten (bilag 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
Hvis Landdistriktsudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Intet
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens § 16, stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra Byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.
Bilag

Sagsid.: 20/1126
Indstilling

 

Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Landdistriktsudvalget den 24-11-2020
Landdistriktsudvalget tog orienteringen og meddelelserne til efterretning.
 
Der blev desuden informeret indledningsvist om indbydelse til folkemøde og et projekt i Fly, ligesom muligheden for synliggørelse af landsbyerne i forbindelse med Danmarksindsamlingen blev berørt.
 
Behovet for at udsende et brev til forsamlingshusene i forlængelse af covid-situationen blev også vendt.
Sagsfremstilling

Regeringens årlige regional – og landdistriktspolitisk redegørelse

Den årlige redegørelse er kommet og er vedlagt. I pressemeddelelsen i forbindelse med udsendelsen peger erhvervsministeren særligt på, at det skal være det lettere for danskerne at låne til et hus eller en virksomhed på landet, jf. udvalgets drøftelser heraf.
 
Redegørelsen beskriver udviklingen indenfor en række temaer og nævner derudover regeringens initiativer på området. Bl.a. vil boligministeren i december 2020 komme med en analyse af, hvordan en positiv udvikling på boligmarkedet i landdistrikterne og mindre byer sikres, særligt med henblik på tilpasning af boligforsyningen. På boligområdet fremhæves desuden et lovforslag fra oktober 2020, der skal forhindre udlejning af ubeboelige boliger.
 
Danmarksindsamlingen 2021
Danmarksindsamlingen 2021 foregår fra Tinghallen. Det kan overvejes om dette kan bruges til også at synliggøre landsbyerne i kommunen.
 
Virtuelt kursus i at søge fonde
Bilag