You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

tirsdag den 23. marts 2021 kl. 18:00

Mødested Teams-møde
Udvalg Landdistriktsudvalget
Mødedeltagere Elo Nielsen, Johannes Vesterby, Kim Dongsgaard, Kurt Johansen, Martin Sanderhoff, Mette Nielsen, Peter Juhl
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 18/7458

Resume

I forbindelse med landdistriktsudvalgets møde vil der være dialog med medlemmer af bestyrelsen for Kvorning Borgerforening om byens potentialer og udfordringer. Dialogen afvikles virtuelt kl. 18, og der er afsat ca. en halv time.

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at indholdet af dialogen med Kvorning drøftes

Beslutning i Landdistriktsudvalget den 23-03-2021

Landdistriktsudvalget drøftede dialogen med Kvorning og bemærkede særligt den opmærksomhed byen har på de små erhvervsdrivende, som holder til i byen. Forsamlingshuset og legepladsen er omdrejningspunkt for en by med et godt naboskab og rummelighed på mange måder, samtidig med at beliggenhed tæt ved motorvejen er et stort plus.

Sagsfremstilling

Historik

Landdistriktsudvalget drøftede på mødet i november, link til sag 3 i landdistriktsudvalget den 24. november 2020, behovet og muligheden for at genoptage dialog med lokalområderne, også i en corona-tid.
 
 

Inddragelse og høring

Mødet er aftalt med borgerforeningen i Kvorning.
 
 

Beskrivelse

Landdistriktsudvalget tillægger det stor vægt at afholde sine møder i landdistrikterne og være i dialog med borgerne. På mødet i november blev det besluttet at genoptage dialogen under de rammer som corona giver. Som en del af mødet den 5. januar 2020 var der en virtuel dialog med Finderup, som udvalget fandt givende, selvom de åbne borgermøder er at foretrække.
 
Kvorning var én af de byer, der inviterede udvalget på landdistriktskonferencen 2020.  
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Intet
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet

Sagsid.: 21/8508

Resume

I 2019 og 2020 havde konkurrencen Årets Lokalområde et særligt tema, som ansøgerne skulle forholde sig til, med henblik på at understøtte implementeringen af udvalgets politiske prioriteringer. Landdistriktsudvalget skal drøfte tema for konkurrencen i 2021 samt tidsplan for afvikling

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at tema for 2021 drøftes
 
2. at tidsplanen for kåring af Årets Lokalområde 2021 godkendes og herunder besluttes dato for hhv. besøgsrunde og præmieoverrækkelse.

Beslutning i Landdistriktsudvalget den 23-03-2021

Landdistriktsudvalget besluttede,
 
1. at temaet for Årets Lokalområde 2021 skal være Sammenhæng og sammenhold
 
2. at tidsplanen for kåring af Årets Lokalområde 2021 godkendes og besøgsrunden afvikles den 19. september 2021 og præmieoverrækkelse den 25. september 2021.

Sagsfremstilling

Historik

Siden 2008 er et lokalområde i Viborg Kommune hvert år kåret til Årets Lokalområde.
 
 

Inddragelse og høring

Intet
 
 

Beskrivelse

Den nye model for konkurrencen, med et specifikt tema, medfører, at byer, der tidligere er kåret til Årets Lokalområde, igen kan deltage og komme i betragtning til prisen.
 
I forlængelse af Landdistriktsudvalgets drøftelser og byrådets sammenhængsmodel, foreslås følgende temaer for 2021
 
Sammenhæng og sammenhold
Sammenhæng skal her forstås som tiltag og aktiviteter, der skaber sammenhæng og merværdi for borgerne i lokalområdet. Her er foreningerne i lokalområdet en vigtig aktør. Sammenhæng kan eksempelvis opnås gennem fælles koordinering, planlægning og kommunikation samt samarbejde omkring aktiviteter på tværs af foreninger. Det kan også være optimal udnyttelse af faciliter og ressourcer generelt. Også lokalområdets institutioner og erhverv kan bidrage til at skabe sammenhæng for lokalområdets borgere ved at være en aktiv medspiller, stille ressourcer til rådighed og bakke op om foreningernes initiativer.
 
Sammenhold har fokus på de aktiviteter og initiativer som lokalområdets foreninger og borgere iværksætter for at styrke fællesskabet. Særligt aktiviteter og initiativer som inkluderer flere aldersgrupper eller er nytænkende, er relevante. Under Corona-tiden har mange aktiviteter og arrangementer ikke været mulige at afvikle, hvilket også har fået flere lokalområder til at tænke nyt og styrke sammenholdet på anden vis.
 
 
 
Det foreslås, at vinderen af Årets Lokalområde fremover automatisk vil indgå i ansøgerfeltet fra Viborg kommune til Region Midtjyllands Landsbypris på 150.000 kr. Kandidaterne vil naturligvis skulle vurderes op imod regionens kriterier for det pågældende år.
 
Udgangspunktet vil være samme proces, markedsføring og budget som de forudgående år.
Vinderen modtager en pengepræmie på 50.000 kr. og en sten med inskriptionen ”Årets Lokalområde i Viborg Kommune 2021”. Der nomineres tre områder, og de to øvrige nominerede modtager hver 25.000 kr. Landdistriktsudvalget udvælger 3 byer, som får besøg af udvalget.
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Konkurrencen og det nye tema formidles primo maj via direkte mails, annonce, pressemeddelelse og omtale i Radio Viborg.
Landdistriktskonferencen 17. maj vil ligeledes være anledning til at formidle konkurrencen til en relevant målgruppe. Ansøgningsfrist sættes til før sommerferien.
 
Pga. Covid-19 er årets konfirmationer flere steder rykket til slut august/start september. Det foreslås derfor at besøgsrunde og præmieoverrækkelse først finder sted i hhv. uge 36 og 37.
 
20. juni
Frist for indsendelse af indstilling
10. august
Landdistriktsudvalget nominerer de 3 områder ifm. ordinært udvalgsmøde
18. / 19. september
Besøgsrunde til 3 byer og afgørelse
25. / 26. september
Præmieoverrækkelse i vinderområdet
 
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet

Sagsid.: 20/12713

Resume

Landdistriktsudvalget holder den 27. april 2021 et temamøde om sammenhænge mellem detail, turisme og civilsamfund. Programmet for temamødet lægges fast.

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at programmet drøftes og godkendes.

Beslutning i Landdistriktsudvalget den 23-03-2021

Landdistriktsudvalget godkendte programmet.

Sagsfremstilling

Historik

Landdistriktsudvalget har besluttet at afholde et temamøde om sammenhænge mellem detail, turisme og civilsamfund, link til sag 3 i Landdistriktsudvalgets møde den 24. november 2020.
 
Allerede i april 2020 planlagde udvalget første gang et temamøde med lignende emner, link til sag 4 i Landdistriktsudvalgets møde den 21. april 2020.
 
 

Inddragelse og høring

Mødet er planlagt i samarbejde med Vi er Viborg, som både organiserer detailhandel og turisme rundt i hele kommunen. VibLand er ligeledes inviteret til at deltage for at sikre relationen til Turist i Egen Kommune.
 
 

Beskrivelse

Landdistriktsudvalget har i sine drøftelser af sammenhængsmodellen fremhævet, at tilstedeværelsen af basal service er vigtig for landsbyernes levedygtighed. Detailhandel er én basal service. Udvalget har også ønsket at sætte fokus på turisme i landdistrikterne (Turist i Egen Kommune), som dels en måde at øge bosætning ved at eksponere landdistrikterne og dels en måde at understøtte detailhandel. Med disse tilgange understreger udvalget de tætte sammenhænge mellem sektorerne og har ved sin planlægning af temamødet tilbage i foråret 2020 lagt vækst på også sammenhængen med civilsamfundet. Dette er i drøftelserne blevet konkretiseret som gæsteservice, velkomstguider og lignende.
 
På den baggrund er der udarbejdet følgende program for temamødet:
 
19.00 Velkomst v. formand for Landdistriktsudvalget Mette Nielsen
Kort præsentation af udvalget vinkler på emnet og gennemgang af aftenens program
 
19.05 Det lokale samarbejde:
Oplæg ved formand for destinationsudvalget under Vi er Viborg, Rikke Friis, Mønsted Kalkgruber: Hvordan kan vi lokalt styrke samarbejdet mellem turismeaktører og detailhandlen? (10 min)
Oplæg ved lokal detailhandler (10 min)
 
Herefter drøftelse i mindre grupper (15 min):
Hvordan kan vi lokalt styrke samarbejdet mellem handel og turisme?
Hvilke erfaringer har vi med ”Turist i Egen Kommune”, kan det også være en platform for styrket samarbejde med detail?
Både detail og turisme tager imod gæster i lokalområderne, kan vi i fællesskab sikre en endnu bedre ”gæsteservice” og dermed mere attraktive lokalområder?
 
Afrapportering i plenum (10 min)
 
19.50 Samarbejdet mellem lokalområder og Vi er Viborg:
Oplæg ved Helle Sørensen, Vi er Viborg: Hvordan kan Vi er Viborg som ny central forening for detail og turisme i hele Viborg Kommune bedst understøtte lokalområdernes detail- og turisme-aktører – og hvordan kan lokalområderne bedst få udbytte af den nye samlede forening? (10 min)
 
Drøftelse i mindre grupper (15 min):
Hvilke behov skal Vi er Viborg understøtte?
 
Afrapportering i plenum (10 min)
 
20.25 Afsluttende bemærkninger v Mette Nielsen (5 min)
 
 
Til mødet er via Vi er Viborg inviteret medlemmer af de lokale handelsstandsforeninger.
Det giver samlet ca. 24 deltagere, hvilket enten kræver et ændret forsamlingsforbud eller virtuel afvikling med grupperum i teams.
 
Gruppedrøftelserne kan afvikles i tre grupper med deltagelse af:
2-3 fra Landdistriktsudvalget (mødeledelse)
2-3 fra de lokale handelsstandsforeninger
1 af de tre oplægsholdere
1 fra forvaltningen (sekretær)
 
Udvalgets medlemmer vil således have en rolle som ordstyrere/mødeledere, men vil derudover deltage på lige fod med øvrige deltager i en dialog, som skal være åben og undersøgende i lighed med udvalgets borgermøder.
 
Som baggrund for udvalgets forberedelse er vedlagt (bilag 1) et uddrag af den detailhandelsanalyse, som blev udarbejdet i august 2020. Derudover kan oplyses, at der er udviklet et nyt gæsteservicekoncept for 2021 i Viborg Kommune.
 
Pr. 31/12-2019 lukkede Turistforeningen for Viborg & Omegn aktiviteterne i turistkontoret/VisitViborg, da Viborg Kommune havde indgået partnerskabsaftale med VisitAarhus gældende fra 1. januar 2020. Med partnerskabsaftalen skal turismefremmende aktiviteter håndteres og koordineres gennem VisitAarhus bortset fra gæsteservice, der stadig er Viborg Kommunes ansvarsområde.
 
I 2020 gennemførtes gæsteservice via Vi er Viborg placeret på Nytorv i Viborg. I 2021 og fremover ændres setuppet, så Tinghallen også skal levere gæsteservice. Herudover vil der være en række (forventeligt ca. 20) modtagepunkter/gæsteservicepunkter spredt geografisk i Viborg Kommune.
 
Der produceres en salgsavis til udlevering på de enkelte modtagepunkter/gæsteservicepunkter sammen med en række forslag til, hvad der vil være interessant at opleve i Viborg Kommune. Der gennemføres uddannelsesaktiviteter for de 20 modtagepunkter/gæsteservicepunkter, så de bliver rustet til at håndtere gæsteservicekonceptet.
 
Placeringen af modtagepunkterne/gæsteservicepunkterne skal markedsføres i fællesskab af VisitAarhus, Vi er Viborg og Viborg Kommune. Konceptet evalueres efter sæsonen 2021.

 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Intet
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet
Bilag

Sagsid.: 18/50130

Resume

På baggrund af udvalgets drøftelser af konference i lyset af ministerdeltagelsen er det endelig program fastlagt med udgangspunkt i en decentral model.

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Landdistriktsudvalget den 23-03-2021

Landdistriktsudvalget tog orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Historik

Udvalget har løbende drøftet konferencen i takt med ændringer i rammerne fx corona-restriktioner og mulighed for ministerdeltagelse.
 
 

Inddragelse og høring

Intet
 
 

Beskrivelse

I bilag 1 ses ramme og program for konferencen som afvikles decentralt, understøttet af et professionelt firma. Forvaltningen vil snarest etablere de konkrete aftaler og udsende invitationer.
 
I forhold til ministerens deltagelse er udvalgets fokus at drøfte udfordringer i forhold til finansiering af boliger og erhverv i landdistrikterne samt mobilitetsudfordringen (infrastruktur, kollektiv transport, nye måder at løse udfordringen på). Dette kommunikeres til ministeren sammen med vedlagte bilag2, der præsenterer Viborg Kommunes landdistrikter og landdistriktsindsats.
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Intet
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Udgifterne til konferencen finansieres som de tidligere år af udvalgets dispositionssum.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet
Bilag

Sagsid.: 19/1991

Resume

Landdistriktsudvalget og VibLand har aftalt at have en løbende dialog bl.a. gennem to årlige møder. På dagens møde vil fokus være på turist i egen kommune og opsamling vedr. kommende arrangementer.
 
Medlemmer af bestyrelsen for VibLand deltager (virtuelt) kl. 19.

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at emnerne drøftes.

Beslutning i Landdistriktsudvalget den 23-03-2021

Landdistriktsudvalget drøftede de emner, som indgik i dialogen med VibLand.

Sagsfremstilling

Historik

Seneste dialogmøde med VibLand var i oktober, link til sag 1 i Landdistriktsudvalget den 27. oktober 2020, hvor emnerne var Turist i Egen Kommune og et evt. fremtidigt styrket samarbejde.
 
 

Inddragelse og høring

Dagsordenen er aftalt med VibLand.
 
 

Beskrivelse

Dialogen med VibLand tager udgangspunkt i aktuelle emner.
 
På dette møde sættes fokus på:
 
Turist i Egen Kommune
Status og evt. næste skridt (VibLand indleder).
VibLand har fremsendt et oplæg til indsats i 2021, ansøgning og prospekt, udarbejdet af Vedsø & Co, bilagene er vedlagt sag 6 på dagsordenen, ligesom et notat med indhentede kommentarer fra forvaltningen med viden om øvrig turismeindsats i kommunen.
 
Punktet skal også ses i sammenhænge med temamødet i april om sammenhænge mellem detailhandel, turisme og civilsamfund.
 
Opsamling på kommende aktiviteter
Eventuelle kommentarer til landdistriktskonferencen 2021, ildsjæleprisen og temamødet i april.
 
VibLand er forud for mødet orienteret om status vedr. de kommende aktiviteter.
 
Ansøgning fra VibLand om årligt driftstilskud behandles også på mødet.
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Intet
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet

Sagsid.: 21/11655

Resume

VibLand har indsendt en ansøgning om tilskud til Turist i Egen Kommune i 2021. Landdistriktsudvalget tager stilling til sagen på baggrund af bl.a. en dialog med VibLand, jf. dagsordenens sag 5.

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at ansøgningen drøftes.

Beslutning i Landdistriktsudvalget den 23-03-2021

Landdistriktsudvalget besluttede,
 
1. at projektet er særdeles gennemarbejdet og rummer mange gode elementer.
 
2. at bede VibLand indgå i en dialog med Visit Aarhus og Vi er Viborg med henblik på at opnå synergi og tilpasse projektet både indholdsmæssigt og budgetmæssigt til rammerne for Turist i Egen Kommune og Landdistriktsudvalgets drifts- og arbejdsområde.
 
3. at et tilpasset projekt bl.a. uden en app, med fokus på at aktivere borgere i kommunen både i udformning og brug, efterfølgende kan forelægges for udvalget.
 
4. at i forbindelse med det reviderede projekt fremlægges en finansieringsplan med større balance mellem kommunal og ikke-kommunal medfinansiering, idet udvalget er åbent overfor, at også en del af VibLands driftstilskud anvendes til projektet.

Sagsfremstilling

Historik

Landdistriktsudvalget besluttede i 2020 i lyset af corona-situationen at støtte projektet Turist i Egen Kommune med 220.000 kr.,link til sag 1 i landdistriktsudvalget den 18. maj 2020.
 
 

Inddragelse og høring

Intet
 
 

Beskrivelse

VibLand har fremsendt et oplæg til en styrket indsats i 2021 for Turist i Egen Kommune. Ansøgning og prospekt, udarbejdet af Vedsø & Co, er vedlagt som bilag 1 og 2 til sagen. Der er desuden vedlagt et notat med indhentede kommentarer fra den del af forvaltningen, der har viden om øvrig turismeindsats i kommunen (bilag 3).
 
Turist i Egen Kommune er et projekt. som VibLand i samarbejde med repræsentanter fra en række landsbyer har arbejdet med i nogle år. Grundideen er at øge synlighed og tilgængelighed af landdistrikterne, hvor de gode steder og dermed indholdet formidles af de lokale ildsjæle. I 2020 fik projektets ramme et løft gennem et tilskud fra Landdistriktsudvalget, som et forsøg på i lyset af corona-situationen at give den lokale turisme et løft. Det blev af udvalget understreget, at der alene er tilkendegivet en støtte i 2020. Indsatsen skulle koordineres med indsatsen i ”vi står sammen”-kampagnen og øvrig turismefremme, så projektets formål bedst muligt opnås. Gennem koordinering med andre aktører var hensigten at fremme den del, der kan blive operationel til sommeren 2020.
 
I forlængelse heraf gik arbejdet i gang med dels professionel hjælp, dels at få indhold lagt ind af de lokale ildsjæle.
 
Det nye oplæg lægger op til en videreudvikling af disse rammer bl.a. med en app og brug af medier som instagram og youtube.
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Intet
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Tilskuddet i 2020 blev finansieret af Landdistriktsudvalgets dispositionssum. Det ansøgte beløb i 2021 overstiger det udisponerede beløb, som Landdistriktsudvalg har på dispositionssummen i 2021.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet
Bilag

Sagsid.: 19/1991

Resume

VibLand har fremsendt en ansøgning om tilskud på 100.000 kr. til foreningens aktiviteter i 2021.

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at sagen drøftes
 
2. at evt. tilskud finansieres af Landdistriktsudvalgets dispositionssum.

Beslutning i Landdistriktsudvalget den 23-03-2021

 
1. at imødekomme ansøgningen med et beløb på 100.000 kr.
 
2. at beløbet finansieres af udvalgets dispositionssum.
 
Landdistriktsudvalget ønskede at gøre opmærksom på, at årets tilskud er det sidste i denne byrådsperiode, og at der må forventes øget opmærksomhed på egenfinansiering i den kommende periode.

Sagsfremstilling

Historik

Landdistriktsudvalget besluttede på møde i 2018, link til sag 3 i landdistriktsudvalgets møde 27. februar 2018, at yde et driftstilskud til Landsbysammenslutningen på 100.000 kr., ”idet det forudsættes, at sammenslutningen også bidrager med egenfinansiering. Udvalget ønsker at sende et signal om, at Landsbysammenslutningen også i resten af Byrådsperioden kan forvente et lignende tilskud, forudsat at sammenslutningen eksisterer og samarbejdet med udvalget fungerer.
 
Landdistriktsudvalget besluttede i 2020, link til sag 5 i landdistriktsudvalgets møde 28. januar 2020, at bevilge driftstilskud, idet udvalget anerkendte, at Vibland via det kommunale tilskud understøtter aktiviteter i lokalsamfundene, ligesom udvalget gerne ser, at netop denne udvikling - støtte til konkrete lokale aktiviteter - forstærkes yderligere.
 
 

Inddragelse og høring

Intet
 
 

Beskrivelse

VibLand har indsendt et regnskab for 2020 (bilag 2), der udviser et overskud på ca. 30.000 kr. I 2020 har VibLand valgt at anvende en del af driftstilskuddet, ca. 40.000 kr., på at understøtte Turist i Egen Kommune, da en del planlagte aktiviteter ikke er gennemført pga. corona.
 
I forhold til 2021 ses det af budgettet (bilag 1), at der fortsat er fokus på Turist i Egen Kommune og landsbypedeller, lige som man ønsker at deltage i et evt. seniorfolkemøde. Udover understøttelse af de frivillige, arbejdsgrupper m.v. er der i år fokus på at få hjemmesiden til at understøtte organisationen VibLand bedre og på hvervning til organisationen m.v.
 
En særlig post er en egenbetaling til projektet Turist i Egen Kommune på knap 27.000 kr.  VibLand har også fremsendt ansøgning/prospekt vedr. Turist i Egen Kommune, samlet 500.000kr., se sag 5.
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Intet
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Et evt. driftstilskud vil kunne tages af landdistriktsudvalgets dispositionssum.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet
Bilag

Sagsid.: 21/4374

Resume

Forvaltningen har nu opgjort det endelige regnskabsresultat for 2020 for Landdistriktsudvalget.
 
På mødet den 14. april 2021 bliver Viborg Kommunes årsregnskab for 2020 behandlet i Økonomi- og Erhvervsudvalget, og med efterfølgende behandling i Byrådet den 22. april 2021. Efter Byrådets godkendelse sendes regnskabet til revisionen, og når den endelige revisionsberetning foreligger (senest 15. juni 2021), vil regnskabet inkl. revisionsberetning blive forelagt Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet til endelig godkendelse.
 
Inden behandlingen i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14. april 2021 orienteres fagudvalgene om regnskabsresultatet samt forslag til overførsel af uforbrugte drifts- og anlægsbevillinger for det enkelte udvalgs ansvarsområder.
 

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,

1. at regnskabsresultatet for 2020 tages til efterretning
 
2. at Landdistriktsudvalget anbefaler de foreslåede overførsler af drifts- og anlægsbeløb fra 2020 til 2021 eller efterfølgende år til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Beslutning i Landdistriktsudvalget den 23-03-2021

Landdistriktsudvalget beslutter,

1. at regnskabsresultatet for 2020 tages til efterretning
 
2. at Landdistriktsudvalget anbefaler de foreslåede overførsler af drifts- og anlægsbeløb fra 2020 til 2021 eller efterfølgende år til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Sagsfremstilling

Historik

Intet
 
 

Inddragelse og høring

Intet
 
 

Beskrivelse

Regnskabsresultat vedrørende serviceudgifter
 
(1.000 kr.)
Politikområde
Oprindeligt
Budget 2020
Korrigeret
Budget 2020
Regnskab 2020
Afvigelse
(minus = mindreudgift)
Serviceudgifter
 
 
 
 
Landdistrikter
3.022
2.687
2.206
 - 481
  Landdistriktsudvalgets disp.sum
1.4761
1.1412
   662
 - 479
  Forsamlingshuse og Årets lokalomr.
1.546
1.546
1.544
 -     2
 
På udvalgets driftskonti i 2020 ses et mindreforbrug på knap 0,5 mio. kr., hvoraf 479 t. kr. er mindreforbrug på dispositionssummen og 2 t. kr. vedrører forsamlingshuse og Årets lokalområde og skyldes refusion af tilskudsmoms på forsamlingshuse og et lille merforbrug på Årets Lokalområde.
 
1 Oprindeligt budget 2020 på udvalgets dispositionssum indeholder en overførsel af et mindreforbrug fra 2018 på 0,5 mio. kr.
 
 
Overførsel af over-/underskud fra 2020 til 2021 eller efterfølgende år på driften
 
Byrådet godkendte i 2012 de gældende principper for overførsel af budgetbeløb mellem årene. Ifølge principperne kan decentrale enheder uden ansøgning overføre overskud op til 5 % af det korrigerede budget og underskud på op til 3% af det korrigerede budget. Der kan ansøges om overførsel af eventuelt overskud ud over 5%. 
 
På centrale områder (dvs. budgetbeløb, som ikke er videredelegeret til decentrale enheder og afdelinger) sker der en automatisk overførsel af underskud på politikområde niveau. Overskud overføres ikke automatisk, men kan overføres efter ansøgning fra de budgetansvarlige chefer.
 
Corona pandemien
Driftsregnskabet i 2020 er påvirket af Corona pandemien og på serviceudgifterne er der et samlet mindreforbrug  på 181,9 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, hvilket er et væsentligt større mindreforbrug end forventet. Det har sat principperne for overførsel af mindreforbrug til efterfølgende år under pres.
 
Byrådets principper er fortsat gældende, men det har været nødvendigt at stramme op på praksis omkring ansøgte overførsler. Forvaltningen har vurderet, at det er nødvendigt at begrænse omfanget af de samlede overførsler til et niveau, som kan rummes i den fremadrettede økonomistyring og som dels kan holde aktivitetsniveauet i 2021 nede set i forhold til de kommende års budgetter og dels medvirke til, at vi undgår økonomiske sanktioner fra regeringen i 2021.
 
Det har betydet, at det i år er vanskeligt at imødekomme alle ansøgninger om overførsel. Det indstilles til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at der på politikområdet Landdistrikter under Landdistriktsudvalget overføres følgende driftsbeløb fra 2020 til 2021 eller efterfølgende år:
 
(1.000 kr.)
Politikområde
Afvigelse i regnskab 2020
Decentrale enheder
Centrale områder
 
 
Overføres
Overføres ikke
Overføres
Overføres ikke
Landdistrikter
-481
 
 
-80
-401
I alt
-481
 
 
-80
-401
 
Af det samlede mindreforbrug på 481 t. kr. indstilles 80 t. kr., overført til 2021 budgettet. Beløbet svarer til den bevilling, der blev givet til Kvols Forsamlingshus på udvalgsmødet den 26. januar 2021 (link til sag nr. 2 på Landdistriktsudvalgets møde den 26. januar 2021).
 
De samlede ansøgte overførsler fremgår af bilag 3.
 
Regnskabsresultat vedrørende anlæg
 
(1.000 kr.)
 
Oprindeligt
Budget 2020
Korrigeret
Budget 2020
Regnskab 2020
Afvigelse (minus = mindreudgift)
Skattefinansierede anlæg
 
12.646
 
15.413
 
6.172
 
-9.241
 
Afvigelserne skyldes hovedsageligt tidsmæssige forskydninger mellem udgifter og indtægter.
De største mindreforbrug ses på områdefornyelserne Mønsted, Frederiks og Fjordklyngen samt på Realisering af udviklingsplaner og Forsamlingshuse.

 
Overførsel af ikke forbrugte anlægsbevillinger fra 2020 til 2021 eller efterfølgende år
 
Det indstilles til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at der på Landdistriktsudvalgets anlægsprojekter overføres følgende anlægsbeløb fra 2020 til 2021 eller efterfølgende år:
 
(1.000 kr.)
 
Afvigelse i regnskab 2020
Overføres til 2021
Overføres til efterfølgende år
Overføres ikke
Skattefinansierede anlæg
 
-9.241
 
-8.363
 
66
 
-944
 
De væsentligste beløb til overførsel vedkommer projekter vedrørende by- og områdefornyelse, udviklingsplaner og forsamlingshuse som hovedsageligt afsluttes i 2021 og 2022.
De ikke overførte beløb vedrører projekter, der er lukket i 2020 eller som afsluttes i 2021.
 
Specifikation af overførslerne fremgår af bilag 1.
 
 
Regnskabsbemærkninger
 
Som en del af årsregnskabet for 2020 indgår der for hvert politikområde regnskabsbemærkninger bestående af en oversigt over regnskabsresultatet suppleret med overordnede forklaringer.

Regnskabsbemærkningerne til Landdistriktsudvalgets politikområde fremgår af bilag 2.
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Intet
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet
Bilag

Sagsid.: 21/4002

Resume

På mødet sker der en drøftelse af forslaget til drifts- og anlægsbudget for budget 2022-2025, som er under udarbejdelse. Der gøres status på de temaer, som indgår i udvalgets budgetlægning, herunder, hvor langt forvaltningen er med at belyse eventuelle udfordringer, driftsønsker eller anlægsønsker.

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
 1. at der gøres status på de temaer, som indgår i udvalgets budgetlægning herunder eventuelle udfordringer, driftsønsker og tilhørende finansieringsforslag, og
   
 2. at det drøftes, hvilke eventuelle nye anlægsønsker, der skal arbejdes videre med at beskrive som idéoplæg frem mod byrådets budgetseminar.

Beslutning i Landdistriktsudvalget den 23-03-2021

Landdistriktsudvalget,
 
 1. gjorde status på de temaer, som indgår i udvalgets budgetlægning herunder eventuelle udfordringer, driftsønsker og tilhørende finansieringsforslag, og
   
 2. bad forvaltningen om at se på de igangværende lokale udviklingsplaner og områdefornyelser m.v. i en længere tidshorisont, så der skabes et overblik over mulighederne for at realisere de igangsatte indsatser.
 

Sagsfremstilling

Historik

 
 

Inddragelse og høring

Intet
 
 

Beskrivelse

Budgethæfte
 
Der anvendes i budgetlægningen et budgethæfte, som giver et samlet overblik over udvalgets budgetforslag. Heri beskrives de økonomiske udfordringer, de nye drifts- og anlægsønsker samt forslag til finansiering af disse. Budgethæftet udbygges i løbet af budgetlægningen med nye oplysninger, så det til sidst indeholder det endelige budgetforslag. Budgethæftet kan ses som bilag nr. 1.
 
Status på driftsbudgettet
Driftsbudgettet rummer samme beløb til forsamlingshuse (årligt tilskud samt en central pulje), Årets Lokalområde og dispositionssum som de tidligere år, bortset fra de generelle justeringer.
 
Dog er der i 2021 en reduktion af budgettet på dispositionssummen på 100.000 kr. (Byrådsbeslutning vedr. reduktioner af budget 2021-24). Dette betyder at de oprindelige 1 mio. kr. til dispositionssum i 2018 i 2021 er 871.000 kr. 
 
I 2019 og 2020 har dispositionssummen været større end i opstartsåret og indeværende år pga. overførsler fra særligt opstartsåret. En stor del af disse overførsler (1,3 mio.kr.) blev brugt til at styrke understøttelsen af de lokale udviklingsplaner i 2020.
 
I 2022 vil dispositionssummen igen være næsten 1 mio.kr. (bortset fra PL-skøn).
 
Der er ikke beskrevet udfordringer i forhold til driftsbudgettet.
 
Status på anlægsbudgettet
 
Udvalgets anlægsbasisbudget, som udgør udvalgets ramme, er vist i budgethæftet (afsnit 7.1).
Budgetlinjerne 6 Byfornyelse mindre byer og 7 Landdistriktsudvikling, borgerdrevne lokale udviklingsplaner er udisponerede midler.
 
Budgettet indeholder ikke statstilskud. Staten udmelder som regel først kommunens andel af rammen i foråret for det år, som der kan søges til.
 
Statslig støtte kan søges til områdefornyelse og bygningsfornyelse. Der er nogle fastlagte betingelser, der skal være opfyldt før der kan tildeles statsstøtte, ligesom støtten også kræver en kommunal medfinansiering. Kravet til kommunal medfinansiering kendes ikke på budgetlægningstidspunktet og har historisk set svinget 20-40 %.
 
I 2021 refunderer staten 80 % af kommunens udgifter og rammen for Viborg Kommune er 4.457.847 kr.  I 2020 refunderede staten 60 % af kommunens udgifter og rammen for Viborg Kommune var på 2.503.363 kr.
 
Når der er et konkret anlægsprojekt, hvortil der kan søges statslig medfinansiering, søges der typisk en anlægsudgiftsbevilling (den kommunale udgift) og en anlægsindtægtsbevilling (den statslige medfinansiering) og først her registreres indtægten i kommunens økonomisystem og medtages derved i budgettet.
 
Det drøftes, hvilke eventuelle nye anlægsinvesteringer, der skal indgå som anlægsønsker i budgetlægningen. Anlægsønsker beskrives som idéoplæg frem mod byrådets budgetseminar og godkendes senest af udvalget i juni 2021.  Der er endnu ingen ønsker til anlægsprojekter.
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Udvalgets endelige budgetforslag behandles på udvalgsmødet den 1. juni 2021. Når budgetforslaget er færdiggjort, vil det efterfølgende indgå i det basisbudget, som udgør grundlaget for byrådets budgetforhandlinger efter sommerferien.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet
Bilag

Sagsid.: 20/40606

Resume

Formålet med denne sag er at godkende forslag til disponering af den resterende statslige ramme for landsbyfornyelse 2020 og 2021 og følgende kommunale medfinansiering, forslag til finansiering af realiseringsplan for Hjarbæk og Vejrumbro, samt at give et overblik over, hvad udvalget herefter råder over af udisponerede midler på budgettet for 2021.

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at udvalget godkender, at den resterende statslige ramme for landsbyfornyelse for 2020 og 2021 disponeres til realiseringsplaner for Vejrumbro (1,5 mio. kr. inkl. kommunal medfinansiering) og Hjarbæk (2,5 mio. kr. inkl. kommunal medfinansiering) og at disse finansieres, som vist i tabel 2.

Beslutning i Landdistriktsudvalget den 23-03-2021

Landdistriktsudvalget beslutter,
 
1. at den resterende statslige ramme for landsbyfornyelse for 2020 og 2021 disponeres til realiseringsplaner for Vejrumbro (1,5 mio. kr. inkl. kommunal medfinansiering) og Hjarbæk (2,5 mio. kr. inkl. kommunal medfinansiering) og at disse finansieres, som vist i tabel 2.
 
2. at realiseringsplanen for Hjarbæk skal indeholde et ideoplæg vedr. fase 2 med fokus på havnens fremtid.
 
3. at understrege, at der skal udarbejdes realiseringsplaner i indeværende år for at udnytte den statslige ramme.

Sagsfremstilling

Historik

Landdistriktsudvalget behandlede på forrige møde en overordnet sag om udvalgets økonomi, link til sag 1 i Landdistriktsudvalget den 9. marts 2021, og sag om understøtning af realisering af lokale udviklingsplaner, link til sag 2 i Landdistriktsudvalget den 9. marts 2021. I sag 2 besluttede Udvalget blandt andet, at der skulle laves et oplæg til fordeling af de resterende statslige midler (ramme til landsbyfornyelse) for 2020 og 2021 på realiseringsplaner for Vejrumbro og Hjarbæk samt at beløbet på 1,5 mio.kr., der er disponeret til at gennemføre en realiseringsplan for Løvel, konverteres til rent kommunale midler,
 
På mødet i oktober 2020, link til sag 3 på mødet den 27. oktober 2020, udpegede Udvalget Hjarbæk til realiseringsplan for 1 mio. kr.
 
 

Inddragelse og høring

Intet
 
 

Beskrivelse

Et overblik over udvalgets økonomi ses i nedenstående tabel 1. Her fremgår det også, hvad udvalget på mødet den 9. marts 2021 indstillede, at byrådet bevilger til puljer i 2021, samt hvad der herefter er udisponeret.
 
Hovedkonto
Rammebeløb
Disponeret jfr. beslutninger 9/3-2021
Udisponeret
Byfornyelse mindre byer
6.309.000
800.000
5.509.000
Borgerdrevne udviklingsplaner
5.000.000
5.000.000
0
Nedrivning og renovering
              1.000.000
                              914.000
                         86.000
Statslig ramme til Landsbyfornyelse 2021
              4.458.000
                          3.658.000
                      800.000
Rest statslig ramme til Landsbyfornyelse 2020
              1.800.000
0
                   1.800.000
Overført udisponeret fra budget 2020
435.000
0
435.000
Opsum
19.002.000
10.372.000
8.630.000
Heraf er 1,5 mio. kr. foreløbigt disponeret til Løvel og 1 mio. kr. til realiseringsplan for Hjarbæk, fase 1)
2.500.000
 
2.500.000
Sum
16.502.000
 
6.130.000
 
Som det fremgår af tabel 1, har udvalget fortsat adgang til 2.600.000 kr. i statsmidler (800.000 kr. + 1.800.000 kr.), som pt. ikke er disponerede.
 
Udvalget har ønsket et forslag til fordeling af statsmidlerne til Vejrumbro og Hjarbæk.
 
Hjarbæk
Udvalget pegede på mødet i oktober 2020 – på baggrund af dialog med en bredt repræsenteret gruppe fra lokalområdet Hjarbæk – på en række elementer, som udvalget ønsker fremmet. Der var enighed blandt de lokale repræsentanter om at søge nedenstående elementer gennemført:
 • Sti til Gormedal
 • Opgradering af strand, incl parkering, borde/bænke v madpakkehus m.m.
 • Udsigtstrappe
 • Naturlegeplads – obs på evt miljøkrav
 • Sti fra byen til Fuglebakken
 • Genetablering af Strandengene
 • Opgradering af havneområdet, i første omgang renovering af toilet
 • Hastighedsdæmpende foranstaltninger
 • Vinterbadebro og mobil sauna, hvis der kan opnås enighed om en placering heraf
I den lokale udviklingsplan for Hjarbæk er peget på følgende delprojekter, som vil kunne indgå i en realiseringsplan, og dette er i høj grad i overensstemmelse med ovenstående elementer:
 • Stier, hhv. nord for byen og syd for byen
 • Vinterbadebro og mobil sauna
 • Udsigtstrappe på havnemolen
 • Opgradering af stejlepladsen
 • Naturlegeplads
 • Hastighedsdæmpende foranstaltninger
 • Dekorativ udskæring af træer
 
En samlet gennemgang af disse projekter og elementer viser, at der er tale om udgiftsmæssigt store projekter, som selv med væsentlig højere kommunal støtte, vil fordre betydelig lokal indsats i forhold til fondssøgning m.v. Hvis alle elementer inddrages, fx opgradering af havneområde/stejleområde, strand og udsigtstrappe, kan der samtidig bygges bro til fase 2, den langsigtede udvikling af havnen og byen i øvrigt. Derfor foreslår forvaltningen, at der samlet afsættes 2,5 mio. kr. til Hjarbæk for at sikre realisering af en større del af overstående delprojekter i en realiseringsplan for Hjarbæk, samtidig med, at det giver lokalsamfundet et styrket grundlag for ekstern fondssøgning.
 
Vejrumbro
Den lokale udviklingsplan for Vejrumbro er ikke godkendt endnu, men der foreligger et udkast, hvor der bl.a. peges på følgende delprojekter, som vil kunne indgå i en realiseringsplan:
 • forskønne det centrale byområde ved Hovedgaden
 • styrke udviklingen af friluftsområde ved Nørreåen
 • trafikdæmpende foranstaltninger og pyloner
 
De 1,5 mio. kr. vil med fordel kunne bruges på forskønnelse af det centrale byområde ved hovedgaden i tilknytning til friluftsområdet ved Nørreåen/Nørreåstien.
 
Finansiering
Realiseringsplanerne for hhv. Hjarbæk og Vejrumbro foreslås finansieret som vist herunder i tabel 2, som også viser de nu rent kommunale midler afsat til Løvel. I overskrifterne er angivet fordelingen af statstilskud og kommunal medfinansiering.
 
Tabel 2 Overblik over udisponerede midler
– efter beslutning om Løvel, samt forslag om Hjarbæk og Vejrumbro
Hovedkonto
Disponibelt beløb
fra tabel 1
Løvel
Hjarbæk, 60/40
Vejrumbro
80/20
Udisponeret
 
 
 
 
 
 
Byfornyelse mindre byer
      5.509.000
  1.500.000
 
565.000
   
 314.000
 
   3.130.000
Nedrivning og renovering
            86.000
 
 
     
 86.000
 
Statslig ramme Landsbyfornyelse 2021
          800.000
 
 
     800.000
 
Rest statslig ramme Landsbyfornyelse 2020
      1.800.000
 
      1.500.000
    
300.000
 
Forventet overført udisponeret fra budget 2020
          435.000
 
   
  435.000
 
 
Opsum
 8.630.000
 1.500.000
  2.500.000
 1.500.000
   3.130.000
 
Udvalget vil herefter råde over et udisponeret beløb på 3.130.000 kr., som dels skal anvendes til LUP-projekter til senere realisering (2022), dels nyskabende og proaktive aktiviteter og endelig evt. yderligere understøttelse af realiseringsplaner og lignende indsatser i byer med godkendte lokale udviklingsplaner i 2021, jf. udvalgets beslutning på mødet den 9. marts 2021. I sidstnævnte indsatsområde indgår Løvel, Hjarbæk og Vejrumbro. Udvalget vil på et senere møde blive forelagt forslag til anvendelse af denne resterende del.
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Realiseringsplanen for Hjarbæk, som foreslås medfinansieret med rammebeløb fra ”Pulje til landsbyfornyelse 2020”, skal være godkendt i Byrådet og indberettet til Styrelsen senest den 22. februar 2022. Alternativt bortfalder den statslige støtte.
 
Realiseringsplanen for Vejrumbro, som foreslås medfinansieret med rammebeløb fra ”Pulje til Landsbyfornyelse 2021” skal være godkendt af Byrådet og indberette til Styrelsen senest 31. december 2021, for at opnå den statslige refusion på 80%.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet

Sagsid.: 20/11532

Resume

Udvalget har løbende drøftet situationen for forsamlingshusene som følge af covid. Drøftelserne har været baseret på henvendelser fra enkelte forsamlingshuse og drøftelser på fællesmøde for forsamlingshuse.
 
På seneste møde bad udvalget om, at der blev indhentet regnskabsdata fra alle forsamlingshuse for at få et dækkende billede af situationen.

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at sagen drøftes.

Beslutning i Landdistriktsudvalget den 23-03-2021

Landdistriktsudvalget drøftede situationen, som skal følges tæt også fremover og afventer udviklingen i covid19-situationen og besluttede,
 
1. at reservere midler til en pulje.
 
Der tages stilling til eventuel anvendelse af puljen i andet halvår 2021.
 

Sagsfremstilling

Historik

Situationen er løbende drøftet, senest link til sag 5 i landdistriktsudvalget den 23. februar 2021.
 
På mødet den 26. januar 2021 besluttede udvalget at give det sædvanlige årlige tilskud til forsamlingshusene og åbne for ansøgninger til den centrale pulje med samme kriterier som de seneste år, link til sag 3 i landdistriktsudvalgets møde den 26. januar 2021
 

Inddragelse og høring

Intet
 
 

Beskrivelse

Forvaltningen udsendte den 25. februar 2021 et spørgeskema til kommunens 65 forsamlingshuse, med anmodning om oplysning om indtægter, udgifter, resultat, egenkapital, heraf likvider, samt gæld de seneste 3 år. Forsamlingshusene fik også en erindring inden fristen den 10. marts 2021. På baggrund af et ønske fra forsamlingshuse blev det også en mulighed at tilkendegive, at man ikke havde særlige behov, den økonomiske situation var ok på trods af de manglende indtægter, og man fandt det derfor ikke relevant at svare på spørgsmålene.
 
Ved fristens udløb var der indkommet svar fra 25 forsamlingshuse. 8 heraf har tilkendegivet, at situationen er ok, og deres data indgår ikke i opgørelsen, bilag 1.
 
Af opgørelsen ses, at 5 af de 17 huse har haft underskud i 2020, nemlig Skals (-19.650 kr.) Fårup (-5.897 kr.), Lee (-3.596 kr.), Kirkebæk (-54 kr.) og Sdr. Rind og Rindsholm (38 kr.)             
 
Fårup uddyber, at der er investeret i en industrivaskemaskine, der er bevilget overtræk i banken på 10.000 kr. og ejendomsskatterne ikke betalt; selv efter det årlige tilskud på 18.000 kr. er der kun 5.000 kr. på kontoen.
 
Fra forsamlingshusene med negativt resultat kommer bemærkninger som ønske om at kunne søge til at konkret projekter (Kirkebæk: Gulvbelægning). Fra Faarup kommer et forslag om en samlet hjælpepakke til alle forsamlingshuse i kommunen, et engangsbeløb til alle, da det er oplevelsen, at alle er i knæ. Husenes kommentarer fremgår af bilag 2.
 
I forhold til likvider har 2 huse negative tal; Hvam (-72.890) og Skals (-4.117 kr.). Desuden er likvider i 5 huse under 500 kr.: Kirkebæk, Tastum, Sdr. Rind og Rindsholm samt Låstrup.
 
Følgende hus har en gæld: Hvam (255.922 kr.), Hersom (124.085 kr.), Skelhøje Kultur og Forsamlingshus (500.003 kr.) og Skals Forsamlingshus (15.394 kr.).
 
På landdistriktsudvalgets anlægskonto til forsamlingshuse resterer 1,9 mio. kr., som ikke er disponeret. Udvalget har som minimum følgende muligheder, som alle fordrer, at der efterfølgende udarbejdes en særlig bevillingssag til beslutning i udvalget og efterfølgende byrådet:
 
 • At tilføre ekstra midler til den centrale pulje, som udmøntes inden sommerferien.
 • At oprette en ”corona-pulje” fx til udmøntning i efteråret, til vedligeholdelse og renovering, med henblik på at understøtte disse opgaver for husene. Kriterierne kan udover de kendte fra den centrale pulje (frivillighed, betydning, energi) tage udgangspunkt i husenes økonomiske situation fx at det tillægges vægt at have haft negativt resultat eller have meget lav likviditet.
 • at give et ekstraordinært driftstilskud til forsamlingshusene, enten til alle huse eller fx til huse med underskud i 2020 eller lav likviditet.
 
Udvalget kan naturligvis også se tiden an, til udgangen af 2021.
 
Det bemærkes, at de resterende midler til anlæg også kan bruges til større anlægsprojekter fx har udvalget tidligere tilkendegivet, at ville understøtte projekter, hvor der samarbejdes mellem huse/nyskabende projekter. Som et eksempel har Værestedet i Fjordklyngen fået 4,5 mio.kr. i anlægsstøtte fra Lokale – og Anlægsfonden/Realdanias klynge-initiativ Mødesteder, og der forudsættes kommunal medfinansiering. Selvom det ikke er et forsamlingshus kan en ansøgning til udvalget forventes, evt. alene til udendørsområder som vil være støtteberettiget under udvalgets pulje til Lokale Udviklingsplaner (projektet indgår i Låstrups udviklingsplan).
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Intet
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet
Bilag

Sagsid.: 18/1542

Resume

I henhold til de af byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg byråd – herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste – skal byrådet og udvalgene godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder.

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår,
 
1. at Landdistriktsudvalget tager stilling til mødelisten

Beslutning i Landdistriktsudvalget den 23-03-2021

Landdistriktsudvalget beslutter,
 
1. at mødeliste marts 2021 godkendes.

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet vedtog i møde 17. december 2014, link til sag nr. 6 i byrådet 17. december 2014, et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.
 
 

Inddragelse og høring

Ingen
 
 

Beskrivelse

Mødelisten (bilag 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
Hvis Landdistriktsudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Intet
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens § 16, stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.
Bilag

Sagsid.: 20/46783

Indstilling

Direktøren for Kultur og Udvikling indstiller,
 
1. at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Landdistriktsudvalget den 23-03-2021

Landdistriktsudvalget tog orienteringen og meddelelserne til efterretning.

Sagsfremstilling

Folkemødet på Bornholm 2021

Landdistrikternes Fællesråd har efter dialog med Folkemødesekretariatet på Bornholm meddelt, at man ikke ser det muligt at facilitere et tværkommunalt samarbejde på Folkemødet i år. Folkemødet bliver dels et digitalt set-up, og dels et mindre fysisk set-up i Allinge på Bornholm, og tematikkerne er ukendte.
 
Region Midtjyllands landdistriktspris
Skals er indstillet fra Viborg Kommune/LAG Skive-Viborg og er en blandt seks i konkurrence om de 150.000 kr. På et virtuelt møde den 8. marts 2021 præsenterede bl.a. Skals sin ansøgning for den faglige bedømmelseskomité. Der ventes endeligt svar ultimo april. 
 
Evt. kommende samarbejde mellem forsamlingshuse
Bestyrelsen for Sdr. Rind og Rindsholm Forsamlingshus har taget initiativ, via en henvendelse til de øvrige bestyrelsesformænd, til et kommende samarbejde. Samarbejdet kan med tiden udvikle sig til forskellige kulturelle arrangementer og tænkes startet op med den største fællesspisning i Viborg Kommune med livestreamning af gode bands fra Møllehøj Hallen.
Når interessen er afdækket, ventes Landdistriktsudvalget præsenteret for en ansøgning om støtte.
 
Værestedet, styrket mødested i Fjordklyngen
Som led i Realdania og Lokale og Anlægsfondens kampagne, mødesteder i landsbyklynger, har Værestedet fået et tilskud på 4,5 mio. kr. Der vil efterfølgende skulle findes medfinansiering. Det nuværende Kulturcenter Værestedet skal løftes, så det bliver et mangfoldigt Fjordklyngehus. ’Det nye Mødested’ skal række ud til hele området ved at samle klyngens foreninger og fritidsaktiviteter i fælles faciliteter. 
 
Skolen skal bygges om og op om fleksible rum, som ved enkle greb, kan forandres og derved understøtte alt fra malerklubben og strikkeklubben til streamede foredrag og fællesspisning. På første sal får de unge en fleksibel base, der kan danne ramme om alt fra streaming og spil til en lille ’hjemmebiograf’. Derudover skal der i ’Det nye Mødested’ skabes rum for udeaktivitet. Mødestedet skal f.eks. være udgangspunkt for vandring og cykling på Fjordklyngens MTB-rute og den nærliggende Himmerlandssti og Hærvejen.