You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

onsdag den 19. marts 2014 kl. 12:30

Mødested M5/Rådhuset
Udvalg Økonomi- og Erhvervsudvalget (2013-2017)
Mødedeltagere Åse Kubel Høeg, Eva Pinnerup, Ib Bjerregaard, Kirstine Skjødt Hermansen, Lone Langballe, Mads Panny, Nina Hygum, Per Møller Jensen, Søren Pape Poulsen
Fraværende Ingen
Bemærkninger Lone Langballe var fraværende. Ib Bjerregaard mødte kl. 14.45 efter behandlingen af sagerne nr. 1-20 og 25-46

Sagsid.: 14/970
Sagsfremstilling
Økonomi- og Erhvervsudvalget behandlede sagen (1. behandling) den 22. januar 2014 (sag nr. 3) med følgende dagsordenstekst:
 
”Af § 20, stk. 3 i lov om kommunernes styrelse fremgår, at udvalgene selv fastsætter deres forretningsorden. På den baggrund vedtog Økonomiudvalget på sit møde den 24. februar 2010 (sag nr. 35) en forretningsorden.
 
Da Udvalget i henhold til den på Byrådets møder den 11. og 18. december 2013 vedtagne styrelsesvedtægt fremover benævnes Økonomi- og Erhvervsudvalget, bør forretningsordenen konsekvensrettes i overensstemmelse hermed.
 
Endvidere er der i december 2013 foretaget en lovændring af § 20, stk. 3 i lov om kommunernes styrelse, der nødvendiggør en ændring af forretningsordenens § 5.
 
Ændringerne er i bilag nr. 1 markeret med hhv. overstreget og rød skrift.
 
Følgende tekst tilføjes i § 5 stk. 2 (markeret med rød skrift i bilag nr. 1):
”Sammen med udkast til dagsorden udsendes det fornødne materiale til bedømmelse af de sager, der er optaget på dagsordenen.”
 
Det bemærkes, at ændringen er i overensstemmelse med allerede eksisterende praksis, idet uddybende tekst og bilagsmateriale også hidtil er udsendt sammen med dagsordenen (senest 4 hverdage forud for mødet).
 
Som en konsekvens af lovændringen udgår § 5 stk. 3 (overstreget i bilag nr. 1):
”Når en sag er optaget på dagsordenen for et ordinært udvalgsmøde, skal det fornødne materiale til sagens bedømmelse – medmindre det forinden er tilsendt udvalgsmedlemmerne – være tilgængeligt i udvalgets sekretariat i mindst 3 hverdage inden mødet.”
 
I henhold til forretningsordenens § 14, stk. 2 skal ændringer behandles på 2 ordinære udvalgsmøder.
 
Bilag
1 Åben     Udkast til revideret forretningsorden for Økonomi-og Erhvervsudvalget         7243/14
 
Indstilling
Borgmesteren indstiller,
 
at Økonomi- og Erhvervsudvalget drøfter udkastet til forretningsorden og fremsender dette til endelig godkendelse på førstkommende ordinære udvalgsmøde.”
  
Økonomi og Erhvervsudvalget besluttede at lade sagen overgå til 2. behandling på udvalgets møde den 19. februar 2014.
 
Ved en fejl blev sagen ikke medtaget på dagsordenen til dette møde, og sagen 2. behandles derfor i stedet på mødet i dag.
Indstilling
Borgmesteren indstiller,
 
at udkast til ændret forretningsorden for Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
 
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19-03-2014
Fraværende: Lone Langballe, Ib Bjerregaard
 
Indstillingen fra borgmesteren godkendes.

Sagsid.: 13/25612
Sagsfremstilling
Økonomiudvalget behandlede den 23. februar 2011 (sag nr. 40) proceduren for fremtidige budgetopfølgninger, og det besluttedes her, at udvalgene hver måned får forelagt en overordnet budgetopfølgning baseret på ledelsesinformation.
 
Ledelsesinformationen for henholdsvis 2013 og 2014 fremgår af bilag nr. 1 og bilag nr. 2.
 
For 2013 viser ledelsesinformationen det foreløbige regnskab for 2013 baseret på de bogførte udgifter og indtægter pr. 31. januar 2014. Denne opgørelse er primært til orientering.
 
For 2014 viser ledelsesinformationen forbruget pr. 31. januar 2014 sammenholdt med budgettet og kan danne grundlag for en gennemgang på mødet.
 
Herudover bliver der på mødet givet en orientering om regnskabet for 2013.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår,
 
at Økonomi- og Erhvervsudvalget drøfter den udarbejdede ledelsesinformation for 2013
og 2014 pr. 31. januar 2014.
 
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19-03-2014
Fraværende: Lone Langballe, Ib Bjerregaard
 
Sagen blev drøftet.
Bilag

Sagsid.: 14/8572
Sagsfremstilling
Den Lokale Aktionsgruppe, LAG Viborg, blev etableret i 2007 som en medlemsforening, der kan støtte projekter til udvikling af landdistrikterne i Viborg Kommune. LAG Viborg er en del af Landdistriktsprogrammet og dermed støttet af Fødevareministeriet og EU. Der er årligt ca. 2,5 mio. kr. til uddeling til projekter, der falder inden for LAG Viborgs Udviklingsstrategi. Alle støttede projekter skal være i tråd med Fødevareministeriets bekendtgørelser om etablering af attraktive levevilkår og arbejdspladser i landdistrikterne. LAG’ens bevillingsperiode er netop afsluttet. De sidste bevillinger blev givet den 1. juni 2013.
 
Flere LAG-projekter har et problem med mellemfinansiering, da udbetalingen af LAG-midlerne fra NaturErhvervstyrelsen først sker efter projekternes afslutning og godkendelse af den indsendte rapportering. Projekterne har imidlertid løbende projektudgifter hen over projektperioden, og vil derfor naturligt få en negativ likviditet i en periode, som skal finansieres.
 
Projekter, som har egne midler, kan klare mellemfinansieringen, mens andre er henvist til en kassekredit. For projekter, som er henvist til en kassekredit, er det en udfordring at få en sådan, fordi de ikke kan stille den nødvendige sikkerhed eller fordi der ikke er midler på budgettet, som må anvendes til betaling af oprettelse og renteomkostninger.
 
LAG-projekt ”Lokal udvikling - stedbundne ressourcer ved Hjarbæk Fjord og Lovns Bredning” ansøger Viborg Kommune om støtte til betaling af omkostninger og renter på kassekredit i Nordea Bank på 400.000 kr., som projektet har opnået tilsagn om(fælles med LAG-projekt ”Planer for bæredygtige energi-landsbyer i Viborg Kommune”). Omkostninger og renteudgifter beløber sig til max. 50.000 kr. afhængig af, om og hvornår forskud på udbetaling fra NaturErhvervstyrelsen kan opnås. Projektansvarlig er LAG-Viborg. Projektets samlede budget er på 305.000 kr., heraf bevilling fra LAG Viborg på 153.000 kr., Skive Kommune på 75.000 kr. og Viborg Kommune på 78.000 kr. Projektets formål er, at igangsætte en fælles udviklingsproces, hvor fælles identitet og muligheder for en sammenhængende udvikling af hele området bliver startet op af lokale interessenter og beboere.
LAG-projekt ”Planer for bæredygtige energi-landsbyer i Viborg Kommune” indgår i ansøgningen om støtte til betaling af omkostninger og renter på kassekredit i Nordea Bank på 400.000 kr. Projektansvarlig er LAG-Viborg. Projektets samlede budget er på 870.000 kr., heraf bevilling fra LAG Viborg på 435.000 kr. og Viborg Kommune på 435.000 kr. Projektets formål er at bidrage til udarbejdelse af energihandlingsplaner for landsbyer i Viborg Kommunes landdistrikter, som ligger uden for et i fremtiden udbygget fjernvarmenet. Det drejer sig om ca. 30 landsbyer.
LAG-Viborg, som ved tilskudsperiodens afslutning er i en særlig situation som projektansvarlig for to projekter, ansøger Viborg Kommune om underskudsgaranti for de to projekter” Lokal udvikling - stedbundne ressourcer ved Hjarbæk Fjord og Lovns Bredning” og ” Planer for bæredygtige energi-landsbyer i Viborg Kommune”. LAG-Viborgs bestyrelse begrunder denne ansøgning med, at de er frivillige græsrødder, som ikke bør belastes af risikoen for at lide tab. Risikoen for tab i fuldt finansierede projekter er minimal, og kan kun opstå, fordi den kommunikation og rapportering, NaturErhvervsstyrelsen kræver for at opnå udbetaling af de LAG-midler der er givet tilsagn om, er kompleks, og der er en risiko for at begå fejl her med tab til følge.
 
Ovenstående bevillinger vil være gældende indenfor projekternes løbetid incl. tid til afrapportering og udbetaling, som angivet i bevillingsskrivelserne fra NaturErhvervstyrelsen (alle LAG projekter skal være afsluttede senest 30. juni 2015 og udbetaling fra NaturErhvervsstyrelsen kan forventes inden årets udgang) og med den forudsætning, at LAG-projekterne forvaltes ansvarligt og efter gældende regler.
  
Potentielt øvrige projekter, med behov for hjælp til mellemfinansiering
Spørgsmålet er, om der er flere LAG-projekter med tilskud fra Viborg Kommune, som er i samme situation som LAG-Viborg, og som vil henvende sig med ansøgning om hjælp til mellemfinansiering. Forvaltningen har sammen med LAG-Viborg gennemgået de projekter, der er givet tilsagn om støtte i 2013 (1. marts og 1. juni). Der er i alt tale om 5 projekter, hvoraf de 3 har organisationer bag sig, som vil kunne løfte den nødvendige mellemfinansiering. Opgøres behovet for sikring af mellemfinansieing for de resterende projekter, som kan være potentielle ansøgere, vil Viborg Kommune maksimalt kunne forvente anmodninger om garanti for mellemfinansiering for et beløb på 1.198.000 kr.
 
Regler og praksis for LAG-ansøgninger, LAG-bevillinger og administration af LAG-midler i perioden 2007-2013 har givet anledning til en række problemer for de enkelte projekter. Dette anerkendes såvel af de enkelte LAG’er, som af ministeriet. På baggrund heraf arbejder ministeriet netop nu på at udforme ny administrativ praksis for den kommende LAG-periode, som skal gøre ansøgning om og administration af LAG-midler enklere og mere entydigt for såvel LAG’er som projektholdere. Det betyder blandt andet, at den nuværende situation for projektholderne næppe kan opstå i fremtiden.
 
Tilsagnsskrivelser fra NaturErhvervstyrelsen til de to projekter fremgår af bilag nr. 1 og 2.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget drøfter, om udvalget indstiller til Byrådet,
 
at LAG-Viborg bevilliges en ramme på 50.000 kr. til dækning af omkostninger og renteudgifter for kassekredit på 400.000 kr. til mellemfinansiering af LAG-projekterne ”Lokal udvikling - stedbundne ressourcer ved Hjarbæk Fjord og Lovns Bredning” og ”Planer for bæredygtige energi-landsbyer i Viborg Kommune” finansieret af Byrådets udviklingspulje i 2014,
 
at LAG-Viborg bevilliges en underskudsgaranti på 587.000 kr. til LAG-projekterne ”Lokal udvikling - stedbundne ressourcer ved Hjarbæk Fjord og Lovns Bredning” og ”Planer for bæredygtige energi-landsbyer i Viborg Kommune”, svarende til de to projekters LAG-bevillinger,
 
at bevillinger gælder indenfor projektets løbetid inkl. tid til afrapportering samt udbetaling fra NaturErhvervstyrelsen, og
 
at det i fremtidige LAG-projekter med tilskud fra Viborg Kommune forudsættes, at der budgetmæssigt er taget højde for eventuelt behov for mellemfinansiering.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19-03-2014
Fraværende: Lone Langballe, Ib Bjerregaard
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at LAG-Viborg bevilliges en ramme på 50.000 kr. til dækning af omkostninger og renteudgifter for kassekredit på 400.000 kr. til mellemfinansiering af LAG-projekterne ”Lokal udvikling - stedbundne ressourcer ved Hjarbæk Fjord og Lovns Bredning” og ”Planer for bæredygtige energi-landsbyer i Viborg Kommune” finansieret af Byrådets udviklingspulje i 2014,
 
at bevillingen gælder indenfor projektets løbetid inkl. tid til afrapportering samt udbetaling fra NaturErhvervstyrelsen, og
 
at det i fremtidige LAG-projekter med tilskud fra Viborg Kommune forudsættes, at der budgetmæssigt er taget højde for eventuelt behov for mellemfinansiering.
Bilag

Sagsid.: 14/17619
Sagsfremstilling
57 lokale aktionsgrupper, LAG’er, i Danmark har i EUs landdistriktsprogram for programperioden 2007-2013 bidraget til udviklingen af landdistrikterne.
 
På baggrund af den nye landdistriktsprogramperiode, 2014-2020, har Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter (MBBL) sendt ”Forslag til organisering af lokale aktionsgrupper for perioden 2014-2020” i høring. Se bilag nr. 1. Høringen er udsendt fra MBBL den 5. marts 2014, og et eventuelt høringssvar skal fremsendes til ministeriet senest den 26. marts 2014.
 
I forhold til den tidligere programperiode er antallet af LAG’er beskåret til nu 20, og en række kommuner i det midtjyske skal ud fra ministeriets forslag ikke længere have en LAG, herunder Randers, Herning og Silkeborg kommuner.
 
Den endelige økonomiske ramme for LAG’erne er ukendt, men den forventes at have stort set samme niveau som i sidste programperiode.
 
I det fremlagte forslag foreslås bl.a. oprettet en LAG fælles for Viborg og Skive kommuner.
 
Endvidere foreslås det, at der oprettes i alt 6 koordinatorklynger, spredt rundt i landet, der skal yde bistand til LAG-systemet.
 
I forhold til det fremlagte forslag er der en række uklarheder, herunder:
 
-      Får LAG Skive-Viborg egen LAG-koordinator med viden om lokale forhold som nu, hvor hver LAG har deres egen koordinator, eller skal koordinatorbistand hentes i en koordinatorklynge?
-      Ud fra hvilket rationale er det valgt at se på Skive og Viborg kommuner som ét fælles landdistriktsområde?
-      Er der bedre rationale i at se på Viborg Kommunes landdistrikter og f. eks. Ikast-Brandes - eller Favrskovs landdistrikter frem for Skives Kommunes landdistrikter?
-      Hvor placeres de kommende koordinatorklynger?
 
Viborg Kommune har tidligere fremsendt brev til Carsten Hansen, MBBL, og foreslået at placere en koordinatorklynge i Viborg Kommune f. eks. omkring miljøet ved AU Foulum og Agro Business Park.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
at det drøftes, hvorvidt der skal udarbejdes høringssvar til MBBL,
 
at der i givet fald tages stilling til, hvilke elementer der skal indgå i høringssvaret, og
 
at Viborg Kommune overfor MBBL under alle omstændigheder foreslår, at der placeres en koordinatorklynge i Viborg Kommune, der dækker Region Midtjylland.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19-03-2014
Fraværende: Lone Langballe, Ib Bjerregaard
 
Der udarbejdes forslag til et høringsbrev, som udsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalgets medlemmer, inden fremsendelse til MBBL.
Bilag

Sagsid.: 14/8062
Sagsfremstilling
Viborg Byråd har som frikommune mulighed for at udvide butiksområdet ”Viborg bymidte” og planlægge for udvalgsvarebutikker over 2.000 m² i bymidten og udvidelsen af denne.
 
Tidligere politisk behandling
Byrådet har den 27. februar 2013 (sag nr. 10) godkendt, at Forvaltningen arbejder videre med frikommuneforsøg om detailhandelsplanlægning; herunder en udvidelse af butiksområdet ”Viborg bymidte” med en del af Viborg Baneby til i alt 15.000-20.000 m² detailhandel til udvalgsvarebutikker, 1-2 store dagligvarebutikker og et mindre antal store udvalgsvarebutikker.
 
Frikommuneforsøg – udvidelse af bymidten
Dette forsøg er hjemlet i planlovens forsøgsbestemmelse. Der er udstedt en bekendtgørelse, og Viborg Kommune har fået godkendt forsøget. Bekendtgørelse og godkendelse fremgår af bilag nr. 1.
 
Det er godkendt, at Viborg Kommune kan fravige reglerne om den statistiske metode, så Byrådet kan afgrænse bymidten uden at tage udgangspunkt i den eksisterende anvendelse i området.
 
Afgrænsning af bymidten skal fortsat ske i overensstemmelse med planlovens formål. Der skal redegøres for, at der er behov for butiksarealet, at planlægningen fremmer et varieret butiksudbud og en samfundsmæssig bæredygtig detailhandelsstruktur, og at der er god tilgængelighed for alle trafikarter.
 
Frikommuneforsøg – udvalgsvarebutikker over 2.000 m²
Frikommuneforsøget, der muliggør planlægning for udvalgsvarebutikker over 2.000 m², er betinget af, at der er udarbejdet en redegørelse med en forsøgsbeskrivelse.
 
Redegørelsen beskriver planlægning for op til tre udvalgsvarebutikker over 2.000 m² inden for en udvidelse af Viborg bymidte. Den samlede ramme til udvalgsvarebutikker over 2.000 m² inden for en udvidelse af Viborg bymidte er fastsat til 10.000 m².
 
Redegørelsen har været i høring i juli-september 2013 hos bl.a. nabokommunerne. Der er ikke kommet indsigelser mod forsøget. Redegørelsen fremgår af bilag nr. 2.
 
Økonomiudvalget har den 18. september 2013 (sag nr. 8) godkendt, at redegørelsen forelægges miljøministeren og økonomi- og indenrigsministeren med henblik på godkendelse af frikommuneforsøg.
 
Principper for planlægningen
Forvaltningens forslag til principper for planlægningen, herunder forslag til afgrænsning og inddeling af butiksområdet, fremgår af bilag nr. 3.
 
Forvaltningen foreslår, at der i planlægningen tages udgangspunkt i følgende:
 • Bymidten udvides med et område i Viborg Baneby. Rammen til detailhandel fastsættes til højst 20.000 m² detailhandel svarende til, at der kan etableres ca. 15.000 m² mere detailhandel end i dag.
 • Der gives mulighed for butikker omkring banegraven og den kommende bro over jernbanen, ved det eksisterende bydelscenter ved Marsk Stigs Vej samt langs Indre Ringvej.
 • Ved banegraven og broen herover (område A) placeres butikkerne nærmest den nuværende bymidte, hvor mulighederne for synergieffekt med den eksisterende bymidte er størst, og hvor bl.a. nærheden til kollektiv trafik kan bidrage til et alsidigt byliv.
 • Det foreslås, at der gives mulighed for en butikssammensætning som i den eksisterende bymidte - dvs. udvalgsvarebutikker op til 2.000 m² og dagligvarebutikker op til 3.500 m². Der gives indtil 31. december 2016 mulighed for at etablere udvalgsvarebutikker over 2.000 m².
 • Det nuværende bydelscenter ved Marsk Stigs Vej (område C) inddrages i bymidten, og rammen til detailhandel øges fra 5.000 m² til 9.000 m².
 • Forvaltningen foreslår, at der ved Marsk Stigs Vej kan etableres nye dagligvarebutikker over 2.000 m² (fuldsortimentsbutikker) samt mindre dagligvarebutikker under 500 m² (bagere, slagtere mv.). Der er allerede etableret to discountbutikker i området, og derved sikres en hensigtsmæssig butikssammensætning. Der kan i området etableres udvalgsvarebutikker på 500 – 2.000 m².
 • Der gives som frikommuneforsøg mulighed for op til tre udvalgsvarebutikker over 2.000 m² - i alt højst 10.000 m² - i den nordlige del af Viborg Baneby samt i et område langs Falkevej og Indre Ringvej. Udvalgsvarebutikker over 2.000 m² kan jf. frikommuneloven kun etableres indtil 31. december 2016.
 • Øst for Indre Ringvej (område B1) gives der mulighed for udvalgsvarebutikker på 500-2.000 m² samt udvalgsvarebutikker over 2.000 m². Disse butikker har god synlighed og gode adgangsforhold for biler.
 • Vest for Indre Ringvej (område B2) gives der alene mulighed for udvalgsvarebutikker over 2.000 m².
 • I område B1 og B2 foreslår Forvaltningen, at der kun gives mulighed for store udvalgsvarer dvs. køkkener, møbler, hårde hvidevarer, tæpper og gulve, børneudstyr, brændeovne, belysning, jagt- og fiskeriudstyr, knallerter, motorcykler, cykler og lignende, der oftest vil kræve, at varerne afhentes med trailer og derfor bl.a. af hensyn til trafik ikke er egnede til en placering i bymidten.
 • I den midterste del af Viborg Baneby (område D) gives der mulighed for op til 1.000 m² detailhandel til lokale butikker under 200 m² fx en mindre blomsterforretning, bager mv.
Der er ingen konkrete ansøgninger om nye butikker i området, men Forvaltningen har været i dialog med flere grundejere, der ønsker mulighed for, at deres ejendom kan anvendes til detailhandel.
 
Forvaltningen har konsulteret eksperter inden for projektudvikling af butikker. De vurderer, at det er realistisk, at der kan etableres mindre butiksenheder herunder evt. en mindre dagligvarebutik omkring broen over banegraven. De vurderer, at det vil være attraktivt at placere store udvalgsvarebutikker med facade og synlighed mod Indre Ringvej, men at det er vigtigt, at der er en synlig og nærvedliggende adgangsvej. Området omkring Marsk Stigs Vej vurderes at være attraktivt for såvel en stor dagligvarebutik samt udvalgsvarebutikker og vil både kunne betjene selve området og forbikørende trafik.
 
Detailhandelsanalyse
Der er udarbejdet en detailhandelsanalyse for Viborg Kommune samt en vurdering af effekter af frikommuneforsøg. Disse fremgår af bilag nr. 4 og 5. Vurdering af effekter er i hovedtræk udarbejdet på baggrund af ovennævnte principper for udvidelse af Viborg bymidte.
 
Det vurderes, at op til 5.000 m² nye dagligvarebutikker i en udvidet bymidte vil hente størstedelen af omsætningen lokalt. Dagligvarebutikkerne vil være i konkurrence med de eksisterende butikker i bymidten, hvorfra ca. 11 % af bymidtens dagligvareomsætning forventes flyttet. Dagligvarebutikker vil endvidere hente omsætning i de nærliggende bydelscentrene og i aflastningscenteret ved Holstebrovej. En større dagligvarebutik vil hente omsætning fra et større opland.
 
Udvalgsvarebutikker vil – afhængig af butikstyper og koncepter – hente omsætning fra et større opland. Mindre og mere strøgorienterede butikker vil være i stor konkurrence med midtbyens butikker. Større udvalgsvarebutikker vil i højere grad konkurrere med butikkerne i aflastningscenteret. Hvis der etableres mindre udvalgsvarebutikker eller butikker med samme varesortiment som i bymidten, vil der hentes en omsætning svarende til ca. 4 % af udvalgsvareomsætningen i Viborg bymidte. Udvalgsvarebutikker forventes at hente omsætning svarende til 5-7 % af udvalgsvarehandlen fra oplandsbyerne i Viborg Kommune.
 
Ved at præcisere, at udvalgsvarebutikker omkring Indre Ringvej alene kan forhandle store udvalgsvarer, forventer Forvaltningen, at indvirkningen på Viborg bymidte minimeres.
 
Der forventes indtil 2025 en befolkningstilvækst på ca. 2.500 personer i Viborg Baneby, hvilket svarer til et forbrug på knap halvdelen af omsætningen i de nye butikker. Området vil således også forsyne Viborg by og kommunen som helhed med detailhandel.
 
I vurderingen af de samlede effekter af alle frikommuneforsøg fremgår det, at de nye butikker både vil tage detailhandel fra den eksisterende detailhandel og vil tage omsætning fra hinanden. Hvis alle frikommuneforsøg realiseres, vil de nye butikker have en omsætning på ca. 900 mio. kr. om året svarende til 30 % af omsætningen i butikkerne i Viborg by eller 20 % af omsætningen i Viborg Kommune. Med en befolkningstilvækst på 4.700 indbyggere indtil 2024 vil en omsætning på ca. 670 mio. kroner skulle hentes fra de eksisterende butikker, særligt butikkerne i Viborg by.
 
Fordebat
Udvidelsen af butiksområdet ”Viborg bymidte” forudsætter, at der udarbejdes et tillæg til kommuneplanens retningslinje 2.
 
Da der er tale om væsentlige ændringer i kommuneplanen, skal Byrådet indkalde idéer og forslag. Fordebatten giver mulighed for at undersøge evt. ønsker om detailhandel, så disse evt. kan indgå i planlægningen. Forvaltningen foreslår derfor, at debatmaterialet sendes til grundejere i området. Debatperioden fastsættes til 4 uger.
 
Udkast til debatmateriale fremgår af bilag nr. 6.
  
Hvis der kommer bemærkninger, der kan medføre, at planlægningen skal ændres væsentligt i forhold til ovennævnte principper, vil disse blive forelagt Økonomi- og Erhvervsudvalget til beslutning. Alternativt vil bemærkninger blive forelagt ved godkendelse af planforslaget.
  
Udkast til tidsplan
Forvaltningen forventer følgende tidsplan for planlægningen:
Forudgående offentlighed    April 2014
Planlægningen opstartes      Medio 2014
Planforslag til vedtagelse     Medio/Ultimo 2014
Endelig vedtagelse              Ultimo 2014
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
at planlægning og fordebat sættes i gang som beskrevet.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19-03-2014
Fraværende: Lone Langballe, Ib Bjerregaard
 
Indstillingen fra kommunaldirektøren godkendes.
Bilag

Sagsid.: 12/143026
Sagsfremstilling
Region Midt ejer et areal nord for Sønæs  kaldet ”Porremarken”, matrikel 586b, Viborg Markjorder. Regionen har den 21. november 2013 ansøgt om at få byggemulighed på grunden. Regionen har ikke længere brug for arealet og ser mulighed i at etablere attraktive boliger til f.eks. hospitalspersonale.
 
Ejendommen ligger ved Gl. Århusvej og er på ca. 3.800 m². Regionen søger om at opføre enten 4 rækkehuse eller 1-2 villaer. Forvaltningen har tidligere været i dialog med Region Midt om et projekt med flere rækkehuse på ejendommen.
 
Oversigtskort er vist i bilag nr. 1, ansøgningen er i bilag nr. 2. 
Kort med områdets planforhold og Forvaltningens vurdering af projektet er i bilag nr. 3.
 
Planforhold
I Kommuneplan 2013 - 2025 er ejendommen udlagt som et grønt område til rekreative formål (rammeområde VIBS.R1.01). Ejendommen er desuden udpeget som værdifuldt landskab i kommuneplanen (retningslinje 11).
 
Det ansøgte er således ikke i overensstemmelse med kommuneplanen.
 
Søbeskyttelseslinje
Hele ejendommen er omfattet af søbeskyttelseslinje. Indenfor søbeskyttelseslinjen er der forbud mod byggeri, men Kommunen kan dispensere. 
 
Lokalplan/byplanvedtægt
En gammel byplanvedtægt nr. 24 udlægger hele arealet ved Søndersø til offentlige formål (sygehusformål og institutioner). Anvendelse til boliger er i strid med byplanvedtægten.
 
Sønæs 
Syd for grunden er et større udviklingsprojekt igangsat med henblik på at omdanne de tidligere boldbaner på Sønæs til et stort rekreativt vandlandskab. Projektet kombinerer landskabsplanlægning og håndtering af regnvand. Det forventes at området bliver et attraktivt offentligt område for leg og fysisk udfoldelse med vandelementer.
 
Andre forhold
-      syd for området er der beskyttet natur
-      området ligger forholdsvis lavt
-      kloakledninger (langs Gl. Århusvej og på tværs af ejendommen)
-      trafikstøj fra Gl. Århusvej
-      arkæologi
 
Forholdene er uddybet i bilag nr. 3.
 
Bemærkninger
Projektet er i strid med kommuneplanens rammer for området. For at kunne tillade boliger på ejendommen er det nødvendigt, at der gennemføres ny planlægning i form af lokalplan og kommuneplantillæg.
 
Placeringen indenfor søbeskyttelseslinjen og de landskabelige interesser taler imod projektet. Reduktion af søbeskyttelseslinjen vurderes ikke sandsynlig. Nabobebyggelse på begge sider af grunden er formildende i forhold til at meddele dispensation fra søbeskyttelseslinjen.
 
Området vurderes uegnet til mange boliger pga. beliggenheden ved trafikeret vej og nabobebyggelsens karakter med store villaer.
 
Projektet for Sønæs gør hele området mere besøgt, og det kan give nabokonflikter med flere private boliger i området. På grund af et 10 meter bredt deklarationsbælte til kloakledning langs Gl. Århusvej og vejstøj, vurderer Forvaltningen, at der kun vil være plads til 1 villa i området.
 
Forvaltningen anbefaler at fastholde kommuneplanens ramme for ejendommen, så området bevares som grønt område eller som reserveareal til offentlige formål (sygehus- og institutionsformål, jf. gældende byplanvedtægt).
 
Økonomiske konsekvenser
Forvaltningen vurderer, at det ikke medfører overtagelsespligt for Kommunen, idet Regionen ikke kan kræve, at Kommunen overtager et areal, der er udlagt til sygehusformål.
 
Lignende sager
Økonomi- og Erhvervsudvalget behandlede den 22. januar 2014 (sag nr. 12) to tilsvarende sager syd for Søndersø. Her tiltrådte udvalget, at kommuneplanens bestemmelser ikke fraviges for de to grunde.
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
at den eksisterende planlægning fastholdes, så ansøgningen afvises i henhold til lov om planlægning, § 18 (gældende byplanvedtægt). Forvaltningen vurderer, at der ikke kan dispenseres til boligformål ifølge byplanvedtægt nr. 24.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19-03-2014
Fraværende: Lone Langballe, Ib Bjerregaard
 
Indstillingen fra kommunaldirektøren godkendes.
Bilag

Sagsid.: 12/96547
Sagsfremstilling
Der foreligger ansøgning af 24. februar 2014 fra ejerne af Øster Teglgårdsvej 25-27 og EplusN Arkitekter om at udarbejde lokalplan for ejendommene.
 
Oversigtskort er i bilag nr. 1. Ansøgningen er i bilag nr. 2.
 
Tidligere politisk behandling
Området blev udlagt til boligformål i forbindelse med Kommuneplan 2013-2025.
 
Projektforslaget
Projektet omfatter knapt 40 boliger, opført som 5 punkthuse i 4 etager (3 etager + penthouse) samt 2 bygninger i 2 etager tættest på Søndersø.
 
Bebyggelsen opføres som parkbebyggelse og en bebyggelsesprocent på 25 %.
 
Parkering etableres delvist under husene og på terræn. Langs Søndersø kan etableres en offentlig sti.
 
Bevaring
Ejendommen indeholder i dag ældre bebyggelse, hvoraf dele er bevaringsværdig.
 
I projektet indgår det at bevare hovedbygningen, som har bevaringsværdi 2 (skala fra 1-9, hvor 1 er mest bevaringsværdig), mens ladebygningen med bevaringsværdi 3 nedrives sammen med to mindre udhuse.
 
Mange af de høje træer ønskes bevaret på grunden.
 
Kommunen skal offentliggøre ansøgninger om nedrivning af bevaringsværdige ejendomme i kategori 1-4, og Teknisk Udvalg skal behandle ansøgninger om nedrivning.
 
Forvaltningens redegørelse for projektet, områdets planforhold samt vurdering af projektet er i bilag nr. 3.
 
Planforhold
Søbeskyttelseslinje
Hele ejendommen ligger inden for søbeskyttelseslinjen. For at kunne bygge på arealet skal søbeskyttelseslinjen derfor ophæves i forbindelse med en lokalplan. Alternativt kan Kommunen dispensere fra søbeskyttelseslinjen.
 
Lokalplan/byplanvedtægt
Området er omfattet af en ældre byplanvedtægt nr. 44, der udlægger området til
grønt offentligt opholdsareal, som ikke må bebygges. (Byplanvedtægten § 2 stk. 2 og 6).
Projektforslaget er ikke i overensstemmelse med byplanvedtægten.
 
Kommuneplan
Ejendommene blev i Kommuneplan 2013-2025 udlagt til boligformål til etageboliger (rammeområde VIBS.B3.02).
 
Ifølge kommuneplanen må byggeri opføres i indtil 3½ etage, og indtil 15 meters højde. For at sikre en åben parkkarakter i området, er bebyggelsesprocenten fastlagt til max. 25.
 
De sønære arealer og den sydlige del af området er udlagt som værdifuldt landskab (kommuneplanens retningslinje 11). Her må anlæg og byggeri ikke tillades, hvis det indebærer en forringelse af de landskabelige værdier.
 
Af særbestemmelse i kommuneplanen fremgår, at den sydlige del af området skal friholdes for bebyggelse. Her er i projektet vist parkeringsareal.
 
Ændring
Projektejere ansøger om at ændre etageantal fra 3 ½ til 4 etager (3 etager + penthouse), men samtidig reducere højden fra 15 meter til 13 meter. Baggrunden for dette er, at en penthouse-etage regnes som en fuld etage – se også bilag nr. 3.
 
Realisering af projektet kræver således, at der vedtages en ny lokalplan og et kommuneplantillæg, hvor etageantal øges fra 3½ til 4 etager, men bygningshøjde reduceres fra 15 meter til 13 meter. Samtidig vil der være behov for at ændre afgrænsningen af det værdifulde landskab syd for bebyggelsen.
 
Principper for planlægningen
Forvaltningen foreslår, at der i planlægningen tages udgangspunkt i følgende:
 
-      Området fastholdes til boligformål (etageboliger).
-      Hovedbygning i området bevares, øvrige bygninger nedrives.
-      De sønære arealer udlægges til grønt rekreativt område med mulighed for en offentlig stiforbindelse.
-      Etageantal øges til 4 etager.
-      Bygningshøjde reduceres til 13 meter.
-      Bebyggelsesprocent bevares uændret på max 25% for at sikre parkkarakter.
-      Parkering fastholdes mod syd, udpegningen som værdifuldt landskab revideres, men der sikres hensyn til landskabet ved at forsænke parkeringsarealet i terræn.
-      Der tages særlige hensyn til de sønære landskaber.
-      Ny bebyggelse opføres som lavenergibebyggelse.
 
Af hensyn til søbeskyttelseslinjen foreslår Forvaltningen, at projektet bearbejdes, så
-      det østligste punkthus trækkes tilbage fra søen, og
-      placering og udseende af de to lave bygninger tættest på søen bearbejdes i respekt for en offentlig sti i området og karakteren af hovedhus og ”tvillingehus” mod vest.
 
Det forventes, at der kan blive behov for at udarbejde en miljørapport. Forholdet afklares i forbindelse med screening af lokalplanen.
 
Nabogrund
Ejerne af arealet øst for området (matrikel 5l, Viborg Markjorder) har fremsendt ønske om at få deres areal med i planlægningen. Sagen blev behandlet i Økonomi- og Erhvervsudvalget 22. januar 2014 (sag nr. 12).
 
Udvalget besluttede at fastholde kommuneplanens rammer for området (grønt område) og meddele afslag til ansøger. Ejerne har efterfølgende fremsendt anke og bemærkninger hertil – vedlagt som bilag nr. 4.
 
Forvaltningen vurderer, at der ikke er nye oplysninger i sagen, som giver anledning til at ændre afgørelsen. Ejendommen er ubebygget og ligger indenfor søbeskyttelseslinjen. Forvaltningen vil meddele dette til ejerne af matrikel 5l, Viborg Markjorder.
 
Økonomiske konsekvenser
Forvaltningen vurderer, at projektet ikke medfører udgifter for Kommunen. Etablering af natursti med offentlig adgang vurderes indeholdt i projektets økonomi.
 
Udkast til tidsplan
Forvaltningen forventer følgende tidsplan for planlægningen:
Planlægningen opstartes      primo 2014
Planforslag til vedtagelse     medio/ultimo 2014
Endelig vedtagelse              primo 2015.
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
at planlægningen sættes i gang som beskrevet.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19-03-2014
Fraværende: Lone Langballe, Ib Bjerregaard
 
Indstillingen fra kommunaldirektøren godkendes.
Bilag

Sagsid.: 14/7444
Sagsfremstilling
REMA1000 på Vestergade i Stoholm ønsker at udvide butiksarealet med 300 m2 og parkeringsarealet med ca. 30 pladser. REMA1000 har opkøbt naboejendommen (bolig) og agter at nedrive boligen for at etablere p-areal.
 
Det ansøgte forudsætter, at både butiksudvidelsen og parkeringsarealet ligger i område, der i kommuneplanen er udlagt til detailhandel. Udvidelse af butiksarealet er indenfor et detailhandelsområde, mens p-areal er udenfor.
 
Ejendommen ligger i kommuneplanens rammeområde STOH.C1.01 og detailhandelsområde STOH.D1, som udlægger området til hhv. centerformål og detailhandel. Detailhandelsrammen er på godt 9.000 m2 butiksareal, som ikke er fuldt udnyttet.
 
Det foreslås, at kommuneplanens rammer rettes til, så hele arealet til p-plads overføres til rammeområde STOH.C1.01, centerområde, og STOH.D1, Stoholms bymidte.
 
Parkeringsareal er indenfor den statistiske afgrænsning, jf. Kommuneplanens retningslinje 2 – detailhandel, og Byrådet kan derfor ændre afgrænsningen af butiksområdet.
 
Området er lokalplanlagt, og det ansøgte er i overensstemmelse med lokalplanen, hvad angår udformning og placering af butiksareal. Den ansøgte udvidelse af det samlede detailhandelsareal er ikke i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser. Forvaltningen vurderer, at der kan meddeles dispensation til den ansøgte udvidelse på 300 m2 detailhandelsareal.
 
P-areal placeres på begge sider af Carlsbergvej, som munder ud i en sti til Odinvej. For at sikre cyklende og gående, er det aftalt med REMA1000, at der etableres sti med hævet overflade ved krydsning af Carlsbergvej. Se bilag nr. 2.
 
Udvidelse af REMA1000 vil efter kommuneplantillæggets vedtagelse kunne ske ved en byggetilladelse. Forslag til kommuneplantillæg fremgår af bilag nr. 1.
 
Miljøvurdering
Der skal kun gennemføres miljøvurdering, hvis planforslaget antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.
 
Planforslaget vurderes ikke at være omfattet af krav om miljøvurdering.
 
Delegation
Forvaltningen vurderer, at forslag til kommuneplantillæg nr. 26 ikke har principiel betydning for Kommunen, og planforslaget kan derfor vedtages i Økonomi- og Erhvervsudvalget.
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller,
 
at forslag til kommuneplantillæg nr. 26, udvidelse af Stoholm bymidte, godkendes og offentliggøres i 8 uger fra den 27. marts 2014 til den 22. maj 2014,
 
at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslaget i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer, og
 
at der ikke afholdes borgermøde om planforslaget.
 
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19-03-2014
Fraværende: Lone Langballe, Ib Bjerregaard
 
Indstillingen fra kommunaldirektøren godkendes.
Bilag

Sagsid.: 14/13246
Sagsfremstilling
Geopartner v. landinspektør Erling Krogh Sørensen har den 28. januar 2014 søgt om tilladelse til at overføre et areal fra landbrugsejendommen matr. nr. 13 a Bjerring by, Bjerring til ejendommen matr. nr. 14 an Bjerring by, Bjerring. Arealet anvendes til oplag for Bjerring Smedie og Stålmontage A/S. Ansøgningen fremgår af bilag nr. 1.
 
Bjerring Smedie og Stålmontage A/S har tidligere søgt om at udvide virksomheden. Der blev på den baggrund i 2009 igangsat en lokalplanlægning, som dog ikke blev gennemført, da der kom stilstand i virksomhedens ekspansion.
 
Den ansøgte arealoverførsel er udenfor afgrænsningen af Bjerring by.
 
Ansøgningen er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2013 – 2025 for Viborg Kommune.
 
Forvaltningen vurderer, at det er mest hensigtsmæssigt at udvide landsbyafgrænsningen, så virksomheden på sigt kan udvide og så eksisterende oplag kan lovliggøres. Evt. udvidelser skal dog, afhængigt af omfanget, ske ved lokalplanlægning. Forvaltningen har forespurgt ansøger om behov for areal og foreslår på den baggrund, at rammeområde BJRI.C2.01 udvides med 20.023 m2.
 
Der er udarbejdet et forslag til tillæg til Kommuneplan 2013 – 2025, hvori landsbyafgrænsningen for Bjerring, rammeområde BJRI.C2.0 udvides med 20.023 m2. Forslag til kommuneplantillæg nr. 29 fremgår af bilag nr. 2.
 
Miljøvurdering
Der skal kun gennemføres miljøvurdering, hvis planforslaget antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.
 
Planforslaget vurderes ikke at være omfattet af krav om miljøvurdering.
 
Delegation
Forvaltningen vurderer, at forslag til kommuneplantillæg nr. 29 ikke har principiel betydning for Kommunen, og planforslaget kan derfor vedtages i Økonomi- og Erhvervsudvalget. 
 
Borgermøde
Forvaltningen foreslår, at der ikke afholdes borgermøde om planforslaget.
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
at forslag til kommuneplantillæg nr. 29, udvidelse af landsbyafgrænsningen om Bjerring, godkende og offentliggøres i 8 uger fra den 27. marts 2014 til den 22. maj 2014,
at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslaget i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer, og
at der ikke afholdes borgermøde om planforslaget.
 
 
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19-03-2014
Fraværende: Lone Langballe, Ib Bjerregaard
 
Indstillingen fra kommunaldirektøren godkendes.
 
Nina Hygum deltog ikke i Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen på grund af inhabilitet.
Bilag

Sagsid.: 13/71939
Sagsfremstilling
Knud Kristensen ApS (Kartoffelcentralen) ønsker at udvide virksomheden på Hobrovej 19-21 ved Roum. Oversigtskort er i bilag nr. 1. Ansøgers situationsplan er i bilag nr. 2.
 
Ansøger har i første omgang søgt om en landzonetilladelse til udvidelse af virksomheden med en stor produktions- og lagerbygning. Forvaltningen har vurderet, at projektets omfang udløser lokalplanpligt og foreslår igangsætning af ny planlægning, der muliggør projektet. Ansøger har erklæret sig enig heri.
 
Beskrivelse af området 
Området, der planlægges for, udgør et areal på ca. 5,7 ha og ligger ca. 300 m. nordvest for landsbyen Roum. Området afgrænses af marker og skov mod vest, syd og øst og mod nord af to boliger, der ligger i tilknytning til to virksomheder. Hobrovej løber gennem området. Området ligger i landzone og foreslås med planlægningen at forblive i landzone.
 
Projektforslaget
I dag bliver en stor del af de kartofler, der håndteres af virksomheden opbevaret i markkuler uden for ejendommen. Ansøger ønsker at opføre en ca. 4.000 m2 stor produktions- og lagerbygning på den vestlige side af Hobrovej, i tilknytning til eksisterende bebyggelse. Hallen ønskes opført i maks. 15 m. højde og med samme materialevalg som virksomhedens eksisterende bebyggelse.
 
Med den nye hal kan en større del af kartoffelhøsten køres direkte til behandlingsanlægget og opbevares. Det gør driften mere rationel og giver en mere arbejdsvenlig produktion. Samtidig nedsætter det kørslen uden for området og på tværs af Hobrovej, ligesom halmbrænding fra markkulerne reduceres.
 
Ansøger ønsker på længere sigt mulighed for at opføre et maskinhus på østsiden af Hobrovej.
  
Planforhold
Lokalplan
Området er i dag ikke omfattet af en lokalplan.
 
Det er Forvaltningens vurdering, at der er tale om et større byggeprojekt, der vil medføre en væsentlig ændring i det bestående miljø, da virksomheden ønsker mulighed for større udvidelse mod sydvest. Projektet er derfor lokalplanpligtigt.
 
Kommuneplan
Området er ikke omfattet af ramme i Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune.
Realisering af projektet kræver således, at der vedtages et kommuneplantillæg.
 
Størstedelen af området ligger inden for udpegningen af værdifulde landskaber. I disse område må der jf. kommuneplanens retningslinje 11 ikke tillades anlægsarbejder og byggeri, hvis det indebærer en forringelse af de landskabelige værdier der ligger til grund for udpegningen. Det er Forvaltningens vurdering, at afgrænsningen af de værdifulde landskaber kan justeres, da eksisterende bebyggelse og terrænregulering i området har sløret landskabet betydeligt.
 
Natura2000
En mindre del af området ligger op til og inden for Natura 2000-område nr. 30 Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals Ådal. Den del af området, der er omfattet af udpegningen, benyttes i dag til parkeringsplads og grusvej. Forvaltningen vil rette henvendelse til Naturstyrelsen med henblik på en tilretning af afgrænsningen af området.
 
Principper for planlægningen
Forvaltningen foreslår, at der i planlægningen tages udgangspunkt i følgende:
 
 • Området udlægges til erhverv i miljøklasse 2-4.
 • Der udlægges byggefelter, der giver mulighed for den ønskede produktions- og lagerhal samt yderligere specifikke fremtidige udvidelser.
 • Krav til bebyggelseshøjde sættes til maks. 15 m. og bebyggelse skal opføres med samme materialevalg som virksomhedens eksisterende bebyggelse.
 • Afgrænsningen af de værdifulde landskaber og Natura 2000-området skal fastlægges.
 • Der skal fastholdes/etableres afskærmende beplantning mod det åbne land.
 • Det skal ved lokalplanlægningen afklares, om der er behov for støjafskærmning.
 
I forbindelse med planlægningen skal der eventuelt ske en bearbejdning og tilpasning af projektforslaget, så en evt. ny afgrænsning af de værdifulde landskaber respekteres.
  
Fordebat
Lokalplanlægningen forudsætter, at der udarbejdes et tillæg til kommuneplanens rammebestemmelser, hvormed der oprettes et nyt rammeområde til erhverv. Da området ligger uden for kommuneplanens rammeområder, er planlægningen omfattet af kravet om fordebat, jf. planlovens § 23 c. Før der udarbejdes forslag til kommuneplantillæg, som ikke er besluttet i en planstrategi, skal Byrådet indkalde idéer og forslag med henblik på det efterfølgende planarbejde.
 
Udkast til debatmateriale er i bilag nr. 3. Debatmaterialet indeholder en beskrivelse af planområdet og det forventede indhold i planlægningen samt hovedspørgsmål.
 
Debatperioden foreslås fastsat til 2 uger.  Hvis der kommer bemærkninger, der kan medføre, at planlægningen skal opgives eller ændres væsentligt i forhold til ovennævnte principper, vil disse blive forelagt udvalget til beslutning, inden udarbejdelse af planforslagene påbegyndes. Alternativt vil bemærkninger blive forelagt ved godkendelse af planforslagene.
      
Udkast til tidsplan
Forvaltningen forventer følgende tidsplan for lokalplanlægningen:
Forudgående offentlighed    Primo 2014
Planlægningen opstartes      Medio 2014
Planforslag til vedtagelse     Medio 2014
Endelig vedtagelse              Ultimo 2014
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
at planlægningen og den forudgående offentlighedsfase sættes i gang som beskrevet.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19-03-2014
Fraværende: Lone Langballe, Ib Bjerregaard
 
Indstillingen fra kommunaldirektøren godkendes.
Bilag

Sagsid.: 14/4752
Sagsfremstilling
Bruunshåb-Tapdrup Idrætsforening (BT) har søgt om at få yderligere en boldbane anlagt ved klubbens boldbaner på Vibækvej i Bruunshåb. Baggrunden for klubbens ansøgning er, at klubben oplever en vækst i medlemstallet og således et øget pres på klubbens boldbaner. Væksten hænger dels sammen med en generel øget tilstrømning til fodbolden, hvor særligt pigefodbolden er i vækst. Og dels hænger det sammen med, at der er nybyggeri og tilflytning af flere unge med børn til BTs område. Der er endvidere planlagt yderligere boligudbygning i området, idet der planlægges udstykket et betydeligt  antal boliger i Arnbjerg ved Søndersø. En meget stor del af børnene i dette område vil komme til at høre under Møllehøjskolen og samtidig komme til at gå i klasse med andre børn, der spiller i BT. Der kan således i de kommende år forventes yderligere tilstrømning af fodboldspillere til BT. Klubben har desuden 5 seniorhold, der også anvender klubbens baner.
 
BTs ansøgning om en bane har været behandlet via ”Fodbold-undersøgelsen”, der er udarbejdet af Viborg Idrætsråd i samarbejde med Forvaltningen samt alle kommunens fodboldklubber. Fodboldundersøgelsen giver blandt andet en anbefaling af, hvor i Viborg Kommune der er behov for yderligere anlæg af boldbaner. Et centralt element bag denne anbefaling er det pres, der er på boldbanerne, samt Viborg Kommunes demografiske prognoser for det givne område.
 
Etablering af yderligere en boldbane i BT er jf. Fodboldundersøgelsen programmeret til 2015.
 
BT foreslår, at banen etableres på et areal nord for Vibækvej, som ejes af Viborg Kommune. Arealet er skov og registreret som fredskov.
 
Den ny fodboldbane ønskes placeret i forlængelse af eksisterende fodboldbane på Vibækvej. Forvaltningen vurderer, at der ikke findes andre muligheder i området, da idrætsanlægget ligger tæt ved Nørreåen, som er udpeget som natura 2000-område, mens der er fredskov på to sider af anlægget og boliger på en side.
 
Det er Naturstyrelsen, der er myndighed for dispensation m.m. vedr. skovloven. Før anlæg af en fodboldbane kan tillades, skal der søges om ophævelse af fredskovspligten på arealet. Praksis er meget restriktiv.
 
Der skal endvidere udarbejdes et tillæg til kommuneplan 2013 – 2025, hvori området udlægges til rekreative formål, idrætsanlæg m.m. Området er i dag udlagt til ”landområde/skov” og er en del af den kommende Naturpark Viborg.
 
Det foreslås, at der ikke afholdes foroffentlig debat forud for et forslag til kommuneplantillæg.
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
at der indhentes udtalelse fra Naturstyrelsen om ophævelse af fredskovspligten før der igangsættes planlægning for området, og
 
at der igangsættes udarbejdelse af et forslag til kommuneplantillæg under forudsætning af, at Naturstyrelsen ophæver fredskovpligten på arealet.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19-03-2014
Fraværende: Lone Langballe, Ib Bjerregaard
 
Indstillingen fra kommunaldirektøren godkendes.
Bilag

Sagsid.: 14/16248
Sagsfremstilling
Den nedsatte Viborg Task Force for Infrastruktur har som topprioritet at sikre bevilling til udbygning af rute 26.
 
En bevilling til denne udbygning kan muligvis sikres i et kommende trafikforlig, der forventes indgået sidst på foråret. Den nedsatte task force har derfor drøftet behovet for at sikre det bedst mulige informationsniveau, der påviser nødvendigheden af en snarlig udbygning af strækningen frem mod indgåelse af nyt forlig.
 
VIBORGegnens Erhvervsråd har undersøgt markedet og vurderer, at opgaven realistisk kan løses indenfor en ramme på 150.000 kr. VIBORGegnens Erhvervsråd vil gerne bidrage med arbejdstid og et kontant bidrag på 50.000 kr. Viborg Kommune anmodes om at finansiere de resterende 100.000 kr.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at der bevilges 100.000 kr. som engangsbeløb til indkøb af ekstern kommunikationsbistand med henblik på at sikre et højt informationsniveau vedr. behovet for den nødvendige udbygning af rute 26 frem mod forårets trafikforlig,   
 
at udgifterne afholdes af driftsbeløbet afsat til Udviklingspuljen under Økonomiudvalgets politikområde "politisk organisation", og
 
at der fra Viborg Kommune udpeges medlemmer til Viborg Task Force for Infrastruktur.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19-03-2014
Fraværende: Lone Langballe, Ib Bjerregaard
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført i 1. og 2. ”at”.
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller endvidere, at Nina Hygum, Per Møller Jensen og Søren Pape Poulsen udpeges som Viborg Kommunes repræsentanter til Viborg Task Force for Infrastruktur.

Sagsid.: 12/31250
Sagsfremstilling
Byrådet gav den 31. august 2011 (sag 178) tilsagn om deltagelse i projektet "Hærvejen - en international destination for vandre-, cykel- og rideturister". På baggrund af behovet for en yderligere projektudviklingsproces og enighed mellem de involverede kommuner, Viborg, Ikast-Brande og Silkeborg godkendte Byrådet på møde den 31. oktober 2012 (sag nr. 4) et revideret projektbudget på i alt 4.800.000 kr. hvoraf kommunerne finansierer 25%.
 
"Hærvejen - en international destination for vandre-, cykel- og rideturister" finansieres via kommunal finansiering (25%), regional finansiering (25%) og finansiering via EU-midler fra Grøn Vækst-puljen (50%). Med udgangspunkt i det reviderede budget, blev der indsendt ansøgning til NaturErhverv om tilsagn til det samlede projekt og et budget på 4.800.000 kr. primo januar 2013. På baggrund af, at de lokale aktionsgrupper, LAG’er, i de tre kommuner allerede havde meddelt forhåndstilsagn, startede projektet herefter op.
 
I december 2013 meddelte NaturErhverv endeligt tilsagn om medfinansiering, men med et ændret tilsagnsgrundlag end det ansøgte. NaturErhverv havde i tilsagnsskrivelsen fratrukket udgifter til en række poster, herunder:
 
-      Udgifter til projektleders arbejdsplads.
-      Merindkøb og videreudvikling af Hærvejsporte, der er de interaktive info-skærme, der i 2013 blev opstillet med ca. 10 kilometers afstand langs Hærvejen i Region Midtjylland.
-      Størstedelen af revisionsudgifterne.
-      Kraftig reduktion i de budgetterede udgifter til kørsel og transport.
 
Viborg Kommune har sammen med de øvrige deltagerkommuner gjort indsigelse mod NaturErhvervs tilsagnsskrivelse og blandt andet argumenteret for, at konstruktionen i projektet hvor projektlederen har arbejdsplads på 3 turistbureauer, afholdelse af en del koordinationsmøder og mange møder med Hærvejsaktører netop nødvendiggør høje udgifter til transport til både projektleder og de involverede medarbejdere på turistbureauerne i de tre deltagende kommuner. Indsigelsen er under fornyet sagsbehandling, og godt 2 måneder efter indsigelsen er fremsendt, er der endnu ikke kommet svar fra NaturErhverv. Bortset fra de reducerede udgifter til kørsel/transport, vil de eventuelt reducerede budgetter ikke have afgørende betydning for projektets fokus. Den budgetpost, der beskæres kraftigst, Hærvejsporte, er allerede implementeret, men med reduceret budget hindres muligheder for videreudvikling og opstilling af flere Hærvejsporte langs ruten.
 
Hvor det ansøgte tilsagnsgrundlag var på 4.800.000 kr. har NaturErhverv meddelt et tilsagnsgrundlag på ca. 4.450.000 kr. (se bilag nr. 1).
 
Da der blev indsendt ansøgning til NaturErhverv, var det et krav, at projektet maksimalt ville kunne forløbe frem til den 31. oktober 2014. Det har imidlertid vist sig muligt, at projektet nu kan forlænges frem til udgangen af juni måned 2015. En eventuel forlængelse af projektet har flere fordele:
 
- Det vil muliggøre en spredning af markedsføringsaktiviteter over både 2014 og 2015.
- Det vil give mulighed for over en længere periode at gennemføre den turismefokuserede erhvervsfremmeindsats, som gøres for Hærvejsaktører.
- Det vil endelig give mere tid til at fokusere på Hærvejsturismens værdikæder, både omkring mindre lokale oplevelsesrum langs Hærvejen men også som samlet turistdestination.
 
En eventuel forlængelse af Hærvejsprojektet vil ikke medføre meromkostninger for de involverede kommuner. Men en forlængelse vil kræve omposteringer af budgettet mhp. at frigøre midler til forlængelse af projektleders ansættelse. Denne skønnes nødvendig med henblik på at sikre fremdrift og en koordineret indsats.
 
I det reviderede budget, som de deltagende kommuner har konfirmeret på møde den 6. marts 2014, se bilag nr. 1, er der fremlagt forslag til hvilke poster, der samlet set kan beskæres med henblik på at frigøre tilstrækkelige midler til projektlederens forlængede ansættelse. I alt omposteres 210.000 kr. Som det ses, beskæres kerneopgaverne (markedsføring, erhvervsfremme og værdikædesamarbejde) ikke, mens der til gengæld skæres på udgifter til:
 
-      Evaluering, da Region Midtjylland allerede har hyret evaluator og udgiftsniveauet således er kendt.
-      Eksterne konsulenter i forbindelse med tematiserede workshops.
-      Fælles bookingplatform, idet denne placeres på de deltagende turistbureauers platforme.
-      Inspirationsture.
-      Den rest, der var afsat til revision idet NaturErhverv har indført bilagskontrol på samtlige bilag.
 
Uanset hvilken beslutning som NaturErhverv måtte træffe i forhold til kommunernes indsigelse, påvirker omposteringerne således ikke de budgetposter, hvor NaturErhverv har reduceret tilsagnsgrundlaget. Projektets endelige budget er dog ukendt, men må forventes at ligge mellem 4.450.000 kr. og de oprindeligt planlagte 4.800.000 kr.
 
De 3 kommuner bag projektet har allerede drøftet en eventuel forlængelse af Hærvejsprojektet med Region Midtjylland, der ser meget positivt på en forlængelse af projektet.
 
Såfremt Byrådet godkender det reviderede budget og en eventuel forlængelse af Hærvejsprojektet, skal NaturErhverv efterfølgende ansøges også med henblik på endelig godkendelse af budgetændringer og godkendelse af, at projektet forlænges frem til og med juni 2015.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at det reviderede budget for Hærvejsprojektet godkendes,
 
at projektet forlænges frem til og med juni 2014, og
 
at såvel revideret budget som ansøgning om forlængelse fremsendes til NaturErhverv med henblik på endelig godkendelse.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19-03-2014
Fraværende: Lone Langballe, Ib Bjerregaard
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at det reviderede budget for Hærvejsprojektet godkendes,
 
at projektet forlænges frem til og med juni 2015, og
 
at såvel revideret budget som ansøgning om forlængelse fremsendes til NaturErhverv med henblik på endelig godkendelse.
Bilag

Sagsid.: 13/103212
Sagsfremstilling
Viborg Byråd vedtog den gældende markedsføringsstrategi den 17. december 2008 (sag nr. 369). Den definerer fire styr­kepositioner, som skal være hjørnestenene i markedsføringen af Viborg Kommune. De fire styrkepositioner er:
 
·     Historie & kultur
·     Sport
·     Natur
·     Erhvervsliv
 
Der er ikke foretaget nogen prioritering mellem de enkelte styrkepositioner. Man ville så at sige markedsføre alting på samme tid.
Desuden beskriver markedsføringsstrategien fire værdier, som skal gennemsyre alt hvad Viborg Kommune markedsfører sig med. De fire værdier er:
·     Midt i
·     Dynamisk
·     Det ægte
·     Kvalitet
Opgaven med at markedsføre det geografiske område Viborg Kommune med udgangspunkt i markedsfø­ringsstrategien (Place Branding) blev tildelt Markedsføringsgruppen, som består af repræsentanter for Vibor­gEgnens Erhvervsråd, ViborgEgnens Handelsråd, VisitViborg, Viborg Uddannelsesråd, Kulturen og Viborg Kommune. Markedsføringsgruppen ledes af en fuldtidsansat medarbejder i Viborg Kommune.
Markedsføringsgruppen har lige siden arbejdet ud fra den gældende markedsføringsstrategi, hvor det overordnede formål er at tiltrække tilflyttere, studerende, virksomheder og gæster af alle slags (turister, handlende, konferencedeltagere osv.).
Udviklingsstrategi 2011 og markedsføringsstrategien
Den 2. november 2011 (sag nr. 248) godkendte Viborg Byråd Udviklingsstrategi 2011. I denne beskrives tre hovedind­satsområder:
·     Animation & Nye Medier
·     Grøn teknologi & bæredygtig produktion
·     Store oplevelser
 
Efterfølgende har Viborg Byråd vedtaget særskilte strategier på to af de tre indsatsområder fra udviklings­strategien. Således vedtog Viborg Byråd den 29. januar 2014 (sag nr. 25) en animationsstrategi og i september 2013 en eventstrate­gi. Fælles for disse strategier er, at de bygger på samarbejde mellem Kommunen og eksterne aktører – også om finansiering. 
Endvidere vedtog Viborg Byråd den 26. februar 2014 (sag nr. 4) en erhvervsstrategi, der er udarbejdet i et tæt samar­bejde med Viborg Kommunes erhvervsliv. Blandt erhvervsstrategiens otte målsætninger omhandler to af mål­sætningerne anvendelse af øget markedsføring som middel til at nå erhvervsstrategiens mål. Det er et centralt element i hele erhvervsstrategien, at handlinger i relation til erhvervsstrategiens målsætninger udføres i et tæt samarbejde mellem Viborg Kommune og erhvervslivet.
Selv om den nuværende markedsføringsstrategi ikke er i modstrid med udviklingsstrategien, er der behov for at skærpe markedsføringsstrategien, således at det sikres, at markedsføringen understøtter det indhold, der skabes via animationsstrategi, eventstrategi og erhvervsstrategi (se illustration af dette i bilag nr. 1).
Skærpet markedsføringsstrategi
På baggrund af behovet for at skærpe markedsføringsstrategien for Viborg Kommune, afholdtes der i efter­året 2013 en workshop. Formålet med workshoppen var at identificere de styrkepositioner, hvor Viborg Kommune er unik, eller i hvert fald de bedste på området.
På workshoppen deltog repræsentanter for erhverv, handel, sport, kultur, turisme, uddannelse, Viborg Inno­vationsfond og Viborg Kommune. På baggrund af denne workshop  er der nu udarbejdet en ny skærpet markedsføringsstrategi, der:
·         har identificeret Viborg Kommunes reelle styrkepositioner (hvor vi er unikke eller de bedste)
·         fortsat beskriver fire styrkepositioner, men har opprioriteret to (Historie & Kultur og Erhverv & Uddannelse), som skal være de bærende i brandingen af Viborg Kommune fremover.
Den skærpede markedsføringsstrategi fremgår af bilag nr. 2.
Organisering og finansiering
De parter, der står bag formuleringen af den nye skærpede markedsføringsstrategi, er enige om, at:
1.   udgangspunktet for en ny og skærpet markedsføringsstrategi er fællesskab om finansiering
2.   der skal indgås medieaftaler med nationale og regionale medier , f.eks. landsdækkende aviser og regional TV
3.   der også satses på intensiverede markedsføringsaktiviteter via andre kanaler end i traditio­nelle medier
4.   der bør være en bredere organisering af markedsføringssamarbejdet end via Markeds­føringsgruppen, som den er organiseret i dag
5.   en intensiveret markedsføringsindsats ikke kan stå alene blot 1 år. Der vil være behov for en in­tensiveret markedsføringsindsats i minimum 3 år for at kunne måle en mærkbar effekt.
 
Markedsføringsgruppen har et årligt rådighedsbeløb på ca. 500.000 kr. til markedsføring af det geografiske område Viborg Kommune udenfor kommunegrænsen. Dette med henblik på tiltrækning af tilflyttere, studerende, virksomheder og gæster af alle slags. Til sammenligning har Horsens Kommunes PR-gruppe gennem en længere årrække haft ca. 5. mio. kr. til regional og national markedsføring af Horsens Kommune med det formål at tiltrække nye borgere og nye virksomheder. I 2014 er beløbet på 5,2 mio. kr.
Samlet set foreslås det, at budgettet for markedsføring løftes til f.eks. 4,5 mio. kr. årligt, hvilket vil være et løft på 4 mio. kr. i forhold til de nuværende 500.000,- kr.  Dette finansie­res med Markedsføringsgruppens 500.000 kr. og de resterende 4,0 mio. kr. foreslås finansieret 50/50 mellem Viborg Kommune og øvrige interessenter. Der er tilkendegivet stor interesse fra erhverv, handel, turisme og kultur om bidrag på i alt ca. 2 mio. kr. Viborg Kommune skal i forslaget således bevilge op til 2 mio. kr. udover det nuværende budget for at opnå en samlet pulje på 4,5 mio. kr.
Med forslaget må det forventes at erhverv, handel, turisme og kultur samlet vil øge deres budgetter til markedsføring og at en markant større del heraf vil blive brugt til markedsføring udenfor kommunegrænsen, med henblik på øget profilering og tiltrækning.
Markedsføringsgruppen udarbejder en årlig marketingplan og sikrer således, at markedsføringen er koordineret og sker i samklang med markedsføringsstrategien. For et beløb på 4,5 mio. kr. kan der blandt andet opnås et medietryk på f.eks.:
 • 30 1/1 sides annoncer i Jyllands-Posten
 • 1 mio. visninger på jp.dk
 • ½ mio. visninger på epn.dk og finanswatch.dk
 • ca. 200 visninger á 20 sekunder på regional TV
 • 2 stk. magasin-indstik i Børsen
Skaleres det samlede beløb til markedsføring op eller ned ændres det samlede medietryk naturligvis tilsvarende.
 
Udover selve visningerne af reklamerne medgår der et betragteligt beløb til produktion af annoncer og reklamefilm.
 
Endvidere vil der blive samarbejde med et PR-bureau med henblik på pressebearbejdning og redaktionel omtale, samt kampagner og massiv markedsføring i andre medier.
Sammenfattende vil Viborg Kommune opnå:
 • Langt større synlighed i landsdækkende medier- både i annoncer og redaktionel omtale
 • Langt større synlighed i regional TV
 • Langt mere markant markedsføring af Viborg Kommune som erhvervsvenlig kommune med dynamisk kultur- og handelsliv, med f.eks. animation, store events som Generation Handball og Snapsting / Hærvejsløb, større kampagner indenfor  bosætning og studiestart, side-begivenheder i forbindelse med Viborg som location i film/TV, samt øvrige aktiviteter
 • Effektmåling
Den øgede markedsføringsindsats evalueres primo 2015. I evalueringen vil indgå blandt andet en vurdering af den samlede indsats og i hvor høj grad målgrupperne er blevet eksponeret for markedsføringen, samt budgettets størrelse og finansieringsmodellen.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget drøfter, om udvalget indstiller til Byrådet,
at forslaget til skærpet markedsføringsstrategi godkendes,
 
at der bevilges 2.000.000. kr. årligt i 2014, 2015 og 2016 til intensiveret markedsføringsindsats, udover det beløb, som allerede er afsat til markedsføring af det geografiske område Viborg Kommune,
 
at de ekstra udgifter til skærpet markedsføringsstrategi på op til 2.000.000 kr. i hvert af årene 2014, 2015 og 2016 afholdes af driftsbeløbet afsat til Udviklingspuljen under Økonomiudvalgets politikområde "politisk organisation", og
 
at der udarbejdes forslag til organisering af det fremtidige markedsføringsarbejde.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19-03-2014
Fraværende: Lone Langballe, Ib Bjerregaard
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at forslaget til skærpet markedsføringsstrategi godkendes,
 
at der bevilges 2.000.000 kr. årligt i 2014, 2015 og 2016 til intensiveret markedsføringsindsats, udover det beløb, som allerede er afsat til markedsføring af det geografiske område Viborg Kommune, idet det forudsættes at den øvrige finansiering i sagen realiseres som forudsat.
 
at de ekstra udgifter til skærpet markedsføringsstrategi på op til 2.000.000 kr. i 2014 afholdes af driftsbeløbet afsat til Udviklingspuljen under Økonomiudvalgets politikområde "politisk organisation", og at finansieringen i 2015 og 2016 afklares i forbindelse med den kommende budgetlægning, og
 
at der udarbejdes forslag til organisering af det fremtidige markedsføringsarbejde.
Bilag

Sagsid.: 14/16669
Sagsfremstilling
Økonomiudvalget er den 2. oktober 2013 (sag nr. 2) blevet orienteret om, at Markedsføringsgruppen i Viborg Kommune arbejder på at få det geografiske område Viborg Kommune markedsført landsdækkende ved at blive brugt som hoved-location i en TV-julekalender eller en spillefilm. 
 
Markedsføringsgruppen har gennem 2013 samarbejdet med produktionsselskabet Deluca Film (stod blandt andet bag de to TV2-julekalendere ”Ludvig & Julemanden” (2011) og ”Tvillingerne & Julemanden” (2013)) om dette, og nu har der vist sig mulighed for indspilning af en film, hvor Viborg bliver hoved-location mod at deltage i finansieringen med en produktionsstøtte på 1.000.000 kr. Dette beløb skal kun betales, såfremt filmen produceres, jf. samarbejdsaftalens pkt. 2 (bilag nr. 1).
 
En spillefilm som denne vil indebære en række fordele for Viborg Kommune:
 
·    Viborg bliver hoved-location i filmen. Dvs. hovedparten af handlingen udspilles her, og det bliver tilrettelagt således, at det er tydeligt, at det er i Viborg det foregår.
·    Filmen vil i høj grad underbygge to ud af tre hovedindsatsområder i Viborg Kommunes udviklingsstrategi:
- Animation: Som det fremgår af udkastet til samarbejdsaftalen i bilag nr. 1, forpligter Deluca Film sig til at filmens animationer i videst mulig omfang bliver lavet i Viborg/Arsenalet. Dermed skabes arbejdspladser i et erhvervsmæssigt fokusområde
- Store oplevelser: Deluca Film er meget positive overfor at bruge Snapstinget som en del af handlingen. Især det historiske, så det på den måde øger kendskabet til, at Snaptinget er i Viborg (og ikke på Christiansborg)
·    Filmen vil være i direkte forlængelse af den kommende markedsføringsstrategi, som opprioriterer områderne Historie & Kultur og Erhverv & Uddannelse i forhold til Viborgs profil
·    I forlængelse af en aftale om produktionsstøtte laves der flere side-begivenheder med denne film. For eksempel er det aftalt, at der laves casting af skuespillere i Viborg (kan evt. placeres hos en sponsor) og ligeledes er det aftalt, at filmens gallapremiere holdes i Viborg (se bilag nr. 1)
·    Eksponeringen af Viborg Kommune vil strække sig over ca. 3 måneder i biograferne, visning på TV2 (tidligst i december 2016), samt salg af DVD/BluRay og leje via Video on Demand
·    Filmens univers bliver det kendte fra TV2’s julekalendere med Lars Hjortshøj i hovedrollen som julemanden Nikolas, og herudover en lang række skuespilere fra den absolutte top (i julekalenderne har tidligere medvirket Nicolaj Kopernikus, Camilla Bendix, Benedicte Hansen, Lærke Winther Andersen m.fl.). Der bygges altså videre på de to massive succeser, som TV2 har kørt i 2011 og 2013
 
Kvaliteten af filmen vil være i top. Deluca Films tidligere produktioner med blandt andet de to julekalendere er beviser herpå. Det valgte forfatterteam til filmen er både kendte og erfarne manuskriptforfattere med adskillige store successer på deres CV.
 
Filmen er foreløbig planlagt til at blive optaget fra november 2014 til januar 2015 og have premiere i forbindelse med efterårsferien 2015. Såvel forfatterteam som tidsplan fremgår af bilag nr. 2.
 
For at sikre det størst mulige reklame-, PR-, branding- og ikke mindst filmturismemæssige udbytte af at være hoved-location i en spillefilm, inddrager Markedsføringsgruppen Filmby Århus i arbejdet med at optimere dette.
 
Deluca Film har allerede indgået samarbejdsaftale med Hjørring Kommune om et bidrag på 500.000 kr. (se bilag nr. 3), som for dette beløb får eksponering af en mindre location i filmen.
 
Viborg Kommune har tidligere givet støtte til film. Det økonomiske bidrag til denne film på 1.000.000 kr. er på niveau med, hvad der tidligere er givet til film (Kærestesorger af Nils Malmros). I forhold til ”Kærestesorger” får Viborg Kommune dog langt større indflydelse på denne, og derudover en række "sidegevinster" i form af flere arbejdspladser i animationsmiljøet og understøttelse af såvel udviklingsstrategien og markedsføringsstrategien.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget drøfter, om udvalget indstiller til Byrådet,
 
at samarbejdsaftalen med Deluca Film godkendes,
 
at Viborg Kommune yder produktionsstøtte på 1.000.000 kr. til filmen som beskrevet i udkastet til samarbejdsaftale (bilag nr. 1), under forudsætning af, at filmens samlede finansiering tilvejebringes og at filmen produceres, og
 
at støtten på 1.000.000 kr. finansieres via Byrådets udviklingspulje med 900.000 kr. i 2014 og 100.000 kr. i 2015.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19-03-2014
Fraværende: Lone Langballe, Ib Bjerregaard
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.
Bilag

Sagsid.: 14/10001
Sagsfremstilling
Chilbal Film har sendt ansøgning til Viborg Kommune om støtte på 50.000 kr. til medfinansiering af en dokumentarfilm om hedens udvikling. Filmen skal anvendes både til undervisning i overbygningen i Folkeskolen og i ungdomsuddannelserne samt til visning i TV. Produktion af filmen vil bl. a. foregå i samarbejde med lokale medarbejdere fra Naturstyrelsen.
 
Ifølge ansøgningen bliver Hede Historier en fortælling, der indeholder geografi/geologi, naturhistorie og kulturhistorie om hvordan det kulturlandskab, som heden udgør i dag, er blevet til. Ansøgning kan ses som bilag nr. 1.
 
Produktion af Hede Historier vil i henhold til ansøgningen foregå fra forår 2014 til forår 2016 med forventet udgivelse i august 2016.
 
Det fremgår af ansøgningen, at Hede Historier skal tilbydes relevante tv-kanaler, og at filmen generelt får så bred anvendelse som muligt. Den forventes derfor distribueret gratis via nettet og vil blive sendt til de enkelte uddannelsesinstitutioner via fagblade sammen med relevante artikler og undervisningsforløb i tilknytning hertil. Det forventes samtidig, at relevante egnsmuseer får mulighed for at anvende filmen i deres respektive udstillinger.
 
Budget/finansieringsplan
Det fremgår af ansøgningsmaterialet, at Hede Historier har et samlet budget på knap 800.000 kr. Budgettet kan ses som bilag nr. 2. Heraf er ca. 200.000 kr. egenfinansiering, mens i alt 300.000 kr. søges hos hhv. Viborg, Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Ringkøbing/Skjern samt Billund kommuner. Den resterende del søges hos andre fonde og Hedeselskabet.
 
Forvaltningen har været i kontakt med ansøger, der oplyser, at ansøger ikke har været i kontakt med den Vestdanske Filmpulje, idet Chilbal Film ikke var klar over, at der heri lå en medfinansieringsmulighed.
 
De øvrige ansøgte kommuner har ikke taget stilling til ansøgningen endnu.
 
Det er uklart, om projektet gennemføres, såfremt der meddeles afslag fra en eller flere af de ansøgte parter.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til Byrådet,
 
at der i 2014 afsættes 50.000 kr. til projektet på Økonomi- og Erhvervsudvalgets politikområde ”politisk organisation”, forudsat den øvrige finansiering kan realiseres som beskrevet i sagen, og
 
at finansiering af de 50.000 kr. i 2014 i givet fald sker af de afsatte midler på Økonomi- og Erhvervsudvalgets driftsbudget under politikområdet ”politisk organisation” (Udviklingspuljen).
 
at et eventuelt tilsagn om medfinansiering meddeles ansøger under forudsætning af, at der er opnået fuld finansiering af Hede Historier senest 31/12-2014.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19-03-2014
Fraværende: Lone Langballe, Ib Bjerregaard
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.
Bilag

Sagsid.: 14/2120
Sagsfremstilling
Byrådet godkendte den 21. december 2011 (sag nr. 296) Viborg Kommunes innovationsstrategi og handleplan. Det overordnede mål for innovationsstrategien er at bidrage til løsninger på de økonomiske og rekrutteringsmæssige udfordringer og bidrage til, at Kommunen fortsat kan levere en service af høj kvalitet – med de færre penge og hænder, der er til rådighed fremover.
 
Byrådet behandlede den 23. maj 2012 (sag nr. 123) det videre arbejde med strategien og besluttede blandt andet, at der arbejdes i tre overordnede spor:

      Børn og unges vej til voksenlivet,
      Flest muligt i arbejde og
      Alt det administrative bøvl.
 
Byrådet godkendte den 19. september 2012 (sag nr. 1), at der blev indgået en samarbejdsaftale med Aalborg Universitet (Center for IT Ledelse ved professor Pernille Kræmmergaard). Aftalen indebar at Aalborg Universitet skulle afvikle aktiviteter (legestuer) som holdes i de tre spor, og bidrage med viden og være sparringspartner for Viborg Kommune. Aftalen med Aalborg Universitet er 3-årig for perioden 2013-15, og udgiften på 600.000 kr./år finansieres af udviklingspuljen.
 
Byrådet godkendte den 20. marts 2013 (sag nr. 5), at der yderligere bevilges 250.000kr./år i de tre år til dækning af events, afvikling af møder, eksterne kurser mv. Dette beløb blev også finansieret af udviklingspuljen, og dermed er det samlede budget på 850.000 kr. årligt over de tre år.
 
Status på de tre spor
Projekt MIR (Radikal Innovation Management), har nu været undervejs i godt et år. Det har været en lærerig proces, og i de enkelte spor er der arbejdet med at finde ind til og forstå de udfordringer, der er på de forskellige områder. Gennem interviews, observationsstudier, dialog med borgere og medarbejdere samt en bred involvering via legestuer, er fokus nu rettet mod mere konkrete udfordringer og fremtidige scenarier for løsninger.
 
I sporet ”Børn og unges vej til voksenlivet” er der lagt fokus på uafklarede unge, som af forskellige årsager, har en ujævn rejse fra tilværelsen som barn og gennem et uddannelses- og dannelsesforløb til voksenlivet. En ujævn rejse, som giver en skæv start på voksenlivet og manglende fodfæste på arbejdsmarkedet. Det er derfor ambitionen at skabe en løsning der kan gøre ”Viborgs erhvervsliv til Danmarks bedste blomsterkasse for uafklarede unge”. Der arbejdes konkret med et projekt ”Erhvervskompasset”, som går ud på at hjælpe uafklarede unge med at finde den rette uddannelse/jobmulighed gennem korte skole- eller praktikforløb.
 
I sporet ”Flest mulig i arbejde” er der udpeget tre centrale udfordringer for beskæftigelsesindsatsen: At skabe beskæftigelse gennem vækst, at gøre de unge mere arbejdsmarkedsparate og gøre det muligt for ledige at designe eget job. Ambitionen er at kunne gå i gang med udvikling og test af prototyper inden for alle tre udfordringer i løbet af 2014. Dette skal ske i et tæt samarbejde med erhvervslivet. Derfor arbejdes der på at etablere selvstyrende netværk, hvor løsninger skabes i et fællesskab mellem Kommunen, erhvervsliv og andre aktører. Da det er en ny og uprøvet fremgangsmåde at give så store frihedsgrader til et selvstyrende netværk, fokuseres der i første omgang på udfordringen ”gøre det muligt for ledige at designe eget job”.
 
I sporet ”Alt det administrative bøvl” er det lykkedes at kortlægge nogle ”naturlove” for, hvorfor administrativt bøvl opstår. Ambitionen er at skabe løsninger, der kan ophæve disse naturlove. Konkret fokuseres der på visitationsprocessen på sundheds- og omsorgsområdet. Her er der udviklet scenarier, som på forskellig vis tegner et billede af en intelligent automatisering af visitationsprocessen. På baggrund af et af scenarierne, er der indledt en dialog med en it-virksomhed om et muligt samarbejde om en konkret løsning. De øvrige scenarier, som der er udarbejdet, overgår til de relevante driftsenheder til videre bearbejdning, og samtidig begyndes et nyt forløb med udvikling af nye ideer.
 
Happening og kommunikation
I efteråret 2013 blev der holdt en innovationshappening på rådhuset med hen ved 40 stande med eksempler på nye teknologier og innovation i Viborg Kommune, hos nabokommuner, i det private erhvervsliv og fra udlandet. Happeningen gav borgere, ledere og medarbejdere mulighed for at få i glimt af den fremtid, som er på vej og den fremtid, der nogle steder allerede er her.
 
Der holdes igen i efteråret 2014 en ny happening. Den holdes ligeledes i atriet på rådhuset og finder sted torsdag den 11. september.
 
Herudover arbejdes der på at samle og sprede gode historier om innovation i Viborg Kommune. Både for at inspirere og motivere andre til at gå nye veje samt anerkende og synliggøre den indsats der sker i hverdagen rundt i hele organisationen.
 
Organisering og revideret samarbejdsaftale
Undervejs er der sket en ændring i aftalen med Aalborg Universitet, idet opgaven har ændret sig i forhold til det oprindelig planlagte. Der har været behov for mere projektledelse i de tre spor. Derfor blev aftalen delvis overdraget til professor Pernille Kræmmergaards personlige konsulentfirma PKJ Consult, men fortsat med tilknytning til Aalborg Universitet.
 
Projektet går nu ind i en ny fase, hvor der arbejdes i retning af konkrete løsninger (prototyper), som skal udvikles og afprøves i løbet af 2014. Det betyder, at der skal kunne arbejdes hurtigere, mere fleksibelt med fokus på at udvikle prototyper i og sammen med praksis.
 
Der er derfor et behov for at reorganisere ressourcerne i projekt MIR. Direktionen har godkendt, at den daglige projektledelse flyttes fra Pernille Kræmmergaard (PKJ Consult) til Viborg Kommune ved direktør for Økonomi- og Personalestaben Klaus Christiansen, samt at der afsættes flere interne konsulentressourcer og de koncentreres på færre konsulenter.
 
Aftalen med Pernille Kræmmergaard tilpasses den nye organisering og fortsat med tilknytning til Aalborg Universitet. Det er direktionens vurdering, at denne ændring vil give mere fremdrift i de enkelte spor, og bedre kunne imødekomme de udfordringer som innovationsprojektet kan løbe ind i.
 
Økonomiske konsekvenser
Ingen.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at status på projekt MIR tages til efterretning, herunder at samarbejdsaftalen med Aalborg Universitet og Pernille Kræmmergaard tilpasses.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19-03-2014
Fraværende: Lone Langballe, Ib Bjerregaard
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.

Sagsid.: 13/93595
Sagsfremstilling
Viborg Håndbold Klub a/s (VHK a/s) har fremsendt brev af 6. marts 2014, hvori der ansøges om Viborg Kommunes samtykke og godkendelse af overdragelse af lejemål for grundareal til bygning på lejet grund, matr. Nr. 420c Viborg Markjorder, til ny ejer.
 
Arealet er anvendt til opførelse af en ejerlejlighed, som huser Viborg HK´s klublokaler, i det daglige kaldet ”Heidi Astrup Lounge”.
 
Den eksisterende lejekontrakt vedr. arealet er gældende til 1. januar 2044. Lejemålet er vederlagsfrit og uopsigeligt i lejeperioden. Videreoverdragelse af lejekontrakten forudsætter Viborg Kommunes samtykke.
 
VHK a/s har indgået købsaftale med ny ejer af ”Heidi Astrup Lounge” og ønsker i forlængelse heraf, at den nye ejer kan indtræde i lejekontrakten i stedet for VHK a/s på samme vilkår, som VHK a/s har i den nugældende aftale.
 
Forvaltningen bemærker, at det i forbindelse med ansøgningen er forudsat, at lokalerne fortsat anvendes til folkeoplysende formål, idet der som en del af aftalen indgås aftale om foreningen Viborg HK´s brug af lokalerne i en 10-årig periode.
 
VHK a/s oplyser endvidere i ansøgningen, at ansøgningen her skal ses i sammenhæng med en samlet plan for løsning af VHK a/s´ aktuelle økonomiske problemer, og i den forbindelse anmodes også om godkendelse af, at der tinglyses vejadgangsforhold på matr. nr. 420C og 420L, således at der skabes adgang via Foyeren i Viborg Stadioncenter og via gårdareal og brandtrappe til ”Heidi Astrup Lounge”.
 
Forvaltningen bemærker hertil, at det vil være nødvendigt, at godkende og tinglyse den foreslåede vejadgang, hvis ejerlejligheden sælges, idet der ikke altid vil være adgang til lokalerne gennem Viborg Stadionhal 1.
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
at ansøgningen fra Viborg Håndbold Klub a/s imødekommes, således at det godkendes, at ny ejer af ”Heidi Astrup Lounge”, bygning nr. 4 på lejet grund, matr. nr. 420C, Viborg Markjorder, indtræder i lejekontrakt vedr. leje af arealet på uændrede vilkår, og
 
at det ligeledes godkendes, at der tinglyses vejadgangsforhold via Foyeren, gårdareal og brandtrappe i Viborg Stadion Center til de lejede lokaler.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19-03-2014
Fraværende: Lone Langballe, Ib Bjerregaard
 
Indstillingen fra kommunaldirektøren godkendes, idet det forudsættes at lokalerne fortsat anvendes til folkeoplysende formål.
Bilag

Sagsid.: 14/17559
Sagsfremstilling
Viborg Håndbold Klub a/s (VHK a/s) har fremsendt ansøgning af 10. marts 2014, hvor VHK a/s ansøger om pris og betingelser for at erhverve sig retten til om muligt at videresælge navnet på Viborg Stadionhal.
 
Det anføres, at VHK a/s er interesseret i pris pr. år, rettighedsperiode og evt. andre betingelser, som Viborg Kommune vil stille til en given aftale.
 
Forvaltningen bemærker, at Byrådet den 1. september 2010 behandlede tilsvarende ansøgning fra Viborg FF a/s vedr. retten til at sælge navnet på Viborg Stadion.
 
Byrådet besluttede i denne sag at godkende,
 
at Viborg FF A/S får mulighed for i en 5-års periode at indgå aftale med en sponsor/virksomhed om at anvende sponsorens/virksomhedens navn på stadion i stedet for det nuværende navn ”Viborg Stadion”, idet ordet Viborg fortsat skal indgå i stadionnavnet. Herfor betaler Viborg FF A/S 50.000 kr. årligt til Viborg Kommune.
 
En tilsvarende model kan anvendes i forhold til VHK/Viborg Stadionhal, hvis Viborg Kommune imødekommer VHKs ansøgning.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget drøfter, om udvalget indstiller til Byrådet,
 
at Viborg Håndbold Klub a/s får mulighed for i en 5-års periode at indgå aftale med en sponsor/virksomhed om at anvende sponsorens/virksomhedens navn i stedet for det nuværende navn ”Viborg Stadionhal”, idet ordet ”Viborg” stadig skal indgå. Herfor betaler Viborg Håndbold Klub a/s 50.000 kr. til Viborg Kommune.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19-03-2014
Fraværende: Lone Langballe, Ib Bjerregaard
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at Viborg Håndbold Klub a/s får mulighed for i en 5-års periode at indgå aftale med en sponsor/virksomhed om at anvende sponsorens/virksomhedens navn i stedet for det nuværende navn ”Viborg Stadionhal”, idet ordet ”Viborg” stadig skal indgå. Vilkår og økonomiske betingelser afventer Statsforvaltningens afgørelse i den verserende sag om salg af navnet på Viborg Stadion.
Bilag

Sagsid.: 13/91267
Sagsfremstilling
I forbindelse med Byrådets konstituerende møde den 11. december 2013 (sag nr. 85) var medtaget en orienteringssag om bestyrelsen for VIBORGegnens Erhvervsråd. Dagsordenen havde følgende indhold:
 
”På mødet den 4. september 2013 (sag nr. 5) godkendte Byrådet nye vedtægter for VIBORGegnens Erhvervsråd.
 
Ifølge vedtægternes § 5 skal der nedsættes et repræsentantskab bestående af valgte og udpegede medlemmer.
 
Repræsentantskabet har til opgave at vælge fire medlemmer til bestyrelsen samt at være rådgivende for bestyrelsen. Det fremgår af bestemmelsen, at Viborg Kommunes kommunaldirektør er fast medlem af repræsentantskabet.
 
Repræsentantskabet konstituerer sig med et formandskab bestående af én formand og én næstformand.
 
Af § 6 i vedtægterne fremgår, at bestyrelsen for VIBORGegnens Erhvervsråd er rådets udøvende og administrerende organ. Bestyrelsen sammensættes således:
 
-        Formand og næstformand fra repræsentantskabet,
-        4 medlemmer valgt af repræsentantskabet,
-        Viborg Kommunes kommunaldirektør,
-        1 medlem valgt af arbejdsgiverorganisationer,
-        1 medlem valgt af arbejdstagerorgansiationer,
-        1 medlem valgt af øvrige erhvervsfremmende organisationer,
-        1 medlem valgt af uddannelsesinstitutioner
 
Kommunaldirektøren for Viborg Kommune er således også fast medlem af bestyrelsen for Erhvervsrådet.
 
Ifølge konstitueringsaftalen for byrådsperioden 2014-2017 er partierne enige om, at der udpeges to medlemmer af byrådet som medlem af VIBORGegnens Erhvervsråds bestyrelse fra henholdsvis Venstre og Konservative.
 
Udpegning til repræsentantskab og bestyrelse for VIBORGegnens erhvervsråd afventer således ændring af vedtægterne.”
 
Under henvisning til indholdet af konstitueringsaftalen har VIBORGegnens erhvervsråd fremsendt brev af 6. marts 2013 (bilag nr. 1) til Viborg Kommune. I brevet gøres det på  vegne af bestyrelsen og repræsentantskabet gældende, at politiske repræsentanter i bestyrelsen ikke er en optimal løsning, og der peges på andre samarbejdsmodeller.
Indstilling
Borgmesteren foreslår,
 
at Økonomi- og Erhvervsudvalget drøfter henvendelsen fra VIBORGegnens Erhvervsråd.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19-03-2014
Fraværende: Lone Langballe
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at tilbagemeldingen fra VIBORGegnens Erhvervsråd tages til efterretning, således at der ikke udpeges medlemmer af Byrådet til bestyrelsen.
 
Nina Hygum, Ib Bjerregaard og Åse Kubel Høeg udtrykker dyb undren over, at erhvervsrådet foretrækker repræsentation i bestyrelsen fra embedsværket fremfor politisk repræsentation, og at erhvervsrådet sidder Byrådets anmodning om politisk repræsentation overhørig.
Bilag

Sagsid.: 14/8922
Sagsfremstilling
Byrådet har den 29. januar 2014 (sag nr. 31) godkendt salg af en storparcel på Liseborg Bakke til Boligselskabet Viborg for 9 mio. kr. inkl. moms. Parcellen svarer til delområderne IV, V og VII i lokalplan nr. 345.
 
Kommunal godkendelse som tilsynsmyndighed
Boligselskabets bestyrelse har den 27. december 2013 godkendt indgåelse af købsaftale for en grund på Liseborg Bakke til ca. 55 boliger. Købet skal endvidere godkendes af Byrådet i henhold til almenboliglovens § 26, stk. 1. Kommunen skal påse, at købet ikke påfører boligselskabet eller dens lejere tab. Kommunen skal vurdere, om der er behov for de pågældende boliger, at prisen er fornuftig, og at ejendommens økonomi kan balancere.
Der er indhentet oplysninger fra Boligselskabet Viborg, som viser, at:
 • Der ønskes opført 55 tilgængelige boliger som sammenbygget tæt-lav bebyggelse med fælleshus på grunden, betegnet som område IV og V i lokalplan nr. 345,
 • boligerne opføres som henholdsvis 3-, 4- og 5-rums-boliger med et areal fra ca.
  85 m2 til ca. 115 m² inkl. andel af adgangsvej og fælleshus,
 • den samlede anskaffelsessum anslås til 115 mio. kr., hvilket vil medføre et samlet grundkapitaltilskud på 11.500.000 kr., som betales af Viborg Kommune,
 • finansieringen foreløbigt sker via Boligselskabets dispositionsfond,
 • der er disponible midler i Boligselskabets dispositionsfond på 33,7 mio. kr. samt 11,4 mio. kr. i disponibel arbejdskapital, jf. regnskab 2012,
 • den samlede grund ønskes udnyttet indenfor overslagsårenes kvoter i 2-3 etaper, og
 • etape 1 etableres i henhold til godkendte kvoter for 2012 og 2013, svarende til ca. 24 boliger. 
Der henvises til projektbeskrivelse af 12. februar 2014, der fremgår af bilag nr. 1.
 
Bemærkninger
 1. Sikkerhed for, at grunden kan og vil blive udnyttet
  Boligselskabet har med henvisning til boligprogrammet (budget 2012-2016) anvist kvoter til hele projektet, dels allerede godkendte kvoter for 2012 og 2013, svarende til ca. 4,1 mio. kr. eller ca. 24 boliger i Viborg vestby, medens de resterende kvoter ønskes taget fra de til Boligselskabet Viborg reserverede kvoter i de endnu ikke godkendte overslagsår 2014 og 2015 (ca. 5,6 mio. kr. eller ca. 28 boliger) samt en mindre del af kvoten for 2016 (ca. 0,6 mio. kr. eller ca. 3 boliger) i Viborg midtby og sydby/Arnbjerg.
     Boligselskabet Viborgs samlede kvoter til nybyggeri for 2012-2016 udgør ca. 14 mio. kr. svarende til ca. 74 boliger, dvs. at kvoterne samlet set er ca. 3,8 mio. kr. højere end det samlede byggeprojekt (i alt 55 boliger) på Liseborg Bakke.

Det skal dog bemærkes, at der i boligselskabernes forslag til boligprogram for kvoteåret 2016 er forslag for ca. 7 mio. kr. mere, end det i kommunens budget for 2017 (udbetalingsåret) afsatte beløb på 9,0 mio. kr.,  som skal dække både grundkapital til nybyggeri og kapitaltilførsel til renoveringsprojekter.

For så vidt angår Kommunens budget er det med boligselskaberne aftalt, at kapitaltilførselsprojekter, som der er søgt støtte til i Landsbyggefonden, skal prioriteres forud for nybyggeri.

I henhold til praksisændring, godkendt af Byrådet den 4. september 2013 (sag nr. 6) for sammenhæng mellem Kommunens budget og boligselskabernes forslag til boligprogram, dækker Kommunens budget for 2017 både nybyggeri i kvoteår 2016 (7,4 mio. kr.) og kapitaltilførselssager i kvoteår 2014 (8,6 mio. kr.). Kapitaltilførselsudgifter belaster Kommunens budget med 3 års forskydning på grund af lang sagsbehandlingstid i Landsbyggefonden. Således fremkommer der et differencebeløb på ca. 7 mio. kr. mellem de samlede beløb, som skal indbetales til Landsbyggefonden i 2017 på 16,0 mio. kr. (8,6 + 7,4 mio. kr.) og det afsatte beløb på 9,0 mio. kr. i budgettet.

Boligselskabet er opmærksom på denne praksisændring og er indstillet på at udskyde etableringen af efterfølgende etaper på Liseborg Bakke, indtil der kan opnås budgetmæssig dækning herfor.

Selve tildelingen af grundkapital til Liseborg Bakke indgår ikke i nærværende tilsynssag, men vil indgå i Boligselskabets støtteansøgning (skema A).

Der er ikke registreret udlejningsproblemer i Liseborg- og Fuglebakkekvarteret, jf. Landsbyggefondens database pr. 1. januar 2014, som indtil videre kun indeholder en enkelt almen afdeling – afd. 27 Kærsangerparken, som administreres af Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg. Der henvises til bilag nr. 2.
2.  Finansiering
Boligselskabet har anvist finansiering via selskabets dispositionsfond, som i henhold til det senest reviderede regnskab 2012 kan finansiere købet, uden at dette medfører tab for selskabet.
3.  Liggeomkostninger
Liggeomkostningerne for ejendommen,  indtil byggeriet aktiveres,  indgår med en forholdsmæssig andel i byggeregnskabet for etape 1, svarende til denne etapes andel af det samlede projekt.

Boligselskabet oplyser, at liggeomkostninger for den del af grunden, som afventer godkendelse af grundkapitaltilskud (efterfølgende etaper) dækkes af boligselskabets arbejdskapital.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at Boligselskabet Viborgs køb af storparcel, beliggende på Liseborg Bakke, omfattet af område IV og V og VII i lokalplan nr. 345, med en købesum på 9 mio. kr., godkendes i medfør af almenboliglovens § 26, stk. 1,  på de i sagsfremstillingen anførte vilkår.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19-03-2014
Fraværende: Lone Langballe
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.
Bilag

Sagsid.: 14/10874
Sagsfremstilling
Kvote og kommunal grundkapital
Byrådet har ved beslutning af 4. september 2013 (sag nr. 6) reserveret en kvote i 2012 på ca. 9 almene familieboliger i Viborg Vestby til Boligselskabet Viborg samt en kvote i 2013 på ca. 15 almene familieboliger ligeledes i Viborg Vestby til Boligselskabet Viborg. Byrådet har hermed reserveret et rådighedsbeløb i 2013 og i 2014 til dækning af det forventede kommunale grundkapitallån på henholdsvis 1.143.000 kr. og på 3.000.000 kr. (Samlet 4.143.000 kr.).
 
Skema A, 20 almene familieboliger, beliggende Liseborg Bakke i Viborg
Ved ansøgning af 21. februar 2014 anmoder Boligselskabet på vegne af afdeling 41 om tilsagn (skema A) til en anslået anskaffelsessum på 41.434.000 kr. inkl. udgifter til indeksering af entreprisesummen udover fastprisperioden. Projektet holder sig under den maksimalt tilladte anskaffelsessum. Endelig godkendelse gives efter afholdt licitation (skema B). Anskaffelsessummens fordeling fremgår af udskrift fra indberetningssystemet BOSSINF (bilag nr. 1).
 
Projektet omfatter 20 familieboliger, som opføres som tæt-lav bebyggelse i ét plan med tilhørende carporte. 7 boliger bliver med 3 rum på ca. 96 m² og 13 boliger bliver med 4 rum på ca. 110 m². Boligerne opfylder kravene til lavenergibygninger klasse 2015. Til bebyggelsen opføres et fælleshus på 100 m².
 
Afdeling 41 forventes at være første etape ud af i alt 3 etaper, som samlet udgør 55 boliger. Situationsplanen for etape 1 fremgår af bilag nr. 2.
 
Boligselskabet skal i de følgende projekteringsfaser have en dialog med Forvaltningen inden godkendelse af skema B.
 
Krav i henhold til støttebekendtgørelsen
Bekendtgørelse om støtte til almene boliger stiller flere krav til projektet, som Byrådet skal påse. Kravene og Forvaltningens bemærkninger hertil fremgår af bilag nr. 3. I bilag nr. 3 henvises til uddrag af husleje- og udgiftsstatistik 2012 fra Landsbyggefonden, der fremgår af bilag nr. 4.
 
Lejeledighed
I henhold til almenboliglovens § 115, stk. 7, skal kommunalbestyrelsen underrette Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, hvis der meddeles tilsagn til nye boliger, hvor det samlede antal ledige almene boliger i Kommunen overstiger 2 %. Pr. 1. februar 2014 er ledighedsprocenten for Viborg Kommune som helhed 1,13 ifølge boligorganisationernes indberetninger til Landsbyggefonden.
 
For oversigt over ledige boliger i området henvises til bilag nr. 2 på sag: ”Godkendelse af Boligselskabet Viborgs køb af storparcel ved Liseborg Bakke”, som også behandles på mødet i dag.
 
Finansiering
Den kommunale grundkapital (udlån til Landsbyggefonden) udgør 4.143.000 kr. svarende til 10 % af den samlede anskaffelsessum på 41.434.000 kr.
 
Anskaffelsessummen finansieres (afrundet) således:
 
  2 % beboerindskud
      829.000 kr.
10 % kommunal  grundkapital
   4.143.000 kr.
88 % realkreditlån
 36.462.000 kr.
Samlet anskaffelsessum
 41.434.000 kr.
 
Kommunegaranti
Det er en forudsætning for tilsagnet, at Kommunen garanterer for den del af lånet, som på tidspunktet for lånets optagelse ligger ud over 60 % af ejendommens værdi. Garantikravet kan dog ikke opgøres, før byggeriet er opført og skema C godkendes. Långiver foretager derfor en rentabilitetsberegning til en vurderet ejendomsværdi, som danner grundlag for den foreløbige kommunale garanti.
Långiver har beregnet den foreløbige garantiprocent til 60,81. Den kommunale garanti bliver hermed: 60,81 % af 36.462.000 kr. = 22.173.000 kr.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at ansøgning fra Boligselskabet Viborg om tilsagn til opførelse af 20 almene familieboliger i afdeling 41 beliggende Liseborg Bakke i Viborg (skema A), med en samlet finansieringsberettiget anskaffelsessum på 41.434.000 kr. godkendes,
 
at Kommunen til Landsbyggefonden yder et grundkapitallån på 4.143.000 kr., svarende til 10 % af anskaffelsessummen,
 
at udgiften på 4.143.000 kr. finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2013 og 2014 til henholdsvis 9 og 15 familieboliger i Viborg Vestby,
 
at Kommunen giver tilsagn om kommunal garanti for den lovbestemte del af lånet, anslået til 22.173.000 kr., og
 
at den foreløbige årlige leje for boligerne på gennemsnitlig 852 kr./m², jf. bilag nr. 3, godkendes.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19-03-2014
Fraværende: Lone Langballe
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.
Bilag

Sagsid.: 14/3592
Sagsfremstilling
”I henhold til Viborg Kommunes principper for økonomistyring, påhviler det de udvalg, der administrerer anlægsbevillinger, at udarbejde anlægsregnskab med tilhørende bemærkninger. For de anlægsprojekter, hvor bruttoudgifterne beløber sig til 2 mio. kr. eller mere, skal anlægsregnskaberne med tilhørende bemærkninger godkendes særskilt af Byrådet. Såfremt udgifterne beløber sig til under 2 mio. kr., kan regnskabet optages i årsregnskabet og godkendes sammen med dette.
 
Der foreligger nu følgende regnskabsafslutninger fra Børne- og Ungdomsudvalget:
 
 
Det gode børneliv i Løgstrup
 
Sted nr.
Projekt
Bevilling
(1.000 kr.)
Forbrug
(1.000 kr.)
Afvigelse
(1.000 kr.)
(+) merforbrug
(-) mindreforbrug
514.970
Det gode børneliv I Løgstrup
10.286.000
10.230.320
-55.680 
 
 
Anskaffelser af IT til skoler i 2010-2013
 
Sted nr.
Projekt
Bevilling
(1.000 kr.)
Forbrug
(1.000 kr.)
Afvigelse
(1.000 kr.)
(+) merforbrug
(-) mindreforbrug
301.570
Anskaffelser til IT til skoler i 2010-2013
9.740.000
9.770.884
30.884 
 
 
Chefgruppen deltager i Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen
Indstilling
Direktøren for Børn- og Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet
 
at anlægsregnskaberne godkendes
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 04-03-2014
Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet
 
at anlægsregnskaberne godkendes
Forvaltningens bemærkninger
Tallene i tabellerne er angivet i kr. og ikke i 1.000 kr. som beskrevet.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19-03-2014
Fraværende: Lone Langballe, Ib Bjerregaard
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget.

Sagsid.: 14/9560
Sagsfremstilling
Børne- og Ungdomsudvalget behandlede sagen på sit møde den 4. marts 2014 med følgende sagsfremstilling:
 
”Med den nye skolereform, der træder i kraft efter sommerferien 2014, indføres en længere og mere varieret skoledag for det pædagogiske personale på Viborg Kommunes skoler.
 
Der skal derfor etableres arbejdspladser til lærere og pædagoger på skolerne.
 
På Børne- & Ungdomsudvalgets møde den 18.06.2013 (sag nr. 13) blev det besluttet at bevilge 4.400.000 mio. kr. til opgaven af den ubrugte lønsum i forbindelse med lockout på skoleområdet i april 2013.
 
Endvidere besluttede Børne- & Ungdomsudvalget den 01.10.2013 (sag nr. 1) at få udarbejdet nye mål for bygningerne på skolerne. En nedsat arbejdsgruppe har arbejdet med opgaven og de nye mål blev godkendt på B & U mødet den 26.11.2013.
Punkt 12 i målene lyder således:
 
Der er i udgangspunktet en arbejdsplads til hver pædagogisk medarbejder og der er mulighed for at den enkelte kan opbevare egne undervisningsmaterialer og udstyr på betryggende måde”.
 
En arbejdsplads vil bestå af bord, stol, reol samt skærm/tastatur.
 
Ud fra de indkøbsaftaler Viborg Kommune har indgået, er der fastlagt et beløb pr. medarbejder pr. arbejdsplads på 7.000 kr. – et beløb som skolerne får dispositionsret over.
 
Skolerne har herefter indsendt deres bedste bud på det mest præcise antal lærere og pædagoger, der indgår i skoledagen/undervisningen pr. 1. august 2014.
Antallet udgør 1.150 medarbejdere.
Der vil ske en efterregulering pr. 1. august 2014, når det nøjagtige antal medarbejdere, der indgår i skoledagen/undervisningen kendes.
 
Udgiften til etablering af 1.150 arbejdspladser udgør således 8.050.000 kr.
 
Finansiering
 
Det bevilgede beløb på 4.400.000 kr. af lockoutmidlerne dækker ikke udgiften til etablering af arbejdspladserne på 8.050.000 kr.
 
Forvaltningen bemærker, at det resterende beløb af anlægsudgiften på 3.650.000 kr.af den samlede udgift på 8.050.000 kr. kan finansieres ved frigivelse af rådighedsbeløb, som er afsat på anlægsbudgettet i følgende år
 
2014   2.000.000 kr. ikke forbrugt rådighedsbeløb af Pulje til helhedsplaner, ny           
          skolereform m.v.   
2015   1.650.000 kr. Investeringsoversigt 2015 – Pulje helhedsplaner, ny skolereform
          m.v.
  
Skolechef Chris Rævsgaard Hansen deltager i Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen.”
Indstilling
Direktøren for Børn & Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 8.050.000 kr. til kontoen ”Indretning af arbejdspladser, ny skolereform m.v.” med rådighedsbeløb i 2014
 
at anlægsudgiften på 8.050.000 kr. finansieres ved
 
nedsættelse af driftsrammen på politikområde skoler med 2.600.000 kr. i 2014 og med 1.800.000 kr. i 2013, idet beløbet overføres til anlæg i forbindelse med afslutning af regnskabet for 2013 og, ved
 
nedsættelse af det i 2014 afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Pulje til helhedsplaner, ny skolereform m.v.” på 2.000.000 kr. og ved
 
fremrykning med 1.650.000 kr. af det i 2015 afsatte rådighedsbeløb på anlægsbudgettet for 2015-2018 på kontoen ”Pulje til helhedsplaner, ny skolereform m.v.”  
 
 
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 04-03-2014
Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 8.050.000 kr. til kontoen ”Indretning af arbejdspladser, ny skolereform m.v.” med rådighedsbeløb i 2014
 
at anlægsudgiften på 8.050.000 kr. finansieres ved
 
nedsættelse af driftsrammen på politikområde skoler med 2.600.000 kr. i 2014 og med 1.800.000 kr. i 2013, idet beløbet overføres til anlæg i forbindelse med afslutning af regnskabet for 2013 og, ved
 
nedsættelse af det i 2014 afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Pulje til helhedsplaner, ny skolereform m.v.” på 2.000.000 kr. og ved
 
fremrykning med 1.650.000 kr. af det i 2015 afsatte rådighedsbeløb på anlægsbudgettet for 2015-2018 på kontoen ”Pulje til helhedsplaner, ny skolereform m.v.”  
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19-03-2014
Fraværende: Lone Langballe, Ib Bjerregaard
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget.

Sagsid.: 13/84590
Sagsfremstilling
Teknisk Udvalg behandlede sagen på sit møde den 5. marts 2014 og Klima- og Miljøudvalget på møde den 6. marts 2014 med følgende sagsfremstilling:
 
”Byrådet besluttede den 20. november 2013 (sag nr. 11) at fremlægge forslag til tillæg nr. 20 til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune i offentlig høring fra den 28. november 2013 til den 22. januar 2014. Planforslaget er vedlagt som bilag 1.
 
Byrådet behandlede sagen med følgende dagsordenstekst:
”Sagen blev behandlet parallelt på Teknisk Udvalgs og Klima- og Miljøudvalgets møde henholdsvis den 30. og 31. oktober 2013 med enslydende indstilling.
 
Planloven giver mulighed for, at lokalplaner kan indeholde bestemmelser om tilslutning til kollektiv varmeforsyning som betingelse for ibrugtagen af ny bebyggelse. En bebyggelse er tilsluttet kollektiv varmeforsyning, hvis den er tilsluttet et fjernvarmenet eller naturgasnet (individuel naturgas). Tilslutningspligten indebærer ikke en pligt til at skulle aftage varme eller gas fra anlægget men pligt til at betale et evt. tilslutningsbidrag samt evt. årlige faste afgifter. Lovgivningen fastlægger dog en undtagelse i forhold til nye lavenergihuse, så disse automatisk får dispensation fra en tilslutningspligt.
 
Ved udarbejdelse af nye lokalplaner i Viborg Kommune er der praksis for, at der fastlægges tilslutningspligt til fjernvarme eller individuel naturgas, når en sådan forsyning forefindes i området eller må forventes at blive udbygget til området.
 
Denne praksis følger af kommuneplanens retningslinje 1.13:
"Ny bebyggelse (større projekter) skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning på grundlag af et konkret projekt, som skal godkendes af Viborg Kommune. Enkeltstående bebyggelse skal tilsluttes den form for kollektiv varmeforsyning, der er i området."
 
Forvaltningen anbefaler, at denne praksis ændres, så lokalplanerne fremover kun fastsætter tilslutningspligt til fjernvarme. Således foreslås kommuneplanens retningslinje 1.13 ændret til:
"Ny bebyggelse skal tilsluttes fjernvarme i områder som er udlagt eller som forventes at blive udlagt til fjernvarmeforsyning.”
 
Ændringsforslaget er begrundet i, at kommunens klimastrategi fastlægger en målsætning om, at kommunens udledning af drivhusgasser skal reduceres, så kommunen som helhed bliver CO2 neutral. Kommunen vil således arbejde for at udfase fossile brændsler (herunder individuel naturgas). Derfor bør der i nye lokalplaner ikke pålægges tilslutningspligt til naturgas.
 
Ændringen vil betyde, at der i nye lokalplanområder, som er udlagt til naturgasforsyning, fortsat er mulighed for at vælge at tilslutte ejendommene til naturgas, men nye bygninger vil også kunne etableres med fx varmepumper eller biomassefyr som eneste varmekilde. Grundejerne vil således frit kunne vælge mellem naturgas eller andre individuelle varmekilder. Indtil i år har det været problematisk ikke at fastlægge tilslutningspligt til individuel naturgasforsyning, da der så i stedet for kunne etableres oliefyr, som udleder mere CO2. Men siden den 1. januar 2013 har et generelt forbud været gældende mod installation af oliefyr i nye bygninger. Det vil derfor være i overensstemmelse med klimastrategiens målsætning, hvis nye lokalplaner ikke fastlægger tilslutningspligt til individuel naturgas.
 
Forvaltningen anbefaler, at nye lokalplaner fortsat fastlægger tilslutningspligt til fjernvarme i områder som er udlagt eller som forventes at blive udlagt til fjernvarmeforsyning efter et af kommunen godkendt projekt efter varmeforsyningsloven. Der kan på den ene side argumenteres for, at fjernvarme ikke udleder væsentligt mindre CO2 end individuel naturgas, da næsten al fjernvarmeproduktionen i kommunen er baseret på naturgas i dag. På den anden side forventes der med tiden at ske en omstilling af fjernvarmeproduktionen fra fossile brændsler til vedvarende energikilder.
 
Hvis det i konkrete tilfælde skulle vise sig at være hensigtsmæssigt, at der fastlægges tilslutningspligt til naturgas for ny og/eller eksisterende bebyggelse, kan kommunen fastlægge tilslutningspligt efter varmeforsyningslovens bestemmelser.
 
Miljøvurdering
Der skal kun gennemføres miljøvurdering, hvis planforslaget antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.
 
Planforslaget vurderes ikke at være omfattet af krav om miljøvurdering.”
 
 
Forslag til tillæg nr. 20 til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune
Kommuneplantillægget ændrer retningslinje 1.13 for varmeforsyning, så der i nye lokalplaner ikke længere fastlægges tilslutningspligt til naturgas. Den fremtidige ramme for lokalplanlægningen bliver i stedet for, at "Ny bebyggelse skal tilsluttes fjernvarme i områder som er udlagt eller som forventes at blive udlagt til fjernvarmeforsyning.”
 
Den offentlige høring
Udover at offentliggøre planforslaget har forvaltningen sendt planforslaget til alle varmeforsyningsselskaber i Kommunen heriblandt HMN Naturgas.
 
I høringsperioden er der ikke kommet høringssvar.”
 
Indstilling
Teknisk Udvalg og Klima- og Miljøudvalget foreslår Økonomi- og Erhvervsudvalget, at det indstiller til Byrådet,
 
at forslag til tillæg nr. 20 til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune vedtages endeligt uden ændringer
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19-03-2014
Fraværende: Lone Langballe, Ib Bjerregaard
 
På baggrund af anbefalingen fra Teknisk Udvalg og Klima- og Miljøudvalget, indstiller Økonomi- og Erhvervsudvalget til Byrådet som anført.
Bilag

Sagsid.: 13/89274
Sagsfremstilling
Klima- og Miljøudvalget behandlede sagen på sit møde den 6. marts 2014 med følgende sagsfremstilling:
 
”Klima og Miljøudvalget godkendte den 11. april 2013 den overordnede strategi for prioritering af naturindsatsen 2014-2017 (bilag 1).
 
Af prioriteringen fremgår det, at Natur- og friluftsprojekter, der fremmer Viborg Kommunes vækstmuligheder i forhold til bosætning og erhverv, prioriteres højest. Det indebærer bl.a., at Statsligt finansierede vandplanprojekter, hvor det er hensigtsmæssigt i forhold til den overordnede strategi, suppleres med kommunale naturgenopretningsmidler. Herved kan de kommunale politiske mål for natur- og friluftsindsatsen understøttes, og det samlede naturindhold og mulighederne for friluftsliv og rekreative aktiviteter forbedres.
 
Det konkrete projekt
I Bjerringbro ligger en gammel vandmølle, Bjerring Mølle, som opstemmer vandet i Hedemøllebæk og Madekilden, inden vandløbene fortsætter til udløbet i Gudenåen, se oversigtskortet (bilag 2). Madekilden løber sammen med Hedemøllebæk umiddelbart oven for mølledammen.
 
Mølledammen grænser op til et kommunalt ejet grønt område med forbindelse til idrætsanlægget, og stierne i området forbinder de rekreative arealer med det nye stiforløb, der via den nye gangbro over Gudenå har forbindelse til byområderne syd for Gudenåen.
 
Opstemningen ved mølledammen er i dag indrettet med en fisketrappe støbt i beton, hvor alt vandet fra vandløbene i dag passerer, idet møllen ikke længere er i drift. Fisketrappen fungerer dårligt og vurderes at udgøre en spærring for fiskene i Gudenåsystemet.
 
Foruden at møllen udgør en spærring for fiskene, påvirker vandløbene de omgivende bebyggelser på strækningen fra Skovvejen ned til mølledammen med oversvømmelser, når der løber meget store vandmængder i vandløbene. I vinteren 2011 blev således flere huse oversvømmet langs Hedemøllebæk nedstrøms Skovvejen, samt dele af bebyggelsen langs Madekilden nede ved mølledammen.
 
I forslaget til vandplan for Randers Fjord vises en spærring i Hedemøllebæk ved Møllen, men indsats mod spærringen er udsat til senere planperioder.
 
Forvaltningens bemærkninger
Med henvisning til, at der på anlægsbudgettet er afsat midler til gennemførelse af et projekt ved Bjerring Mølle, foreslår forvaltningen, at bevillingen frigives til et naturgenopretningsprojekt med henblik på at skabe fri passage i Hedemøllebæk ved møllen. Projektet vil indebære mulighed for, at vandløbenes forløb i området flyttes.
 
Idet vandløbene samtidig risikerer at oversvømme boligarealerne, foreslås det, at projektet samtidig skal indeholde en klimaindsats i vandløbene, så de forventede fremtidige vandmængder ikke medfører oversvømmelser.
 
Endelig foreslås det, at vandløbenes forløb integreres i det grønne område, så oplevelsesværdien af vandløbet som naturelement øges til glæde for publikum som færdes i området.
 
I 2013 planlagde Teknisk Udvalg at føre en ny sti gennem det kommunale areal fra stiforløbet nede ved Gudenåen op til idrætsanlægget. Da stiforløbet kan være med til at fremme oplevelsesværdien, skal stiforløbet koordineres med det foreslåede vandløbsgenopretningsprojekt.
 
Bjerringbro Kommune har tidligere haft planer om at gennemføre en vandløbsrestaurering ved møllen. Skitseforslaget er indeholdt i et lokalplanforslag for området. Skitseforslaget skal imidlertid tilrettes i overensstemmelse med den seneste viden på området, og der vil derfor skulle søges om enten dispensation fra lokalplanen, eller udarbejdes et tillæg, afhængig af omfanget af ændringer, til gennemførelse af det aktuelle projekt.”
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at udvalget indstiller til Byrådet,
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på kontoen ”Faunapassage ved Bjerring Mølle” med 2.000.000 kr. til rådighedsbeløb i 2014
 
at anlægsudgiftsbevillingen på 2.000.000 kr. i 2014 finansieres af det rådighedsbeløb, der er afsat på kontoen ”Faunapassage ved Bjerring Mølle” til formålet.
Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 06-03-2014
Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på kontoen ”Faunapassage ved Bjerring Mølle” med 2.000.000 kr. til rådighedsbeløb i 2014
 
at anlægsudgiftsbevillingen på 2.000.000 kr. i 2014 finansieres af det rådighedsbeløb, der er afsat på kontoen ”Faunapassage ved Bjerring Mølle” til formålet.
Forvaltningens bemærkninger
Der henvises i sagen til 2 bilag. Der er kun et bilag i sagen, hvilket er et oversigtskort over området.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19-03-2014
Fraværende: Lone Langballe, Ib Bjerregaard
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.
Bilag

Sagsid.: 14/9095
Sagsfremstilling
Klima- og Miljøudvalget behandlede sagen på sit møde den 6. marts 2014 med følgende sagsfremstilling:
 
”Byrådet behandlede den 20. marts 2013 en indstilling fra Klima- og Miljøudvalget om godkendelse af de ansøgninger om tilskud fra Staten, som forvaltningen havde indsendt, for at komme i betragtning ved en forud liggende ansøgningsrunde, samt at bevilge de resterende midler på budgettet for 2013, der var til rådighed for gennemførelse af indsatsen.
 
I samme anledning godkendte Byrådet, at Forvaltningen bemyndiges til efter sædvanlig administrationspraksis, og inden for den årlige rammebevilling, at ansøge om og gennemføre forprojekter og realiseringsprojekter indenfor de bevillingsmæssige tilsagn, Staten meddeler til de enkelte projekter.
 
Projekterne gennemføres efter frivillighedsprincippet.
 
Processen for gennemførelse af projekterne 
Administrationsmodellerne for gennemførelse af indsatsen for næsten alle vand- og naturplanprojekter indebærer, at Kommunen indledningsvis ansøger om at gennemføre en forundersøgelse inden for en ansøgt økonomisk ramme. Kommunen lægger herefter ud for udgifterne, hvilket finansieres over anlægsbevillingen. Kommunens godkendte udgifter til forundersøgelsen kan herefter ansøges udbetalt fra Staten og indgår på anlægskontoen gennem en indtægtsbevilling, når forundersøgelsen er gennemført.
 
Når forundersøgelsen konkluderer, at projektet er relevant og kan gennemføres, ansøges om realisering med en ny økonomisk ramme. Efter realisering søges om udbetaling af den økonomiske ramme for realiseringen. Indtægten herfra tilgår anlægskontoen gennem en indtægtsbevilling.
 
På grund af den tidsmæssige forskydning mellem Kommunens påbegyndelse af forundersøgelser og efterfølgende realiseringer har forvaltningen behov for at have et beløb til rådighed til finansiering af Kommunens udlæg, indtil udlæggene returneres fra Staten.
 
Tidsrammen for gennemførelse af forundersøgelser og realiseringer indtil udlæggene kan gøres op, varierer fra næsten 1 år til flere år, når der bl.a. er tale om gennemførelse af de store komplicerede vådområdeprojekter, som f.eks. Fly Enge.
 
De eneste anlægsprojekter, der ikke administreres efter ovennævnte model, er sørestaurering samt indsatsen på spildevandsområdet.
 
Opgaven i 2014 
I 2014 forventes indsatsen efter den generelle administrationsmodel at omfatte forundersøgelse af nye vådområder samt ådalsprojekter i tilløbene til Rødsø og søerne omkring Viborg. Disse projekter prioriteres og igangsættes i hhv. Limfjordsrådet og Gudenåkomiteen, i deres egenskab af vandoplandsstyregrupper.
 
I 2014 igangsættes forundersøgelser til vandløbsrestaureringer i Gudenåens opland i Viborg Kommune.
 
De nye vandløbsrestaureringsprojekter igangsættes i overensstemmelse med det forslag til kommunal handleplan, som Klima- og Miljøudvalget anbefalede Byrådet at godkende den 29. november 2012.
 
Forslaget blev tilbagesendt til Klima- og Miljøudvalget af Økonomiudvalget den 12. december 2012 som følge af, at Statens vandplaner blev erklæret ugyldige.
 
Foruden de nye forundersøgelser, der skal sættes i gang i 2014, skal der samtidig ansøges om realiseringer for de projekter, som er forundersøgt i 2013.”
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø anbefaler, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 10.054.000 kr. til kontoen ”Statens Vand- og Naturplaner – restaurering af vandløb” med rådighedsbeløb i 2014.
 
at anlægsudgiften på 10.054.000 kr. finansieres ved nedsættelse af rådighedsbeløb i 2014 på kontoen ”Natura 2000 og vandplanprojekter” med 10.054.000 kr.
 
at der gives en anlægsindtægtsbevilling (anlægstilskud) på 10.054.000 kr. til kontoen ”Statens Vand- og Naturplaner – restaurering af vandløb” med rådighed i 2014.
 
at anlægsindtægten i 2014 på 10.054.000 kr. finansierer nedsættelse af rådighedsbeløb i 2014 på kontoen ”Nautura 2000 og vandplanprojekter” med 10.054.000 kr.
Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 06-03-2014
 
Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 10.054.000 kr. til kontoen ”Statens Vand- og Naturplaner – restaurering af vandløb” med rådighedsbeløb i 2014.
 
at anlægsudgiften på 10.054.000 kr. finansieres ved nedsættelse af rådighedsbeløb i 2014 på kontoen ”Natura 2000 og vandplanprojekter” med 10.054.000 kr.
 
at der gives en anlægsindtægtsbevilling (anlægstilskud) på 10.054.000 kr. til kontoen ”Statens Vand- og Naturplaner – restaurering af vandløb” med rådighed i 2014.
 
at anlægsindtægten i 2014 på 10.054.000 kr. finansierer nedsættelse af rådighedsbeløb i 2014 på kontoen ”Nautura 2000 og vandplanprojekter” med 10.054.000 kr.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19-03-2014
Fraværende: Lone Langballe, Ib Bjerregaard
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

Sagsid.: 13/65684
Sagsfremstilling
Klima- og Miljøudvalget behandlede sagen på sit møde den 6. marts 2014 med følgende sagsfremstilling:
 
”Baggrund
Før kommunalreformen udarbejdede Hedeselskabet et skitseprojekt til restaurering af Birke Sø for Viborg Amt.
 
Birke Sø ligger nord for Stoholm (se bilag 1) og har stor rekreativ værdi for lokalområdet. Birkesø opfylder ikke miljømålet for søen. Årsagen hertil er en stor pulje af næringsstoffer i bundsedimentet, som hvert år giver anledning til kraftig algevækst.
 
Den oprindelige restaureringsmetode gik ud på at fjerne bundsedimentet med sejlende specialmaskine, der løsner bundsedimentet og pumper det op i en blanding med vand. Planen var at pumpe slammet op til afvandingsbassiner på arealer, ca. 200 meter øst for søen, med slutdeponi samme sted.
 
Viborg Amt gav på grundlag af skitseprojektet dispensation efter Naturbeskyttelsesloven til at gennemføre et projekt med fjernelse af 12.400 m3 slam.  Dispensationen blev imidlertid påklaget af Danmarks Naturfredningsforening med påstand om værdien af at bevare de dybere, geologisk informationsrige sedimentlag, der kan fortælle om landskabets forhistorie.
 
Viborg Amt omgjorde efterfølgende den oprindelige dispensation og meddelte i december 2005 en ny dispensation til kun at fjerne det øvre, mest næringsrige sedimentlag, i alt ca. 6.000 m3. Det blev samtidigt klart, at bundsedimentets høje indhold af cadmium medførte krav om, at der skulle membraner under slambedene, hvilket ville medføre en betragtelig forøgelse af projektomkostningerne. Med kommunesammenlægningen og nedlæggelsen af amterne gik projektet i stå.
 
Genoptagelse af projektet
I 2009 afsatte Viborg Kommune midler på anlægsbudgettet til at genoptage projektet, og Orbicon blev bedt om at udarbejde et detailprojekt.
 
I forbindelse med udarbejdelsen af tilbuddet på detailprojekteringen kom det imidlertid hurtigt til at stå klart, at det på den ene side næppe vil være muligt at gennemføre sedimentfjernelsen med det pålagte krav om etablering af membraner i slambedene inden for den afsatte økonomiske ramme. Der opstod også tvivl om muligheden for, rent praktisk, at kunne begrænse sedimentfjernelsen til det øverste, mest næringsrige lag. Det blev desuden konkluderet, at for at fastholde søen i en gunstig tilstand efter en restaurering, vil det være nødvendigt at reducere næringsstoftilførslen fra skrånende arealer ned til søen.
 
De faglige og økonomiske udfordringer har ført til, at Orbicon har skitseret et alternativt restaureringsprojekt, gående ud på at tømme søen for vand og, efter passende afvanding af sedimentet på stedet, at foretage fjernelse af dette ved afgravning og efterfølgende bortkøring til deponi. Alternativet forudsætter en ny projektering, der skal beskrive projektets praktiske gennemførlighed, herunder bevaringen af oplysningerne i sedimentlagene.
 
Hele processen med ny projektering, godkendelse og realisering forventes at strække sig over mere end 1 år.
 
Byrådet besluttede den 20. november 2013 (punkt 1) at bemyndige forvaltningen til at afslutte handler om jordkøb og/eller indgå aftaler om erstatninger for rådighedsindskrænkninger vedr. Birkesø. Opkøb af de skrånendes arealer ned mod Birkesø er nu ved at være afsluttet.
 
 
Økonomi 
På det grundlag blev der i budget 2013 - 2016 afsat midler til detailprojektering i 2014 og til gennemførelse af projektet i 2015.
 
Rådighedsbeløbet for 2014 til projekteringen er på 1.475 mio. kr., mens rådighedsbeløbet i budgettet for 2015 til endelig realisering af projektet er på 2.458 mio. kr.”
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at udvalget indstiller til Byrådet,
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på kontoen ”Birke Sø” på 3.933.000 kr. med rådighedsbeløb på 1.475.000 kr. i 2014 og rådighedsbeløb på 2.458.000 kr. i 2015.
 
at anlægsudgiftsbevillingen på 3.933.000 kr. finansieres af rådighedsbeløb på 1.475.000 i 2014 der er afsat på kontoen ”Birke Sø” til formålet og af rådighedsbeløb på 2.458.000 kr. afsat i 2015 til formålet.
Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 06-03-2014
Klima- og Miljøudvalget besluttede, at projektet, i tilfælde af ændringer, forelægges udvalget påny.
 
Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på kontoen ”Birke Sø” på 3.933.000 kr. med rådighedsbeløb på 1.475.000 kr. i 2014 og rådighedsbeløb på 2.458.000 kr. i 2015.
 
at anlægsudgiftsbevillingen på 3.933.000 kr. finansieres af rådighedsbeløb på 1.475.000 i 2014 der er afsat på kontoen ”Birke Sø” til formålet og af rådighedsbeløb på 2.458.000 kr. afsat i 2015 til formålet.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19-03-2014
Fraværende: Lone Langballe, Ib Bjerregaard
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.
Bilag

Sagsid.: 12/2634
Sagsfremstilling
Kultur- og Fritidsudvalget behandlede sagen på sit møde den 25. februar 2014 med følgende sagsfremstilling:
 
”FDF Sejlcenter Viborg fremsender ansøgning om frigivelse af anlægsbevilling til ”Projekt Sejlcenter”.
 
Baggrunden for projektet:
FDF kredsene i Viborg har gennem mere end 25 år haft et fælles sejladsarbejde, der benyttes af mange af medlemmerne, men som hele tiden har savnet et fast sted at være med bro, slæbested og eget tidssvarende klubhus. Arbejdet har indtil nu hvilet på, at private har stillet faciliteter til rådighed.
 
I 2009 overtog FDF Sejlcenter Viborg et bådehus fra Viborg Sejlklub, og fik samtidig stillet den kommunale jord, som huset ligger på, til rådighed. Placeringen ved Nørresøs nordøstlige hjørne er unikt til friluftsliv, både på søen, på selve stedet samt som udgangspunkt for ture i området. Det er bynært og samtidig omkranset af fri natur. For FDF Sejlcenter Viborg er det ønskeligt, at skabe noget nyt, som ikke alene opfylder foreningernes egne ønsker, men også giver større muligheder for friluftsliv for de mange, som passerer gennem området. Kun bådehuset og indhegnet depotområde skal af sikkerhedsmæssige årsager ikke være tilgængelige for offentligheden. Resten vil frit kunne benyttes af alle.
 
Målet med projektet:
-       at FDF Sejlcenter Viborg får deres eget sted,
-       at få et sted indenfor gå / cykelafstand, hvor medlemmerne af kredsene i FDF Viborg Netværk har mulighed for friluftsaktiviteter,
-       at få faciliteter til at kunne arrangere stævner, kapsejladser og sejlertræf,
-       at få et område, der virker nytænkende og inspirerer til medlemskab af FDF, samt generelt virker som katalysator for sejlads med børn og unge,
-       at få et sted, som i vid udstrækning kan bruges af andre foreninger og af offentligheden,
-       at supplere antallet af fartøjer i FDF Sejlcenter Viborg.
 
Der vedlægges som bilag en fyldestgørende projektbeskrivelse.
 
FDF Sejlcenter Viborg anmoder nu om at få anlægsbevillingen frigivet, idet man er klar til at komme i gang med de planlagte opgaver i første halvdel af 2014:
-       Nedrivning af eksisterende bådehus og opførelse af nyt sejlcenter bygning på 140 m2 i to etager, som skal indeholde bådehal, klubhus faciliteter: mødelokale, køkken, toilet og badefaciliteter samt værksted.
-       Etablering af slæbested
-       Etablering af brofaciliteter samt etablering af området med motions pavilloner, beplantning mv.
 
Økonomi:
Den samlede anlægsudgift er budgetteret til 4.700.000 kr.
  
Budget for projektet
Kroner
Udgifter:
Anlægsudgifter til nyt sejlcenter bygning
3.594.000
Anlægsudgifter for udeområder
796.250
Anskaffelse af større sejlbåd
310.000
I alt udgifter:
4.700.250
 
 
Indtægter:
 
Tilskud Viborg Kommune
2.600.000
Tilskud fonde, virksomheder, private personer
2.000.000
Eget indskud
100.250
I alt indtægter
4.700.250
 
 
 
Viborg Byråd bevilgede i møde 5. september 2012, efter indstilling fra Kulturudvalget, et tilskud på 50.000 kr. til projektering af projektet.
 
Supplerende oplysninger, herunder detaljeret budget fremgår af vedlagte projektbeskrivelse / bilag.
 
Lokaletilskud:
Der forventes at være tilskudsberettigede lokaleudgifter for ca. 22.000 kr., svarende til et lokaletilskud på ca. 16.000 kr. FDF Sejlads har en forventning om at kunne udleje lokaler i bygningen i et ukendt omfang. Disse lejeindtægter vil fragå tilskudsgrundlaget.
 
Ansøgningen om lokaletilskud behandles sammen med andre ansøgninger om nye lokaleudgifter i maj 2014. 
 
Finansiering:
Af Viborg Kommunes investeringsoversigt fremgår det, at der til projektet er afsat 2.629.000 kr. Af bemærkningerne fremgår det, at projektet, hvortil der ydes anlægstilskud, indebærer indretning af sejlcenter i område ved den nordlige ende af Nørresø med udgangspunkt i renovering / nybyggeri ved eksisterende bådehus.  Viborg Kommune bidrager med 2.629.000 kr. fordelt med 568.000 kr. til områdeindretning og 2.061.000 kr. i tilskud til sejlcenter bygning.
 
Forvaltningen foreslår, at der frigives bevilling til ”Projekt Sejlcenter” på i alt 2.629.000 kr., og fordeles som anført ovenfor. Det forudsættes endvidere, at FDF Sejlcenter Viborg realiserer projektet som anført i sagen.
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller, at Kultur– og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 2.629.000 kr. til kontoen FDF Sejlcenter Viborg - ”Projekt Sejlcenter” med rådighedsbeløb i 2014,
 
at anlægsudgiften på 2.629.000 kr. i 2014 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten til formålet.
Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 25-02-2014
Kultur– og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 2.629.000 kr. til kontoen FDF Sejlcenter Viborg - ”Projekt Sejlcenter” med rådighedsbeløb i 2014,
 
at anlægsudgiften på 2.629.000 kr. i 2014 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten til formålet.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19-03-2014
Fraværende: Lone Langballe, Ib Bjerregaard
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget.
Bilag

Sagsid.: 12/151002
Sagsfremstilling
Kultur- og Fritidsudvalget behandlede sagen på sit møde den 25. februar 2014 med følgende sagsfremstilling:
 
”FDF Ørum fremsender ansøgning om frigivelse af anlægsbevilling til anlægsprojekt ”Ombygning af FDF Gården i Ørum til friluftscenter”.
 
FDF Ørum har kredshus og hjemsted i og omkring den tidligere forpagtergård til præstegården i Ørum. Kredshuset er beliggende Præstegårdsvej nr. 4 i Ørum.
FDF Ørum lejer forpagtergården (stuehus samt dele af de tidligere avlsbygninger) og det omkringliggende grønne område på 5000 m2. FDF Ørum’s venner ejer nu bygningerne (se lejekontrakt). Indtil 31. august 2013 var bygningerne ejet af menighedsrådet i Ørum, og ombygningsprojektet er sket i et tæt samarbejde med menighedsrådet. Menighedsrådet havde ikke selv økonomisk mulighed for at rejse midlerne til ombygning, men gav tilladelse hertil, og på den baggrund blev der udarbejdet tillæg til lejekontrakt. Dette tillæg blev imidlertid ikke godkendt af provstiudvalget, men bygningerne blev i stedet sat til salg og købt af FDF Ørums venner og ombygningen sker således i denne forenings regi.
 
FDF Ørum har 130 aktive medlemmer og de eksisterende indendørs faciliteter er blevet for små. Derfor ønsker man en større ombygning.
 
Projektet vedrører ombygning af FDF Gården til et friluftscenter, idet man ønsker at ombygge loftsrummene i de eksisterende avlsbygninger til aktivitetsrum / soverum, køkken og toiletter samt ombygge en del af den tidligere kostald til udekøkken og toiletter med adgang udefra.
 
På grund af de ændrede ejerforhold, er tidsplanen ændret, og man forventer således at kunne igangsætte ombygningen i 2. kvartal 2014. Det oplyses endvidere, at man forventer at kunne tage de nye faciliteter i brug i slutningen af 2014.
 
Økonomi 
 
Udgifter:
 
Samlede anlægsudgifter
3.641.105 kr.
 
Indtægter:
 
Egenfinansiering
1.350.000 kr.
Forsikring, erstatning
250.000 kr.
Viborg Kommune, anlægstilskud
800.000 kr.
I alt indtægter
2.400.000 kr.
 
Det resterende beløb på godt 1,2 mio. kr. forventes rejst gennem fonde og andre pengepuljer.
 
Supplerende oplysninger fremgår af vedlagte bilag.
 
Lokaletilskud
Der forventes at være tilskudsberettigede lokaleudgifter for ca. 130.530, svarende til et lokaletilskud på ca. 95.287 kr. FDF Ørum har tidligere modtaget lokaletilskud på 76.979 kr. Altså en stigning på 18.308 kr. Ændringen er godkendt i Kulturudvalget 21. juni 2012.
 
Finansiering
Af Viborg Kommunes investeringsoversigt fremgår det, at der til projektet er afsat 800.000 kr., men beløbet er først afsat i år 2016. Der søges således om fremrykning af anlægstilskuddet til 2014. Der henvises til den vedlagte tidsplan for projektet.
 
Økonomistaben har på denne baggrund vurderet sagen.
 
Forvaltningen foreslår herefter, at der frigives anlægsbevilling til projekt: ”Ombygning af FDF Gården i Ørum til friluftscenter”, idet det forudsættes, at projektet realiseres som anført i ansøgningen og projektbeskrivelsen og under forudsætning af, at ansøgeren dokumenterer, at den samlede finansiering er på plads inden projektet igangsættes.
 
Det foreslås endvidere, at bevillingen rykkes frem til år 2014, idet den kommende budgetopfølgning vil vise, at der er opgaver som udskydes.
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller, at Kultur– og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på kontoen ”Ombygning af FDF Gården Ørum” med 800.000 kr. til rådighed i 2014, og
 
at anlægsudgiften på 800.000 kr. i 2014 finansieres ved fremrykning af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2014 – 2017 i 2016 til formålet.
Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 25-02-2014
Kultur– og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på kontoen ”Ombygning af FDF Gården Ørum” med 800.000 kr. til rådighed i 2014, og
 
at anlægsudgiften på 800.000 kr. i 2014 finansieres ved fremrykning af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2014 – 2017 i 2016 til formålet.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19-03-2014
Fraværende: Lone Langballe, Ib Bjerregaard
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget.
Bilag

Sagsid.: 14/6314
Sagsfremstilling
Kultur- og Fritidsudvalget behandlede sagen på sit møde den 25. februar 2014 med følgende sagsfremstilling:
 
”Viborg Cycling søger om et tilskud på 50.000 kr. til afholdelse af et mountainbike-løb for den danske elite og motionsklasser.
 
Viborg Cycling afholder et løb i SRAMligaen 21. og 22. juni 2014, der køres i fem danske byer fra maj til september. Løbet indgår i en international serie, som det internationale cykelforbund, UCI styrer og der er således tale om et løb på eliteniveau med international deltagelse og deltagelse af de bedste danske ryttere. Der forventes 400-500 deltagende ryttere, der er en blanding af børn og voksne samt 1500-2000 tilskuere. Løbet afholdes i området ved Nordisk Park, Forstbotanisk Have og Klostermarken.
 
Generelt er cykling på mountainbike i kraftig vækst, og området ved Viborg egner sig særdeles godt til kørsel på mountainbike. I år køres et prøveløb på mountainbike i forbindelse med Hærvejsløbet, og det er muligt, at Viborg Cycling fra 2015 kan indgå i Hærvejsløbet som arrangør af et mountainbike løb. Viborg Cycling har tidligere afholdt lignende løb med succes.
 
Viborg Cycling søger om 50.000 kr. ud af deres udgiftsbudget på i alt 130.000 kr. De foreslår, at 25.000 kr. ydes som tilskud og 25.000 kr. ydes som en underskudsgaranti.”
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,
 
at Kultur- og Fritidsudvalget tager stilling til evt. tilskud til arrangementet.
Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 25-02-2014
Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
at ansøgningen fra Viborg Cycling ses i sammenhæng med udviklingen af Hærvejsløbet og events med international deltagelse, og på baggrund heraf fremsendes sagen til Økonomiudvalget til stillingtagen til evt. tilskud til arrangementet.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19-03-2014
Fraværende: Lone Langballe, Ib Bjerregaard
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at der til Viborg Cyclings afholdelse af et MTB-løb bevilliges et tilskud på 25.000 kr. og en underskudsgaranti på 25.000 kr. finansieret af Byrådets udviklingspulje i 2014, under forudsætning af, at Viborg Cycling fra 2015 kan indgå i Hærvejsløbet som arrangør af et mountainbikeløb.
Bilag

Sagsid.: 14/11000
Sagsfremstilling
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget behandlede sagen på sit møde den 5. marts 2014 med følgende sagsfremstilling:
 
”Regeringen indgik i april 2013 forlig med Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om en kontanthjælpsreform. Reformen er udmøntet i en række ændringer af lovgivningen på beskæftigelses- og socialområdet med virkning fra 1. januar 2014.
 
Forsørgelsesydelser
Det, der hidtil har været kendt som kontanthjælp, er fremover ændret til to forskellige ydelser:
 
Kontanthjælp: Ydelse til borgere uden anden forsørgelse, der er fyldt 30 år, eller som har gennemført en erhvervskompetencegivende uddannelse (erhvervsuddannelse, erhvervsgrunduddannelse (egu) eller videregående uddannelse). Ydelsen er på hidtidigt kontanthjælpsniveau, dog unge under 30 med erhvervskompetencegivende uddannelse den særlige ungesats, der hidtil har været for unge op til 25 år.
 
Uddannelseshjælp: Ydelse til borgere under 30 år uden anden forsørgelse, der ikke har gennemført en erhvervskompetencegivende uddannelse. Ydelsen er på det hidtidige niveau for kontanthjælpens ungesats for unge op til 25 år.
 
For begge ydelsestyper findes forskellige satser eller tillæg afhængigt af forsørgerstatus m.m.
 
I forbindelse med reformen er den gensidige forsørgerpligt for ægtefæller udvidet til også at omfatte samlevende. Den gensidige forsørgerpligt indebærer, at kontant- eller uddannelseshjælpen vurderes i forhold til parrets samlede formue og ægtefællens/samleverens indtægt.
 
Visitation
Det hidtidige matchsystem er afskaffet, og erstattet af en visitation, hvor det vurderes, om borgeren er jobparat (kontanthjælpsmodtagere), uddannelsesparat (uddannelseshjælpsmodtagere) eller aktivitetsparat (begge ydelsesgrupper).
 
Jobparat: Kontanthjælpsmodtagere, der vurderes at kunne komme i arbejde inden for en kortere periode. Disse skal stå til rådighed for job og være aktivt jobsøgende.
 
Uddannelsesparat: Uddannelseshjælpsmodtagere, der vurderes at kunne begynde på en uddannelse inden for et år, og som forventes at kunne gennemføre uddannelsen på almindelige vilkår.
 
Aktivitetsparat: Kontanthjælpsmodtagere, der ikke vurderes at kunne komme i job efter en kortere periode, samt uddannelseshjælpsmodtagere, der ikke vurderes at kunne påbegynde og gennemføre en uddannelse. I begge tilfælde kan årsagen enten være faglige, sociale og/eller helbredsmæssige problemer eller at borgeren bruger sin ret til fravær under graviditet, barsel eller adoption.
 
Alle uddannelseshjælpsmodtagere skal i forbindelse med den første visitationssamtale have et uddannelsespålæg.
 
Er der umiddelbart ingen barrierer i forhold til at påbegynde og gennemføre en uddannelse er man ”åbenlyst uddannelsesparat” og forventes at starte på uddannelse hurtigst muligt, samt at skaffe sig ordinært arbejde indtil uddannelsen starter.
 
For øvrige uddannelsesparate og for aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere kan der iværksættes understøttende aktiviteter, og tidfrister i forhold til opfyldelsen af uddannelsespålægget sættes i forhold til dette.
 
Indsatser
 
Nytteindsats
Med kontanthjælpsreformen indføres et nyt redskab kaldet nytteindsats, som indebærer at borgeren arbejder for kontanthjælpen i en offentlig virksomhed (herunder organisationer, foreninger mv., der betragtes som offentlige i beskæftigelsesindsatsen i øvrigt), med samfundsnyttige opgaver, der ligger ud over det normerede niveau.
 
Nytteindsats følger de kendte regler for virksomhedspraktik. Men hvor virksomhedspraktik som udgangspunkt har et opkvalificerende sigte for en bred vifte af målgrupper, er nytteindsatsen målrettet jobparate og åbenlyst uddannelsesparate.
 
Nytteindsats skal iværksættes senest efter tre måneder for jobparate og én måned for åbenlyst uddannelsesparate, og kan have en varighed op til 13 uger. Nytteindsats kan etableres som enkeltpladser hos offentlige arbejdsgivere, eller som større projekter på tværs af flere arbejdspladser.
 
Virksomhedspraktik og job med løntilskud
Disse to redskaber fortsættes som hidtil, dog afkortes perioden for offentligt løntilskudsjob fra max. 12 til max. 6 måneder. Tilbuddene kan gives til jobparate og aktivitetsparate, samt uddannelsesparate, hvis det er relevant. Job med løntilskud kan ikke tilbydes til åbenlyst uddannelsesparate.
 
Mentorstøtte
Mentorstøtte kan gives til alle grupper, men er som udgangspunkt målrettet mod aktivitetsparate.
 
Læse-, skrive-, regne- og ordblindekurser
Disse kan tilbydes til alle kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere. Særligt for uddannelseshjælpsmodtagere gælder, at alle med grundskolen som højeste gennemførte uddannelsesniveau skal testes for læse-, skrive- og regnefærdigheder, og skal tilbydes indsatsen, hvis de ikke kan læse, skrive eller regne.
 
Øvrig vejledning og opkvalificering
Vejledning og opkvalificering er som udgangspunkt målrettet aktivitetsparate samt uddannelsesparate. Alle målgrupper kan dog tilbydes indsatsen, hvis det skønnes relevant, men der er som udgangspunkt ikke statsrefusion på kommunens udgifter, hvis indsatsen tilbydes jobparate og åbenlyst uddannelsesparate.
 
Koordinerede sagsbehandler
Alle aktivitetsparate skal have tilbudt en koordinerende sagsbehandler umiddelbart efter de er visiteret aktivitetsparate. Den koordinerende sagsbehandler følger borgeren gennem hele forløbet indtil borgeren vurderes jobparat eller uddannelsesparat.
 
 
 Jobparate
 Åbenlyst udd.parate
 Udd.parate
 Aktivitetsparate
Nytteindsats
X
X
x
x
Virksomhedspraktik
x
X
X
X
Løntilskud
X
x
X
Vejledning og opkvalificering
(x)
(x)
X
X
– herunder læse, skrive-, regne- og ordblindekurser
X
X
X
X
Mentor
(x)
X
x
X
Tabellen viser, hvilke indsatser, der kan gives til hvilke målgrupper. X angiver at tilbud kan gives og at det er lovgivers intention. x angiver, at tilbud kan gives, men kun sjældent vil være relevant. (x) angiver, at tilbud kan gives, men der ikke er statsrefusion (for jobparate gives dog statsrefusion efter 24 måneder til vejledning og opkvalificering – og efter 9 måneder, hvis der er tale om ordinær uddannelse)
 
Kontanthjælpsreformen og Viborg Kommunes frikommuneforsøg
Bestemmelserne i lovgivningen som følger af kontanthjælpsreformen kolliderer i et vist omfang med en del af Viborg Kommunes frikommuneforsøg. De fleste udfordringer i forhold til dette kan dog klares med mindre administrative justeringer, der ikke påvirker forsøgenes udformning og formål i øvrigt.
 
Tilbage står dog ét af frikommuneforsøgene, som påvirkes så alvorligt, at forsøget ikke vurderes at kunne gennemføres, heller ikke med mindre justeringer. Det drejer sig om forsøget ”Fritagelse for fremmøde kontanthjælpsmodtagere uanset målgruppe” godkendt af Byrådet på mødet 31. oktober 2012 (sag nr. 2). Forsøget indebærer, at kontanthjælpsmodtagere sidestilles med dagpengemodtagere ved tilmelding som ledig til jobcenteret, således at tilmeldingen kan foretages digitalt uden personligt fremmøde.
 
Denne fritagelse kan ikke med vedtagelsen af kontanthjælpsreformen opretholdes for modtagere af uddannelseshjælp samt aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, hvorfor forvaltningen anbefaler, at Byrådet annullerer dette forsøg.
 
Implementering af kontanthjælpsreformen i Viborg Kommune
Sammen med de ovennævnte administrative justeringer i frikommuneforsøget, er implementeringen af kontanthjælpsreformen i Viborg Kommune gennemført, og især den fornyede visitering af de mange unge til de nye kategorier blev tidligt prioriteret højt i arbejdet. Således er alle visteret ved en personlig samtale i løbet af 4. kvartal 2013.
 
Kontanthjælpsreformen har ikke umiddelbart givet anledning til markante ændringer i Viborg Kommunes tilbudsvifte, idet store dele af tiltagene i reformen ligger fint i tråd med det arbejde, som de tidligere Beskæftigelsesudvalg og Jobcenter Viborg igangsatte i 2009 med ”Retænkning af den beskæftigelsesrettede indsats” og senere frikommuneforsøget ”Medborgerskab kombineret med en enkel/overskuelig model for kontakt og aktivering” i kombination med en række understøttende frikommuneforsøg.
 
Indførelsen af kontanthjælpsreformens ”Nytteindsats” er dog en nyskabelse i indsatsen. Jobcenter Viborg har taget udgangspunkt i den samme tilgang, som tidligere er anvendt til kommunale løntilskudsjob og virksomhedspraktikker for at fremskaffe de nødvendige pladser.
 
De seneste år har der ikke været behov for alle de pladser, som var forudsat i tildelingen af kommunale løntilskudskvoter, og en del af disse kan derfor i stedet anvendes i nytteindsatsen. Dette tilgodeser også borgeren, der tilbydes indsatsen, idet der så ikke skal ”opfindes” mere eller mindre fantasifulde jobfunktioner, som ellers beskrevet i mediernes omtale af nyttejob.
 
Det er Jobcenter Viborgs vurdering, at de ubenyttede løntilskudspladser vil kunne dække behovet for nyttejob.”
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd foreslår, at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at frikommuneforsøget ”Fritagelse for fremmøde kontanthjælpsmodtagere uanset målgruppe” annulleres.
Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 05-03-2014
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at frikommuneforsøget ”Fritagelse for fremmøde kontanthjælpsmodtagere uanset målgruppe” annulleres.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19-03-2014
Fraværende: Lone Langballe, Ib Bjerregaard
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.
Bilag

Sagsid.: 13/38346
Sagsfremstilling
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget behandlede sagen på sit møde den 5. marts 2014 med følgende sagsfremstilling:
 
”Baggrund
Det er på investeringsoversigten i budget 2014-2017 afsat 6 mio. kr. til udvidelse af Væksthuset i Hald Ege.
  
Forslaget om at udvide det beskyttede beskæftigelsestilbud i Væksthuset er stillet i samarbejde mellem det tidligere Beskæftigelsesudvalg og Socialudvalg. Forslaget blev fremsat som en del af en kapacitetsanalyse af pladsbehovet inden for handicapområdet 2013-2018.
 
Formål
Udvidelsen af Væksthuset foreslås som en del af en ny tilbudsstruktur inden for aktivitetsområdet i voksenhandicap, hvor det ønskes at gøre øget brug af beskæftigelsesrettede aktiviteter og styrke samarbejdet med kommunens tilbud om beskyttet beskæftigelse.
 
Der har gennem en årrække været særlig stor søgning til Væksthuset, som er et tilbud om beskyttet beskæftigelse under Trepas. Tilbuddet i væksthuset benyttes af 18 borgere, der er fast tilknyttet tilbuddet og der er meget begrænset udskiftning blandt de tilknyttede borgere. Samtidig er væksthuset en attraktion for både lokale borgere og turister, der besøger stedet.
 
Målgruppe
Væksthuset er både en produktionsvirksomhed og en pædagogisk virksomhed, hvor de krav der stilles til borgerne er væsentligt højere, end de krav der i almindelighed stilles til borgere, der gør brug af aktivitetshusene inden for handicapområdet.
 
En udvidelse af Væksthuset vurderes at imødekomme ønsket om at skabe flere beskæftigelsesrettede tilbud for de bedst fungerende målgrupper inden for handicapområdet, der i dag har deres dagligdag i et traditionelt aktivitets- og samværstilbud. Målgruppen er mindre selvhjulpen og kræver en større pædagogisk støtte end de borgere, der i dag gør brug af det nuværende Væksthus. Derfor vil tilbuddet blive tilrettelagt, så der i mindre grad stilles krav til borgerens produktivitet.
 
Det er vurderingen, at der er et stort potentiale i at udvide beskæftigelsestilbuddet i væksthuset ved at skabe et tilbud til yderligere 12 borgere.
 
Beskrivelse af væksthus-udvidelsen
Der opføres et væksthus på ca. 400-450 m², der er tilpasset den øvrige bebyggelse i området. Udvidelsen af væksthuset vil således ske med blik for områdets kulturhistorie, byggestil og bevaringsværdi.
 
Væksthuset placeres i forlængelse af de eksisterende væksthuse med en tværsnitsprofil svarende til disse og en afstand på ca. 8-10 m. I midten af væksthuset etableres en overbygning, der sikrer, at der kan dyrkes højere og større palmer på ca. 12 meters højde. Da lokalplanen højst giver mulighed for at bygge 10 m i højden, skal en del af området udgraves.
 
Der vil i Væksthuset være mulighed for at etablere et tropisk vækstklima som supplement til de to væksthuse, der er i dag, hvor der er henholdsvis ørkenklima og subtropisk klima. Ligeledes giver nedgravningen mulighed for at lave en terrasseret oplevelse af terrænnet og etablering af et lille vandfald til naturlig sikring af tilstrækkelig fugtighed. Tilgængeligheden sikres via naturlig indarbejdelse af passende ramper i bygningen.
 
 
Anlægsbudget
I væksthuset kan der skabes plads til beskyttet beskæftigelse for ca. 12 personer, samtidig med, at idéen om et øget oplevelsespotentiale kan realiseres. Dette kan etableres for ca. 4.3 mio. kr. inkl. div. installationer.
 
Det skal bemærkes, at overslaget er belagt med stor usikkerhed, da der ikke er lavet jordbundsundersøgelser eller lignende.
 
Ved en udvidelse af antallet af brugere i Væksthuset, vil der skulle foretages en renovering af en eksisterende bygning, så denne bygning har grupperum, frokoststue samt toilet- og omklædningsfaciliteter til de borgere, der har deres daglige arbejde i Væksthuset.
 
Renovering af bygningen indeholder en generel istandsættelse, etablering af handicaptoilet og omklædningsfaciliteter samt renovering af kantinen. Samlet vurderes dette at koste ca. 1.7 mio. kr.
 
Rådgivningsydelser i relation til byggeriet
Anlægsudgiften til opførelse af væksthuset samt renovering af eksisterende bygning vurderes samlet at ligge i størrelsesordenen 6 mio. kr. excl. moms og foreslås finansieret via det rådighedsbeløb, der er optaget på investeringsoversigten i budget 2014 til udvidelse af Væksthuset på Trepas i Hald Ege.
 
I forbindelse med rådgiverydelser frem til licitationen af væksthuset søges om frigivelse af en projekteringsbevilling på 625.000 kr. excl. moms, specificeret som følger:
 
Ydelse
Anslået beløb *
Totalrådgiver (arkitekt og ingeniør)
400.000
Bygherrerådgivning mv.
150.000
Landinspektør og geoteknik samt evt. arkæologiske undersøgelser af grunden
25.000
Udlæg, kopiering af skitseforslag og licitationsmateriale, afholdelse af licitation
50.000
Total
625.000
 *) Alle beløb er anslåede udgifter baseret på erfaringer fra lign. projekter.
 
Rådgiverydelserne vil bl.a. bestå af: Udarbejdelse af programoplæg, hovedtidsplan, økonomisk ramme samt forberedelse og afholdelse af licitation.
 
Der afholdes rådgiverudbud i relation til totalrådgiverydelsen.”
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd foreslår at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at der søges en projekteringsbevilling til udvidelse af Væksthuset på Trepas i Hald Ege samt renovering af eksisterende værksteds/facilitetsbygninger,
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 625.000 kr. til kontoen ”Væksthus udvidelse” med rådighedsbeløb i 2014, og
 
at udgiften på 625.000 kr. i 2014 finansieres af det rådighedsbeløb som er optaget på investeringsoversigten for 2014 til udvidelse af Væksthuset på Trepas i Hald Ege.
Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 05-03-2014
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at der søges en projekteringsbevilling til udvidelse af Væksthuset på Trepas i Hald Ege samt renovering af eksisterende værksteds/facilitetsbygninger,
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 625.000 kr. til kontoen ”Væksthus udvidelse” med rådighedsbeløb i 2014, og
 
at udgiften på 625.000 kr. i 2014 finansieres af det rådighedsbeløb som er optaget på investeringsoversigten for 2014 til udvidelse af Væksthuset på Trepas i Hald Ege.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19-03-2014
Fraværende: Lone Langballe, Ib Bjerregaard
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.

Sagsid.: 14/11179
Sagsfremstilling
En lokal initiativgruppe i Skelhøje søger Viborg Kommune om tilskud til opstart af den socialøkonomiske virksomhed ”Vores Købmand”. Der søges om tilskud op til 500.000 kr.
 
Projektet ”Vores Købmand” er et lokalt forankret initiativ, som en gruppe borgere i Skelhøje har taget med henblik på at sikre aktivitet i lokalområdet. Udgangspunktet er etableringen af en lokal dagligvareforretning suppleret med café-aktiviteter med henblik på at skabe både lokal omsætning samt omsætning baseret på gæstende turister.
 
”Vores Købmand” tænkes oprettet som socialøkonomisk virksomhed, der dels involverer en række frivillige aktører samlet i en forening, der står for driften, dels en række lokale investorer, der sikrer den nødvendige bygningsmasse til formålet. Det sociale aspekt indgår i form af, at der stilles en række stillinger til rådighed i form af fleksjob og løntilskudsjob til førtidspensionister.
 
I den vedlagte projektbeskrivelse (bilag 2) fremgår, at projektet vil være rentabelt ved en omsætning på ca. 5 mio. kr./år, hvilket er det halve af den senest drevne købmandforretning i byen. Et eventuelt tilskud skal derfor ses som en form for ”starthjælp”, så der er sikret økonomisk dækning til de udgifter, der vil være i forbindelse med opstarten, og som ikke er dækket af aktuelle indtægter endnu.
 
I den vedlagte projektbeskrivelse (bilag 2) er der et budget for de første 3 måneder, inkl. erhvervelse og renovering af bygning. Her er kapitalbehovet 1.155.000 kr. Af disse har investorgruppen dækket 300.000 kr. til bygningen, foreningens egenkapital har dækket 80.000 kr., og medlemskontingenterne og fundraising parties forventes at bidrage med 50.000 kr.
 
Bortset fra køb og renovering af bygningen udgøres størstedelen af kapitalbehovet af udgifter til varelager, investeringer i alarmudstyr og inventar m.m., samt den løbende drift i startfasen (energiforbrug m.m.).
 
Over for forvaltningen er det mundtligt oplyst, at der indrettes særlige medarbejderfaciliteter i forhold til forventningerne til behovet hos de medarbejdere, der ansættes på særlige vilkår, f.eks. hvilerum.
 
Til delvis dækning af det resterende kapitalbehov (645.000 kr.) søger initiativgruppen Viborg Kommune om 500.000 kr., hvis anvendelse er specificeret i bilag 3.
 
Af ansøgningen og projektbeskrivelsen fremgår ikke, hvornår projektet forventes igangsat. Det er til forvaltningen mundtligt oplyst, at udgangspunktet er 1. maj 2014, men at dette er afhængigt af, at den nødvendige startkapital er til stede.
 
Ansøgningen er vedlagt anbefalinger fra VisitViborg og Projekt Hærvejen (bilag 4 og 5)
 
I forhold til etableringen af fleksjob og job med løntilskud til førtidspensionister har Jobcenter Viborg allerede i december 2013 taget kontakt til initiativgruppen med henblik på at afklare gruppens forventninger til omfanget af ansættelser, samt forventninger til nødvendige kompetencer og støttemulighederne i forhold til den enkelte ansatte.
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller,
 
at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget drøfter ansøgningen med henblik på udvalgets anbefaling til Byrådet.
Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 05-03-2014
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget videresender sagen til Byrådet med følgende bemærkninger:
 
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget udtrykker stor sympati for det arbejde, som der ligger i projektet ”vores købmand” og anbefaler projektet overfor økonomiudvalget.
 
Der udarbejdes et juridisk notat med henblik på at belyse støttemulighederne i forhold foreningen bag denne konkrete ansøgning samt forskelle og ligheder i forhold til behandlingen af Cafè Brændpunktet. Notatet indgår i det videre sagsforløb som bilag 6.
Forvaltningens bemærkninger
Der er efter Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets behandling af sagen modtaget en ny projektbeskrivelse dateret den 4. marts 2014. I forhold til projektbeskrivelsen i bilag nr. 2. er der følgende ændringer:
- Foreningen har ændret navn fra ”Vores Købmand” til ”Skelhøje Købmandsgaard”
- Der er tilføjet et yderligere afsnit under punktet ”Turisme” hvori antallet af turister på Hærvejen anslås til at være 5.000-6.000 pr. år.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19-03-2014
Fraværende: Lone Langballe, Ib Bjerregaard
 
Inden mødet var der til Byrådet videresendt en mail fra initiativtagerne med bemærkninger til det juridiske notat. Denne mail kan ses som nyt bilag nr. 7.
 
Det fremgår af det juridiske notat, at der ikke kan ydes økonomisk støtte til købmandsbutikken.
 
Sagen tilbagesendes Social- og Arbejdsmarkedsudvalget. Inden fornyet behandling i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget afklarer Forvaltningen i dialog med initiativtagerne, om Viborg Kommune på anden måde kan være behjælpelig omkring projektet.
Bilag

Sagsid.: 13/86374
Sagsfremstilling
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget behandlede sagen på sit møde den 5. marts 2014 med følgende sagsfremstilling:
 
”Baggrund
I forbindelse med budget 2013-2016 godkendte byrådet prioriteringsforslag 4: Investering i nyt IT-system med henblik på optimering af en koordineret indsats og forebyggelse på sygedagpengeområdet.
Byrådet godkendte efterfølgende på sit møde den 1.5.2013 efter indstilling fra Beskæftigelsesudvalget og Økonomiudvalget et tilbud på et sådan IT-system fra SAS A/S (Sag nr. 8).
 
Formål med projektet
Formålet med projektet var, at der skulle opsamles viden om risikoindikatorer for langvarige sygedagpengeforløb og om hvilke indsatser, der statistisk set giver den hurtigste tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Denne viden skulle bruges som afsæt for at tilrettelægge indsatsen for ny-sygemeldte.
Jobcentret ønskede med projektet at øge træfsikkerheden, når jobcenteret tidligt i sygedagpengeforløbet skal identificere, hvilke sygemeldte, der har risiko for en langvarig sygeperiode. Målet var gennem forebyggelse og/eller tidlig indsats at kunne tage udgangspunkt i de tilbudstyper, der statistisk har givet den hurtigste tilbagevenden til arbejdsmarkedet, og dermed også kunne sikre den kortest mulige periode på sygedagpenge. Indsatsen skulle bestå af koordinerede sundhedsmæssige og beskæftigelsesmæssige elementer.
 
Efter byrådsmødet
Efter byrådsmødet blev Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kontaktet af en virksomhed, der spurgte ind til projektets økonomiske omfang og dermed også om udbudsreglerne var overholdt. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen rettede på den baggrund henvendelse til Viborg Kommune.
For at generelt at prøve konkurrencen af og for at sikre gennemsigtighed i projektets økonomiske omfang, valgte forvaltningen, at lave en tilbudsindhentning fra 2 tilbudsgivere.
Modellen med at lave en tilbudsindhentning blev valgt, da Viborg Kommune har status som frikommune og dermed er fritaget for annonceringsreglerne efter tilbudsloven, jf. §§ 10-12 i lov om frikommuner. Dette betyder, at Viborg Kommune ikke er underlagt tilbudslovens regler om annoncering, men kun interne retningslinjer. Kontrakten blev ligeledes vurderet til ikke at have grænseoverskridende interesse, hvilket medfører, at EF Traktatens principper ikke er gældende på projektet.
Forvaltningen har i efteråret 2013 gennemført tilbudsindhentningen. Resultatet af tilbudsindhentningen blev, at ingen af tilbuddene kunne antages. Baggrunden herfor var, at der ville være mange usikre faktorer ved et eventuelt køb. Af disse kan nævnes:
 
 • IT-systemet eksisterer ikke på nuværende tidpunkt og vil derfor skulle udvikles.
  • Der er fortsat tvivl om, hvorvidt sundhedsdata kan integreres i systemet. Dermed er der ikke sikkerhed for, at projektet vil kunne medvirke til at sikre en koordineret sundheds- og beskæftigelsesindsats.
  • Der er stor usikkerhed om omfanget af Viborg Kommunes ressourceforbrug i forbindelse med udvikling af systemet, og omfanget af de endelige udgifter forbundet med en udvikling af systemet kendes derfor ikke. Derfor kan det ikke vurderes, om udgifterne vil kunne stå mål med udbyttet af projektet.
 • Prisniveauet på det ene tilbud var for højt og udhulede dermed den udarbejdede businesscase for projektet.
 • Regeringen fik den 18.12.2013 forhandlet en ny sygedagpengemodel på plads. Den nye model medfører en væsentlig fremrykket og tidlig indsats i sygedagpengeforløbene.  Da businesscasen for it-projektet netop byggede på en fremrykning af indsatsen, medvirker den nye sygedagpengemodel til at udhule businesscasen.
 
På denne baggrund vurderer forvaltningen, at projektet for nuværende ikke bør gennemføres.
 
Økonomi
I budget 2013 blev der i alt afsat 728.000 kr. til projektet. Da et nyt IT-system ikke anskaffes, foreslås det, at beløbet ikke overføres til 2014 men tillægges kassebeholdningen.
 
I budget 2014 er der afsat 226.000 kr. og i oversalgsårene 2015 - 2017 228.000 kr. pr. år. I forbindelse med budget 2013 blev der i overslagsårene 2014 -2016 afsat 200.000 kr. (prioriteringsforslag 4) mens 25.000 kr. blev finansieret af sygedagpenge.
Det foreslås, at 201.000 kr. (prisniveau 2014) tillægges kassebeholdningen i 2014 og 203.000 kr. i hvert af årene 2015 – 2017, og at der tilbageføres 25.000 kr. til sygedagpenge i hvert af årene 2014 - 2017.
 
Herudover blev der indarbejdet en besparelse på sygedagpenge på 2 mio. kr. pr. år som følge af indførelse af det nye IT-system. Det foreslås, at forvaltningen i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. marts 2014 vurderer de samlede udgifter på politikområdet Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet.
Indstilling
Direktøren fra Job og Velfærd foreslår, at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at projekt ”Nyt IT-system med henblik på optimering af en koordineret indsats og forebyggelse på sygedagpengeområdet” indstilles indtil videre,
 
at tilbuddet fra SAS Institut A/S annulleres,
 
at det afsatte beløb på 728.000 kr. i 2013 ikke overføres til 2014,
 
at Økonomiudvalgets politikområde: Administrativ organisation nedsættes med 201.000 kr. i 2014 og 203.000 kr. i hvert af årene 2015 - 2017 som tillægges kassebeholdningen,
 
at Økonomiudvalgets politikområde: Administrativ organisation nedsættes med 25.000 kr. i budget 2014 og budgetoverslagsårene 2015 - 2017,
 
at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget politikområde: Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet forhøjes med 25.000 kr. i budget 2014 og budgetoverslagsårene 2015-2017.
Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 05-03-2014
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at projekt ”Nyt IT-system med henblik på optimering af en koordineret indsats og forebyggelse på sygedagpengeområdet” indstilles indtil videre,
 
at tilbuddet fra SAS Institut A/S annulleres,
 
at det afsatte beløb på 728.000 kr. i 2013 ikke overføres ti2014,
 
at Økonomiudvalgets politikområde: Administrativ organisation nedsættes med 201.000 kr. i 2014 og 203.000 kr. i hvert af årene 2015 - 2017 som tillægges kassebeholdningen,
 
at Økonomiudvalgets politikområde: Administrativ organisation nedsættes med 25.000 kr. i budget 2014 og budgetoverslagsårene 2015 - 2017,
 
at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget politikområde: Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet forhøjes med 25.000 kr. i budget 2014 og budgetoverslagsårene 2015-2017.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19-03-2014
Fraværende: Lone Langballe, Ib Bjerregaard
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.

Sagsid.: 14/11350
Sagsfremstilling
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget behandlede sagen på sit møde den 5. marts 2014 med følgende sagsfremstilling:
”Byrådet godkendte d. 19. juni 2013 Sag nr. 11 frikommuneforsøget ”ny forlængelsesmulighed sygedagpenge”, hvor borgere med alvorlig sygdom jf. diagnoselisten i tilknytning til ”Standby ordningen” kan få forlænget perioden på ydelse svarende til sygedagpengesatsen ud over 52 uger. Viborg kommune skal selv finansiere de øgede udgifter, som forsøget giver og der kan ikke opnås statsrefusion.
Viborg kommune har skønnet, at merudgiften beløber sig til 2,6 mio. kr. i 2013. Merudgiften for den resterende del af frikommuneperioden er indregnet i budgettet med en udgift på 15 mio. kr. i 2014 og 20 mio. kr. i 2015.
Regeringen indgik 18. december 2013 forlig om en reform af sygedagpengesystemet med blandt andet økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats. De første elementer i reformen er planlagt til ikrafttrædelse 1. juli 2014 og de resterende elementer fra 1. januar 2015. Lovforslaget er endnu ikke fremsat i folketinget.
I første fase indføres jobafklaringsforløb samt ny forlængelsesregel ved livstruende, alvorlig sygdom og mulighed for at sige nej til lægebehandling uden ydelsesmæssige konsekvenser.  Viborg kommunes frikommuneforsøg indgår således som en del af lovgivningen, hvorfor forsøget stopper pr. 1. juli 2014.
Se bilag 1 om den aftalte sygedagpengereform.
Annullering/stop af frikommuneforsøgt i Viborg betyder imidlertid ikke, at kommunen kan forvente et tilsvarende stop i forhold til de øgede udgifter, idet reformen lægger op til at bevare den nuværende model, hvor kommunen har den fulde udgift til forsørgelsen efter 52 uger kombineret med at flere sager skal vurderes lægeligt tidligt i forløbet og dermed øger udgifterne til lægeerklæringer.
 
Følgende ændringer spiller ind i forhold til økonomien på området.
 
Indsatsen fremrykkes og vurderinger om evt. forlængelse af sygedagpengene skal foretages tidligere i sygedagpengeforløbet (ved 5 mdr. mod nu 52 uger), hvilket betyder at flere personer bliver omfattet.
 
Alle sygemeldte skal have været ved læge inden første opfølgningssamtale senest 8 uger efter første fraværsdag og der skal således foreligge lægelig dokumentation for hvordan sygdommen påvirker arbejdsevnen.
 
I sygedagpengesager, hvor sygedagpengene ikke kan forlænges jf. de 7 muligheder skal rehabiliteringsteamet vurdere sagen senest 4 uger efter overgang til jobafklaringsydelsen dvs. inden 24. uge og forud for dette skal der foreligge en lægeerklæring/lægelig dokumentation.
 
I sygedagpengesager, hvor sygedagpengene kan forlænges jf. de 7 muligheder skal der foreligge lægelig dokumentation.
 
I sygedagpengesager, hvor borger siger nej tak til lægelig behandling skal sagen inden for 4 uger vurderes af en klinisk funktion i Regionen, som et forsøg i 2 år.
 
De sager, der ikke kan forlænges efter 5 mdr. skal vurderes af rehabiliteringsteamet i forhold til iværksættelse af et jobafklaringsforløb. Borgeren vil kunne fortsætte på offentlig forsørgelse – dog på en lavere sats end sygedagpengene. Jobafklaringsydelsen er på kontanthjælpsniveau, men uafhængig af ægtefælle/samlevers indtægter. Ydelsen er således på max. henholdsvis 14.203 og 10.689 kr./mdr. for forsøger/ikke forsørger, hvor sygedagpenge er max. 17.522,50 kr./mdr.
Frem til uge 52 ydes statsrefusion til såvel sygedagpenge som jobafklaringsydelse, herefter er udgiften en 100 % kommunal udgift. Idet jobafklaringsforløbet og dermed forsørgelsesydelsen ikke er omfattet af den nuværende varighedsgrænse på 52 uger betyder at der kan forventes udgifter til såvel forsørgelse som drift af tilbud i en længere periode.
 
Jobafklaringsforløb forudsættes i reformen, at have en gennemsnitlig varighed på 26 uger og kan max. løbe i op til 2 år ad gangen – men kan forlænges.
 
Hertil kommer øgede udgifter til sundhedskoordinator fra regionen jf. lovgivningen fra 1. januar 2013 i kraft af behov for afholdelse af et væsentlig højere antal rehabiliteringsmøder.
 
Skøn over de økonomiske konsekvenser.
 
Ved budgetopfølgningen 30. september 2014 indarbejdes de økonomiske konsekvenser af reformen i budgettet ud fra lov og cirkulæreprogrammet, som formodentligt foreligger på det tidspunkt.
Nedenstående er et skøn ud fra den foreliggende forligstekst.
 
Forudsætninger for nedenstående budget er vedlagt i bilag 2 og 3
 
Oversigt over de skønnede økonomiske konsekvenser af ny sygedagpengereform:
 
2014
2015
2016
2017
Allerede godkendt Byrådet 19. juni 2013:
 
 
 
 
Frikommuneforsøg vedr. sygedagpenge
15.000
20.000
0
0
Budget før ny sygedagpengereform
15.000
20.000
0
0
 
 
 
 
 
Udgifter til lægeerklæringer og
sundhedsfaglig koordinator
400
700
700
700
Forlængelse af sygedagpenge
4.500
8.100
8.500
8.500
Jobafklaringsydelse
-5.600
-11.300
-11.300
-11.300
Øgede udgifter til jobafklaringsydelse
over 52 ugers varighed
1.700
11.800
21.300
22.400
Udgifter ved ny sygedagpengereform
1.000
9.300
19.200
20.300
 
 
 
 
 
Konsekvens af den nye
sygedagpengereform
-14.000
-10.700
19.200
20.300
Indstilling
Direktøren for Job og Velfærd foreslår, at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at Viborg kommunes frikommuneforsøg ”Ny forlængelsesmulighed sygedagpenge” ophører pr. 1. juli 2014.
 
at de økonomiske konsekvenser indarbejdes i budget 2014 i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. september 2014 og i budgetforslaget 2015 og overslagsårene 2016 - 2018.
Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 05-03-2014
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at Viborg kommunes frikommuneforsøg ”Ny forlængelsesmulighed sygedagpenge” ophører pr. 1. juli 2014.
 
at de økonomiske konsekvenser indarbejdes i budget 2014 i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. september 2014 og i budgetforslaget 2015 og overslagsårene 2016 - 2018.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19-03-2014
Fraværende: Lone Langballe, Ib Bjerregaard
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.
Bilag

Sagsid.: 13/36661
Sagsfremstilling
Teknisk Udvalg behandlede sagen på sit møde den 5. marts 2014 med følgende sagsfremstilling:
 
”Formålet med nærværende sag er at træffe principiel beslutning om finansieringen af Banebroen i Viborg Baneby.
 
Kickstart Forstaden 2.0
Viborg Kommune er sammen med 6 andre kommuner udvalgt til at deltage i et Realdania initiativ, kaldet "Kickstart forstaden – version 2.0". Byrådet har behandlet en sag herom på mødet den 25. september 2013 (sag nr. 3).
 
De udvalgte kommuner får hver især støtte til at gennemføre en forundersøgelse af et bymæssigt tiltag, som kan medvirke til at sætte en bæredygtig udvikling af et forstadsområde i gang. Viborg Kommune deltager med forslaget om at etablere Banebroen, en ny bro fra Viborg Baneby til midtbyen over jernbanen. Forslaget er nærmere beskrevet i helhedsplan for Viborg Baneby.
 
I forundersøgelsen, der gennemføres i samarbejde mellem Realdania og Viborg Kommune, belyses det hvordan Banebroen kan realiseres og om etablering af Banebroen har en positiv effekt i forhold til at kickstarte udviklingen af Viborg Baneby. Når forundersøgelsen afsluttes i maj 2014, kan Viborg Kommune med afsæt i denne søge Realdania om støtte til realisering af Banebroen. Realdania forventer at udvælge 3-4 af projekterne til realiseringsstøtte, der kan omfatte op til 50 % af omkostningerne, dog maks. 25 mio. kr. pr. projekt.
 
Finansiering
I forundersøgelsen skal der redegøres for, hvordan Banebroen tænkes finansieret.
 
Banebroen som vist i helhedsplan for Viborg Baneby er tidligere vurderet at have en anlægsudgift på ca. 78,9 mio. kr. mio. I dette beløb indgår såvel selve brostrækningen over banegraven, som tilslutningsanlæg (ramper, trappeanlæg nord og syd for banen). I forundersøgelsen arbejdes med at afgrænse et muligt fælles anlægsprojekt, som vil kunne gennemføres for en samlet ramme på ca. 50 mio. kr. ekskl. moms. Ønsker Realdania at støtte etablering af Banebroen forventes der udskrevet en arkitektkonkurrence, der skal give bud på broens nærmere udformning. Det kan evt. gøres til et vilkår i konkurrencen, at broen skal kunne gennemføres indenfor et afsat rammebeløb, f.eks. på 50 mio. kr.
 
I tilfælde af et fælles projekt med Realdania skal Viborg Kommune dække mindst 50 % af omkostningerne. Herudover skal kommunen afholde fondsafgift på 17,5 % af evt. fondsstøtte. Fondsafgiften af 25 mio. kr. udgør 4,375 mio. kr. Det vil derfor være nødvendigt at reservere i alt 29,375 mio. kr. for at dække Viborg Kommunes del af omkostningerne. Byrådet vil forud for godkendelse af den endelige bevilling få forelagt forundersøgelsesrapporten samt rammen for et evt. samlet projekt.   
 
Budget
Viborg Byråd har i budget 2014 - 2017 under Teknisk Udvalg (Viborg Baneby – projekter) afsat et rådighedsbeløb på samlet 46 millioner, fordelt med 2 mio. kr. i 2014, 4 mio. kr. i 2015 og 20 mio. kr. i hhv. 2016 og 2017. Af bemærkningerne til budgettet fremgår at rådighedsbeløbet skal anvendes til den videre projektering af infrastrukturanlæggene i banegraven, til jordkøb samt de efterfølgende anlægsarbejder, så infrastrukturen kan åbne for realisering af visionen om Banebyen.
 
Teknisk Udvalg behandlede i forbindelse med budgetlægningen (19. juni 2013, sag nr. 2) en sag vedrørende kommende anlægsprojekter i Baneby.”
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, 
 
at der af rådighedsbeløbet på Viborg Baneby – projekter reserveres 29,375 mio.kr. til medfinansiering af kickstartprojektet
Beslutning i Teknisk Udvalg den 05-03-2014
Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,
 
at der af rådighedsbeløbet på Viborg Baneby – projekter reserveres 29,375 mio.kr. til medfinansiering af kickstartprojektet
 
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19-03-2014
Fraværende: Lone Langballe, Ib Bjerregaard
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.

Sagsid.: 13/96530
Sagsfremstilling
Teknisk Udvalg behandlede sagen på sit møde den 5. marts 2014 med følgende sagsfremstilling:
 
”Forvaltningen har udarbejdet et forslag til kommunale byggemodninger i 2014.
 
Forslaget til byggemodning af boligområder i 2014 er udarbejdet med udgangspunkt i den godkendte handlingsplan for byggemodning for 2014 til 2017. Handlingsplanen blev godkendt af Teknisk Udvalg på mødet den 11. december 2013 sag nr. 4. Den godkendte handlingsplan vedlægges som bilag nr. 1. Skitser over de nye byggemodningsområder vedlægges som bilag 2-5.
 
Til realisering af den godkendte handleplan forslås følgende beløb bevilliget inden for den økonomiske ramme, der er til rådighed på investeringsoversigten for 2014:
 
Forslag til byggemodning af nye boligområder
 
Under bilag nr.
Beliggenhed
Lokalplan nr.
Antal grunde
(åben - lav)
 
(tæt lav)
Overslag
2
Egevej i Karup
1.22
5
 
1.000.000 kr.
3
Fristruphøjvej, Viborg
407
15
 
3.750.000 kr.
4
Asmild Mark, Viborg
436-under udarbejdelse
25
 
6.300.000 kr.
5
Liseborg Bakke-vejanlæg og arkæologiske forundersøgelser i Viborg
345
 
 
300.000 kr.
Færdiggørelse af eksisterende boligområder
 
 
 
4.500.000 kr.
 
 
 
 
 
 
IALT
 
 
45
 
15.850.000 kr.
 
Inden byggemodning af de 5 grunde på Egevej i Karup skal den eksisterende bebyggelse på Egevej 22 nedrives. Bygningen har været brugt til børnehave og kan efter nedrivning udstykkes i 2 parceller. De 3 andre grunde er udstykket, men udstykningen foreslås ændret så der bliver en stiforbindelse til Alhedestien.
 
I henhold til lokalplan 345 for et område ved Liseborg Bakke i Viborg har Kommunen solgt en storparcel til boligselskabet Viborg og skal i den forbindelse anlægge 50 m. af adgangsvejen til området.
 
I den godkendte handlingsplan af december 2013 var der planlagt byggemodnet i alt 95 grunde til boligformål i 2014. Nærværende forslag andrager dog kun 45 grunde.
 
Handlingsplanen indeholdte 40 grunde i Arnbjerg ved Viborg og ca. 10 grunde ved Kokholmvej. Lokalplanen for Arnbjerg er i høring og forventes godkendt medio 2014. Herefter skal jorden erhverves og det skønnes urealistisk at byggemodningen kan påbegyndes i 2014.
 
Byggemodningen ved Kokholmvej afventer et samarbejde med privat grundejere, og da der for øjeblikket er 8 grunde til salg i området foreslås byggemodningen af Kokholmvej udsat, evt. til 2015. Byggemodningen af de 25 grunde ved Asmild Mark afventer lokalplan. Lokalplanen forventes færdig ultimo 2014. Området er ejet af Viborg Kommune, så det forventes at arkæologiske undersøgelser og projektering kan iværksættes i 2014. Derfor søges kun frigivet en del af beløbet med rådighed i 2014.
  
Efterspørgslen efter erhvervsgrunde, er for øjeblikket beskedent, og derfor skønnes det, at der ikke er behov for yderligere byggemodning af erhvervsområder. Derfor foreslås, at det afsatte beløb på investeringsoversigten til byggemodning af erhverv overføres til byggemodning af parcelhusgrunde.
 
Oversigt over ledige parcelhusgrunde og solgte parcelhusgrunde fra 2011 til 2014 vedlægges som bilag nr. 6.
 
Forvaltningen bemærker, at der på investeringsoversigten for 2014 er afsat 5.900.000 kr. til byggemodning af erhvervsgrunde og 10.918.000 kr. til byggemodning af boliggrunde, herunder at byggemodningsaktiviteten løbende afstemmes med det opnåede salg, sådan at udgifter afstemmes med øgede indtægter.”
Indstilling
Direktør for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,
 
at forslag til kommunal byggemodning for 2014 godkendes,
 
at de nye boligveje i områderne udlægges som private fællesveje,
 
at forvaltningen bemyndiges til at træffe aftale med lavestbydende entreprenør,
 
at forvaltningen bemyndiges til at nedrive den eksisterende ejendom beliggende Egevej 22 i Karup og udstykningen ændres så Egevej 22 udstykkes til 2 grunde, og der etableres stiforbindelse til Alhedestien fra den nye vendeplads,
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.000.000 kr. til kontoen ”Byggemodning af 5 grunde på Egevej, Karup– lokalplan nr. 1.22 med rådighedsbeløb i 2014,
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 3.750.000 kr. til kontoen ”Byggemodning af 15 grunde på Fristruphøjvej i Viborg – lokalplan nr. 407 med rådighedsbeløb i 2014,
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 6.300.000 kr. til kontoen ”Byggemodning Asmild Mark, Viborg – lokalplan nr. 436 med rådighedsbeløb på 2.000.000 kr. i 2014,og 4.300.000 kr. i 2015.
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 300.000 kr. til kontoen ”Byggemodning Liseborg Bakke, Viborg – lokalplan 345 med rådighedsbeløb i 2014,
  
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 4.500.000 kr. til konti ”Byggemodning-færdiggørelse af boligområder i 2014” med rådighedsbeløb i 2014, og
 
at anlægsudgiften til byggemodning af boliggrunde på 15.800.000 kr. finansieres ved nedsættelse af det i 2014 afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”byggemodning af boliggrunde”, og byggemodning af erhvervsgrunde.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 05-03-2014
Teknisk Udvalg ønsker notat om regler for ny udstykning efter udsalg af eksisterende grunde.
 
Teknisk Udvalg indstiller desuden til Byrådet,
 
at forslag til kommunal byggemodning for 2014 godkendes,
 
at de nye boligveje i områderne udlægges som private fællesveje,
 
at forvaltningen bemyndiges til at træffe aftale med lavestbydende entreprenør,
 
at forvaltningen bemyndiges til at nedrive den eksisterende ejendom beliggende Egevej 22 i Karup og udstykningen ændres så Egevej 22 udstykkes til 2 grunde, og der etableres stiforbindelse til Alhedestien fra den nye vendeplads,
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.000.000 kr. til kontoen ”Byggemodning af 5 grunde på Egevej, Karup– lokalplan nr. 1.22 med rådighedsbeløb i 2014,
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 3.750.000 kr. til kontoen ”Byggemodning af 15 grunde på Fristruphøjvej i Viborg – lokalplan nr. 407 med rådighedsbeløb i 2014,
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 6.300.000 kr. til kontoen ”Byggemodning Asmild Mark, Viborg – lokalplan nr. 436 med rådighedsbeløb på 2.000.000 kr. i 2014,og 4.300.000 kr. i 2015,
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 300.000 kr. til kontoen ”Byggemodning Liseborg Bakke, Viborg – lokalplan 345 med rådighedsbeløb i 2014,
  
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 4.500.000 kr. til konti ”Byggemodning-færdiggørelse af boligområder i 2014” med rådighedsbeløb i 2014, og
 
at anlægsudgiften til byggemodning af boliggrunde på 15.800.000 kr. finansieres ved nedsættelse af det i 2014 afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”byggemodning af boliggrunde”, og byggemodning af erhvervsgrunde.
 
 
 
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19-03-2014
Fraværende: Lone Langballe, Ib Bjerregaard
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.
Bilag

Sagsid.: 14/10922
Sagsfremstilling
Teknisk Udvalg behandlede sagen på sit møde den 5. marts 2014 med følgende sagsfremstilling:
 
”Baggrund
Byrådet besluttede på møde den 10. oktober 2013 (sag nr. 1) at godkende anlægsbudgettet for 2014-2017, hvori der blev afsat 3,0 mio. kr. til renovering af fortovsbelægning for 2014.
 
Tilstanden af fortovsbelægninger i Viborg Kommune bliver løbende ringere i takt med at der er blevet afsat færre midler til vedligeholdelse af fortovene. Aktuelt rækker midlerne kun til udbedring af akutte skader. Reelle renoveringer af fortovsbelægningen - ofte med udskiftning af kantsten og fliser med nye - sker i meget begrænset omfang.
 
Med de afsatte midler til reelle renoveringer af fortovsstrækninger vil en forbedret tilstand af de kommunale fortove gradsvis øges og dermed være til glæde og større sikkerhed for fodgænger.
 
Forslag til kriterier for prioritering af renovering
Forvaltningen arbejder aktuelt på at afklare, hvilke fortovsstrækninger, som det vil være aktuelt at prioritere, og hvilke kriterier det bør ske efter. Der er flere forhold som spiller ind i forhold til denne prioritering:
·         Hensynet til om en vejstrækning skal have ny asfaltbelægning (ofte renoveres fortovet et år før ny asfalt),
·         Borgerhenvendelser om dårligt fortov og forvaltningens egne registreringer og observationer, herunder fortove, hvor belægningen er så dårlig, at Kommunen kan risikere at blive ansvarspådraget ved faldulykker (niveauspring mellem fliser på 3 cm. eller mere,
·         Helhedstænkning f.eks. som led i aktuelle byfornyelsesprojekter og byforskønnelsesprojekter. I visse situationer kan midlerne være med til at ”skabe” øgede midler fra fonde o. lignende
·         Antallet af fodgængere - hvis der er mange fodgængere på en fortovsstrækning, så vil denne kunne blive prioriteret frem for fortove med lidt trafik af fodgænger.
·         Andre forhold f.eks. afvandingsproblemer, som f.eks. kan være farlige ved frost.
·         Fortovsstrækninger hvor der med fordel kan indgås aftaler med ledningsejer om en fællesrenovering, hvor midlerne dermed strækker længere.
 
Der foretages altid en konkret vurdering af hvert ønske om renovering af fortovet ved visuelt eftersyn, hvor skader og anbefaling noteres. Disse vil danne grundlag for den samlede prioritering.
 
De afsatte anlægsmidler søges frigivet, så der kan afholdes licitation i foråret/forsommeren og arbejdet efterfølgende kan iværksættes.
 
Forvaltningens bemærkninger
Forvaltningen vil på et senere møde præsenterer Teknisk Udvalg for hvilke fortovstrækninger som agtes renoveret og prioriteringsrækkefølgen, hvis udvalget godkender forslaget til kriterier.
 
Finansiering
Forvaltningen anbefaler, at anlægsudgiften samt den videre projektering finansieres ved frigivelse af det rådighedsbeløb, som er optaget på anlægsbudgettet til formålet.”
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,
 
at der gives anlægsudgiftsbevilling på 3.011.000 til kontoen ”Fortovsrenovering 2014” med rådighedsbeløb i 2014,
at anlægsudgiften på 3.011.000 i 2014 finansieres ved nedsættelse af det rådighedsbeløb som er afsat i 2014 på kontoen ”Fortovsrenovering”,
at projektering, udbud og anlæggelse iværksættes, og
at forvaltningen bemyndiges til at antage laveste bydende på anlægsarbejdet
 
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller endvidere til Teknisk Udvalg, 
 
at de i punktet nævnte kriterier anvendes for valg af fortovsstrækninger til renovering, og
at prioriteringen præsenteres for Teknisk Udvalg ved et senere møde som beskrevet.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 05-03-2014
Teknisk Udvalg besluttede,
 
at de i punktet nævnte kriterier anvendes for valg af fortovsstrækninger til renovering, og
at prioriteringen præsenteres for Teknisk Udvalg ved et senere møde som beskrevet.
 
Teknisk Udvalg indstiller desuden til Byrådet,
 
at der gives anlægsudgiftsbevilling på 3.011.000 til kontoen ”Fortovsrenovering 2014” med rådighedsbeløb i 2014,
at anlægsudgiften på 3.011.000 i 2014 finansieres ved nedsættelse af det rådighedsbeløb som er afsat i 2014 på kontoen ”Fortovsrenovering”,
at projektering, udbud og anlæggelse iværksættes, og
at forvaltningen bemyndiges til at antage laveste bydende på anlægsarbejdet
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19-03-2014
Fraværende: Lone Langballe, Ib Bjerregaard
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.

Sagsid.: 13/29692
Sagsfremstilling
Ældre- og Sundhedsudvalget behandlede sagen på sit møde den 4. marts 2014 med følgende sagsfremstilling:
 
”Reetablering af handicaptoilet på plejecenter Åbrinken i Karup
I forbindelse med en tidligere renovering blev det gamle handicaptoilet på plejecenter Åbrinken i Karup indrettet til dels kopi og printerrum dels placering af nødkaldssystem. Plejecentret er nu efterfølgende i gang med at få renoveret køkkener, hvor man har haft besøg af arkitekt fra Energi & Ejendomme, som efterfølgende har konstateret, at tegningerne over plejecentret ikke svarer til fakta i forhold til toiletforhold. I forbindelse med nedlæggelse af det gamle handicaptoilet blev der ikke søgt byggetilladelse til nedlægningen af dette, og Energi & Ejendomme oplyser, at der heller ikke ville have været givet tilladelse til dette i Energi & Ejendomme, da der skal være et handicaptoilet tilgængeligt. Det er således et myndighedskrav, at der skal være adgang til et handicaptoilet og at dette skal genetableres for at lovliggøre forholdene på Åbrinken. Det er derfor nødvendigt, at reetablere det tidligere handicaptoilet, som i dag bruges dels som kopi og printerrum dels til placering af nødkaldssystem, håndteringen af disse funktioner vil derfor blive løst på anden vis på plejecentret (anslået beløb til reetablering af handicaptoilet 32.000 kr.).
 
 
Etablering af ekstra omklædningsfaciliteter på plejecenter Højvangen i Ørum
I 2011 fik plejecenter Højvangen i Ørum en påtale fra Arbejdstilsynet vedrørende manglende plads i omklædningsrummet. I den forbindelse blev der udarbejdet en handlingsplan som gav en midlertidig dispensation fra Arbejdstilsynet, mod at udfordringen skulle løses. I dag er der et fælles omklædningsrum i kælderen som benyttes af alle medarbejdergrupper på Højvangen. Efterfølgende har Madservice Viborg ryddet det gamle produktionskøkken, og i den forbindelse er der nu mulighed for, at etablerer omklædning for de personaler, der arbejder i de 2 pleje afsnit. De øvrige vil fortsat skulle klæde om i kælderen. Ved etablering af omklædningsfaciliteter i det gamle produktionskøkken vil plejecenter Højvangen kunne opfylde Arbejdstilsynets lovkrav i forhold til omklædningsfaciliteter (anslået beløb til etablering af omklædningsfaciliteter 107.000 kr.).
 
Finansiering
På investeringsoversigten for 2014-2017 er der i 2014 afsat en pulje på 639.000 kr. til mindre uforudsete anlægsprojekter under Ældre- og Sundhedsudvalget. Det forventes, at der i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2013 overføres et ikke forbrugt beløb fra 2013 til 2014 på i alt 103.000 kr. til Ældre- og Sundhedsudvalgets pulje til uforudsete anlægsprojekter, i alt 742.000 kr. Der resterer således 242.000 kr. tilbage i denne pulje, da der tidligere er brugt 500.000 kr. til et automatisk brandsikringsanlæg på Kildedalscentret i Skals jf. sag fra den 28. januar 2014.
 
Det forslås, at udgiften på 139.000 kr. til finansiering af dels reetablering af handicaptoilet på plejecenter Åbrinken i Karup dels etablering af omklædningsfaciliteter på plejecenter Højvangen i Ørum finansieres af denne pulje. Der vil efterfølgende være 103.000 kr. tilbage i denne pulje.
 
Der ansøges derfor om en anlægsudgiftsbevilling på 139.000 kr. til ovenstående bygningsmæssige renoveringer.”
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd foreslår at Ældre- og Sundhedsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at investeringerne godkendes,
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 32.000 kr. til ”Reetablering af Handicaptoilet på plejecenter Åbrinken i Karup” med rådighedsbeløb i 2014,
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 107.000 kr. til ”Etablering af omklædningsfaciliteter på plejecenter Højvangen i Ørum” med rådighedsbeløb i 2014,
 
at udgiften på 139.000 kr. i 2014 finansieres af det rådighedsbeløb der er afsat på investeringsoversigten vedrørende ”Puljen til mindre uforudsete anlægsprojekter under Ældre- og Sundhedsudvalget”.
Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 04-03-2014
Ældre- og Sundhedsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at investeringerne godkendes,
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 32.000 kr. til ”Reetablering af Handicaptoilet på plejecenter Åbrinken i Karup” med rådighedsbeløb i 2014,
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 107.000 kr. til ”Etablering af omklædningsfaciliteter på plejecenter Højvangen i Ørum” med rådighedsbeløb i 2014,
 
at udgiften på 139.000 kr. i 2014 finansieres af det rådighedsbeløb der er afsat på investeringsoversigten vedrørende ”Puljen til mindre uforudsete anlægsprojekter under Ældre- og Sundhedsudvalget”.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19-03-2014
Fraværende: Lone Langballe, Ib Bjerregaard
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Ældre- og Sundhedsudvalget.

Sagsid.: 12/2817
Sagsfremstilling
Ældre- og Sundhedsudvalget behandlede sagen på sit møde den 4. marts 2014 med følgende sagsfremstilling:
 
”I budget 2014 – 2017 er der på investeringsoversigten for 2014 afsat 2.597.000 kr. til etablering af levebo-miljø på plejecentre i Viborg Kommune.
 
Det tidligere Socialudvalg godkendte på deres møder den 29. november 2011 og 27. november 2012 udrulningsplaner for etablering af levebo-miljø. I 2014 er det følgende plejecentre der omdannes til levebo:
 • Kildedalscentret i Skals (1. april 2014)
 • Kildehaven i Houlkær (1. oktober 2014)
Endvidere er der plejecentre som i 2012/2013 blev omdannet til levebo-miljø, men stadig mangler nogle ombygninger/renoveringer i forbindelse med deres overgang til levebo. Det drejer sig om:
 • Demensenheden Solsikken samt levebo-enhederne Irisvej og Tulipanvej på plejecenter Toftegården
 • Udsigten på Birkegården i Stoholm
 • Skovvænget i Bjerringbro. 
I forbindelse med omdannelse af disse plejecentre til levebo-miljøer er der behov for følgende ombygninger/renoveringer:
 • På Kildedalscentret: kræver det en større ændring af cafeområdet til fælles køkkenområde, hvor der skabes plads til beboernes inddragelse, etablering af hæve-/sænke funktion på køkkenbordene, nye gulve, nye lofter, døre samt inventar (anslået beløb 615.000 kr.)
 • På Toftegården demensenhed Solsikken: er der behov for ombygning af køkken, etablering af hæve-/sænke funktion på køkkenbordene (anslået beløb 330.000 kr.)
 • På levebo-enhederne Irisvej og Tulipanvej ligeledes Toftegården: er der behov for mindre omdannelser af de eksisterende køkkener (anslået beløb 32.000 kr.)
 • På Udsigten i Birkegården i Stoholm: er der behov for en ombygning/renovering af køkkenet samt baggang (anslået beløb 190.000 kr.)
 • På Skovvænget i Bjerringbro: er der behov for mindre omdannelser af de eksisterende køkkener samt indkøb af induktionskomfurer (anslået beløb 86.000 kr.)
Ovenstående beløb er inklusiv intern/ekstern rådgivning mv.
 
Kildehaven i Houlkær indgår ikke i ovenstående, i det det ejes af Boligselskabet Viborg og der indgår i den forbindelse nærmere drøftelser med Boligselskabet omkring omdannelsen til levebo samt mulighederne for finansieringen heraf, jf. sag fra det tidligere Socialudvalg af den 27. november 2012. Ældre- og Sundhedsudvalget vil på et senere tidspunkt få forelagt en sag i forhold til omdannelsen af plejecenter Kildehaven til levebo-miljø.
 
Der ansøges derfor nu, i forhold til ovenstående, om en anlægsudgiftsbevilling på i alt 1.253.000 kr.”
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd foreslår, at Ældre- og Sundhedsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at investeringerne godkendes,
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 615.000 kr. til ”Etablering af levebo-miljø på plejecenter Kildedalscentret i Skals” med rådighedsbeløb i 2014,
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 362.000 kr. til ”Etablering af levebo-miljø på plejecenter Toftegården i Møldrup” med rådighedsbeløb i 2014,
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 190.000 kr. til ”Etablering af levebo-miljø på Birkegården i Stoholm” med rådighedsbeløb i 2014,
 
at der gives en yderligere anlægsudgiftsbevilling på 86.000 kr. til ”Etablering af levebo-miljø på Skovvænget” med rådighedsbeløb i 2014,
 
 at udgiften på i alt 1.253.000 kr. i 2014 finansieres af det rådighedsbeløb der er afsat på investeringsoversigten til etablering af ”Levebo-miljø på plejecentre”.
Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 04-03-2014
Ældre- og Sundhedsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at investeringerne godkendes,
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 615.000 kr. til ”Etablering af levebo-miljø på plejecenter Kildedalscentret i Skals” med rådighedsbeløb i 2014,
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 362.000 kr. til ”Etablering af levebo-miljø på plejecenter Toftegården i Møldrup” med rådighedsbeløb i 2014,
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 190.000 kr. til ”Etablering af levebo-miljø på Birkegården i Stoholm” med rådighedsbeløb i 2014,
 
at der gives en yderligere anlægsudgiftsbevilling på 86.000 kr. til ”Etablering af levebo-miljø på Skovvænget” med rådighedsbeløb i 2014,
 
at udgiften på i alt 1.253.000 kr. i 2014 finansieres af det rådighedsbeløb der er afsat på investeringsoversigten til etablering af ”Levebo-miljø på plejecentre”.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19-03-2014
Fraværende: Lone Langballe, Ib Bjerregaard
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Ældre- og Sundhedsudvalget.

Sagsid.: 13/101893
Sagsfremstilling
Ældre- og Sundhedsudvalget behandlede sagen på sit møde den 4. marts 2014 med følgende sagsfremstilling:
 
”På plejecentret Birkegården, anlægsgade 2, i Stoholm er der i dag 10 midlertidige boliger. Med etablering af rehabiliteringscenter Klosterhaven/Klostertoften, hvor der i et samlet center sammentænkes en tilbudsvifte, som blandt andet rummer trænings- og genoptræningsfunktion, midlertidige pladser, akutstuer og stillestuefunktion mv., jf. sag i det tidligere Socialudvalg af den 18. juni 2013 og efterfølgende godkendt i forbindelse med budgetforliget for 2014-2017. For plejecentret Birkegården betyder det, at de 10 nuværende midlertidige boliger overstiger behovet med etablering af et samlet rehabiliteringscenter. Derfor ønskes 8 af de 10 boliger omdannet til udlejningsboliger i form af ustøttede private plejeboliger. Fremadrettet vil der således være 2 aflastningsboliger på Birkegården. De 8 øvrige boliger vil blive konverteret til almindelige plejeboliger.
 
Omdannelse fra serviceareal til udlejningsboliger
Udfordringen i forhold til de 8 midlertidige boliger på Birkegården i Stoholm er, at de ikke er opført som ældreboliger efter ældreboligloven eller efter reglerne i almenboligloven. Boligerne er etableret i de kommunale servicearealer samtidig med etableringen af de støttede almene plejeboliger, som administreres af Boligselskabet Sct. Jørgen. Så længe plejeboligerne er en del af det kommunale serviceareal, kan de ikke udlejes. Boligerne anbefales derfor efter anvisning fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter omdannet efter bekendtgørelse nr. 644 af 15. juni 2006 (omdannelsesbekendtgørelsen), som giver mulighed for omdannelse af tidssvarende plejehjem og beskyttede boliger til enten ustøttede almene plejeboliger eller private plejeboliger samt vejledning om omdannelse nr. 103 af 16. september 2003, som begge er udstedt i medfør af § 143 i lov om almene boliger m.v.
 
De 8 midlertidige boliger anbefales omdannet til ustøttede private plejeboliger (som udlejes af Kommunen), da boligerne er etableret for kommunale midler (som en del af servicearealet) og ikke skal sammenlægges med den almene boligafdeling (som administreres af Boligselskabet Sct. Jørgen). De resterende 2 boliger ændrer ikke status, men anvendes fortsat som aflastningsboliger på Birkegården, der stilles gratis til rådighed for beboerne.
 
Udlejning
Boliger, der omdannes til ustøttede private plejeboliger, omfattes fra skæringsdatoen af lov om leje. Statusskiftet til udlejningsbolig sker automatisk på skæringsdatoen for omdannelsen. 
Uanset, at der ikke er tale om almene ældreboliger, gælder reglerne om udlejning og anvisning af almene ældreboliger tilsvarende for udlejning og anvisning af ustøttede private plejeboliger, jf. omdannelsesvejledning nr. 103 af 16. september 2003.
 
Huslejen for boligerne fastsættes således, at den svarer til det lejedes værdi, jf. omdannelsesbekendtgørelsens § 9. Dette indebærer, at lejen tager udgangspunkt i lejen for en sammenlignelig plejebolig og fastsættes i forhold hertil. Der sammenlignes med lejen for de almene boliger på Birkegården. Den årlige husleje i 2014 udgør 690,03 kr. pr. m2. Skæringsdatoen fastsættes til den 1. april 2014.
 
Lejens fastsættelse baserer sig på dels skøn, dels beregninger. I det omfang den fastsatte leje overstiger de faktiske driftsudgifter inkl. kapitaludgifter, defineres forskellen som et positivt udligningsbeløb, som tilfalder Kommunen. I det omfang de faktiske driftsudgifter overstiger den fastsatte leje, defineres forskellen som et negativt udligningsbeløb, der dækkes af Kommunen. Der henvises til omdannelsesbekendtgørelsens § 9, stk. 2 og 3.
 
Vilkår for omdannelse
En betingelse for omdannelse er, at boligerne er tidssvarende. For at kunne betragtes som tidssvarende, skal boligerne opfylde betingelserne i omdannelsesbekendtgørelsens
§ 3 med hensyn til indretningskrav, arbejdsmiljøkrav, vedligeholdelsestilstand, låse og nøgler samt vurdering af egnethed som ældreboliger.
Forvaltningen anser boligerne for at opfylde kravene til tidssvarende plejeboliger.
Indretningskravene fremgår af § 110, stk. 2, i lov om almene boliger m.v., hvoraf bl.a. fremgår, at hver ældrebolig skal være forsynet med selvstændigt toilet, bad og køkken med indlagt vand og forsvarligt afløb for spildevand. Kommunalbestyrelsen kan dog i særlige tilfælde beslutte, at ældreboliger ikke forsynes med selvstændigt køkken. Det anbefales at benytte denne dispensationsmulighed, da boligerne, som ønskes omdannet, ikke er forsynet med køkken, hvilket til dels skyldes boligernes størrelse (29 m2 ekskl. fællesarealer), dels beboernes mulighed for at tilberede mad i et fælleskøkken (leve-bo miljø), som indrettes til formålet.
 
I medfør af omdannelsesbekendtgørelsens § 15 skal der ske indberetning om omdannelsen til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, med oplysning om en skæringsdato og en revisorattesteret kommunal erklæring om, at lejen i de udlejede boliger er fastsat således, at den svarer til det lejedes værdi, jf. § 47a i lov om leje, tillige med en kommunal erklæring om, at betingelserne for omdannelse i § 3 er opfyldt (opfyldelse af indretningskrav og arbejdsmiljølovgivningens krav, vedligeholdelse og aflåsningsmulighed).
 
Ustøttede plejeboliger kan ikke ombygges med støtte. Baggrunden herfor er, at de ved omdannelsen er tidssvarende og derfor forudsættes ikke at have behov for en ombygning.”
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd foreslår, at Ældre- og Sundhedsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at det godkendes, at 8 midlertidige boliger i et serviceareal på plejecenter Birkegården i Stoholm omdannes til 8 ustøttede private plejeboliger, som udlejes af Kommunen efter lov om leje, med skæringsdato den 1. april 2014,
 
at det godkendes, at boligerne ikke forsynes, med selvstændigt køkken jf. almenboliglovens § 110, stk. 2, og
 
at den fastsatte årlige leje på 690,03 kr. pr. m2 (i 2014 priser) godkendes.
Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 04-03-2014
Ældre- og Sundhedsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at det godkendes, at 8 midlertidige boliger i et serviceareal på plejecenter Birkegården i Stoholm omdannes til 8 ustøttede private plejeboliger, som udlejes af Kommunen efter lov om leje, med skæringsdato den 1. april 2014,
 
at det godkendes, at boligerne ikke forsynes, med selvstændigt køkken jf. almenboliglovens § 110, stk. 2, og
 
at den fastsatte årlige leje på 690,03 kr. pr. m2 (i 2014 priser) godkendes.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19-03-2014
Fraværende: Lone Langballe, Ib Bjerregaard
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Ældre- og Sundhedsudvalget.
Bilag

Sagsid.: 12/29826
Sagsfremstilling
Ældre- og Sundhedsudvalget behandlede sagen på sit møde den 4. marts 2014 med følgende sagsfremstilling:
 
”Baggrund
Cenz Service Partner har i løbet af 2011 på vegne af en sammenslutning af private leverandører af personlig og praktisk hjælp i Viborg Kommune klaget til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen over Viborg Kommunes prissætning af personlig og praktisk hjælp.
 
Forud herfor har Cenz Service Partner klaget til Statsforvaltningen over samme forhold. Viborg Byråd behandlede i løbet af 2011 udkast til Viborg Kommunes høringssvar og 5. september 2012 behandlede Byrådet Statsforvaltningens afgørelse. I afgørelsen konkluderer Statsforvaltningen, at der ikke er grund til at antage, at Viborg Kommune har overtrådt regler, hvis overholdelse Statsforvaltningen påser. Derfor foretager Statsforvaltningen sig ikke yderligere.
 
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens afgørelse
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har besluttet ikke at behandle klagen på baggrund af en konkret vurdering af sagen i forhold til hensynet til en effektiv anvendelse af Styrelsens ressourcer. Derudover er det pr. 1. april 2013 ikke længere muligt at klage til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen over kommuners prissætning af personlig og praktisk hjælp når kommunerne anvender godkendelsesmodellen, hvilket er tilfældet i Viborg Kommune. Dermed foretager Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen sig ikke mere i sagen. Afgørelsen fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen fremgår af bilaget.”
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd foreslår, at Ældre- og Sundhedsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at afgørelsen fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen tages til efterretning
Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 04-03-2014
Ældre- og Sundhedsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at afgørelsen fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen tages til efterretning.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19-03-2014
Fraværende: Lone Langballe, Ib Bjerregaard
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Ældre- og Sundhedsudvalget.
Bilag

Sagsid.: 14/9482
Sagsfremstilling
Ældre- og Sundhedsudvalget behandlede sagen på sit møde den 4. marts 2014 med følgende sagsfremstilling:
 
”Viborg Byråd godkendte den 23. november 2011 (sag nr. 284) at der indgås et lejemål på 3 år på Vestervangsvej 4, Viborg til sundhed og omsorgs administration.
 
Byrådet besluttede endvidere at såfremt der ikke kunne opnås dispensation fra reglen om deponering af det lejedes værdi - deponeres et beløb (beregnet til 6.194.000 kr.) frem til lejemålets ophør.
 
Økonomi- og Indenrigsministeriet har i brev af 21. december 2011 meddelt Viborg Kommune at under henvisning til lejemålets korte varighed, samt baggrunden for det opståede lokalebehov meddelt deponeringsfritagelse ved indgåelse af de midlertidige lejemål.
 
Da Viborg Kommune indgik ovenstående lejemål blev der givet dispensation i 3 år indtil Sundhedscenter stod færdig. Herefter var det meningen at administrationen skulle flytte til lokaler på Blichergården. Efterfølgende har det vist sig at Sundhed og Omsorg ikke kan flytte alle træningsopgaverne fra Blichergården til Sundhedscentret. Træningsområdet har udviklet sig meget på de tre år. Der er sket hjemtagning af patientgrupper, øgning af vedlagsfri fysioterapi og mange ældre i området skal have genoptræning og vedligeholdelsestræning.
 
I forbindelse med budgetforslaget for budget 2014 var der på investeringsoversigten optaget et beløb til deponering på 6.690.000 kr., men dette blev ikke prioriteret i budget 2014.
 
Forvaltningen har udarbejdet en status på ledig kapacitet af skriveborde i rådhuset og forventer ca. 15 ledige borde i løbet af 2014.
 
Der arbejdes på at få administrationen i Sundhed og Omsorg flyttet til rådhuset så hurtigt som muligt - og senest pr. 30. juni 2015.
 
Ovenstående vil betyde at Viborg Kommune skal deponerer 6.690.000 kr. fra 1. juli 2014 til 30. juni 2015.”
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller at Ældre- og Sundhedsudvalget indstiller til Byrådet,
at lejemålet på Vestervangsvej 4, Viborg forlænges, dog således at man senest er
fraflyttet til den 30. juni 2015,
at der deponeres et beløb på 6.690.000 kr. fra den 1. juli 2014 til 30. juni 2015
Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 04-03-2014
Ældre- og Sundhedsudvalget indstiller til Byrådet,
at lejemålet på Vestervangsvej 4, Viborg forlænges, dog således at man senest er
fraflyttet til den 30. juni 2015,
at der deponeres et beløb på 6.690.000 kr. fra den 1. juli 2014 til 30. juni 2015
 
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19-03-2014
Fraværende: Lone Langballe, Ib Bjerregaard
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Ældre- og Sundhedsudvalget.