You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat (Ekstraordinært møde)

onsdag den 16. december 2020 kl. 16:15

Mødested Teams-møde
Udvalg Landdistriktsudvalget
Mødedeltagere Elo Nielsen, Johannes Vesterby, Kim Dongsgaard, Kurt Johansen, Martin Sanderhoff, Mette Nielsen, Peter Juhl
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 20/46782
Resume
Danmarks Indsamling afvikles i 2021 i Viborg, i Tinghallen den 6. februar 2021. Sagen vedrører muligheden for at inddrage landdistrikterne heri for at sikre synlighed for disse, men måske vigtigst muligheden for at understøtte fællesskab, også i en corona-tid.
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at sagen drøftes og der træffes beslutning om evt. indsats.
Beslutning i Landdistriktsudvalget den 16-12-2020
Landdistriktsudvalget besluttede,
 
1. at opfordre landsbyerne til at deltage for at styrke fællesskabet og skabe opmærksomhed om landsbyerne
 
2. at give et bidrag på maksimalt 20 kr. pr. deltager i en senere fællesspisning i de deltagende byer.
Sagsfremstilling

Historik

Intet
 
 

Inddragelse og høring

Landsbyerne indgår naturligt i indsatsen.
 
 

Beskrivelse

I forbindelse med genåbning af det nye Tinghallen og Paletten er det lykkedes at trække et af de helt store nationale tv-shows til: 5 timers direkte tv, kendte kunstnere og medvirkende og 1½ mio. seere.
 
Danmarks Indsamling i Viborg kan bruges til at skabe opmærksomhed om Viborg kommunes landdistrikter og ikke mindst danne ramme om et fælles projekt i landsbyerne. Landsbyerne er ofte stærke fællesskaber, men også fællesskaber som i denne tid med corona kan mangle noget at samles om. Danmarks Indsamling kan tilbyde denne ramme.
 
Understøttelse af fællesskab er også baggrunden for præmien, en præmie der i virkeligheden er relevant, uanset om der er indsamling eller ej. Landdistriktsudvalget har på forskellig vis fokus på at understøtte og genstarte de lokale fællesskaber fx i form af underholdning af til alternative byfester. Fx kan alle, der deltager i den lokale dyst om at samle ind til Danmarks Indsamling, få et tilskud pr. deltager i en efterfølgende fællesspisning, til lokalt indkøb af mad.
 
Der udsendes en opfordring til landsbyerne om at deltage under overskriften Danmarks Indsamling – Goes Local. Henvendelsen tager udgangspunkt i fællesskab: Sidder I også med følelsen af, at nu må der altså gerne snart ske noget? Vi trænger til at være fælles om noget – vi trænger til at gøre noget SAMMEN igen!
I februar 2021 afholdes Danmarks Indsamling i Viborg, en oplagt mulighed for jer som lokalområde til at sætte fællesskabet i jeres landsby på dagsordenen og yde en fælles indsats SAMMEN i den gode sags tjeneste.
 
Landsbyerne opfordres til at dele deres gode ideer for at finde den supergode originale ide, der måske skaber mulighed for omtale i medierne.
 
Med opfordringen udsendes også et lille inspirationskatalog med ideer fx:
-         En mindre gruppe børn går rundt og synger ved dørene/på afstand og modtager så mobilepay-betaling for indsatsen
-         Der laves tegninger og lokale kunstværker som udstilles fx forsamlingshusets vinduer og sælges, fx til højestbydende eller fast pris
-         Lokale virksomheder sponsorerer forskellige former for indsats fx oprydning i et lokalt grønt område, 1 kr. for hver forlæns salto eller lignende
-         Drive in-banko
-         Take away (mod betaling) i stedet for fællesspisning eller en nytårskur, hvor alle får kransekage og bobler (indkøbt lokalt).
-         Der laves goodie bags fx med småkagedej, hobbyartikler eller lignende som sælges til en god pris – og måske sysler alle i landsbyen samtidig med aktiviteterne?
-         Streamede foredrag mod betaling, måske har I en rigtig god lokal historiefortæller?
-         Osv
 
Det vides ikke, i hvor høj grad initiativet vil give mulighed for synlighed for landsbyerne, så initiativet skal også være båret af et ønske om at deltage i indsamlingen og have dette fælles projekt.
 
Det er DR, der beslutter hvilke lokale indsamlingsaktiviteter, der kommer med som historier under selve showet, og hvem der skal fx overrække donationer. Muligheden for landsbyerne vil naturligvis også afhænge af opbakningen og de gode, originale indsamlingsideer, der kommer.
 
Udover DR sætter også P3, P4 og Aftenshowet spot på indsamlingen op til showet ligesom vores lokale medier vil følge indsamlingen generelt, så der er flere muligheder for synlighed for landsbyerne.
 
Landsbyerne vil kunne få hvert deres mobilepay-nummer og dermed kunne følge med i indsamlingen hos sig selv - og andre landsbyer. Derved indgår et vist konkurrenceelement. Listen vil fremgå på Danmarks Indsamlingens fælles hjemmeside og derfor i sig selv kunne give synlighed.
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Intet
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Midlerne kan tages fra Landdistriktsudvalgets dispositionssum. Det er svært at beregne beløbet, da tilslutningen fra landsbyerne ikke er kendt, men hvis der bliver rigtig mange deltagere i de efterfølgende fællesspisninger. Til sammenligning deltager 20 byer i lokaldysten.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet

Sagsid.: 20/46746
Resume
Fly Borgerforening søger om midler til rådgivning, der kan sikre, at Fly Eventyrhave kan realiseres på bedst mulig vis.
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at ansøgningen imødekommes med et tilskud på 20.000 kr.
 
2. at tilskuddet finansieres af udvalgets dispositionssum.
Beslutning i Landdistriktsudvalget den 16-12-2020
Landdistriktsudvalget besluttede,
 
1. at ansøgningen imødekommes med et tilskud på 20.000 kr.
 
2. at tilskuddet finansieres af udvalgets dispositionssum.
Sagsfremstilling

Historik

Intet
 
 

Inddragelse og høring

Intet
 
 

Beskrivelse

Fly Borgerforening har fået 600.000 kroner i støtte fra Nordea-fondens pulje ”Flere ud i det fri” til at etablere Fly Eventyrhave på et 5.000 m2 stort eng-område i det syd-vestlige Fly. Foreningen har brugsretten til det kommunale areal.
I forbindelse med ansøgningen til Nordea-fonden har borgerforeningen ikke været opmærksom på omfanget af udgifter til rådgivere m.v., hvis der skal opnås det fulde udbytte af de af Nordea-fonden tildelte midler.
Budgettet til nødvendig konsulent og rådgivningsbistand m.v. er, jf. vedlagte ansøgning:
 
Dirtbuilders (konsulent):
         16.000 kr.
ArkPlan (landskabsarkitekt):
30.000 kr.
Skiltning m.v.:                           
  9.000 kr.
I alt
55.000 kr.
 
Heraf har Fly allerede 15.000 kr., der resterer således 40.000 kr. Kultur-og Fritidsudvalget har tilkendegivet at ville bevilge de 20.000kr.
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Intet
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Midlerne kan tages fra Landdistriktsudvalgets dispositionssum.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Ansøger er i gang med at søge byggetilladelser m.v.
Bilag

Sagsid.: 18/7458
Resume
Landdistrikternes Fællesråd har en stand på Folkemødet på Bornholm for at styrke opmærksomheden om landdistrikternes udviklingsvilkår og muligheder. Medlemskommunerne er inviteret til at være en del heraf.
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at Landdistriktsudvalget træffer beslutning om (omfanget af) deltagelse i Folkemødet 2021,
 
2. at Landdistriktsudvalget fastlægger bud på tematikker, der ønskes rejst, hvis udvalget ønsker at deltage.
Beslutning i Landdistriktsudvalget den 16-12-2020
Landdistriktsudvalget besluttede,
 
1. at give en forhåndstilkendegivelse om deltagelse, hvis et tema bliver finansiering. Evt. fysisk deltagelse vil som udgangspunkt være formand og næstformand.
Sagsfremstilling

Historik

I forhold til Folkemødet i 2019 besluttede Landdistriktsudvalget ikke at prioritere at deltage med en stand, link til mødet den 27. november 2018, sag 11. Invitationen til deltagelse i 2020 blev efter modtagelsen udsendt til udvalgets medlemmer på mail, og der var positive, foreløbige tilkendegivelser herpå. Imidlertid blev den endelige beslutning ikke at deltage, link til mødet den 28. januar 2020, sag 2.
 
 

Inddragelse og høring

Intet
 
 

Beskrivelse

Der er modtaget en invitation fra Landdistrikternes Fællesråd til at deltage i folkemødet 2021, bilag 1. Mødet er fastsat til uge 24, fra torsdag den 17. juni til og med lørdag den 19. juni 2021.
 
Afviklingen af folkemødet 2021 er ganske usikker, der bedes om tålmodighed frem til 1. marts 2021, hvor der vil blive taget endelig stilling – se evt. mere på folkemødets egen hjemmeside. Hvis mødet gennemføres, vil det være i reduceret form.
 
KL har den 26. november 2020 meldt ud, at med den store usikkerhed der er om corona-situationen, er det besluttet ikke at deltage i 2021, bl.a. for ikke at binde ressourcer i planlægningen.
 
Deltagelse på Folkemødet sammen med Landdistrikternes Fællesråd tænkes ligesom tidligere år at kunne ske på forskellige niveauer, bl.a. afhængig af hvor stor en forberedende indsats man har lyst til at indgå i. Planlægningen opstartes med et møde 6. januar 2021 (for praktikere).
 
Tematikker rejst i Landdistrikternes Fællesråds telt i 2019 og 2018 har bl.a. været udflytning af statslige arbejdspladser, uddannelser i hele landet, forskellige emner indenfor demokrati/folkemøder, ny teknologis betydning for landdistrikterne, andelsbevægelsen 2.0 og lånefinansiering. Blandt emner som Landdistriktsudvalget har drøftet, som ikke har været tydelige i programmerne disse år, er erhverv/handel, mødesteder, mobilitet og landdistrikternes særlige ”evne” til at skabe engagement, fællesskab og frivillig indsats og derved reducere ensomhed etc., lige som landspolitiske emner som lånefinansiering givetvis kan tages op igen.
 
Deltagelsen kan ske i form af (jf. den vedlagte invitation):
 
  • Afholdelse af egne debatter: De deltagende kommuner har én debattid á 45 minutter til rådighed. Det er muligt for deltagerne at gå sammen om større arrangementer.
     
  • Deltagelse i topmøder: Hver dag under Folkemødet vil der blive organiseret et tematiseret topmøde for de deltagende kommuners borgmestre/udvalgsformænd.
 
  • Afholdelse af fælles netværksarrangementer: Der afholdes 2 netværksarrangementer i forbindelse med Folkemødet, hvor de deltagende kommuner kan invitere samarbejdspartnere med.
 
  • Synliggørelse før, under og efter Folkemødet: Presseomtale af de deltagende kommuner, debatterne og topmøderne. Partnernes logo profileres på standen. Landdistrikternes Fællesråd koordinerer pressearbejdet, live-tweeter og udarbejder fælles pressemeddelelser. Derudover leverer fællesrådet skabeloner til pressehistorier, som kan udsendes Via Ritzau uden beregning.
 
Den samlede pris for deltagelse i Landdistrikternes Fællesråd stand til Folkemødet på Bornholm er 30.000 kr. ekskl. moms pr. kommune. Dertil kommer rejse og opholdsudgifter for de deltagende udvalgsmedlemmer. I 2017 var gennemsnitsprisen herfor ca. 6.000 kr. pr. deltager i KLs delegation. Hvad et reduceret folkemøde vil betyde for adgang til overnatning, priser m.v. er svært at forudse, og der vil ikke blive lavet praktiske aftaler inden gennemførelsen er sikret.
 
Deltagende kommuner tidligere år har været Lolland, Guldborgsund, Nordfyn, Haderslev, Sønderborg, Slagelse, Vordingborg, Langeland og Syddjurs.
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Landdistrikternes Fællesråd afholder opstartsmøde 6. januar 2021.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Udgifterne kan tages fra Landdistriktsudvalgets dispositionssum.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag