You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

tirsdag den 14. september 2021 kl. 18:00

Mødested Landsbyhuset i Lysgård
Udvalg Landdistriktsudvalget
Mødedeltagere Elo Nielsen, Johannes Vesterby, Kim Dongsgaard, Kurt Johansen, Martin Sanderhoff, Mette Nielsen, Peter Juhl
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 18/7458

Resume

I forbindelse med udvalgsmødet afholdes et åbent møde med borgere fra Lysgård fra kl. 18.00-19.00.

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at mødet drøftes.

Beslutning i Landdistriktsudvalget den 14-09-2021

Landdistriktsudvalget drøftede mødet med borgerne fra Lysgård, hvor udvalget særligt bemærkede byens succes med et stærkt fællesskab og sammenhold på trods af byen har oplevet et smuldrende foreningsliv. Derudover bemærkede Landdistriktsudvalget, at det er glade og aktive borgere, der værdsætter at bo i et naturskønt område.

Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 
 

Inddragelse og høring

Intet.
 
 

Beskrivelse

Hensigten med borgermødet er, at Landdistriktsudvalget bliver klogere på, hvordan det kan blive endnu bedre at bo i lokalområder, landsbyer og mindre byer i kommunen. Landdistriktsudvalget indgår i drøftelser med lokalområdet.
 
På mødet vil der blive givet et kort lokalt indledende oplæg, efter oplægget fra formanden for Landdistriktsudvalget. Efterfølgende vil der være drøftelser ved bordene.
 
 

Alternativer

Intet.
 
 

Tidsperspektiv

Intet.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 21/19285

Resume

På mødet præsenteres et oplæg omkring brug af udvalgets udisponerede midler til LUP-projekter til senere realisering (2022 eller senere) som opfølgning på udvalgets drøftelse på mødet i juni 2021, link til sag nr. 1 i Landdistriktsudvalgets møde den 1. juni 2021.

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at udvalget drøfter den præsentation, der gives på selve mødet, herunder hvilke forslag, der skal arbejdes videre med.

Beslutning i Landdistriktsudvalget den 14-09-2021

Landdistriktsudvalget drøftede præsentationen, der blev givet på mødet og besluttede, at det skal være det næstkommende Landdistriktsudvalg der udvælger, hvilke forslag der ellers skal arbejdes videre med. Forvaltningen præsenterer på næstkommende møde i Landdistriktsudvalget et overblik over, hvilke projekter der er realistiske at arbejde videre med alene i 2022. 

Sagsfremstilling

Historik

Udvalget blev på mødet den 1. juni 2021, link til sag 1 på landdistriktsudvalgets møde den 1. juni 2021, forelagt et oplæg med forslag og overvejelser omkring brug af udvalgets udisponerede midler til LUP-projekter i 2022 og frem med henblik på at komme med politiske markeringer og synspunkter til forvaltningen i det videre arbejde.
 
Landdistriktsudvalget drøftede på baggrund af præsentationen forskellige kriterier for brug af udisponerede midler vedrørende LUP-projekter, herunder blandt andet klyngemodellen, frivillighed, lokal vilje og medfinansiering samt at det er vigtigt at holde sig for øje, at der er forskellige behov landdistrikterne imellem. Disse parametre er søgt indarbejdet i præsentationen.
 
 

Inddragelse og høring

Intet
 
 

Beskrivelse

Landdistriktsudvalget har ved flere lejligheder drøftet udisponerede midler og mulige indsatser både i 2021 og frem. Udvalget har - udover at oprette en række puljer – besluttet at anvende midler til tre særlige formål:
 • LUP-projekter til senere realisering (2022 eller senere)
 • nyskabende og proaktive initiativer og endelig
 • at understøtte realiseringsplaner og lignende indsatser i byer med godkendte lokale udviklingsplaner i 2021.
 
Denne sag omhandler øverste punkt: LUP-projekter til senere realisering.
Udvalget drøftede på mødet den 1. juni 2021 mulige kriterier for brugen af de udisponerede midler hertil.
 
Med afsæt i udvalgets seneste drøftelse præsenteres på mødet et oplæg omkring disponering af midlerne.
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Intet
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet

Sagsid.: 20/39988

Resume

Sagen indeholder et forslag til tids- og handleplan for evaluering af LUP (lokale udviklingsplaner), som skal gennemføres i efteråret 2021.
 

Indstilling

Direktøren for Kultur og Udvikling indstiller,
 
1. at Landdistriktsudvalget drøfter og vedtager en tids- og handleplan for evaluering af LUP, som skal gennemføres i efteråret 2021.
 
2. at Landdistriktsudvalget beslutter om evalueringen skal laves af Viborg Kommunes team Politik & Analyse eller med ekstern konsulent
 

Beslutning i Landdistriktsudvalget den 14-09-2021

Landdistriktsudvalget drøftede og vedtog en tids- og handleplan for evaluering af LUP, som skal gennemføres i efteråret 2021. Landdistriktsudvalget besluttede at evalueringen skal udføres internt i Viborg Kommune. Landdistriktsudvalget skal interviewes på mødet i oktober i form af nogle spørgsmål i en sagsfremstilling, således deres bidrag indgår i evalueringen.

Sagsfremstilling

Historik

Landdistriktsudvalget har på sit møde den 1. juni 2021 drøftet hvilke nyskabende aktiviteter udvalget ønsker at igangsætte. Udvalget besluttede at der blandt andet skal udarbejdes ”en evaluering af LUP med inddragelse af byer, der har været igennem en LUP. Her fokuseres både på ’Byens fysik’ og ’Byens liv’” (link til Landdistriktsudvalgets møde den 1. juni 2021, sag nr. 2).
 
 

Inddragelse og høring

Forslaget til evaluering omfatter inddragelse af både borger-, forvaltnings- og udvalgsperspektivet på LUP.
 
 

Beskrivelse

Forvaltningen foreslår, at en samlet evaluering af de lokale udviklingsplaner (LUP) består af tre perspektiver: Borger-, forvaltnings- og udvalgsperspektivet. Borgernes og forvaltningens bidrag forberedes som oplæg til udvalgets drøftelse, hvor borger- og forvaltningsperspektiverne indgår som baggrund for udvalgets evaluering:
 
Forvaltningen foreslår, at der i inddragelse af borgerperspektivet tages udgangspunkt i en dialogbaseret metode, med baggrund i at netop dialogen er central i LUP-processen, og at der anvendes en udvidet model af samme planche, som bruges i LUP-processens udviklingsworkshops (”Hvad er godt? Hvad kunne være bedre? Forslag og ønsker og idéer?”)
 
Forvaltningen foreslår, at forvaltningsperspektivet undersøges for at belyse om LUP-processen har potentiale for at være mere helhedsorienteret, effektiv, skabe større værdi – konkret med det formål, at forkorte den administrative proces.
 
Der kan anvendes en ekstern konsulent eller evalueringen kan laves internt af Viborg Kommunes team Politik & Analyse.
 
 
Evalueringen foreslås gennemført i efteråret 2021 efter nedenstående tids- og handleplan:
 
 • 14. september 2021:
  Landdistriktsudvalget drøfter og vedtager tids- og handleplan for evaluering af LUP.
 • September 2021 (efter udvalgets møde):
  Tilretning af tids- og handleplan, i overensstemmelse med udvalgets beslutninger den 14. september.
 • Der sendes herefter en invitation til dialogmøde til kontaktpersoner i alle byer, der har været igennem et LUP-forløb. Hver by får mulighed for at deltage med to repræsentanter.
 • Oktober 2021 (uge 43 eller 44):
  Der afholdes åbent dialogmøde med byernes repræsentanter, med udgangspunkt i den planche der bruges i LUP-processens udviklingsworkshops, og som borgerne i forvejen har kendskab til: ”Hvad er godt? Hvad kunne være bedre? Forslag og ønsker og idéer?” Dialogen udvides til også at omfatte spørgsmål som: Hvad har I kunnet bruge LUP’en til? Hvad ville I gerne have vidst på forhånd? Som output udarbejdes et referat, der indgår som bilag til udvalgets drøftelse.
 • Oktober 2021:
 • Forvaltningen gennemfører sideløbende en evaluering efter samme model (planchen ”Hvad er godt? Hvad kunne være bedre? Forslag og ønsker og idéer?”). Forvaltningen inddrager også erfaringer fra den administrative arbejdsproces. Som output udarbejdes et notat, der indgår som bilag til udvalgets drøftelse.
 • November 2021:
  Bearbejdning af borgernes og forvaltningens bidrag til udvalgets evaluering, herunder udarbejdelse af anbefalinger til eventuelle ændringer fremadrettet.
 • Den 7. december 2021:
 • Landdistriktsudvalget drøfter sin evaluering af LUP, med udgangspunkt i borgernes og forvaltningens bidrag. Som output anbefaler udvalget eventuelle ændringer til beslutning på senere møde (nyt udvalg i ny byrådsperiode) – det kunne for eksempel være revideret beskrivelse LUP-konceptet med tydelige underspor.
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Evalueringen gennemføres i efteråret 2021.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet

Sagsid.: 20/42548

Resume

Udvalget besluttede på mødet i juni 2020, link til sag nr. 1 i Landdistriktsudvalgets møde den 2. juni 2020,  at gennemføre en realiseringsplan for Løvel indenfor en budgetramme på 1,5 mio. kr. inkl. statsstøtte. Efter lokalt ønske anvendes beløbet alene til realisering af projektet for det rekreative område Tragten, som er en del af den lokale udviklingsplan, godkendt i byrådet den 29. januar 2020. På mødet den 9. marts 2021 besluttede udvalget at disponere 1,5 mio. kr. kommunale midler til at gennemføre realiseringsplanen.
 
Projektet gennemføres af Løvel og Omegns Borgerforening med tilskud fra Viborg Kommune.
 
Der er modtaget en tids- og handleplan med ønske om, at der frigives 400.000 kr. i 2021 og de resterende 1.100.000 kr. frigives ligeligt i 2022 og 2023.
 

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at udvalget tager stilling til, hvorvidt det disponible beløb på 1,5 mio. kr. skal bevilliges på det foreliggende grundlag, og overføres under de i sagsfremstillingen beskrevne forudsætninger.
 
Hvis udvalget beslutter, at der skal gennemføres en bevillingssag, foreslår direktøren for Kultur & Udvikling, at Landdistriktsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.500.000 kr. til kontoen ”Realiseringsplan Løvel” med rådighedsbeløb på 400.000 kr. i 2021, 550.000 kr. i 2022 samt 550.000 kr. i 2023 (i 2022 priser), og
 
2. at udgiften på 400.000 kr. i 2021 og 1.100.000 kr. i 2022/2023 finansieres jf. tabel 1.
 

Beslutning i Landdistriktsudvalget den 14-09-2021

Landdistriktsudvalget besluttede,
 
1. at det disponible beløb på 1,5 mio. kr. skal bevilliges på det foreliggende grundlag, og overføres under de i sagsfremstillingen beskrevne forudsætninger.
 
Landdistriktsudvalget indstiller til byrådet, at
 
1. der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.500.000 kr. til kontoen ”Realiseringsplan Løvel” med rådighedsbeløb på 400.000 kr. i 2021, 550.000 kr. i 2022 samt 550.000 kr. i 2023 (i 2022 priser), og
 
2. at udgiften på 400.000 kr. i 2021 og 1.100.000 kr. i 2022/2023 finansieres jf. tabel 1.
 

Sagsfremstilling

Historik

Efter ansøgning fik Løvel og Omegns Borgerforening fra puljen "Projekter relateret til Lokale Udviklingsplaner 2019" meddelt støtte på 187.500 kr. til udarbejdelse af en visuel plan for "Tragten" i Løvel, med henblik på ansøgning til fonde m.v., sag nr. 1 i Landdistriktsudvalget den 29. oktober 2019.  Støtten skulle oprindelig være udnyttet inden udgangen af 2020. Der er efter ansøgning meddelt forlængelse indtil udgangen af 2021, da arbejdet ikke er færdigudført.
 
Byrådet godkendte på sit møde den 29. januar 2020, sag nr. 6 i Byrådet den 29. januar 2020, bl.a. lokal udviklingsplan for Løvel. Af den lokale udviklingsplan fremgår bl.a., at ”En idé med særlig stor opbakning i lokalsamfundet, er en vision om etablering af et udendørs aktivitets- og bevægelsesområde umiddelbart syd for byen, et såkaldt outdoor-mekka ”Tragten”. Når projektet nærmer sig en realisering, bliver det nødvendigt at tilvejebringe planmæssige rammer herfor”.
 
Udvalget vedtog på mødet den 2. juni 2020, sag nr. 1 i Landdistriktsudvalget den 2. juni 2020, at udvælge Løvel til realiseringsplan med en ramme på 1,5 mio. kr., hvori indgik midler fra den statslige pulje til Landsbyfornyelse. Dette indebar, at projektet skulle gennemføres med Viborg Kommune som bygherre, og som en områdefornyelse.
 
Den lokale følgegruppe tilkendegav efterfølgende, at beløbet alene ønskes brugt til at realisere et enkelt delprojekt af udviklingsplan for Løvel, det rekreative område Tragten. Det blev herefter vurderet, at et enkeltstående projekt ikke lever op til byfornyelseslovens definition for anvendelse af midler fra den statslige pulje til Landsbyfornyelse (områdefornyelse). Dette lå til grund for, at udvalget på mødet den 9. marts 2021, sag nr. 2 i Landdistriktsudvalget den 9. marts 2021, besluttede, at det tidligere fastsatte rammebeløb for realiseringsplan Løvel på 1,5 mio. kr. alene finansieres med kommunale midler.
 
 

Inddragelse og høring

På grundlag af de foreløbige skitser af projektet - bilag 1, situationsplan og bilag 2, skitseplan – forventer forvaltningen, at realisering af projektet vil forudsætte en række myndigheds­godkendelser, herunder udarbejdelse af tillæg til kommuneplanen samt lokalplan eller landzonetilladelse.
 
Forvaltningen har afholdt dialogmøder med Løvel og Omegns borgerforening, hvor det er tilkendegivet, at projektet ”Tragten” skal yderligere beskrives, før omfanget af eventuel planlægning kan afklares. Det er desuden påpeget, at en eventuel planlægning har et forventet tidsforløb på mindst 1 år, fra der foreligger et afklaret projektgrundlag.
 
Foreningen har tilkendegivet, at den ønsker at igangsætte fundraising af projektet, inden der ligger en afklaring af, om projekt kan forvente det nødvendige planlægningsmæssige grundlag.
 
 

Beskrivelse

Til brug for frigivelse af det disponerede beløb, har forvaltningen anmodet Løvel og Omegns Borgerforening om en tids- og handleplan med et budget for hvilke årlige beløb, der ønskes til disposition. Foreningen har indsendt en plan med ønske om mulighed for at disponere over 400.000 kr. i 2021 og de resterende 1.100.000 kr. ligeligt fordelt i 2022 og 2023. 
 
Af den indsendte tids- og handleplan, bilag 3, er oplyst et budgetoverslag på 10-15 mio. kr. for det samlede projekt ”Tragten”, der forventes realiseret indenfor en 5-7 års periode.
 
Beløbet, der ønskes frigivet i 2021 (400.000 kr.), ønskes anvendt til
-         rådgiverudgifter til udarbejdelse af projektbeskrivelse, skitseforslag samt andet forarbejde til planlægning – 100.000 kr.
-         borgermøde og kommunikation – 20.000 kr.
-         Bistand til fundraising – 165.000 kr.
-         projektledelse – 60.000 kr.
-         diverse – 50.000 kr.
 
Det resterende beløb, 1.100.000 kr., ønskes disponeret til
-         rådgiverudgifter til landskabsarkitekt – 20.000 kr.
-         projektledelse og afrapportering – 60.000 kr.
-         kommunikation og markedsføring - 60.000 kr.
-         medfinansiering af anlægsprojektet inkl. projektering og udbud - 965.000 kr.
 
Forvaltningen bemærker, at hvis det ikke lykkes at opnå ekstern medfinansiering til projektet, vil en meget stor andel af det samlede budget være anvendt til diverse rådgivning.
 
Borgerforeningen nævner, at andelen, der anvendes til finansiering af anlægsprojektet kan blive større, hvis der ikke bliver behov for at udnytte posterne til rådgivning fuldt ud.
 
Nedenstående tabel viser rådighedsbeløb de enkelte år samt finansiering heraf:
 
Tabel 1 (i tusind kr.)
 
 
2021
2022
2023
I alt
Udgiftsbevilling
400
550
550
1.500
I alt
400
550
550
1.500
 
 
 
 
 
Finansiering
 
 
 
 
Byfornyelse mindre byer
400*
 
 
400
Landdistriktsudvikling, borgerdrevne lokale udviklingsplaner
 
550
 
550
1.100
I alt
400
550
550
1.500
*Samlet udisponeret budget i 2021 udgør herefter 5.045 t.kr.
 
Forvaltningen foreslår følgende procedure for udbetaling og dokumentation af bevillingen:
Det bevilligede beløb for de enkelte år overføres til ansøgeren, Løvel og Omegns Borger­forening. Overførelsen sker på baggrund af en anmodning, der indeholder en redegørelse for, til hvilket formål beløbet agtes anvendt, samt dokumentation for, at de planlægningsmæssige forhold er afklaret. Det enkelte års bevilling skal anmodes overført samlet.
 
Som dokumentation for at den samlede udbetalte støtte er anvendt i henhold til de anmodninger, der ligger til grund for overførelserne, skal der senest halvandet år efter seneste overførsel indsendes et regnskab med bilag for de udgifter, som er afholdt for de pågældende beløb.
 
Ovenstående procedure om udbetaling og dokumentation for udnyttelse af det udbetalte beløb følger den praksis, der anvendes for de ansøgninger, der bliver imødekommet fra puljen ”udviklingsplaner og andre mindre projekter”. Her udbetales støtten ikke før de nødvendige myndighedsgodkendelser er meddelt. Herefter får ansøgeren udbetalt støtten og projektet kan gennemføres indenfor det efterfølgende år. Indenfor dette tidsrum skal ske en afrapportering med bl.a. et regnskab der dokumenterer, at støttebeløbet er anvendt til formålet. 
 
 

Alternativer

Intet.
 
 

Tidsperspektiv

Omfanget af den nødvendige planlægning er ikke endeligt afklaret, men der forventes at skulle udarbejdes kommuneplantillæg samt lokalplan eller landzonetilladelse. Det vil være hensigts­mæssigt, at der fra starten laves en samlet planlægning der sikrer plangrundlaget for gennem­førelse af det samlede projekt.
 
Tidsforløbet for myndighedsbehandlingen vurderes at være mindst 1 år fra det nødvendige grundlag foreligger. Da dette endnu ikke foreligger, forventes planforløbet allerede på nuværende tidspunkt at strække sig et godt stykke ind i 2022. Den endelige projektering bør afvente det endelige godkendte plangrundlag. Det kan således ikke forventes, at der kan udføres udbud og anlægsarbejder før i 2023.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Beløbet på de 1,5 mio. kr. er disponeret ud af udvalgets samlede budget for 2021 samt basisbudget for 2022-2025. I forbindelse med frigivelsen vil de frigivne beløb blive frigivet ud af de respektive års budget.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Forvaltningen forventer, at realisering af projektet forudsætter en række myndigheds­godkendelser, herunder kommuneplantillæg, lokalplan eller landzonetilladelse. Dette kan først endeligt vurderes, når der foreligger et bedre projektgrundlag. Når dette foreligger, vil sagen blive forelagt relevante fagudvalg med henblik på stillingtagen til, om man er sindet at ændre planlægningen.
 
Der foreligger en positiv erklæring fra de nuværende ejere om køb af de nødvendige arealer.
Bilag

Sagsid.: 20/11532

Resume

Landdistriktsudvalget drøfter situationen for forsamlingshuse i lyset af Corona-situationen.
 

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at udvalget tager stilling til, om der er behov for anvendelse af reserveret midler til en pulje
 

Beslutning i Landdistriktsudvalget den 14-09-2021

Landdistriktsudvalget besluttede, at der ikke er behov for anvendelse af reserveret midler til en pulje til forsamlingshusene, idet efterspørgslen ikke har været der samt at der ved udvidelsen af puljen til alternative byfester allerede er givet forsamlingshusene mulighed for at skabe indtægter. Puljen lukkes derfor.

Sagsfremstilling

Historik

Landdistriktsudvalget har løbende drøftet situationen for forsamlingshusene.
 
På udvalgets møde i oktober, link til sag nr. 7 i Landdistriktsudvalgets møde den 27. oktober 2020, blev besluttet, at der fortsat kræves særlig bevågenhed som følge af udviklingen i covid-situationen, og at drøftelsen genoptages i det nye år.
 
På udvalgets møde i februar, link til sag nr. 5 i Landdistriktsudvalgets møde den 23. februar 2021, blev besluttet at udsende skrivelse til samtlige forsamlingshuse med henblik på at indhente regnskabsdata fra henholdsvis 2018, 2019 og 2020, og at sagen på denne baggrund skulle genoptages på næste møde.
 
På udvalgets møde i marts, link til sag nr. 11 i Landdistriktsudvalgets møde den 23. marts 2021, blev besluttet at reservere midler til en pulje. Udvalget tager stilling til eventuel anvendelse af puljen i andet halvår 2021.
 
 

Inddragelse og høring

Intet
 
 

Beskrivelse

Forvaltningen har efter drøftelse på Landdistriktsudvalgets møde den 23. marts 2021 kun modtaget en enkelt henvendelse fra Landsbyhuset i Lysgård, som valgte at søge puljen ”Alternative byfester”.
 
I den forbindelse kan oplyses, at Landdistriktsudvalget på møde i september, link til sag nr. 2 i Landdistriktsudvalgets møde den 15. september 2020, besluttede, at udvide ansøgerfeltet til puljen ”Alternative byfester”, således forsamlingshusene også fik mulighed for at søge denne pulje – og dermed mulighed for at skabe lidt indtægter.
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Intet
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet

Sagsid.: 18/46719

Resume

Økonomi- og Erhvervsudvalget har besluttet, at der skal afholdes temamøder i fagudvalg og i byrådet vedr. byrådsbetjeningen. På denne baggrund evaluerer udvalget sekretariatsbetjeningen.

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår,
 
1. at udvalget forud for temamøde i byrådet drøfter og evaluerer sekretariatsbetjeningen af fagudvalg og byråd.
 

Beslutning i Landdistriktsudvalget den 14-09-2021

Landdistriktsudvalget drøftede og evaluerede sekretariatsbetjeningen af fagudvalg og byråd forud for temamøde i byrådet, herunder at der har været generel tilfredshed med sekretariatsbetjeningen. Det bemærkes, at Landdistriktsudvalget har været særligt, idet der ikke var et tilsvarende tidligere udvalg, der skulle overlevere. Formanden for Landdistriktsudvalget overleverer til nyt udvalg.

Sagsfremstilling

Historik

På Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 11. maj 2021 (sag nr. 23), blev det besluttet, at byrådsbetjeningen skal evalueres gennem temamøde i fagudvalg efterfulgt af et temamøde i byrådet.
 
 

Inddragelse og høring

Intet
 
 

Beskrivelse

Evalueringen af sekretariatsbetjeningen kan tage udgangspunkt i en vurdering af følgende:
 
 • Den indledende introduktion til arbejdet i udvalg og byråd for byrådsperioden 2018-2021
 • Sekretariatsbetjeningen af udvalgene og byrådet generelt
 • Prioriteringen af, hvilke sager der sættes på eller ikke sættes på dagsordenen
 • Dagsordener og sagsfremstillinger (forståelighed, et oplyst grundlag etc.)
 • Overholdelse af tidsfrister
 • Muligheden for at få svar på stillede spørgsmål
 • Etc.
 
Gode idéer til introduktion af nyt byråd samt den generelle sekretariatsbetjening kan ligeledes drøftes.
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Der afholdes temamøde vedr. evaluering af sekretariatsbetjeningen af byrådet forud for byrådets møde den 6. oktober 2021.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet

Sagsid.: 18/1542

Resume

I henhold til de af byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg byråd – herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste – skal byrådet og udvalgene godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder.

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår,
 
1. at Landdistriktsudvalget tager stilling til mødelisten.
 

Beslutning i Landdistriktsudvalget den 14-09-2021

Landdistriktsudvalget godkendte mødelisten for august 2021.

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet vedtog i møde 17. december 2014, link til sag nr. 6 i byrådet 17. december 2014, et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.
 
 

Inddragelse og høring

Intet
 
 

Beskrivelse

Mødelisten (bilag 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
Hvis Landdistriktsudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Intet
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens § 16, stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.
Bilag