You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

tirsdag den 23. februar 2021 kl. 18:00

Mødested Teams-møde
Udvalg Landdistriktsudvalget
Mødedeltagere Elo Nielsen, Johannes Vesterby, Kim Dongsgaard, Kurt Johansen, Martin Sanderhoff, Mette Nielsen, Peter Juhl
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 18/50118

Resume

Landdistriktsudvalget har ønsket en samlet drøftelse af indsatsen i 2021. Nærværende sag samler op på de hidtidige indholdsmæssige drøftelser af en sammenhængende indsats og det analytiske grundlag herfor og skal skabe en overordnet ramme for efterfølgende fordeling af midler i 2021.

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at sagen drøftes.

Beslutning i Landdistriktsudvalget den 23-02-2021

Landdistriktsudvalget drøftede sagen og besluttede, at de præsenterede forslag skal suppleres med et oplæg, der giver et samlet overblik over de igangværende lokale udviklingsplaner med indhold, bevilgede midler indtil nu, og ansøgninger fra kommende byer. Alle byer indtegnes på et kort.

På den baggrund genoptages sagen på et ekstraordinært møde den 9. marts 2021 med henblik på endelig afklaring.

Sagsfremstilling

Historik

Landdistriktsudvalget prioriterede i januar målsætninger fra sammenhængsmodellen og pegede på, hvilke andre udvalg, der med fordel kan samarbejdes med, link til sag 3 i Landdistriktsudvalgets møde den 5. januar 2021. På det efterfølgende møde indgik en opsamling, som i sammenhæng med opdaterede analyser skulle danne grundlag for drøftelser af indsatsen i 2021, link til sag 4 i Landdistriktsudvalget den 26. januar 2021. Denne drøftelse blev udsat til nærværende samlede drøftelse.
 
På mødet i januar, link til sag 5 i Landdistriktsudvalget den 26. januar 2021, drøftede udvalget indledningsvist anvendelse af budget 2021 og besluttede at udsætte beslutning om fordeling af midler, indtil der foreligger et overblik over samtlige midler og udvalget har haft en samlet strategisk drøftelse.
 

Inddragelse og høring

Intet
 
 

Beskrivelse

Landdistriktsudvalget lagde ved sin drøftelse af sammenhængsmodellen og indsatser for at understøtte opfyldelse af målsætningerne vægt på, at de allerede igangsatte indsatser skal videreføres, men naturligvis også videreudvikles. I bilag 1 er de hidtidige indsatser summarisk opsamlet. På kommunens hjemmeside, se her, kan endvidere ses et overblik over de mindre projekter inden for byfornyelsesområdet, der tidligere har fået støtte. 
 
Et bærende element i udvalgets indsats er arbejdet med de borgerdrevne lokale udviklingsplaner, hvorfor understøttelsen heraf også med midler til realisering er væsentlig. De midler, der er afsat til dette område, kan helt overordnet fordeles til et af følgende hovedformål, som på hver sin vis understøtter realisering af lokale udviklingsplaner og udvikling i landdistrikterne:
 
1. Midler til nedrivning og renovering
Udvalget har tidligere tilkendegivet, at denne indsats er væsentlig og ønskes styrket. Kriterier for fordeling af midler blev vedtaget på udvalgets seneste møde. Som et element heri gives også prioritet til nedrivning og renovering i områder med lokale udviklingsplaner.
 
2. Midler til puljer, primært pulje til realisering af lokale udviklingsplaner
Udvalget har de forudgående år haft en pulje til at sikre samtænkning i anlægsprojekter, en pulje til vedligeholdelse af arealer og med det største beløb en pulje til realisering af udviklingsplaner og andre mindre projekter. Midlerne fordeles, bortset fra puljen vedr. samtænkning, af udvalget efter ansøgning fra lokale borgerforeninger og lignende aktører. Fordelingen af midler afventer den strategiske drøftelse og det samlede overblik, men det foreslås, sag 2, at puljerne åbnes for at sikre, at ansøgerne har tid til og mulighed for at formulere projekter.
 
3. Midler til realiseringsplaner og lignende samlede indsatser i forlængelse af lokale udviklingsplaner
Budgettet for 2021 har skabt mulighed for, at udvalget endnu mere proaktivt kan understøtte realiseringen af de lokale udviklingsplaner, som allerede er udarbejdet eller på vej. Som en del af forberedelsen af fordeling af midler vil udvalget drøfte de enkelte udviklingsplaner. I bilag 4
ses et overblik over udviklingsplanerne, som vil danne udgangspunkt for drøftelsen.
 
4. Midler til nyskabende og proaktive aktiviteter
Udvalget har tidligere drøftet mulige supplerende tiltag i 2021, se bilag 2, bl.a. er introduceret en tanke om en mere proaktiv tilgang til at igangsætte indsatser. Udvalget kan fx ønske at reservere midler til indsatser i forhold til bosætning eller lign.
 
Udover indsatsen via midler afsat til at understøtte lokale udviklingsplaner arbejder udvalget for at påvirke vilkårene i landdistrikterne generelt, bl.a. finansieringsmulighederne, hvorfor årets konference med deltagelse af indenrigs- og boligministeren, sag 4, også er en væsentlig del af indsatsen i 2021. Udover den politiske del er konferencen også et udtryk for et af udvalgets andre helt væsentlige indsatsområder, dialog med lokalområderne.
 
Særligt for 2021 er desuden behovet for en evt. særlig indsats for forsamlingshuse i forlængelse af en lang corona-periode uden mulighed for indtægter. Indtægterne er normalt grundlaget for at kunne vedligeholde og renovere husene. Sag 5 giver mulighed for en særskilt drøftelse af situationen.
 
På baggrund af ovenstående opsamling drøftes:
 
 • Hvilken overordnet fordeling af midler til byfornyelsesområdet ønsker udvalget, at der skal arbejdes ud fra?
  Udvalgets tilkendegivelser vedr. renovering og nedrivning samt puljer til realisering af lokale udviklingsplaner (efter ansøgning fra lokalområder) kan indikere ca. 5 mio. kr. til hver af disse, hvorefter der vil restere ca. 5 mio. kr. til proaktive indsatser, både understøttelse af lokale udviklingsplaner og tværgående initiativer.
 • Hvilke initiativer i de lokale udviklingsplaner ønsker udvalget at understøtte yderligere? (drøftelsen vil tage udgangspunkt i en snak om hver enkelt lokal udviklingsplan på mødet)
 • Skal der arbejdes videre med ideen om pilot-byer og hvilke(n)? Nedenfor fremhæves eksempler fra bilaget:
 • Kultur- og Fritidsudvalget har ønsket fokus på medlemskab af foreninger, og derfor kan ideen med en fællesskabs by måske samle kræfter. Temaet ligger også i forlængelse af landdistriktsudvalgets fokus på frivillighed.
 • En indsats for boliger med fællesskab har ofte været en del af udvalgets drøftelser og kan ses i sammenhæng med fokus på tilflytning og vækst. Indsatsen vil kræve et engagement fra Teknisk Udvalg.
 • Hvorledes skal en evt. by/byer udvælges – hvor åbent skal ”udbuddet” være? Evt. inspiration i de udarbejdede analyser (bilag 3).
 • Hvilke af de tværgående indsatser skal prioriteres i 2021?
 • Her fremhæves elementer, som udvalget allerede så småt har taget hul på.
 • Turisme: Kan drøftes nærmere med VibLand på næste møde (Turist i Egen Kommune), ligesom et temamøde om samspil detail og turisme er planlagt til april 2021.
 • Forsamlingshuse: Skal der igangsættes en fremadrettet indsats, der forsøger at sætte fokus på og nytænke husenes muligheder for at være ramme om udviklende fællesskaber, i en (post)corona tid.
 
Et summarisk overblik over udvalgets forventede udisponerede midler i 2021 ses i bilag 5.

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Intet
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet
Bilag

Sagsid.: 20/40606

Resume

For at give ansøgerne bedre tid til at udarbejde og indsende ansøgning, lægger dette dagsordenspunkt op til, at udvalget beslutter hvilke puljer, der oprettes, og godkender ansøgningskriterier for puljerne. De respektive rammebeløb fastsættes på kommende møde efter udvalgets strategiske drøftelse.
 
Udvalget besluttede på mødet den 26. januar 2021 kriterier for fordeling af midler fra puljen ”nedrivning og renovering”.

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at udvalget beslutter hvilke puljer, der oprettes, og afhængig af beslutningen,  
 
2. at ansøgningsprocedurer og kriterier for ansøgning til ”Pulje til realisering af udviklingsplaner og andre mindre projekter” og ”Pulje til støtte til vedligeholdelse af arealer” godkendes, og
 
3. at ”liste over tilskudsberettiget udstyr” og proces for anvendelse af puljen ”samtænke byforskønnelse i anlægsprojekter” danner baggrund for forvaltningens vurdering og sagsbehandling.

Beslutning i Landdistriktsudvalget den 23-02-2021

Da punktet ses i sammenhæng med sag 1, udsættes den også til det ekstraordinære møde den 9. marts 2021.
Fraværende:
Peter Juhl

Sagsfremstilling

Historik

Puljen ”realisering af udviklingsplaner og andre mindre projekter”, har eksisteret siden 2012, og hed indtil 2018 ”pulje til byforskønnelse i mindre byer”. Fra 2019 blev muligheden for at søge støtte til projekter relateret til lokale udviklingsplaner en integreret del af puljen. Der er i perioden 2012-20 meddelt støtte til 180 borgerdrevne projekter i de mindre byer for et samlet beløb på 27,3 mio. kr.
 
Puljen ”støtte til vedligeholdelse af arealer” har eksisteret siden 2014. Til og med 2020 har puljen imødekommet 120 ansøgninger med i alt 1.963.330 kr. 60 lokalsamfund har fået tildelt støtte til indkøb af materiel til ”drift og vedligeholdelse af offentligt-, forenings- eller privatejede arealer, der benyttes til fælles aktivitet og ophold”.
 
Puljen ”samtænke byforskønnelse i anlægsprojekter” har eksisteret siden 2016, og har siden suppleret 9 anlægsprojekter med byforskønnende og rekreative initiativer for i alt 2,5 mio. kr. I enkelte projekter er beløbet indtil videre disponeret, da det egentlige anlægsprojekt endnu ikke færdiggennemført, f.eks. igangværende kloakfornyelsesprojekter i regi af Energi Viborg.
 
 

Inddragelse og høring

Projekterne støttet af puljen ”realisering af udviklingsplaner og andre mindre projekter”, gennemføres som udgangspunkt af ansøgeren/ lokalområdet. Det kan dog for visse projekter være mest hensigtsmæssigt, at udførelsen forestås af kommunen.
 
Ansøgninger til puljen ”Støtte til vedligeholdelse af arealer” vurderes og administreres af forvaltningen i henhold til de vedtagne principper. Opfylder ansøgningen de fastsatte kriterier, imødekommes ansøgninger, indtil puljens rammebeløb er opbrugt.
 
Forvaltningen vurderer løbende, bl.a. i et tæt samarbejde med Energi Viborg, hvor det vil være    hensigtsmæssigt at anvende midler fra puljen ”Samtænke byforskønnelse i andre anlægsprojekter”.
 
 

Beskrivelse

Som nævnt under historik, vil udvalget først blive bedt om at tage stilling til hvilket beløb, der skal anvendes til medfinansiering af den statslige ramme til landsbyfornyelse 2021, når der foreligger en endelige udmelding fra staten.
 
Der kan dog forinden træffes beslutning om, hvilke puljer, der skal oprettes i 2021, og hvilke ansøgningskriterier, der skal være gældende for de enkelte puljer.
 
Forvaltningen foreslår, at udvalget opretter følgende puljer:
 
Puljen ”realisering af udviklingsplaner og andre mindre projekter”:
 
Puljens formål er at støtte lokale initiativer og ønsker om forskønnelse i de enkelte lokalområder. Støtten udbetales som udgangspunkt som et rådighedsbeløb.
 
Landdistriktsudvalget fremhævede under sin temadrøftelse af anvendelse af budget 2021 på mødet den 24. november 2020, sag nr. 1 i Landdistriktsudvalget 24. november 2020, bl.a. ”at der skal gives højest prioritet til byer, der har gennemført en proces vedr. lokale udviklingsplaner”.
 
Der kan søges indenfor følgende kategorier:
• Realisering af projekter i henhold til lokale udviklingsplaner (politisk godkendt udkast eller endelig vedtaget plan).
• Forskønnelse af landsbyerne, hvor der er tale om mindre projekter, som f.eks. etablering af nye eller opgradering af fælles udendørs opholds- og aktivitetsarealer.
• Hastighedsdæmpende foranstaltninger på gennemgående veje. 
 
Når midlerne skal fordeles, prioriteres ansøgninger fra byer med lokale udviklingsplaner højt, sammen med ansøgninger, hvor der er en væsentlig ekstern finansiering eller egen finansiering samt frivilligt arbejde. I forhold til tidligere kriterier er der forslag om at stramme op, så prioritet alene gives til byer, hvor enten forslag til udviklingsplan eller endelig udviklingsplan er politisk godkendt.
 
Det er forvaltningens erfaring, at visse ansøgere ønsker at kunne søge professionel rådgivning i forbindelse med gennemførelsen. Denne rådgivning vil i en række tilfælde kunne give mange initiativer et kvalitetsløft. Forvaltningen foreslår derfor, at der også åbnes mulighed for at søge støtte hertil
 
Ansøgninger skal indsendes i henhold til vedlagte bilag 1, ”Ansøgningsprocedure og strategi for ansøgning til puljen byforskønnelse mindre byer 2021” med ansøgningsfrist 1. aug. 2021.
 
Efter udløb af ansøgningsfristen til puljen ”realisering af udviklingsplaner og andre mindre projekter 2021” forelægges udvalget ansøgninger med en indstilling til beslutning, forventelig på mødet d. 14. september 2021. Bliver der søgt om støtte for mere end det afsatte rammebeløb, vil indstillingen indeholde en prioritering af ansøgningerne i henhold til de tidligere nævnte prioriteringer.
 
Puljen til ”støtte til vedligeholdelse af arealer”:
I forbindelse med puljen i 2020 blev det maksimale beløb for ansøgninger sænket fra 25.000 til 20.000 kr. Forvaltningen foreslår at det maksimale beløb igen hæves til 25.000 kr.
 
Hidtil har ansøgninger fra borgerforeninger, der ikke tidligere har søgt, haft første prioritet. Ansøgninger fra foreninger, der tidligere har fået støtte, har hidtil afventet, hvorvidt der efter en fastsat dato (1. oktober) resterer penge i puljen.
 
Denne ordning giver øget administration og er uhensigtsmæssigt set i lyst af, at foreningen først får svar på sin ansøgning efter afslutning af sæsonen for brug af det ansøgte udstyr. Derfor anbefaler forvaltningen ophør af denne del af administrationspraksis.
 
Ansøgninger skal indsendes i henhold til vedlagte bilag 2, ansøgningsprocedure og strategi for ansøgning til puljen ”Støtte til vedligeholdelse af arealer i 2021”. Det udstyr, der gives støtte til, fremgår af vedlagte bilag 3, ”Liste over tilskudsberettiget udstyr”.
 
Ansøgningerne behandles løbende af forvaltningen i henhold til bilag 2 og 3, efter at der er fastsat et rammebeløb til puljen. Ansøgningerne behandles indtil det til den tid fastsatte rammebeløb er opbrugt. Puljen lukkes for ansøgninger 1. december 2021.
 
Pulje ”samtænke byforskønnelse i anlægsprojekter”:
Energi Viborg gennemfører for tiden og har planlagt en række kloakfornyelsesprojekter i landsbyer, hvor det i forbindelse med anlægsarbejdet vil være relevant at supplere med f.eks. byforskønnende eller rekreative initiativer på grundlag af borgerønsker. Forvaltningen vil tage initiativ til, at de byforskønnende eller rekreative initiativer også inddrages i forbindelse med andre kommunale anlægsprojekter, f.eks. indenfor vejområdet.
 
Vurderingen af projekterne sker i henhold til vedlagte bilag 4, proces for anvendelse af puljen ”samtænke byforskønnelse i anlægsprojekter 2021”.
 
Det videre forløb
Når der foreligger en endelig udmelding af den statslige ramme for landsbyfornyelse 2021, og overførsler af uforbrugte midler fra budget 2020, vil udvalget blive forelagt et dagsordenspunkt med henblik på stillingtagen til anvendelse af den statslige ramme og den kommunale medfinansiering.
 
Endvidere vil der blive udarbejdet et dagsordenspunkt for disponering af den øvrige del af budget 2021, som ikke anvendes til puljer og statslig medfinansiering. Forvaltningen vil forud for dette dagsordenspunkt foretage en screening af vedtagne lokale udviklingsplaner, i forlængelse af udvalgets foreløbige drøftelser, med henblik på disponering af beløb til gennemførelse af realiseringsplaner/områdefornyelser med kommunen som bygherre. 
 
 

Alternativer

Ingen.
 
 

Tidsperspektiv

Efter udvalgets vedtagelse af kriterier og procedure for ansøgninger, offentliggøres puljerne ”Realisering af udviklingsplaner og andre mindre projekter 2021” og ”Støtte til vedligeholdelse af arealer 2021” under forbehold af byrådets efterfølgende bevilling. Offentliggørelsen sker på hjemmesiden og med direkte information til borgerforeninger, lokalråd m.v.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Ingen
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Ingen
Bilag

Sagsid.: 19/42010

Resume

Landdistriktsudvalget har tidligere bevilliget økonomiske midler til at belægge skolestien fra Blegevej til skolen i Mønsted med asfalt. Senere undersøgelser har imidlertid vist, at det ikke er muligt at lave skolestien med en asfaltbelægning, idet skolestien på en strækning forløber over et særligt sårbart indvindingsområde for Mønsted Vandværk. Forvaltningen har i stedet for foreslået, at der laves en ny sti med en belægning i stenmel.

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår, at Landdistriktsudvalget indstiller til byrådet
 
 1. at der søges etableret en skolesti med en belægning i stenmel samt belysning.

Beslutning i Landdistriktsudvalget den 23-02-2021

Landdistriktsudvalget besluttede at indstille til byrådet,
 
1. at der søges etableret en skolesti med en belægning i stenmel samt belysning.
Fraværende:
Peter Juhl

Sagsfremstilling

Historik

Landdistriktsudvalget vedtog i sit møde den 29. oktober 2019 (Link til sag nr. 1 i Landdistriktsudvalgets møde den 29. oktober 2019), at tildele midler til opgradering af skolesti til Mønsted Skole for et beløb på 525.000 kr. (der prioriteres en asfaltsti).
 
Baggrunden var, at den offentlige sti, beliggende på matr.nr. 5a og 13ag, Mønsted By, Mønsted, er anlagt med grus. Stien er offentlig, men har ikke været udskilt i matriklen.
 
Asfalteringen indebærer en betydelig anlægsudgift. Byrådet vedtog derfor i sit møde den 12. maj 2020 (Link til sag nr. 11 i byrådet den 12. maj 2020), at kommunen bør have ejendomsret til stiarealerne permanent, så investeringen i asfalten sikres fremadrettet.
 
Stien er nødvendig af hensyn til en trafiksikker færdsel for skolebørnene fra boligområdet ved Blegevej/Flintevej til Mønsted Skole, så de ikke skal ledes ud på en større omvej ad trafikfarlige veje.
 
 

Inddragelse og høring

Forvaltningen har løbende været i dialog med lodsejerne på den aktuelle strækning, hvor skolestien kan forløbe.
 
 

Beskrivelse

I forbindelse med det forberedende asfaltarbejde har det imidlertid vist sig, at skolestien på en del af strækningen forløber gennem et BNBO område (Boringsnær beskyttelsesområde) i forhold til Mønsted Vandværks drikkevandsboring. Området ved Mønsted Vandværks drikkevandsboring er meget sårbar, fordi der er nogle særlige geologisk forhold i det nære indvindingsopland. Det betyder, at der ikke er mulighed for at belægge skolestien med asfalt, da området vil blive mere grundvandstruet, hvis det ændres fra en grussti til en asfaltsti.
 
Forvaltningen har derfor undersøgt mulige alternativer. Der vil være mulighed for at anlægge en ny skolesti med en belægning af stenmel. Det er en belægning, som er bedre end en grussti, da overfladen er hårdere. Denne belægningstype er bl.a. anvendt på en del af cykelstien ”Himmerlandsstien”, der også benyttes som skolesti. I forhold til sårbare indvindingsområder har denne belægningstype den fordel, at den ikke behøver at blive saltet. Indenfor de tildelte midler vil det også være muligt at etablere belysning på skolestien. 
 
 

Alternativer

Der er mulighed for at bevare den nuværende skolesti med den eksisterende belægning.
 
 

Tidsperspektiv

Projektet kan gennemføres i foråret 2021.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Forvaltningen vurderer, at det er muligt at anlægge en skolesti på strækningen med en belægning i stenmel. Indenfor de tildelte midler er det også muligt at etablere belysning på skolestien, hvis der vælges en belægning med stenmel.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet

Sagsid.: 18/50130

Resume

I forlængelse af deltagelse af indenrigs- og boligministeren drøftes indholdet af konferencen den 17. maj 2021 nærmere, herunder hvilke lokale eksempler der skal indgå, jf. tidligere fastlagt fokus på gode lokale eksempler.
 
Efter denne overordnede drøftelse vil udvalget på næste møde, hvor VibLand også deltager, få forelagt et forslag til program.

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udviklings indstiller,
 
1. at udvalget drøfter de overordnede indholdsmæssige elementer i konferencen
 
2. at udvalget drøfter indhold af den politiske del
 
3. at udvalget udpeger gode lokale eksempler.

Beslutning i Landdistriktsudvalget den 23-02-2021

Landdistriktsudvalget drøftede de overordnede indholdsmæssige elementer i konferencen i lyset af ministerdeltagelsen, og besluttede en tredeling af programmet med en landspolitisk del, en del med andre udvalg/politikområder og en del med fokus på lokalområder. Udvalget besluttede endvidere, at der arbejdes videre med en model med streaming til forsamlingshuse, hvor udvalgsmedlemmerne er værter ved samtaler om forskellige emner.

Sagsfremstilling

Historik

Landdistriktsudvalget har senest drøftet konferencen i januar, link til sag 2 i Landdistriktsudvalgets møde den 5. januar 2021.  
 
 

Inddragelse og høring

VibLand er medarrangør og har løbende været inddraget. VibLand deltager på mødet i marts som led i den løbende dialog med udvalget, og konferencen vil igen være et emne til drøftelse.
 
 

Beskrivelse

Landdistriktskonferencen vil efter de seneste justeringer indeholde tre hovedelementer, en politisk del, en dialog del (spisning) og en del med fokus på, hvad landdistrikterne selv gør og kan gøre.
 
Den første del vil have fokus på, hvad der politisk på lands- og kommunalt plan gøres og kan gøres for at styrke udviklingen i landdistrikterne. Et oplæg fra indenrigs- og boligministeren vil, udover velkomsten, starte konferencen. Derudover er der indgået aftaler med formændene for Kultur- og Fritidsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget om at give et perspektiv på udvikling af landdistrikterne i Viborg Kommune, set fra deres respektive udvalg.
 
Tidsrammerne for oplæggene fra politikerne skal afklares, ligesom deltagelse i en evt. paneldebat. Ministeren har mulighed for fra kl. 17 at deltage op til halvanden time. Med et sædvanligt sluttidspunkt kl. 21 er der en samlet ramme på fire timer.
 
Det skal fastlægges, hvilke temaer der skal drøftes. Allerede fastlagt er finansieringsudfordringer og via udvalgsformændenes deltagelse også temaerne oplevelser og fællesskab og sundhed. Det må forventes, at paneldebat kræver en (ikke politisk) ordstyrer.
 
Det skal overvejes, hvordan ministeren mest hensigtsmæssigt indgår. Skal hans oplæg følges af mulighed for spørgsmål og derefter panel, eller skal ministeren efter sin egen del fx lytte til oplæg fra de tre udvalgsformænd og derefter reflektere og disse?
 
Som andet hovedelement kommer herefter spisning med dialog. Deltagerne har på forhånd meldt sig på et emne, og udvalget og medlemmer af VibLands bestyrelse er ”bordformænd”. Emnerne er, udarbejdet efter indspil fra VibLand, jf. oplægget fra januar-mødet:
 
Fællesskab i landsbyen.
Oplever I et stigende/faldende antal medlemmer i jeres foreninger? Hvad tror I, det skyldes? Gode erfaringer med en positiv udvikling? Hvordan fungerer samarbejdet i landsbyen, i foreningen? Hvordan kan det udvikles? Bofællesskaber er populære i tiden – er der landsbyer, hvor fællesskabet er så stærkt, at landsbyen kan sidestilles med et bofællesskab med forsamlingshuset som fælleshus?
 
Fællesskab på tværs af landsbyer
Er der behov for at styrke samarbejdet mellem landsbyerne? Og samarbejde om hvilke emner: Kultur, faciliteter, noget helt andet? Hvordan styrkes samarbejdet? Kan samarbejdet også med kommunale kulturinstitutioner styrkes yderligere?
 
Oplevelser og aktiviteter
Hvilke aktiviteter, har I gode erfaringer med? Til hvilke målgrupper – hvad får fx børnefamilierne til at komme? Hvad kan en landsby bære af aktiviteter?
 
Landsbyerne i fremtiden
Hvilken tilgang vil nye tilflyttere og yngre generationer have til livet i landsbyen? Hvordan forandrer det fritidstilbuddene og landsbykulturen? Hvilke forandringer skal vi forvente og arbejde for, for at sikre landsbyernes fremtid?
 
Frivillighed
Hvilke erfaringer har I med frivillige? Hvordan får vi alle med, fra alle generationer, både nye og gamle borgere? Er det en særlige (aldersgruppe) I kan engagere? Hvilke opgaver løser de? Hvordan organiserer/uddelegerer I? Oplever i flere, færre, samme antal frivillige? Hvad gør I for at få flere med?
 
Sundhed
Vi deler erfaringer med at bruge bevægelse som ramme for fællesskab fx lokaldyst, gå-fællesskaber m.v. Hvordan laver vi fællesspisninger, tænker vi over hvad vi spiser, hvor vi køber det osv.?
 
Turist i egen kommune
Det var en stor satsning i 2020. Hvordan arbejder vi videre med det og får nytte af det i forhold til besøgende i vores landdistrikter? De steder, der er en del af ”Turist i Egen Kommune” er samtidig muligheder for oplevelser og fællesskab for de lokale borgere. Hvordan øger vi værdien af oplevelserne? Kan vi skabe fællesskaber om at forbedre og synliggøre disse oplevelser?
 
Det tredje og sidste hovedelement sætter fokus på det, landdistrikterne selv gør og kan, afsluttet med kåringen af årets ildsjæl. De gode eksempler kan fx være engagement af unge (Finderup), Bjerregrav (fx mange projekter), Skals (organisering af arbejdsgrupper/befolkning i forbindelse med en LUP-proces), Verdenskortet (samspil mellem turistvirksomheder i kommunen), VibLand (Turist i Egen Kommune) osv.
 
Da der er rigtig mange gode eksempler fra landsbyerne, skal formen på dette overvejes. En model kunne være, at hvert eksempel kun får 5 minutter og et slide, så det får karakter af en ”speeddating”. Hvert eksempels slide vil indeholde kontaktoplysninger (for nærmere information) og samles i en lille ”pjece”.  
 
Det skal endeligt overvejes, om der skal gives en status på landdistriktsudvalgets arbejde, ligesom de tidligere år, og hvor det i givet fald passer ind.
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Intet
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet

Sagsid.: 20/11532

Resume

Landdistriktsudvalget drøfter situationen for forsamlingshuse i lyset af Corona-situationen.

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at sagen drøftes.

Beslutning i Landdistriktsudvalget den 23-02-2021

Landdistriktsudvalget besluttede at udsende skrivelse til samtlige forsamlingshuse med henblik på at indhente regnskabsdata fra henholdsvis 2018, 2019 og 2020. Det tilkendegives i skrivelsen, at ingen forsamlingshuse må risikere at gå konkurs alene på grund af Corona. På denne baggrund genoptages sagen på næste møde.

Sagsfremstilling

Historik

Landdistriktsudvalget har løbende drøfter situationen for forsamlingshusene, senest kort i forbindelse med udvalgets møde i januar. I oktober drøftedes situationen også, link til sag nr. 7 i Landdistriktsudvalgets møde den 27. oktober 2020.
 
 

Inddragelse og høring

Intet
 
 

Beskrivelse

På mødet i oktober 2020 drøftede udvalget forsamlingshusenes situation og besluttede, at situationen fortsat kræver særlig bevågenhed som følge af udviklingen i covid, og at drøftelsen skulle genoptages i det nye år.
 
Forsamlingshusene har nu været igennem en meget lang periode med begrænsede muligheder for indtægter, og perioden ser ikke ud til at være ovre foreløbig. Forsamlingshusene har ikke kunnet benytte de nationale hjælpepakker, som primært er rettet mod virksomheder med faste omkostninger, lønninger m.v. eller kompensationsordninger ved aflysning af større arrangementer – ikke ”blot” manglende indtægter. Det væsentlige for forsamlingshusene er netop mistede indtægter, som bl.a. reducerer forsamlingshusenes muligheder for at gennemføre vedligehold, renoveringer – og aktiviteter for lokalsamfundet.
 
I forhold til at gennemføre aktiviteter efter Corona har forsamlingshusene muligheder fx i puljen ”Alternative byfester” og puljen ”Liv i forsamlingshusene”.
 
Forsamlingshusene bliver derimod presset på nødvendige renoveringer og vedligehold på grund af de manglende indtægter.
 
Der kan derudover være enkelte forsamlingshuse, der står i en særlig likviditetsmæssig situation, fx hvis der er optaget gæld i forbindelse med større renovering. Som eksempel har Hersom-Bjerregrav Forsamlingshus et lån, der skal betales af på, samtidig med at det ikke er muligt at optage nyt lån pga. nye skærpede regler for foreningslivet. En kommende betaling på lånet vil medføre, at foreningen reelt ikke længere har midler på kontoen, når bortses fra midler, der er lovet til idrætsforeningen og midlerne fra Årets Lokalområde 2019, som af praktiske årsager står på husets konto.  Hvis disse fjernes er der allerede i dag negativ likviditet på knap 50.000 kr. (inden overførsel af kommunens faste årlige tilskud).
Landdistriktsudvalget kan i forlængelse heraf etablere en pulje, som kan søges til renovering og vedligehold, svarende til den centrale pulje, men hvor der lægges vægt på andre kriterier, nemlig hvor hårdt ramt et hus er af Corona-situationen. De enkelte ansøgninger kan gives point fx på baggrund af resultat i 2020, egenkapital, gæld og likviditet udover point ud fra de kendte kriterier som betydning og frivilligt arbejde. Det sædvanlige krav om medfinansiering bør evt. derimod lettes.
 
Det kan derudover overvejes at give mulighed for at søge tilskud til driften, hvis et hus fx på baggrund af et dårligt resultat i 2020 står med likviditetsmæssige udfordringer, jf. eksemplet fra Hersom-Bjerregrav.
 
På baggrund af dagens drøftelser vil forvaltningen, hvis der ønskes arbejdet videre med en pulje, komme med et konkret oplæg herpå til næste møde.
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Intet
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Midler til en evt. pulje kan tages fra midler på anlægskontoen til forsamlingshuse, som endnu ikke er disponeret.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet

Sagsid.: 16/50970

Resume

Landdistriktsudvalget behandlede på sit møde i september en ansøgning fra Karup Kultur- og Forsamlingshus om fastholdelse af tilskud til et projekt, der var reduceret i forhold til den oprindelige reservation. Udvalget besluttede at fastholde reservationen på 1,4 mio. kr., men tilkendegav, at projektet forventes samtænkt med den igangsatte proces vedrørende den sammenhængende indsats i Karup-Kølvrå. Udvalget ønskede at drøfte ansøgningen igen primo 2021. I forlængelse heraf og Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling den 20. januar 2021 af vision og anbefalinger for indsatsen i Karup-Kølvrå genoptages sagen.

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår, at landdistriktsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at anlægsudgiftsbevilling til kontoen ”Karup Kultur- og Forsamlingshus” forhøjes med 1.400.000 kr. med rådighedsbeløb i 2021.

2.  at udgiften på 1.400.000 kr. i 2021 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Forsamlingshus – Anlægspuljen herunder Bruunshåb, Karup og Knuden”. 

Beslutning i Landdistriktsudvalget den 23-02-2021

Landdistriktsudvalget beslutter at indstille til byrådet,
 
1. at anlægsudgiftsbevilling til kontoen ”Karup Kultur- og Forsamlingshus” forhøjes med 1.400.000 kr. med rådighedsbeløb i 2021.

2.  at udgiften på 1.400.000 kr. i 2021 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Forsamlingshus – Anlægspuljen herunder Bruunshåb, Karup og Knuden”. 

Sagsfremstilling

Historik

Landdistriktsudvalget har behandlet ansøgningen om fastholdelse af tilskud i september, link til sag nr. 1 i landdistriktsudvalget den 15. september 2020.
 
 

Inddragelse og høring

Intet
 
 

Beskrivelse

Landdistriktsudvalget besluttede på sit møde i september at fastholde reservationen på 1,4 mio. kr., men ønskede at sikre, at dette ikke ville komme til at stride mod den igangsatte proces i Karup-Kølvrå.
 
Det oplæg Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog på sit møde 20. januar 2021 fastlægger fire temaer for det videre arbejde, bilag 1. Det fremgår heraf, at det ene tema er et center for læring og udvikling i Karup, som tager udgangspunkt i en arbejdsdeling mellem de forskellige mødesteder i området, hvor forsamlingshuset er hele områdets samlingssted, når der er fest og socialt samvær på programmet.
 
Et andet tema er de unge, trivsel og sundhed med fokus på bevægelse samt den kommunale service, som tager sit udgangspunkt i Kølvrå og bl.a. den gamle skole. Oplægget afspejler et fokus på arbejdsdeling mellem mødesteder, herunder også de etablerede interessebaserede som fx hallen. Der er således lagt en overordnet retning for arbejdet, som fastholder en central rolle til forsamlingshuset.
 
Som det fremgik af sagsfremstillingen i september, består det tilpassede projekt af en
renovering af huset, primært køkken og badeværelser, og en ny indgang for samlet 2.375.000 kr. Netop disse elementer anses for afgørende, da huset er det eneste i området med et stort køkken og mulighed for at samle op til 150 mennesker og standen af disse centrale elementer er meget dårlig. Desuden vil det betyde en væsentlig energioptimering i huset. Den oprindelige ansøgning (bilag 2) og plan (bilag 3) vedlægges.
 
Ansøger har siden september arbejdet videre med praktiske forhold og har bl.a. fået lavet en brandplan. Der er en lille ændring i projektet vedrørende den ene af kældrene (den ældste) som fyldes op i stedet for at istandsættelse. Der er modtaget byggetilladelse, og ansøger er klar til at lave endelige aftaler med håndværkere og begynde renoveringen.
 
Finansieringsplanen for det reviderede projekt er:
 
Egen finansiering (indsamlet lokalt)
650.000 kr.
Tilsagn LAG
200.000 kr.
LOA (endnu ikke endeligt)
75.000 kr.
Overført tilsagn fra tidligere centrale pulje
50.000 kr.
Viborg Kommune, anlægspulje
1.400.000 kr.
I alt
2.375.000 kr.
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Ansøger afventer pt. frigivelsen af de reserverede midler og byggetilladelse. Derefter igangsættes renoveringen, da det er en fordel af gennemføre denne, mens der stadig er begrænset aktivitet som følge af corona-situationen.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet
Bilag

Sagsid.: 21/4002

Resume

Med udgangspunkt i en orientering om den fælles proces og spilleregler for årets budgetlægning tilrettelægger udvalget sin egen budgetproces. Herunder lægges der op til en indledende drøftelse af, om der er særlige temaer, som skal indgå og belyses nærmere i årets budgetlægning.

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at orientering om den fælles proces og spilleregler for budgetlægningen tages til efterretning,
 
2. at det drøftes, om der er budgetudfordringer, som skal præsenteres for byrådet på plankonferencen,
 
3. at det drøftes, om der er særlige temaer eller anlægsønsker, som skal indgå i udvalgets budgetlægning, og
 
4. at procesplanen for udvalgets egen budgetproces vedtages.

Beslutning i Landdistriktsudvalget den 23-02-2021

Landdistriktsudvalget beslutter,
 
1. at orientering om den fælles proces og spilleregler for budgetlægningen tages til efterretning,
 
2. at der ikke umiddelbart er særlige udfordringer, som skal præsenteres på plankonferencen
 
3. at procesplanen for udvalgets egen budgetproces vedtages.

Sagsfremstilling

Historik

 
 

Inddragelse og høring

Hoved-MED har drøftet årets budgetlægning på mødet den 8. januar 2021.
 
 

Beskrivelse

 
Spilleregler for budgetlægningen
 
Udvalgene udarbejder budgetforslag inden for de udmeldte rammer, der er beregnet ud fra de principper, som er godkendt af Økonomi- og Erhvervsudvalget.
 
Demografi på ældre-, dagtilbuds- og skoleområdet er udpeget som en særlig budgetudfordring, som byrådet skal finde finansiering til i budgetlægningen. Øvrige budgetudfordringer skal det enkelte fagudvalg selv finansiere inden for eget budget.
 
Hvis et udvalg har budgetudfordringer, som udvalget ikke selv kan finde finansiering til, skal budgetudfordringerne præsenteres for byrådet på plankonferencen den 8.-9. april. Økonomi- og Erhvervsudvalget tager den 16. juni stilling til, hvilke eventuelle budgetudfordringer, der skal findes finansiering til i budgetlægningen.
Der skal i budget 2022 findes reduktionsforslag for samlet 20 mio. kr. (den halve procent af serviceudgifterne) som vedtaget i budget 2021-2024. Arbejdet med reduktioner er opdelt i 2 faser. I første fase afsøges muligheder for reduktioner på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område samt tværgående reduktioner. Økonomi- og Erhvervsudvalget vil den 10. marts tage stilling til rest-reduktionsbeløb, der videresendes til behandling i fagudvalgene, som dermed får ansvaret for at finde de nødvendige reduktioner. Dette er anden fase.
 
Spilleregler for anlægsbudgettet:
 
Spillereglerne for anlægsbudgettet er ændret. Udvalgene kan fremsætte nye anlægsønsker uden finansiering.
 
Udgangspunktet for budgetlægning på anlæg er anlægsbasisbudgettet. Anlægsbasisbudgettet er overslagsårene 2022-2024 i budget 2021-2024 vedtaget af byrådet i oktober 2020. Anlægsbasisbudgettet indeholder tekniske ændringer, som forvaltningen har indarbejdet, primært pga. tidsmæssig fremrykning eller forsinkelse af anlægsprojekter.
 
Særlige temaer i budgetlægningen:
 
Det drøftes, om der er særlige temaer, som udvalget ønsker belyst og drøftet i løbet af budgetlægningen. Særlige temaer kan være økonomiske udfordringer og anlægsønsker.
 
 
Budgetprocessen
 
Udvalgets budgetlægningsproces følger den fælles procesplan, som Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte på mødet den 20. januar 2021 (link til sag nr. 1 i Økonomi- og Erhvervsudvalget 20. januar 2021). Efter procesplanen skal fagudvalgene færdiggøre deres drifts- og anlægsbudgetter i juni.
 
Udvalgene tilrettelægger selv inden for denne tidsramme, hvornår de vil drøfte de forskellige temaer i budgetlægningen. Det planlægges også, hvordan MED-system og relevante interessenter skal inddrages i en dialog om budgetforslaget.
 
På baggrund af den fælles procesplan er der udarbejdet en mere detaljeret procesplan for Landdistriktsudvalget. Procesplanen kan ses som bilag nr. 1.
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Intet
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet
Bilag

Sagsid.: 18/1542

Resume

I henhold til de af byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg byråd – herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste – skal byrådet og udvalgene godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder.

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår,
 
1. at Landdistriktsudvalget tager stilling til mødelisten

Beslutning i Landdistriktsudvalget den 23-02-2021

Landdistriktsudvalget beslutter,
 
1. at mødeliste februar 2021 godkendes.

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet vedtog i møde 17. december 2014, link til sag nr. 6 i byrådet 17. december 2014, et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.
 
 

Inddragelse og høring

Intet
 
 

Beskrivelse

Mødelisten (bilag 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
Hvis Landdistriktsudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Intet
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens § 16, stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.
Bilag

Sagsid.: 20/46783

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Landdistriktsudvalget den 23-02-2021

Landdistriktsudvalget tog orienteringen og meddelelserne til efterretning.
 
Vedr. Hvam ville enkelte udvalgsmedlemmer hver for sig tage ud og se på stedet.
 
Der blev desuden orienteret om en henvendelse fra Sdr. Rind, som arbejder med en ide om at styrke samarbejdet mellem forsamlingshusene i kommunen om arrangementer m.v., herunder en fælles fest.

Sagsfremstilling

Henvendelse fra Hvam vedr. byforskønnelse
Landdistriktsudvalget har via formand Mette Nielsen modtaget en henvendelse fra en borger på vegne af en gruppe borgere og borgerforening i Hvam St og Gl Hvam vedr. byforskønnelse. Sagen vedr. en grund og involverer nedrivning og evt. efterfølgende støtte til efterfølgende etablering af rekreativt område. Begge dele noget udvalget ventes at oprette puljer til.
Derudover skal grunden erhverves og dette ønskes udvalgets hjælp til. Udvalget inviteres til ved selvsyn at se på grunden og dermed konstatere nødvendigheden af støtten.
 
Ordinær, digital, generalforsamling i Landdistrikternes Fællesråd
Generalforsamlingen er indkaldt til den 9. april 2020 kl. 9.45 til 13. Den foreløbige dagsorden indeholder alene standardpunkter. De udpegede deltagere er inviteret, også via kalenderen.