You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

tirsdag den 1. juni 2021 kl. 18:00

Mødested MammenFri Skole
Udvalg Landdistriktsudvalget
Mødedeltagere Elo Nielsen, Johannes Vesterby, Kim Dongsgaard, Kurt Johansen, Martin Sanderhoff, Mette Nielsen, Peter Juhl
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 21/19285

Resume

På mødet gives en kort orientering om forhold omkring udvalgets økonomi.

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at udvalget drøfter den præsentation, der gives på selve mødet, med henblik på fremlæggelse af gennemarbejdet sag på udvalgets møde i august.

Beslutning i Landdistriktsudvalget den 01-06-2021

Landdistriktsudvalget drøftede på baggrund af den fremlagte præsentation forskellige kriterier for brug af udisponerede midler vedrørende LUP-projekter, herunder blandt andet klyngemodellen, frivillighed, lokal vilje og medfinansiering samt at det er vigtigt at holde sig for øje, at der er forskellige behov landdistrikterne imellem.

Sagsfremstilling

Historik

Intet
 
 

Inddragelse og høring

Intet
 
 

Beskrivelse

Landdistriktsudvalget har ved flere lejligheder drøftet udisponerede midler og mulige indsatser både i 2021 og frem.
 
Udvalget har besluttet, udover at oprette en række puljer, at anvende midler til tre særlige formål 1) LUP-projekter til senere realisering (2022 eller senere) 2) nyskabende og proaktive initiativer og endelig 3) at understøtte realiseringsplaner og lignende indsatser i byer med godkendte lokale udviklingsplaner i 2021. Landdistriktsudvalget besluttede i forlængelse af sidstnævnte på mødet i marts, link til sag 10 i landdistriktsudvalget 23. marts 2021, disponeringer vedr. Løvel, Hjarbæk og Vejrumbro.
 
I Sag 8 på denne dagsorden præsenteres en sag om mulige nyskabende og proaktive initiativer.
 
Med hensyn til LUP-projekter til senere realisering (2022 eller senere) præsenteres i denne sag på selve mødet mulige forslag og overvejelser. Dette med henblik på at indhente politiske markeringer og synspunkter, så forvaltningen på næste møde kan fremlægge gennemarbejdet sagsfremstilling til endelig beslutning.
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Intet
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet

Sagsid.: 21/14050

Resume

Landdistriktsudvalget har ønsket at understøtte nyskabende og proaktive aktiviteter i 2021, og i sagen foreslås en ramme herfor.

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at udvalget udvælger de proaktive indsatser, der skal igangsættes i 2021
 
2. at forvaltningen på den baggrund færdiggør konkret ’udbudsmateriale’ med henblik på at indhente interessetilkendegivelse fra landsbyer. Materialet forelægges udvalget inden udsendelse
 
3. at deltagere i de proaktive indsatser herefter findes via et åbent udbud.

Beslutning i Landdistriktsudvalget den 01-06-2021

Landdistriktsudvalget besluttede at udvælge følgende proaktive indsatser, der skal igangsættes:
 
 • udarbejdelse af en evaluering af LUP med inddragelse af byer, der har været igennem et LUP. Her fokuseres både på ’Byens fysik’ og ’Byens liv’.
   
 • beskrivelse af proces for udvikling af den enkelte landsbys særlige DNA og profil. Dette med henblik på at hver enkelt landsby kan udvikle og opnå individuel profil, hvilket giver større effekt i en efterfølgende markedsføring. En sådan proces kan eventuelt indarbejdes i en revideret og udvidet LUP-proces indenfor ’Byens liv’.
   
 • ekstern konsulent med indsigt og erfaring indenfor bofællesskaber inviteres til at deltage i et kommende møde med henblik på drøftelse og vurdering af, om udvalget ønsker at benytte ekstern konsulentrådgivning til udarbejdelse af en strategi for, hvordan man styrker tiltrækning gennem særlige boformer.
   
 • undersøge mulighed for et ’udbud’ med henblik på at undersøge, om der er landsbyer, der ønsker at indgå i forberedelsen af en ny klynge, eventuelt blot høre nærmere herom. Forvaltningen må også gerne aktivt foreslå relevante byer at overveje et sådan udviklingsforløb.
   
 • fyrtårne i sammenhængsmodellen søges udviklet og igangsat i samarbejde med øvrige politiske udvalg, der også har fokus på fysisk aktivitet.
 
Fraværende:
Mette Nielsen

Sagsfremstilling

Historik

Landdistriktsudvalget besluttede i marts en overordnet fordeling af de udisponerede midler i 2021, link til sag 3 i landdistriktsudvalget den 9. marts 2021.
På mødet i februar blev udvalget senest forelagt en opsamling af udvalgets fremadrettede drøftelser, link til sag 1 i landdistriktsudvalget den 23. februar 2021.
 
 

Inddragelse og høring

Intet
 
 

Beskrivelse

Landdistriktsudvalget har ved flere lejligheder drøftet udisponerede midler og indsatsen i 2021.
 
Udvalget har besluttet, udover at oprette en række puljer, at anvende midler til tre formål 1) LUP-projekter til senere realisering (2022) 2) nyskabende og proaktive initiativer og endelig 3) at understøtte realiseringsplaner og lignende indsatser i byer med godkendte lokale udviklingsplaner i 2021. Landdistriktsudvalget besluttede i forlængelse af sidstnævnte på mødet i marts, link til sag 10 i landdistriktsudvalget 23. marts 2021, disponeringer vedr. Løvel, Hjarbæk og Vejrumbro.
 
Udvalget råder nu over et udisponeret beløb på 3.130.000 kr., som udvalget kan anvende til de to førstnævnte formål.
 
I forhold til de nyskabende og proaktive initiativer har udvalget ønsket, at der skal være midler til at understøtte gode forslag fra lokalområderne, som falder udenfor de oprettede puljer, for eksempel udvalgets beslutning om at støtte køb af hus i Mønsted, der kunne indgå i byfornyelse/forbedring af hallens forhold. Sådanne indsatser vil afhænge af forslag fra lokalområderne.
 
Derudover har udvalget ønsket proaktivt at igangsætte indsatser indenfor en række emner, jf. beskrivelsen i notatet, bilag 1, som er en opsamling på udvalgets drøftelser 5. januar 2021 og udvalgets øvrige drøftelser.
 
Ud fra denne opsamling drøftes på mødet forslag til mulig konkretisering af udvalgets ønsker med henblik på efterfølgende at få fremlagt konkrete beslutningsoplæg. Såfremt udvalget ønsker at gå videre med ét eller flere af nedenstående forslag kan der gennemføres et åbent udbud til landsbyerne med henblik på i første omgang at indhente interesse-tilkendegivelse fra de landsbyer, der ønsker at høre nærmere om ét eller flere af de foreslåede emner – og som samtidig også ønsker at bidrage til den videre udvikling og præcisering af ide og konkrete projekt. Forslag til udbudsmateriale vil i så fald blive forelagt udvalget inden annoncering.
 
Udnyttelse af potentialet i særlige boformer, f.eks. bofællesskaber og boliger med mulighed for særlige fællesskaber – eller andre boformer, f.eks. med fokus på bæredygtighed, lavenergi m.m. 
Udvalget kan med ekstern bistand fra en konsulent med erfaring med bofællesskaber få udarbejdet en strategi for, hvordan man styrker tiltrækning gennem særlige boformer, f.eks. firmaet Almenr. Konsulenten kan på baggrund af erfaringer fra landsbyer og mindre bysamfund, der har succes med at tiltrække bofællesskaber, udarbejde analyse af hvilke landsbyer i Viborg Kommune, der har størst potentiale for øget tiltrækning gennem en bevidst strategi om særlige boformer. I et sådant analysearbejde skal naturligvis også indgå hvad først og fremmest lokalområdet selv, men dernæst også kommunen kan og skal bidrage med for at realisere en sådan strategi.
 
Landsbyer som fyrtårne i forhold til mål i Sammenhængsmodellen
Landsbyer inviteres til at blive kommunale fyrtårn indenfor ét af Sammenhængsmodellens temaer, både til glæde for lokalområdets egne beboere, men også med henblik på at opnå en skarpere og mere kommunikerbar profil, der evt kan sikre øget tiltrækning og fremstå som inspiration for andre landsbyer. Dette kan f.eks. ske indenfor et af følgende emner:
 • frivillighed – flest mulige borgere indgår som frivillige i foreningsliv, civilsamfund og byens øvrige projekter. Mål kan både være størst mulig grad af frivillighed, men også gode måder at opnå og vedligeholde dette på
 • høj foreningsdeltagelse - både mål om flest mulige med i de lokale foreninger, men også nye foreningsformer og nye måder at tænke og definere foreningsaktiviteter på. Dette kan samtidig styrke de lokale fællesskaber og modvirke ensomhed
 • fysisk aktivitet – både gennem foreningsorganiseret og selvorganiseret motions- og idrætsliv, men også alle andre former for fysisk aktivitet og bevægelse – for alle aldre og målgrupper. 
 
Tilgangen vil også her være en åben invitation, og først når eventuelle partnere er fundet, vil det i samspil med disse blive konkretiseret, hvad det kræver af støtte, herunder evt. behov for konsulentbistand enten fra forvaltningen eller eksternt. Dette vil blive forelagt udvalget.
 
Støtte til klyngedannelse.
Udvalget kan tilbyde en konsulent til støtte for klyngedannelse, svarende til den støtte der blev brugt i Realdanias og DGIs kampagne landsbyklynger: analyse af stedbundne potentialer, udarbejdelse af fælles billede, organisering m.v. Op til 150.000 kr. pr. klynge.
 
Udvikling af den enkelte landsbys særlige DNA og profil – med henblik på efterfølgende markedsføring, evt gennem produktion af film m.m.
Udvalget skal til august genbehandle tidligere ansøgning om eventuel støtte til filmproduktion. I den forbindelse fremlægger forvaltningen forslag til lokale processer og drøftelse om hvad en landsby egentligt ønsker at være kendt for og har potentialer til – altså hvilket DNA og særlig profil kendetegner den landsby, der efterfølgende ønsker at producere film eller andre budskaber med henblik på efterfølgende markedsføring. I et sådant forløb kan eksterne konsulent- og kommunikationsfirmaer inddrages, f.eks. firmaet Publico, der udarbejdede analyse for Viborg Kommune i forbindelse med analyse og udarbejdelse af ny tilflytterstrategi.
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Intet
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet
Bilag

Sagsid.: 20/39988

Resume

Sagen indeholder en kort status på udarbejdelse og realisering af de lokale udviklingsplaner.

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Landdistriktsudvalget den 01-06-2021

Landdistriktsudvalget tog orienteringen til efterretning.
Fraværende:
Mette Nielsen

Sagsfremstilling

Historik

Landdistriktsudvalget fastlagde i november 2019, link til sag 2 i landdistriktsudvalgets møde 26. november 2019, en model for løbende, overordnet status vedr. de lokale udviklingsplaner. Modellen er efter udvalgets ønske revideret primo 2021. Udvalget fik senest en status på mødet den 27. april 2021, link til sag 3 i landdistriktsudvalgets møde den 27. april 2021.
 
 

Inddragelse og høring

Intet
 
 

Beskrivelse

En overordnet status for realisering af de enkelte lokale udviklingsplaner ses af bilag 1. Bilaget indeholder også orientering om den seneste dialog med det enkelte lokalsamfund herom.
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Intet
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet
Bilag

Sagsid.: 21/16519

Resume

Landdistriktsudvalget har reserveret i alt 2,5 mio. kr. inkl. statsmidler til gennemførelse af realiseringsplan i Hjarbæk i henhold til den lokale udviklingsplan (LUP).
Formålet med denne sag er at frigive midler til udarbejdelse og gennemførelse af realiseringsplanen.

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår, at Landdistriktsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 2.500.000 kr. til kontoen ”Realiseringsplan Hjarbæk” med rådighedsbeløb på 435.000 kr. i 2021, 1.033.000 kr. i 2022 samt 1.032.000 kr. i 2023 (i 2021 priser),
 
2. at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 1.500.000 kr. til kontoen ”Realiseringsplan Hjarbæk” med rådighedsbeløb på 1.500.000 kr. i 2024,
 
3. at nettoudgiften på 1.000.000 kr. finansieres i henhold til tabel 1, og
 
4. at beløbene i budgetårene 2022-2024 indarbejdes i den kommende budgetlægning.

Beslutning i Landdistriktsudvalget den 01-06-2021

Landdistriktsudvalget besluttede at indstille til byrådet,
 
1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 2.500.000 kr. til kontoen ”Realiseringsplan Hjarbæk” med rådighedsbeløb på 435.000 kr. i 2021, 1.033.000 kr. i 2022 samt 1.032.000 kr. i 2023 (i 2021 priser),
 
2. at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 1.500.000 kr. til kontoen ”Realiseringsplan Hjarbæk” med rådighedsbeløb på 1.500.000 kr. i 2024,
 
3. at nettoudgiften på 1.000.000 kr. finansieres i henhold til tabel 1, og
 
4. at beløbene i budgetårene 2022-2024 indarbejdes i den kommende budgetlægning.
Fraværende:
Mette Nielsen

Sagsfremstilling

Historik

Landdistriktsudvalget vedtog indledningsvis på mødet den 27. oktober 2020 (link til sag nr. 3 i Landdistriktsudvalget den 27. oktober 2020), at ville understøtte en række angivne initiativer i henhold til udviklingsplanen, i første omgang finansieret med i alt 1 mio. inkl. statslig medfinansiering.
 
Landdistriktsudvalget vedtog på sit møde den 9. marts 2021 (link til sag nr. 2 i Landdistriktsudvalget den 9. marts 2021), at udnytte den statslige ramme til Landsbyfornyelse 2020 og 2021 ved at sætte fokus på bl.a. Hjarbæk.
 
Landdistriktsudvalget besluttede på mødet den 23. marts 2021 (link til sag nr. 10 i Landdistriktsudvalget den 23. marts 2021), at den statslige ramme for landsbyfornyelse for 2020 og 2021 bl.a. disponeres til en realiseringsplan for Hjarbæk (i alt 2,5 mio. kr. inkl. kommunal medfinansiering), og at realiseringsplanen skal udarbejdes i indeværende år for at sikre udnyttelse af den statslige ramme.
 
Af sagsfremstillingen fremgår, at de 2,5 mio. kr. finansieres med 60 % statstilskud og 40 % kommunal medfinansiering. Dette forudsætter, at realiseringsplanen udarbejdes og godkendes af byrådet i 2021. Finansieringen fordeles med 1 mio. kr. fra kontoen ”Byfornyelse, mindre byer”, og 1,5 mio. kr. fra den statslige ramme for Landsbyfornyelse 2020. 
 
Som grundlag for realiseringsplanen ligger et udkast til lokal udviklingsplan, der har været i høring. På grundlag af indkomne bemærkninger, har der været afholdt borgermøde den 15. september 2020 og dialogmøde den 7. oktober 2020. På udvalgets seneste møde den 28. april 2021 er aftalt, at der afholdes endnu et dialogmøde med samme deltagerkreds som ved mødet den 7. oktober 2020. Her drøftes det videre forløb med færdiggørelse og godkendelse af den lokale udviklingsplan, samt implementering af idekatalog for havnens udvikling i forbindelse med program for realiseringsplanen.
 
 

Inddragelse og høring

Da der indgår statsmidler i finansieringen af realiseringsplanen, skal der i henhold til Byfornyelsesloven udarbejdes et program, der skal godkendes af byrådet og sendes til orientering ved Bolig- og Planstyrelsen. Realiseringsplanen igangsættes på et dialogmøde, hvor formandskabet i LDU deltager. Herefter udarbejdes og færdiggøres realiseringsplanen i samarbejde med borgerne i Hjarbæk. Der nedsættes en lokalforankret følgegruppe med repræsentanter fra byens forenings- og erhvervsliv og ildsjæle. Udvalget har på mødet den 27. oktober 2020 tilkendegivet, at det forudsættes, ”at følgegruppen er sammensat bredt, svarende til deltagerne i dialogmødet den 7. oktober 2020.”
 
Realiseringsplanen udarbejdes med bistand af ekstern konsulent og i samarbejde med følgegruppen. Et udkast til planen præsenteres for borgerne i Hjarbæk på et borgermøde, inden den forelægges byrådet til godkendelse.
 
Efter godkendelse af programmet vil følgegruppen for realiseringsplanen løbende blive inddraget i den endelige projektering og udførelse.
 
 

Beskrivelse

Realiseringsplanen vil tage udgangspunkt i de initiativer, som udvalget på sit møde den 27. oktober 2020 udpegede fra forslag til lokal udviklingsplan:
 • Sti til Gormedal
 • Opgradering af strand, incl parkering, borde/bænke v madpakkehus m.m.
 • Udsigtstrappe
 • Naturlegeplads – obs. på evt. miljøkrav
 • Sti fra byen til Fuglebakken
 • Genetablering af Strandengene
 • Opgradering af havneområdet, i første omgang renovering af toilet
 • Hastighedsdæmpende foranstaltninger
 • Vinterbadebro og mobil sauna, hvis der kan opnås enighed om en placering heraf
 
Initiativerne gennemføres som fase 1 af realiseringsplanen i det omfang som den økonomiske ramme giver mulighed for det. Til realiseringsplanen tilknyttes et idekatalog på havnens udvikling, med henblik på en senere gennemførelse som en fase 2 med særskilt økonomi.
 
Udgiften i 2021 vil alene blive rådgiverudgifter til udarbejdelse af program. I 2022 forventes udført projektering. Udførelse af initiativer forventes at ske i 2022-23. Statstilskud fra Landsbyfornyelsen hentes hjem i 2024, når alle initiativer er afsluttet.
 
Finansiering af realiseringsplanen fremgår af nedenstående tabel 1 (i tusind kr.)
 
 
2021
2022
2023
2024
I alt
Udgiftsbevilling
435
1.033
1.032
 
2.500
Indtægtsbevilling
 
 
 
-1.500
-1.500
Ialt
435
1.033
1.032
-1.500
1.000
 
 
 
 
 
 
Finansiering
 
 
 
 
 
Ansøgning om reservation ny områdefornyelse
100
 
 
 
 
Pulje til områdefornyelse løftes til 10 mio. kr. årlig
335
 
 
 
 
Byfornyelse mindre byer
 
1.033
1.032
-1.500
1.000
I alt
435
1.033
1.032
-1.500
1.000
 
 

Alternativer

Intet.
 
 

Tidsperspektiv

For at sikre udnyttelse af den statslige ramme for Landsbyfornyelse, skal programmet være godkendt af byrådet inden udgangen af 2021. I henhold til byfornyelsesloven har kommunen op til 5 år til at gennemføre programmets initiativer. Forvaltningen forventer at gennemføre initiativerne i 2022 - 2023.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

En række initiativer vil medføre en kommende drifts- og vedligeholdelsesopgave. Denne opgave vil som udgangspunkt blive aftalt udført af lokale kræfter i forbindelse med, at der efter endt etablering vil blive indgået en drifts- og vedligeholdelsesaftale. Eventuelle initiativer på vejarealer vil blive driftet af kommunen indenfor budgettet for vejvedligehold.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Gennemførelsen af realiseringsplanens initiativer kan kræve godkendelse fra lodsejere, afklaring af juridiske og planmæssige forhold, samt indhentning af myndighedsgodkendelser. Da Hjarbæk ligger indenfor kystzonen til Hjarbæk Fjord, kan der for visse initiativer være særlige godkendelsesmæssige udfordringer.
 
Afklaring af eventuelle ejer- og myndighedsforhold vil blive yderligere uddybet i forbindelse med programmet.

Sagsid.: 21/16263

Resume

Landdistriktsudvalget har reserveret 1,5 mio. kr. inkl. statsmidler til gennemførelse af realiseringsplan i Vejrumbro i henhold til den lokale udviklingsplan (LUP).
Formålet med denne sag er at frigive midler til udarbejdelse og gennemførelse af realiseringsplanen.

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår, at Landdistriktsudvalget indstiller til byrådet,
 
 1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.500.000 kr. til kontoen ”Realiseringsplan Vejrumbro” med rådighedsbeløb på 150.000 kr. i 2021, 675.000 kr. i 2022 samt 675.000 kr. i 2023 (i 2021 priser),
 
 1. at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 1.100.000 kr. til kontoen ”Realiseringsplan Vejrumbro” med rådighedsbeløb på 1.100.000 kr. i 2024,
 
 1. at nettoudgiften på 400.000 kr. finansieres i henhold til tabel 1, og
 
4. at beløbene i budgetårene 2022-2024 indarbejdes i den kommende budgetlægning.

Beslutning i Landdistriktsudvalget den 01-06-2021

Landdistriktsudvalget besluttede at indstille til byrådet,
 
1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.500.000 kr. til kontoen ”Realiseringsplan Vejrumbro” med rådighedsbeløb på 150.000 kr. i 2021, 675.000 kr. i 2022 samt 675.000 kr. i 2023 (i 2021 priser),
 
2. at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 1.100.000 kr. til kontoen ”Realiseringsplan Vejrumbro” med rådighedsbeløb på 1.100.000 kr. i 2024,
 
3. at nettoudgiften på 400.000 kr. finansieres i henhold til tabel 1, og
 
4. at beløbene i budgetårene 2022-2024 indarbejdes i den kommende budgetlægning.
Fraværende:
Mette Nielsen

Sagsfremstilling

Historik

Landdistriktsudvalget vedtog på sit møde den 9. marts 2021 (link til sag nr. 2 i Landdistriktsudvalget den 9. marts 2021), at udnytte den statslige ramme til Landsbyfornyelse 2020 og 2021 ved at sætte fokus på bl.a. Vejrumbro.
 
Landdistriktsudvalget besluttede på mødet den 23. marts 2021 (link til sag nr. 10 i Landdistriktsudvalget den 23. marts 2021), at den statslige ramme for landsbyfornyelse for 2020 og 2021 bl.a. disponeres til en realiseringsplan for Vejrumbro (1,5 mio. kr. inkl. kommunal medfinansiering), og at realiseringsplanen skal udarbejdes i indeværende år for at sikre udnyttelse af den statslige ramme.
 
Af sagsfremstillingen fremgår, at de 1,5 mio. kr. finansieres med 80 % statstilskud og 20 % kommunal medfinansiering. Dette forudsætter, at realiseringsplanen udarbejdes og godkendes af byrådet i 2021. Finansieringen fordeles med 314.000 kr. fra kontoen ”Byfornyelse, mindre byer”, 86.000 kr. fra kontoen ”pulje til områdefornyelse”, 300.000 og 800.000 kr. fra den statslige ramme for henholdsvis Landsbyfornyelse 2020 og 2021. 
 
Som grundlag for realiseringsplanen ligger et udkast til lokal udviklingsplan, november 2019. Planen har senest været drøftet med den lokale udviklingsgruppe den 4. november 2019. Endelig vedtagelse af udviklingsplanen afventer mulighed for udstykning af nye byggegrunde i Vejrumbro. 
 
 

Inddragelse og høring

Da der indgår statsmidler i finansieringen af realiseringsplanen, skal der i henhold til Byfornyelsesloven udarbejdes et program, der skal godkendes af byrådet og sendes til orientering ved Bolig- og Planstyrelsen. Realiseringsplanen laves i samarbejde med borgerne i Vejrumbro. Med udgangspunkt i udviklingsgruppen bag den lokale udviklingsplan, nedsættes en lokalforankret følgegruppe med repræsentanter fra byens forenings- og erhvervsliv og ildsjæle.
 
Realiseringsplanen udarbejdes med bistand af en ekstern konsulent og i samarbejde med følgegruppen. Et udkast til planen præsenteres for borgerne i Vejrumbro på et borgermøde, inden den forelægges byrådet til godkendelse.
 
Efter godkendelse af programmet vil følgegruppen for realiseringsplanen løbende blive inddraget i den endelige projektering og udførelse.
 
 

Beskrivelse

Realiseringsplanen vil tage udgangspunkt i den lokale udviklingsplan. Det forventes, at den lokale udviklingsplan vil blive godkendt indenfor den periode, hvor program for realiseringsplan bliver udarbejdet.
 
Hovedtemaet for realiseringsplanen er ”Fornyelse med respekt for traditionerne”, med hovedvægt på de fysiske tiltag. I udviklingsplanen er bl.a. nævnt at styrke byens centrum (visuelt) og skabe bedre sammenhænge i byen. Desuden, at der skal ske en forskønnelse af det centrale byområde ved Hovedgaden, styrkelse og udvikling af friluftsområdet ved Nørreåen, samt en række trafikale forhold.
 
Udgiften i 2021 vil alene blive rådgiverudgifter til udarbejdelse af program for realiseringsplanen. I 2022 forventes gennemført projektering og udførelse af hovedparten af initiativerne. De resterende initiativer udføres i 2023. Statstilskud fra Landsbyfornyelsen hentes hjem i 2024, hvor alle initiativer er afsluttet.
 
Finansiering af realiseringsplanen fremgår af nedenstående tabel 1 (i tusind kr.)
 
 
2021
2022
2023
2024
I alt
Udgiftsbevilling
150
675
675
 
1.500
Indtægtsbevilling
 
 
 
-1.100
-1.100
I alt
150
675
675
-1.100
400
 
 
 
 
 
 
Finansiering
 
 
 
 
 
Pulje til områdefornyelse
86
 
 
 
86
Byfornyelse mindre byer
64
675
 
675
-1.100
314
I alt
150
675
675
-1.100
314
 
 

Alternativer

Intet.
 
 

Tidsperspektiv

For at sikre udnyttelse af den statslige ramme for Landsbyfornyelse, skal programmet være godkendt af byrådet inden udgangen af 2021. I henhold til byfornyelsesloven har kommunen op til 5 år til at gennemføre programmets initiativer. Forvaltningen forventer at gennemføre initiativerne i 2022 - 2023.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

En række initiativer vil medføre en kommende drifts- og vedligeholdelsesopgave. Denne opgave vil som udgangspunkt blive aftalt udført af lokale kræfter i forbindelse med, at der efter endt etablering vil blive indgået en drifts- og vedligeholdelsesaftale. Eventuelle initiativer på vejarealer vil blive driftet af kommunen indenfor budgettet for vejvedligehold.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Gennemførelsen af realiseringsplanens initiativer kan kræve godkendelse fra lodsejere, afklaring af juridiske og planmæssige forhold, samt indhentning af myndighedsgodkendelser.
 
Afklaring af eventuelle ejer- og myndighedsforhold vil blive yderligere uddybet i forbindelse med programmet.

Sagsid.: 18/50130

Resume

Landdistriktsudvalget holdt 17. maj 2021 den årlige Landdistriktskonference. Konferencens format var en kombination af fysisk tilstedeværelse på seks forskellige lokationer, streaming og dialog via Teams. Indholdsmæssigt havde konferencen tre fokusområder: nationalt, kommunalpolitisk og lokalt fokus.

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at Landdistriktsudvalget drøfter afvikling af Landdistriktskonferencen 2021

Beslutning i Landdistriktsudvalget den 01-06-2021

Landdistriktsudvalget drøftede afviklingen af Landdistriktskonferencen 2021, herunder den gennemgående gode stemning der var både centralt på verdenskortet i Klejtrup samt ude på de decentrale lokale satellitter. At afholde en Landdistriktskonference fysisk samlet er klart at foretrække, men gruppeinddelingen og -drøftelserne undervejs kunne man godt med fordel gøre igen. Afholdes en Landdistriktskonference igen i 2022, ønsker Landdistriktsudvalget, at det afholdes på Tange, hvor faciliteterne er optimale forudsat der ikke længere er forsamlingsforbud.
Fraværende:
Mette Nielsen

Sagsfremstilling

Historik

Det er tredje år i træk, at landdistriktskonferencen afvikles. De to tidligere år, blev den afviklet på Energimuseet i Tange. Temaet for konferencen i 2021 var De mange veje til udvikling af vores landdistrikter.
 
 

Inddragelse og høring

Intet
 
 

Beskrivelse

Konferencen blev streamet fra Verdenskortet i Klejtrup, understøttet af et professionelt firma, til fem forskellige mødesteder i kommunen, mhp. at kunne afvikle konferencen under hensyntagen til retningslinjer for Corona-situationen.
De fem steder var; Kulturcenter Værestedet i Låstrup, Fly Forsamlingshus, Karup Forsamlingshus, Rødkærsbrohallen og Ørum Forsamlingshus. Samtidig blev den streamet til Viborg Kommunes YouTube kanal. 
 
Medlemmerne af Landdistriktsudvalget var fordelt på de forskellige mødesteder sammen med en medarbejder fra forvaltningen og tilmeldte borgere. Formen var en kombination af oplæg og dialog mellem politikere og borgere fordelt på de seks lokationer.
 
Konferencens indhold var 3-delt:
 
 • Et nationalt fokus med udgangspunkt i oplæg fra indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek
 • Et kommunalpolitisk fokus på baggrund af oplæg fra hhv formand for Kultur- og Fritidsudvalget Mads Panny og formand for Social- og Sundhedsudvalget Åse Kubel Høeg
 • Et lokalt fokus gennem 10 korte videoer om forskellige måder at skabe udvikling i sit lokalsamfund
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Intet
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet

Sagsid.: 21/4002

Resume

Udvalgets forslag til drifts- og anlægsbudget for 2022-2025 færdiggøres og indgår herefter i det basisbudget, som Økonomi- og Erhvervsudvalget behandler den 18. august 2021. Det drøftes, hvilke ændringer, der indgår i budgetforslaget, i form af eventuelle økonomiske udfordringer og nye driftsønsker på driftsbudgettet og eventuelle nye anlægsønsker. Herunder drøftes det, hvordan sådanne ændringer kan finansieres.

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at udvalget på baggrund af tidligere drøftelser godkender forslag til driftsbudget og
 
2. at udvalget godkender forslaget til anlægsbudgettet

Beslutning i Landdistriktsudvalget den 01-06-2021

Landdistriktsudvalget besluttede
 
1. at godkende forslag til driftsbudget og
 
2. at godkende forslaget til anlægsbudgettet.
Fraværende:
Mette Nielsen

Sagsfremstilling

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog på mødet den 20. januar 2021 spilleregler, procesplan og principper for årets budgetlægning (link til sag nr. 1 i Økonomi- og Erhvervsudvalget 20. januar 2021). Efter den fælles procesplan skal udvalgene senest i juni færdiggøre deres budgetforslag.
 
Landdistriktsudvalget drøftede senest budgetlægningen på mødet den 27. april 2021 (link til sag nr. 5 i Landdistriktsudvalget) og fandt ikke, at der var grundlag for at beskrive nye udfordringer, drifts- eller anlægsønsker.
 
 

Inddragelse og høring

Intet
 
 

Beskrivelse

 
Budgethæfte
Der anvendes i budgetlægningen et budgethæfte, som giver et samlet overblik over udvalgets budgetforslag. Budgethæftet er blevet udbygget med nye oplysninger i løbet af budgetlægningen, så det nu indeholder det endelige budgetforslag. Budgethæftets opbygning er ændret siden mødet i april. En række afsnit er nu placeret som bilag bagerst i budgethæftet. Dette vedrører blandt andet afsnittene om spilleregler og det teknisk tilrettede anlægsbudget.
Budgethæftet kan ses som bilag nr. 1.
 
Forslag til driftsbudget
 
Budgetrammer (i 1.000 kr. og 2022-prisniveau)
(i 1.000 kr.)
Regn-skab 2020
Opr. budget 2021
Korr. budget 2021
 
Budget 2022
 
Budget 2023
 
Budget 2024
 
Budget 2025
Landdistrikter
 
 
 
 
 
 
 
  Dispositionssum
687
889
956
1.013
1.014
1.014
1.014
  Forsamlingshuse
1.430
1.399
1.399
1.429
1.429
1.429
1.429
  Årets Lokalområde
173
159
159
163
163
163
163
I alt
2.289
2.446
2.514
2.605
2.606
2.606
2.606
Forslaget til driftsbudget består som udgangspunkt af overslagsår 2022 i det allerede vedtagne budget. Dette er korrigeret for pris- og lønudviklingen og tillægsbevillinger. Dertil kommer de ændringer, som udvalget beslutter. Ændringerne kan opdeles i tre hovedelementer: økonomiske udfordringer, nye driftsønsker og forslag til finansiering af disse. Med de spilleregler, som Økonomi- og Erhvervsudvalget har vedtaget, skal udvalget selv finansiere både udfordringer og driftsønsker.
 
Der er på nuværende tidspunkt ingen nye driftsønsker eller udfordringer på området.
 
 
Nye anlægsønsker
 
Der er på nuværende tidspunkt ingen nye anlægsønsker på området.
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Forslaget til drifts- og anlægsbudget indgår i det basisbudget, som Økonomi- og Erhvervsudvalget behandler på mødet den 18. august 2021. Basisbudgettet er udgangspunktet for de efterfølgende politiske forhandlinger om budget 2022-2025. Eventuelle nye anlægsønsker indgår i byrådets budgetmaterialer.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet
Bilag

Sagsid.: 21/10399

Resume

Kommunens forsamlingshuse kan søge tilskud til indvendige vedligeholdelses- og renoveringsopgaver samt energiinvesteringer fra Den Centrale Pulje. Puljen er på 201.000 kr. i 2021, men på grund af refusion af tilskudsmoms indenfor forsamlingshusområdet er det muligt at uddele 309.000 kr. Der skal tages stilling til de indkomne ansøgninger.

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at udvalget giver tilskud til de ansøgninger, der fremgår af tabellen i bilag 1

Beslutning i Landdistriktsudvalget den 01-06-2021

Landdistriktsudvalget besluttede
 
1. at give tilskud til de ansøgninger, der fremgår af tabellen i bilag 1.
Fraværende:
Mette Nielsen

Sagsfremstilling

Historik

Landdistriktsudvalget besluttede på mødet i januar, link til sag 3 i Landdistriktsudvalget den 26. januar 2021, at uddele det årlige tilskud på 18.000 kr. til forsamlingshusene og opretholde en central pulje med samme kriterier som tidligere år.
 
Landdistriktsudvalget drøftede på mødet i marts, link til sag 11 i Landdistriktsudvalget den 23. marts 2021, forsamlingshusenes situationen som følge af covid-19-situationen og besluttede at følge situationen tæt også fremover, og at reservere midler til en pulje samt at der tages stilling til eventuel anvendelse af puljen i andet halvår 2021.
 
 

Inddragelse og høring

Intet
 
 

Beskrivelse

Udvalget har besluttet, at Den Centrale Pulje til forsamlingshuse skal prioriteres til indvendige vedligeholdelses- og renoveringsopgaver, samt (energi)investeringer, der øger bæredygtighed og det enkelte hus’ driftsøkonomi. I prioriteringen heraf skal tages hensyn til særligt det frivillige arbejde, der indgår, og betydningen af huset for det pågældende lokalsamfund.
 
Ansøgningsfristen var den 1. maj 2021, hvor der var modtaget 21 ansøgninger til projekter på samlet 904.000 kr. og et ansøgt beløb på 537.000 kr. Der forudsættes en medfinansiering på mindst 33 pct. Det bemærkes i øvrigt, at der var 27 ansøgninger i 2020.
 
Som grundlag for udvalgets prioritering af midlerne er udarbejdet en oversigt, bilag 1, med en række oplysninger, ud fra udvalgets tilkendegivelser vedrørende prioritering.
 
Oversigten indeholder korte fakta om projekterne, samlede udgifter og ansøgt beløb, men projekterne er også uddybende beskrevet i bilag 2. Derudover fremgår oplysninger om:
 
 • Omfanget af frivilligt arbejde, som naturligvis må være et overslag fra forsamlingshusenes side. Ansøgerne er blevet bedt om at opgøre arbejdet til en standardpris på 100 kr. pr. time for at sikre sammenlignelighed. En række af forsamlingshusene har, se bilag 3, indsendt uddybende kommentarer til opgørelsen. Omfanget af frivilligt arbejde vil variere bl.a. med karakteren af projektet og krav om for eksempel autorisation, men udvalgets ønske om at fremme frivilligt arbejde og det fællesskabende element heri kan vurderes uafhængigt heraf.
 
 • Betydnings-score. På grund af den særlige situation i år er anvendt data fra udvalgets oprindelige analyse i forhold til antal arrangementer m.v. Alle projekter der indstilles til støtte har mellem eller høj betydning, bortset fra en enkelt der til gengæld omhandler energi.
Betydningen blev i forbindelse med den samlede analyse af mødesteder opgjort ud fra dels om huset var det eneste mødested i byen (score = 3), om der er en hal/skole (2) eller desuden andre kulturhuse (1), samt ud fra antal arrangementer (egne, foreninger, udlejninger). Hvis der er under 3 arrangementer om måneden scores 1, 3-7 arrangementer giver scoren 2 og endelig giver over 8 arrangementer om måneden en score på 3.
 
 
Med hensyn til karakteren af projekterne bemærkes:
 
 • Der er i år indsendt en række ansøgninger, som er udenfor puljens formål, indvendig renovering og vedligehold, disse er indstillet til ikke at opnå støtte. Heraf er to vedrørende teleslynge og lydanlæg som ville kunne ses som en opdatering af husene og ikke alene udstyr.
 • Der er alene indsendt to ansøgninger i relation til energi.
 • Der er to ansøgninger om vinduer/døre som er henvist til at søge udvalgets pulje til renovering og nedrivning, som også kan dække klimaskærm/det udvendige på forsamlingshuse.
 • To ansøgninger vedrører kloakrenovering/separering, som jo er en bunden opgave som mange huse må ventes at blive stillet overfor i de kommende år - eller har gennemført. Det er udenfor formålet, indvendig renovering og vedligehold. Udvalget kan overveje, hvordan man vil forholde sig til ansøgninger fremover.
 
Ud fra dette ville et tilskud på maksimalt 67 pct. til ansøgninger til indvendig renovering og vedligehold og energi-investeringer samlet medføre et tilskud på 248.725 kr. Medtages de to investeringer i lyd/teleslyngeanlæg vil det samlede tilskud være 300.315 kr.
 
Det bemærkes, at der indstilles afslag til et projekt, der er indenfor formålet, men projektet er gennemført og økonomien i huset er god. Det bemærkes endvidere, at Taarup har en ganske pæn likvid beholdning, og hvis udvalget ønsker at prioritere yderligere, kan dette forhold inddrages.
 
På grund af forholdene vedr. tilskudsmoms er der mulighed for at udvalget kan bevilge et samlet tilskud på 309.000 kr.
 
 

Alternativer

Udvalget kan vælge at anvende mere end de 201.000 kr., tillagt tilskudsmoms, sammenlagt 309.000 kr., der er afsat til Den Centrale Pulje for forsamlingshuse, for eksempel fra anlægskontoen til forsamlingshuse, hvor der resterer knap 1,9 mio. kr., som endnu ikke er anvendt eller reserverede. Herfra er imidlertid også reserveret til evt. pulje i forlængelse af Covid-19-situationen.
 
 

Tidsperspektiv

Intet
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet
Bilag

Sagsid.: 18/1542

Resume

I henhold til de af byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg byråd – herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste – skal byrådet og udvalgene godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder.

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår,
 
1. at Landdistriktsudvalget tager stilling til mødelisten.

Beslutning i Landdistriktsudvalget den 01-06-2021

Landdistriktsudvalget besluttede,
 
1. at mødeliste juni 2021 godkendes. 
Fraværende:
Mette Nielsen

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet vedtog i møde 17. december 2014, link til sag nr. 6 i byrådet 17. december 2014, et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.
 
 

Inddragelse og høring

Intet
 
 

Beskrivelse

Mødelisten (bilag 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
Hvis Landdistriktsudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Intet
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens § 16, stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.
Bilag

Sagsid.: 20/46783

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Landdistriktsudvalget den 01-06-2021

Landdistriktsudvalget tog orienteringen til efterretning.
Fraværende:
Mette Nielsen

Sagsfremstilling

Status - Pulje til alternative byfestarrangementer 2020 og 2021

Landdistriktsudvalget har pga. Corona-situationen oprettet en støttepulje på 300.000 kr., hvorfra der kan søges støtte til selve underholdningen ved alternative byfestarrangementer.
 
Som det fremgår af oversigten (bilag 1), er der pt. bevilget 191.000 kr. fra puljen.
 

Staten vil gøre det nemmere at låne penge i yderområderne ved at garantere en fjerdedel af realkreditlånet.

Regeringen lancerer en model, der skal gøre det nemmere for borgere i landdistrikterne at få et realkreditlån. Det fremgår af en pressemeddelelse, som Erhvervsministeriet har offentliggjort mandag den 24. maj 2021.
Modellen betyder, at staten vil garantere den yderste fjerdedel af realkreditlånet - det vil sige 20 pct. af boligens værdi.
Det gælder dog kun i postnumre, hvor kvadratmeterprisen er under 8.000 kr.
Modellen skal bruges i tilfælde, hvor realkreditinstitutterne ikke tilbyder lån på grund af for stor usikkerhed i forhold til ejendommens værdi i udvalgte områder.
Det er endnu ikke på plads, hvilke postnumre der er tale om i udspillet.
Ud over at sikre borgerne i landdistrikterne bedre adgang til lån skal den ifølge regeringen også mindske realkreditinstitutternes risiko for tab i de pågældende ejendomme.
Modellen skal nu drøftes med den finansielle sektor.
Man vil også gøre det lettere for mindre virksomheder at optage lån ved at ophæve den nuværende lånegrænse på en million kroner for vækstlån hos Vækstfonden.
 

Information om bredbåndspulje i borgernes Digital Post i uge 21

Tirsdag den 25. maj gav Energistyrelsen adgang til oversigtskort, hvor borgere kan gå ind og se, om deres adresse er markeret som værende inden for muligheden for at søge via Bredbåndspuljen.
Samtidig udsender Energistyrelsen en direkte information til alle de adresser, som på kortet er markeret med gult, hvilket er en indikation af, at muligheden i dag for en fastsat minimumskapacitet ikke er til stede.
Bilag