You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

tirsdag den 26. januar 2021 kl. 15:00

Mødested Teams-møde
Udvalg Landdistriktsudvalget
Mødedeltagere Elo Nielsen, Johannes Vesterby, Kim Dongsgaard, Kurt Johansen, Martin Sanderhoff, Mette Nielsen, Peter Juhl
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 18/1944

Resume

De socioøkonomiske analyser, som landdistriktsudvalget fik udarbejdet ved opstarten af sit virke, er blevet opdateret. Nye aspekter som civilsamfundsstyrke og kulturmiljøer er desuden inddraget.
 
På mødet vil chefkonsulent Henrik Klavsen gennemgå analyserne som baggrund for drøftelser af forskellige strategiske tilgange til byerne, afhængigt af karakteren af udfordringer og styrker.

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at orienteringen tages til efterretning
 
2. at analyserne drøftes indledningsvist.

Beslutning i Landdistriktsudvalget den 26-01-2021

På mødet blev indledende oplæg vedr. befolkningstilvækst, socioøkonomi og civilsamfundsstyrke gennemgået (oplæg vedlagt).
 
Landdistriktsudvalget
 
1. beslutter, at orienteringen tages til efterretning
 
2. drøfter analyserne indledningsvist og aftaler en temadrøftelse på næste møde.

Sagsfremstilling

Historik

Landdistriktsudvalget har i 2018 fået forelagt og drøftet en række analyser, link til sag nr. 1 i landdistriktsudvalget den 29. maj 2018, link til sag 1 den 19. juni 2018 og link til sag 1 den18. september 2018. Analyserne er løbende inddraget bl.a. ved borgermøder i de enkelte byer. Udvalget besluttede at iværksætte en screening af kulturmiljøer, link til sag 1 i landdistriktsudvalgets møde den 26. februar 2020, for også at kvalificere grundlaget bl.a. for lokale udviklingsplaner med den vinkel.
 
Udvalget har besluttet at opdatere analyserne, herunder at få udarbejdet en analyse af civilsamfundsstyrken, link til sag 9 i landdistriktsudvalget den 27. oktober 2020.
 
 

Inddragelse og høring

Intet
 
 

Beskrivelse

På mødet præsenteres opdaterede socioøkonomiske data fra 2020 og sammenligning med tidligere data, med fokus på befolkningstilvækst.
 
Desuden er gennemført en analyse af civilsamfundsstyrken. Analysen tager udgangspunkt i den metode, som er brugt i Realdanias publikation Længe leve landsbyerne – en metode til strategisk planlægning for levedygtige landsbyer. I stedet for at parametrene er vurderet af fx en formand for borgerforeningen, anvendes her alene data, ikke mindst i lyset af at vi med den netop gennemførte borgerundersøgelse (sammenhængsmodellen) havde unikke data om frivillighed, foreningsgrad m.v.
 
Civilsamfundsstyrken siger noget om styrken af landsbyen i forhold til at løfte en udvikling af landsbyen, og hvor meget den enkelte landsby selv kan forventes at indgå i udviklingen og opgaveløsningen. Kortlægningen af civilsamfundsstyrken er i sagens natur et øjebliksbillede, der forandres med de mennesker, der bor i landsbyen. og er ikke udtryk for en objektiv sandhed. Civilsamfundsstyrke siger heller ikke noget om, hvorvidt landsbyen er et godt sted at leve og bo. På trods af alle disse forbehold vil analysen kunne danne baggrund for relevante drøftelser.
 
Nedenfor ses parametrene og deres datagrundlag.
 
Parameter
Beskrivelsen af parameteren fra Realdanias analyse
Datagrundlag i Viborg Kommune
Engagement og frivillighed
Er der generelt et bredt forankret engagement i byen? Kommer der løbende nye frivillige kræfter til foreningerne og landsbyens øvrige organiseringer?
Borgerundersøgelsen:
Andel frivillige
Medlemskab af lokalforankret forening
Foreninger og uformelle organiseringer
Har landsbyen foreninger, der udviser særligt lokalt engagement, og dermed spiller en særlig rolle for landsbyens udvikling?
Har landsbyen uformelle organiseringer, der udviser særligt lokalt engagement, og dermed spiller en særlig rolle for landsbyens udvikling?
Har byen en aktiv kontaktperson (borgerguidens liste)
 
Medlemskab af VibLand
 
Deltagelse i Lokaldysten
Lokalsamfundsorienterede virksomheder
Har landsbyen borgerdrevne organiseringer, der spiller en særlig rolle for landsbyens udvikling? (F.eks. brugsforeninger, delebilsordninger, anpartsselskaber der foretager nedrivninger af tomme bygninger eller lign.)
Har landsbyen virksomheder, som spiller en særlig rolle lokalt? (F.eks. lokale håndværkervirksomheder, der udvikler byen, landmænd, der opkøber faldefærdige bygninger og river dem ned, mv.)
Lokale byggerier af udlejningsboliger (opgørelse fra Byggeri)
 
Borgerejede Købmænd
(Sparkær, Rødding, Skelhøje)
Samarbejdskultur
I hvilken grad arbejder de forskellige typer af aktører og organiseringer sammen om projekter, der er forankret i landsbyen?
Arbejder foreningerne og/eller virksomhederne sammen med kommunen?
Årets Lokalområde
 
Ansøgninger byfornyelser (ark/hjemmeside)
 
Ansøgninger forsamlingshuspulje (ark)
Faciliteter
Bruges landsbyens faciliteter som mødesteder?
I hvor høj grad tager borgerne ejerskab og vedligeholder landsbyens faciliteter?
Registrering af, at der er et mødested;
Forsamlingshus, klubhus m.v.
 
Brug af forsamlingshuset (excl. udlejning) fra forsamlingshus analyse
Fællesskab
I hvilken grad synes du, der er et stærkt fællesskab i landsbyen
Borgerundersøgelse:
Ensomhed
Trivsel
 
I lighed med metoden fra Realdanias publikation er ligeledes registreret, hvilke basale servicefunktioner den enkelte by har – skole, dagtilbud, mødesteder og mulighed for dagligvareindkøb.
 
Disse analyser samt observationer på tværs af disse, vil blive fremlagt på mødet, som baggrund for drøftelser.
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Intet
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet
Bilag

Sagsid.: 21/537

Resume

Kvols Forsamlingshus søger om støtte til dræning omkring forsamlingshuset.

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at ansøgningen imødekommes med et tilskud på 80.285 kr.
 
2. at tilskuddet finansieres af mindreforbrug på udvalgets dispositionssum i 2020.

Beslutning i Landdistriktsudvalget den 26-01-2021

Landdistriktsudvalget beslutter,
 
1. at ansøgningen imødekommes med et tilskud på 80.285 kr.
 
2. at tilskuddet finansieres af mindreforbrug på udvalgets dispositionssum i 2020.

Sagsfremstilling

Historik

Intet
 
 

Inddragelse og høring

Intet
 
 

Beskrivelse

Kvols Forsamlingshus søger om 80.285 kr. til at få lavet et terrændræn rundt om forsamlingshuset. Et tidligere forsøg på løsning har ikke været holdbar. Løsningen er afklaret gennem dialog med bl.a. Natur & Vand, Viborg Kommune.
 
Dræningen er pga. de skadevirkninger, der er på huset, presserende og kan ikke afvente prioriteringen af midler i den centrale pulje til forsamlingshuse. Det beskrives nærmere i den vedlagte ansøgning, bilag 1.
 
Ansøger beder om så vidt muligt at få det samlede beløb dækket, da husets egne midler vil blive anvendt til de efterfølgende nødvendige udbedringer af skader på huset. Ses udbedringen af fugtproblemet som et samlet projekt, er der dermed tilvejebragt egenfinansiering.
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Forsamlingshuset skal drænes snarest for at sikre bygningen, som allerede er beskadiget.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Der forventes et mindreforbrug i regnskab 2020 på Landdistriktsudvalgets dispositionssum på godt 450.000 kr., grundet tidligere års overførsler af ikke disponerede midler.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet
Bilag

Sagsid.: 21/1587

Resume

Den overordnede fordeling af tilskud til forsamlingshuse, og overordnede kriterier for anvendelse af en evt. Central Pulje skal fastlægges. I forlængelse heraf annonceres en evt. ansøgningsrunde og kriterier herfor. Udvalget vil på mødet 1. juni 2021 tage stilling til de konkrete ansøgninger.

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at den hidtidige model med et fast tilskud på 18.000 kr. til hvert forsamlingshus, og en mindre central pulje, fastholdes.
 
2. at Den Centrale Pulje prioriteres til indvendige vedligeholdelses- og renoveringsopgaver, samt energiinvesteringer, der øger bæredygtighed og det enkelte hus’ driftsøkonomi.
 
3. at ansøgningsrunden annonceres i forlængelse heraf med ovennævnte kriterier.
 
4. at udvalget indledningsvist drøfter anvendelse af de udisponerede midler på anlægskontoen til forsamlingshuse.

Beslutning i Landdistriktsudvalget den 26-01-2021

Landdistriktsudvalget beslutter,
 
1. at den hidtidige model med et fast tilskud på 18.000 kr. til hvert forsamlingshus, og en mindre central pulje, fastholdes.
 
2. at Den Centrale Pulje prioriteres til indvendige vedligeholdelses- og renoveringsopgaver, samt energiinvesteringer, der øger bæredygtighed og det enkelte hus’ driftsøkonomi.
 
3. at ansøgningsrunden annonceres i forlængelse heraf med ovennævnte kriterier.
 
4. at udvalget indledningsvist drøfter anvendelse af de udisponerede midler på anlægskontoen til forsamlingshuse og beslutter at drøfte anvendelse fx i forhold til corona-situationen på næste møde.

Sagsfremstilling

Historik

Landdistriktsudvalget besluttede på sit møde i januar 2020 (link til sag nr. 6 i Landdistriktsudvalget 28. januar 2020), at fordele den samlede pulje til kommunens forsamlingshuse således, at 218.000 kr. afsættes til Den Centrale Pulje og restpuljen på 1.171.000 kr. fordeles med et fast tilskud på 18.000 kr. til hvert forsamlingshus.
 
Desuden blev besluttet, at Den Centrale Pulje prioriteres til indvendige vedligeholdelses- og renoveringsopgaver, samt (energi)investeringer, der øger bæredygtighed og det enkelte hus’ driftsøkonomi. I prioriteringen heraf skal tages hensyn til særligt det frivillige arbejde, der indgår, og betydningen af huset for det pågældende lokalsamfund.
 
 

Inddragelse og høring

Kriterierne, der er de samme som sidste år, blev fastlagt efter dialog med repræsentanter for forsamlingshusene på det årlige fællesmøde i september 2019.
 
 

Beskrivelse

I budget 2021 er afsat en pulje på 1.371.000 kr. i tilskud til Viborg Kommunes 65 forsamlingshuse.
 
Forslag til tilskudsmodel for 2021, med samme årlige tilskud som i 2020:
 
Budgetbevilling 2021
1.371.000
Årligt tilskud på 18.000 kr. til 65 forsamlingshuse
1.170.000
Til Den Centrale Pulje
201.000
 
Det vurderes særligt i et corona-år at være væsentligt at opretholde et tilskud til det enkelte forsamlingshus, der har manglet indtægter i en stor del af året.
 
Samtidig er det vigtigt, at forsamlingshuse har mulighed for at søge midler til vedligeholdelse m.v., som corona også har gjort det svært at spare op til i år. Det bemærkes, at der fortsat resterer ca. 1,9 mio. kr. udisponeret på udvalgets anlægskonto til forsamlingshuse, også efter bortfald af 2 mio. kr. til Knuden og under hensyntagen til reservationen på 1,4 mio. kr. til Karup Kultur- og Forsamlingshus.
 
De resterende anlægsmidler kan anvendes til at forøge den centrale pulje i et corona-år, men kan også anvendes til andre tværgående satsninger, jf. udvalgets drøftelser af fokuspunkter i sammenhængsmodellen.
 
I forhold til kriterierne for ansøgninger til den centrale pulje foreslås fastholdt en forudsætning om en egenfinansiering på mindst 33%, der dog kan erlægges i form af frivilligt arbejde.
 
 

Alternativer

Hvis tilskuddet til Den Centrale Pulje fjernes, forhøjes det årlige tilskud pr. forsamlingshus til 21.092 kr.
 
 

Tidsperspektiv

Ansøgningsfristen for en evt. central pulje vil være 1. maj 2021, med henblik på behandling af ansøgninger på Landdistriktsudvalgets møde den 1. juni 2021.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Den Centrale Pulje er af begrænset størrelse. Bemærk at der resterer udisponerede midler på anlægskontoen til forsamlingshuse.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet

Sagsid.: 18/50118

Resume

Landdistriktsudvalget prioriterede på mødet den 5. januar 2021 målsætninger fra sammenhængsmodellen og pegede på, hvilke andre udvalg, der med fordel kan samarbejdes med. Udvalget drøftede også indledende indsatser og tilgange i 2021 og bad om at denne indledende drøftelse blev samlet op, hvilket sker i denne sag.

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at sagen drøftes.

Beslutning i Landdistriktsudvalget den 26-01-2021

Landdistriktsudvalget beslutter at udsætte sagen til næste møde, hvor den drøftes i sammenhæng med analyserne og puljer.

Sagsfremstilling

Historik

Landdistriktsudvalget drøftede senest sammenhængsmodellen i starten af januar, link til sag nr. 3 i landdistriktsudvalget den 5. januar 2021.
 
 

Inddragelse og høring

Intet
 
 

Beskrivelse

Landdistriktsudvalget lagde, ved sin drøftelse af sammenhængsmodellen og indsatser for at understøtte opfyldelse af målsætningerne, vægt på, at de allerede igangsatte indsatser skal videreføres men naturligvis også kan videreudvikles.
 
Udover de eksisterende indsatser pegede udvalget på en række mulige indsatser i forlængelse af udvalgets tidligere drøftelser. I forhold til form introduceredes tanken om en mere proaktiv tilgang til at igangsætte indsatserne.
 
Når den eksisterende indsats suppleres med en mere proaktiv tilgang rejser det en række spørgsmål bl.a.:
  • Hvordan arbejdes der videre med tankerne? Skal tankerne eller nogle af forslagene sendes til øvrige udvalg med invitation til samarbejde?
  • Hvordan lægges der op til at evt. pilotlandsbyer findes? Skal der ”håndplukkes”? Inviteres en mindre kreds bl.a. på baggrund af analyser af byernes udfordringer og potentialer? Eller inviteres helt bredt?
 
Drøftelserne kan også tage udgangspunkt i de analyser af kommunens landsbyer og mindre byer, som udvalget får præsenteret og drøfter indledningsvist på mødet.
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Intet
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet
Bilag

Sagsid.: 20/40606

Resume

Der skal tages stilling til, hvor meget af det kommunale budget på i alt 9.936.000 kr. der skal fordeles til puljer. Der skal træffes beslutning om hvilke puljer, der skal oprettes i 2021 og hvilke beløb, der skal stilles til rådighed for de enkelte puljer.
 
Udover anvendelse til puljer, skal budgettet anvendes til kommunal medfinansiering af kommende statslig ramme til landsbyfornyelse 2021, samt til områdefornyelser og realiseringsplaner. Dagsorden herom, og anvendelse af den øvrige del af budgettet, vil blive forelagt udvalget senere.
 
Der er under sagsfremstillingen lagt op til, hvilke puljer der skal oprettes, forslag til rammebeløb for de enkelte puljer og kriterier for tildeling for et samlet beløb på 4.800.000 kr.
 
Landdistriktsudvalget fremhævede under sin temadrøftelse af anvendelse af budget 2021 på mødet d. 24. november 2020, sag nr. 1 i Landdistriktsudvalget 24. november 2020, ”at der skal gives højest prioritet til byer, der har gennemført en proces vedr. lokale udviklingsplaner, og at det er forventningen, at der er behov for flere midler til nedrivning”.
 
Udvalget behandler på et senere møde fordeling af det øvrige budget, når der er klarhed over den statslige ramme til landsbyfornyelse 2021.

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at udvalget træffer beslutning om oprettelse af puljer og rammebeløb for de enkelte puljer i henhold til sagsfremstillingen, 
 
2. at ansøgningsprocedurer og kriterier for ansøgning til ”Pulje til realisering af udviklingsplaner og andre mindre projekter” og ”Pulje til støtte til vedligeholdelse af arealer” godkendes, og
 
3. at ”liste over tilskudsberettiget udstyr” og proces for anvendelse af puljen ”samtænke byforskønnelse i anlægsprojekter” danner baggrund for forvaltningens vurdering og sagsbehandling.
 
Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår, at udvalget indstiller til byrådet,
 
4. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 4.000.000 kr. til kontoen ” realisering af udviklingsplaner og andre mindre projekter 2021” med rådighedsbeløb i 2021,
 
5. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 300.000 kr. til kontoen ”Støtte til vedligeholdelse af arealer 2021” med rådighedsbeløb i 2021,
 
6. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 500.000 kr. til kontoen ”Samtænke byfornyelse i anlægsprojekter 2021” med rådighed i 2021, og
 
7. at den samlede udgift på 4.800.000 kr. i 2021 finansieres ved nedsættelse af rådighedsbeløbet på kontoen ”Byfornyelse, mindre byer” med 2.800.000 kr. i 2021, samt rådighedsbeløbet på kontoen ”Borgerdrevne lokale udviklingsplaner” med 2.000.000 kr. i 2021.

Beslutning i Landdistriktsudvalget den 26-01-2021

Til mødet var udsendt supplerende bilag, benævnt Understøttelse af Lokale udviklingsplaner - puljer og hvem udfører.
 
Landdistriktsudvalget beslutter at udsætte sagen.
 

Sagsfremstilling

Historik

I anlægsbudgettet for 2021 er der afsat:
  • 3.936.000 kr. til ”Byfornyelse mindre byer” (kan anvendes til puljer, områdefornyelser/ realiseringsplaner og medfinansiering af statsstøtte),
  • 5.000.000 kr. til ”borgerdrevne lokale udviklingsplaner” (kan iflg. forligstekst anvendes til landdistriktsudvikling ved hjælp af borgerdrevne udviklingsplaner) og
  • 2.000.000 kr. til ”pulje til områdefornyelse” under forudsætning af statslig medfinansiering på 1.000.000 kr. (kan iflg. forligstekst anvendes til nedrivning, renovering og områdefornyelser/realiseringsplaner.
  • Desuden 1.000.000 kr. udisponeret beløb der forventes overført fra budget 2020 (kan anvendes til puljer, områdefornyelser/ realiseringsplaner og medfinansiering af statsstøtte).
  • Herudover forventes udmeldt 4.300.000 kr. som statslig rammebeløb til ”Landsbyfornyelse 2021” (kan bruges til nedrivning, renovering og områdefornyelse/ realiseringsplaner jfr. byfornyelsesloven). Rammebeløbet forudsætter kommunal medfinansiering med 20%.
 
På udvalgets møde d. 2. juni 2020, sag nr. 1 i Landdistriktsudvalget 2. juni 2020, blev det bl.a. vedtaget, at der skal gennemføres en realiseringsplan i Løvel indenfor en budgetramme på 1,5 mio. kr., inkl. statslig medfinansiering.
 
På udvalgets møde d. 27. oktober 2020, sag nr. 3 i Landdistriktsudvalget 27. oktober 2020, vedtog udvalget, at der skal gennemføres en realisering af konkrete projekter i Hjarbæk indenfor en budgetramme på 1 mio. kr., inkl. statsstøtte.
 
Der er endnu ikke udarbejdet grundlag for en politisk stillingtagen til den endelige finansiering af realiseringsplanerne i de 2 byer. Udvalget vil få forelagt særskilte dagsordenspunkter med godkendelse af realiseringsplan og finansiering.
 
Den statslige udmelding af rammebeløbet til landsbyfornyelse 2021 forventes ultimo februar måned. Det statslige rammebeløb kan anvendes til nedrivning, renovering og områdefornyelse /realiseringsplaner. Når den statslige udmelding er modtaget, vil udvalget få forelagt en særskilt sag vedrørende anvendelse af den udmeldte ramme og finansiering af den kommunale medfinansiering.
 

Inddragelse og høring

Projekter, der søges fra puljen ”realisering af udviklingsplaner og andre mindre projekter”, vurderes af en administrativ projektgruppe inden indstilling til udvalget. Projekterne gennemføres som udgangspunkt af ansøgeren/ lokalområdet. Det vil dog blive vurderet, om visse projekter gennemføres med kommunen som bygherre på grund af projektets karakter eller placering, f.eks. på kommunalt areal.
 
Ansøgninger til puljen ”Støtte til vedligeholdelse af arealer” vurderes og administreres af forvaltningen i henhold til de vedtagne principper. Opfylder ansøgningen de fastsatte kriterier, imødekommes ansøgninger indtil puljens rammebeløb er opbrugt.
 
Forvaltningen vurderer løbende, bl.a. i et tæt samarbejde med Energi Viborg, hvor det vil være    hensigtsmæssigt at anvende midler fra puljen ”Samtænke byforskønnelse i andre anlægsprojekter”
 

Beskrivelse

 
Som nævnt under Historik, vil stillingtagen til hvilket beløb der skal anvendes til medfinansiering af den statslige ramme til landsbyfornyelse 2021, afvente den endelige udmelding fra staten.
 
Der kan dog forinden træffes beslutning om hvilke puljer der skal oprettes i 2021, og hvilke beløbsrammer der skal være for de enkelte puljer.
 
Puljen ”realisering af udviklingsplaner og andre mindre projekter”:
 
Puljens formål er at støtte lokale initiativer og ønsker om forskønnelse i de enkelte lokalområder. Støtten udbetales som et rådighedsbeløb.
 
Der kan søges indenfor følgende kategorier:
  • Realisering af projekter i henhold til lokale udviklingsplaner (politisk godkendt udkast eller endelig vedtaget plan).
  • Forskønnelse af landsbyerne, hvor der er tale om mindre projekter som f.eks. etablering af nye eller opgradering af fælles udendørs opholds- og aktivitetsarealer.
  • Hastighedsdæmpende foranstaltninger på gennemgående veje. 
 
Når midlerne skal fordeles, prioriteres ansøgninger fra byer med lokale udviklingsplaner højt, sammen med ansøgninger, hvor der er en væsentlig ekstern finansiering eller egen finansiering samt frivilligt arbejde. I forhold til tidligere kriterier er der forslag om at stramme op, så prioritet alene gives til byer, hvor enten forslag til udviklingsplan eller endelig udviklingsplan er politisk godkendt.
 
Det er forvaltningens erfaring, at visse ansøgere ønsker at kunne søge professionel rådgivning i forbindelse med gennemførelsen. Denne rådgivning vil i en række tilfælde kunne give mange initiativer et kvalitetsløft.
 
Ansøgninger skal indsendes i henhold til vedlagte bilag 1, ”Ansøgningsprocedure og strategi for ansøgning til puljen byforskønnelse mindre byer 2021” med ansøgningsfrist 1. aug. 2021. Ansøgningerne behandles politisk efter udløb af ansøgningsfrist 14. sept.2021.
 
 
Puljen til ”støtte til vedligeholdelse af arealer”:
Rammebeløbet i 2020 på 180.000 kr. blev fuldt ud udnyttet. Det er forvaltningens vurdering, at der i 2021 kan forventes flere ansøgninger.
 
I forbindelse med puljen i 2020 blev maks.beløb for ansøgninger sænket fra 25.000 til 20.000 kr. Maks.beløbet hæves igen til 25.000 kr.
 
Hidtil har ansøgninger fra borgerforeninger, der ikke tidligere har søgt, haft første prioritet. Ansøgninger fra foreninger, der tidligere har fået støtte, har hidtil afventet, hvorvidt der efter en fastsat dato resterer penge i puljen.
 
Denne ordning giver øget administration og er uhensigtsmæssigt set i lyst af at foreningen først får svar på sin ansøgning efter afslutning af sæsonen for brug af det ansøgte udstyr. Derfor anbefaler forvaltningen ophør af denne del af administrationspraksis.
 
Ansøgninger skal indsendes i henhold til vedlagte bilag 2, ansøgningsprocedure og strategi for ansøgning til puljen ”Støtte til vedligeholdelse af arealer i 2021”. Det udstyr, der gives støtte til, fremgår af vedlagte bilag 3, ”Liste over tilskudsberettiget udstyr”.
 
 
Pulje ”samtænke byforskønnelse i anlægsprojekter”:
Energi Viborg gennemfører for tiden og har planlagt en række kloakfornyelsesprojekter i landsbyer, hvor det i forbindelse med anlægsarbejdet vil være relevant at supplere med f.eks. byforskønnende eller rekreative initiativer på grundlag af borgerønsker. Forvaltningen vil tage initiativ til, at de byforskønnende eller rekreative initiativer også inddrages i forbindelse med andre kommunale anlægsprojekter, f.eks. indenfor vejområdet. En tilsvarende pulje for 2021 kan med fordel øges fra de i 2020 afsatte 186.000 kr. op til 500.000 kr.
 
Vurderingen af projekterne sker i henhold til vedlagte bilag 4, proces for anvendelse af puljen ”samtænke byforskønnelse i anlægsprojekter 2021”.
 
Et oplæg til rammebeløb for puljer i 2021 kan således være:
 
Anvendelse
Beløb
Pulje til realisering af udviklingsplaner og andre mindre projekter
4.000.000
Pulje støtte til vedligeholdelse af arealer
   300.000
Pulje samtænke byforskønnelse i anlægsprojekter
   500.000
Total
4.800.000
 
 
Oplægget sikrer, at der er et tilstrækkeligt budgetbeløb til kommunal medfinansiering af statslig rammebeløb til landsbyfornyelse 2021 og trufne beslutninger vedrørende realiseringsplaner (Løvel og Hjarbæk) samt disponering af yderligere initiativer for gennemførelse af realiseringsplaner.
 
Når der foreligger en endelig udmelding af den statslige ramme for landsbyfornyelse 2021, og overførsler af uforbrugte midler fra budget 2020, vil udvalget blive forelagt et dagsordenspunkt med henblik på stillingtagen til anvendelse af den statslige ramme og den kommunale medfinansiering.
 
Endvidere vil der blive udarbejdet et dagsordenspunkt for disponering af den øvrige del af budget 2021, som ikke anvendes til puljer og statslige medfinansiering. Forvaltningen vil forud for dette dagsordenspunkt foretage en screening af vedtagne lokale udviklingsplaner med henblik på disponering af beløb til gennemførelse af realiseringsplaner/områdefornyelser med kommunen som bygherre. 
 

Alternativer

Ingen.
 

Tidsperspektiv

Efter udvalgets vedtagelse af kriterier og procedure for ansøgninger, offentliggøres puljerne ”Realisering af udviklingsplaner og andre mindre projekter 2021” og ”Støtte til vedligeholdelse af arealer 2021” under forbehold af Byrådets efterfølgende bevilling. Offentliggørelsen sker på hjemmesiden og med direkte information til borgerforeninger, lokalråd m.v.
 
Efter udløb af ansøgningsfristen til puljen ”realisering af udviklingsplaner og andre mindre projekter 2021” forelægges udvalget ansøgninger med en indstilling til beslutning. Bliver der søgt om støtte for mere end det afsatte rammebeløb, vil indstillingen indeholde en prioritering af ansøgningerne i henhold til de tidligere nævnte prioriteringer.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Ingen.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Ingen.
Bilag

Sagsid.: 21/517

Resume

Regeringens afsatte midler til byfornyelse skal sætte gang i udvikling og omdannelse af de dårligste byområder for at gøre dem attraktive at bo og investere i. Byfornyelsen skal være med til at forbedre bygningerne i den dårligste del af boligmassen.
 
Der skal, som tidligere år, foretages en politisk godkendelse af ansøgningskriterier for Pulje til nedrivning og renovering 2021.
 
For at fremrykke igangsætningen af ansøgningsprocessen, anmodes udvalget om at godkende kriterierne på nærværende møde, hvorefter puljen kan åbnes for ansøgninger.
Så snart Viborg Kommune modtager styrelsens rammebeløb til Pulje til Landsbyfornyelse vil udvalget modtage en bevillingssag for ”Puljen til nedrivning og renovering 2021”.
 
Da det forventes, at de statslige midler er væsentlig forhøjet i 2021, vil der blive lagt op til, at puljen også bliver større end tidligere år.
Den kommunale del foreslås finansieret af det afsatte budget på 1.000.000 kr. ”Pulje til områdefornyelse” (afsat i budget 2021 til medfinansiering af statslige midler til nedrivning, renovering og områdefornyelser).
 
Når ansøgningsperioden er udløbet og ansøgningerne skal vurderes, vil bevillingen også være godkendt politisk.
 

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at kriterier for tildeling af støtte fra ”Puljen til nedrivning og renovering 2021” godkendes (se bilag 1 og 2).
 

Beslutning i Landdistriktsudvalget den 26-01-2021

Landdistriktsudvalget beslutter,
 
1. at kriterier for tildeling af støtte fra ”Puljen til nedrivning og renovering 2021” godkendes (bilag 1 og 2).

Sagsfremstilling

Historik

 
 

Inddragelse og høring

Intet
 
 

Beskrivelse

Puljemidlerne kan overordnet alene anvendes til aktiviteter (nedrivning og renovering af klimaskærm) på bygninger, beliggende i byer med færre end 4.000 indbyggere samt bygninger beliggende i det åbne land, jf. Byfornyelsesloven. Med de nuværende kriterier prioriteres byer/landsbyer fremfor det åbne land – ligesom byer, der er i proces eller har gennemgået en områdefornyelse/realiseringsplan eller en lokal udviklingsplan prioriteres højt.
 
Det forventes, at Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen udmelder Viborg Kommunes andel af udgiftsrammen til Landsbyfornyelse 2021 i løbet af februar måned.
Straks herefter vil en bevillingssag for ”Puljen til nedrivning og renovering” blive forelagt udvalget.
 
Forvaltningen foreslår, at de nuværende ansøgningskriterier (godkendt i 2020) fortsætter uændret (se bilag 1 og 2), da disse vurderes at give mest mulig udnyttelse af de begrænsede midler.
 
Da forvaltningen erfaringsmæssigt ved, at der indsendes ansøgninger for beløb, som overstiger de afsatte midler, er bymæssig bebyggelse prioriteret fremfor det åbne land for derved at opnå størst synlig effekt.
 
Midlerne prioriteres fortsat anvendt til henholdsvis renovering af bygningers klimaskærm og nedrivning af forfaldne ejendomme. Nedrivningssagerne er økonomisk tungere end renoveringssagerne.
 
Procedure og administration for udvælgelse af projekter
Puljen vil blive annonceret på Kommunens hjemmeside samt i Kommunens fællesannonce, som bringes i alle ugeaviserne i Kommunen.
Forvaltningen benytter et elektronisk ansøgningssystem og ved ansøgningsfristens udløb, behandles alle indkomne ansøgninger administrativt og vurderes samlet ud fra de politisk godkendte kriterier.
For at fremrykke tidspunktet på året for de godkendte ansøgninger, vil der i år være en ansøgningsperiode på 3 måneder (mod tidligere 4 måneder). Hermed forventes det, at ansøgerne kan modtage tilsagn eller afslag inden sommerferien.
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Når kriterierne er politisk godkendt, kan den elektroniske ansøgningsprocedure igangsættes i en periode på 3 måneder. Når vi har modtaget statens udmeldte ramme, vil bevillingssagen blive forelagt til politisk godkendelse.
Det forventes, at ansøgerne kan få tilsagn eller afslag inden sommerferien 2021.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Så snart Viborg kommune modtager styrelsens rammebeløb til Pulje til Landsbyfornyelse vil udvalget modtage en bevillingssag for ”Puljen til nedrivning og renovering 2021”.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet
Bilag

Sagsid.: 18/1542

Resume

I henhold til de af byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg byråd – herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste – skal byrådet og udvalgene godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder.

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår,
 
1. at Landdistriktsudvalget tager stilling til mødelisten

Beslutning i Landdistriktsudvalget den 26-01-2021

Landdistriktsudvalget beslutter,
 
1. at mødeliste januar 2021 godkendes. Dog flyttes temamødet til april. 

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet vedtog i møde 17. december 2014, link til sag nr. 6 i byrådet 17. december 2014, et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.
 
 

Inddragelse og høring

Intet
 
 

Beskrivelse

Mødelisten (bilag 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
Hvis Landdistriktsudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Intet
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens § 16, stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.
Bilag