You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

tirsdag den 5. januar 2021 kl. 18:00

Mødested Teams-møde
Udvalg Landdistriktsudvalget
Mødedeltagere Elo Nielsen, Johannes Vesterby, Kim Dongsgaard, Kurt Johansen, Martin Sanderhoff, Mette Nielsen, Peter Juhl
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 19/3420
Resume
Byrådet skal godkende programmet for Realiseringsplan Mønsted. Herefter skal programmet indsendes til orientering i Transport- og Boligministeriet med Byrådets beslutning om at gennemføre programmet. Ministeriet har herefter 14 dage til at komme med bemærkninger til planen.
 
Der skal frigives midler til at kunne gennemføre projektering og anlæg i henhold til programmet for Realiseringsplan Mønsted.
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår, at Landdistriktsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at programmet for Realiseringsplan i Mønsted med tilhørende finansieringsplan godkendes
 
2. at anlægsudgiftsbevillingen til kontoen navngivet ”Områdefornyelse Mønsted” forhøjes med 2.500.000 kr. med rådighedsbeløb som anført i tabel 1, til gennemførelse af realiseringsplan Mønsted
 
3. at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 1.347.000 kr. til kontoen navngivet ”Områdefornyelse Mønsted” med rådighedsbeløb som anført i tabel 1, til gennemførelse af realiseringsplan Mønsted
 
4. at rådighedsbeløbet i 2021 på 200.000 kr. finansieres af det afsatte beløb på kontoen til projektet
 
5. at det overskydende budget til projektet i 2021 på 775.000 kr. (se tabel 1) tillægges kontoen ”Byfornyelse, mindre byer” og
 
6. at beløbene i budgetårene 2022-2024 indarbejdes i den kommende budgetlægning, jf. tabel 1
Beslutning i Landdistriktsudvalget den 05-01-2021
Landdistriktsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at programmet for Realiseringsplan i Mønsted med tilhørende finansieringsplan godkendes
 
2. at anlægsudgiftsbevillingen til kontoen navngivet ”Områdefornyelse Mønsted” forhøjes med 2.500.000 kr. med rådighedsbeløb som anført i tabel 1, til gennemførelse af realiseringsplan Mønsted
 
3. at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 1.347.000 kr. til kontoen navngivet ”Områdefornyelse Mønsted” med rådighedsbeløb som anført i tabel 1, til gennemførelse af realiseringsplan Mønsted
 
4. at rådighedsbeløbet i 2021 på 200.000 kr. finansieres af det afsatte beløb på kontoen til projektet
 
5. at det overskydende budget til projektet i 2021 på 775.000 kr. (se tabel 1) tillægges kontoen ”Byfornyelse, mindre byer” og
 
6. at beløbene i budgetårene 2022-2024 indarbejdes i den kommende budgetlægning, jf. tabel 1
Sagsfremstilling
Historik
Byrådet besluttede på sit møde den 20. marts 2019 (link til sag nr. 4 i byrådet 20. marts 2019), at der skal udarbejdes program for realiseringsplan Mønsted inden for en budgetramme på 3.000.000 kr.
 
På samme møde bevilligede Byrådet 500.000 kr. ud af den samlede budgetramme til udarbejdelse af program for realiseringsplan i Frederiks.
 
På mødet (link til sag nr. 1 i Landdistriktsudvalget 17. september 2019) vedtog Landdistriktsudvalget at anvende 1.346.820 kr. af den udmeldte statslige ramme til Landsbyfornyelse 2019 som statslig medfinansiering af Realiseringsplan Mønsted.
 

Inddragelse og høring

Med udgangspunkt i Byfornyelsesloven og forslag til den Lokale Udviklingsplan er der, i samarbejde med borgerne i Mønsted og en lokalforankret følgegruppe, udarbejdet et program for gennemførelse af realiseringsplanen i Mønsted. Programmet, der er vedlagt som bilag 1, er præsenteret for borgerne i Mønsted ved to Coronavenlige borgermøder den 21. oktober 2020 og anbefales af følgegruppen.
 
Følgegruppen for realiseringsplanen vil løbende blive inddraget i skitseprojekteringen, og når der foreligger et endeligt hovedprojekt, vil det på et borgermøde blive præsenteret for borgerne i Mønsted.
 
 
 

Beskrivelse

Dette program udpeger en række samlende og relevante nedslag, som ønskes realiseret med de 3 millioner kr., der er afsat til realiseringsplanen.
 
Realiseringsplanen peger blandt andet på etableringen af ”mønSTEDER”, som nye mødesteder i form af mindre byrum og pladser, som Mønsted ikke har i dag. Dette skal give et kvalitetsløft til byen. Derudover vil ”trædesten” og ”ledetråde” udpege historiske områder omkring 5. maj stenen og Femvejskrydset, fremhæve naturen gennem en synliggørelse af bækken og markere bymidten gennem et kvalitetsløft af byens overflader.
 
For at opfylde denne målsætning har programmet tre overordnede indsatsområder, som kan ses i vedhæftet program.
 
I programmet er der angivet budget-, tids- og handlingsplan. Af programmet fremgår, at borgerne i Mønsted, udover finansieringsplanen, forventer at igangsætte supplerende initiativer finansieret af andre puljer inden for byfornyelsesområdet, som f.eks. puljen til Landsbyfornyelse, samt søgning af diverse fonde.
 
Fra den udmeldte statslige byfornyelsesramme for 2019 anvendes 1.346.820 kr. som medfinansiering af Realiseringsplan Mønsted.
 
Der søges frigivelse af budget i henhold til udarbejdet program i vedhæftede bilag 1, jf. nedenstående tabel. Der er på Byrådsmødet den 20. marts 2019 (link til sag nr. 4 i byrådet 20. marts 2019), frigivet 500 t.kr. til programudarbejdelse i 2020, hvorfor det alene er resten, der søges frigivet. På nuværende kan det konstateres, at der alene anvendes ca. 150 t.kr. af de allerede bevilliget i 2020, hvorfor det forventes, at der overføres 350 t.kr. til 2021.
 
Tabel 1 viser hvilke beløb, der søges til projektet som henholdsvis udgifts- og indtægtsbevillinger samt fordeling i år sat op imod afsat budget.
 
Ændringerne i forhold til oprindelig buget skyldes, at anlæg starter i 2021.
 
Tabel 1 (i tusind kr.)
 
 
2020
2021
2022
2023
2024
I alt
Udgiftsbevilling
 
200
750
1.550
 
2.500
Indtægtsbevilling
 
 
 
 
-1.347
-1.347
 
 
 
 
 
 
 
Afsat budget
1.000
975
488
 
 
2.463
 
 
 
 
 
 
 
Manglende finansiering (hvis -)
1.000
775
-262
-1.550
1.347
1.309*
*beløbet tillægges ”byfornyelse mindre byer” i det enkelte år.
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

I forbindelse med Byfornyelsesloven er det et krav, at realiseringsplanen skal gennemføres inden for 5 år fra Byrådets godkendelse. Realiseringsplanen i Mønsted har man valgt at udføre på 3 år for at få en hurtigere afvikling. Udførelsen koordineres med Energi Viborg, der skal udføre kloakseparering i Mønsted forventeligt ultimo 2022-2023.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet

 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Gennemførelsen af visse initiativer kræver godkendelse fra lodsejere, der i forbindelse med programmet er inddraget og orienteret.
 
Endelig vil det for visse initiativer være nødvendigt med afklaring af juridiske, planmæssige og myndighedsgodkendelser.
 
Bilag

Sagsid.: 18/50130
Resume
Der er udarbejdet et program for landdistriktskonferencen 2021, som kan gennemføres også i den nuværende corona-situation, med et forsamlingsforbud på 10 personer, altså en virtuel konference. Temaet for konferencen er i år, som for Årets Lokalområde, Fællesskab, frivillighed og sundhed.
 
Tema og indhold kan evt. ændres som følge af ministerdeltagelse.
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at der igangsættes planlægning af en konference indenfor rammerne af et forsamlingsforbud på 10
 
Hvis det besluttes at sigte efter gennemførelse af en konference, indstiller direktøren for Kultur & Udvikling,
 
2. at der tages stilling til hvem der skal holde fælles oplæg,
 
3. at der tages stilling til, hvem der skal deltage i panel
 
4. at der tages stilling til temaer for gruppedrøftelser (hvis der gennemføres med grupper)
Beslutning i Landdistriktsudvalget den 05-01-2021
Landdistriktsudvalget beslutter,
 
1. at konferencen udskydes til maj 2021 indenfor de samme rammer.
Sagsfremstilling

Historik

Landdistriktsudvalget fastlagde rammer for konferencen i oktober, link til sag 6 i landdistriktsudvalgets møde den 27. oktober 2020, geografisk placering på Verdenskortet og et ønske om at invitere andre udvalgsformænd, ud fra konferencens tema. 
 
 

Inddragelse og høring

Planerne er drøftet med formanden for VibLand, som ved dialog på seneste bestyrelsesmøde desuden har bidraget til temaer for gruppedrøftelserne.
 
 

Beskrivelse

Den overordnede melding fra såvel Landdistriktsudvalget som VibLand har været, at årets konference skal have fokus på erfaringsudveksling lokalt og dialog, mellem de lokale ildsjæle og mellem ildsjæle og politikere. Derfor blev det også besluttet at invitere formændene for henholdsvis Kultur- og Fritidsudvalget (fællesskab og frivillighed) og Social. og Sundhedsudvalget (fællesskab og sundhed). Begge formænd har sagt ja til at deltage.
 
Derudover var ønsket, at der skal være god tid til spisning, som organiseres efter emner, man gerne vil drøfte (vælges på forhånd, ved tilmelding) med politikere og bestyrelsesmedlemmer som ”bordformænd”.  Fælles oplæg skal primært være fra lokale. Endelig er fremhævet at ildsjæleprisen igen et vigtigt element
 
Det vedlagte program (bilag 1) er udarbejdet, så der kan gennemføres en konference indenfor rammerne af de nuværende corona-restriktioner, ved opdeling i mindre grupper i forsamlingshuse, som deltager i de fælles elementer via teams. En gennemførelse indenfor disse rammer kan samtidig være inspiration til, hvordan forskellige former for kultur, foredrag m.v. forholdsvist nemt kan komme ud i de enkelte forsamlingshuse, ligesom enkelte forsamlingshuse i dag streamer foredrag fra Aarhus Universitet.
 
Programmet vil blive tilpasset evt. ministerdeltagelse.
 
 

Alternativer

Udvalget kan vælge at aflyse konferencen 2021 i lyset af corona-situationen.
 
Udvalget kan vælge at gennemføre en konference med kun de fælles dele, hvor den enkelte deltager sidder for sig selv (evt. samles nogle stykker, men det reguleres og understøttes ikke af udvalget). Ved denne model er (dele af) udvalget og oplægsholdere samlet på rådhuset.
 
 

Tidsperspektiv

Konkrete leje-aftaler med forsamlingshuse og øvrig praktik fordrer, at konkret planlægning snart igangsættes.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Udgifterne til konferencen (leje af forsamlingshuse, mad m.v.) tages som tidligere år fra udvalgets såkaldte dispositionssum – de økonomiske midler, som udvalget råder over til støtte af forskellige projekter i løbet af året.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet
Bilag

Sagsid.: 18/50118
Resume
Byrådet har anmodet fagudvalgene om at drøfte opfølgningen på Sammenhængsmodellens mål og senest den 8. januar 2021, at melde tilbage til Byrådet, hvilke målsætninger i Sammenhængsmodellen man særligt i 2021 vil prioritere. På den baggrund skal udvalget drøfte, hvilke mål man vil prioritere i det kommende år.
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at udvalget drøfter, hvordan de forskellige mål kan understøttes yderligere, og
 
2. at udvalget - med henblik på tilbagemelding til Byrådet - drøfter, hvilke mål i Sammenhængsmodellen udvalget særligt vil prioritere i 2021 samt hvilke udvalg, der eventuelt ønskes samarbejde med.
Beslutning i Landdistriktsudvalget den 05-01-2021
Landdistriktsudvalget vil i 2021 sætte særligt fokus på målene nedenfor:
 
Udvalgt mål
Bemærkning
Relevante samarbejdsudvalg
Vi ønsker vækst i alle lokalsamfund over 200 indbyggere
(serviceniveau, markedsføring af områder, bæredygtige boliger og lokalområder, adgang til lånefinansiering m.v.)
Bl.a. proaktiv indsats i pilotprojekter indenfor bosætning og andre boligformer
i samarbejde med lokalsamfund
Teknisk Udvalg
Økonomi- og Erhvervsudvalg
Børne- og Ungdomsudvalget
 
Vi ønsker at øge omfanget af frivillighed
 
Kultur- og Fritid
Teknisk Udvalg
Ældre og Aktivitet
Social- og Sundhed
Evt. øvrige
Infrastrukturen….internt i kommunen forbedres
Nytænke kollektiv trafik og transportformer fx elcykler
 
(Cykel)stier
Teknisk Udvalg
 
Derudover vil udvalget i sit øvrige arbejde prioritere ud fra modellen og fx lade miljøhensyn indgå ved prioritering af midler til projekter og tema-sætte målene i dialogen med lokalsamfundene.
 
Ud fra drøftelsen vil der blive udarbejdet et opdateret papir med konkretisering af fremtidige indsatser.
Sagsfremstilling

Historik

 
Byrådet besluttede blandt andet, at opfølgningen på målene skulle sendes videre til fagudvalgene med henblik på drøftelse af, hvordan de forskellige mål kan understøttes yderligere. Herudover blev fagudvalgene anmodet om, senest den 8. januar 2021, at melde tilbage til byrådet, hvilke målsætninger man særligt i 2021 vil prioritere.
 
 

Inddragelse og høring

Intet
 
 

Beskrivelse

Borgerundersøgelsens dataindsamling fandt sted fra den 8. til den 23. september 2020 og havde en pæn svarprocent på 44 %. Resultaterne fremgår af rapporten i bilag nr. 4.
 
Med resultaterne fra borgerundersøgelsen er der nu resultater for ”år 1”, som kan sammenlignes med den baseline, der blev fastlagt i 2019. Den samlede opfølgning fremgår af bilag nr. 5.
 
Af resultaterne fra borgermålingen og opfølgningen på alle Sammenhængsmodellens mål kan der blandt andet fremhæves:
  • 8 % - eller ca. 6.500 personer ud af kommunens borgere – led i 2019 af ”svær ensomhed” – dette er i 2020 faldet til 7 %.
  • I 2019 havde 44 % af kommunens borgere det seneste år udført frivilligt arbejde – dette var i 2020 faldet til 38 %.
  • Antallet af rygere ligger stabilt omkring 13 % - men der er i aldersgruppen 25-34 år sket en markant stigning i andel daglige rygere fra 12 % i 2019 til 23 %i 2020
  • 58 % er tilfredse eller meget tilfreds med udbuddet af events og større begivenheder i Viborg Kommune mod 66 % i 2019 (Sammenhængsmodellens målsætning er 80 %). Dette skyldes med stor sandsynlighed Corona-nedlukningen.
  • Indbyggertallet i Viborg Kommune faldt i 2019 med 182 indbyggere (Sammenhængs-modellens mål er en årlig vækst på 500 indbyggere)
  • 17 byer i Viborg Kommune oplevede vækst i 2019, men 23 byer havde et faldende indbyggertal (Sammenhængsmodellens mål er vækst i alle lokalsamfund over 200 indbyggere)
  • 93,3 % af eleverne opnåede mindst 2 i dansk og matematik i 2019/20, som er en stigning fra 89,3 % (Sammenhængsmodellens mål er 92 %)
 
 
På denne baggrund kan det drøftes hvilke specifikke mål, som udvalget ønsker at have et særligt fokus på i 2021.
 
Som baggrund for drøftelsen vedlægges i bilag 1 en opsummering af udvalgets hidtidige prioriteringer og indsatser, baseret på bl.a. oplægget til plankonferencen (bilag 2) og opsummering fra udvalgets temadag i september 2019 (bilag 3).
 
Landdistriktsudvalget har naturligt haft fokus på ønsket om vækst i alle lokalsamfund med 200 indbyggere. Udvalget udfoldede i sine drøftelser, at dette kræver:
 
1. Sikre et decentralt serviceniveau, offentligt og privat
2. Øge salget af grunde
3. Markedsføring af områderne – bosætning og lokal turisme
4. Borgerdrevne Lokale Udviklingsplaner
5. Fremme klynger/nye samarbejdsformer/synergi
6. Styrket lokal infrastruktur
7. Øge frivillighed lokalt – og dermed fællesskab
 
hvor de to sidstnævnte samtidige er selvstændige målsætninger i sammenhængsmodellen.
Derudover fremhævede udvalget målsætninger indenfor sundhed (trivsel, fysisk aktivitet), bæredygtighed (socialt ansvarligt arbejdsliv), oplevelser og fællesskab (ensomhed, foreningsdeltagelse og events/oplevelser) samt vækst (i indbyggere og antal arbejdspladser).
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Der skal gives en tilbagemelding til Byrådet senest den 8. januar 2021.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet
Bilag

Sagsid.: 20/32110
Resume
Østfjendshallen søger om støtte til køb af et hus ved Østfjendshallen og efterfølgende nedrivning heraf samt asfaltering af p-pladsen med henblik på udvidelse af parkeringsforholdene og aktivitetsmuligheder ved hallen. Ejendommen har stor betydning for hallens fremtidige udviklingsmuligheder.
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår, at udvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 125.000 kr. til kontoen ”Tilskud til Østfjendshallen” med rådighedsbeløb i 2021
 
2. at udgiften på 125.000 kr. i 2021 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Byfornyelse, mindre byer”
 
Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller endvidere,
 
3. at udvalget tilkendegiver at ville bevilge midler til den efterfølgende nedrivning af bygningen, når puljen til nedrivning er oprettet i 2021
 
4. at udvalget oversender ansøgning vedr. finansiering af p-pladsen til Teknisk Udvalg, hvor der findes en særlig pulje til p-pladser ved selvejende haller rundt i kommunen.
Beslutning i Landdistriktsudvalget den 05-01-2021
Landdistriktsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 125.000 kr. til kontoen ”Tilskud til Østfjendshallen” med rådighedsbeløb i 2021
 
2. at udgiften på 125.000 kr. i 2021 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Byfornyelse, mindre byer”
 
Landdistriktsudvalget beslutter endvidere,
 
3. at udvalget tilkendegiver at ville bevilge midler til den efterfølgende nedrivning af bygningen, når puljen til nedrivning er oprettet i 2021,
 
4. at udvalget oversender ansøgning vedr. finansiering af p-pladsen til Teknisk Udvalg, hvor der findes en særlig pulje til p-pladser ved selvejende haller rundt i kommunen.
Sagsfremstilling

Historik

 
 

Inddragelse og høring

Intet
 
 

Beskrivelse

Østfjendshallen har tidligere søgt om støtte til køb af huset. Ansøgningen blev på daværende tidspunkt afvist af udvalget grundet beløbets størrelse og fraværet af medfinansiering. Ansøger forventer nu en pris på maksimalt 295.000 kr. og forventer selv at tilvejebringe medfinansiering. Det er således en forudsætning for bevillingen, at der tilvejebringes en medfinansiering af minimum samme størrelse som tilskuddet. I indstillingen er forudsat en handelspris på 250.000 kr. 
 
Midler til køb af huset tages fra kontoen ”Byfornyelse, mindre byer” i 2021.
 
Landdistriktsudvalget skal i det nye år tage stilling til oprettelse af en pulje til renovering og nedrivning. Den efterfølgende nedrivning af ejendommen forventes finansieret gennem hallens ansøgning til denne pulje, som i de tidligere år har finansieret nedrivninger med 100 pct.

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Da huset har været til salg længe haster det med en afgørelse, idet huset ellers forventes solgt til anden side, f.eks. med henblik på udlejning. Dette vil begrænse de videre udviklingsmuligheder for hallen.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Ejendommen Sportsvej 2 i Mønsted er beliggende indenfor kommuneplanens rammeområde MØNS.B4.02 og udlagt til blandet boligområde.
Ejendommen er ikke omfattet af en lokalplan.
 
Den ønskede anvendelse er ikke i overensstemmelse med kommuneplanrammen og kræver derfor en rammeændring. Denne kan formentlig indarbejdes i det kommuneplantillæg, som indgår i den igangværende lokale udviklingsplan.
Bilag

Sagsid.: 18/7458
Resume
I forbindelse med landdistriktsudvalgets møde vil der være dialog med medlemmer af bestyrelsen for Finderup By & Land (borgerforening) om byens potentialer og udfordringer. Dialogen afvikles virtuelt kl. 19.
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at indholdet af dialogen med Finderup drøftes.
Beslutning i Landdistriktsudvalget den 05-01-2021
Dialogen med Finderup blev drøftet. Udvalget bemærkede det store engagement fra lokale ildsjæle og desuden den vellykkede indsats i forhold til inddragelse af unge, både i bestyrelsen i borgerforeningen og gennem etablering af et junior råd. Dette kan med fordel udbredes til andre lokalsamfund.
Sagsfremstilling

Historik

Landdistriktsudvalget drøftede på mødet i november, link til sag 3 i landdistriktsudvalget den 24. november 2020, behovet og muligheden for at genoptage dialog med lokalområderne, også i en corona-tid.
 
 

Inddragelse og høring

Mødet er aftalt med borgerforeningen, Finderup By & Land.
 
 

Beskrivelse

Landdistriktsudvalget tillægger det stor vægt at afholde sine møder i landdistrikterne og være i dialog med borgerne. På mødet i november blev det besluttet at afholde mødet 5. januar 2020 i Finderup og i den forbindelse have et møde med formanden for Finderup By & Land. Mødet var aftalt til fysisk afholdelse i Finderup men efter seneste udvikling i corona-situationen og deraf følgende restriktioner afvikles landdistriktsudvalgets møde virtuelt. Der er imidlertid holdt fast i den aftalte dialog med borgerforening, blot også virtuelt.
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Intet
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet

Sagsid.: 18/1542
Resume
I henhold til de af Byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd – herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste – skal Byrådet og udvalgene godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder.
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår,
 
1. at Landdistriktsudvalget tager stilling til mødelisten
Beslutning i Landdistriktsudvalget den 05-01-2021
Landdistriktsudvalget beslutter,
 
1. at mødeliste 2021 godkendes. Dog skal sportsgalla udelades fra listen.
Sagsfremstilling

Historik

Byrådet vedtog i møde 17. december 2014, link til byrådets møde den 17. december 2014, sag 6, et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.
 
 

Inddragelse og høring

Intet
 
 

Beskrivelse

Mødelisten (bilag 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
Hvis Landdistriktsudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Intet
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens § 16, stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra Byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.
Bilag

Sagsid.: 20/46783
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Landdistriktsudvalget den 05-01-2021
Landdistriktsudvalget tog orienteringen og meddelelserne til efterretning.
Sagsfremstilling

Knuden

Landdistriktsudvalget besluttede på sit møde i april 2020, at give projektet vedr. Knuden en frist den 31. december 2020 til projektet til tilvejebringelse af den samlede finansiering. Herefter bortfalder reservationen af det kommunale støttebeløb. Der gives en kort status.
 
Ny forskningsrapport om boligfinansiering i landdistrikter
Center for Landdistriktsforskning har i oktober 2020 offentliggjort en ny rapport, vedlagt som bilag, der undersøger finansieringsproblemerne i landdistrikterne. Den dominerende tese på området er, at det er svært at låne til køb af hus i landdistrikterne på grund af urbaniseringen, hvor folk flytter fra land mod by, altså udbud og efterspørgsel passer ikke sammen, der er flere boliger til salg end købere.

I rapporten identificeres en komplementær årsag til, at det er svært at låne til køb af hus i landdistrikterne, med rod i finansialisering af boligmarkedet. Finansialisering betyder kort sagt, at boligen er gået fra at være et brugsobjekt til også at være et indtjeningsobjekt, som har fået stor betydning for folks privatøkonomi. Boligkøbere kan derfor kun låne til køb af boliger, som forventes at være en god investering.

Derfor, hævder rapporten, er de tiltag, der bliver gjort for at forskønne landdistrikterne – som at nedrive faldefærdige huse og udflytte arbejdspladser – nødvendige, men de afhjælper i sig selv ikke problemet med dårlige finansieringsvilkår i landdistrikterne. For at sikre bedre lånevilkår på landet er det i stedet nødvendigt at tage hånd om finansialiseringsproblemet, altså nogle helt grundlæggende og selvforstærkende mekanismer på finansområdet, hvor boligen kommer til at fungere som generator for vækst, og fx se på risikobetonede og spekulative låntyper og beskatning af værdistigningen på boligmarkedet.
 
 
Bilag