You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

onsdag den 14. maj 2014 kl. 12:30

Mødested M5/Rådhuset
Udvalg Økonomi- og Erhvervsudvalget (2013-2017)
Mødedeltagere Åse Kubel Høeg, Eva Pinnerup, Ib Bjerregaard, Kirstine Skjødt Hermansen, Lone Langballe, Mads Panny, Nina Hygum, Per Møller Jensen, Søren Pape Poulsen
Fraværende Ingen
Bemærkninger Ib Bjerregaard forlod mødet kl. 16.00 efter behandling af sagerne 1-9 og 21-33.

Sagsid.: 13/9854
Sagsfremstilling
Overførsel af driftsbevillinger
Byrådet vedtog den 23. maj 2012 (sag nr. 120) nye principper for overførsel af over- og underskud på driften til efterfølgende år.
 
Økonomiudvalget godkendte den 24. oktober 2012 (sag nr. 1) udmøntningen af de nye principper for overførsel af driftsbudgetter mellem årene i form af et administrationsgrundlag og en opdeling af budgettet på henholdsvis centrale og decentrale områder.
 
På decentrale områder er budgetansvaret uddelegeret til en leder af en decentral enhed eller afdeling, f.eks. en skole.
 
På decentrale områder er der efter de nye principper automatisk overførselsadgang for overskud op til 5% og underskud op til 3% af det korrigerede budget. Overførsel af overskud på mere end 5% kan ske efter ansøgning. Et eventuelt underskud på mere end 3% vil som udgangspunkt være et brud på beføjelserne. Hele underskuddet vil automatisk blive overført og skal være ledsaget af en handleplan for afviklingen af underskuddet.
 
På centrale områder ligger budgetansvaret i Forvaltningen. Eksempler på centrale områder er myndighedsområder, udgifter til fælles IT-systemer og vedligeholdelse af veje. Overførsel af overskud på centrale områder sker altid efter ansøgning.
 
Med udgangspunkt i administrationsgrundlaget ansøges om overførsel af ikke forbrugte driftsbevillinger i 2013 på 87,7 mio. kr. ud af de samlede ikke forbrugte midler på 110,1 mio. kr.
 
De ansøgte overførsler foreslås overført til enten drift 2014, drift 2015 eller til anlæg jf. nedenstående tabel 1 fordelt pr. politikområde:
  
Tabel 1
Beløb i 1.000 kr. (- = merforbrug)
Afvigelse i regnskab
Overføres til drift 2014
Overføres til drift 2015
Overføres til anlæg 2014
Overføres ikke
 
Økonomiudvalget
76.704
36.584
4.500
0
35.619
Politisk organisation*
33.961
8.498
0
0
25.463
Administrativ organisation
42.904
28.247
4.500
0
10.156
Ejendomsvedligeholdelse (planl./period.)
-161
-161
0
0
0
Børne - og Ungdomsudvalget
54.037
37.002
11.397
640
5.000
Skoler
23.038
19.401
2.997
640
0
Dagtilbud
7.844
7.444
400
0
0
Ungdomsskoler
651
651
0
0
0
Klubber
2.161
2.161
0
0
0
Tandpleje
1.438
1.438
0
0
0
Familieområdet
18.906
5.907
8.000
0
5.000
Socialudvalget
-18.163
-6.729
0
0
-11.434
Ældreområdet
-4.205
-3.557
0
0
-646
Voksenhandicapområdet
-7.437
-2.860
0
0
-4.578
Sundhedsområdet
-6.522
-312
0
0
-6.210
Beskæftigelsesudvalget
126
126
0
0
0
Beskæftigelsestilbud
126
126
0
0
0
Kulturudvalget
1.265
1.265
0
0
0
Kultur
216
216
0
0
0
Folkeoplysning og Idrætsanlæg
1.049
1.049
0
0
0
Teknisk Udvalg
-7.751
-858
0
0
-6.892
Grønne områder
1.428
1.428
0
0
0
Trafik
-8.870
-3.079
0
0
-5.791
Kommunale ejendomme
-308
793
0
0
-1.101
Klima- & Miljøudvalget
2.094
161
0
1.933
0
Plan-, natur- og miljøområdet
2.094
161
0
1.933
0
Forebyggelsesudvalget
379
365
0
0
14
Forebyggelsesudvalget
379
365
0
0
14
Demokratiudvalget
52
0
0
0
52
Demokratiudvalget
52
0
0
0
52
Beredskabskommisionen
1.348
851
0
497
0
Beredskabsområdet
1.348
851
0
497
0
Netto total
110.093
68.767
15.897
3.070
22.359
 
*Af beløbet på 25.463 som ikke overføres, udgør puljen til særlige problemområder de 25 mio. kr. Overførslen til drift i 2014 svarer til niveauet for overførsler fra 2012 til 2013.  
Udvalgenes indstillinger
Følgende driftsunderskud overføres ikke fra 2013 til 2014 efter indstilling fra de enkelte udvalg jf. nedenstående tabel 2.
 
Tabel 2 (beløb i 1.000 kr.)
Politikområde
Beløb  
Sundhedsområdet
(aktivitetsbestemt medfinansiering)
-5.432
Sundhedsområdet i øvrigt
-778
Trafikområdet
-5.791
Kommunale ejendomme
-1.101
 
Samlet nettounderskud på 224.000 kr. på politikområderne Ældreområdet og Voksenhandicapområdet vedrørende ældreboliger overføres ligeledes ikke. Regnskaberne for ældreboligerne balancerer samlet set over år. Over- / underskud indregnes i huslejen.
 
Herudover er der indstillet overført 5.000.000 kr. af overskuddet på politikområde Familieområdet til delvis dækning af underskuddet på Voksenhandicapområdet.
 
I nedenstående tabel 3 er vist fordelingen mellem automatisk overførte over-/underskud og ansøgninger om overførsel af overskud fordelt på decentrale og centrale områder:
 
Tabel 3
Beløb i 1.000 kr.
(-=underskud)
Decentrale områder
Centrale områder
I alt
Automatisk overført
30.820
-12.339
18.481
Ansøgt overført
17.839
51.414
69.253
I alt til overførsel
48.659
39.075
87.734
 
I bilag nr. 1 er overførslerne specificeret på de enkelte enheder opdelt i henholdsvis decentrale og centrale områder. Fordelingen mellem automatiske og ansøgte overførsler fremgår ligeledes af bilaget.  
 
Der foreslås overført driftsmidler til følgende anlægsprojekter:
 
Tabel 4
Projekt                                           (1.000 kr.)
Anlægsbevilling søges i 2014 i denne sag
Brattingsborg skole - Nuværende SFO-bygning (en pavillon) nedrives og erstattes med en bygning indeholdende, nyt musiklokale, depot, fællesareal for mellemtrinnet og sfo. Herved bliver det også muligt, at etablere et ekstra klasseværelse, som er nødvendigt fra august 2015 i det nuværende musiklokale.
640
Naturforvaltningsprojekter og udvikling af bynære rekreative muligheder, herunder eventuelt opkøb af dambrug med henblik på forbedring af vandløb.
 
 
 
1.933
Beredskabet - Til dækning af omkostninger i forbindelse med at opfylde Arbejdstilsynets fremsatte krav vedr. initiativer til sikring af brandfolk imod kræftrisikoen ved brandslukning og efterslukning.
Foreløbigt opgjort behov omfatter reservebranddragter, ekstra røgdykkerudstyr, køretøj m. udstyr til vask og personlig udrustning, vaskemaskiner, tørreskabe og bygningsændringer.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
497
I alt
3.070
 
 
Overførsel af anlægsbevillinger (rådighedsbeløb)
Det endelige regnskab for 2013 viser uforbrugte anlægsbeløb på netto 160,8 mio. kr. Forvaltningen har ud fra en gennemgang af de konkrete projekter vurderet behovet for overførsler til 2013 til 184,6 mio. kr.
 
De samlede overførsler til anlægsprojekterne fordeler sig således på hovedområder:
 
Tabel 5
(1.000kr.)
Mindreudgift i 2013
Overførsel til 2014
Skattefinansieret
131.813
155.477
Jordforsyning
25.348
26.036
Forsyningsvirksomhed
3.680
3.114
Total
160.841
184.627
 
 
 
 
 
På det skattefinansierede område under Økonomi- og Erhvervsudvalget har der i 2013 været budgetteret med en yderligere indtægt på 28,7 mio. kr. vedrørende salg af tidligere administrationsbygninger mv. Der forventes ikke yderligere indtægter, hvorfor rådighedsbeløbet ikke overføres til 2014. Det er årsagen til, at overførslen til 2014 vedrørende anlæg på 184,6 mio. kr. er større end nettomindreforbruget på 160,8 mio. kr.
 
Der er således ca. 5 mio. kr. af mindreudgifterne, som ikke overføres. Det drejer sig om afsluttede projekter, hvor det største beløb vedrører opførelse af plejecenter i banebyen, som er ændret fra kommunalt til boligforeningsselskab, og derfor er der et budgetbeløb i overskud. Der har i 2013 været afsat et rådighedsbeløb på 0,7 mio. kr. som ramme til nye IT-tiltag. Dette rådighedsbeløb overføres som driftsbevilling til nye IT-tiltag i 2014.  
 
Til sammenligning med overførslen på de 184,6 mio. kr. til 2014, blev der overført bruttoanlægsudgifter på 160,3 mio. kr. fra 2012 til 2013.
 
Indskud i Landsbyggefonden indgår ikke som sådan i Kommunens regnskab som ”anlægsarbejder”, men i Økonomi- og Indenrigsministeriets bevillingsregler skal bevillinger til indskud i Landsbyggefonden behandles på samme måde som anlægsbevillinger. Der er til disse indskud behov for at overføre 13,2 mio. kr. på grund af forsinkelser i diverse byggeprojekter, hvor Kommunen skal betale indskud til Landsbyggefonden og på grund af tidsforskydninger i forbindelse med sager med driftsstøttelån mv.
 
Specifikation af anlægsoverførslerne fra 2013 til 2014 på udvalgsniveau fremgår af bilag nr. 2 og specifikation på projekt-niveau fremgår af bilag nr. 3.
Indstilling
På baggrund af udvalgenes indstillinger foreslår kommunaldirektøren, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til Byrådet,
 
at der i 2014 gives forhøjelse af driftsbevillinger til de respektive politikområder med i alt 68.767.000 kr. (overførsler), jf. oversigten i tabel 1, der finansieres af kassebeholdningen i 2014,
 
at budgetrammen i budget 2015 forhøjes med 4.500.000 kr. for politikområde Administrativ Organisation, 2.997.000 kr. for politikområde Skoler, 400.000 kr. for politikområde Dagtilbud og 8.000.000 kr. for politikområde Familieområdet jf. tabel 1,
 
at der af de uforbrugte driftsmidler fra 2013 overføres 3.070.000 kr. til rådighedsbeløb under anlægsbudgettet i 2014 jf. tabel 1, der finansieres af kassebeholdningen i 2014,
 
at der i 2014 gives anlægsbevillinger på 3.070.000 kr. til projekterne jf. bilag nr. 3,
 
at der overføres uforbrugte rådighedsbeløb (anlæg) på i alt 183.927.000 kr. (184.627.000 – 700.000) fra 2013 til 2014 jf. tabel 4, der finansieres af kassebeholdningen i 2014,
 
at der overføres et uforbrugt rådighedsbeløb på 700.000 kr. vedrørende ramme til nye IT-tiltag til driften i 2014, der finansieres af kassebeholdningen i 2014, og
 
at der fra 2013 til 2014 overføres uforbrugte rådighedsbeløb vedrørende Landsbyggefonden på 13.223.000 kr., der finansieres af kassebeholdningen i 2014.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-05-2014
Det blev på mødet oplyst, at Børne- og Ungdomsudvalget på deres møde den 29. april 2014 besluttede:
 
”Regnskabsresultatet for 2013 blev taget til efterretning.
 
De foreslåede overførsler af drift og anlæg fra 2013 til 2014 anbefales til Økonomi- og Erhvervsudvalget, med den tilføjelse, at Børne- og Ungdomsudvalget ikke ønsker at komme med anbefaling til anvendelsen de 5 mio. kr., der i sagsfremstillingen foreslås overført til voksenhandicap, idet dette beløb tillægges kassebeholdningen.”
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført, idet det bemærkes, at hovedreglen fortsat er, at udvalgene skal foreslå finansiering af merforbrug inden for udvalgets samlede budget, og at eventuelle underskud overføres til følgende år.
Beslutning i Byrådet den 21-05-2014
Som stedfortræder deltog: Anna Margrethe Engbæk Schmidt.
 
Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

Sagsid.: 13/9854
Sagsfremstilling
Det fremgår af § 8 i bekendtgørelsen om kommunernes budget- og regnskabsvæsen mv., at årsregnskabet aflægges af Økonomiudvalget til Kommunalbestyrelsen, således at årsregnskabet kan afgives til revisionen inden den 1. juni det følgende år.
 
Viborg Kommune aflægger et udgiftsbaseret årsregnskab svarende til kravene i budget- og regnskabssystemet for kommuner.
 
Byrådet blev orienteret om det foreløbige regnskabsresultat på plankonferencen den 24. og 25. april 2014. Fagudvalgene er på møderne i uge 18 blevet orienteret om regnskabsresultatet for deres respektive områder.
 
Overførsler af drifts- og anlægsbeløb
Overførsler af ikke forbrugte bevillinger i 2013 behandles i en særskilt sag på dagens møde. Årsregnskabet med tilhørende noter er udarbejdet under forudsætning af, at overførslerne bliver godkendt som indstillet i sagen.
 
Viborg Kommunes samlede regnskabsresultat for 2013 kan sammenfattes således:
 
Ordinært driftsresultat forbedret
Det ordinære driftsresultatet er Kommunens indtægter fra skatter, tilskud og udligning fratrukket driftsudgifterne og renter. Byrådet har en målsætning om et ordinært driftsoverskud på 200 mio. kr., så der bl.a. er mulighed for at finansiere et hensigtsmæssigt anlægsniveau.
 
Der var i det oprindelige budget forudsat et overskud på ordinær drift på ca. 200 mio. kr. Regnskabet viser et overskud på 322 mio. kr. fra ordinær drift. Forbedringen i forhold til budgettet skyldes primært, at driftsudgifterne er blevet lavere end budgetteret.
 
Det ordinære driftsresultat skal bl.a. finansiere Kommunens anlægsudgifter. Viborg Kommune har i 2013 afholdt skattefinansierede anlægsudgifter på netto 133 mio. kr.
 
Resultatet af den ordinære drift fordeler sig således:
  
Mio. kr. (minus = indtægter)
 
Budget
 Regnskab
Afvigelse
Oprindelig 2013
Korrigeret 2013
Regnskab 2013
I forhold til korr. budget
I forhold til opr. budget
Skatter og generelle tilskud
-5.367,5
-5.309,5
-5.308,3
1,2
59,2
Serviceudgifter
3.878,6
3.865,6
3.755,5
-110,1
-123,1
Overførselsudgifter 
1.261,6
1.212,3
1.213,1
0,8
-48,5
Driftsudgifter i alt 
 5.140,2
5.077,9
 4.968,6
 -109,3
-171,6
Renter
27,9
17,6
17,8
0,2
-10,1
Resultat af ordinær drift
 
-199,4
 
-214,0
 
-321,9
 
-107,9
 
-122,5
 
På serviceudgifterne viser regnskabet en afvigelse på 3,2% i forhold til det oprindelige budget inkl. budgetbufferen på 25 mio. kr.
 
Med hensyn til forklaringer på de enkelte afvigelser henvises til selve årsregnskabet, der fremgår af bilag nr. 1.
  
Anlægsniveau under det oprindelige budget
De afholdte anlægsudgifter i 2013 på det skattefinansierede område (inkl. jordforsyning) ligger ca. 23 mio. kr. under det oprindeligt afsatte budget.
 
Finansiering
Generelle tilskud samt momsudligning
Det korrigerede budget til generelle tilskud og momsudligning udgør 1.400,8 mio. kr. (nettoindtægt). Regnskabet viser en nettoindtægt på 1.399,1 mio. kr. eller en mindreindtægt på 1,7 mio. kr.
 
Der forventes på nuværende tidspunkt en negativ efterregulering i 2014 på 20,1 mio. kr. af beskæftigelsestilskuddet for 2013.  
 
Skatter
Nettoskatteprovenuet udgør 3.909,2 mio. kr., svarende til 0,6 mio. kr. mindre end det korrigerede budget.
 
Likviditetsudvikling
Den gennemsnitlige likviditet opgjort efter kassekreditreglen viser, at gennemsnittet over de seneste 12 måneder af de daglige saldi på de likvide konti er steget fra 217,5 mio. kr. i 2012 til 340,4 mio. kr. i 2013 opgjort pr. 31. december. I forhold til forventningerne i budgettet, har den gennemsnitlige likviditet udviklet sig positivt. Dette skyldes bl.a., at der både for driftsudgifternes og anlægsudgifternes vedkommende er tale om mindreforbrug gennem året.
 
Byrådets målsætning for 2013 om, at den gennemsnitlige likviditet skal være over 200 mio. kr., er dermed fortsat opfyldt.
 
Den disponible likviditet udgør 30,7 mio. kr. ultimo 2013. Den disponible likviditet er udtryk for, hvor stor en andel af den gennemsnitlige likviditet, der ved årets udgang ikke er bundet i overførte bevillinger vedrørende drift og anlæg samt mellemværende med Revas (forsyningsvirksomheder).     
    
Gennemsnitlig likviditet opgjort efter kassekreditreglen
340,4
Overførte driftsbevillinger
-87,7
Overførte anlægsbevillinger (inkl. indskud i Landsbyggefonden)
-197,9
Mellemværende med Revas (- = Revas har penge til gode)
-24,1
Disponibel likviditet
30,7
 
Anlægsregnskaber
For afsluttede anlægsregnskaber over 2 mio. kr. skal der aflægges et særskilt regnskab, mens anlægsregnskaber under 2 mio. kr. kan aflægges som en del af årsregnskabet.
 
Afsluttede anlægsarbejder under 2 mio. kr. fremgår af bilag nr. 2.
 
Udvikling i restancer
I henhold til principper for økonomistyring ”punkt 10 debitorpleje” skal der udarbejdes et samlet overblik over restancer (tilgodehavender) til Kommunen til de overordnede økonomiansvarlige i Viborg Kommune.
 
Restancer
Viborg Kommune har pr. 31. december 2013 samlede restancer på 66,7 mio. kr. Heraf er 14,5 mio. kr. dækket af staten, såfremt en afskrivning af det fulde beløb skulle blive aktuel. Restancerne er i perioden fra 2009 til 2013 faldet fra 91,7 mio. kr. pr. 31. december 2009 til 66,7 mio. kr. pr. 31. december 2013. Det store fald kan henføres til, at der i 2008 blev vedtaget en ny lov om forældelsesfrist, som trådte i kraft i 2011, og derfor medførte store afskrivninger i 2011 og 2012.
 
Afskrivninger
Hvis Viborg Kommune ikke længere har mulighed for at indkræve restancerne, foretages der afskrivning. Der er i 2013 afskrevet 6 mio. kr., hvoraf 1,4 mio. kr. blev dækket af staten, således at nettotabet er 4,6 mio. kr. Tabet i 2013 er væsentlig reduceret i forhold til 2011 og 2012, hvilket primært skyldes den før omtalte ændring i loven om forældelsesfrist.
 
En uddybende forklaring af ovenstående fremgår af bilag nr. 3.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at regnskab 2013 for Viborg Kommune godkendes til afgivelse til revisionen, og
 
at anlægsregnskaberne for de i bilag nr. 2 oplistede ”afsluttede anlægsbevillinger under 2 mio. kr.” godkendes.
 
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-05-2014
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.
 
Nina Hygum, Ib Bjerregaard og Åse Kubel Høeg ærgrer sig over, at der i 2013 ikke var politisk flertal for Venstres ønske om at tilføre ældreområdet flere midler ved de løbende budgetopfølgninger.
Beslutning i Byrådet den 21-05-2014
Som stedfortræder deltog: Anna Margrethe Engbæk Schmidt.
 
Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
 
Venstres byrådsgruppe ærgrer sig over, at der i 2013 ikke var politisk flertal for Venstres ønske om at tilføre ældreområdet flere midler ved de løbende budgetopfølgninger.
Bilag

Sagsid.: 14/13630
Sagsfremstilling
Budgetopfølgningen viser det bedste skøn for det forventede regnskabsresultat for hele 2014 for både drift og anlæg.
 
Afvigelser mellem det forventede regnskab og budgettet forklares primært i forhold til det korrigerede budget. Det korrigerede budget er det oprindelige budget korrigeret med tillægsbevillinger og drifts- og anlægsoverførsler fra 2013. Med andre ord er det korrigerede budget udtryk for det aktuelle budget, som de budgetansvarlige skal holde.
 
Overførsel af ikke-forbrugte drifts- og anlægsbevillinger i 2013 behandles i en anden sag på dagens møde. De mer-/mindreforbrug, som foreslås overført fra 2013 til 2014 i overførselssagen, er indarbejdet i det korrigerede budget. Der er i forbindelse med vurderingen af det forventede forbrug i 2014 også taget stilling til, hvor stor en del af de overførte beløb, der forventes brugt i dette regnskabsår.
 
Afvigelser vises på det overordnede niveau også i forhold til det oprindelige budget, dels for at følge, hvor meget økonomien har flyttet sig siden budgetvedtagelsen og dels for at følge, om Viborg Kommune overholder sin serviceramme.
 
Regeringen og KL har i økonomiaftalen fastsat en ramme for kommunernes serviceudgifter i 2014 (servicerammen). Hvis kommunerne samlet set ikke overholder servicerammen, medfører det en økonomisk straf til kommunerne. Servicerammen er lig med det oprindelige budget. Derfor er det vigtigt, at kommunens samlede forbrug på serviceområdet ikke bliver større end det oprindelige budget for 2014. Det brugerfinansierede område (Revas), anlægsudgifterne og overførselsområderne er ikke en del af serviceudgifterne.
 
Sammenfatning
Der forventes et samlet mindreforbrug på 41,9 mio. kr. vedrørende udvalgets serviceudgifter i forhold til det korrigerede budget. Dette mindreforbrug kan opdeles således: 
 • Puljen på 15 mio. kr. til særlige problemområder i 2014 forventes ikke brugt 
 • Serviceudgifter generelt svarende til 26,9 mio. kr. som i væsentlighed kan henføres til forventede overførsler fra 2014 til 2015.  
Det samlede forventede regnskab pr. 31. marts 2014 for Økonomi- og Erhvervsudvalgets ansvarsområder er sammenfattet i nedenstående tabel:
  
Beløb angivet i mio. kr.
Budget
Forventet
regnskab
Forventet afvigelse
(minus = indtægter og plus = udgifter)
Oprindeligt
Korrigeret
Budgetopf. 31/3 2014
I forhold til opr. budget (kol 1)
I forhold til kor. budget (kol 2)
Kolonne nr.
1
2
3
4
5
Drift
 
 
 
 
 
Politisk organisation
61,2
67,2
51,0
-10,2
-16,2
Administrativ organisation
450,9
476,7
451,0
0,1
-25,7
Ejendomsvedligeholdelse
30,2
30,1
30,1
-0,1
0,0
Drift i alt
542,3
574,0
532,1
-10,2
-41,9
 
 
 
 
 
 
Anlæg jordforsyning
-26,0
-23,5
-23,5
2,5
0,0
Anlæg i øvrigt
0,3
-0,5
-0,4
-0,7
0,1
Anlæg i alt
-25,7
-24,0
-23,9
1,8
0,1
Drift og anlæg i alt
516,6
550,0
508,2
-8,4
-41,8
 
 
 
 
 
 
Renter
22,7
22,7
16,7
-6,0
-6,0
 
 
 
 
 
 
Øvrige finansforskydninger
-11,3
-9,3
-39,4
-28,1
-30,1
 
 
 
 
 
 
Afdrag på lån
64,2
64,2
64,2
0,0
0,0
 
 
 
 
 
 
Optagne lån
-123,3
-123,3
-91,4
31,9
31,9
 
 
 
 
 
 
Tilskud og udligning
-1.491,0
-1.491,0
-1.474,0
17,0
17,0
 
 
 
 
 
 
Skatter
-3.936,3
-3.936,3
-3.937,2
-0,9
-0,9
 
 
 
 
 
 
I alt
-4.958,4
-4.923,0
-4.952,9
5,5
-29,7
    
Afvigelserne med bemærkninger til driften på de enkelte politikområder, anlæg, finansiering mv. fremgår af efterfølgende oversigter:
 
 DRIFT
Politisk Organisation
  
Politisk
organisation
 
Bemærkninger
Afvigelse i forhold til korr. budget (mio. kr.)
- = mindreudg./merindt.
+ = merudg./ mindreindt.
Pulje til særlige problemstillinger
Der er på politikområdet budgetteret med en pulje på 15 mio. kr. til særlige problemstillinger samlet set for alle politikområder. På nuværende tidspunkt forventes der ikke at blive behov for puljen i 2014.
 
 
 
 
 
-15,0
Valg
Merudgifter afholdt i 2014 vedrørende kommunevalget i 2013 (0,2 mio. kr.) og forventede merudgifter på grund af dobbeltvalg (Europaparlamentsvalget/folkeafstemningen) i maj 2014 (0,6 mio. kr.)
 
 
 
 
0,8
Diverse forventede mindreudgifter
Pension til borgmestre, diverse tilskud mv.
 
-0,8
Øvrige afvigelser
Forventede forskydninger mellem årene vedrørende tilskud til Animation i Viborg Kommune mv.  
 
 
-1,2
Politikområde i alt
 
 
-16,2
 
Administrativ Organisation
   
Administrativ organisation
 
Bemærkninger
Afvigelse i forhold til korr. budget (mio. kr.)
- = mindreudg./merindt.
+ = merudg./ mindreindt.
Generelt
Erfaringsmæssigt vil der på flere områder være uforbrugte budgetbeløb som overføres til efterfølgende regnskabsår vedrørende eksempelvis forskellige puljer og centrale områder. Overførslen fra 2014 til 2015 er skønnet til 17,7 mio. kr.
 
 
 
 
 
 
-17,7
Løn mv. på de
decentrale områder (forvaltninger og stabe)
Der er samlet på forvaltninger og stabe et skønnet mindreforbrug på 4,2 mio. kr. til løn mv.
 
 
 
-4,2
Udbetaling Danmark
Der forventes et mindreforbrug vedrørende administrationsbidrag til Udbetaling Danmark.
 
 
-1,9
Personaleområdet
Forskydninger vedrørende diverse uddannelses- og kompetenceudviklingsprojekter mv.
 
 
-2,2
IT-området
Forventet overførsel af mindreforbrug på 1,3 mio. kr. til 2015, hvoraf opsparing til nye multikopimaskiner i 2015 udgør 0,9 mio. kr.
 
 
 
-1,3
Kommunens kort
Som følge af forskydninger i udgiftsniveauet pr. år foventes et mindreforbrug i 2014 til overførsel til 2015.   
 
 
 
   -0,5
Drift af Viborg Rådhus
Drift og vedligeholdelse af udearealer herunder glatførebekæmpelse og drift af springvand bliver dyrere. Der er udgifter til serviceaftaler. Huset har hidtil været dækket af garantier. Disse garantier erstattes af serviceaftaler i 2014.
 
 
 
 
 
 
0,7
Øvrige afvigelser
Der er herudover på en række områder forventede mer- og mindreforbrug, der samlet set udgør et merforbrug på 1,4 mio. kr.
 
 
 
1,4
 
Politikområde i alt
 
 
-25,7
 
Ejendomsvedligeholdelse (planlagt og periodisk)
Der forventes på politikområdet et forbrug på 30,1 mio. kr. svarende til det korrigerede budget.  
 
ANLÆG
Jordforsyningen
Køb og salg af jord forventes i 2014 at svare til de budgetterede beløb, som i det oprindelig budget udgør 47 mio. kr. vedrørende salg af jord og 20,9 mio. kr. vedrørende køb af jord. Budgetmæssigt hører udgifter til byggemodning under Teknisk Udvalg og der forventes i 2014 et mindreforbrug på 13,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.
 
Øvrige anlæg
Udgifter og indtægter vedrørende øvrige anlægsprojekter forventes at svare til det budgetterede.
 
FINANSIERING MV.
 
 
Renter
 
Bemærkninger
Afvigelse i forhold til korr. budget (mio. kr.)
- = mindreudg./merindt.
+ = merudg./mindreindt.
Renter
Såfremt det nuværende renteniveau forbliver nogenlunde uændret i den resterende del af 2014, kan der forventes et netto mindreforbrug til renter på ca. 6 mio. kr., hovedsagelig i form af mindre renteudgifter på den langfristede gæld.
 
 
 
 
 
 
-6,0
 
I alt renter
 
 
-6,0
 
 

 
Skatter
 
Bemærkninger
Afvigelse i forhold til korr. budget (mio. kr.)
- = mindreudg./merindt.
+ = merudg./mindreindt.
Dødsboskat
Der forventes merindtægter på 0,9 mio. kr. vedrørende dødsboskat.
 
-0,9
 
I alt skatter
 
 
-0,9
 
  
 
Tilskud og udligning
 
Bemærkninger
Afvigelse i forhold til korr. budget (mio. kr.)
- = mindreudg./merindt.
+ = merudg./mindreindt.
Beskæftigelsestilskud
Forventede reguleringer for 2013 og 2014 – se nedenstående
 
16,9
Øvrige tilskud
Forventede reguleringer i øvrigt.
                   
                       0,1
I alt tilskud og udligning
 
 
17,0
 
Beskæftigelsestilskud
KL har ultimo marts 2014 udarbejdet en ny prognose på efterreguleringen af beskæftigelsestilskuddet for 2013 og en fordeling heraf på de enkelte kommuner samt et skøn på midtvejsreguleringen for beskæftigelsestilskuddet for 2014.
 
Dette skøn viser, at Viborg Kommune skal tilbagebetale yderligere 20,1 mio. kr. i efterregulering for 2013. Med den nuværende KL prognose udgør den samlede negative efterregulering i 2013 for Viborg Kommune 35,7 mio. kr.
 
Midtvejsreguleringen af beskæftigelsestilskuddet for 2014 viser ifølge prognosen en positiv regulering for Viborg Kommune på 3,2 mio. kr. På udgiftsområderne omfattet af beskæftigelsestilskuddet forventes der i 2014 et merforbrug på 0,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. 
 
LÅNEOPTAGELSE
Der er i 2014 budgetteret med låneoptagelse på i alt 123,3 mio. kr. inkl. låneoptagelse vedrørende ældreboliger på 23 mio. kr.
 
Der er i henhold til Byrådets beslutning den 29. januar 2014 (sag nr. 10) optaget lån på 68,4 mio. kr. svarende til låneadgangen via lånedispensationer. På samme møde besluttede Byrådet, at der på nuværende tidspunkt ikke optages lån svarende til den forventede yderligere låneramme på 31,9 mio. kr., men at en del af lånerammen i stedet kan anvendes til frigivelse af deponering på de 21,7 mio. kr. vedrørende lejemål til Work4you. Hvis den faktiske låneramme i 2014 viser sig at overstige de 21,7 mio. kr. anvendes det overskydende beløb til yderligere frigivelse af deponerede midler fra tidligere år eller alternativt til yderligere låneoptagelse.
 
FINANSFORSKYDNINGER 
Der forventes at skulle overføres afsatte budgetbeløb fra 2014 til 2015 på 8 mio. kr. vedrørende indbetalinger til Landsbyggefonden i form af driftsstøttelån i kapitaltilførselssager. Herudover forventes der frigivet deponering på 21,7 mio. kr.   
 
FLYTNING AF BUDGET MELLEM POLITIKOMRÅDER
Økonomiudvalget har den 28. august 2013 (sag nr. 10) godkendt, at tværgående interne servicefunktioner, som understøtter kommunens kerneydelser samles i en Facility Management-enhed. I forbindelse hermed skal der foretages en række omplaceringer af budgetbeløb mellem politikområder og samtidig foreslås benævnelsen af politikområdet ejendomsvedligeholdelse (planlagt og periodisk) ændret til Facility Management.
 
En samlet oversigt over flytninger af budget mellem politikområder fremgår af bilag nr. 1. 
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
at det forventede regnskab for Økonomi- og Erhvervsudvalgets eget område godkendes og indgår i det forventede regnskab for Viborg Kommune som helhed, herunder omflytninger mellem politikområder, jf. bilag nr. 1, og
 
at politikområde ejendomsvedligeholdelse (planlagt og periodisk) omdøbes til Facility Management.
 
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-05-2014
Indstillingen fra kommunaldirektøren godkendes.
Bilag

Sagsid.: 13/90117
Sagsfremstilling
Budgetopfølgningen viser det bedste skøn for det forventede regnskabsresultat for hele 2014 på alle budgettets poster.
 
Afvigelser mellem det forventede regnskab og budgettet forklares i det efterfølgende primært i forhold til det korrigerede budget. Det korrigerede budget er det oprindelige budget korrigeret med tillægsbevillinger og drifts- og anlægsoverførsler fra 2013. Med andre ord er det korrigerede budget udtryk for det aktuelle budget, som de budgetansvarlige skal holde.
 
Der gøres opmærksom på, at overførsel af drifts- og anlægsbeløb fra 2013 til 2014 behandles i en anden sag på dagens møde. For at give den bedst mulige vurdering af det forventede regnskabsresultat for 2014 er de foreslåede overførsler indregnet som en del af det korrigerede budget. Som en del af budgetopfølgningen er der således foretaget en vurdering af, om udgifterne fra de forventede overførsler forventes anvendt fuldt ud i 2014.
 
Afvigelser vises på det overordnede niveau også i forhold til det oprindelige budget, dels for at følge, hvor meget økonomien har flyttet sig siden budgetvedtagelsen og dels for at følge, om Viborg Kommune overholder sin serviceramme.
 
Regeringen og KL har i økonomiaftalen fastsat en ramme for kommunernes serviceudgifter i 2014 (servicerammen). Hvis kommunerne samlet set ikke overholder servicerammen, medfører det en økonomisk straf til kommunerne. Servicerammen er lig med det oprindelige budget. Derfor er det vigtigt, at kommunernes samlede forbrug på serviceområdet ikke bliver større end det oprindelige budget for 2014. Det brugerfinansierede område (Revas), anlægsudgifterne og overførselsområderne er ikke en del af serviceudgifterne.
 
DEN OVERORDNEDE VURDERING 
Overordnet ser resultatet af opfølgningen fornuftig ud. De samlede driftsudgifter ligger under både det oprindelige og det korrigerede budget. For anlægsudgifterne forventes der ligeledes mindreudgifter - dog kun i forhold til det korrigerede budget (dvs. inkl. overførsler fra 2013). Det betyder, at overførslerne fra 2014 til 2015 i øjeblikket vurderes at blive mindre end fra 2013 til 2014.
 
Målsætningerne for den gennemsnitlige kassebeholdning på mindst 200 mio. kr. og for størrelsen af ordinært driftsresultat, ligeledes på mindst 200 mio. kr., vil med det forventede regnskabsresultat blive opfyldt.
 
Herunder er i tabel 1 skematisk vist resultatet af budgetopfølgningen for alle områder på overordnet niveau. I bilag nr. 1 er vist en lidt mere detaljeret opstilling (for driften på politikområdeniveau) men i øvrigt indeholdende de samme oplysninger som i tabel 1.
 
Umiddelbart efter tabel 1 er de enkelte hovedposter i opstillingen kommenteret.
 
mio. kr. (minus = indtægter)
Budget
Forventet
regnskab
Forventet afvigelse
 
Opr.
Korr.
31.3
I forhold til opr. budget (kol 1)
I forhold til korr.budget (kol. 2)
 
1
2
3
4
5
Skatter / generelle tilskud
-5.427,3
-5.427,3
-5.411,2
16,1
16,1
 
 
 
 
 
 
Driftsudgifter:
 
 
 
 
 
Serviceudgifter
3.867,6
3.932,7
3.869,9
2,4
-62,8
Overførselsudgifter
1.302,9
1.304,1
1.247,9
-55,0
-56,1
Driftsudgifter i alt
5.170,5
5.236,8
5.117,9
-52,6
-118,9
 
 
 
 
 
 
Renter
22,7
22,7
16,7
-6,0
-6,0
Resultat ordinær drift
-234,1
-167,8
-276,6
-42,5
-108,8
 
 
 
 
 
 
Anlæg
218,3
355,8
285,7
67,4
-70,1
Anlæg ældreboliger
25,4
42,0
24,6
-0,8
-17,4
Jordforsyning
-9,2
20,2
7,1
16,3
-13,1
Res. Skattefinan. område
0,4
250,1
40,7
40,4
-209,3
 
 
 
 
 
 
Forsyningsområdet
2,5
5,6
-0,1
-2,6
-5,7
 
 
 
 
 
 
Øvrige finansforskydninger
-11,3
-9,3
-39,4
-28,1
-30,1
Afdrag på lån
64,2
64,2
64,2
0,0
0,0
Optagne lån
-123,3
-123,3
-91,4
31,9
31,9
Forbrug af likvide aktiver (plus = kasseforbrug)
-67,5
187,3
-26,0
41,5
-213,2
Tabel 1
 
SKATTER OG GENERELLE TILSKUD:
Der er forventet en samlet mindreindtægt på 16,1 mio. kr. På de generelle tilskud er der indregnet negativ midtvejsregulering på 17 mio. kr. primært vedr. beskæftigelsestilskuddet. Herudover forventes der merindtægter på 0,9 mio. kr. på beskatning fra dødsboer.
  
SERVICEUDGIFTER:
De samlede serviceudgifter ligger ca. 2 mio. kr. over det oprindelige budget og ca. 63 mio. kr. under det korrigerede budget.
 
Den del af serviceudgifterne, der vedrører aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifterne, er ikke omfattet af sanktionslovgivningen. Til dette område er der indregnet merudgifter på ca. 10 mio. kr., hvorfor de udgifter, der er underlagt sanktionslovgivningen reelt ligger under rammerne.
Når de forventede udgifter ligger over det oprindelige budget er det ensbetydende med, at der forbruges af de overførte midler fra 2013. For at undgå alt for store fremtidige overførsler kan dette i sig selv være fornuftigt nok forudsat, at alle landets kommuner under et fortsat holder sig under de økonomiske rammer, der er aftalt mellem regeringen og KL. KL har bedt landets kommuner indmelde deres forventede regnskaber for 2014 med frist i den sidste del af april, men resultatet heraf kendes ikke på nuværende tidspunkt.
 
Herunder er de væsentligste afvigelser på serviceudgifterne under hvert udvalg kort kommenteret (der er ikke givet kommentarer til de udvalg, hvor der kun er mindre afvigelser i forhold til det korrigerede budget). I bilag nr. 2 kan ses de mere detaljerede forklaringer, der har været forelagt udvalgene.
 
For de politikområder, der har merforbrug, gælder det generelt, at der i den resterende del af året vil blive arbejdet for, at man opnår budgetbalance.
 
Fra de enkelte udvalg er der indstillet forskellige omplaceringer af budgetbeløb imellem politikområderne (som totalt set giver 0 kr.). Disse omplaceringer kan godkendes af Økonomi- og Erhvervsudvalget. For en specifikation af disse henvises til bilag nr. 3, hvor omplaceringerne er oplistet.
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget:
Budgetopfølgningen viser på politikområdet ”politisk organisation” en mindreudgift på 16,2 mio. kr. Dette skyldes primært den budgetbuffer på 15 mio. kr., der er budgetlagt, men ikke forudsættes anvendt til forbrug.
 
På ”administrativ organisation” forventes der en mindreudgift på 25,8 mio. kr. Heraf vedrører de 4,2 mio. kr. de decentrale områder (forvaltninger og stabe). Der er på politikområdet afsat en række centrale puljebeløb (barselsudligning, arbejdsskadeforsikring mv.), hvor det i øjeblikket er vanskeligt at vurdere, hvorvidt de samlede puljer vil blive anvendt.
 
Økonomiudvalget har den 28. august 2013 godkendt, at tværgående interne servicefunktioner, som understøtter kommunens kerneydelser samles i en Facility Management-enhed. Begrebet facility management dækker over en samling af interne funktioner, der understøtter en organisations kerneydelser. Her tænkes for eksempel på kantinedrift, rådhusbetjente/pedelfunktion, rengøring, og den løbende vedligeholdelse og drift m.v.
  
Ejendomsvedligeholdelsen og ejendomsadministrationen er samlet på politikområdet, ”ejendomsvedligeholdelse (planlagt og periodisk)”. Dette politikområde suppleres nu med de funktioner, som har dannet grundlag for Økonomiudvalgets beslutning den 28. august 2013 og det foreslås samtidig, at politikområdets benævnelse ændres fra ”ejendomsvedligeholdelse (planlagt og periodisk)” til ”Facility Management”.
 
De nødvendige omplaceringer af budgetbeløb til det nye politikområde er medtaget i bilag nr. 3.
  
Børne- og Ungdomsudvalget:
På politikområdet ”skoler og klubber” forventes en mindreudgift på 13,7 mio. kr. Heraf er de 8,7 mio. kr. fra de decentrale områder. Da der overføres 16,7 mio. kr. fra 2013, er det ensbetydende med, at de decentrale enheder i 2014 forudsættes at bruge af den samlede opsparing. Hovedparten af den øvrige mindreudgift vedrører det mellemkommunale område. Mindreudgiften her skal tænkes ind i understøttelse af stærke fællesskaber (inklusion) på skolerne.
 
På ”dagtilbud” vurderes der at blive en mindreudgift på 10,8 mio. kr. Dette svarer stort set til afvigelsen på de decentrale enheder og specialområdet.
 
På de centrale områder forventes der færre børn i dagpleje og flere børn i børnehave / integrerede institutioner. Samtidig forventes flere børn i private institutioner. Samlet bevirker det en forventet mindreindtægt / merudgift på 3 mio. kr. Dette opvejes dog stort set af, at der forventes mindreudgifter på de øvrige centrale områder.
 
”Familieområdet” viser mindreudgifter på 13 mio. kr. Mindreudgifter opstår primært som følge af færre udgifter til plejefamilier og opholdssteder.
  
Ældre- og Sundhedsudvalget:
Politikområdet ”ældre” viser en forventet merudgift på 2,3 mio. kr. Der er tale om en nettoudgift fordelt med ca. 7 mio. kr. i merudgifter på myndigheden og mindreudgifter på 4,7 mio. kr. fra driften. Puljen til løft på ældreområdet på 16,7 mio. kr. er udgiftsneutral, og kan derfor ikke aflæses i resultatet.
 
På politikområdet ”sundhed” viser budgetopfølgningen et merforbrug på 11,7 mio. kr. Der er tale om merudgifter på 10,3 mio. kr. til aktivitetsbestemt medfinansiering (kommunal andel af betaling i forbindelse med bl.a. indlæggelser på sygehuse) samt øvrige merudgifter på 1,4 mio. kr. 
 
Den aktivitetsbestemte medfinansiering er undtaget fra de driftsudgifter, der er underlagt sanktionslovgivningen, så en evt. merudgift på området ikke medfører sanktioner.
 
Teknisk Udvalg:
På trafikområdet forventes merudgifter på 2,6 mio. kr. I forbindelse med udbuddet på Park- og Vejservice er der omkostninger til afvikling af den kapacitet, som overstiger de arbejdsopgaver, der er givet tilbud på at udføre. En del af omkostningerne, som er anslået til ca. 2,8 mio. kr., forventes ”afdraget” i år. Der forventes en samlet afvigelse på 2,6 mio. kr.
 
I bilag nr. 4 er der et notat omkring håndtering af økonomien på de konkurrenceudsatte områder. Særligt er grund til at nævne:
Vedrørende Park- og Vejservice  forventes udbetalt feriepenge til fratrådte medarbejdere på 675.000 kr. Ifølge udbudsbeskrivelsen er udgiften ikke medregnet i tilbuddet. Park- og Vejservice har derfor ikke mulighed for at få omkostningen dækket. Udgiften foreslås derfor dækket fra 4%-puljen til dækning af evt. fejl og lign.
Vedrørende Rengøringsområdet blev der også afsat en 4%-pulje til at imødegå fejl og mangler i udbudsmaterialet. Puljen er på 1.255.000 kr. . Der har nu været et træk på i alt svarer til 1.422.000 kr.
svarende til et merforbrug på puljen på 167.000 kr. Dette merforbrug forventes dækket inden for det samlede bevillingsområde, og det foreslås at puljen nedlægges.
 
På politikområdet ”kommunale ejendomme” forventes merudgifter på 1,1 mio. kr. Afvigelsen skyldes, at der opnås færre lejeindtægter end budgetteret. Det hænger sammen med, at ejendomme er solgt og at boligejendomme, som ønskes solgt, ikke genudlejes ved lejeledighed. Herudover er der større omkostninger og færre lejeindtægter på erhvervslejemålene.
  
OVERFØRSELSUDGIFTER
På overførselsområdet er vurderet mindreudgifter på i alt 56,1 mio. kr. Heraf vedrører de 43,9 mio. kr. ”arbejdsmarkeds- og overførselsområdet” under Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.
 
”Pension og boligstøtte” under samme udvalg forventes at medføre mindreudgifter på 11,9 mio. kr.
 
Mindreudgiften på de 43,9 mio. kr. vedrører bl.a. udgifter til sygedagpenge, primært som følge af ophør af frikommuneforsøget med udbetaling af sygedagpenge efter varighedsbegrænsningen (Byrådet 26. marts 2014, sag nr. 27).
 
Da budgettet blev udarbejdet i foråret 2013, blev der taget udgangspunkt i den gældende lovgivning mv. Der er ofte tale om kompleks lovgivning og ofte går der et vist tidsrum, inden lovgivningen slår fuldt ud igennem for alle personer inden for området. Hen over sommeren er budgetterne korrigeret med det fulde lov- og cirkulæreprogram, der udsendes op til sommerferien. Det kan derfor ikke udelukkes, at nogle af merudgifterne vedr. ny lovgivning blev overvurderet i budgettet.
 
Der gøres opmærksom på, at der under de generelle tilskud er indregnet en negativ efterregulering af beskæftigelsestilskuddet på ca. 17 mio. kr.
 
Mindreudgiften på de 11,9 mio. kr. på politikområdet ”pensioner og boligstøtte m.v.” skyldes hovedsagelig, at gennemsnitsudgiften er lavere end forudsat ved budgetlægningen.
 
ANLÆG
Der overføres store anlægsbeløb fra 2013 til 2014 (ca. 184 mio. kr.). Forventningen er, at en væsentlig del af disse beløb sammen med det oprindelige budget for 2014 afholdes som udgifter i 2014. Der er indregnet en mindreudgift i forhold til det korrigerede budget (inkl. overførslerne fra 2013) på ca. 70 mio. kr. Der er primært tale om tidsforskydning i gennemførelse af anlægsprojekterne og ikke en reel mindreudgift. En væsentlig del af mindreudgifterne må derfor forventes at skulle overføres til 2015.
Ud over de 70 mio. kr. forventes der mindreudgifter til anlæg til ældreboliger og jordforsyning på sammenlagt ca. 30 mio. kr.
 
RENTER
På grund af det fortsat lave renteniveau forventes netto-renteudgifter at blive 6 mio. kr. lavere end budgetteret.
 
FORSYNINGSVIRKSOMHED (REVAS)
Der forventes samlede mindreudgifter til drift og anlæg på 5,7 mio. kr. primært fordi der forventes tidsmæssige forskydninger for en del af anlægsprogrammet.
 
ØVRIGE FINANSFORSKYDNINGER / NYE LÅN
Jævnfør Byrådets beslutning den 29. januar 2014 (sag nr. 10), er der på nuværende tidspunkt alene hjemtaget lån på 68,4 mio. kr. svarende til de konkrete lånedispensationer, Viborg Kommune har fået positivt svar på. Hertil kommer lån til ældreboliger på 23 mio. kr.
 
Det er i budgetopfølgningen forudsat, at overskydende låneramme ikke anvendes til at optage det resterende lån i 2014, men i stedet anvendes til at frigive noget af den deponering der er sket eksempelvis i forbindelse med indgåelse af lejemål (21,7 mio. kr.).
 
Sidst på året, når den endelige låneramme kan vurderes mere præcist, skal der tages stilling til, om der skal hjemtages yderligere lån, eller alternativt frigives yderligere deponeret likviditet i 2014.
Herudover forventes under ”øvrige finansforskydninger” mindreudgifter på ca. 8 mio. kr. vedr. indskud i Landsbyggefonden, idet nogle af projekterne, der er budgetteret med støtte til, ikke forventes gennemført i år.
 
FORVENTNINGER TIL LIKVIDITETEN (KASSEBEHOLDNINGEN)
Den gennemsnitlige likviditet med udgangen af 2013 blev større end det var forventet, da budgettet for 2014 blev udarbejdet. Det betyder, at udgangspunktet for likviditeten i 2014 også ligger højere, end det fremgår af budgettet. Med det forventede regnskabsresultat vurderes den gennemsnitlige likviditet med udgangen af 2014 at ville udgøre ca. 410 mio. kr.
 
Det vurderes samtidig, at overførsler (drift og anlæg) til forbrug i 2015 og efterfølgende år vil ligge i størrelsesorden 160 mio. kr. Endvidere er der i 2014-budgettets overslagsår (2015-2017) forudsat et kasseforbrug på ca. 219 mio. kr. Forsyningsvirksomheden, Revas, har herudover med udgangen af 2013 ca. 24 mio. kr. til gode af kassebeholdningen. Sammenlagt skal der således reserveres (160 + 219 + 24) 403 mio. kr. til disse formål. Hovedparten af den forventede gennemsnitlige kassebeholdning er således disponeret.
 
Der forventes i 2014 ikke problemer med at overholde Byrådets målsætning om en gennemsnitlig likviditet på mindst 200 mio. kr.
 
INDSTILLINGER FRA UDVALGENE
Alle udvalg indstiller budgetopfølgningen herunder de foreslåede omplaceringer mellem politikområderne til godkendelse.
 
Derudover foreslår teknisk udvalg:
at Park- og Vejservice kompenseres med 675.000 kr. i 2014 til dækning af udgiften til feriepenge i forbindelse med fratrædelse fra pulje til dækning af evt. fejl og lign. i udbudsbeskrivelsen
 
at 4%-puljen på rengøringsområdet til kompensation ved fejl og mangler i forbindelse med udbud nedlægges pr. 1. maj 2014 og at rengøringsområdet kompenseres for merforbruget med 167.000 kr. i 2014.
 
Vedrørende rengøringsområdet oplyser Forvaltningen supplerende, at merudgiften forventes at kunne afdækkes indenfor det samlede bevillingsområde.
Indstilling
På baggrund af udvalgenes indstilling foreslår kommunaldirektøren, at Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender,
 
at der foretages omplacering af budgetbeløb mellem de enkelte politikområder, som det fremgår af bilag nr. 3 (sum = 0 kr.), herunder at Økonomi- og Erhvervsudvalgets tidligere politikområde ”ejendomsvedligeholdelse (planlagt og periodisk)” omdøbes til ”Facility Management”.
På baggrund af udvalgenes indstilling foreslår kommunaldirektøren endvidere, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at Park- og Vejservice kompenseres med 675.000 kr. i 2014 til dækning af udgiften til feriepenge i forbindelse med fratrædelse fra pulje til dækning af evt. fejl og lign. i udbudsbeskrivelsen,
 
at 4%-puljen på rengøringsområdet til kompensation ved fejl og mangler i forbindelse med udbud nedlægges pr. 1. maj 2014 og at rengøringsområdet kompenseres for merforbruget med 167.000 kr. i 2014, og
 
at budgetopfølgningen pr. 31. marts 2014 godkendes.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-05-2014
Indstillingen fra kommunaldirektøren i 1. ”at” godkendes.
 
Økonomiudvalget indstiller til Byrådet som anført i 2.-4. ”at”.
Beslutning i Byrådet den 21-05-2014
Som stedfortræder deltog: Anna Margrethe Engbæk Schmidt.
 
Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
Bilag

Sagsid.: 13/101476
Sagsfremstilling
Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog på mødet den 22. januar 2014 (sag nr. 8) en procesplan for budgetlægningen, der sikrer koordinering af, hvornår udvalgene behandler en række fælles temaer i budgetlægningen.
 
Efter den fælles procesplan skal udvalget på dagens møde have en midtvejsdrøftelse af budgetforslaget. Midtvejsdrøftelsen omfatter:
·         Udkast til fokusområder og effektmål
·         Forslag til driftsbudget
·         Forslag til anlægsbudget 
 
Udkast til fokusområder og effektmål
Forvaltningen har udarbejdet et oplæg til nye fokusområder og effektmål, der kan ses som bilag nr. 1-3.
 
Fokusområder sammenfatter de strategisk vigtige målsætninger og initiativer i det kommende budgetår, som udvalget ønsker at følge op på i løbet af 2015. Udvælgelsen af nye fokusområder kan ske ud fra vedtagne politikker og strategier, ny lovgivning og aktuelle udfordringer på det enkelte politikområde.
 
Effektmålene er en anden type mål, der retter fokus på, at der styres efter den effekt, som Kommunens ydelser har for borgerne og samfundet. Der formuleres få og tydelige effektmål knyttet til kerneopgaven (3-5 effektmål på hvert politikområde), og der følges systematisk op på, om målene bliver indfriet gennem effektmålinger. En uddybende beskrivelse af de enkelte effektmål kan ses af bilag nr. 1-3.
 
Budgetrammer i budget 2015-2018
Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte på mødet den 22. januar 2014 (sag nr. 8) principper for fastsættelse af budgetrammer på de forskellige politikområder. På baggrund af disse principper har Forvaltningen beregnet de budgetrammer, som udvalgene skal udarbejde deres budgetforslag inden for.
 
Budgetrammerne er prisfremskrevet med de nye forventninger til pris- og lønudviklingen udmeldt af KL i marts måned. Der anvendes halv prisfremskrivning på varekøb og tjenesteydelser i 2015 og 2016, hvilket Byrådet besluttede med vedtagelsen af budget 2013-2016. I 2017 og 2018 anvendes igen fuld prisfremskrivning på varekøb og tjenesteydelser. Budgetrammerne ses af tabellen nedenfor:
 
Budgetramme pr. 1. maj 2014 
1.000 kr.
2015
2016
2017
2018
Politisk organisation
71.286
80.223
87.406
97.846
Administrativ organisation
439.484
433.309
433.057
432.570
Ejendomsvedligeholdelse
29.788
29.795
29.805
29.805
I alt
540.558
543.327
550.268
560.221
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog yderligere på mødet den 22. januar 2014 (sag nr. 8), at udvalgene som hovedprincip løser eventuelle økonomiske udfordringer og skaber plads til eventuelle nye driftsønsker inden for de udmeldte driftsrammer.
 
Der er identificeret en række problemområder indenfor Økonomi- og Erhvervsudvalgets egne områder, som foreslåes finansieret indenfor eget område. De identificerede områder er specificeret og kommenteret i bilag nr. 4.
 
Der gøres opmærksom på, at der i forbindelse med overgangen til udbetaling Danmark blev beregnet en meromkostning for Viborg Kommune på 7 mio.kr. Kommunens bidrag til Udbetaling Danmark er efterfølgende nedsat med 1,9 mio.kr., og meromkostningen er således reduceret til 5,1 mio.kr.
 
På mødet i dag behandler udvalget ligeledes budgetopfølgningen pr. 31. marts 2014, hvor der indgår forslag om ændring af navnet på politikområdet Ejendomsvedligeholdelse til Facility Management og samtidig flytning af budgetter mellem politikområder i forbindelse med etableringen af Facility Management i 2014. Der er på nuværende tidspunkt ikke korrigeret i rammerne for budgettet 2015 – 2018 i forbindelse med etableringen af Facility Management
  
Forslag til anlægsbudget
Udvalget drøfter på mødet eventuelle anlægsønsker til budgetperioden 2015-2018.
 
Budgettet for Jordforsyningen, herunder Økonomi- og Erhvervsudvalgets andel vedrørende køb og salg af jord, drøftes på udvalgets møde i juni måned.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår,
 
at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, hvilke fokusområder og effektmål, der skal indgå i budgetlægningen 2015-2018,
 
at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til eventuelle anlægsønsker til budgetlægningen 2015-2018, og  
 
at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager de angivne problemområder og den foreslåede finansiering hertil til efterretning, jf. bilag nr. 4.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-05-2014
Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede,
 
at de i bilag nr. 1-3 anførte fokusområder og effektmål indgår i budgetlægningen 2015-2018,
 
at udvalget ingen anlægsønsker har til budgetlægningen 2015-2018, og
 
at de angivne problemområder og den foreslåede finansiering indarbejdes i budgetforslaget, jf. bilag nr. 4.
Bilag

Sagsid.: 14/2289
Sagsfremstilling
Det fremgår af Viborg Kommunes Principper for Økonomistyring - finansiel politik, at kommunaldirektøren skal orientere Økonomiudvalget én gang årligt om sammensætningen og udviklingen i gælds og - investeringsporteføljerne, samt om gældsporteføljernes finansieringsudgifter og investeringsporteføljernes afkast.
 
Med udgangspunkt i Principper for Økonomistyring - Finansiel politik, er der som bilag nr. 1 udarbejdet en årsrapport, som bl.a. viser udviklingen i den gennemsnitlige likviditet, og som viser udviklingen i investeringsporteføljen samt den langfristede gæld - for årene 2010, 2011, 2012 og 2013.
 
Af Viborg Kommunes investeringsportefølje på i alt ca. 140,7 mio. kr. er i alt ca. 83,5 mio. kr. i obligationer, som er deponeret i henhold til lånebekendtgørelsen. Der er desuden deponeret ca. 5,9 mio. kr. bankindestående.
 
Der er beregnet gennemsnitlig rente af indskud i pengeinstitutter, som er opgjort til ca. 0,35 % og afkastet af obligationsbeholdningen er opgjort til ca. 2,2 %. Den gennemsnitlige rente af den langfristede gæld er opgjort til ca.1,85 %.
 
Øvrige forhold omkring det finansielle område
På Økonomiudvalgets møde den 15. maj 2013 (sag nr. 6) besluttede Økonomiudvalget at justere Viborg Kommunes finansielle politik, hvorefter Viborg Kommune kan indgå aftale med en eller flere forvaltere om forvaltning af Kommunens overskudslikviditet - såkaldt porteføljemanagement-aftaler (PM-aftaler/aktiv formueplejeaftale). 
 
Viborg Kommune har siden juli 2013 lavet 3 PM-aftaler på til sammen 200 mio. kr. På baggrund af de seneste afrapporteringer fra de 3 PM-forvaltere er opgjort et forventet gennemsnitligt årligt afkast på ca. 5,1%
 
Til sammenligning har Viborg Kommune i 2013 betalt ca. 1,85% i gennemsnitlig rente af den langfristede gæld.
 
Specifikation over hver af de 3 PM-aftaler findes i bilag nr. 1, som er et lukket bilag af hensyn til fortrolighed, som er forudsat i hver af de 3 PM-aftaler.
 
Forslag til justering af den finansielle politik
Forvaltningen vurderer det hensigtsmæssigt at justere den finansielle politik på et enkelt område - Investeringspolitik - Aktivtyper.
 
Af de nugældende principper fremgår, at der kan investeres i følgende aktivtyper:
 
Investeringsportefølje
Andel
Danske stats- og realkreditobligationer
80 % - 100 %
Danske stats- og realkreditobligationer - indeks
0 % - 40 %
Investment grade erhvervsobligationer i DKK og EUR
0 % - 20 %
(Nuværende principper).
 
Forvaltningen foreslår, at der gives mulighed for investering i aktier (via investeringsforeninger) med en andel af den samlede investeringsportefølje på mellem 0% og 10% hvorefter den fremtidige investeringsportefølje skal administreres indenfor følgende rammer:
 
Investeringsportefølje
Andel
Danske stats- og realkreditobligationer
80 % - 100 %
Danske stats- og realkreditobligationer - indeks
0 % - 20 %
Investment grade erhvervsobligationeri DKK og EUR
0 % - 20 %
Globale Aktier
0 % - 10 %
(Forslag til fremtidige principper).
 
Baggrunden for Forvaltningens forslag er overordnet et ønske om at afbalancere investeringsporteføljen.
 
Som en del af denne afbalancering indgår ønske om spredning af risikoen for de afledte konsekvenser, som naturligt må forventes, når renteniveauet ændres, samt et ønske om at optimere afkastet.
 
Jævnfør Anbringelsesbekendtgørelsen må investering i aktier kun finde sted via investeringsforeninger. Hermed sikres størst mulig risikospredning.
 
Viborg Kommune har i sine PM-aftaler betinget sig, at PM-forvalterne investerer under hensyntagen til etiske aspekter – at de selskaber, der investeres i, lever op til FN’s principper vedrørende ansvarlige investeringer.
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller,
 
at afrapporteringen vedr. den finansielle politik tages til efterretning, og
 
at forslag til justering af den finansielle politik godkendes som beskrevet i sagsfremstillingen.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-05-2014
Afrapporteringen vedr. den finansielle politik blev taget til efterretning.
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller endvidere til Byrådet,
 
at forslag til justering af den finansielle politik godkendes som beskrevet i sagsfremstillingen, idet der gøres opmærksom på, at investering i aktier, jf. Anbringelsesbekendtgørelsen, kun må finde sted via investeringsforeninger, hvormed størst mulig risikospredning sikres.
Beslutning i Byrådet den 21-05-2014
Som stedfortræder deltog: Anna Margrethe Engbæk Schmidt.
 
Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

Sagsid.: 13/45644
Sagsfremstilling
Byrådet behandlede sagen på sit møde den 26. februar 2014 (sag nr. 18) med følgende dagsordenstekst:
 
”I forbindelse med projekt: Om – og udbygning af Bjerringbro Idrætspark, har Bjerringbro Idrætspark fremsendt ansøgning om Viborg Kommunes godkendelse i forhold til deres låneramme, således at deres maksimale låneramme ift. kreditforeningslån forhøjes med 3 mio. kr., fra 5 mio. kr. til 8 mio. kr. (jf. Bjerringbro Idrætsparks vedtægter, skal Viborg Kommune godkende optagelse af kreditforeningslån)
 
Projektet 
Projektet indeholder ny fleksibel multisal til sport og kultur med integreret springgrav, mobilvæg m.v., samt et helt nyt foyerområde med ny hovedindgang placeret helt centralt i centret, og som kan binde centrets mange aktivitetsrum og mødelokaler sammen. I byggeriet indarbejdes aktivitetszoner m.v. Samlet er der tale om en tilbygning på ca. 1.375 m2. I forbindelse med sag vedr. frigivelse af anlægsbevillingen, blev det oplyst, at den samlede anlægssum udgjorde 25 mio. kr., som finansieredes via indsamlede midler på godt 10 mio. kr., 10 mio. kr. fra Viborg Kommune og op til 5 mio. kr. i et kreditforeningslån.
 
Af ansøgningen dateret 6. december 2013 fremgår det, at Bjerringbro Idrætspark nu har gennemført den sidste del af projektering samt licitation for udbygningen af Bjerringbro Idrætspark. Licitationen er gennemført med en samlet pris på 29 mio. kr., 4 mio. kr. mere end tidligere oplyst. Grundfos har doneret 4 mio. kr. til idrætsparken, og dette muliggør nu at gennemføre det fulde projekt til 29 mio. kr. Tilskud fra Grundfos indgår i de indsamlede midler. Det oplyses, at der fortsat arbejdes på at søge fonde og lave aktiviteter til fordel for projektet, således egenfinansieringen fremadrettet øges.
 
Viborg Byråd behandlede sagen i møde 19. juni 2013, hvor følgende, efter indstilling fra Kulturudvalget, blev besluttet:
 
at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 9.859.000 mio. kr. til anlægstilskud til Bjerringbro Idrætspark til om- og udbygning af idrætsfaciliteter med rådighedsbeløb i 2013,
 
at anlægsudgiftsbevillingen finansieres ved forbrug af det på investeringsoversigten for 2013 afsatte beløb, inkl. forventet overførsel fra 2012,
 
at det godkendes, at den selvejende institution Bjerringbro Idrætspark i forbindelse med finansiering af projektet kan optage et kreditforeningslån uden kommunegaranti på op til 5 mio. kr.,
 
at der i budgetforslag for 2014 – 2017 indarbejdes bevilling til dækning af merudgift til drifts- og aktivitetstilskud til de nye lokaler, som vurderes at udgøre 115.000 kr. i 2014 og 225.000 kr. i hvert af årene 2015 – 2017.
 
Bjerringbro Idrætspark ansøger nu Viborg Kommune om godkendelse af forhøjelse af lånerammen, således, at den forhøjes fra 5 mio. kr. til 8 mio. kr.
 
Der er kun tale om tilladelse til optagelse af lånet, ikke om kommunekredit.
 
Bjerringbro Idrætspark oplyser endvidere, at værdien af de nuværende bygninger er på 40,8 mio. kr. jfr. årsopgørelse for 2012, og at man har en prioritetsgæld på 2,9 mio. kr.
 
Økonomistaben anfører, at låneoptagelse i Bjerringbro Idrætspark efter reglerne i lånebekendtgørelsen som udgangspunkt påvirker Viborg Kommunes samlede låneramme.”
 
INDSTILLING 
Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at ansøgningen fra Bjerringbro Idrætspark, vedr. Viborg Kommunes godkendelse af forhøjelse af låneramme i forhold til kreditforeningslån forhøjes fra 5 mio. kr. til 8 mio. kr., imødekommes.
 
BESLUTNING I KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET DEN 28-01-2014
Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at ansøgningen fra Bjerringbro Idrætspark, vedr. Viborg Kommunes godkendelse af forhøjelse af låneramme i forhold til kreditforeningslån forhøjes fra 5 mio. kr. til 8 mio. kr., imødekommes.
 
FORVALTNINGENS BEMÆRKNINGER 
Hvis indstillingen godkendes, skal der deponeres 8 mio. kr.
 
BESLUTNING I ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET DEN 19-02-2014 
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget.
 
Driftsbudget eftersendes inden Byrådets behandling.
 
BESLUTNING I BYRÅDET DEN 26-02-2014 
Fraværende: Samina Shah, Jens Rohde
 
Som stedfortræder deltog: Britta Leth
 
Indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget godkendes.
 
Niels Dueholm deltog ikke i Byrådets behandling af sagen på grund af inhabilitet.”
 
Ny vurdering i forhold til låneoptagelsen
Forvaltningen har efterfølgende vurderet mulighederne for, at Bjerringbro Idrætspark i stedet for at optage et lån i en kreditforening, låner de 8 mio. kr. af Viborg Kommune via et anlægstilskud.
 
Det har ingen væsentlig betydning for Viborg Kommunes økonomi, idet Kommunens egen mulighed for låneoptagelse reduceres med 8 mio. kr. (lånerammen) ved Bjerringbro Idrætsparks optagelse af et Kreditforeningslån.
 
Det giver mulighed for, at Viborg Kommune fremadrettet ved lignende projekter kan medtage anlægstilskuddet i prioriteringen af anlægsbudgettet.
 
Forvaltningen bemærker endvidere, at den nugældende tilskudsmodel, som i høj grad er baseret på direkte driftstilskud til de selvejende idrætshaller indebærer, at den her skitserede model fint kan harmonere med den gældende tilskudsmodel. Forslaget indebærer således også, at der i forbindelse med eventuelle kommende justeringer og ændringer af tilskudsmodellen tages højde for eventuelle aftaler om tilbagebetaling af lån via reduktioner i driftstilskuddene til den selvejende idrætshal.
 
Forvaltningen foreslår, at lånet på de 8 mio. kr. tilbagebetales over 20 år til Viborg Kommune via reduktion i de løbende driftstilskud fra Kommunen. Fra 1. januar 2015 betaler Bjerringbro Idrætspark en halvårlig ydelse på 200.000 kr. til Viborg Kommune i form af, at de halvårlige udbetalinger af driftstilskud fra Viborg Kommune til Bjerringbro Idrætspark reduceres med 200.000 kr. Der sker ingen forrentning af lånet. Der udfærdiges et gældsbrev, som forfalder til fuld indfrielse ved ejerskifte eller ved nedlæggelse af Bjerringbro Idrætspark.
 
Metoden med at bevillige et anlægstilskud i form af et lån kan forventes at komme på tale i andre tilsvarende sager. Sådanne sager vil i givet fald blive forelagt individuelt til godkendelse, hvor der således også kan tages hensyn til eventuelle særlige forhold i de enkelte sager.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til Byrådet,
 
at Viborg Kommune via et anlægstilskud i 2014 låner Bjerringbro Idrætspark 8 mio. kr., som afdrages over 20 år via nedsættelse af de halvårlige driftstilskud til Idrætsparken med 200.000 kr. og
 
at der gives en udlånsbevilling på 8 mio. kr. med rådighedsbeløb i 2014 finansieret af kassebeholdningen i 2014.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-05-2014
Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede ikke at indstille ændringer til finansiering.

Sagsid.: 12/37779
Sagsfremstilling
Forvaltningen har gennem en periode arbejdet med at revidere og sammenskrive Indkøbspolitikken fra 2008 og Udbudspolitikken fra 2010. Den nye Indkøbs- og udbudspolitik fastlægger de overordnede rammer for indkøb og udbud af varer, tjenesteydelser, konkurrenceudsættelser af driftsopgaver og bygge- og anlægsopgaver, som Byrådet ønsker anvendt i Viborg Kommune. Politikken fremgår af bilag nr. 1.
Politikken omhandler som noget nyt også bygge- og anlægsopgaver, herunder de overordnede principper for udbudsformer og brug af uddannelsesklausuler ved bygge- og anlægsopgaver og den tilhørende rådgivningsydelse. Forvaltningen har i processen været i dialog med bl.a. arbejdsmarkedets parter (Dansk Industri, Dansk Håndværk, Håndværksrådet, Dansk Byggeri, LO), Mercantec og VIBORGegnens Erhvervsråd. Politikken har af flere omgange været fremlagt i Hoved-MED. Medarbejdersidens kommentarer fremgår sidst i sagsfremstillingen.
Denne sagsfremstilling samler op på de væsentligste ændringer i politikken, samt de forhold der ikke er truffet endelig politisk beslutning om.
1. Politikken i hovedtræk
Politikken indledes med et forord og er efterfølgende opdelt i 5 afsnit, som kort beskrives her:
Afsnit 1: ”Formål og Principper for indkøb og udbud”
Afsnittet beskriver rammerne for politikken, samt ridser de helt grundlæggende principper op.
Afsnit 2: ”Generelle krav”
Afsnittet omhandler de generelle krav, som Viborg Kommune vil stille i forbindelse med de nævnte typer af udbud, bl.a.;
 • Sociale klausuler, arbejdsklausuler (social dumping), etiske og sociale krav og kædeansvar (krav stilles også til underleverandører)
 • Miljø og krav til produkter, samt mere generelle krav til virksomheden
 • Viborg Kommunes håndtering af konkurser og krav om garantistillelse, samt ingen gæld til det offentlige
Afsnit 3 ”Varer og tjenesteydelser”
Omhandler indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser, følgende kan fremhæves:
 • Organisering af indkøb og udbud – centralisering og standardisering
 • Udbudsplan og udbudssamarbejder
Afsnit 4 ”Konkurrenceudsættelser af driftsopgaver”
Omhandler Viborg Kommunes beslutninger vedr. konkurrenceudsættelser. Følgende kan fremhæves:
 • Måltal for konkurrenceudsættelse IKU (Indikator for konkurrenceudsættelse)
 • Overordnede principper: ”tjekke prisen”, udbyder uændret serviceniveau, afgiver altid kontrolbud m.fl.
 • Beslutningsprocedure for konkurrenceudsættelser
 • Inddragelse af medarbejdere
Afsnit 5 ”Bygge- og anlægsopgaver”
Politikken omhandler som noget nyt også de overordnede principper for udbud af bygge- og anlægsopgaver. Følgende kan fremhæves:
 • Udbudsformer bygge- og anlæg: Udbyder opgaver i offentlig licitation + fagentreprise
 • Udbudsformer for rådgiverydelser (er ikke endelig vedtaget)
 • Mindre opgaver udbydes i henhold til håndværkerlisten
 • Der stilles uddannelseskrav
 2.   Ændringer i indhold ift. gældende politiker
Dette afsnit gennemgår de væsentligste ændringer og tilføjelser i forhold til de gældende politikker.
Afsnit 2.1. ”Miljøkrav”: Byrådet besluttede den 27. februar 2013 (sag nr. 6), at der i politikken blev indskrevet et afsnit, med henblik på at tydeliggøre Viborg Kommunes fokus på grønne indkøb. Byrådet godkendte samtidig Økonomiudvalgets forslag om at udpege transportområdet som et første indsatsområde for grønne indkøb.
Afsnit 2.2, 2.3 og 2.4 vedr. klausuler: Krav om ”etiske og socialt ansvar” anvendes i alle udbud. Krav om ”Sociale klausuler”, eksempelvis aktivering af ledige mv., anvendes i konkurrenceudsættelser og andre relevante udbud. Principperne for ”uddannelsesklausuler” (der også betegnes som en social klausul) ved bygge- og anlægsopgaver, er præciseret i politikkens afsnit 5.1. Arbejdsklausuler anvendes i forbindelse med udbud af bygge- og anlægsopgaver og tjenesteydelser, for tilbudsgivers og eventuelt underleverandørers ansatte beskæftiget i Danmark (social dumping).
Afsnit 2.5. ”Kædeansvar”: Viborg Kommune vil i sine udbud samtidig sikre sig, at leverandøren/entreprenøren hæfter for sine underleverandørers tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder på samme måde som for sine egne forhold – et såkaldt kæde ansvar.
Afsnit 2.9. Digitalisering af udbuds- og indkøbsprocessen: Der vil i fremtiden være et øget krav om digitalisering af hele indkøbsprocessen - fra afviklingen af udbud og til det daglige indkøb. Afsnittet er med til at informere samarbejdspartnere om Viborg Kommunes fokus på digitalisering på området. Forvaltningen arbejder lige nu med konkrete tiltag for at gøre det muligt, at afgive tilbud direkte på viborg.dk/udbud, samt på at lave en ”håndværkerliste”, hvor lokale virksomheder kan registrere sig, hvis de er interesserede i Viborg Kommunes bygge- og anlægsopgaver.
Afsnit 5. ”Bygge- og anlægsopgaver”: Hele afsnit 5 er nyt i forhold til tidligere politikker. Modellen for ”udbudsformer og uddannelsesklausuler” er udarbejdet i dialog med arbejdsmarkedets parter (Dansk Industri, Dansk Håndværk, Håndværksrådet, Dansk Byggeri, LO), Mercantec og VIBORGegnens Erhvervsråd. Modellen lægger op til ligebehandling og gennemsigtighed i den måde, som Kommunens opgaver udbydes. Der er samtidig taget særlige lokale hensyn ved opgaver mellem 50.000 – 300.000 kr. Den nye politik lægger op til, at der nu også stilles krav om lærlinge/praktikanter ved bygge- og anlægsopgaver (uddannelsesklausuler).
3. Punkter der skal træffes beslutning om
Politikken indeholder samtidig nogle enkelte forhold, der fortsat er uafklarede i forhold til endelig politisk beslutning:
Afsnit 2.6. Garantistillelse og gældserklæring:
Konkurser: Politikken indeholder nu også et afsnit, der opridser Viborg Kommunes principper for håndtering af konkurser blandt Kommunens leverandører. Afsnittet er gennemgået af en ekstern advokat, som har vurderet at afsnittet er i overensstemmelse med gældende lovgivning på området.
Afsnit 4. Konkurrenceudsættelse af driftsopgaver:
IKU - Indikator for konkurrenceudsættelse: Den gældende målsætning for IKU-faktor på 26 % for 2013 er indskrevet i politikken. I 2014 er det estimerede tal 28-29 %, når de gennemførte konkurrenceudsættelser slår fuldt igennem (Rengøring, Park & Vej, Madservice m.fl.).  Fastsættelse af IKU-faktor indgår i de kommende politiske forhandlinger.
Afsnit 4.2 Kompetencefordeling og beslutningsprocedure:
Økonomi- og erhvervsudvalget har tidligere besluttet kompetencefordeling ved nye konkurrenceudsættelser, og hovedreglen er, at det er Økonomi- og erhvervsudvalget, der har kompetencen til at træffe beslutninger. Der er ikke tidligere truffet beslutning om kompetencen til at træffe beslutning om genudbud. Det foreslås, at kompetencen hertil også tillægges Økonomi- og erhvervsudvalget efter indstilling fra relevant fagudvalg, samt at genudbud af den kommunaleopgave omkring rottebekæmpelse foreslås igangsat med det samme.
Afsnit 5.1 Model for udbudsform og uddannelsesklausuler
Økonomiudvalget godkendte på mødet den 11. december 2013 (sag nr. 5) en model for udbudsformer ved bygge- og anlægsopgaver mellem 50.000 – 300.000 kr., hvor tilbud indhentes efter tur blandt 3 virksomheder på håndværkerlisten som underhåndsbud (turnusordning). Forvaltningen blev efterfølgende bedt om at undersøge mulighederne for at lave en ”lokal/lokal” løsning, hvor man eksempelvis ved renovering af Rødding Skole indhenter tilbud fra to lokale virksomheder, samt tilbud fra en virksomhed udenfor lokalområdet. Lokalområdet forstås i denne sammenhæng, som de tidligere kommunegrænser, samt at tilbudsgiver skal have en forretningsadresse i Viborg Kommune. 
Forvaltningen vurderer, at det vil være muligt at håndtere en model som beskrevet. Modellen afspejler den praksis, som i dag allerede er i afdelingen Ejendomme og Energi. Modellen er indskrevet i Indkøbs- og udbudspolitikkens afsnit 5.1.
Det præciseres, at modellen er gældende for alle bygge- og anlægsopgaver, der bestilles af Viborg Kommune. Da der er flere bestillende enheder i Viborg Kommune, vil det være nødvendigt at lave en ”log” over hvilke virksomheder der indbydes til at give tilbud.
Afsnit 5.2 Model for udbudsform af rådgivningsydelsen:
Forvaltningen har i politikkens afsnit 5.2 indarbejdet et forslag til en lignende model for udbud af bygherrerådgivning vedrørende bygge- og anlægsopgaver. Modellen lægger op til, at der for opgaver under 500.000 kr. indhentes tilbud fra det lokale erhvervsliv. Der tages der forbehold for, at der ved visse opgaver kan være behov for specialviden, der gør det hensigtsmæssigt at hente tilbud udenfor kommunen. Endelig oplyses, at Forvaltningen i dag ”puljer” og samlet udbyder mindre rådgiveropgaver.
I modellen betragtes landsdækkende rådgivervirksomheder med forrentningsadresse i Viborg også som en lokal rådgiver.
4. Implementering af indkøbs- og udbudspolitikken
Som tidligere nævnt, er en del af politikken en videreførelse af de tidligere poltikker og beslutninger samt gældende praksis. I det følgende er skitseret nogle af de nye områder, hvor Forvaltningen forventer, at der må påregnes en implementeringsfase.

Bygge- og anlægsopgaver:
 • Digital tilmelding til Håndværkerliste: Forventes klar 3. kvartal 2014. Kræver udvikling af viborg.dk.
 • Udbudsformer for bygge- og anlægsopgaver, samt Rådgivningsydelse: Implementeres fra beslutningsdatoen. 
 • Uddannelsesklausuler: De nye krav skal formidles ud til alle, der i dag udbyder bygge- og anlægsopgaver. Forvaltningen forventer, at der vil være en indkøringsperiode og at tiltaget først er fuldt implementeret i efteråret 2014.
 Digitalisering af udbuds- og indkøbsprocessen:
 • Løsningen med elektronisk afgivelse af tilbud på viborg.dk forventes af kunne tages i brug i efteråret 2014.
Sociale klausuler, Etisk & socialt ansvar, Arbejdsklausuler og kædeansvar:
 • Fra beslutningsdatoen
 
5. Punkter der afventer kommende politiske drøftelser
Hvor der tages stilling til:
 • IKU-faktor for konkurrenceudsættelse af driftsopgaver
 • Plan for eventuelt nye konkurrenceudsættelser af driftsopgaver
 • Genudbudsplan for gennemførte konkurrenceudsættelser. Opfølgning på klausuler og drøftelse af tre scenarier (sociale klausuler, uddannelsesklausuler arbejdsklausuler mv.)
I de kommende drøftelser indgår høringssvar vedrørende udbudsplan for nye konkurrenceudsættelser og genudbudsplan for gennemførte konkurrenceudsættelser. Disse eftersendes til Byrådet medio maj 2014. 
 
6. Høringssvar fra Hoved-MED den 10. marts 2014
”Medarbejderrepræsentanterne udtrykker tilfredshed med forslaget til indkøbs- og udbudspolitik - særligt med hensyn til uddannelsesklausulerne, samt de indarbejdede sociale og arbejdsmæssige klausuler. Opfølgning på og sanktionering af klausulerne, som vist i notatet herom, anses for at være vigtigt og nødvendigt.”
 
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at forslag til håndtering af konkurser godkendes,
 
at forslag omkring indhentelse af tilbud på håndværkerlisten for bygge- og anlægsopgaver mellem 50.000 – 300.000 kr. godkendes,
 
at model for udbudsformer ved rådgivningsydelser godkendes,
 
at kompetencen til at træffe beslutning om genudbud tillægges Økonomi- og Erhvervsudvalget efter indstilling fra relevant fagudvalg, samt at genudbud af den kommunale opgave omkring rottebekæmpelse igangsættes med det samme, og
 
at det samlede forslag til Indkøbs- og udbudspolitikken godkendes.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-05-2014
Til Byrådets møde udsendes et revideret forslag med følgende ændringer:
 
·         i afsnit 2.4 om arbejdsklausuler udgår den del der omhandler kædeansvar, hvor leverandøren gøres økonomisk ansvarlig for underleverandørens eventuelle manglende overholdelse af arbejdsklausulen,
 
·         afsnit 2.5 om kædeansvar udgår, idet det præciseres at den valgte leverandør og dennes underleverandører forpligtes til at sikre sine medarbejdere løn- og ansættelsesvilkår, der mindst svarer til det, der er aftalt i de danske overenskomster.
 
·         i afsnit 5.1 fremhæves det, at Viborg Kommune ved bygge- og anlægsopgaver som udgangspunkt anvender fagentrepriser, og at anden udbudsform kun anvendes efter konkret politisk beslutning i det enkelte projekt,
 
·         at opdelingen i tabel 2 i afsnit 5.2 ændres til under 50.000 kr. (tilbud fra 1 eller flere) og 50.000-100.000 kr. (tilbud fra 2 eller flere),
 
·         i afsnit 4.1 ændres 4. punkt til: ”Viborg Kommune udarbejder ved (gen-)udbud som udgangspunkt et kontrolbud (eget bud)”. Endvidere udgår note 6,
 
·         skemaet side 11 korrigeres i overensstemmelse med drøftelsen på mødet.
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at forslag til håndtering af konkurser godkendes,

at forslag omkring indhentelse af tilbud på håndværkerlisten for bygge- og anlægsopgaver mellem 50.000 – 300.000 kr. godkendes,

at model for udbudsformer ved rådgivningsydelser godkendes,
 
at indikatoren for konkurrenceudsættelse (IKU), som indgår i afsnit 4, senest fastlægges ved vedtagelsen af budgettet for 2015-18,

at kompetencen til at træffe beslutning om genudbud tillægges Økonomi- og Erhvervsudvalget efter indstilling fra relevant fagudvalg, samt at genudbud af den kommunale opgave omkring rottebekæmpelse igangsættes med det samme, og

at det samlede reviderede forslag til Indkøbs- og udbudspolitikken godkendes.
Beslutning i Byrådet den 21-05-2014
Som stedfortræder deltog: Anna Margrethe Engbæk Schmidt.
 
Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
 
Flemming Gundersen stemmer imod og ønsker følgende tilføjet referatet:
”Enhedslisten siger nej til forslaget, bl.a. begrundet i brugen af IKU-indikatoren og fjernelsen af kædeansvar i afsnit 2.4 og 2.5.”
Bilag

Sagsid.: 14/2878
Sagsfremstilling
Økonomi- og Erhvervsudvalget behandlede den 23. april 2014 (sag nr. 9) en sag om rengøring i Viborg Kommune. Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede følgende:
 
"Økonomi- og Erhvervsudvalget tager orienteringen til efterretning, idet det konstateres, at der er sket forbedringer i den seneste periode, men fortsat visse steder er problemer med den udførte rengøring. På den baggrund forelægges en sag på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 14. maj 2014."
 
Efterfølgende behandlede Byrådet på mødet den 30. april 2014 (sag nr. 17) en anden sag om rengøring. Byrådet besluttede følgende: 
”Borgmesteren redegjorde for status på rengøringsområdet og stillede følgende forslag til beslutning:
Borgmesterens redegørelse tages til efterretning. Der udarbejdes en skriftlig redegørelse, der udsendes til Byrådet og behandles på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 14. maj 2014.
Forslaget fra borgmesteren godkendes af hele Byrådet med undtagelse af Søren Gytz Olesen der hverken stemmer for eller imod og Flemming Gundersen, der stemmer imod, og ønsker følgende tilføjet referatet:
”Enhedslisten mener stadig, at Absolut Rengøring ikke har løst opgaven, så kontrakten derfor bør ophæves. Enhedslisten ser frem til den skriftlige redegørelse i maj 2014””
 
Den skriftlige redegørelse er nu udarbejdet og fremgår af bilag nr. 1.
Indstilling
Sagen forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-05-2014
Økonomi- og Erhvervsudvalget tager den skriftlige redegørelse til efterretning.
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget lægger vægt på, at der fortsat er såvel anmeldte som uanmeldte kontrolbesøg, og at der er sammenhæng mellem daglig og periodisk rengøring.
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget opfordrer til, at rengøringsselskabet og medarbejdere får arbejdsro.
Bilag

Sagsid.: 14/7911
Sagsfremstilling
Viborg Kommune indgik i 1953 en overenskomst med Viborg Fjernvarme i forbindelse med opførelsen af det første varmeværk i regi af Viborg Fjernvarme jf. bilag nr. 1.
 
Udgangspunktet i overenskomsten er, at Kommunen giver Viborg Fjernvarme tilladelse til at anbringe ledninger i offentlige gader og veje. Der var ikke tale om en tilladelse til at etablere selve varmeværket.
 
Hovedparten af overenskomsten vedrører, hvilke krav der stilles i anledning af at varmeværket fik ret til at anbringe ledningerne i vejene. Herudover indeholder overenskomsten også enkelte andre bestemmelser.
 
Af særlig interesse kan fremhæves, at det af overenskomstens § 9 bl.a. fremgår, at senere vedtægtsændringer, skal godkendes af Viborg Kommune. Af samme bestemmelse følger det, at optagelse af et lån i varmeværkets navn samt pantsætning mv. kun må ske med Kommunens tilladelse.
 
Bestemmelserne i § 9 om vedtægtsændringer og pantsætning mv. har en karakter, der typisk knytter sig til, at Kommunen konkret har stillet garanti for låntagning. I overenskomsten er bestemmelserne dog ikke knyttet til nogen garantistillelse, og det bemærkes, at Viborg Kommune ikke aktuelt har stillet nogen garantier overfor Viborg Fjernvarme.
 
Ifølge overenskomstens § 10 skulle overenskomsten oprindeligt være gældende i 30 år fra værkets idriftsættelse.
 
Af § 12 fremgår, at Kommunen i forbindelse med udløbet af en overenskomstperiode med mindst 1 års varsel vil kunne kræve at overtage alle aktiver og passiver for at videreføre værket. I så fald skal værkets aktiviteter mv. videreføres af Kommunen i 30 år.
 
Endvidere bestemmes det i § 12, at hvis Kommunen ikke vælger at overtage værket inden udløbet af den første overenskomstperiode, løber der en ny 5-årig periode. Ved udløbet af en 5 årig periode har kommunen en tilsvarende mulighed for overtagelse, og ellers betragtes overenskomsten som fornyet for en ny 5-årig periode.
 
Der er ingen bestemmelser om opsigelse eller om ophør i øvrigt, og bestemmelsen går derfor ud på, at Kommunen uden tidsbegrænsning har denne overtagelsesret med jævne mellemrum, og at overenskomsten og overtagelsesretten ikke ophører, før Kommunen måtte overtaget værket.
 
Det bemærkes, at Byrådet i Viborg siden 1984 hvert 5. år har taget stilling til muligheden for overtagelse, men hver gang har truffet beslutning om ikke at gøre brug af overtagelsesadgangen. Næste gang spørgsmålet om overtagelse skal forelægges Byrådet, er i efteråret 2014.
 
Som en udløber af andre sager i Viborg Kommunes regi, hvor Viborg Fjernvarme har været involveret, har advokat Klavs V. Gravesen, Horten Advokater foretaget en nærmere juridisk vurdering af overenskomsten og på den baggrund udarbejdet en redegørelse jf. bilag nr. 2.
 
Redegørelsens indeholder følgende konklusion i afsnit 1.2.:
 
"Det må samlet set anses for ganske tvivlsomt, om kommunen i dag kan opretholde kravene efter overenskomsten om kommunal godkendelse af vedtægtsændringer, låneoptagelse, pantsætning, bortforpagtning og udlodning.
 
Sådanne krav ville eventuelt undtagelsesvist kunne opretholdes, hvis de ud fra en konkret vurdering kunne ses som et vilkår for kommunal garantistillelse. Det er dog ikke aktuelt, da der ifølge oplysning fra Viborg Kommune ikke i dag er stillet garantier af Kommunen til fordel for Viborg Fjernvarme.
 
Det må tilsvarende samlet set anses for ganske tvivlsomt, om Kommunen i dag måtte kunne gøre krav på at overtage værk og ledninger efter overenskomstens bestemmelser."
 
Med andre ord er konklusionen, at uanset at begge parter siden 1953 har henholdt sig til indholdet af den foreliggende aftale (i form af den omhandlede overenskomst) er det ifølge advokat Klavs V. Gravesen ganske tvivlsomt, om Viborg Kommune i dag har noget juridisk grundlag for at kunne henholde sig til indholdet af overenskomsten.
 
Redegørelsens konklusion kan tages som udtryk for, at Viborg Kommune ikke har haft den fornødne hjemmel til at indgå overenskomsten, da denne på den ene side tillægger Viborg Kommune meget vidtgående rettigheder - herunder retten til hvert 5. år vederlagsfrit at overtage Viborg Fjernvarme -, mens Viborg Fjernvarme på den anden side reelt ikke tillægges nogen rettigheder, som Viborg Fjernvarme efter reglerne på området ikke ville have alligevel.
 
Af redegørelsens afsnit 1.2.6 fremgår vedr. overvejelserne om eventuel bortfald af overenskomsten:
 
”Såfremt Kommunen måtte vælge, at overenskomsten skal bortfalde, vil der være anledning til at overveje, hvilke krav der fremtidigt ønsket stillet i forbindelse med eventuelle fremtidige garantier. Der er ikke i dag stillet nogen garanti af Kommunen til fordel for Viborg Fjernvarme.
 
Der vil i forhold til en kommunes normale behov mht. varmeforhold og vejforhold ikke være bestemmelser, som kommunen vil komme til at mangle.
 
Det bør dog klargøres, at varmeledningerne herefter ligger fuldt ud på det almindelige gæsteprincips vilkår, hvilket også vil være udgangspunktet uden en overenskomst.
 
Det vil være en politisk vurdering, om man ønsker, at overenskomsten bortfalder, eller om man ønsker den opretholdt og eventuelt vil forsøge at rejse krav om overtagelse i medfør af overenskomsten, uanset den hermed forbundne tvivl og procesrisiko.”
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at borgmesteren bemyndiges til at indgå aftale med Viborg Fjernvarme om, at lade den i 1953 mellem Viborg Kommune og Viborg Fjernvarme indgåede overenskomst bortfalde.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-05-2014
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.
Beslutning i Byrådet den 21-05-2014
Som stedfortræder deltog: Anna Margrethe Engbæk Schmidt.
 
Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
Bilag

Sagsid.: 13/799
Sagsfremstilling
Byrådet har tidligere på møder den 29. februar 2012 (sag nr. 29), den 22. maj 2013 (sag nr. 12) og den 25. september 2013 (sag nr. 7) behandlet Statsforvaltningens sag om Viborg Kommunes salg af brugsretten til navnet på Viborg Stadion til Viborg FF A/S og Energi Viborg A/S’ efterfølgende køb af navneretten.
 
Statsforvaltningen er ved brev af 28. marts 2014 fremkommet med en udtalelse i sagen jf. bilag nr. 1.
 
Af udtalelsens resumé (s. 1-2) fremgår følgende:
 
”Statsforvaltningen finder ikke grundlag for at antage, at den mellem Viborg Kommune og Viborg FF A/S i 2010 indgåede aftale om brugsretten af navnet på Viborg Stadion ikke er udtryk for markedsprisen og dermed er i strid med kommunalfuldmagtsreglerne.
 
Det er Statsforvaltningens opfattelse, at den beslutning, som et flertal i Byrådet i Viborg Kommune traf på mødet den 12. oktober 2011 ikke har været lovlig. Ved mødet besluttede byrådet at bemyndige borgmesteren til på en ekstraordinær generalforsamling i Energi Viborg A/S den 13. oktober 2011 at godkende det af Viborg FF A/S fremsatte tilbud af 9. september 2011 om salg af markedsføring ved at måtte benytte stadionnavnet med finansiering indenfor de muligheder, der er anført i dagsordensteksten til bestyrelsesmødet i Energi Viborg A/S den 21. september 2011.
 
Det ligger uden for Statsforvaltningens kompetence at forholde sig til den endelige kontrakt, som Energi Viborg A/S har indgået med Viborg FF A/S om navneretten til Viborg Stadion, da Energi Viborg A/S er et aktieselskab omfattet af aktieselskabsloven.
 
Det ligger ligeledes uden for Statsforvaltningens kompetence at forholde sig til eventuelle problemstillinger omkring prisfastsættelsen for el og varme som følge af den mellem Viborg FF A/S og Energi Viborg A/S indgåede kontrakt til navneretten til Viborg Stadion, idet dette spørgsmål henhører under Energitilsynets kompetence, jf. elforsyningslovens § 78.
 
Statsforvaltningen har derfor videresendt sagen til Energi-tilsynet med henblik på tilsynets nærmere vurdering af, om der er grundlag for på eget initiativ at tage sagen op, jf. § 3 i Klima-, Energi- og Bygningsministeriets bekendtgørelse nr. 163 af 26. februar 2000 om Energitilsynets opgaver.
 
Statsforvaltningen beklager den meget lange sagsbehandlingstid”.
 
Særligt i forhold til den del af udtalelsen, hvori Statsforvaltningens redegør for sin opfattelse af, at det ikke var en lovlig beslutning, som et flertal i Byrådet i Viborg Kommune traf på Byrådsmøde den 12. oktober 2011, anmoder Statsforvaltningen Viborg Byråd om nærmere at redegøre for, hvad Statsforvaltningens udtalelse giver anledning til (udtalelsen s. 28).
Indstilling
Borgmesteren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at Statsforvaltningens svar tages til efterretning,
 
at udkast til svarbrev til Statsforvaltningen (bilag nr. 2) godkendes, og
 
at kopi af svarbrevet til Statsforvaltningen fremsendes til Energi Viborg A/S.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-05-2014
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført, idet udkastet til svarbrev (bilag nr. 2) justeres inden Byrådets møde.
 
Nina Hygum stemmer hverken for eller imod.
Beslutning i Byrådet den 21-05-2014
Som stedfortræder deltog: Anna Margrethe Engbæk Schmidt.
 
Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
 
Flemming Gundersen stemmer imod, og ønsker følgende tilføjet referatet:
”Enhedslisten kan ikke godkende det svarbrev, fordi det er indholdsløst”.
Nina Hygum, Gregers Laigaard, Claus Clausen, Johannes F. Vesterby, Anders Korsbæk Jensen og Allan Clifford Christensen stemmer hverken for eller imod.
Bilag

Sagsid.: 14/17559
Sagsfremstilling
Byrådet behandlede sagen på sit møde den 26. marts 2014 med følgende dagsordenstekst:
 
”Viborg Håndbold Klub a/s (VHK a/s) har fremsendt ansøgning af 10. marts 2014, hvor VHK a/s ansøger om pris og betingelser for at erhverve sig retten til om muligt at videresælge navnet på Viborg Stadionhal.
 
Det anføres, at VHK a/s er interesseret i pris pr. år, rettighedsperiode og evt. andre betingelser, som Viborg Kommune vil stille til en given aftale.
 
Forvaltningen bemærker, at Byrådet den 1. september 2010 behandlede tilsvarende ansøgning fra Viborg FF a/s vedr. retten til at sælge navnet på Viborg Stadion.
 
Byrådet besluttede i denne sag at godkende,
 
at Viborg FF A/S får mulighed for i en 5-års periode at indgå aftale med en sponsor/virksomhed om at anvende sponsorens/virksomhedens navn på stadion i stedet for det nuværende navn ”Viborg Stadion”, idet ordet Viborg fortsat skal indgå i stadionnavnet. Herfor betaler Viborg FF A/S 50.000 kr. årligt til Viborg Kommune.
 
En tilsvarende model kan anvendes i forhold til VHK/Viborg Stadionhal, hvis Viborg Kommune imødekommer VHKs ansøgning.
 
 
BILAG
1  Åben  Viborg Håndbold Klub a/s - Ansøgning om navnerettighed        97818/14
 
 
INDSTILLING
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget drøfter, om udvalget indstiller til Byrådet,
at Viborg Håndbold Klub a/s får mulighed for i en 5-års periode at indgå aftale med en sponsor/virksomhed om at anvende sponsorens/virksomhedens navn i stedet for det nuværende navn ”Viborg Stadionhal”, idet ordet ”Viborg” stadig skal indgå. Herfor betaler Viborg Håndbold Klub a/s 50.000 kr. til Viborg Kommune.
 
 
BESLUTNING I ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET DEN 19-03-2014
Fraværende: Lone Langballe, Ib Bjerregaard
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,
at Viborg Håndbold Klub a/s får mulighed for i en 5-års periode at indgå aftale med en sponsor/virksomhed om at anvende sponsorens/virksomhedens navn i stedet for det nuværende navn ”Viborg Stadionhal”, idet ordet ”Viborg” stadig skal indgå. Vilkår og økonomiske betingelser afventer Statsforvaltningens afgørelse i den verserende sag om salg af navnet på Viborg Stadion.
 
 
BESLUTNING I BYRÅDET DEN 26-03-2014
Fraværende: Ib Bjerregaard
 
Som stedfortræder deltog: Morten Otte
Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
Flemming Gundersen stemmer imod.”
 
 
Efter sagens behandling på Byrådets møde den 26. marts 2014 har Viborg Kommune ved brev af 28. marts 2014 modtaget Statsforvaltningens udtalelse, der bl.a. omfatter spørgsmålet om Viborg Kommunes salg af navneretten til Viborg Stadion til VFF A/S for et beløb på 50.000 kr. årligt.
 
Statsforvaltningen konkluderer i forhold til dette spørgsmål:
 
”Statsforvaltningen finder ikke grundlag for at antage, at den mellem Viborg Kommune og Viborg FF A/S i 2010 indgåede aftale om brugsretten af navnet på Viborg Stadion ikke er udtryk for markedsprisen og dermed er i strid med kommunalfuldmagtsreglerne.”
 
Eftersom Statsforvaltningen således ikke har indvendinger mod den indgåede aftale om overdragelsen af brugsretten til navnet på Viborg Stadion er det Forvaltningens vurdering, at der som udgangspunkt ikke bør være noget juridisk til hinder for indgåelse af en tilsvarende aftale med VHK A/S vedrørende Viborg Stadion Hal.
Indstilling
Borgmesteren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at Viborg Håndbold Klub a/s får mulighed for i en 5-års periode at indgå aftale med en sponsor/virksomhed om at anvende sponsorens/virksomhedens navn i stedet for det nuværende navn ”Viborg Stadionhal”, idet ordet ”Viborg” stadig skal indgå. Herfor betaler Viborg Håndbold Klub a/s 50.000 kr. årligt til Viborg Kommune fra det tidspunkt, en eventuel aftale med en sponsor/virksomhed indgås.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-05-2014
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.
Beslutning i Byrådet den 21-05-2014
Som stedfortræder deltog: Anna Margrethe Engbæk Schmidt.
 
Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
 
Flemming Gundersen stemmer imod og ønsker følgende tilføjet referatet:
”Enhedslisten er imod sponsorstøtte til private firmaer, inkl. professionelle sportsklubber, specielt når offentlige bygninger skal navngives efter skiftende og tilfældige firmaer”.
Bilag

Sagsid.: 14/24288
Sagsfremstilling
En arbejdsgruppe under Taarup Borgerforening har med brev af 22. februar 2014 foreslået, at kommuneplanens landsbyafgræsning af Knudby udvides, så det gøres muligt at tillade et multifunktionelt forsamlingshus. Det er hensigten, at multihuset skal være for nærområdet omkring Kvols, Kvosted, Borup og Knudby.
 
Baggrund for ansøgningen er, at forsamlingshusene i området er ved at være nedslidte og utidssvarende. For at styrke fællesskabet i nærområdet har de respektive borgerforeninger besluttet at arbejde for et nyt fælles multihus.
 
Det nye multihus ønskes placeret på bar mark, umiddelbart syd for landsbyafgrænsningen/ kommuneplanrammen og uden for planlagt område. Arbejdsgruppen har fået tilsagn om brugsret på arealet.
 
I ansøgningen henvises til et prospekt for et muligt multihus i to etager med terrasseanlæg, børnehus og terrænbearbejdning. Ansøgningen fremgår af bilag nr. 1. Arbejdsgruppen har på et møde med Forvaltningen oplyst, at den ikke forventer at arbejde videre med prospektet i det fulde omfang, og at tidshorisonten for finansieringen er et par år. Der er ikke udarbejdet et konkret projekt endnu.
 
Forvaltningens bemærkninger
Knudby er en afgrænset landsby i landzone. Eventuel realisering af et multihus det ønskede sted forudsætter, at kommuneplanens afgrænsning af Knudby udvides, så det aktuelle areal kommer inden for kommuneplanens ramme. Ændring af rammen kan alene ske ved kommuneplanlægning. Ved behandling af et konkret projekt skal det vurderes, om projektet kræver en lokalplan eller kan tillades ved en landzonetilladelse.
 
I Knudby bor ca. 235 indbyggere. Knudby er i kystnærhedszonen jf. planloven og i kommuneplanens kystplanlægningszone og kystbeskyttelseszone. Multihuset ønskes placeret på et areal i kystplanlægningszonen. Kommuneplanens retningslinje siger, at kystlandskaberne skal friholdes for byggeri og anlæg, der ikke planlægningsmæssigt eller funktionelt er afhængig af en kystnær beliggenhed. 
 
I den vestlige del af byen og vest for byen er område med særlige drikkevandsinteresser. Øst for byen, langs kysten, er værdifuldt kulturmiljø, strandbeskyttelseslinje, værdifuldt landskab og værdifuldt kystlandskab jf. Kommuneplan 2013 - 2025.
 
Knudby ligger højt på et relativt fladt plateau. En del af byen skråner mod nord mod Jordbro Å og et lavtliggende engområde, og mod øst mod Hjarbæk fjord. Byen har karakteristiske slugte mod kysten, som skal friholdes for bebyggelse jf. Kommuneplan 2013 - 2025.
 
Ifølge planloven skal kystnærhedszonen friholdes for bebyggelse og anlæg, som ikke er afhængig af kystnærhed.  Der skal ved planlægning for nye arealer i byzone og anlæg i landzone være en planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for kystnær lokalisering.
 
Inden for den gældende landsbyafgrænsning har arbejdsgruppen og Forvaltningen ikke fundet arealer, der er store nok til at etablere hele det skitserede projekt. 
 
Forvaltningen vurderer, at et multifunktionshus på den ansøgte lokalitet vil påvirke kystlandskabet, med placeringen på et areal, som fremstår åbent, højt beliggende og meget tæt på kysten. En bygning på dette sted vil være synlig fra alle sider og på tværs af fjorden - også hvis bygningen opføres som åbent/lavt byggeri.
 
Forvaltningen har vurderet, at et andet areal tættere på ”centrum” af Knudby er mindre sårbart og mindre synligt. Også denne placering er i den sydlige del af Knudby med adgang fra Virksundvej.
 
Notat med beskrivelse af arealerne fremgår af bilag nr. 2.
 
Arbejdsgruppen under Taarup Borgerforening ønsker dog først og fremmest en politisk stillingtagen til gruppens oprindelige ønske om en placering af et nyt multihus umiddelbart syd for landsbyafgrænsningen. Arbejdsgruppen afventer den politiske stillingtagen, inden den forholder sig til alternative placeringsmuligheder. Arbejdsgruppen vil i givet fald arrangere et borgermøde, hvor placering tættere på "centrum" af Knudby drøftes.
 
Tilbagemelding fra arbejdsgruppen fremgår af bilag nr. 3.
Indstilling
Kommunaldirektøren, foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til,
 
om Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter at meddele borgerforeningen, at Kommunen ikke agter at iværksætte en ændring af landsbyafgrænsningen omkring Knudby, så planlægningen kan rumme det beskrevne multihus mm. for det ønskede område, idet udvalget samtidig tilkendegiver, at man vil være indstillet på at iværksætte ændret landsbyafgrænsning for et projekt beliggende på det i sagsfremstillingen nævnte område tættere på ”centrum” af Knudby.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-05-2014
Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter,
 
at iværksætte en ændring af landsbyafgrænsningen omkring Knudby, så planlægningen kan rumme det beskrevne multihus mm. for det ønskede område.
Bilag

Sagsid.: 13/41578
Sagsfremstilling
Agro Business Park har hvert år siden 2004 gennemført en innovationskonkurrence med det formål at stimulere udviklingen af nye projekter, produkter og virksomheder indenfor jordbrugs-, fødevare-, biomasse- og miljøteknologi. Konkurrencen er for alle personer, der har en videnbaseret forretningsidé inden for den biobaserede økonomi og som samtidig har potentiale til at blive til en bæredygtig virksomhed. Dette kan være personer fra vidensinstitutioner (forskere, studerende), virksomheder, herunder også landmænd, samt offentlige myndigheder og organisationer. 
 
Viborg Kommune har igennem en årrække medfinansieret innovationskonkurrencen (været sponsor). De seneste år har Viborg Kommune hvert år medfinansieret med 50.000 kr.
 
Blandt de øvrige sponsorer de foregående år har været Dalgas Innovation, Aarhus Universitet, Kongskilde, Innovation MidtVest, FoodNetwork og Østjysk Innovation. Sponsorerne får logo på materiale der vedrører innovationskonkurrencen og promoveres desuden i øvrig omtale af innovationskonkurrencen.
 
Jordbrug, fødevarer, biomasse og miljøteknologi er allerede nogle af verdens største erhvervsområder. Verdens befolkningsvækst, stigende efterspørgsel efter fødevarer og særligt animalske produkter, klimaudfordringer og miljøproblemer vil de kommende år stille meget store krav til nye løsninger og produkter indenfor alle områderne. Derfor er også et enormt erhvervsmæssigt potentiale i sådanne løsninger, metoder og produkter. Agro Business Parks innovationskonkurrence skal ses som en del af denne kontekst og som et bidrag til forløsning af de erhvervsmæssige potentialer i gode ideer og forskning.
 
De tidligere afholdte innovationskonkurrencer har bidraget til, at flere produkter og virksomheder er realiseret. Den mest eksponerede case, som er opstået ud af innovationskonkurrencen, er Webstech, der var en af vinderne i konkurrencen i 2009, og som opnåede en andenplads i DR1 VæxtFaktorfinale 2012.
 
Vinderne af Innovationskonkurrencen 2013 blev:
-      Keld Kjærhus Bertelsen der har udviklet et skånsomt og drejeligt larvebæltemodul - TurnTrac - til jordbrugets robotter, traktorer og tungtlastede vogne.
-      SBT Aqua der udvikler en sensor, der automatisk foretager løbende målinger af bakteriekoncentrationen i drikkevand ved hjælp af en ny teknologi, der er baseret på elektriske signaler. I modsætning til andre målemetoder leveres målingerne automatisk og kontinuerligt. 
-      Seniorforsker ved Aarhus Universitet Helle Weber Ravn med projektet FlexiDryBag - en simpel, fleksibel og samlet tørreenhedsbeholder, der i forskellige udformninger målrettet kan absorbere vand/fugt fra et fugtigt fødevare- og/eller prøvemateriale, der ønskes tørret og konserveret til opbevaring.
 
Tidligere års vindere af Innovationskonkurrencen omfatter også ConTerra, Sorbisense, Loligo Systems og Genoskan. Sidstnævnte blev i 2009 kåret til årets iværksætter af VIBORGegnens Erhvervsråd.
 
Innovationskonkurrencen 2014
Agro Business Park gennemfører Innovationskonkurrencen 2014 med det formål at stimulere udviklingen af nye projekter, produkter og virksomheder indenfor jordbrugs-, fødevare-, biomasse- og miljøteknologi.

Agro Business Park bruger også innovationskonkurrencen som et værktøj til at finde fremtidens vækstiværksættere inden for den biobaserede økonomi.
 
Agro Business Park vil tilstræbe at udpege en vinder indenfor hvert af de tre områder: 1. jordbrug, 2. fødevarer og 3. biomasse/miljøteknologi.  I 2014 udloddes 3 præmier á 50.000 kr. (hvis sponsorindtægterne tillader det).
 
Udover pengepræmien vil vinderne få mulighed for sparring til udvikling af deres ide til en ny vækstvirksomhed. Endelig vil vinderne blive tilbudt 3 måneders gratis ophold i Agro Business Park.
 
Målgruppen for konkurrencen er alle personer, der har en vidensbaseret forretningsidé inden for den biobaserede økonomi og som samtidigt har potentiale til at blive til en bæredygtig virksomhed.  Dette kan være personer fra vidensinstitutioner (forskere, studerende), virksomheder, herunder også landmænd, samt offentlige myndigheder og organisationer.
 
Dommerpanelet vil, som de foregående år, bestå af repræsentanter fra erhvervslivet, forskning, offentlige myndigheder, erhvervsorganisationer og innovationsmiljøerne.
 
Innovationskonkurrencen promoveres gennem konkrete artikler til fagblade og tidsskrifter samt nyheder til websites og nyhedsbreve m.m. Sponsorerne vil også blive promoveret i denne forbindelse.
 
Konkurrencen udskrives ultimo maj 2014 og løber frem til 17. oktober. Vinderne kåres på Agromek messen i perioden 25.-28. november 2014.
 
Viborg Kommune og Innovationskonkurrencen
Agro Business Parks innovationskonkurrence understøtter på flere måder Viborg Kommunes strategier for udvikling, erhverv og markedsføring.
 
I Udviklingsstrategi 2011 er grøn teknologi og bæredygtig produktion udpeget som et indsatsområde. Udviklingsstrategien præciserer, at Viborg Byråd vil:
 
-      Understøtte de erhvervs- og forskningsmæssige styrker inden for landbrug og jordbrugsvidenskab
-      Skabe gode rammer for iværksætteri og netværksdannelse inden for grøn teknologi og bæredygtig produktion
-      Gennem klimaplanlægning sikre muligheder for bæredygtig energiproduktion
-      Understøtte og udvikle samarbejdet mellem eksisterende virksomheder og uddannelses- og forskningsmiljøet
-      Samarbejde om konkrete projekter og initiativer, der gennem nytænkning og innovation skaber arbejdspladser og vækst.
 
Målsætning 7 i Erhvervsstrategi for Viborg Kommune 2014-2015 siger, at ”Vi vil fortsat støtte og udvikle eksisterende virksomheders vækstpotentiale samt eksisterende og potentielle klyngers forretningspotentiale f.eks. miljøet omkring AU Foulum/Agro Business park og Arsenalet”.
 
I den nye Fælles Markedsføringsstrategi for Viborg Kommune er ’Agro forskning og
–business’ udpeget som et af de unikke gener i Viborg Kommunes DNA indenfor styrkepositionen Erhverv & Uddannelse.
 
Agro Business Parks innovationskonkurrence er meget anerkendt og får desuden en meget pæn eksponering i lokale, regionale og nationale medier. Medieeksponeringen sker over en længere periode, herunder særligt ved udskrivelse af konkurrencen, omtale op til deadline for konkurrencen, ved udpegning af vinderne, samt senere omtale af de vindende virksomheder.
 
Innovationskonkurrencen bidrager også til Agro Business Parks og Foulum-områdets synlighed generelt som en meget væsentlig aktør i landbrugssektoren og bioøkonomien – et sted hvor fremtidens produkter, løsninger og virksomheder skabes og vokser.
 
Langt de fleste af de tidligere års vindere har vist sig at være bæredygtige forretningsideer, der har udviklet sig til sunde virksomheder i fortsat vækst. Dette bidrager yderligere til konkurrencens attraktivitet og troværdighed.
 
Innovationskonkurrencen bidrager således både til konkret erhvervsfremme og til eksponering af Viborg Kommune som et væsentligt kraftcenter for grøn teknologi og bæredygtig produktion, særligt indenfor landbrugssektoren (jordbrug, fødevarer, biomasse og miljøteknologi).
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at Viborg Kommune i lighed med niveauet for 2012 og 2013 medfinansierer 50.000 kr. til Agro Business Parks Innovationskonkurrence i 2014, og
 
at udgiften finansieres af Økonomi- og Erhvervsudvalgets udviklingspulje.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-05-2014
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.
 
Eventuel medfinansiering fra 2015 og de følgende år behandles i forbindelse med budgetlægningen for 2015-2018.
Beslutning i Byrådet den 21-05-2014
Som stedfortræder deltog: Anna Margrethe Engbæk Schmidt.
 
Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

Sagsid.: 14/29405
Sagsfremstilling
En række undersøgelser, herunder REG LABs analyse fra 2012 ”Fremtidens industri i Danmark”, som Viborg Kommune var med til at finansiere, påpeger at der fremover vil være både fremtid og vækstmuligheder for dansk produktion.
 
Blandet andet på denne baggrund gennemfører Region Midtjylland forprojektet ”Fremtidens industri i Region Midtjylland”, hvori VIBORGegnens Erhvervsråd deltager sammen med 4 andre midtjyske erhvervsråd. Forprojektet retter sig mod produktionsvirksomheder i Region Midtjylland på baggrund af en erkendelse af, at det i regionen er væsentligt at støtte mulighederne for at have en globalt konkurrencedygtig industri, der kan skabe arbejdspladser, eksportindtægter og lokal efterspørgsel efter varer og serviceydelser.
 
På denne baggrund foreslår VIBORGegnens Erhvervsråd, en række større lokale virksomheder, Mercantec og det nationale innovationsnetværk Inno-pro, at der lokalt etableres et Center for Industri (CFI). Et prospekt for CFI kan ses som bilag nr. 1.
 
Udgangspunktet for CFI tages blandt andet i Viborg Kommunes Udviklingsstrategis indsatsområde om bæredygtig produktion. Samtidig understøttes Viborg Kommunes Erhvervsstrategis målsætninger vedrørende støtte og udvikling af eksisterende virksomheders vækst- og forretningspotentiale samt ønsket om at tilbyde iværksættere med vækstpotentiale optimale rammer for vækst.
 
Målet med CFI er, at det i 2017 skal være et synligt samlingspunkt, et udviklingsmiljø og et netværk for kommunens nye og etablerede produktionsvirksomheder. CFI skal føre til etablering af flere industri- og produktionsvirksomheder i Viborg Kommune og derved bidrage til at skabe flere arbejdspladser.
 
Som det ses af prospektet bakker en række større virksomheder op om etableringen af CFI og de komponenter centret kommer til at bestå af. For eksempel har flere tilkendegivet, at de gerne stiller test og afprøvningsfaciliteter til rådighed, samt medvirker i de øvrige indsatser, der er beskrevet nedenfor.
 
CFI konceptet
CFI konceptet kan beskrives ved følgende konkrete indsatser:
 
Industrial Growth Center – Et lokalt inkubationsmiljø for lokale vækstorienterede produktionsvirksomheder med undervisnings- og mødefaciliteter. Miljøet skal være et klyngemiljø i lighed med Agro Business Park og Arsenalet.
 
Industrial Showroom – En fysisk ramme der præsenterer og eksponerer produkter, der er produceret i Viborg Kommune.
 
Industrial Playground – Et levende udviklingslaboratorium med udstyr, der understøtter innovation gennem prototyping, produktudvikling og idegenerering.
 
Industrial Learning Lab– Et samspil med Mercantec, hvor Mercantec stiller maskinpark til rådighed for CFI og hvor CFI kan bidrage til at opkvalificere arbejdskraft og synliggøre ungdomsuddannelsestilbud så som HTX.
 
Industrial Research and Development – hvor CFI formidler kontakt mellem virksomheder og vidensmiljøer såsom Inno-pro, Aalborg Universitet, GTS-institutter (godkendte teknologiske serviceinstituter) m.v.
 
Industrial Investment Board – hvor CFI formidler kontakt mellem ledere fra Viborg Kommunes førende virksomheder og de udviklingsvirksomheder, der er knyttet til CFIs øvrige aktiviteter. Dette board skal give sparring og evt. kompetent kapital til udviklingsvirksomhederne.
 
CFI opbygges i faser
CFI foreslås organiseret som en selvejende institution/ Erhvervsdrivende fond.
 
CFI forventes foreløbigt færdigopbygget i 2018. 2014 skal anvendes på forberedelse, identifikation af udviklingsvirksomheder, gennemførelse af pilotforløb i relation til Region Midtjyllands forprojekt, afklaring af CFIs fysiske rammer og ansættelse af medarbejdere.
 
I 2015 opbygges CFIs aktiviteter, og der forventes tæt samspil med et kommende strukturfondsfinansieret projekt om ”Fremtidens industri”. Gennem 2016, 2017 og 2018 sker der øget involvering af både udviklingsvirksomheder og etablerede virksomheder i Viborg Kommune, og der sker løbende vækst i antallet af brugere af centrets faciliteter.
 
Finansiering
I det opstillede budget for CFI forudsættes, at der kan findes en egnet kommunal bygning, som centret kan etableres i. Alternativt må der påregnes øgede udgifter til husleje m.v.
 
Grundtanken i CFIs finansieringsplan er, at det kommunale driftstilskud til opbygningen af CFI aftrappes i perioden fra 2014 og frem mod 2018. Således ansøges Viborg Kommune om:
 
2014: 1.315.000 kr.
2015: 1.395.000 kr.
2016: 1.220.000 kr.
2017: 1.120.000 kr.
2018:    470.000 kr.
I alt:   5.520.000 kr.
 
Mens Viborg Kommunes driftstilskud forventes aftrappet gennem etableringsperioden, forventes egenfinansieringen fra VIBORGegnens Erhvervsråd, Mercantec, deltagende virksomheder og tilskud fra fonde og andre projekter at være stigende i perioden.
 
Fra og med 2019 forventes CFI at være selvfinansieret.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår,
 
at Økonomi- og Erhvervsudvalget indledende drøfter, hvorvidt Viborg Kommune er sindet at støtte etablering af Center for Industri, CFI, og
 
at Økonomi- og Erhvervsudvalget i givet fald på et kommende møde forelægges konkret forslag til fysisk placering, organisering samt bevilling til medfinansiering af projektet med henblik på indstilling til Byrådet.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-05-2014
Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter,
 
at Viborg Kommune er sindet at støtte etablering af Center for Industri, CFI, og

at Økonomi- og Erhvervsudvalget på et kommende møde forelægges konkret forslag til
fysisk placering, organisering samt bevilling til medfinansiering af projektet med henblik på indstilling til Byrådet.
Bilag

Sagsid.: 13/56654
Sagsfremstilling
Økonomiudvalget behandlede sagen om digitalisering af råd og nævn på sit møde den 16. august 2013 (sag nr. 4) med følgende dagsordenstekst:
 
Få måneder inde i den nuværende byrådsperiode – i marts 2010 - overgik Byrådet og de politiske udvalg fra en løsning med dagsordener og bilag i papirudgave til en digital løsning.
 
Med fortsat fokus på Kommunens effektivisering gennem digitale løsninger og på baggrund af erfaringer med digital understøttelse af Byråd og udvalg foreslås en øget digitalisering af råd og nævn, der sekretariatsbetjenes af Forvaltningen. Eksempler herpå kan være Viborg Ældreråd, Det Grønne Råd, Huslejenævnet og Folkeoplysningsudvalget.
 
Mere konkret foreslås en afskaffelse af papirdagsordener og –bilag til råd og nævn fra starten af den kommende byrådsperiode, så der fremover benyttes rent digitale løsninger.
 
Der er stor variation af råd og nævn mht. mødehyppighed, sagsmængde og særlige hensyn til fortrolighed.
 
For hvert råd eller nævn skal den digitale løsning findes med udgangspunkt i følgende fire modeller: 

Råd og nævn med åbne sager
 • Rådets eller nævnets medlemmer henter selv dagsorden og bilag, som er publiceret på Viborg Kommunes hjemmeside, eller
 • Forvaltningen udsender dagsorden og bilag digitalt til medlemmernes private e-postadresser.
Råd og nævn med lukkede sager
 • Forvaltningen udsender dagsorden og bilag til medlemmernes sikre postkasse – Digital Post på borger.dk, eller
 • Dagsorden og bilag placeres på intern server i Viborg Kommune. Medlemmerne af råd og nævn tildeles sikker adgang til serveren via internetopkobling.
I alle modeller er udgangspunktet, at det enkelte medlem af et råd eller nævn bruger eget IT-udstyr, så der ikke er behov for, at Viborg Kommune stiller udstyr til rådighed.
 
Indstilling
Forvaltningen indstiller,
 
at Forvaltningen i perioden ind til 1. januar 2014 tilrettelægger hensigtsmæssige digitale løsninger i forhold til de relevante råd og nævn, og
 
at udgangspunktet er, at det enkelte medlem af råd og nævn anvender eget IT-udstyr.”
 
Indstillingen fra Forvaltningen blev godkendt.
 
Ældrerådet rettede efterfølgende henvendelse, som Økonomiudvalget behandlede under "Meddelelser og gensidig orientering" (sag nr. 4) den 2. oktober 2013. Her besluttede Økonomiudvalget:
 
"Økonomiudvalget drøftede en henvendelse fra Ældrerådet, hvori Ældrerådet foreslår at Økonomiudvalget genovervejer beslutningen fra den 16. august 2013 (sag nr. 4), om at udgangspunktet for digitalisering af råd og nævn er, at det enkelte medlem af råd og nævn anvender eget IT-udstyr. Ældrerådet foreslår i stedet, at Kommunen stiller IT-udstyr til rådighed for medlemmer af råd og nævn. Økonomiudvalget fastholder beslutningen fra den 16. august 2013."

Generel status vedrørende digitalisering af råd og nævn
Status er, at de enkelte råd og nævn har fundet relevante digitale løsninger og arbejdsgange med brug af medlemmernes eget IT-udstyr (publicering på viborg.dk og/eller udsendelse af mails). I enkelte råd og nævn udsendes fortsat fortrolige sager i papirudgave, idet disse sager af sikkerhedshensyn ikke kan publiceres på viborg.dk eller sendes i en almindelig mail. Der arbejdes på en digital løsning til fortrolige sager. Løsningen bliver uafhængig af hvilket IT-udstyr (PC, tablet mv.), det enkelte råds- og nævnsmedlem har til rådighed. Endelig er der enkelte råds- og nævnsmedlemmer, der ikke anvender IT-udstyr og derfor har fået dagsordener og bilag i papirudgave.
 
Den fornyede henvendelse fra Viborg Ældreråd
Viborg Ældreråd har den 24. april 2014 på ny anmodet Økonomi- og Erhvervsudvalget om udlån af IT-udstyr og programmel – eksempelvis i form af tablets til rådets medlemmer.
 
Henvendelsen fra Viborg Ældreråd fremgår af bilag nr. 1.
 
Tidligere skøn over økonomi
En eventuel beslutning om at stille IT-udstyr til rådighed for Viborg Ældreråd skal ses i sammenhæng med, at der er en række tilsvarende råd og nævn, som kan have samme ønske om at få stillet udstyr til rådighed, hvis princippet om brug af eget IT-udstyr fraviges.
 
Forud for Økonomiudvalgets behandling af sagen om digitalisering af råd og nævn den 16. august 2013 lavede Forvaltningen et skøn over udgiften, hvis eksterne medlemmer af råd og nævn skulle have en tablet-PC excl. printer men inklusiv programmel og support stillet til rådighed. Prisen blev skønnet til 4.500 kr. årligt pr. bruger. Da der på daværende tidspunkt var 92 eksterne medlemmer, indebar det en årlig udgift på godt 400.000 kr. Forudsætningen for den skønnede udgift pr. bruger var, at der var tale om en samlet løsning for alle eksterne medlemmer af råd og nævn.

Skal der stilles IT-udstyr til rådighed for et afgrænset antal eksterne råds- og nævnsmedlemmer, er der behov for konkrete beregninger heraf.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår,
 
at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til Viborg Ældreråds henvendelse.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-05-2014
Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter,
 
at sagen genoptages, og at der inden fornyet behandling udarbejdes et notat vedr. økonomi, muligheder og konsekvenser.
Bilag

Sagsid.: 14/3310
Sagsfremstilling
Historik, Skema A
Byrådet godkendte den 19. juni 2013 (sag nr. 6) en ansøgning fra Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg, afdeling 116 om tilsagn (skema A) til ombygning af Viborg Kommunes tidligere administrationslokaler til 25 almene familieboliger, et fælleshus samt erhverv beliggende på Nytorv m.fl. i Viborg med en anslået anskaffelsessum på 47.470.000 kr. Samtidig godkendte Byrådet, at der til Landsbyggefonden ydes et grundkapitallån på 10 % af anskaffelsessummen svarende til 4.747.000 kr., samt at der stilles kommunal garanti for den del af realkreditlånet, som ligger udover 60 % af ejendommens værdi og endelig en foreløbig årlig leje på 829 kr./m².
 
Projektbeskrivelse, Skema B
Ved ansøgning modtaget den 20. marts 2014 søger Boligselskabet Sct. Jørgen om godkendelse af en anskaffelsessum før byggeriets påbegyndelse (skema B) på 36.896.000 kr. samt videresalg af ejerlejlighed nr. 2. Forvaltningen har også modtaget ansøgning om byggetilladelse, som behandles særskilt.
 
Boligselskabet har den 18. marts 2014 modtaget godkendelse fra Kulturstyrelsen, til ombygning af den fredede bygning, Hödrichs Gård, hvilket var et vilkår for projektet.
 
I forhold til overholdelse af lokalplan nr. 379, Centerområde ved Amtmandskaréen og Nytorv i Viborg har Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg siden tilsagnet, skema A fældet 2 af de træer, der i lokalplanens § 10.4 er udpeget som bevaringsværdige. Forvaltningen er i dialog med boligselskabet om genplantning af tilsvarende træer.
 
Projektet er fra skema A til skema B blevet ændret på flere punkter:
 • Antallet af boliger er reduceret fra 25 til 21 boliger, hvoraf 3 boenheder stadig etableres i et bofællesskab (Hödrichs Gård).
 • Erhvervslejemålet på Nytorv, som skulle huse boligselskabets udlejningskontor, søges frasolgt.
 • Ombygning af bindingsværkshuset til fælleshus gennemføres ikke, men frasælges sammen med erhvervsarealerne.
 • Det tidligere cykelskur bevares i stedet for nedrivning med efterfølgende nybygning til 3 boliger i 1½ etage.
 • Tagetagerne i Hödrichs Gård og i sidebygningen til Købmandsgården indrettes til depotrum fremfor ombygning til boliger,
Prospekt af projektet fremgår af bilag nr. 1.
 
Finansiering
På grund af reduktionen i antal boliger fra skema A til skema B er anskaffelsessummen reduceret med 10.574.000 kr. fra 47.470.000 kr. til 36.896.000 kr.
 
Der kan maksimalt godkendes følgende anskaffelsessum:
2067 m² bolig * 17.850 kr./m² (den lovbestemte udgiftsramme for almene boliger) = 36.896.000 kr. Anskaffelsessummens fordeling fremgår af udskrift fra indberetningssystemet Bossinf, bilag nr. 2.
 
Den kommunale grundkapital (udlån til Landsbyggefonden) udgør 3.690.000 kr. svarende til 10 % af den samlede anskaffelsessum. Grundkapitallånet er fra skema A til skema B reduceret med 1.057.000 kr. (4.747.000 – 3.690.000).  
 
Anskaffelsessummen finansieres (afrundet) således:
 
  2 % beboerindskud
738.000 kr.
10 % kommunal grundkapital
 3.690.000 kr.
88 % realkreditlån
32.468.000 kr.
Samlet anskaffelsessum
 36.896.000 kr.
 
Projektet har været udbudt i begrænset fagentreprise, og de økonomiske mest fordelagtige bud er valgt.
 
Bygherren har ikke afsat beløb til overskridelse af fastprisperioden.
 
Gebyrindtægten på 2½ promille af anskaffelsessummen til dækning af Kommunens udgifter til sagsbehandlingen udgør 92.000 kr.
 
Kommunegaranti
Den kommunale garanti for den del af realkreditlånet, som ligger udover 60 % af ejendommens værdi, vil først kunne beregnes endeligt, når ejendommen er opført og vurderet. Långiver har dog beregnet en foreløbig garantiprocent til 61,46 %, hvilket medfører en foreløbig kommunegaranti på 19.955.000 kr. (61,46 % af 32.468.000 kr.)
 
Krav i forhold til støttebekendtgørelsen
Bekendtgørelse om støtte til almene boliger stiller flere krav til projektet, som Byrådet skal påse. Kravene og Forvaltningens bemærkninger hertil samt huslejefordelingen fremgår af bilag nr. 3.
 
Tilgængelighed
Da boligerne etableres i bevaringsværdige og fredede bygninger, giver det problemer at opfylde kravene til tilgængelighed i henhold til ”Tjekliste for tilgængelighed på friareal, i offentligt byggeri og offentlig støttet byggeri”.
 
Da Byrådet på mødet den 20. juni 2012 (sag nr. 28) godkendte at sælge bygningerne til
Boligselskabet Sct. Jørgen Viborg – Kjellerup, godkendte Byrådet også en fravigelse af ”Tjekliste for tilgængelighed på friareal, i offentligt byggeri og offentlig støttet byggeri” for 70 % af boligerne. Det foranlediger, at 6 ud af 21 boliger skal etableres i overensstemmelse med ”Tjeklisten”.
 
De 6 tilgængelige boliger etableres alle med niveaufri adgang, og 3 boliger opfylder ligeledes bestemmelserne til indretning af badeværelser. Dette har dog ikke været muligt for de sidste 3 boliger på grund af den eksisterende bevaringsværdige bygningsmasse.
 
Skema C
Da maksimumsbeløbet er udnyttet fuldt ud, kan der ikke ved byggeriets afslutning godkendes en højere anskaffelsessum. Forvaltningen vil derfor i henhold til Byrådets bemyndigelse af 5. november 2008 (sag nr. 307) kunne godkende skema C og den endelige leje, der udarbejdes på baggrund af et revisorattesteret byggeregnskab.
 
Videresalg af ejerlejlighed nr. 2, beliggende Nytorv 5 (del af Købmandsgården)
Ejendommene er opdelt i ejerlejligheder for at adskille boliger og erhverv. Det udmatrikulerede erhvervslejemål (mod Nytorv) på 446 m² + kælder på 165 m² var købt med henblik på etablering af en fælles boligbutik for Boligselskabet Viborg og Boligselskabet Sct. Jørgen. Disse planer er imidlertid opgivet, hvorfor Boligselskabet Sct. Jørgen anmoder om tilladelse til at afhænde erhvervsejerlejligheden.
 
Efter almenboliglovens § 27 skal afhændelse af en almen boligorganisations ejendom godkendes af Byrådet som tilsynsmyndighed. Ved vurderingen af salgsprisen skal ejendommens tilstand og prisforholdene på overdragelsestidspunktet lægges til grund. Boligselskabets bestyrelse har på et møde den 22. april 2014 godkendt at videresælge ejerlejlighed nr. 2 for 2.200.000 kr. Prisen er godkendt på baggrund af en indstilling, som redegør for de beregninger og andre hensyn, som parterne har lagt vægt på ved prisfastsættelsen. Boligselskabet oplyser, at salget er udgiftsneutralt for sælgeren, og at der er taget hensyn til dels en beregnet kvadratmeterpris, dels at der er tale om et erhvervsareal, der har en lidt lavere pris end boligareal, og dels at der er tale om en særdeles attraktiv beliggenhed ud mod Nytorv.  Endelig er der taget hensyn til Boligselskabets omkostninger til bl.a. advokat og tinglysning samt forrentning. Dagsorden til hovedbestyrelsesmødet med indstilling og beslutning fra mødet ses i bilag nr. 4.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborgs ansøgning om godkendelse af en anskaffelsessum på 36.896.000 kr. for 21 almene familieboliger i afd. 116, beliggende Nytorv, Nytorvgyde samt Sct. Mogensgade 3 i Viborg (skema B) godkendes, på betingelse af, at boligselskabet før byggeriets påbegyndelse opfylder kravet om tinglyst ejendomsret i støttebekendtgørelsens § 22,
 
at det kommunale grundkapitallån på 3.690.000 kr., svarende til 10 % af anskaffelsessummen, godkendes,
 
at der til dækning af Kommunens udlån til Landsbyggefonden gives en udlånsbevilling på 3.690.000 kr. til konto ”Boligselskabet Sct. Jørgen, 21 almene boliger, Nytorv m.fl.” med rådighedsbeløb i 2014, der finansieres af det på samme konto i 2014 afsatte rådighedsbeløb på 4.747.000 kr.,
 
at Kommunen giver tilsagn om kommunegaranti for realkreditlånet (foreløbigt opgjort til 19.955.000 kr.),
 
at den beregnede foreløbige årlige leje på gennemsnitligt 859 kr./m2 for første driftsår, jævnfør bilag nr. 3 godkendes,
 
at Viborg Kommune som tilsynsmyndighed godkender, at Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg, videresælger ejerlejlighed nr. 2, beliggende Nytorv 5, 8800 Viborg, for 2.200.000 kr. og
 
at gebyrindtægten på 92.000 kr. indgår i Økonomiudvalgets nettobevilling.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-05-2014
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.
Beslutning i Byrådet den 21-05-2014
Som stedfortræder deltog: Anna Margrethe Engbæk Schmidt.
 
Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
Bilag

Sagsid.: 13/37257
Sagsfremstilling
Børne- og Ungdomsudvalget og Social- og Arbejdsmarkedsudvalget behandlede sagen på møderne den 29. og 30. april 2014 med følgende sagsfremstilling:
 
”Sammenfatning
Rammeaftalen for det specialiserede socialområde er et planlægnings- og udviklingsværktøj, der skal sikre samlet overblik over tilbudsviften på det område regionen og kommunerne samarbejder om. Samtidig har rammeaftalen til formål at skabe overensstemmelse mellem udbud og efterspørgsel på tilbud og ydelser inden for aftalens område. Udkast til udviklingsstrategi 2015 er udarbejdet i en tæt dialog mellem repræsentanter fra administrationen i de 19 kommuner og Region Midtjylland. I forbindelse med udarbejdelsen af Udviklingsstrategien har kommunerne udarbejdet en vurdering af behov for og forventet forbrug af tilbud i 2015. Overordnet tilkendegiver et flertal af kommunerne en uændret efterspørgsel efter de tilbud, der er omfattet af Rammeaftale 2015. Samtidig forventer kommunerne et uændret eller faldende behov for pladser uden for kommunens eget regi
 
Rammeaftalen
Rammeaftalen består af en faglig udviklingsdel (Udviklingsstrategien) og en kapacitets- og økonomistyringsdel (Styringsaftalen). Udviklingsstrategien og Styringsaftalen er tidsmæssigt adskilt, men skal i høj grad spille sammen indholdsmæssigt. Udviklingsstrategien skal være godkendt i de 19 kommunalbestyrelser i regionen samt i regionsrådet senest den 1. juni og Styringsaftalen den 15. oktober.
 
Udviklingsstrategi 2015
Udviklingsstrategi 2015 tager afsæt i indberetning fra de 19 kommuner og Region Midtjylland om det forventede behov for tilbud på det sociale område og deres overvejelser om tilbudsviften det kommende år. Rammeaftalen er udarbejdet i tæt samarbejde med repræsentanter fra administrationen i kommunerne og Region Midtjylland, hvormed der er skabt et godt afsæt for en fælles indsats på det sociale område.
 
Nyt i Udviklingsstrategi 2015 (i forhold til 2014) er de nye fokus- og udviklingsområder:
 
 1. Lovgivningsmæssigt er ministertemaet givet som nyt fokus- og udviklingsområde. Ministertemaet i Rammeaftale 2015 er ”Anbragte børn og unges undervisning/uddannelse”. En god skolegang og en efterfølgende ungdomsuddannelse er helt central for de udsatte børn og unges trivsel. Det er også nøglen til selvforsørgelse og et velfungerende voksenliv. Anbringelse af børn og unge sker ofte på tværs af kommunegrænser. Derfor er det vigtigt med fokus på tværgående koordinering. Ministeren opfordrer til, at der under drøftelserne sættes fokus på samarbejdet på tværs af interne skoler og inklusion i det almindelige skolesystem med afsæt i de forskellige målgruppers behov og ressourcer. 
 1. ”Fælles metodeudvikling af omkostnings-effektive og fagligt kvalificerede tilbud” er igen i 2015 et fælles fokus- og udviklingsområde, som i 2014, med ekstra fokus på implementeringsdelen, for at få metoderne forankret i kommuner og region. Et væsentligt element er også nye måder at styre udgiftsudviklingen på. Styring af udgiftsudviklingen har været centralt hos kommuner og region gemmen flere år, men der kan med fordel arbejdes videre med nye styringsformer på det specialiserede socialområde.
 
 1. Socialpsykiatrien er ligeledes fokus- og udviklingsområde i 2015. Mennesker med psykiatriske problemer kan ikke vente på diagnoser, de skal håndteres. Derfor skal psykiatri og somatik i højere grad integreres og i fællesskab udvikles sammenhængende indsatser på tværs af psykiatri og somatik, mellem kommuner og region. De midtjyske kommuner og Region Midtjylland vil arbejde for tværgående modeller, hvor behandlings- og socialpsykiatri samt beskæftigelsesindsats leveres i sammenhængende tilbud med fælles værdier og mål for at sikre, at flere borgere rehabiliteres og får del i et aktivt samfundsliv på lige fod med andre borgere.
 
I forbindelse med udarbejdelsen af Udviklingsstrategien har kommunerne udarbejdet en vurdering af behov for og forventet forbrug af tilbud i 2015. Overordnet set tilkendegiver et flertal af kommunerne en uændret efterspørgsel efter de tilbud, som er omfattet af Rammeaftale 2015. Samtidig forventer kommunerne et uændret eller faldende behov for pladser uden for kommunens eget regi. 
 
KKR Midtjylland har på møde den 14. marts 2014 behandlet udkast til Udviklingsstrategi 2015. Parterne er enige om at indstille forslaget til godkendelse i kommunalbestyrelserne samt i regionsrådet.
 
Sideløbende med den politiske behandling af udkast til udviklingsstrategi orienteres Handicaprådet herom.”
Indstilling
Børne- og Ungdomsudvalget og Social- og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at udkast til Udviklingsstrategi 2015 på det specialiserede sociale område godkendes.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-05-2014
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget og Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.
Beslutning i Byrådet den 21-05-2014
Som stedfortræder deltog: Anna Margrethe Engbæk Schmidt.
 
Indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget og Social- og Arbejdsmarkedsudvalget godkendes.
Bilag

Sagsid.: 14/25900
Sagsfremstilling
Børne- og Ungdomsudvalget behandlede sagen på sit møde den 29. april 2014 med følgende sagsfremstilling:
 
”Viborg Kommune har pasningsgaranti til og med 3. klasse. Der er regler for optagelse, der skal sikre en retfærdig tildeling af pladser. Udgangspunktet for optagelse er barnets alder. Det betyder, at ventelisten til dagpleje og børnehave har de ældste børn øverst. Ventelisten til vuggestue har det yngste barn øverst. Dette sker for at sikre en rimelig aldersfordeling af børnene hos dagplejerne og en bedre udnyttelse af ressourcerne på dagplejeområdet.
 
Gældende visitering af pladser:
Hvis det er muligt tilbydes plads efter de ønskede prioriteringer. Hvis dette ikke er muligt, tilbydes plads i et andet dagtilbud. Det tilstræbes, at der anvises et tilbud så tæt på hjemmet som muligt. Får barnet ikke tilbudt en plads i en af ønskeinstitutionerne, har barnet fortsat mulighed for at stå skrevet op til 1. og 2. prioritering. Nuværende visiteringsprocesdure er, at forældrene får besked om, at deres barn har fået plads 3 måneder før barnets start.
 
Forslag om ny procedure for visitering af pladser:
Viborg Kommune deltager i forskningsprojektet Barnet i Centrum. I det projekt har man arbejdet med en tidlig visitering af pladser til børn, 6 måneder før start i dagtilbud. Det har vist sig at være en fremgangsmåde, som man fra flere sider ønsker at indføre som fast procedure. Argumenterne herfor er følgende:
 
Økonomisk:
Mulighed for bedre økonomisk styring og planlægning
Større udnyttelse af pladser
 
Fagligt:
I forbindelse med TOPI er en tidlig visitering god i forhold til planlægning af overleveringssamtaler fra dagpleje til børnehave - særligt der, hvor der er flere børnehaver at vælge imellem
Vil give dagplejer og børnehuse bedre mulighed for at tilrettelægge en god aflevering/modtagelse af barnet, når de i god tid kender starttidspunktet og hvilket børnehus barnet visiteres til
 
Forældretilfredshed:
Større tilfredshed, når forældre tidligt får tildelt en plads. Det letter planlægningen i familien
Når forældre ved besked i god tid mindsker det antallet af henvendelser til pladsanvisningen
 
Andre forhold
Tidlig visitering letter arbejdet med fordeling af pladser for pladsanvisningen, for flere børn er ”på plads” i god tid
 
En visitering på 6 måneder før barnets start vil være et godt styringsredskab for områdeledere, de enkelte dagtilbud og pladsanvisningen. Samtidig kan det være med til at skabe et godt afsæt for forældresamarbejdet.
 
Dagtilbudschef Finn Terkelsen deltager ved Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen.”
Indstilling
Direktøren for Børn og Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at der fremadrettet arbejdes med visitering 6 måneder før barnets start i dagtilbud
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 29-04-2014
Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at der fremadrettet arbejdes med visitering 6 måneder før barnets start i dagtilbud.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-05-2014
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget.
Beslutning i Byrådet den 21-05-2014
Som stedfortræder deltog: Anna Margrethe Engbæk Schmidt.
 
Indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget godkendes.

Sagsid.: 12/110081
Sagsfremstilling
Klima- og Miljøudvalget behandlede sagen på sit møde den 1. maj 2014 med følgende sagsfremstilling:
 
”Forvaltningen har udarbejdet forslag til Indsatsplan for beskyttelse af drikkevandet i Skive-Stoholm-området (bilag 1).  Indsatsplanen omfatter et ”område med særlige drikkevandsinteresser” (forkortet OSD), som ligger mellem Skive-Syd og Iglsø og Kjeldbjerg, samt indvindingsoplandene til Gammelstrup og Stoholm Vandværk, se bilag 2. Indsatsområdet ligger delvist i Skive Kommune og boringer til Skive Vand A/S er beliggende i Tastum Plantage i Viborg Kommune.
 
Baggrund
Regelgrundlag
Indsatsplanen er udarbejdet i henhold til vandforsyningslovens § 13 og efter de retningslinjer, der fastlægges i bekendtgørelse om indsatsplaner.
 
I henhold til bekendtgørelse om indsatsplaner skal en indsatsplan sendes i offentlig høring i mindst 12 uger. Offentliggørelsen kan ske via Viborg Kommunes hjemmeside.
 
Formål
Formålet med indsatsplanen er at beskytte grundvandsressourcerne i området, så der også i fremtiden kan indvindes godt drikkevand. 
 
Fagligt grundlag 
Indsatsplanen er udarbejdet på baggrund af en detaljeret kortlægning af geologi og grundvand i området gennemført af Naturstyrelsen i 2010-2011. Kortlægningen har dokumenteret, at der findes en vigtig grundvandsressource i området, men også, at ressourcen er ubeskyttet og særdeles følsom overfor forurening fra overfladen i en del af området og er derfor vurderet som ”nitratfølsomt”. Det nitratfølsomme område udgør ca. 40 % af OSD.
 
Indsatsplanens tilblivelse
Lokal arbejdsgruppe 
Indsatsplanen er, på baggrund af Naturstyrelsens kortlægning, udarbejdet i tæt samarbejde imellem Skive og Viborg Kommune, og er skrevet som en samlet Indsatsplan der omfatter alle de 10 vandværker i OSD-Skive-Stoholm. Udarbejdelsen er desuden sket i samarbejde med en lokal arbejdsgruppe med repræsentation af Tastum Vandværk, Røgind Vandværk, Stoholm Vandværk og Skive Vand A/S, Landbo Limfjord, Region Midt, og Forsvaret.
 
Grundvandsforum 
Et udkast til indsatsplanen har været forelagt for Grundvandsforum den 11. marts 2014. Referat fra mødet i Grundvandsforum er vedlagt som bilag 3.
 
Grundvandsforum er et rådgivende råd nedsat i henhold til vandforsyningslovens § 12. Det blev nedsat på møde i Miljøudvalget den 13. marts 2007, pkt. 27. Kommissorium for Grundvandsforum er vedlagt som bilag 4.
 
Forvaltningens bemærkninger
Indsatsplanens bestemmelser
Indsatsplanens afsnit 3 indeholder en række bestemmelser, der har det overordnede formål at beskytte grundvandet i området som en fremtidig drikkevandsressource. Indsatsplanens bestemmelser skal således sikre, at grundvandet i området har en kvalitet og mængde, så det kan indvindes og anvendes til drikkevand, eventuelt efter en simpel behandling for nogle naturligt forekommende stoffer som f.eks. jern, mangan, kuldioxid.
 
De vigtigste bestemmelser er nærmere beskrevet og kommenteret i bilag 5.
  
Det videre arbejde
En indsatsplan skal i offentlig høring i mindst 12 uger. Forvaltningen forventer at offentliggøre forslaget til indsatsplan på Viborg Kommunes hjemmeside samt ved notits på Viborg Kommunes faste annonceside i dagblade og ugeaviser. I forbindelse med offentliggørelse udsendes pressemeddelelse herom. Der planlægges, bl.a. i samarbejde med landbruget, afholdt et offentligt møde indenfor den første halvdel af høringsperioden.”
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at det indstiller til Byrådet,
 
at forslag til indsatsplan Skive-Stoholm sendes i 12 ugers offentlig høring.
Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 01-05-2014
Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,
 
at forslag til indsatsplan Skive-Stoholm sendes i 12 ugers offentlig høring.
 
Flemming Lund var fraværende.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-05-2014
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.
Beslutning i Byrådet den 21-05-2014
Som stedfortræder deltog: Anna Margrethe Engbæk Schmidt.
 
Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.
Bilag

Sagsid.: 14/20631
Sagsfremstilling
Klima- og Miljøudvalget behandlede sagen på sit møde den 1. maj 2014 med følgende sagsfremstilling:
 
”Energi Viborg Vand A/S (EVV) har anmodet Byrådet om at træffe beslutning om ekspropriationshensigt for anlægsprojekter vedtaget i Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2009 – 2013 for Viborg Kommune.
 
Baggrund
Den 4. september 2013 vedtog Byrådet tillæg nr. 6 til Viborg Kommunes Spildevandsplan 2009 – 2013 (punkt nr. 19). Tillægget vedrører:
·           nedlæggelse af Klejtrup Renseanlæg
·           nedlæggelse af Roum Nedsivningsanlæg
·           transport af spildevand fra Klejtrup og Roum til Bjerregrav Renseanlæg
·           separatkloakering af dele af Klejtrup.
·           etablering af bassiner
 
For at realisere de planlagte spildevandsanlæg ønsker EVV at erhverve arealer og/eller rettigheder til de anlæg, der er beskrevet i tillægget. EVV ønsker som udgangspunkt at erhverve de nødvendige arealer og øvrige rettigheder over fast ejendom gennem frivillige aftaler med de berørte grundejere. Det er i den forbindelse en forudsætning for skattefrihed for grundejeren, at aftalen kan indgås på ekspropriationslignende vilkår.
 
Forvaltningens bemærkninger
Følgende betingelser for at opnå skattefrihed skal være opfyldt på aftaletidspunktet:  
·           der skal være hjemmel til at ekspropriere, hvilket er opfyldt, når spildevandsanlægget er optaget i vedtaget spildevandsplan.  
·           det skal kunne påregnes, at aftalens indhold vil blive gennemtvunget ved en kommunal ekspropriation, såfremt en frivillig aftale ikke indgås.  
 
For at disse to betingelser er opfyldt på aftaletidspunktet, har EVV anmodet om, at Byrådet træffer en ekspropriationshensigt for anlægsprojekter vedtaget i Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2009 – 2013 for Viborg Kommune.
 
Anlægsprojekter og berørte arealer samt oversigtskort fremgår af vedtaget tillæg nr. 6 (bilag 1).
 
Ekspropriation af arealer til spildevandsanlæg gennemføres i henhold til Miljøbeskyttelseslovens kap. 8 og i overensstemmelse med proceduren i Lov om offentlige veje.
 
Forvaltningens vurdering
Etablering af spildevandsanlæg på de udpegede arealer er en forudsætning for, at Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2009 – 2013 for Viborg Kommune kan realiseres.”
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiler, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,
 
at det tilkendegives, at Viborg Kommune agter at ekspropriere udpegede arealer og/eller rettigheder til spildevandsanlæg vedtaget i Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2009 – 2013 for Viborg Kommune, hvis der ikke kan indgås frivillig aftale med berørte grundejere.
Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 01-05-2014
Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,
 
at det tilkendegives, at Viborg Kommune agter at ekspropriere udpegede arealer og/eller rettigheder til spildevandsanlæg vedtaget i Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2009 – 2013 for Viborg Kommune, hvis der ikke kan indgås frivillig aftale med berørte grundejere.
 
Flemming Lund var fraværende.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-05-2014
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.
Beslutning i Byrådet den 21-05-2014
Som stedfortræder deltog: Anna Margrethe Engbæk Schmidt.
 
Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.
Bilag

Sagsid.: 14/24546
Sagsfremstilling
Kultur- og Fritidsudvalget behandlede sagen på sit møde den 29. april 2014 med følgende sagsfremstilling:
 
”Byrådet har i budgettet for 2014 afsat et rådighedsbeløb på anlægsbudgettet på 500.000 kr. til ekstraordinære vedligeholdelses- og renoveringsopgaver i 2014 - 2016 af forsamlingshuse. Her udover er afsat 500.000 kr. på driftsbudgettet i 2014, således der i alt er 1 mio. kr. til rådighed i 2014. Dertil er der en fast driftsbevilling på 200.000 kr. til forsamlingshuse pr. år, der primært anvendes til små reparationer, møblement, inventar, køkkengrej mv.
 
Teknisk Udvalg råder over puljer til byfornyelse, der også kan søges af forsamlingshusene. Den endelige fordeling af puljerne er ikke tilendebragt i Teknisk Udvalg, men der vil kunne disponeres over 1-5 mio. kr. til formålet. Det er derfor aftalt med Teknik & Miljø, at byfornyelsespuljen anvendes til udvendig forbedring af klimaskallen, mens KFU-puljen anvendes til indvendig vedligehold og renovering.
 
Forsamlingshusene er i brev af 04.februar 2014 orienteret om ansøgningsmulighederne, og der er modtaget 24 ansøgninger med et samlet ansøgt beløb på knap 5,5 mio. kr.
 
Forvaltningen har gennemgået ansøgningerne og vurderet disse i forhold til:
-
nødvendighed i forhold til husets stand,
-
forsamlingshusets aktivitetsniveau,
-
egenfinansiering,
-
tidligere opnået tilskud,
-
tilskudsniveauet i forhold til det samlede renoveringsprojekt.
 
På den baggrund har forvaltningen udarbejdet et forslag til fordeling af puljen på 1 mio. kr. i 2014. Det bemærkes, at der i 2015-16 vil være yderligere 1 mio. kr. til rådighed for tilsvarende renoveringsprojekter.
Forvaltningens forslag fremgår af vedlagte bilag, der samtidig giver et overblik over projekternes indhold, egenfinansiering samt øvrige relevante oplysninger.
Indstilling
 
Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller
 
at Kultur- og Fritidsudvalget godkender det, i bilag 4, anførte forslag til disponering af ud- og ombygning af forsamlingshuse, således der i alt disponeres 1.000.000 kr. (heraf 500.000 kr. på driftsbudgettet og 500.000 kr. på anlægsbudgettet),
 
at der meddeles en samlet anlægsudgiftsbevilling på 500.000 kr. til kontoen ”Forsamlingshuse - ud- og ombygning”,
 
at den samlede anlægsudgift på 500.000 kr. - finansieres ved nedsættelse af rådighedsbeløbet på kontoen ”Forsamlingshuse - ud- og ombygning”.
 
Endvidere foreslås,
 
at der ydes tilskud på samlet 500.000 kr., i det der henvises til bilag.
Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 29-04-2014
Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at det, i bilag 4, anførte forslag til disponering af ud- og ombygning af forsamlingshuse godkendes således, at der i alt disponeres 1.000.000 kr. (heraf 500.000 kr. på driftsbudgettet og 500.000 kr. på anlægsbudgettet),
 
at der meddeles en samlet anlægsudgiftsbevilling på 500.000 kr. til kontoen ”Forsamlingshuse - ud- og ombygning”,
 
at den samlede anlægsudgift på 500.000 kr. finansieres ved nedsættelse af rådighedsbeløbet på kontoen ”Forsamlingshuse - ud- og ombygning”.
 
Endvidere beslutter Kultur- og Fritidsudvalget,
 
at der ydes tilskud fra Kultur- og Fritidsudvalgets driftsbudget på samlet 500.000 kr., i det der henvises til bilag.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-05-2014
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget.
Beslutning i Byrådet den 21-05-2014
Som stedfortræder deltog: Anna Margrethe Engbæk Schmidt.
 
Indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget godkendes.
Bilag

Sagsid.: 13/46517
Sagsfremstilling
Kultur- og Fritidsudvalget behandlede sagen på sit møde den 29. april 2014 med følgende sagsfremstilling:
 
”Byrådet besluttede i forbindelse med vedtagelse af budgettet for 2014-2017, efter forslag fra Kulturudvalget, at godkende projektforslag for udvikling af ”Sport og Vandforum” for område vedr. Rughavevej/Kirkebækvej.
 
Projektet vedrører området ved Kirkebækvej og Rughavevej, som afgrænses af Viborg FF´s baneanlæg, Vestbadet, Bananparken og området ved den tidligere ungdomsskole samt det omkringliggende boligområde med boligblokke og villakvarterer med dertil hørende servicefunktioner (skole, sfo, klub, kirke, butikker osv).
 
Som baggrund for beslutningen lå beslutningsgrundlag beskrevet i notat vedr. udvikling af vision for område ved Rughavevej/Kirkebækvej.
 
Visionen er her, at udvikle et samlingspunkt, hvor området mødes på tværs af alder, baggrund, aktivitetsønsker, sociale skel m.v. Billedligt talt har samlingspunktet flere indgange. Man kan møde i badetøfler, fitness-sko, fodboldstøvler, hjemmesko og almindelige sko, alt afhængig af, hvilken aktivitet man skal deltage i.
 
Sport og Vandforum skal tilbyde nye og tidssvarende faciliteter, der danner rammer for
 
-      Viborg FF´s  og andre klubbers aktiviteter
-      Friluftsbad, motion og wellness
-      Møde og samlingssted for bydelen.
 
Beslutningen indebærer, at der i 2014 igangsættes et udviklingsforløb, hvor alle aktører i området inddrages. Eksempler herpå er borgerne i området, Boligselskabet Viborg , Viborg FF og andre foreninger, skoler og andre institutioner m.fl., og det vurderes, at der vil være mulighed for at indhente eksterne midler til medfinansiering af projektet, som samlet er vurderet til at beløbe sig til 20-25 mio. kr.
 
Notatet vedlægges som bilag til sagen.
 
På investeringsoversigten for 2014 – 2017 blev i forlængelse heraf afsat de af Kulturudvalget foreslåede beløb og der er således afsat 500.000 kr. i 2014, 2.800.000 kr. i 2015, 3.000.000 kr. i 2016 og 3.000.000 kr. i 2017. Hertil kommer 1.964.000 kr., som overføres fra budget 2013 til 2014, som uforbrugt anlægsbevilling til renovering af Viborg FF´s klubhus.
 
I det godkendte beslutningsgrundlag er projektet opdelt i 3 faser:
 
Fase 1: Ændret disponering af baneanlægget på Kirkebækvej med omlægning af kunstgræsbaner, således at der skabes helhed i forhold til den videre udvikling af området. Indebærer etablering af nyt kunstgræsområde svarende til ny bane og flytning af lysanlæg m.v.
Anlægsøkonomi vurderet til 2,8 mio. kr.
 
Fase 2: Projektudvikling og projektbeskrivelse incl. inddragelsesproces. Afklaring af finansieringsmodel og fundraising. Politisk stillingtagen til projektet og igangsætning af evt. ændringer i fysisk planlægning m.v.
 
Fase 3: Realisering af projektet.
 
Med baggrund heri er der arbejdet videre med projektet på to fronter:
 
Fase 1: Omlægning af baneanlægget
Fase 2: Projektudvikling og inddragelsesproces.
 
Fase 1 indebærer, at baneanlægget omlægges som anført ovenfor, idet der efter møder med Viborg FF og med naboer til anlægget, foreslås en løsning, hvor det eksisterende kunstgræsbaneanlæg omlægges, således at der etableres en areal med en bredde på 39 meter, som ikke har lysanlæg og som alene kan anvendes til småbørnsfodbold på 3- og 5- mandsbaner i sommerperioden og hvor den eksisterende bane vendes, således at spilleretningen ændres fra øst-vest til nord-syd. I forbindelse med omlægningen etableres nyt beplantningsbælte mod Mirabellevej. Det foreslås, at projektet gennemføres som et kommunalt anlægsprojekt.
 
Som erstatning for det indskrænkede baneområde etableres en ny kunstgræsbane (72 m * 110 meter, ca. 8000 m2) øst for det nuværende kunstgræsbaneanlæg.
Endelig etableres nyt lysanlæg, hvor lyset alene er rettet mod de to kunstgræsbaner på anlægget.
 
Skitse vedlægges som bilag.
 
Anlægsøkonomien i forbindelse med dette projekt er vurderet således:
 
Kunstgræsbane inkl. jordarbejder m.v.                  
2.100.000
Lysanlæg
450.000
Ændring af opstregning på eksisterende anlæg
160.000
Beplantning
100.000
Uforudsete udgifter
70.000
Samlet anlægsudgift
2.880.000
 
Det foreslås, at projektet gennemføres hurtigst muligt, således at det samlede baneanlæg med nyt lysanlæg og ny beplantning kan være på plads 15. september 2014 og dermed klar til den nye sæson.                                                 
 
Viborg FF har ønsker om omlægning af eksisterende kunstgræsbane med ny bund m.v. Det forudsættes her, at dette i givet fald sker uden kommunal udgift. Det bemærkes i den forbindelse, at det nuværende kunstgræsbaneanlæg på Kirkebækvej er etableret af Viborg FF men en anlægssum på ca. 4,5 mio. kr.  Viborg Kommune bidrog til projektet med et anlægstilskud på 300.000 kr.
 
Fase 2 vedr. projektudvikling og inddragelsesproces er igangsat og der arbejdes henover foråret med en borgerinddragelsesproces, som skal indebære, at der til Kultur- og Fritidsudvalgets møde i juni 2014 kan foreligge projektskitse, elementer i en finansieringsmodel og forslag til tidsplan. Denne fase gennemføres med hjælp fra ekstern rådgiver.
 
Udgiften til gennemførelse af borgerinddragelsesproces og udarbejdelse af beslutningsgrundlag til Kultur- og Fritidsudvalget inkl. skitsering af projektforslag samt udgiften til teknisk rådgivning i forbindelse med udbud og realisering af fase 1 beløber sig til 480.000 kr., som søges frigivet via anlægsbevilling til projektet.
 
Forvaltningen vil på mødet orientere om status for borgerinddragelsesproces m.v. 
 
I forlængelse heraf foreslås, at der meddeles en samlet anlægsudgiftsbevilling til projekt vedr. Sport og Vandforum, Kirkebækvej på 3.360.000 kr.
 
Bevillingen foreslås finansieret ved forbrug af overført bevilling fra 2013 på 1.964.000 kr., forbrug af det i investeringsoversigten for 2015 afsatte beløb på 500.000 kr. og ved fremrykning af del på 896.000 kr. af rådighedsbeløb til projektet på 2.800.000 kr. i 2015.”
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,
 
at fase 1 og del af fase 2 vedr. projektet ”Sport & Vandforum” gennemføres som foreslået i sagen,
 
at der meddeleles en anlægsudgiftsbevilling på 3.360.000 kr. til kontoen ”Sport & Vandforum” med rådighedsbeløb i 2014,
 
at anlægsudgiftsbevillingen på 3.360.000 kr. i 2014 finansieres ved:
 
·        nedsættelse af forventet overført rådighedsbeløb fra 2013 til 2014 på kontoen ”Viborg FF - renovering/nybygning klubhus” med 1.964.000 kr.,
 
·        rådighedsbeløb på 500.000 kr., som er optaget på investeringsoversigten i 2014 til formålet,
 
·        fremrykning af 896.000 ud af 2.800.000 kr., som er optaget på investeringsoversigten i 2015 til formålet.
Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 29-04-2014
Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at fase 1 og del af fase 2 vedr. projektet ”Sport & Vandforum” gennemføres som foreslået i sagen,
 
at der meddeleles en anlægsudgiftsbevilling på 3.360.000 kr. til kontoen ”Sport & Vandforum” med rådighedsbeløb i 2014,
 
at anlægsudgiftsbevillingen på 3.360.000 kr. i 2014 finansieres ved:
 
·        nedsættelse af forventet overført rådighedsbeløb fra 2013 til 2014 på kontoen ”Viborg FF - renovering/nybygning klubhus” med 1.964.000 kr.,
 
·        rådighedsbeløb på 500.000 kr., som er optaget på investeringsoversigten i 2014 til formålet,
 
·        fremrykning af 896.000 ud af 2.800.000 kr., som er optaget på investeringsoversigten i 2015 til formålet.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-05-2014
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget.
Beslutning i Byrådet den 21-05-2014
Som stedfortræder deltog: Anna Margrethe Engbæk Schmidt.
 
Indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget godkendes.
Bilag

Sagsid.: 14/22589
Sagsfremstilling
Teknisk Udvalg behandlede sagen på sit møde den 30. april 2014 med følgende sagsfremstilling:
 
”Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 22. januar 2014 (sag nr. 27) at fremlægge forslag til lokalplan nr. 408 for et område til boligformål og almen service ved Egevænget i Hald Ege samt forslag til tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune i offentlig høring fra den 30. januar til den 26. marts 2014.
Oversigtskort er i bilag 1.
Planforslagene fremgår af bilag nr. 2.
 
Forslag til lokalplan nr. 408
Lokalplanforslaget udlægger området til boligformål, almen service samt skov- og naturområde.
 
Forslag til tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune
Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune, hvad angår rammeområdernes afgrænsning.
 
Med forslaget ændres rammeområdernes afgrænsning. 
 
Den offentlige høring
Der er i høringsperioden kommet 5 høringssvar til planforslaget, som er i bilag 3.
  
Forvaltningens bemærkninger
Høringssvarene er behandlet i bilag 4. Bilaget indeholder et resume af høringssvarene og forvaltningens bemærkninger til disse. Behandlingen er opdelt i følgende emner:
A. Bebyggelsens udseende, omfang og placering
B. Ubebyggede arealer
C. Veje, stier og parkering
D. Teknisk forsyning
Forslag til ændringer i lokalplanen ved den endelige vedtagelse er i bilag 5.
 
Grundejerforeningen Nonbo - Hald Ege - Bækkelund ønsker, at der i forbindelse med lokalplan nr. 408, udarbejdes en samlet løsning for Hald Ege, der sikrer en sikker skolevej til Hald Ege Skole. Forvaltningen vurderer, at de tiltag, der allerede er lavet på Egeskovvej i form af fartdæmpende foranstaltninger, gør, at det er sikkert at krydse Egeskovvej. Herudover vurderes det, at Banestien sikrer en sikker skolevej, samt at forbindelserne til Banestien er tilstrækkelige. Øvrige bemærkninger, fra beboere i området, omhandler ønsker om mindre ændringer til lokalplanen i forhold til bebyggelse, ubebyggede arealer, veje/stier og teknisk forsyning. Forvaltningen anbefaler, at disse bemærkninger ikke imødekommes.
 
Budgetmæssige konsekvenser / Økonomiske konsekvenser
Kommunen vil få en økonomisk gevinst ved salg af arealer i delområde I til tæt-lav boligbebyggelse. Før ibrugtagning af nye boliger i delområde I, skal vejene inden for planområdet omlægges i overensstemmelse med lokalplanen. Dette vil være en udgift for kommunen, da der skal laves en ny overkørsel fra Egeskovvej til delområde IIa, og da vejen i delområde IIa skal lukkes af i den nordlige ende, og der her skal etableres en vendeplads.
  
Vejnavne
Infrastrukturen omlægges inden for området, men begge veje vil fortsat kunne hedde Egevænget. Der kræves derfor ikke beslutning om navngivning af veje.
 
Delegation
Forvaltningen vurderer, at lokalplan nr. 408 og tillæg nr. 6 ikke har principiel betydning for kommunen, og planerne kan derfor vedtages endeligt i Økonomi- og Erhvervsudvalget.”
Indstilling
Direktøren for Teknik og Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
at forslag til lokalplan nr. 408 vedtages endeligt med de i bilag 5 nævnte ændringer.
  
Endvidere anbefaler direktøren for Teknik & Miljø, at Teknisk Udvalg foreslår Økonomi- og Erhvervsudvalget, at det beslutter,
 
at forslag til tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune vedtages endeligt uden ændringer.
 
Beslutning i Teknisk Udvalg den 30-04-2014
Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
at forslag til lokalplan nr. 408 vedtages endeligt med de i bilag 5 nævnte ændringer.
  
Teknisk Udvalg foreslår endvidere, at Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter,
 
at forslag til tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune vedtages endeligt uden ændringer.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-05-2014
Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender indstillingen i 1. ”at” fra Teknisk Udvalg.
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender forslaget i 2. ”at” fra Teknisk Udvalg.
Bilag

Sagsid.: 13/46710
Sagsfremstilling
Teknisk Udvalg behandlede sagen på sit møde den 30. april 2014 med følgende sagsfremstilling:
 
”Byrådet besluttede den 29. januar 2014 (sag nr. 22) at fremlægge forslag til lokalplan nr. 427 for et erhvervsområde ved Heimdalsvej i Bjerringbro samt forslag til tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune i offentlig høring fra den 6. februar til den 2. april 2014.
 
Oversigtskort er i bilag 1.
 
Planforslagene fremgår af bilag nr. 2.
 
Forslag til lokalplan nr. 427
Lokalplanforslaget giver mulighed for erhverv inden for miljøklasse 3-5 og detailhandel med særlig pladskrævende varer. Der gives mulighed for at opføre bebyggelse på 50 % af grundarealet i op til 8,5 m højde og op til 2 etager.
 
Forslag til tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune
Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune. Der er derfor udarbejdet et forslag til tillæg nr. 7 til kommuneplanen, der ændre bebyggelsespro-centen og udlægger et nyt suppleringsområde BBRO.D3.3_T7, som kan anvendes til butikker, der alene forhandler særlig pladskrævende varer.
 
Den offentlige høring
Der er i høringsperioden kommet 1 høringssvar til planforslagene fra virksomheden Implast på Heimdalsvej 8, 8850 Bjerringbro (selskabet Nobia Denmark A/S). Implast ønsker, at planlægningen tager hensyn til de eksisterende produktionsvirksomheder i området, så de i forhold til nye naboer ikke begrænses ud fra miljømæssige hensyn. Høringssvaret fremgår af bilag nr. 3.
 
Forvaltningens bemærkninger
Planlægningen fastholder erhvervsområdet i miljøklasse 3-5, som det er fastlagt i kommuneplanen. Den ny lokalplan begrænser potentielle miljøkonflikter ved ikke at give mulighed for boliger i området i modsætning til den gældende byplanvedtægt. Forvaltningen vurderer dermed, at bemærkningen er imødekommet i planlægningen.
 
Delegation
Forvaltningen vurderer, at lokalplan nr. 427 og tillæg nr. 7 ikke har principiel betydning for kommunen, og planerne kan derfor vedtages endeligt i Økonomi- og Erhvervsudvalget.”
Indstilling
Direktøren for Teknik og Miljø anbefaler, at Teknisk Udvalg foreslår Økonomi- og Erhvervsudvalget, at det beslutter,
 
at forslag til lokalplan nr. 427 vedtages endeligt uden ændringer. samt
 
at forslag til tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune vedtages endeligt uden ændringer.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 30-04-2014
Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
at forslag til lokalplan nr. 427 vedtages endeligt uden ændringer
 
Teknisk Udvalg foreslår endvidere, at Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter,
 
at forslag til tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune vedtages endeligt uden ændringer.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-05-2014
Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender indstillingen i 1. ”at” fra Teknisk Udvalg.
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender forslaget i 2. ”at” fra Teknisk Udvalg.
Bilag

Sagsid.: 14/25690
Sagsfremstilling
Teknisk Udvalg behandlede sagen på sit møde dem 30. april 2014 med følgende sagsfremstilling:
 
”Mammen Mejeri A/S i Mammen har rettet henvendelse til Viborg Kommune vedrørende problemer med noget af vejnettet omkring Mammen. Mammen Byvej og Bromøllevej er meget smalle og giver problemer for de mælketransporter til bl.a. Viborg og Tjele området. Forvaltningen kan oplyse, at Mammen Byvej og Bromøllevej ved Mammen er klassificeret som trafikfordelingsveje på landet og benyttes bl.a. i stor udstrækning af trafikkanter fra Viborgområdet som arbejder i Bjerringbro, ligesom vejene vil blive yderligere belastet af mælketransporter efter udvidelse af mejeriet i Mammen. På to delstrækninger er vejene meget nedslidte, samtidig med at de er smallere end de tilstødende vejstrækninger, hvilket medfører at trafikanterne må benytte vejrabatten ved passage med store køretøjer. Dette giver anledning til hyppig vedligeholdelse af vejbelægning samt tilfyldning af rabatterne med kantgrus, ligesom trafiksikkerheden ikke er for god.
 
Såfremt de påpegede problemer skal løses, foreslår forvaltningen, at den sydlige del af Mammen Byvej fra Mammen by til Granerne - en strækning på ca. 1,0 km - udvides fra 4,5 m til 6,0 m, så den får samme vejbredde som den øvrige strækning til Bjerring, som er blevet udvidet til 6,0 m af tidligere Bjerringbro Kommune. Endvidere skal Bromøllevej fra den gamle kommunegrænse ved Korreborg Bæk og til Løvskal Landevej ved Vejrumbro - en strækning på ca. 1,5 km - udvides fra ca. 4,3 m til 4,7 m, så den får samme vejbredde som den øvrige strækning til Mammen. De to nedslidte vejstrækninger forslås efterfølgende fornyet med et forstækningslag, så de kan holde til den aktuelle trafikbelastning.
  
Sideudvidelse af strækningen på Mammen Byvej vil medføre en jorderhvervelse på ca. 75 cm i hver vejside af nedenstående ejendomme, svarende til de anførte arealer.
 
Matr. nr. 13a Mammen By, Mammen        570 m2
Matr. nr. 27c Mammen By, Mammen        240 m2
Matr. nr. 27a Mammen By, Mammen        465 m2
Matr. nr. 13x Mammen By, Mammen        225 m2
  
Kommunen kan i henhold til vejlovens § 43 stk. 1 iværksætte ekspropriation til offentlige vej- og stianlæg, når almenvellet kræver det. Ejerne af de ejendomme, der skal eksproprieres fra, bliver i givet fald fritaget for ejendomsavancebeskatning af en eventuel fortjeneste. Hvis der forinden selve ekspropriationen lykkes at indgå en frivillig aftale mellem den pågældende lodsejer og Kommunen, vil der også være skattefrihed, når Kommunen har truffet beslutning om at ville ekspropriere, hvis der ikke indgås en frivillig aftale. Skat kræver overfor den enkelte ejer, at Kommunens evne og vilje til at ekspropriere dokumenteres ved en byrådsbeslutning herom.
 
Med henblik på at fremskynde jorderhvervelsen til sideudvidelse af Mammen Byvej vil forvaltningen i første omgang søge at indgå frivillige aftaler om de nødvendige jorderhvervelser - herunder aftaler om pris. Sideudvidelse af Bromøllevej kræver ikke jorderhvervelse. Anlægsudgiften for sideudvidelse og istandsættelse af ovennævnte vejstrækninger kan opgøres til følgende:
 
Mammen Byvej:
1,5 m sideudvidelse incl. Jorderhverv
550.000 kr
Ny vejbelægning
400.000 kr.
Ialt
950.000 kr
 
 
 
 
 
 
Bromøllevej:
0,5 m sideudvidelse
250.000 kr
Ny vejbelægning
450.000 kr.
Ialt
700.000 kr.
 
Den samlede anlægsudgift udgør 1.650.000 kr.
 
Finansiering:
Anlægsudgiften på 1.650.000 kr. kan i givet fald foreslås finansieret af et forventet mindreforbrug på 500.000 kr. vedrørende etablering af forbindelsesvej mellem Asmild Klostervej og Hellevej, Overlund samt 1.150.000 kr. vedrørende arbejder afledt af trafiksikkerhedsplanen, hvor der henstår et uforbrugt restbeløb på 5.046.000 kr. ”
Indstilling
Direktøren for Teknik og Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg tager stilling til, om der skal indstiller til Byrådet, 
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.650.000 kr. til kontoen ”Mammen Byvej og Bromøllevej ved Mammen - istandsættelse af delstrækninger med rådighed i 2014.
 
at anlægsudgiften på 1.650.000 kr. til kontoen ”Mammen Byvej og Bromøllevej ved Mammen – istandsættelse af delstrækninger” finansieres ved
 
·           nedsættelse af rådighedsbeløb i 2014 på kontoen ”arbejder afledt aftrafiksikkerhedsplan med 1.150.000 kr.
 
·           nedsættelse af rådighedsbeløb i 2014 og anlægsbevilling på kontoen ”forbindelsesvej mellem Asmild Klostervej og Hellevej, Overlund” med 500.000 kr.
 
at kommunen indleder ekspropriationssag vedrørende de i sagen omhandlede arealer til sideudvidelse af Mammen Byvej, såfremt der ikke kan indgås frivillige aftaler om køb. 
 
Beslutning i Teknisk Udvalg den 30-04-2014
Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet, 
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.650.000 kr. til kontoen ”Mammen Byvej og Bromøllevej ved Mammen - istandsættelse af delstrækninger med rådighed i 2014.
 
at anlægsudgiften på 1.650.000 kr. til kontoen ”Mammen Byvej og Bromøllevej ved Mammen – istandsættelse af delstrækninger” finansieres ved
 
·     nedsættelse af rådighedsbeløb i 2014 på kontoen ”arbejder afledt aftrafiksikkerhedsplan med 1.150.000 kr.
 
·     nedsættelse af rådighedsbeløb i 2014 og anlægsbevilling på kontoen ”forbindelsesvej mellem Asmild Klostervej og Hellevej, Overlund” med 500.000 kr.
 
at kommunen indleder ekspropriationssag vedrørende de i sagen omhandlede arealer til sideudvidelse af Mammen Byvej, såfremt der ikke kan indgås frivillige aftaler om køb. 
 
 
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-05-2014
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.
Beslutning i Byrådet den 21-05-2014
Som stedfortræder deltog: Anna Margrethe Engbæk Schmidt.
 
Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.
Bilag

Sagsid.: 13/57035
Sagsfremstilling
Teknisk Udvalg behandlede sagen på sit møde den 30. april 2014 med følgende sagsfremstilling:
 
”Viborg Byråd godkendte på sit møde den 29. januar 2014, sag 24, efter indstilling i henhold til beslutning af Tekniks Udvalg på møde den 8. januar 2014, sag 11, program og finansieringsplan for områdefornyelse Karup, og at materialet indsendes til godkendelse ved Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, MBBL. Finansieringsplanen indebærer en kommunal finansiering på 2.877.000 kr., som er indeholdt i budgettet, og en forventet medfinansiering fra LAG.
 
Tekniks Udvalg vedtog endvidere på mødet den 8. januar 2014, ”at der senere tages stilling til tidsplanen med baggrund af en indstilling fra følgegruppen og, at der vil kunne ydes yderligere støtte til projektet, hvis midler fra eksterne bidragydere ikke opnås”.
 
MBBL har nu godkendt programmet og meddelt endelig tilsagn om at støtte projektet med 1.438.500 kr. som ansøgt under forudsætning af, at Viborg Kommune bidrager med mindst 2.877.000 kr. Tilsagnet er endvidere bl.a. givet under forudsætning af, at alle initiativer beskrevet i programmet gennemføres, at der senest 29. januar 2019 til MBBL sendes et endeligt og revideret regnskab, og at det ved al information omkring områdefornyelsen fremgår, at MBBL har bidraget til finansieringen.
 
Følgegruppen har på et møde d. 7. april 2014 vedtaget en revideret overordnet tidsplan for gennemførelse af områdefornyelsens initiativer. Følgegruppen har lagt vægt på, at initiativer relateret til renovering af gade og torve gennemføres snarest mulig, og at den fysiske etablering, incl. renovering af ledningsnet, gennemføres på kortets mulig tid for at minimere gener for handelslivet. Den godkendte tidsplan er vedlagt som bilag.
 
I programmet er beskrevet et budget for programmets initiativer på i alt 6.073.667 kr. Budgettet er beskrevet finansieret ved kommunes egenfinansiering, 2.877.000 kr., tilsagn fra MBBL, 1.438.500 kr. og et forventet tilsagn fra LAG på 1.758.167 kr.
 
Organisation og økonomi omkring de fremtidige LAG-er er endnu ikke fastlagt, og det er ikke muligt for nuværende at få oplyst, hvornår der kan søges ved de nye LAG-er, og om det i givet fald bliver muligt at søge til områdefornyelse som hidtil.
 
En forudsætning for at gennemføre alle områdefornyelsens initiativer som beskrevet i programmet, og som forudsat i MBBL`s tilsagn, vil være, at programmets budget er fuldt finansieret. Sker dette ikke, skal tidsplanen og initiativerne revurderes.
 
Det vil være yderst uhensigtsmæssig for borgerne i Karup, der har arbejdet med ideer til programmets initiativer gennem flere år, hvis finansieringen skal afvente en eventuel mulighed for at søge tilskud fra LAG. Finansieringen kan i stedet ske ved, at kommunens finansiering suppleres svarende til den forventede LAG-finansiering, 1.758.167 kr. Denne finansiering kan ske fra de i budgettet afsatte midler til ”Byfornyelse minder byer”.
 
Forvaltningen har på grundlag af den revidere tidsplan og under forudsætning af, at programmet finansieres fuldt ud, udarbejdet en revideret budget-, tids- og handlingsplan med angivelse af de forventede årlige investeringer. Planen er en revidering af en tilsvarende plan, der indgår i den af MBBL godkendte program for områdefornyelsen. Revideringen vurderes ikke medføre en fornyet godkendelse hos MBBL.
 
Til brug for gennemførelse af områdefornyelse Karup bevilliges de afsatte beløb til projektet.
 
 
 
 
 
  Tabel 1
År
Anlægsindtægtsbevilling
Anlægsudgiftsbevilling
2014
 
80.000 kr.
2015
-1.000.000 kr.
1.922.000 kr.
2016
 
1.848.000 kr.
2017
-439.000 kr.
1.782.000 kr.
2018
 
182.000 kr.
I alt
-1.439.000 kr.
5.814.000 kr.
 
 Anlægsudgift netto udgør (5.814.000 kr. – 1.439.000 kr.) 4.375.000 kr.
 
 Der er tidligere givet anlægsbevillinger på 260.000 kr. til projektet.
 
Når programmets budget er fuld finansieret, vil forvaltningen tage initiativ til der nedsættes en administrativ projektgruppe, der i tæt samarbejde med følgegruppen og en ekstern bygherrerådgiver, vil sikre, at programmets initiativer gennemføres indenfor den afsatte budget- og tidsramme.”
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Tekniks Udvalg indstiller til Byrådet,
 
at den reviderede budget- og tidsplan godkendes, og
 
at der ydes yderligere støtte til projektet på 1.758.167 kr.
 
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at udvalget indstiller til Byrådet
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 5.814.000 kr. til kontoen ”Bycenter Karup” med rådighed som vist ovenfor i tabel 1,
 
at der gives en anlægsindtægtsbevilling på1.439.000 kr. vedr. kontoen ”Bycenter Karup” – tilskud fra Staten, byfornyelse til rådighed som vist ovenfor i tabel 1,
 
at nettoanlægsudgiften på 4.375.000 kr. finansieres med 80.000 kr. af det rådighedsbeløb, der er afsat til formålet i 2014 og den restereden del på 4.295.000 kr. indarbejdes i budgetforslaget for 2015 – 2018 ved den forestående budgetlægning,
 
at det uforbrugte rådighedsbeløb i 2014 på 2.110.000 kr. tilføres kassebeholdningen,
 
at den budgetterede merudgift på 1.758.000 kr. trækkes på kontoen ”Byfornyelse, mindre byer borgerplaner m.m.” i forbindelse med den forestående budgetlægning.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 30-04-2014
Tekniks Udvalg indstiller til Byrådet,
 
at den reviderede budget- og tidsplan godkendes,
 
at der ydes yderligere støtte til projektet på 1.758.167 kr. fra budget 2015,
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 5.814.000 kr. til kontoen ”Bycenter Karup” med rådighed som vist ovenfor i tabel 1,
 
at der gives en anlægsindtægtsbevilling på1.439.000 kr. vedr. kontoen ”Bycenter Karup” – tilskud fra Staten, byfornyelse til rådighed som vist ovenfor i tabel 1,
 
at nettoanlægsudgiften på 4.375.000 kr. finansieres med 80.000 kr. af det rådighedsbeløb, der er afsat til formålet i 2014 og den restereden del på 4.295.000 kr. indarbejdes i budgetforslaget for 2015 – 2018 ved den forestående budgetlægning,
 
at det uforbrugte rådighedsbeløb i 2014 på 2.110.000 kr. tilføres kassebeholdningen, og
 
at den budgetterede merudgift på 1.758.000 kr. trækkes på kontoen ”Byfornyelse, mindre byer borgerplaner m.m.” i forbindelse med den forestående budgetlægning.
 
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-05-2014
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.
Beslutning i Byrådet den 21-05-2014
Som stedfortræder deltog: Anna Margrethe Engbæk Schmidt.
 
Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.
Bilag

Sagsid.: 14/25415
Sagsfremstilling
Teknisk Udvalg behandlede sagen på sit møde den 30. april 2014 med følgende sagsfremstilling:
 
”I anlægsbudget for Teknisk Udvalg er der efter budgetforlig for 2014 under ”Grønne områder” afsat 500.000 kr. til ”borgerinitiativer til vedligeholdelse af arealer”.
 
Det er af hensyn til udmelding af puljen og vurdering af ansøgninger væsentligt, at der er vedtaget principper for udmøntning af puljen, herunder formål. Forvaltningen skal foreslå følgende principper for udmøntning af puljen:
 
Formål
Puljen har til formål at støtte op om lokale frivillige initiativer for drift og vedligeholdelse af offentligt-, forenings- eller privatejede arealer, der benyttes til fælles aktivitet og ophold, dog med undtagelse af sports- og idrætspladser. Initiativerne skal være organiseret i regi af borgerforening, beboerforening eller lokalråd, der repræsenterer lokalsamfundet.
 
Puljen skal finansiere indkøb af materiel til drift og vedligehold af arealerne, men ikke til den fremtidige drift og vedligeholdelse af materiel, som ansøger selv er ansvarlig for.
 
Principper for ansøgning
Borger- og beboerforeninger samt lokalråd informeres om mulighed for at søge om midler fra puljen.
 
Forvaltningen behandler løbende indkomne ansøgninger indtil puljen er opbrugt. Ansøgningerne vurderes i forhold til det ansøgte formål efter følgende principper:
·           Ansøgningen skal indsendes af en borgerforening, beboerforening eller et lokalråd.
·           Ansøgningen skal indeholde et ansøgt beløb til indkøb af drifts- og vedligeholdelsesredskaber, dokumenteret med kopi af konkrete tilbud.
·           Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af til hvilket formål, redskaberne skal benyttes, og på hvilke arealer. De ansøgte redskaber skal stå mål med arealets størrelse og opgavens omfang.
·           For arealer, der ikke er ejet af foreningen, skal der udarbejdes og vedlægges brugsretsaftale fra ejeren.
·           Der kan ikke søges om støtte til drift, anlæg eller byggeri.
·           Der kan som udgangspunkt søges om støtte for maks. 50.000 kr. eksl. moms.
 
Der oprettes en hjemmeside med information om puljen.”
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller
 
at udvalget godkender puljens formål og principper for ansøgning som beskrevet i sagsfremstillingen.
 
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at udvalget indstiller til Byrådet.
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 500.000 kr. til kontoen ” borgerinitiativer til vedligeholdelse af arealer” med rådighed i 2014, og
 
at anlægsudgiften på 500.000 kr. til kontoen ”borgerinitiativer til vedligeholdelse af arealer” finansieres af det rådighedsbeløb der er afsat til formålet.
 
Beslutning i Teknisk Udvalg den 30-04-2014
Teknisk Udvalg besluttede, at godkende puljens formål og principper for ansøgning som beskrevet i sagsfremstillingen, med følgende ændringer:
 
·           Der kan som udgangspunkt søges om støtte for maks. 20.000 kr. eksl. moms
 
Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet.
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 500.000 kr. til kontoen ” borgerinitiativer til vedligeholdelse af arealer” med rådighed i 2014, og
 
at anlægsudgiften på 500.000 kr. til kontoen ”borgerinitiativer til vedligeholdelse af arealer” finansieres af det rådighedsbeløb der er afsat til formålet.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-05-2014
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.
Beslutning i Byrådet den 21-05-2014
Som stedfortræder deltog: Anna Margrethe Engbæk Schmidt.
 
Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.

Sagsid.: 13/93253
Sagsfremstilling
Teknisk Udvalg behandlede sagen på sit møde den 30. april 2014 med følgende sagsfremstilling:
 
”Projektet med etablering af nye infrastrukturanlæg i banegraven ved Viborg Station og banebyen omfatter meget store investeringer i nye vejanlæg, jernbaneanlæg, bro, tunnelanlæg samt stianlæg. Derfor er nærværende dagsordenspunkt en relativ nøje beskrivelse af projektet indhold. På mødet vil der desuden blive redegjort nærmere for projektetsomfang.
 
Byrådet vedtog den 19. juni 2013 (sag nr. 2) med Helhedsplan for Viborg Baneby, at en ny vej i banegraven (Banevejen) skal ligge nord for banesporene, således at vejen skal forløbe, hvor spor 1 ligger i dag. Banevejen krydses i Helhedsplanen af en større Bane­bro, der er en del af en nord-sydgående Hærvejsforbindelse. Banebroen udvikles pt. i et andet projekt ”Kickstart forstaden 2.0”.
 
Banevejen skal aflaste tværforbindelsen Banegårds Allé, Toldbodgade og Sct. Jørgens Vej samt sikre en god trafikbetjening af Regionshospitalet.
 
Tværforbindelsen har vital betydning som adgangsvej til midtbyens handelsliv, sundheds­center, tog- og busterminal samt Regionshospitalet, der er under en omfattende udbyg­ning. I myldretiden om morgenen og om eftermiddagen ses større kødannelser allerede i dag. Kødannelserne bliver for alvor et problem på det tidspunkt, hvor de begynder at stuve tilbage til bagvedliggende kryds, idet trafikstrømmene derved kommer til at låse hinanden indbyrdes.
 
Trafikplan for Viborg midtby fastslår, at trafikken i midtbyen vil stige i de kommende år. Det skyldes dels den generelle trafikvækst og dels en trafikvækst som fremkommer ved den byomdannelse og byudvikling, der er planlagt i Viborg. Således vil omdannelse af Nytorv og ensretning af Ll. Sct. Hans Gade betyde, at flere trafikanter skal via enten Gl. Skivevej eller Banegårds Allé, Toldbodgade og Sct. Jørgens Vej for at komme på tværs af midtbyen.
 
Viborg Station er et trafikalt knudepunkt, hvor alle trafikantgrupper skal tilgodeses for at sikre en god fremkommelighed og tilgængelighed. Det gælder både dem, der skal benytte den kollektive trafik, men også dem, der skal mellem Banebyen, vestbyen og midtbyen. Banevejen skal således bringe trafikanterne på tværs af midtbyen og til Regionshospitalet. Den nye Banebro fra Helhedsplanen og en ny Perronbro, der erstatter eksisterende stibro, skal bringe fodgængere og cyklister på tværs af banen. Samtidig skal en sammenbinding af Himmerlandsstien og Alhedestien sikre, at fodgængere og cyklister fra vest, syd og øst også har nem adgang til stationsområdet. Infrastrukturen i stationsområdet er vist i bilag 1.
 
Regionshospital Viborg
Regionshospitalet udbygges fra 2014 til april 2017 for 1,15 mia. kr. Udbygningen med­fører, at hovedindgangen flyttes om på sydsiden af hospitalet til det nye p-hus, der har udkørsel til Gl. Århusvej. Det nye p-hus bliver derved det sted, hvor patienter og pårør­ende skal parkere, mens det gamle p-hus med udkørsel til Toldbodgade og Sct. Jørgens Vej skal anvendes af personalet. Det giver et yderligere pres på rundkørslen ved Sct. Mathias Centreret, idet det gamle p-hus tømmes over en kort periode om eftermiddagen, der falder sammen med den øvrige trafik fra folk, der skal hjem fra arbejde eller handle i midtbyen.
 
Forvaltningen har i et tæt samarbejde med projektledelsen på Regionshospitalet ud­arbejdet et vej- og stiprojekt, hvor det nye p-hus, den nye hovedindgang og akutmod­tagelse betjenes af Banevejen, Heibergs Allé, Himmerlandsstien og Alhedestien. Heibergs Allé bliver en intern vej, der er ensrettet fra det gamle p-hus mod det nye p-hus, og fra Banevejen ved Gl. Århusvej mod det nye p-hus. Vej- og stisystemet er vist i bilag 2.
 
Banevejen sikrer høj tilgængelighed til p-huset fra både øst og vest samt høj frem­kommelig for udrykningskøretøjer, der skal fra vest mod øst, særligt i myldretiden. Banevejen giver også mulighed for, at den nye hovedindgang kan betjenes med en række busforbindelser. Heibergs Allé tilrettes desuden, således at trafikanterne fra det gamle p-hus kan få mulighed for at køre direkte ud til Banevejen, så rundkørslen ved Sct. Mathias Centret aflastes.
 
Gl. Århusvej udvides til 4 spor lokalt omkring krydset mellem Banevejen og Gl. Århusvej for at kunne afvikle den store trafikmængde om morgenen.
 
Projektet med Banevejen sikrer ligeledes, at der er tilstrækkelig kapacitet på vejnettet, hvis hospitalet udbygges yderligere i fremtiden.
 
Banevejens forløb
Banevejen forløber mellem Banegårds Allé til Gl. Århusvej i det nuværende banespor 1. Vejen vil få 4 signalregulerede kryds ved hhv. Banegårds Allé, vest og øst for hospitalets nye p-hus og ved Gl. Århusvej.
 
Himmerlandsstien og Alhedestien forlænges mod stationsområdet og forbindes ved stationsbygningen. Alhedestien føres syd for sporene gennem en tunnel ved Regionshospitalet.
 
Banevejen kan enten følge terrænet eller lægges i tunnel forbi stationsbygningen.
 
Banevej i tunnel
Teknisk vil en vej i tunnel kræve anlæggelse af en tunnel med støttevægge og tunnellåg. Vejtunnelen og dens ramper vil tilsammen skabe en 315 m lang grav, hvor et tunnellåg vil overdække de midterste 75 m ud for stationsbygningen. De store rampeanlæg vil have en karakter, som man typisk ikke forbinder med den indre by. Nogle trafikanter vil kunne føle sig presset ved at køre i en tunnel, hvor der ikke er plads til at vige, når der kommer udrykningskørsel bagfra.
 
For togpassagerne vil en vej i tunnel bibeholde den direkte forbindelse til spor 1 fra stationsbygningen. Pladsen foran bygningen vil blive noget større end i dag, da toget ikke kan køre ovenpå låget af tunnelen. Den eksisterende perron til spor 1 forlænges derfor mod syd, og Himmerlandsstien krydser på tværs. Spor 2 vil ligesom i dag skulle nås via bro over banen til en ny sideperron, der anlægges på sydsiden af spor 2.
  
Banevej i terræn
En vej i terræn kræver anlæggelse af en længere stitunnel til Himmerlandsstien, der krydser under Banevejen. Stitunnellen vil med sin længde på 145 m inkl. ramper skabe en barriere, der primært er visuel.
 
Togpassagerne skal ved en vej i terræn altid via en bro over banen for at få adgang til både spor 1 og 2. Der etableres en ny øperron mellem spor 1 og 2, der erstatter den eksisterende, der ikke opfylder gældende krav til perronhøjde, afvanding mv.
 
Flytning af spor
Fælles for begge løsninger er, at sportracéet i den østlige ende af stationen og i kurven frem mod den røde bro over Marsk Stigs Vej skal forlægges mod syd og justeres for at give plads til vejen, mens spor 2 forbliver uændret langs perron. Det er nødvendigt at forlægge spor 3 ved løsningen med vej i tunnel for at få plads til sideperronen ved spor 2. Spor 3 er et opstillingsspor.
 
Der er ingen ændringer af hastigheden på ind- og udkørsel for togene for løsning med vejen i terræn. I løsning med vejen i tunnel er det ikke muligt at fastholde hastigheden i vestenden af stationen, der må nedsættes fra 120 km/t til 80 km/t. Ændringen vurderes dog ikke at få indflydelse på køreplanen, da alle tog stopper i Viborg.
 
I begge løsninger lægges et tunnelrør under banen i forlængelsen af den grønne sti i Helhedsplanen for Viborg Baneby. Den grønne sti er en øst-vestgående forbindelse, der forbinder Banebyen med Søndersø. Tunnelrøret skal anlægges, mens sporene bliver flyttet, både af hensyn til økonomi og for at undgå spærring af spor på et senere tidspunkt.
 
Perronbro ved Stationen
Den eksisterende perronbro er nedslidt og skal renoveres. Det er med Togfonden DK besluttet, at der skal indføres elektrificering på størstedelen af jernbanenettet i Danmark. Det er derfor indarbejdet i dette projekt, at broen udskiftes til en højere bro, der er forberedt til elektrificering, hvis der i fremtiden indføres elektrificering på strækning Langå-Struer.
 
Perronbroen udbygges, så den går mellem Banegårdspladsen og Middagshøjvej, som anbefalet i Helhedsplanen. Broen gøres også bredere, idet den eksisterende stibro kun er 2,5 m bred, hvilket gør, at den ikke kan anvendes som fællessti af cyklister og gående. Den nye Perronbro er 4 m bred.
 
Da den kommende Banebro og tunellen ved Regionshospitalet opfylder de fleste behov for cyklister, der skal krydse banen, er der ikke regnet med en ny rampe på Perronbroen, men kun en trappe. Dels vil en ny rampe på 100 m koste 5 mio. kr. og dels giver rampen en række problemer på busterminalen, hvor cyklisterne og knallerter kommer til at genere de rejsende. Cyklister har stadigvæk mulighed for at tage cyklen med ned ad en sliske på trapperne eller i elevatoren i busterminalen. Når rampen er væk, vil der endvidere blive bedre visuel sammenhæng mellem bus og tog.
 
Planproces
Forvaltningen vurderer, at Banevejen er lokalplanpligtig, og skal screenes for miljø- og sundhedskonsekvenser. Såfremt der træffes afgørelse om, at planforslaget skal miljøvurderes, skal der udarbejdes en miljørapport. Der vil senere blive fremlagt en igangsætningssag for Teknisk Udvalg.
 
Forvaltningen vurderer, at det konkrete anlægsprojekt skal VVM-screenes. Såfremt der træffes afgørelse om VVM-pligt, skal der udarbejdes en VVM-redegørelse. Klima- og Miljøudvalget varetager opgaven vedrørende VVM. Der vil senere blive forelagt en igangsætningssag for Klima- og Miljøudvalget.
 
Tidsplan
Regionshospitalet forventer at være færdige med deres om- og tilbygning i april 2017. Herefter vil hovedindgangen og akutmodtagelsen ligge ud mod Banevejen. Regions­hospitalet har derfor en stor interesse i, at Banevejen er anlagt til samme tidspunkt. Modsat vil der være en større byggeplads ud for Regionshospitalet efter åbningen, hvor der skal skabes alternative tilkørselsveje til hovedindgangen og akutmodtagelsen.
 
Det er muligt at få vejen færdig til april 2017, men det kræver, at Banedanmark er en aktiv medspiller fra starten af projektet. Forvaltningen har afholdt et indledende møde med Banedanmark, og de er positive overfor projektet.
 
I forslag til tidsplan anvendes 2014 og 2015 til planprocessen, detailprojektering af vej- og baneprojekt samt udbud af entreprenørarbejdet. I 2016 flyttes sporene, hvorefter Banevejen, Alhedestien og Himmerlandsstien anlægges. Banevejen vil kunne åbne i slutningen af 2016, men skal dog have slidlag på i april 2017. 
 
Økonomi
Der er på baggrund af skitseprojektet udarbejdet et anlægsoverslag for de 2 løsninger. Økonomisk er projektet med en vej i tunnel ca. 18 % dyrere at anlægge end en vej i terræn, når både vej-, sti- og sporprojekt medregnes.
 
Banevej i terræn
Banevej i tunnel
Vejbelægninger (900 m)
15,7
15,3
Cykelstier (1.800 m)
2,7
3,0
Fortovsarealer (1.400-2.000 m2)
0,7
1,0
Signalanlæg og belysning
3,7
3,7
Byinventar, banehegn og beplantning
1,1
1,0
Støjskærme og støjhegn
3,1
3,1
Stitunnel ved Regionshospitalet
1,6
1,6
50 % perronbro
3,0
3,0
Spunsvæg langs Heibergs Allé
4,2
4,2
Stitunnel ved remisen
6,3
Vejtunnel forbi stationsbygningen
15,3
Forurenet jord
6,3
7,4
Uforudsigelige udgifter ca. 20 %
9,7
11,7
Projektering og tilsyn 10 %
4,8
5,9
Forundersøgelser og geoteknik
1,0
1,0
Arealerhvervelse
0,9
1,0
Vejprojekt
64,8
78,2
Baneprojekt inkl. tillæg 50 % (1.400 m)
34,0
42,2
I alt mio. kr.
98,8
120,4
 
Det er forudsat i overslaget, at Banedanmark vil medfinansiere den nye Perronbro med 50 %.
 
Vejprojektet er tillagt 20 % til uforudsigelige udgifter, mens baneprojektet er tillagt 50 %, der er normen for Banedanmark. Det er Forvaltningens vurdering, at bane­projektet er så velbelyst, at 50 % er højt sat, og anlægsoverslaget bør derfor være 5-6 mio. kr. mindre svarende til hhv. 93 mio. kr. og 114 mio. kr. Hertil kommer ca. 1 mio. kr. til rådgiverudbud, VVM-redegørelse og lokalplan.
 
Der er i forbindelse med budgetlægning for 2014-2017 afsat et samlet beløb på 64,936 mio. kr. fordelt med 5,052 mio. kr. i 2014 til planlægning samt 15,277 mio. kr. i 2015, 24,592 mio. kr. i 2016 og 20,015 mio. kr. i 2017 til anlæg. Budgetbeløbet er fastlagt på baggrund af det vidensniveau, der var på dette tidspunkt.
 
Skitseprojektet, der foreligger nu, er gennemarbejdet og udvidet med projektet omkring hospitalet, støjskærme for 2,5 mio. kr., buslommer og ”kiss-and-ride pladser” (afsætningsplads). Ligeledes har trafikanalyser vist et behov for lokal ombygning af Gl. Århusvej.
 
Perronbroen var tidligere forudsat renoveret, men en beslutning om elektrificering af jernbaner i Danmark betyder, at broen bør udskiftes med en højere bro.
 
En historisk undersøgelse af jordbundsforholdene langs Banevejen viser, at der bør afsættes 5-6 mio. kr. mere end i det første estimat til bortskaffelse af forurenet jord.
 
Arealerhvervelser fra Banedanmark og Boligselskabet Sct. Jørgen var ikke medtaget i det første estimat.
 
Det er primært omkostninger til nye perroner fremfor renovering af eksisterede, som er årsag til forøgelsen af overslaget for baneprojektet samt anvendelsen af et korrektions­tillæg på 50 %. Det må afhænge af forhandling med Banedanmark, hvilket niveau perronerne skal have.
 
Der er afsat 5,052 mio. kr. i anlægsbudgettet for 2014 til planlægning og projektering m.v. Der søges nu om en anlægsbevilling til dette arbejde.
 
Det foreslås, at der i den kommende budgetlægning for 2015-2018 afsættes 10 mio. kr. i 2015, 77 mio. kr. i 2016 og 2 mio. kr. i 2017 til anlæg af Banevejen, stier, tunneler og Perronbro, svarende til 89 mio. kr. til selve anlægsdelen.
 
Der er som nævnt ovenfor allerede afsat ca. 60 mio. kr. til anlægsdelen i perioden 2015-2017.
 
Det revurderede anlægsbudget kan indarbejdes i budgetforslaget for 2015–2018 som en ”teknisk ændring til budgetforslag”.
 
Afledt drift
Der vil være en væsentlig afledt drift i form af vedligeholdelse af signal­anlæg og gadelamper, vintertjeneste, slidlag, striber, fejning, tømning af rendestens­brønde, mv.
 
Banedanmark overtager driften af spor og perroner. Udgiften til drift af Perronbroen bør deles som det sker i dag, hvor Banedanmark har bropiller og brokonstruktion, mens Viborg Kommune har belægning på broen, trapper og elevatorer.
 
Det matrikulære skel mellem Regionshospitalet og Banevejen skal tilrettes, så Viborg Kommune har driften af pendlerstien nord for Banevejen, signalanlæg og buslommer, mens hospitalet har driften af Heibergs Allé.
 
Vurdering
Forvaltningen anbefaler, at Banevejen udføres i terræn, og at vejen står færdig i april 2017. Denne løsning giver en mindre ulempe for de togpassagerer, der skal benytte spor 1, men det opvejes af, at løsningen er væsentligt billigere, og ikke medfører et større tunnelanlæg med de ulemper og udgifter det giver.”
Indstilling
Direktøren for Teknik og Miljø foreslår, om Teknisk Udvalg vil indstille til Byrådet,
 
at Banevejen anlægges i terræn på hele strækningen fra Banegårds Allé til Gl. Århusvej med 4 signalanlæg ved Banegårds Alle, vest og øst for Regionshospitals p- hus samt ved Gl. Århusvej,
 
at Alhedestien forlænges og føres gennem en tunnel under banen til Regionshospitalet og Viborg Station,
 
at Himmerlandsstien forlænges og føres gennem en tunnel under Banevejen til Viborg Station,
 
at der lægges et tunnelrør under jernbanen i forlængelsen af den kommende ”grønne sti” i Banebyen
 
at Forvaltningen bemyndiges til at forhandle med Banedanmark om arealerhvervelse og flytning af spor,
 
at Forvaltningen bemyndiges til at forhandle med Boligselskabet Sct. Jørgen om arealerhvervelse til Alhedestien på ekspropriations lignende vilkår,
 
at Forvaltningen bemyndiges til at fastlægge entreprisegrænse og forhandle om fastlæggelse af det matrikulære skel mellem Regionshospitalet og Banevejen,
 
at Banevejen anlægges, så den er klar til Regionshospitalets åbning af nyt byggeri i april 2017,
 
at anlægsudgiften til tunnelrør, anslået til 2.600.000 kr. finansieres af det afsatte anlægsbudget vedr. ”Viborg Baneby - projekter”, når der gives anlægsbevilling til projektet (der er afsat 46.000.000 kr. perioden 2014 – 2017 til ”Viborg Baneby - projekter),
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 5.052.000 kr. til kontoen ”Vej i Banegraven, Viborg Baneby” til den videre planlægning og projektering med rådighed i 2014,
 
at anlægsudgiften på 5.052.000 kr. til kontoen ”Vej i Banegraven, Viborg Baneby” finansieres af det rådighedsbeløb, der er afsat på anlægsbudgettet i 2014 til formålet, og
 
at de revurderede anlægsudgifter til selve anlægsdelen på 89.000.000 kr. fordelt med 10.000.000 kr. i 2015, 77.000.000 i 2016 og 2.000.000 kr. i 2017 indarbejdes som en ”teknisk ændring” i budgetforslaget for 2015 - 2018
Beslutning i Teknisk Udvalg den 30-04-2014
Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,
 
at Banevejen anlægges i terræn på hele strækningen fra Banegårds Allé til Gl. Århusvej med 4 signalanlæg ved Banegårds Alle, vest og øst for Regionshospitals p- hus samt ved Gl. Århusvej,
 
at Alhedestien forlænges og føres gennem en tunnel under banen til Regionshospitalet og Viborg Station,
 
at Himmerlandsstien forlænges og føres gennem en tunnel under Banevejen til Viborg Station,
 
at der lægges et tunnelrør under jernbanen i forlængelsen af den kommende ”grønne sti” i Banebyen
 
at Forvaltningen bemyndiges til at forhandle med Banedanmark om arealerhvervelse og flytning af spor,
 
at Forvaltningen bemyndiges til at forhandle med Boligselskabet Sct. Jørgen om arealerhvervelse til Alhedestien på ekspropriations lignende vilkår,
 
at Forvaltningen bemyndiges til at fastlægge entreprisegrænse og forhandle om fastlæggelse af det matrikulære skel mellem Regionshospitalet og Banevejen,
 
at Banevejen anlægges, så den er klar til Regionshospitalets åbning af nyt byggeri i april 2017,
 
at anlægsudgiften til tunnelrør, anslået til 2.600.000 kr. finansieres af det afsatte anlægsbudget vedr. ”Viborg Baneby - projekter”, når der gives anlægsbevilling til projektet (der er afsat 46.000.000 kr. perioden 2014 – 2017 til ”Viborg Baneby - projekter),
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 5.052.000 kr. til kontoen ”Vej i Banegraven, Viborg Baneby” til den videre planlægning og projektering med rådighed i 2014,
 
at anlægsudgiften på 5.052.000 kr. til kontoen ”Vej i Banegraven, Viborg Baneby” finansieres af det rådighedsbeløb, der er afsat på anlægsbudgettet i 2014 til formålet, og
 
at de revurderede anlægsudgifter til selve anlægsdelen på 89.000.000 kr. fordelt med 10.000.000 kr. i 2015, 77.000.000 i 2016 og 2.000.000 kr. i 2017 indarbejdes som en ”teknisk ændring” i budgetforslaget for 2015 - 2018
 
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-05-2014
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.
Beslutning i Byrådet den 21-05-2014
Som stedfortræder deltog: Anna Margrethe Engbæk Schmidt.
 
Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.
Bilag

Sagsid.: 12/63197
Sagsfremstilling
Ældre- og Sundhedsudvalget behandlede sagen på sit møde den 29. april 2014 med følgende sagsfremstilling:
 
”Sammenfatning
Demensboligerne i forbindelse med Sjørup Ældrecenter er utidssvarende og der ønskes igangsat forløb med beskrivelse af konkret forslag til renovering heraf samt udvidelse med to boliger målrettet demente borgere. Derudover vurderes en renovering af lokaliteterne til aktivitetsdelen og de nuværende administrationslokaler at være hensigtsmæssig. Til denne proces søges hermed om frigivelse af projekteringsbevilling.
 
Baggrund
Sjørup Ældrecenter består af to leve-bo-miljøer med hver 10 plejeboliger. Bygningerne, der huser disse boliger, ejes og drives af Boligselskabet Sct. Jørgen. Derudover består Sjørup Ældrecenter af en bygning med 8 demensboliger, en bygning med administrationsfaciliteter og en bygning med aktivitetsfaciliteter. Disse bygninger ejes af Viborg Kommune. Demensboligerne er ikke tidssvarende og der er i bygningen med aktivitetsfaciliteterne konstateret PCB, som er et miljøfarligt giftstof, der tidligere blev anvendt i byggematerialer.
 
Endelig er der i tilknytning til Ældrecentret en bygning med familieboliger. Denne bygning ejes og drives af Boligselskabet Sct. Jørgen. Boligerne var oprindeligt del af Fjends Boligselskab inden selskabet blev overtaget af Boligselskabet Sct. Jørgen. Forud for overtagelsen var Fjends Boligselskab i økonomiske vanskeligheder og Landsbyggefonden gav i forbindelse med overtagelsen tilsagn om medvirken til afviklingen af underskudsgivende afdelinger, herunder familieboligerne i tilknytning til Sjørup Ældrecenter. Boligselskabet Sct. Jørgen forventer et tab på ca. 3,3 mio. kr. vedrørende afvikling af bygningen med familieboligerne.
 
Oversigtskort fremgår af bilaget.
 
I 2012 blev en proces igangsat med det formål at belyse muligheder for renovering af Sjørup Ældrecenter. I den forbindelse har en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Viborg Ældreråd, medarbejdere på ældrecentret og Boligselskabet Sct. Jørgen drøftet forskellige scenarier for renoveringen. Derudover har der været afholdt work shop for relevante interessenter og medarbejdere for at sikre tilstrækkelige input.
 
Overordnet ramme for renoveringen
En række forskellige muligheder for renoveringen er blevet belyst, herunder forskellige scenarier for renoveringens omfang. På baggrund af en vurdering af behov for demensboliger i den vestlige del af Viborg Kommune tager den videre proces udgangspunkt i en renovering, hvor de nuværende 8 demensboliger renoveres og udvides med 2 boliger, så der etableres i alt 10 plejeboliger målrettet demente i forbindelse med Sjørup Ældrecenter. Disse demensboliger anbefales etableret i nybyggeri placeret i den vestlige del af arealet. Udover demensboligerne etableres nye faciliteter til aktiviteter. Disse etableres i forbindelse med den nuværende administrationsbygning, der hermed kommer til at fungere som kombinerede administrations- og aktivitetsfaciliteter.
  
Fordelene ved en renovering inden for denne overordnede ramme vurderes at være:
-    demensboligerne opgraderes til tidssvarende standard
PCB-problematikken i den bygning, der tidligere husede aktivitetslokalerne løses, da bygningen påtænkes nedrevet
-    kapacitet i den nuværende administrationsbygning udnyttes, idet administrations- og aktivitetsfaciliteter samles her
-    den nuværende administrationsbygning opgraderes energimæssigt
 
I hele forløbet har Viborg Kommune været i tæt dialog med Boligselskabet Sct. Jørgen, der ejer og driver de nuværende 20 plejeboliger (leve-bo) i tilknytning til Sjørup Ældrecenter. Denne tætte dialog forventes fortsat i de fremtidige aktiviteter.
  
Fremtidig proces
Forud for licitationen af byggeriet skal en række opgaver løses, blandt andet udarbejdelse af programoplæg, hovedtidsplan, økonomisk ramme samt forberedelse og afholdelse af licitation. Hertil søges om frigivelse af en projekteringsbevillig specificeret sådan:
 
Ekstern bygherrerådgivning                         
135.000 kr.
Projekteringshonorar til arkitekt og ingeniør    
500.000 kr.
Intern bygherrerådgivning Ejendomme og Energi
170.000 kr.
Regnskabsføring, revision m.v., Økonomistaben                        
50.000 kr.
Landinspektør og geoteknik, samt evt.
arkæologiske undersøgelser af grunden   
40.000 kr.
Udlæg, kopiering af skitseforslag og licitationsmateriale, afholdelse af licitation
55.000 kr.
I alt
950.000 kr.
 
Efter frigivelse af projekteringsbevilling vil der blive afholdt rådgiverudbud i relation til totalrådgiverydelsen. Rådgiverudbuddet vil blive afholdt i samarbejde med Boligselskabet Sct. Jørgen, der er ansvarlig for opførelse af boligerne.
 
Høring i Ældrerådet
Ældre- og Sundhedsudvalget besluttede på sit møde 1. april 2014 at sende forslaget til høring i Viborg Ældreråd, som behandlede forslaget på sit møde 9. april 2014. Ældrerådet udtaler følgende:
 
Ældrerådet anbefaler sagen.
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd foreslår, at Ældre- og Sundhedsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at renovering af Sjørup Ældrecenter igangsættes med en projektbevilling
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 950.000 kr. til ”Kontoen Renovering Sjørup Ældrecenter” med rådighedsbeløb i 2014 og
 
at udgiften på 950.000 kr. i 2014 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten til renovering/udbygning af plejecentre
Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 29-04-2014
Ældre- og Sundhedsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at renovering af Sjørup Ældrecenter igangsættes med en projektbevilling
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 950.000 kr. til ”Kontoen Renovering Sjørup Ældrecenter” med rådighedsbeløb i 2014 og
 
at udgiften på 950.000 kr. i 2014 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten til renovering/udbygning af plejecentre
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-05-2014
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Ældre- og Sundhedsudvalget.
Beslutning i Byrådet den 21-05-2014
Som stedfortræder deltog: Anna Margrethe Engbæk Schmidt.
 
Indstillingen fra Ældre- og Sundhedsudvalget godkendes.
Bilag