You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

onsdag den 20. august 2014 kl. 08:30

Mødested M5/Rådhuset
Udvalg Økonomi- og Erhvervsudvalget (2013-2017)
Mødedeltagere Eva Pinnerup, Ib Bjerregaard, Kirstine Skjødt Hermansen, Lone Langballe, Mads Panny, Nina Hygum, Per Møller Jensen
Fraværende Åse Kubel Høeg, Søren Pape Poulsen
Bemærkninger

Sagsid.: 14/2943
Sagsfremstilling
Medlemmerne af Hoved-MED deltager fra kl. 8.30 – 10.00.
 
I henhold til den godkendte procesplan for budget 2015 – 2018 drøftes budgetlægningen mellem Økonomi- og Erhvervsudvalget og Hoved-MED på dagens møde.
 
Hoved-MED er det øverste medindflydelses- og medbestemmelsesudvalg i Viborg Kommune og omfatter repræsentanter fra alle dele af den kommunale virksomhed samt hele direktionen. Medlemssammensætningen kan ses i oversigten i bilag nr. 1.
 
Drøftelsen tager udgangspunkt i en gennemgang af hovedindholdet i budgetforslag 2015 – 2018 for politikområdet Administrativ Organisation, det udarbejdede prioriteringskatalog samt evt. andre dele af budgetmaterialet, som Økonomi- og Erhvervsudvalget behandler senere på dagens møde.
 
Drøftelsen mellem Økonomi- og Erhvervsudvalget og Hoved-MED kan bl.a. omhandle konsekvenser for trivsel, effektivitet og kvalitet i forhold til:
 
      budgetforslagets indhold (basisbudgettet),
 
      forslagene i prioriterings- og effektiviseringskataloget,
 
      indholdet af materialet ved Byrådets temamøde om budget den 25. juni 2014 og
      sagsfremstilling og bilag til budgetsagen på dagens møde i udvalget.
 
Der henvises til materialet fra temamødet i Byrådet den 25. juni 2014 samt til bilagene til budgetsagen på dagens møde.
 
Der udarbejdes et særskilt referat fra mødet.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår,
 
at budgetforslaget 2015 – 2018 drøftes med Hoved-MED.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20-08-2014
Budgetforslaget blev drøftet.
 
Flemming Gundersen, Enhedslisten og Torsten Nielsen, Konservative, deltog i drøftelsen af denne sag.

Sagsid.: 14/2417
Sagsfremstilling
Medlemmerne af Fælles-MED ADM deltager fra kl. 10.00 – 11.00.
 
Økonomiudvalget besluttede den 23. januar 2013, at inddragelse af MED-udvalgene i forbindelse med budgetlægningen bl.a. sker på dialogmøder arrangeret på de enkelte fagområder. I lighed med øvrige Fælles-MED-udvalg mødes Økonomi- og Erhvervsudvalget med Fælles-MED ADM til en dialog om det kommende budgetforslag.
 
Fælles-MED ADM varetager den samlede medindflydelse og medbestemmelse i forhold til de ansatte indenfor Økonomi- og Erhvervsudvalgets eget budgetområde, samt er fællesudvalg for arbejdsmiljø, indretning, kantine, mv. i Rådhuset.  Oversigt over medlemmer af Fælles-MED ADM kan ses i bilag nr. 1.
 
Drøftelsen tager udgangspunkt i en gennemgang af hovedindholdet i budgetforslag 2015 – 2018 for politikområdet Administrativ Organisation, det udarbejdede prioriteringskatalog samt evt. andre dele af budgetmaterialet, som Økonomi- og Erhvervsudvalget behandler senere på dagens møde.
 
Fra Fælles-MED ADM foreligger ønske om, at drøftelsen derefter bl.a. kan omhandle konsekvenser for trivsel, effektivitet og kvalitet på den administrative organisation i forhold til:
 • budgetforslaget (basisbudgettet),
 • forslagene i prioriterings- og effektiviseringskataloget med relation til den administrative organisation,
 • implementeringen af digitaliseringsstrategien, herunder kanalstrategi, og virkning i forhold til åbningstider, telefontid, sagsbehandlingstider mv. i relation til borgerne og
 • projekter vedr. sundhed på arbejde, bl.a. projektet Langtidsfrisk i Teknik & Miljø.
Derudover dialog og spørgsmål om andre emner indenfor den administrative organisation.
 
Der henvises til materialet fra temamødet i Byrådet den 25. juni 2014 samt til bilagene til budgetsagen på dagens møde.
 
Der udarbejdes et særskilt referat fra mødet.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår,
 
at budgetforslaget for politikområdet Administrativ Organisation drøftes med Fælles-MED ADM.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20-08-2014
Budgetforslaget blev drøftet.
 
Flemming Gundersen, Enhedslisten og Torsten Nielsen, Konservative, deltog i drøftelsen af denne sag.
Bilag

Sagsid.: 13/95314
Sagsfremstilling
Til budgetlægningen for 2015-2018 er der udarbejdet et basisbudget.
 
Basisbudgettet er et såkaldt teknisk budget, hvor udgangspunktet er udvalgenes budgetforslag korrigeret for en række tekniske budgetændringer. Basisbudgettet vil være udgangspunkt for de politiske budgetforhandlinger, som indledes med Byrådets budgetkonference den 28. og 29. august 2014.
 
Resultatopgørelse for basisbudget 2015-2018
Basisbudgettet for 2015-2018 er nedenfor vist i en resultatopgørelse. Basisbudgettet baserer sig på budgetrammerne for overslagsårene i det vedtagne budget 2014-2017 samt de budgetforslag, som udvalgene færdiggjorde ultimo juni 2014 indenfor de udmeldte budgetrammer. En mere detaljeret resultatopgørelse, der viser budgettet på de enkelte politikområder, kan ses i bilag nr. 1. I notat vedr. Viborg Kommunes basisbudget 2015-2018, der kan ses som bilag nr. 2, redegøres yderligere for basisbudgettets forudsætninger.
 
Tabel 1. Resultatopgørelse pr. 11. august 2014
 
 
 
Opr.
Forventet regnskab 2014
Budget
Budget
Budget
Budget
(mio. kr)
 
budget 2014
 pr. 30/6
2015
2016
2017
2018
Resultatopgørelse:
 
 
 
 
Skatter og generelle tilskud
-5.427,3
-5.399,0
-5.493,3
-5.530,7
-5.612,0
-5.699,0
 
Serviceudgifter
3.867,6
3.885,9
3.966,2
3.904,1
3.897,7
3.896,6
 
Overførselsudgifter
1.302,9
1.256,8
1.232,2
1.239,9
1.248,6
1.252,0
 
Pris- og lønstigninger (drift)
 
 
0,0
85,4
182,8
282,1
 
Renter
 
22,7
13,6
19,8
22,3
22,9
23,6
 
Resultat af ordinær drift
-234,1
-242,7
-275,1
-279,1
-260,0
-244,8
 
Anlægsudgifter
218,3
268,7
187,4
316,4
200,0
200,0
 
Ældreboliger (anlægsudgifter)
25,4
13,0
0,0
0,0
0,0
0,0
 
Jordforsyning
-9,2
-21,9
22,6
1,8
-4,3
-3,1
 
Pris- og lønstigninger (anlæg)
 
 
0,0
2,8
2,9
3,9
 
Resultat skattefin. område
0,4
17,1
-65,1
41,9
-61,4
-43,9
 
Forsyningsområdet
2,5
-0,9
7,4
6,5
4,6
-1,5
 
Resultat før låntagning
2,9
16,2
-57,7
48,4
-56,8
-45,4
 

Tabel 1 (fortsat)
 
 
 
Opr.
Forventet
Budget
Budget
Budget
Budget
(mio. kr)
 
budget 2014
regnskab 2014
pr. 30/6
2015
2016
2017
2018
Likviditet:
 
 
 
 
 
Likvide aktiver primo
59,1
59,1
97,5
168,6
97,4
127,0
 
Resultat før låntagning
-2,9
-16,2
57,7
-48,4
56,8
45,4
 
Lånoptagelse
123,3
91,4
56,0
47,0
47,0
42,5
 
Afdrag på lån
-64,2
-62,8
-66,0
-68,6
-71,0
-73,3
 
Øvrige finansforskydninger
11,3
26,0
23,3
-1,3
-3,2
-3,2
 
Likvide aktiver ultimo
126,6
97,5
168,6
97,4
127,0
138,3
 
Likvide aktiver gennemsnit
365,0
415,0
500,0
520,0
525,0
555,0
 
Resultatopgørelsen sammenfatter alle Kommunens udgifter og indtægter og viser på bundlinjen, hvordan Viborg Kommunes kassebeholdning påvirkes af budgettet. I de følgende afsnit gennemgås de enkelte hovedposter.
  
Resultat af ordinær drift
Resultatet af den ordinære drift viser, hvor stort et driftsoverskud eller -underskud, kommunen har til at dække udgifter til anlæg, idet både jordforsyning og forsyningsområdet skal hvile i sig selv set over en årrække. Der er i forbindelse med budgetloven indført krav om, at der skal være overskud på den ordinære drift.
 
Resultatopgørelsen viser, at der er overskud på den ordinære drift (minus angiver et overskud): -275,1 mio. kr. 2015, -279,1 mio. kr. i 2016, -260,0 mio. kr. i 2017 og -244,8 mio. kr. i 2018. Byrådets målsætning om, at der skal være et overskud på den ordinære drift på minimum 200 mio. kr. er dermed opfyldt i alle årene.
 
Serviceudgifter herunder budgetbuffer og udviklingspulje
Serviceudgifterne udgør 3.966,2 mio. kr., hvilket er 3,7 mio. kr. over Viborg Kommunes andel af servicerammen på landsplan.
 
Der er under serviceudgifterne indarbejdet en budgetbuffer på 25 mio. kr. i 2015. Formålet med budgetbufferen er at minimere risikoen for sanktioner fra Staten ved overskridelse af budgettet. En budgetoverskridelse kan f.eks. ske ved forbrug af tidligere års opsparede overskud.
 
Under Økonomi- og Erhvervsudvalget (politisk organisation) er der reserveret en udviklingspulje, der i udgangspunktet er 25 mio. kr. i alle årene. Da der allerede er disponeret beløb til udviklingstiltag, er udviklingspuljens størrelse 13,0 mio. kr. i 2014, 13,6 mio. kr. i 2015, 20,2 mio. kr. i 2017 og 24,3 mio. kr. i 2018. Udviklingspuljen finansierer bl.a. animation i Viborg Kommune med 4,4 mio. kr. i 2014, 2015 og 2016. Byrådet besluttede på mødet den 29. januar 2014 (sag nr. 25), at finansieringen i 2015 og 2016 skal drøftes i forbindelse med den kommende budgetlægning.
 
Overførselsudgifter
Overførselsudgifterne udgør 1.232,2 mio. kr. i 2015. De er budgetteret på baggrund af ny lovgivning, den aktuelle vurdering af konjunkturudviklingen og forventet regnskab pr. 30. juni 2014. I notat vedr. Viborg Kommunes basisbudget 2015-2018 redegøres i afsnit 5.2 for udviklingen i Kommunens overførselsudgifter.
 
Anlægsudgifter
Anlægsudgifterne er indarbejdet på grundlag af budgetoverslagsårene 2015, 2016 og 2017 i budget 2014-2017 samt tekniske ændringer. Der er indlagt en anlægspulje på 8,4 mio. kr. i 2017 og 137,6 mio. kr. i 2018, så resultatopgørelsen indeholder et anlægsniveau på 200 mio. kr. svarende til Byrådets målsætning. Nye anlægsønsker er kun indarbejdet på forsyningsområdet og jordforsyningsområdet. Anlægsbudget for forsyningsområdet er behandlet af Klima- og Miljøudvalget på mødet den 19. juni 2014 (sag nr. 15), og anlægsbudget for jordforsyningen er behandlet af Teknisk Udvalg på mødet den 18. juni 2014 (sag nr. 13.) Anlægsbudget for disse to områder kan ses af bilag nr. 3. 
 
Lånoptagelse
Lånoptagelsen er indarbejdet med den forventede låneramme beregnet på baggrund af basisbudgettets forudsætninger. Der er ikke indarbejdet lånoptagelse på baggrund af særlige lånedispensationer, som Viborg Kommune har søgt i henhold til økonomiaftalen. Det ses af tabellen, at afdragene på lån overstiger lånoptagelsen, hvormed Kommunens gæld nedbringes.
 
Likviditet
Basisbudgettet har en positiv virkning for likviditeten i 2015, idet den faktiske likviditet forøges fra 97,5 mio. kr. ultimo 2014 til 168,6 mio. kr. ultimo 2015. Den gennemsnitlige likviditet stiger til 500,0 mio. kr. ultimo 2015, hvorefter den fortsat er stigende i 2016 til 2018. Byrådets målsætning om en gennemsnitlig likviditet på mindst 200 mio. kr. er opfyldt i hele budgetperioden. Den såkaldte kassekreditregel kræver, at den gennemsnitlige likviditet på ethvert tidspunkt er positiv, hvilket er opfyldt.
 
Tekniske ændringer i basisbudgettet
Der redegøres i tabellen nedenfor for de tekniske ændringer i basisbudgettet siden rammerne blev udmeldt primo marts 2014. En mere detaljeret oversigt kan ses i bilag nr. 4.
 
Tabel 2. Tekniske ændringer i basisbudget 2015-2018 (driftsbudget)
(i 1.000 kr., 2015-p/l)
2015
2016
2017
2018
Ramme primo marts 2014
5.288.308
5.286.157
5.322.008
5.330.866
Prisfremskrivning jf. nyt pris- og lønskøn fra KL
-12
-129
-133
-242
Ændringer/omplaceringer jf. Byråd/Økonomi- og Erhvervsudvalg
16.215
-682
-1.460
-1.460
 
 
Serviceområdet
 
Afvigelse mellem ramme     
og budgetforslag
13.576
15.404
15.404
15.404
Lov- og cirkulæreprogram
1.598
1.352
845
263
Moderniseringsaftale
(pulje)
-4.638
-4.882
-5.655
-5.922
Øvrige tekniske ændringer
13.263
-14.265
-17.568
3.337
 
 
Overførselsområdet
 
Afvigelse mellem ramme
og budgetforslag
-95.915
-91.479
-111.883
-125.347
Lov- og cirkulæreprogram
-25.901
-26.698
-21.681
-22.012
Moderniseringsaftale
0
0
0
0
Øvrige tekniske ændringer
-8.072
-20.826
-33.583
-46.340
 
 
Basisbudget
5.198.422
5.143.952
5.146.294
5.148.547
Budgetændringer i alt
-89.886
-142.205
-175.714
-182.319
 
Det ses af tabellen, at budgettet er reduceret med -89,9 mio. kr. i 2015, -142,2 mio. kr. i 2016, -175,7 mio. kr. i 2017 og -182,3 mio. kr. i 2018 siden rammerne blev udmeldt.
 
Ændringer jf. Byråd/Økonomi- og Erhvervsudvalg
Disse ændringer omfatter de tillægsbevillinger, som er bevilget, siden budgetrammerne blev udmeldt. Den væsentligste ændring er overførsel af 15,9 mio. kr. i driftsoverskud fra regnskab 2013 til budget 2015.
 
Serviceområdet
På serviceområdet er der en rammeudvidelse vedr. udvalgenes budgetforslag på 13,6 mio. kr. stigende til 15,4 mio. kr. Rammeudvidelsen skyldes primært tilretning af budgettet til aktivitetsbestemt medfinansiering på sundhedsområdet for ca. 15 mio. kr.
 
Lov- og cirkulæreprogrammet forøger serviceudgifterne med 1,6 mio. kr. i 2015, 1,4 mio. kr. i 2016, 0,8 mio. kr. i 2017 og 0,3 mio. kr. i 2018.
 
I økonomiaftalen for 2015 indgår en moderniseringsaftale for årene 2015 og 2016. Moderniseringsaftalen indebærer, at Staten og kommunerne skal finde afbureaukratiseringsinitiativer for samlet 2 mia. kr. i 2015 og 2016, så hver af parterne bidrager med 1 mia. kr. Moderniseringsaftalens budgetvirkning for Viborg Kommune er opgjort i tabellen nedenfor.
 
Tabel 3. Moderniseringsaftalens budgetvirkning i Viborg Kommune
( i 1.000 kr., 2015-p/l)
2015
2016
2017
2018
Initiativer på landsplan
-377.400
-392.000
-438.200
-454.200
Viborg Kommunes andel
-6.310
-6.554
-7.327
-7.594
 
Tabellen viser, at der er fremlagt nye initiativer, der for Viborg Kommune svarer til -6,3 mio. kr. i 2015, -6,6 mio. kr. i 2016, -7,3 mio. kr. i 2017 og -7,6 mio. kr. i 2018.
 
Vedr. beredskabet nedreguleres det kommunale bloktilskud med 50 mio. kr. i 2015 og 75 mio. kr. i 2016 og fremover. Efter befolkningsandel svarer beløbet til 0,8 mio. kr. i 2015 og 1,3 mio. kr. i Viborg Kommune i 2016.  Herudover er regeringen og KL enige om, at det vil være muligt at frigøre yderligere 100 mio. kr. i 2015 og frem, svarende til yderligere 1,7 mio. kr. for Viborg Kommune. Dette beløb indgår i moderniseringsaftalen. I basisbudgettet er der for beredskabet indarbejdet besparelser for 2,5 mio. kr. i 2015 stigende til 2,9 mio. kr. i 2016-2018. Den resterende besparelse, som moderniseringsaftalen giver i 2015-2018, er foreløbigt placeret som en pulje under politisk organisation.
 
De væsentligste øvrige tekniske ændringer på serviceområdet består af
 • Budgetbuffer på 25 mio. kr. i 2015
 • Negativ demografiregulering på -13 mio. kr. i 2015 stigende -24 mio. kr. i 2018, jf. den vedtagne demografireguleringsmodel. Positive demografireguleringsbeløb indarbejdes ikke automatisk i budgettet.
 • Løft af sundhedsområdet med 5,9 mio. kr. i 2015-2018, jf. økonomiaftalen. Beløbet er placeret under sundhedsområdet i basisbudgettet, og der vil senere ske en fordeling af beløbet mellem ældreområdet og sundhedsområdet.
Løftet til sundhedsområdet på 350 mio. kr. finansieres ifølge økonomiaftalen delvist af kommunerne selv gennem effektivisering af befordringsområdet (100 mio. kr.) og beredskabsområdet (100 mio. kr.). Der er ikke indlagt yderligere besparelser i basisbudgettet vedr. befordring, idet Viborg Kommune har indlagt besparelser, der overstiger andelen af potentialet på landsplan i 2015 og 2016.
 
Overførselsområdet
På overførselsområdet er der i udvalgenes budgetforslag en udgiftsreduktion svarende til -95,9 mio. kr. i 2015 stigende til -125,3 mio. kr. i 2018.
 
Overførselsudgifterne budgetteres ikke inden for en fast ramme. De budgetteres på baggrund af den aktuelle lovgivning, den aktuelle vurdering af konjunkturudviklingen samt forventet regnskab pr. 30. juni 2014. Udviklingen i overførselsudgifterne er beskrevet i notat om basisbudgettet (afsnit 5.2).
 
Lov- og cirkulæreprogrammet reducerer overførselsudgifterne med 25,9 mio. kr. i 2015, hvoraf den væsentligste ændring vedrører sygedagpengereformen.
 
De øvrige tekniske ændringer omfatter reduktion af udgifterne til førtidspension svarende til -18,7 mio. kr. i 2015 stigende til -57,0 mio. kr. i 2018 samt ny vurdering af udgifter til sygedagpenge på 10 mio. kr. i 2015-2018.
 
Låne- og tilskudsansøgninger
Forvaltningen har den 5. august 2014 sendt følgende låneansøgninger til Økonomi- og Indenrigsministeriet:
 
Tabel 4. Ansøgte lånebeløb vedr. 2015
(mio. kr.)
Puljens størrelse
Ansøgt beløb
Lånepulje vedr. styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner
500
50,0
Lånepulje til investeringer på borgernære områder
400
90,5
Lånepulje på det ordinære anlægsområde
200
39,3
Lånepulje vedr. investeringer med effektiviseringspotentiale
200
12,9
I alt
1.300
192,7
 
Eventuelle tildelte lån vil kunne bidrage til at forbedre Kommunens likviditet, men de er ikke indarbejdet i basisbudgettet, idet der først forventes svar fra Økonomi- og Indenrigsministeriet sidst i august 2014. 
 
Program for Byrådets budgetkonference den 28. og 29. august 2014
Byrådet afholder budgetkonference torsdag den 28. august og fredag den 29. august 2014.
 
Udkast til program kan ses som bilag nr. 5. Onsdag den 3. september 2014 vil der efter det ordinære byrådsmøde blive afholdt et budgetmøde, hvor budgetsituationen og det videre forhandlingsforløb drøftes.
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget har bestilt et notat, der redegør for restancesituationen, og hvilke muligheder der er for at nedbringe omfanget af restancer. Notatet, der kan ses som bilag nr. 6, vil indgå i materialet til budgetkonferencen.
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller,
 
at basisbudgettet godkendes med henblik på, at det kan indgå som grundlag for de videre politiske budgetdrøftelser,
 
at program for Byrådets budgetkonference den 28. og 29. august 2014 godkendes, og
 
at notat vedr. restancer vil indgå i materialet til Byrådets budgetkonference.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20-08-2014
Inden mødet var der udsendt følgende supplerende bilag til sagen:
 
Bilag nr. 7: Prioriterings- og effektiviseringskatalog
Bilag nr. 8: Uddybende materiale til mulighed nr. 33 vedr. ny struktur på biblioteksområdet
Bilag nr. 9: Høringssvar og udtalelser til prioriterings- og effektiviseringskataloget
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter,
 
at basisbudgettet godkendes med henblik på, at det kan indgå som grundlag for de videre politiske budgetdrøftelser,
 
at program for Byrådets budgetkonference den 28. og 29. august 2014 godkendes med enkelte justeringer,
 
at notat vedrørende restancer vil indgå i materialet til Byrådets budgetkonference, og
 
at prioriterings- og effektiviseringskataloget indgår i den videre budgetlægning.
 
Flemming Gundersen, Enhedslisten og Torsten Nielsen, Konservative, deltog i drøftelsen af denne sag.
Bilag

Sagsid.: 13/62985
Sagsfremstilling
Budgetforliget vedrørende budget 2013-16 indeholder et punkt om Anvendelse af gas i transportsektoren, hvor følgende indgår:
 
”Mulighederne for Viborg Kommune kan blive førende i anvendelse af gas (naturgas og biogas) i transportsektoren, herunder muligheden for at kommunens biler, som ikke skal køre på el, kan køre på gas. Der undersøges desuden om gaspåfyldningsanlæg kan placeres i Viborg Kommune.”
 
På den baggrund udarbejdede Forvaltningen et Notat om mulighederne for, at Viborg Kommune kan blive førende i anvendelse af gas (naturgas og biogas) i transportsektoren. Notatet fremgår af bilag nr. 1.
 
Notatet indgik ved budgetlægningen på Byrådets budgetkonference den 29. og 30. august 2013. Byrådet har ikke haft en egentlig behandling af notatet, og der er ikke afsat midler i budget 2014 til dette område.
 
Hvis Viborg Kommune skal blive førende i anvendelse af gas i transportsektoren vurderer Forvaltningen, at alle nedenstående tiltag skal gennemføres:
 • Kommunen udnytter muligheden for at anvende gas i de fleste af sine egne kommunale køretøjer.
 • Kommunen indgår kontrakter med renovatører om anvendelse af gas som drivmidler i renovationsbiler.
 • Kommunen aftaler med Midttrafik, at de indgår kontakter med de vognmænd, der forestår driften af bybusserne i Viborg by og evt. lokal ruter i den øvrige del af Kommunen.
 • Kommunen som plan- og vejmyndighed understøtter mulighederne for at etablere gasfyldestationer med tilstrækkelige og egnede beliggenheder. Dette er med særligt fokus på et ønske fra HMN Naturgas I/S om at etablere en gasfyldestation i Viborg.
 • Kommunen prioriterer en økonomisk understøtning af området nu og over en årrække, så der kan opbygges en førerposition i forhold til de kommuner, der allerede er i gang med investeringer på området.
 • Kommunen laver en samarbejdsaftale med HMN Naturgas I/S om teknisk bistand til etablering og udbygning af infrastrukturen.
 • Kommunen involverer også andre lokale samarbejdspartnere/interessenter, eksempelvis taxa, køreskoler og det lokale postvæsen.
 • Kommunen beslutter på længere sigt at udbyde skolebuskørslen med mindre gasdrevne busser, hvor der måske kunne gives mulighed for at åbne visse af disse for andre rejsende.
I bilag nr. 1 er der lavet en vurdering af, hvad det vil koste at gennemføre de enkelte tiltag, der er beskrevet i notatet, men der er ikke lavet en samlet vurdering på, hvad det vil koste at gennemføre alle tiltagene, og blive førende i anvendelse af gas i transportsektoren.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
at der tages stilling til det videre forløb.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20-08-2014
Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter,
 
at anvendelse af gas i transportsektoren bliver et af temaerne på budgetkonferencen den 28. og 29. august 2014.
Bilag

Sagsid.: 14/49089
Sagsfremstilling
Byrådet vedtog den 18. juni 2014 (sag nr. 3) ”Ansøgning om medfinansiering af CFI – Center for Industri”, etablering af Center for Industri. Byrådet bemyndigede samtidig Økonomi- og Erhvervsudvalget til på en efterfølgende sag at tage stilling til den fysiske placering på baggrund af forslag fra initiativtagerne.
 
Ambitionen på sigt er en placering af CFI i den kommende Viborg Baneby – helst i tilknytning til en uddannelsesinstitution. Der skal derfor tages stilling til en midlertidig, om end længerevarende, placering af Center for Industri.
 
Initiativtagerne bag Center for Industri er VIBORGegnens Erhvervsråd, Mercantec, innovationsnetværket InnoPro, samt en række virksomheder i Viborg Kommune.
 
I forlængelse af Byrådets beslutning den 18 juni 2014, har VIBORGegnens Erhvervsråd på vegne af initiativtagerne bag CFI foretaget en vurdering af fordele og ulemper ved forskellige placeringer, samt bedt virksomheder og partnere involveret i CFI tilkendegive, hvilken midlertidig placering af CFI de vurderer, vil være den bedste.
 
Det følgende er derfor VIBORGegnens Erhvervsråds’ redegørelse for midlertidig placering af Center for Industri.
 
Midlertidig placering af Center for Industri
VIBORGegnens Erhvervsråd har sammen med Forvaltningen foretaget en del sonderinger mht. fysisk placering af CFI. Formålet var at afdække, om der i Viborg Kommunes eksisterende bygningsmasse kunne findes et sted, der var velegnet til en midlertidig placering for CFI.
 
I den forbindelse opstillede initiativtagerne bag CFI en række krav:
1.      Centret forventes af få behov for ca. 500 sammenhængende kvadratmeter som skal rumme kontor/undervisning/mødelokaler/værkstedslokale
2.      Der ønskes en bygning der signalerer et ”industrielt præg” igennem sin fremtræden og indretning.
3.      Der ønskes en bygning, der igennem en synlig beliggenhed kan bidrage til branding og synliggørelse af industriel produktion i Viborg.
 
På baggrund af en række besigtigelser blev det konstateret, at der ikke var ledige kommunale bygninger, der levede op til ovennævnte krav.
 
Som alternativ blev fundet 2 mulige lokationer, hvor der begge steder er tale om betalingsløsninger.  Det drejer sig om:
 
1.      En selvstændig bygning hos Nørhaven, Agerlandsvej 5 i Viborg 
2.      En selvstændig afdeling hos KnowHowZ, Baldersvej 10-12 i Bjerringbro
 
De to løsninger er kort sammenfattet her nedenfor.
 
 
KnowHowZ, Bjerringbro
Nørhaven, Viborg
Lejemålets størrelse
505 m2
450 m2
Leje pr m2
467,4 pr. m2*
375 pr. m2
Fællesomkostninger og forbrug estimeret pr m2
405 pr. m2
350 pr. m2
Etableringsomkostninger
Afhænger af ændringsbehov
Afhænger af ændringsbehov
Stand
Lokaler fremstår nymalede og klar til indflytning, bortset fra evt. ønskede ændringer. Indretning bør kunne ske inden for budgetrammen
Bygningens ejer sørger for nymaling af bygningen udvendig samt synliggørelse af bygning fra vejen. Indretning bør kunne ske inden for budgetrammen 
*areal dækker det lejede + et en forholdsmæssig andel af fællesareal
 
Begge løsninger rummer mulighed for fælles reception, kontorlokaler, undervisningslokaler samt store lokaler til hhv. værksted og åbent kontormiljø. Der vil også begge steder være mulighed for leje af mindre lagerplads.
 
I bilag nr. 1 kan ses en uddybende beskrivelse af Nørhaven som CFI placering. I bilag nr. 2 kan ses et oplæg fra KnowHowz vedr. Center for Industri.
 
VIBORGegnens Erhvervsråds korte vurdering af fordele og ulemper ved de to løsninger:
 
KnowHowz, Bjerringbro:
Fordele:
·         KnowHowZ’ nuværende indretning betyder, der kun skal få lokalemæssige og tekniske ændringer til, ligesom lokalerne allerede fremstår velholdte og nymalede.
·         Der er en veletableret kantine på KnowHowZ. Kantinen drives af Mercantec og kan benyttes af alle brugere på KnowHowZ.
·         Der er allerede etableret et iværksættermiljø på KnowHowZ, som dermed kan blive en naturlig interessepartner.
·         CFI kommer til at ligge tæt på Grundfos, hvor der formodentlig vil være et naturligt interessefællesskab. Derudover er Grundfos i forvejen tæt knyttet til KnowHowZ både som aktionær og som bruger af stedet.
·         CFI vil allerede fra start få mulighed for tæt tilknytning til Mercantec som storaktør, da Mercantec ligeledes har til huse på KnowHowZ.
 
Ulemper:
·         Beliggenheden vil give begrænset synlighed for CFI, da der ikke er meget trafik i området.
·         Beliggenheden er i udkanten af Kommunen, hvilket kan gøre det sværere at tiltrække iværksættere fra resten af Kommunen – kan understøttes af, at der p.t. kun er 8 virksomheder placeret i KnowHowz.
·         Der er enighed om, at CFI fra 2017 skal placeres i Viborg Baneby og det vil være vanskeligere at flytte virksomheder/iværksættere fra en midlertidig placering i Bjerringbro end en midlertidig placering i Viborg.
·         Placeringen i KnowHowz vil være lidt dyrere end Nørhaven.
 
Nørhaven, Viborg
Fordele:
·         Der er tale om Nørhavens oprindelige administrationsbygning som er opført i lette materialer og med lette skillevægge, så den nemt vil kunne tilpasses centrets behov. Bygningen vil kunne anvendes til formålet uden de store bygningsændringer.
·         Beliggenheden på hjørnet af Agerlandsvej og Vognmagervej i et af Viborgs ældste industriområder, vil give optimale muligheder for eksponering af centret og industrielle produkter pga. af meget stor trafikmængde. Der vil være mulighed for at lave udendørs udstilling ud til den meget trafikerede Vognmagervej.
·         Viborg er centralt placeret geografisk, så der er god adgang for iværksættere og virksomheder fra hele Kommunen.
·         Det vil være enkelt at flytte dette midlertidige set up til den permanente løsning i Viborg Baneby.
·         De industrivirksomheder og samarbejdspartnere, der har været involveret i forberedelsen af CFI peger på en placering i Viborg som det mest optimale.
·         Der er i området et stærkt, industrielt miljø med Nørhaven og J.P. Group som de umiddelbare naboer med store produktionsfaciliteter.
·         Placering i Nørhaven vil være lidt billigere end KnowHowz.
 
Ulemper:
·         Bygningen er ikke en del af et større center, hvor der kan trækkes på fælles kantine, m.v.
·         Nørhaven bygningen er lidt mindre end 500 m2 og lokalerne fremstår ikke helt så flotte som KnowHowz.
·         Der er ikke etablerede rutiner for udlejning og drift af iværksættermiljø samt mødefaciliteter.
 
Vurderinger fra virksomheder og samarbejdspartnere
En række virksomheder og samarbejdspartnere har været involveret i udarbejdelsen af CFI-prospektet. Det drejer sig om følgende virksomheder: Grundfos, Mita-Teknik, AC Hydraulic, B.M. Autoteknik og J.P. Group, samt følgende samarbejdspartnere: DI Viborg/Skive, Censec/Innovationsnetværk for Produktion (Inno-Pro) samt Capnova.
 
I respekt for, at ovenstående virksomheder og samarbejdspartnere er vigtige aktører og interessenter i CFI fremadrettet, har VIBORGegnens Erhvervsråd bedt virksomhederne vurdere, hvilken placering de synes er bedst for CFI, Bjerringbro eller Viborg.
 
Der er modtaget skriftlige svar fra Grundfos, J.P. Group, DI, Capnova og Censec/Inno-Pro. B.M. Autoteknik og AC Hydraulic har givet deres synspunkt til kende pr. telefon. Det er et gennemgående træk, at virksomheder og samarbejdspartnere finder det mest hensigtsmæssigt at placere CFI i Viborg, såvel midlertidigt som permanent.
 
Tilbagemeldinger fra virksomheder og samarbejdspartnere fremgår af bilag nr. 3.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår,
 
at Økonomi- og Erhvervsudvalget på baggrund af redegørelsen fra initiativtagerne tager stilling til den midlertidige fysiske placering af Center for Industri.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20-08-2014
Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter,
 
at Center for Industri midlertidigt placeres i Nørhaven-bygningen i Viborg.
 
Nina Hygum, Ib Bjerregaard og Kirstine Skjødt Hermansen stemmer imod, idet der ønskes en midlertidig placering hos KnowHowZ i Bjerringbro. Nina Hygum, Ib Bjerregaard og Kirstine Skjødt Hermansen sender sagen til afgørelse i Byrådet i henhold til standsningsretten.
Bilag

Sagsid.: 14/8572
Sagsfremstilling
LAG Viborg er en lokal aktionsgruppe, som er oprettet indenfor rammerne af Landdistriktsprogrammet for 2007-2013. Ved udløb af Landdistriktsprogrammet for 2007-2013 i indeværende år, har Viborg Kommune søgt Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter om at blive LAG kommune i det kommende Landdistriktsprogram for 2014-2020. Ansøgningen resulterede i, at Viborg Kommune fik bevilliget en ny LAG sammen med Skive Kommune.
 
Borgere fra Skive og Viborg Kommune, med tilknytning til de eksisterende LAG’er forbereder nu den nye fælles LAG med stiftende generalforsamling den 11. september 2014.
 
LAG er et lokalt baseret partnerskab mellem myndigheder, organisationer, foreninger og borgere, som skal bidrage til udvikling af lokalsamfund og landdistrikter. LAG Viborg-Skive (navnet på den nye LAG er endnu ikke fastlagt) etableres som en forening med egne vedtægter og egen bestyrelse.
 
Bestyrelsen for LAG Viborg-Skive vil bestå af et ulige antal medlemmer, dog mindst 7. Heraf kan Skive og Viborg Kommune udpege hver et medlem. Derudover udpeges 1 suppleant. De øvrige medlemmer udpeges af generalforsamlingen.
 
Viborg Kommune har ved sidste udpegning af bestyrelsesmedlemmer til LAG Viborg udpeget Tommy Dahlgaard og Gudrun Bjerregaard som bestyrelsesmedlemmer og Knud Gaarn-Larsen og Max Sørensen som suppleanter.
 
Der skal således udpeges 1 medlem til bestyrelsen samt en suppleant til bestyrelsen for LAG Viborg-Skive.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår,
 
at udpegning af medlem og suppleant til bestyrelsen for LAG Viborg-Skive for perioden 2014-2020 drøftes med henblik på indstilling til Byrådet.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20-08-2014
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at Gudrun Bjerregaard udpeges som medlem af bestyrelsen for LAG Viborg-Skive for perioden 2014-2020 med Anders Bertel som suppleant.

Sagsid.: 14/25977
Sagsfremstilling
Børne- og Ungdomsudvalget behandlede sagen på sit møde den 17. juni 2014 med følgende sagsfremstilling:
 
”Børne- og Ungdomsudvalget behandlede sagen på sit møde den 13. august 2013, sag nr. 12 med følgende sagsfremstilling:
 
Byrådet godkendte på sit møde den 27. marts 2007, sag nr. 162, styrelsesvedtægt for det kommunale skolevæsen i Viborg Kommune med ikrafttræden den 1. august 2007.
 
I henhold til lov om folkeskolen skal byrådet udarbejde en vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen.
 
Formålet med udarbejdelse af styrelsesvedtægten er bl.a. at fastsætte
 
·       antallet af forældrerepræsentanter i skolebestyrelsen
·       fremgangsmåde ved valg af medarbejder- og elevrepræsentanter til skolebestyrelsen
·       regler for skolebestyrelsens mødevirksomhed
·       skolebestyrelsens beføjelser
·       omfanget af Børne- og Ungdomsudvalgets møder med skolebestyrelserne.
 
Styrelsesvedtægten + bilag redigeres 1 gang årligt, så den redigerede udgave vil være klar til den efterfølgende skolestart.
 
I styrelsesvedtægten er der foretaget konsekvensrettelser på baggrund af udvalgets beslutninger samt enkelte administrative præciseringer. Som en væsentlig ændring kan nævnes:
 
 • Nedlæggelse af pædagogisk råd
 • Specialundervisning og specialpædagogisk bistand
 • Det pædagogiske læringscenter
 • Skolebestyrelsesvalg
 
Ændringer i styrelsesvedtægten og medfølgende bilag er markeret med rødt. I bilag vedr. Skolefritidsordninger er der under afsnittet Åbningstid oplyst, at forslag om ændring af lukkeuger i SFO´er (punktet behandles på samme møde som dette punkt) vil blive konsekvensrettet som følge af udvalgets beslutning.
 
Styrelsesvedtægt for det kommunale skolevæsen forelægges Byrådet til endelig godkendelse den 3. september 2014.
 
Skolechef Chris Rævsgaard Hansen deltager i Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen.”
Indstilling
Direktøren for Børn og Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at den reviderede styrelsesvedtægt for folkeskolen godkendes.
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 17-06-2014
Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at den reviderede styrelsesvedtægt for folkeskolen godkendes.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20-08-2014
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget.
Bilag

Sagsid.: 14/25988
Sagsfremstilling
Børne- og Ungdomsudvalget behandlede sagen på sit møde den 17. juni 2014 med følgende sagsfremstilling:
 
”Børne- og Ungdomsudvalget behandlede sagen på sit møde den 13. august 2013, sag nr. 13 med følgende sagsfremstilling:
 
Byrådet godkendte på sit møde den 1. maj 2007, sag nr. 207 styrelsesvedtægt for Viborg Ungdomsskole med ikrafttræden den 1. august 2007.
 
Byrådet udarbejder en vedtægt, der fastsætter de nærmere regler om ungdomsskolebestyrelsens opgaver samt angiver bestyrelsens sammensætning. Derudover fastsætter styrelsesvedtægten regler vedr. valg og valgperiode samt oplysninger om konstituering, møder og forretningsorden.
 
Der er ikke ændret i styrelsesvedtægten, kun i bilagene. Ændringer i bilagene er markeret med rødt.
 
Skolechef Chris Rævsgaard Hansen deltager i Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen.”
Indstilling
Direktøren for Børn og Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at forslag til ændringer i bilagene til styrelsesvedtægten for Viborg Ungdomsskole
godkendes.
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 17-06-2014
Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet:
 
at forslag til ændringer i bilagene til styrelsesvedtægten for Viborg Ungdomsskole
godkendes.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20-08-2014
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget.
Bilag

Sagsid.: 14/2719
Sagsfremstilling
Klima- og Miljøudvalget behandlede sagen på sit møde den 19. juni 2014 med følgende sagsfremstilling:
 
”Den 26. september 2012 vedtog Byrådet tillæg nr. 5 til Viborg Kommunes Spildevandsplan 2009-2013 (sag nr. 13). Tillægget vedrører udvidelse af rensedammen ”Blærb Sø”. Oversigtskort fremgår af bilag 1.
 
For at realisere en del af indholdet i tillægget skal forsyningsselskabet, Energi Viborg Vand A/S, erhverve et privat areal samt vejadgang hertil i forbindelse med en udvidelse af ”Blærb Sø”.
 
Den 19. december 2012 vedtog Byrådet, at Viborg Kommune agter at ekspropriere dele af den berørte ejendom, hvis ikke der kan indgås en frivillig aftale (sag nr. 15).
 
Efterfølgende har forsyningsselskabet Energi Viborg Vand A/S ikke kunnet opnå en frivillig aftale om arealafståelse og erstatning med ejeren af det berørte areal. Selskabet har derfor anmodet om, at Viborg Byråd træffer ekspropriationsbeslutning i sagen med henblik på at overtage det nødvendige areal samt vejadgang hertil. Selskabets anmodning er vedlagt som bilag 2.
 
Følgende privat matrikel er omfattet af selskabets anmodning:
Løbenr. 1: 560h Viborg Markjorder, beliggende Holstebrovej 68, 8800 Viborg.
 
Ekspropriationsplan over den berørte matrikel fremgår af bilag 3. Arealfortegnelse fremgår af bilag 4.
 
Lovgrundlag 
Kommunalbestyrelsen kan i nødvendigt omfang træffe afgørelse om ekspropriation til fordel for spildevandsanlæg (miljøbeskyttelseslovens § 58, stk. 1). Ved ekspropriationen kan kommunalbestyrelsen erhverve ejendomsret til arealer og endeligt eller midlertidigt pålægge indskrænkninger i ejerens rådighed, eller erhverve ret til at udøve en særlig råden over faste ejendomme (miljøbeskyttelseslovens § 58, stk. 3, nr. 1 og 2).
 
Forud for en ekspropriationsbeslutning skal der afholdes en åstedsforretning (miljøbeskyttelseslovens § 60, jf. vejlovens § 47, stk. 1).
 
Ejere, brugere og andre, der berøres af ekspropriationen, kan under åstedsforretningen eller inden for en frist på 3 uger herefter komme med bemærkninger til de planlagte foranstaltninger, herunder komme med forslag til ændringer, og fremføre de synspunkter, de finder, bør have indflydelse på erstatningens fastsættelse (miljøbeskyttelseslovens § 60, jf. vejlovens § 48, stk. 3).
 
Det er taksationskommissionen, der efter en kommunes ekspropriation tager stilling til erstatningens størrelse.
 
Åstedsforretning 
Den 5. maj 2014 blev der afholdt åstedsforretning i sagen. Protokol fra åstedsforretningen inkl. supplerende bemærkninger fremgår af bilag 5.
 
Forvaltningens bemærkninger
Lovlighed af ekspropriationsbeslutningen
Ekspropriation til fordel for spildevandsanlæg forudsætter, at de berørte spildevandsarbejder er i overensstemmelse med Kommunens plangrundlag. Som nævnt indledningsvist er de berørte spildevandsanlæg optaget i Viborg Kommunes spildevandsplan. Det fremgår videre af Spildevandsplan 2009-2013, at planen fastlægger de overordnede rammer for udarbejdelse af kloakprojekter. Det er derfor kun muligt at angive en omtrentlig placering af nye fysiske anlæg. Den konkrete placering af kloakledninger m.v. (detailprojektering) udføres altså, efter plangrundlaget er vedtaget.
 
Viborg Kommune har den 20. august 2013 meddelt udledningstilladelse til den udvidede rensedam.
  
Alternative løsninger
Der ses ikke at være alternative løsningsforslag inden for rammerne af spildevandsplanen.
 
Særlige forhold
Det ses ikke at være særlige forhold, der kan påvirke ekspropriationsbeslutningen.
 
Erstatningens størrelse
Som nævnt indledningsvist har der ikke kunnet indgås en frivillig aftale om erstatning med den berørte lodsejer. Erstatnings størrelse afklares derfor af taksationskommissionen.   
 
Forvaltningens vurdering 
På baggrund af ovenstående vurderer forvaltningen, at betingelserne for at ekspropriere er til stede. Der ses ikke at være særlige forhold ved den berørte ejendom, som vil være til hinder for en ekspropriationsbeslutning. Spørgsmålet om erstatningens størrelse afklares af Taksationskommissionen.”
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,
 
at Viborg Kommune på vegne af Energi Viborg Vand A/S ved ekspropriation i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 58, stk. 3, nr. 1 erhverver ejendomsret til følgende arealer med henblik på udvidelse af rensedammen ”Blærb Sø”:
- 24.600 m2 af ejendommen matr.nr. 560h, Viborg Markjorder (udvidelse af rensedam)
     
at Viborg Kommune på vegne af Energi Viborg Vand A/S ved ekspropriation i medfør af miljøbeskyttelseslovens 58, stk. 3, nr. 2, erhverver vejadgang via privat fællesvej til ”Blærb Sø” på følgende areal:
- 1.470 m2 af ejendommen matr. nr. 560h, Viborg Markjorder
 
at Viborg Kommune på vegne af Energi Viborg Vand A/S ved ekspropriation i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 58, stk. 3, nr. 2, erhverver ret til at anvende følgende arealer til midlertidigt arbejdsareal:
- 3.400 m2 af ejendommen matr.nr. 560h, Viborg Markjorder
 
at spørgsmålet om erstatningens størrelse henskydes til taksationskommissionens afgørelse
Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 19-06-2014
Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,
 
at Viborg Kommune på vegne af Energi Viborg Vand A/S ved ekspropriation i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 58, stk. 3, nr. 1 erhverver ejendomsret til følgende arealer med henblik på udvidelse af rensedammen ”Blærb Sø”:
- 24.600 m2 af ejendommen matr.nr. 560h, Viborg Markjorder (udvidelse af rensedam)
     
at Viborg Kommune på vegne af Energi Viborg Vand A/S ved ekspropriation i medfør af miljøbeskyttelseslovens 58, stk. 3, nr. 2, erhverver vejadgang via privat fællesvej til ”Blærb Sø” på følgende areal:
- 1.470 m2 af ejendommen matr. nr. 560h, Viborg Markjorder
 
at Viborg Kommune på vegne af Energi Viborg Vand A/S ved ekspropriation i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 58, stk. 3, nr. 2, erhverver ret til at anvende følgende arealer til midlertidigt arbejdsareal:
- 3.400 m2 af ejendommen matr.nr. 560h, Viborg Markjorder
 
at spørgsmålet om erstatningens størrelse henskydes til taksationskommissionens afgørelse
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20-08-2014
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.
Bilag

Sagsid.: 14/37165
Sagsfremstilling
Teknisk Udvalg og Klima- og Miljøudvalget behandlede sagen på deres møder den 18. og 19. juni 2014 med følgende sagsfremstilling:
 
”Klima- og Miljøudvalget besluttede på møde den 28. november 2013 (sag nr. 3) at foreslå, at der sker ændring i kompetencefordelingen, således at lokalplanlægning i det åbne land varetages af Klima- og Miljøudvalget i lighed med vindmølleplanlægning.
 
Forvaltningens bemærkninger
Lokalplanlægning i det åbne land omhandler ofte tekniske anlæg (vindmøller, rensningsanlæg, genbrugspladser, solenergianlæg, biogasanlæg m.v.) men også typer som campingpladser, golfbaner, ridecentre, skydebaner, motorbaner m.v.
 
Det åbne land defineres her som arealer, der ikke anvendes til / ikke skal anvendes til bymæssig bebyggelse og bymæssige formål.
 
Som det er i dag, varetager Klima- og Miljøudvalget opgaven vedr. kommuneplanlægning i det åbne land, og Teknisk Udvalg varetager opgaven vedr. lokalplanlægning i det åbne land (undtagen vindmøllelokalplaner). Forvaltningen vurderer, at det er uhensigtsmæssigt, at begge udvalg skal behandle en konkret sag i det åbne land, der både kræver et kommuneplantillæg og en lokalplan (eksempelvis et solenergianlæg). Desuden behandler Klima- og Miljøudvalget såkaldte ”zonesager” efter planloven, og i denne sagsbehandling indgår bl.a. også en bedømmelse af, om et byggeri eller anlæg er lokalplanpligtigt. Forvaltningen foreslår derfor, at kompetencen vedr. lokalplanlægning i det åbne land overføres til Klima- og Miljøudvalget. Det vil sige, at Klima- og Miljøudvalget fremover både varetager lokalplanlægning og kommuneplanlægning i det åbne land. Teknisk Udvalg vil efter forslaget stadig have kompetencen, når lokalplaner overfører arealer til byformål i tilknytning til byer.
 
Deraf følger, at det er Klima- og Miljøudvalget, der har kompetencen til at beslutte om et byggeri/ændret anvendelse af bygninger og/eller arealer i landzone er lokalplanpligtig.
 
Styrelsesvedtægten
En ændring af kompetencefordelingen kræver en ændring af styrelsesvedtægten. En evt. ændring skal være entydig, så det ikke opstår tvivl om i hvilket udvalg fremtidige sager behandles. En ændring af styrelsesvedtægten kræver to behandlinger i Byrådet.
 
Aktuelt indeholder styrelsesvedtægten følgende bestemmelser:
 
Af styrelsesvedtægten fremgår af § 17, at Teknisk Udvalg bl.a. varetager opgaver vedrørende ”byggeri, lokalplaner (dog ikke lokalplaner for vindmøller) og byggemodning”.
 
Af § 18 fremgår vedr. Klima- og Miljøudvalget, at dette udvalg bl.a. varetager opgaver vedr. ”planlægning for det åbne land” og ”lokalplaner for vindmøller”.
 
Dette foreslås ændret til:
 
at Teknisk Udvalg bl.a. varetager opgaver vedrørende ”byggeri, lokalplaner (dog ikke lokalplaner i det åbne land) og byggemodning”.
 
og
 
at Klima- og Miljøudvalget bl.a. varetager opgaver vedr. ”planlægning for det åbne land” og ”lokalplaner i det åbne land”.”
 

Beslutning i Teknisk Udvalg den 18-06-2014

Fraværende: Anders Korsbæk Jensen,
Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,
 
at kompetencefordelingen mellem Teknisk Udvalg og Klima- og Miljøudvalget vedr. lokalplanlægning i det åbne land ændres som beskrevet i sagsfremstillingen, og
 
at styrelsesvedtægten ændres i overensstemmelse hermed.
 
 

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 19-06-2014

Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,
 
at kompetencefordelingen mellem Teknisk Udvalg og Klima- og Miljøudvalget vedr. lokalplanlægning i det åbne land ændres som beskrevet i sagsfremstillingen, og
 
at styrelsesvedtægten ændres i overensstemmelse hermed.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20-08-2014
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingerne fra Klima- og Miljøudvalget og Teknisk Udvalg.
 
Den ændrede kompetencefordeling træder først i kraft, når den reviderede styrelsesvedtægt er endeligt godkendt.

Sagsid.: 14/37535
Sagsfremstilling
Kultur- og Fritidsudvalget behandlede sagen på sit møde den 17. juni 2014 med følgende sagsfremstilling:
 
””24-timers løbet 2014”, som er det årlige stafetløb rundt om Viborg Søndersø med ca. 3.500 deltagere, afvikles i weekenden 9. og 10. august 2014. Arrangører er Lions Club Viborg, Viborg Atletik og Motion og Foreningen 24 timers løb.
 
Arrangørerne har fremsendt ansøgning til Kultur- og Fritidsudvalget. I ansøgningen anføres, at som en konsekvens af, at Viborg Kommune i 2014/2015 etablerer det nye område ”sØnæs” på arealerne ved Sønæs i Søndersøs sydlige ende, er man tvunget til at flytte teltpladser og serviceområde til arealerne i søens nordlige og nordvestlige hjørne.
 
Dette indebærer, at dele af Randersvej tages i brug som service- og teltområde.
I den forbindelse er der nogle følgeudgifter til etablering af området.
 
Merudgiften er opgjort til 58.000 kr. inkl. udgifter til indhegning og skilte og arrangørerne søger om tilskud til dette beløb.
 
Forvaltningen bemærker, at arrangementet er i dag det største og mest unikke løbearrangement i Viborg. Det er samtidig en stor event, hvor der kommer deltagere fra nær og fjern, og flytningen af telt- og serviceområde til det nye område indebærer muligheder for at koble arrangementet tættere til den centrale bydel i Viborg.
Endvidere bemærkes det, at ”24-timers løbet” ikke tidligere har ansøgt om tilskud til afvikling af eventen, men at de nødvendige flytninger som følge af anlægsarbejderne på Sønæs giver løbet helt specielle udfordringer i 2014 og 2015.
 
Radio Viborg har tidligere tilkendegivet at ville afvikle et større arrangement ved søerne (koncerter, festival o.lign.), for på denne måde at fremme benyttelsen af søområdet.
Efter forhandling mellem Radio Viborg, 24 timers løbet og Viborg Kommune, er der enighed om, at denne festival afvikles samtidig med og i tæt koordination med 24 timers løbet. Arrangementet kaldes SØ 14, og forventes at blive tilbagevendende.
Radio Viborg har opstillet et budget på ca. 200.000,- kr. for deres del af det samlede arrangement. Dette beløb søges finansieret gennem sponsorater, f.eks. 6 sponsorater á hver 20.000,- kr. samt indtægter ved catering på ca. 80.000,- kr. Der vil være gratis entre til festivalen, som forventes at kunne tiltrække et meget stort publikum.”
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,
 
at Kultur- og Fritidsudvalget imødekommer ansøgning om tilskud til afvikling af 24-timers løbet i 2014 med et tilskud til den praktiske afvikling af arrangementet, og
 
at Kultur- og Fritidsudvalget bevilger tilskud til den kulturelle event ”SØ 14”, som afvikles ved søerne i forbindelse med 24-timers løbet.
Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 17-06-2014
Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
at udvalget imødekommer ansøgning om tilskud til afvikling af 24-timers løbet i 2014 med et tilskud på 58.000 kr. til den praktiske afvikling af arrangementet.
 
Kultur- og Fritidsudvalget tilkendegiver herudover, at udvalget er positivt stemt overfor arrangementet SØ 14 og dets ambition om, at skabe mere liv ved søerne. Udvalget ser derfor gerne, at Viborg Kommune indgår et markedsføringssponsorat, hvorfor sagen fremsendes til behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20-08-2014
Det blev på mødet oplyst, at 24-timers løbet blev afviklet i weekenden 9. – 10. august 2014 med tilskud fra Kultur- og Fritidsudvalget til den praktiske afvikling af arrangementet. Der er herudover administrativt købt markedsføring for 15.000 kr. finansieret inden for Økonomi- og Erhvervsudvalgets budget.
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsid.: 12/58145
Sagsfremstilling
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget behandlede sagen på sit møde den 18. juni 2014 med følgende sagsfremstilling:
 
”Anskaffelsessum
Viborg Byråd godkendte den 27. april 2011 (sag nr. 99) efter afholdt licitation en samlet anskaffelsessum for de almene ældreboliger på 99.145.000 kr. inkl. moms tillige med en foreløbig gennemsnitlig bruttohusleje på 943 kr. pr. m2 pr. år samt en anskaffelsessum for servicearealerne på 9.840.000 kr. ekskl. moms.
Endvidere har Viborg Byråd den 21. december 2011 (sag nr. 324) efter afholdt licitation godkendt en samlet anskaffelsessum for aktivitetscenter Katrinehaven på 8.000.000 kr.
 
Der foreligger nu følgende regnskabsafslutninger for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget:
 
Sted nr.
Projekt
Bevilling
Forbrug
Afvigelse
(+) merforbrug
(-) mindreforbrug
530.485
60 plejeboliger
99.145.000 kr.
98.033.683 kr.
-1.111.317 kr. 
018.603
Servicearealer
9.840.000 kr.
 9.815.664 kr.
-24.336 kr. 
559.140
Dagcenter
8.000.000 kr.
8.022.141 kr.
+ 22.141 kr.
 
Det endelige byggeregnskab udviser en anskaffelsessum for boligerne på 98.033.683 kr., hvilket svarer til et mindreforbrug på 1.111.317 kr. inkl. moms i forhold til anlægsbevillingen givet ved skema B. Årsagen hertil er hovedsageligt mindreudgifter i forbindelse med tilslutningsafgifter, prisændringer samt byggelånsrenter.
 
Servicearealerne udviser en anskaffelsessum på 9.815.664 kr., hvilket svarer til et mindreforbrug på 24.336 kr. ekskl. moms i forhold til anlægsbevillingen. Årsagen kan hovedsageligt konstateres på posterne vedrørende tilslutningsafgifter samt prisændringer. Efter Byrådets godkendelse af anskaffelsessummen modtages et servicearealtilskud fra Staten på 40.000 kr. pr. bolig, i alt 2.400.000 kr. som er indregnet i resultatet.

Endelig udviser dagcenteret en samlet anskaffelsessum på 8.022.141 kr. ekskl. moms, hvilket svarer til et merforbrug på 22.141 kr.
 
Byggeriet blev afleveret den 14. december 2012 og har modtaget ibrugtagningstilladelse den 14. juni 2013. Den 1. januar 2013 er valgt som skæringsdato mellem anlæg og drift.
 
Finansiering og grundkapital
Boligernes anlægsudgift finansieres således:
 
Lån i KommuneKredit (91%)
89.211.000 kr.
Kommunal grundkapital (7%)
6.862.000 kr. 
Beboerindskud (2%)
1.961.000 kr. 
I alt
98.034.000 kr 
 
Den kommunale grundkapital er reduceret med 78.000 kr. fra 6.940.000 kr. til 6.862.000 kr.
 
Endelig husleje for plejeboligerne
Lejen ved afdelingen ibrugtagelse og fordelingen heraf på de enkelte lejemål skal godkendes af kommunalbestyrelsen, når byggeudgifterne er opgjort. På baggrund af det endelige byggeregnskab er den endelige, gennemsnitlige årlige leje pr. m2 beregnet til 1018 kr. pr. m2.
 
Lejen fordeles ensartet på de enkelte lejemål, som alle er af samme størrelse.”
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd foreslår, at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at det endelige byggeregnskab vedrørende opførelse af 60 almene ældreboliger, Katrinehaven 1, 8800 Viborg, godkendes med en samlet støtteberettiget anskaffelsessum på 98.033.683 kr. (inkl. moms), en anskaffelsessum på 9.815.664 kr. (ekskl. moms) vedrørende servicearealerne samt en anskaffelsessum vedr. dagcentret på 8.022.141 kr.,
 
at den endelige, årlige gennemsnitlige leje pr. 1. januar 2013 godkendes med 1018 kr. pr. m2,
 
at lejens fordeling på de enkelte lejemål godkendes, således at lejen er ens for alle lejemål.
Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 18-06-2014
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at det endelige byggeregnskab vedrørende opførelse af 60 almene ældreboliger, Katrinehaven 1, 8800 Viborg, godkendes med en samlet støtteberettiget anskaffelsessum på 98.033.683 kr. (inkl. moms), en anskaffelsessum på 9.815.664 kr. (ekskl. moms) vedrørende servicearealerne samt en anskaffelsessum vedr. dagcentret på 8.022.141 kr.,
 
at den endelige, årlige gennemsnitlige leje pr. 1. januar 2013 godkendes med 1018 kr. pr. m2,
 
at lejens fordeling på de enkelte lejemål godkendes, således at lejen er ens for alle lejemål.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20-08-2014
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.

Sagsid.: 12/22750
Sagsfremstilling
Social- og arbejdsmarkedsudvalget behandlede sagen på sit møde den 18. juni 2014 med følgende sagsfremstilling:
 
”Om Fynbohus
Fynbohus er et specialiseret botilbud, beliggende i Vammen, 15 kilometer nordøst for Viborg. Fynbohus blev etableret som et døgndækket botilbud for voksne udviklingshæmmede i 1965, og har i 2013 gennemgået en omfattende om – og tilbygning, således at der nu tilbydes 22 moderne boliger. Aflastningsafdelingen på Fynbohus har yderligere 2 boliger, hvor et skiftende antal udviklingshæmmede borgere, kan komme på weekend og ferieophold.
 
Vedtægter for Fynbohus
Efter om- og tilbygningen på Fynbohus, er der udarbejdet en aftale om udførelse af pleje- og omsorgsydelser til beboerne på Fynbohus. Denne samarbejdsaftale er indgået mellem Fynbohus og Viborg Kommune, og er godkendt af Viborg Byråd den 20. november 2013.
 
Det fremgår af samarbejdsaftalens § 19, at ændringer i vedtægten for den selvejende institution Fynbohus kræver godkendelse af Viborg Kommune. På denne baggrund fremsættes vedtægterne for den selvejende institution Fynbohus til politisk godkendelse på dagens møde i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.
 
Vedtægterne er vedlagt som bilag 1.
 
Valg til bestyrelsen
Der har for nyligt været valg til bestyrelsen på Fynbohus. De nyvalgte medlemmer af bestyrelsen har henvendt sig til Social- Arbejdsmarkedsudvalget, idet de har et ønske om, at der vælges et medlem til bestyrelsen fra Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.
 
I vedtægterne for Fynbohus (bilag 1) fremgår følgende om sammensætningen af bestyrelsen (§4):
 
Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges således:
 
1 medlem vælges af medarbejdergruppen på Fynbohus.
1 medlem udpeges af bestyrelsen i LEV, Viborg kommune kreds.
1 medlem udpeges af Handicaprådet, Viborg kommune.
 
Bestyrelsens nu valgte 3 medlemmer indkaldes og samles til bestyrelsesmøde og vælger nu bestyrelsens fjerde og femte medlem, som skal være personer med erfaring, indsigt og interesse for at deltage i bestyrelsesarbejdet på institutionen. Udpegning af det fjerde og femte medlem afgøres ved simpel stemmeflerhed.

Det ønskes fra de nyvalgte bestyrelsesmedlemmer, at én af disse bestyrelsesposter varetages af et medlem af Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.
Indstilling
Direktøren for Job og Velfærd indstiller,
 
at vedtægterne for den selvejende institution Fynbohus godkendes,
 
at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, blandt sine medlemmer, udpeger et medlem til bestyrelsen for den selvejende institution Fynbohus.
Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 18-06-2014
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede,
 
at anbefale byrådet at godkende de reviderede vedtægter, samt at kompetencen til at godkende fremadrettede ændringer tillægges Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.
 
Ove Kent Jørgensen blev udpeget som medlem af bestyrelsen.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20-08-2014
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.
Bilag

Sagsid.: 14/35730
Sagsfremstilling
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget behandlede sagen på sit møde den 18. juni 2014 med følgende sagsfremstilling:
 
”Social- og Arbejdsmarkedsudvalget har i forbindelse med budgetlægningen for 2015 foreslået, at politikområdet Voksenhandicap omdøbes til et mere retvisende navn.
 
Organisatorisk omfatter politikområdet Voksenhandicap chefområdet Handicap, Psykiatri og Udsatte, hvor både drift og myndighed er forankret.
 
Det foreslås, at politikområdet Voksenhandicap fra og med budget 2015 omdøbes til navnet ”Socialområdet”. Samtidig omdøbes chefområdet Handicap, Psykiatri og Udsatte ligeledes til navnet ”Socialområdet”, således at der fremadrettet bliver sammenfald mellem navnet på politikområdet og organisationen.
 
Organiseringen af chefområdet Handicap, Psykiatri og Udsatte vil være uændret. Det er alene navnet, der foreslås ændret til ”Socialområdet”.
 
En ændring af navnet på politikområde og organisation vil kunne træde i kraft pr. 1. januar 2015, således at det følger budgetåret.”
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller,
 
at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget drøfter forslag til fremadrettet navn for politikområdet Voksenhandicap.
 
 
Direktøren for Job & Velfærd foreslår,
 
at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Økonomiudvalget, at politikområdet Voksenhandicap samt den tilhørende organisation omdøbes til ”Socialområdet” med virkning fra 1. januar 2015.
Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 18-06-2014
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
at politikområdet Voksenhandicap samt den tilhørende organisation omdøbes til ”Socialområdet” med virkning fra 1. januar 2015.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20-08-2014
Indstillingen fra Social- og Arbejdsmarkedsudvalget godkendes.

Sagsid.: 14/2739
Sagsfremstilling
Teknisk Udvalg behandlede sagen på sit møde den 18. juni 2014 med følgende sagsfremstilling:
 
”Byrådet besluttede den 18. dec.  2013 (sag nr. 40) at fremlægge forslag til lokalplan nr. 421 for et boligområde i Arnbjerg, Viborg Syd samt forslag til tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 med tilhørende miljørapport i offentlig høring fra den 9. januar til den 5. marts 2014.
 
Oversigtskort er i bilag 1. 
Planforslagene og miljørapporten fremgår af bilag nr. 2.
 
Forslag til lokalplan nr. 421
Lokalplanforslaget er 1. etape i at udvikle en større bæredygtig bydel syd for Viborg by. Planen giver mulighed for at opføre ca. 375 boliger (125 åben-lav, 150 tæt-lav og 100 etageboliger) samt en dagligvarebutik på 1.000 m², et tankanlæg og en restaurant ved Gl. Århusvej. I området kan også placeres institutioner (delområde IIa, IIb og en del af Va).
 
Forslag til tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune
Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune. Der er derfor udarbejdet et forslag til tillæg nr. 1 til kommuneplanen, der justerer afgrænsninger mellem rammeområder, en økologisk forbindelseslinje og område, hvor skovrejsning er ønsket. Samtidig ændres enkelte særbestemmelser (restaurant, grundstørrelse og etageantal).
 
Den offentlige høring
Der er i høringsperioden kommet 9 høringssvar til planforslagene og 2 bemærkninger til miljørapporten. Efter høringsperioden er indkommet en yderligere bemærkning (nr. 10).
Der er ikke kommet høringssvar til forslag til kommuneplantillæg.
Høringssvar fremgår af bilag 3.
 
Der blev afholdt borgemøde om planforslagene den 5. februar 2014 på Bjergsnæs Efterskole. Debatten på borgermødet drejede sig hovedsageligt om trafikforhold og støj, centerområdet ved Gl. Århusvej, beskyttelseslinjer og grønne områder, realisering. Notat fra mødet vedlægges bagest i bilag 3.
 
Forvaltningens bemærkninger
Forvaltningen har behandlet høringssvarene i skemaet forrest i bilag 3. Bilaget indeholder et resume af høringssvarene og forvaltningens bemærkninger til disse. Behandlingen er opdelt i følgende emner:
 
A.   Trafikforhold
B.   Beskyttelseslinjer
C.   Udstykning
D.   Anvendelse
E.   Støj
F.  Affaldshåndtering
G.  Drift
H.  Forurening
 
Teknisk Udvalg besluttede i forbindelse med fremlæggelse af planforslagene,
”at der indhentes erfaringer med åbne grøfter fra andre projekter, samt at der arbejdes
videre med bestemmelser om terrænreguleringer og koter for bebyggelse, jf. §6”.
 
Åben regnvandshåndtering
Forvaltningen har udarbejdet et notat om åben regnvandshåndtering, der er vedlagt som
bilag 4.
 
Lokalplanen beskriver, at overfladevand fra området skal ledes til åbne grøfter og rensedamme, så der nedsives og fordampes mere regnvand lokalt. Der er begrænsede erfaringer endnu i Danmark med denne løsning, idet de fleste projekter med åbne grøfter er under realisering. Forvaltningen har haft kontakt til kommuner, spildevandsselskaber og rådgivere for 4 projekter i henholdsvis Trekroner (Roskilde), Odense, Skanderborg og Silkeborg.
 
Konklusionen herfra er, at
·           det koster ca. det samme med åbne render ift. traditionelle rør. Anlægsudgift er billigere, drift lidt mere løbende,
·           det kræver mere ift. samarbejde og præcis afklaring af driftsansvar
·           der er betydelige miljømæssig gevinst ved åben regnvandssystemer
·           de åbne systemer er klimarobuste og fremtidssikrede.
 
Konkrete ændringer
Forslag til ændringer i lokalplanen ved den endelige vedtagelse er i bilag 5.
Forvaltningen foreslår bl.a.:
·           at imødekomme ændringsforslag til udstykning (delområde Ib og Ie)
·           at hæve max. grundstørrelse i delområde Id og Ie
·           at ændre formuleringer vedr. affaldssortering
·           at præcisere grundejerforeningens forpligtigelser ift. åben regnvandshåndtering
·           at der skal fastlægges et udledningspunkt for tag- og overfaldevand på hver grund i forbindelse med byggemodningen
·           at området, der skal undersøges for evt. jordforurening udvides med dele af matrikel 1ai, Søgårde Asmild (i overensstemmelse med at Region Midtjylland i dec. 2013 udvidede virksomhedens kortlagte areal)
 
Miljørapport
Til planforslagene blev der udarbejdet en miljørapport med fokus på de indvirkning på miljøet, som gennemførelsen af planen kunne medføre. Miljørapporten har været i høring samtidig med planforslagene.
 
Der er kommet 2 bemærkninger til miljørapporten i høringsperioden (høringssvar 6, bilag 3) – vedr. søbeskyttelseslinje og realisering af ”Det blå søbånd” samt affaldssortering.
Affaldssortering har ikke været et emne i miljørapporten, men er behandlet i skemaet i bilag 3 i forhold til lokalplanen.
 
Øvrige bemærkninger er inddraget i den sammenfattende redegørelse om miljøvurdering i bilag 7. Redegørelsen offentliggøres sammen med lokalplanen.
 
Økonomiske konsekvenser
Viborg Kommune forventes at komme til at stå i forskud med anlægsudgifter på i alt ca. 11,5 mio til anlæg af fordelingsvej (ca. 900 meter), omlægning af to højspændingsledninger, etablering af ny rundkørsel på Gl. Århusvej, evt. støjafskærmning og arkæologiske prøvegravninger.
 
Private developere i området skal bidrage til disse udgifter, når byggemodning af private arealer startes op. Andele udregnes i forhold til områdernes størrelse og anvendelse.
 
Viborg Kommune ejer ikke jord i området, men der indledes forhandlinger om evt. jordkøb i området, når lokalplanen er vedtaget.
 
Vejnavne
Forvaltningen har udarbejdet forslag til navngivning af veje som vist på bilag 8.
Alle vejnavne starter med Arnbjerg og kombinerer dette med de enkelte delområders karakter og beliggenhed.
 
Delegation
Forvaltningen vurderer, at lokalplan nr. 421 og tillæg nr. 1 har principiel betydning for kommunen, da området er et af de primære byudviklingsområder omkring Viborg by, og planerne skal derfor vedtages endeligt i Byrådet.”
Indstilling
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller, at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet
 
at forslag til lokalplan nr. 421 vedtages endeligt med de i bilag 5 nævnte ændringer,
 
at åben regnvandshåndtering fastholdes som princip i lokalplanen, og
 
at sammenfattende redegørelse om miljøvurdering (bilag 7) godkendes.
 
 
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller, at Teknisk Udvalg beslutter
 
at vejene inden for lokalplanområdet navngives som beskrevet. 
 
Endvidere indstiller direktøren for Teknik & Miljø, at Teknisk Udvalg foreslår Økonomi- og Erhvervsudvalget, at det indstiller til Byrådet,
 
at forslag til tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune vedtages endeligt uden ændringer.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 18-06-2014
Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet
 
at forslag til lokalplan nr. 421 vedtages endeligt med de i bilag 5 nævnte ændringer,
 
at åben regnvandshåndtering fastholdes som princip i lokalplanen, og
 
at sammenfattende redegørelse om miljøvurdering (bilag 7) godkendes.
 
Teknisk Udvalg foreslår Økonomi- og Erhvervsudvalget, at det indstiller til Byrådet,
 
at forslag til tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune vedtages endeligt uden ændringer.
 
Teknisk Udvalg besluttede desuden, at vejene inden for lokalplanområdet navngives som beskrevet, undtagen Arnbjerg Sølund som ændres til Arnbjerg Lund og Arnbjerg Søudsigt som ændres til Arnbjerg Bakke. 
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20-08-2014
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen i 1. - 3. ”at” fra Teknisk Udvalg.
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført i 4. ”at”.
Bilag

Sagsid.: 12/28205
Sagsfremstilling
Teknisk Udvalg behandlede sagen på sit møde den 18. juni 2014 med følgende sagsfremstilling:
 
”Byrådet vedtog den 19. juni 2013 (sag nr. 2) ”Helhedsplan for Viborg Baneby”. Helhedsplanen fastlægger principper for områdets fysiske planlægning: anvendelse, bebyggelsens højde og tæthed, veje, stier, grønne områder mm.
 
Der er på anlægsbudgettet for 2014-2017 afsat et samlet rådighedsbeløb på 46 mio.kr. til projekter i Viborg Baneby. Beløbet skal anvendes til den videre projektering af infrastruktur, til jordkøb og anlægsarbejder, så infrastrukturen kan åbne for realisering af visionen om Banebyen.
 
Udvalget har på mødet den 30. april 2014 reserveret 42 mio. kr. heraf til kommunal medfinansiering af kickstartprojektet Viborg Banebro. Af det resterende rådighedsbeløb er 2 mio. kr. afsat i 2014. Forvaltningen ønsker 1,2 mio. kr. heraf frigivet til det videre arbejde med realisering af områdets infrastruktur. Dette arbejde forventes at omfatte:
·           udarbejdelse af skitseprojekter for infrastruktur, f.eks. Hærvejen, den Grønne Sti og fordelingsvejen på banetracéen som forberedelse til planlægning og anlægsprojekter
·           fastlæggelse af udgiftsfordeling mellem bygherrer og kommunen vedrørende etablering af områdets infrastruktur
·           mindre anlægsprojekter samt
·           udarbejdelse af ansøgning om støtte til byfornyelse
De afsatte midler vil gå til hhv. anlæg, administrativ tid og ekstern bistand.
 
Byfornyelse
Som nævnt ovenfor foreslår Forvaltningen, at der udarbejdes en ansøgning om støtte til byfornyelse med udgangspunkt i Viborg Baneby.
 
Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter afsætter årligt en pulje på 60 mio. kr. til støtte af områdefornyelse, heraf er 25 mio. kr. forbeholdt større byer (herunder Viborg), socialt belastede, nyere boligområder samt ældre og nedslidte erhvervs- og havneområder.
 
Der kan søges om op til 10 mio. kr. i støtte til et projekt. Støttebeløbet må maksimalt udgøre 1/3 af den offentlige investering i området, så opnås der støtte på 10 mio. kr., skal kommunen selv investere mindst 20 mio. kr. Kommunens eget bidrag til områdefornyelsen bliver endvidere låneberettiget med 95 %.
 
Støtten kan blandt andet anvendes til at udarbejde et byfornyelsesprogram, inddrage områdets interessenter, etablere torve, pladser og opholdsarealer samt kulturelle og særlige boligsociale og trafikale foranstaltninger. I Viborg Baneby kan det f.eks. omfatte anlægsudgifter til dele af Hærvejen, Den Grønne Sti, til indretning af et kulturelt mødested, f.eks. i Remisen og/eller rekreative faciliteter ved Søndersø.
 
For at komme i betragtning til støtte skal der udarbejdes en ansøgning, der beskriver området, dets problemer og ressourcer. Forvaltningen forventer at indhente ekstern bistand hertil.
 
Når der er udarbejdet et forslag til ansøgning om byfornyelse, vil denne blive forelagt udvalget til godkendelse, før den fremsendes til ministeriet. Næste ansøgningsfrist er 7. januar 2015.  
 
 
 
Finansiering
Udgifterne til ovennævnte aktiviteter kan finansieres af det rådighedsbeløb på 2 mio. kr., der er optaget på anlægsbudgettet for 2014 til ”Viborg Baneby – projekter”.”
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,  
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.200.000 kr. til kontoen ”infrastrukturprojekter - Viborg Baneby” med rådighed i 2014, og
at anlægsudgiften på 1.200.000 kr. i 2014 finansieres af det rådighedsbeløb, der er afsat på investeringsoversigten for 2014 til formålet.
 
Beslutning i Teknisk Udvalg den 18-06-2014
Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,  
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.200.000 kr. til kontoen ”infrastrukturprojekter - Viborg Baneby” med rådighed i 2014, og
at anlægsudgiften på 1.200.000 kr. i 2014 finansieres af det rådighedsbeløb, der er afsat på investeringsoversigten for 2014 til formålet.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20-08-2014
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.

Sagsid.: 14/28354
Sagsfremstilling
Teknisk Udvalg behandlede sagen på sit møde den 18. juni 2014 med følgende sagsfremstilling:
 
”Byrådet vedtog den 11. december 2013 lokalplan 402 for et område, der er beliggende Holstebrovej 6 i Viborg. Området har tidligere tilhørt DSB og været anvendt som remise for deres busser. Ifølge lokalplanen kan området nu anvendes til centererhverv og vejadgangen til området ske fra et nyt lysreguleret kryds på Holstebrovej/Falkevej.
 
Bygherrens anlægsarbejder på selve området er gået i gang. Det er aftalt mellem Viborg Kommune og bygherren, at bygherren skal betale for etablering af signalanlægget i det nye 4 – benede kryds.
 
Arbejderne med etablering af krydset ønskes nu iværksat. Det er aftalt med bygherren, at Kommunen erhverver de nødvendige arealer, der er behov for til anlæggelse af det nye kryds, idet disse arealer fremtidig bliver en del af det kommunale vejareal. Der er således behov for at udvide Falkevej i begge sider syd for Holstebrovej for at få plads til de nødvendige kørespor og cykelstier. Det drejer sig om ca. 105 m2 af matr.nr. 15bs Viborg Markjorder (vestlig side af Falkevej) og ca. 65 m2 af matr.nr. 19g Viborg Markjorder (østlig side af Falkevej). Arealerne vil være nødvendige for forandring af krydset og skal derfor enten eksproprieres eller købes.
 
I forbindelse med anlæggelse af det nye kryds, foreslår forvaltningen, at Kommunen afholder udgifter til etablering af nogle ekstra faciliteter ved signalanlægget. Det er f.eks. overvågning af signalanlægget på samme måde som Kommunens øvrige signaler i Viborg, etablering af akustiske signaler og ledelinier for synshandicappede samt nogle ekstra helleanlæg, der skal regulere til- og frakørsel fra området syd for Holstebrovej som tidligere blev brugt til bilhandel.

Der vil også være behov for at ændre gadelyset på denne del af Holstebrovej som følge af anlæggelse af det nye signalregulerede kryds. Flytningen af lysmaster ved det nye signalregulerede kryds betales af bygherren. Derudover er det nødvendigt og hensigtsmæssigt, at renoverer det gadelysanlæg, der er i umiddelbar forlængelse af det nye signalregulerede kryds. Disse ekstra arbejder på gadelyset vil omfatte en fornyelse af et gammelt udstyr, samt kabellægning af tændkabler til gadelysanlægget.
 
Projektet for det nye 4-benede signalregulerede kryds fremgår af bilag 1.
 
Kommunen vil i givet fald få følgende udgifter til etablering af anlægget:
 
Arealerhvervelse: køb af ca. 160 m2 på de to sider af Falkevej:          70.000 kr. 
Fornyelse af gadelysanlægget (Viborg Kommunes andel):                 300.000 kr. 
Etablering af overvågning af signalanlægget:                                     35.000 kr.  
Etablering af akustiske signaler i anlægget:                                       15.000 kr.
Etablering af ledelinier:                                                                    40.000 kr.
 
Samlet udgift:                                         460.000 kr.
 
Der er på anlægsbudgettet for 2014 afsat 4.946.000 kr. til forbedring af trafiksikkerheden. Forvaltningen foreslår, at der frigives 460.000 kr. til dette projekt.”
Indstilling
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,
 
at projektforslaget for et nyt signalreguleret krydset Holstebrovej/Falkevej/ ny vej til det tidligere garageanlæg godkendes,
 
Desuden foreslår direktøren for Teknik og Miljø, at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,
 
at forvaltningen bemyndiges til at iværksætte ekspropriation af de i punktet nævnte arealer, hvis det ikke er muligt at købe dem,
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 460.000 kr. til kontoen ”Holstebrovej-Falkevej – ombygning af vejkryds” med rådighedsbeløb i 2014, og
 
at anlægsudgiften på 460.000 kr. i 2014 finansieres ved frigivelse af et rådighedsbeløb på kontoen ”Afledet af trafiksikkerhedsplan”
Beslutning i Teknisk Udvalg den 18-06-2014
Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,
 
at forvaltningen bemyndiges til at iværksætte ekspropriation af de i punktet nævnte arealer, hvis det ikke er muligt at købe dem,
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 460.000 kr. til kontoen ”Holstebrovej-Falkevej – ombygning af vejkryds” med rådighedsbeløb i 2014, og
 
at anlægsudgiften på 460.000 kr. i 2014 finansieres ved frigivelse af et rådighedsbeløb på kontoen ”Afledet af trafiksikkerhedsplan”
 
 
Endvidere besluttede Teknisk Udvalg at projektforslaget for et nyt signalreguleret kryds Holstebrovej/Falkevej/ ny vej til det tidligere garageanlæg godkendes.
Forvaltningens bemærkninger
Bilag nr. 1 var ikke kommet med ud med dagsordenen til Teknisk Udvalg, men er tilføjet efterfølgende.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20-08-2014
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.
Bilag

Sagsid.: 13/14055
Sagsfremstilling
Teknisk Udvalg behandlede sagen på sit møde den 18. juni 2014 med følgende sagsfremstilling:
”Byrådet besluttede i sit møde den 20 marts 2013 (sag. nr. 22), at Viborg Kommune kun kan anbefale Midttrafiks indførelse af rejsekortet fra 2014, under forudsætning af at problemerne vedrørende teknologien løses, og af at de yderligere omkostninger finansieres over billetpriserne. Efter forhandlinger mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen besluttede Midttrafik efterfølgende at tilslutte sig Rejsekortet. 
Midttrafik er nu i gang med at gøre det muligt at benytte rejsekortet i Region Midtjylland. Rejsekortet indføres i regionen i etaper, og etapen, hvori Viborg Kommune er med, skal gennemføres i indeværende år.
 
Det er planen, at der indbygges rejsekortudstyr i bybusserne i løbet af efteråret 2014. Det var ligeledes meningen, a der skulle sættes udstyr i flere af lokalruternes busser. Forvaltningen har imidlertid anmodet Midttrafik om, ar den del udskydes til 2015, idet en del af lokalruterne skal i udbud i 2015 og det ville virke forkert at sætte udstyret i busser, der måske ikke skal være en del af lokalruterne i Viborg Kommune.
 
Økonomisk betyder denne udskydelse ikke noget for den takt, hvor Viborg Kommune skal betale for udstyret i de busser, som Kommunen er bestiller af. Midttrafik betaler for udstyret via en lånefinansiering, som så over de næste år skal betales af bestillerne.
 
Udgifterne til indførelsen af rejsekortet kommer altså allerede i år. Det var ikke forventet, da Viborg Kommunes budget for 2014 blev besluttet. Derfor er der i 2014 ikke afsat midler på budgettet til rejsekort udstyret. Forvaltningen foreslår derfor, at den udgift, som Viborg Kommune får til selve udstyret i 2014, finansieres som en anlægsudgift, mens de løbende udgifter i de kommende år indregnes i driftsbudgettet for de efterfølgende år.
 
I 2014 er udgiften ifølge Midttrafik på 2.353.000 kr., mens den i de kommende år (2015 – 2022) vil være løbende driftsudgifter ca. 1.000.000 kr./år. Den årlige driftsudgift er indarbejdet i budgetrammen fra og med 2015.
 
Der er i anlægsbudgettet ikke afsat midler hertil i 2014, men beløbet foreslås finansieret ved brug af kassebeholdningen. Der gøres i øvrigt opmærksom på, at udgiften til rejsekortet indgik i budgetforhandlingerne forud for vedtagelse af budget 2014 - 2017, men på daværende tidspunkt var forventningen som nævnt at denne udgift først kom i senere år.
 
Transportministeriet har ændret vejafmærkningsbekendtgørelsen. Det betyder, at topskiltene på stoppestederne fremover skal være gule. Indtil da skulle de være gule ved bybustrafikken og blå ved regional- og lokalruterne.
 
Det vil være en god ide, at renovere stoppestedstavlerne i forbindelse med indførsel af rejsekortet, idet det betyder, at alle stoppesteder skal fastsættes med koordinater, så det nye billetsystem kan udregne prisen for rejsen. Derfor foreslår forvaltningen, at stoppestederne inkl. toptavlerne renoveres nu. Prisen hertil er overslagsmæssigt beregnet til 400.000 kr. idet ca. 250 skilte og standere skal renoveres. Denne opgave forslås løst som en anlægsopgave sammen med Rejsekortprojektet. Arbejdet kan finansieres af det afsatte puljebeløb til "Arbejder afledt af trafiksikkerhedsplan".”
Indstilling
Direktøren for Teknik og Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 2.353.000 kr. til kontoen "Rejsekortet - etablering" med rådighedsbeløb i 2014,
 
at anlægsudgiften på 2.353.000 kr. til rejsekortet finansieres ved brug af kassebeholdningen i 2014,
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 425.000 kr. til kontoen "Stoppestedstavler m.v. - renovering" med rådighedsbeløb i 2014,
 
at anlægsudgiften på 425.000 kr. til stoppestedstavler m.v. i 2014 finansieres af det afsatte puljebeløb til "Arbejder afledt af trafiksikkerhedsplan", og
 
at driftsrammen til politikområdet Trafik til drift af stoppestedsudstyr forhøjes med 25.000 kr. årlig fra 2015,
Beslutning i Teknisk Udvalg den 18-06-2014
Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 2.353.000 kr. til kontoen "Rejsekortet - etablering" med rådighedsbeløb i 2014,
 
at anlægsudgiften på 2.353.000 kr. til rejsekortet finansieres ved brug af kassebeholdningen i 2014,
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 425.000 kr. til kontoen "Stoppestedstavler m.v. - renovering" med rådighedsbeløb i 2014,
 
at anlægsudgiften på 425.000 kr. til stoppestedstavler m.v. i 2014 finansieres af det afsatte puljebeløb til "Arbejder afledt af trafiksikkerhedsplan", og
 
at driftsrammen til politikområdet Trafik til drift af stoppestedsudstyr forhøjes med 25.000 kr. årlig fra 2015.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20-08-2014
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.

Sagsid.: 13/80393
Sagsfremstilling
Ældre- og Sundhedsudvalget behandlede sagen på sit møde den 17. juni 2014 med følgende sagsfremstilling:
 
”Baggrund
På udvalgsmødet den 1.april (punkt 8) blev det besluttet at Kildevænget 26 skal overgå til at huse aktivitetstilbud efter § 84 i Sundhed og Omsorg efter at Handicap, Psykiatri og Udsatte ikke længere bruger bygningerne.
 
Bygningerne er i god stand dog er det nødvendigt med renovering af gulve, vægge, karme, døre etc. før de tre huse er i brugbar stand.
 
Det er forventningen, at Sundhed og Omsorg kan flytte ind i marts/april 2015
 
Omkostninger til istandsættelse
 
Kildevænget 26 - indretning til dagcenter
 
 
 
 
 
Istandsættelse
 
Rep. og udskiftning af gulv
 
Maling af vægge og lofter
 
Div. Installationer el
 
Div. Installationer vand og varme
 
Brandalarmering
 
Rep af køkkener
 
Flytning af skillevæg
 
Udenomsarealer
 
Hegn og skure
 
Administrativt EDB
 
Ombygning i alt
515.000
 
 
Uforudsete udgifter - afsat 10 %
55.000
 
 
Håndværker udgifter i alt ekskl. moms
570.000
 
 
Inventar
 
Belysningsarmaturer
 
Gardiner
 
Skiltning mm
 
Diverse
 
Inventar i alt
50.000
 
 
Øvrige omkostninger
 
Rådgivning Skitsering, projektering, tilsyn mm.
70.000
Byggetilladelse, byggevand og strøm, kopiering mm.
10.000
 
 
 
 
 
Byggeudgifter i alt ekskl. moms
700.000
Overslagsbudget juni 2014
 
 
Status
Sagen bliver behandlet i teknisk udvalg den 28.maj, med henblik på at udarbejde et tillæg til lokalplanen, der muliggør skabelsen af et tilbud, hvor borgerne ikke har bopæl på matriklen. Herefter skal forslag til tillægget udarbejdes af forvaltningen og sendes i intern høring inden udvalget skal godkende tillægget inden offentlig høring.
 
Efter den offentlige høring skal teknisk udvalg endeligt vedtage tillægget, hvis der kommer bemærkninger fra borgerne.
 
Finansiering
Ovenstående anlægsudgifter finansieres via ubrugte rådighedsmidler fra investeringsoversigten 2014-2017, kontoen ”Levebo miljø på plejecentrene”, hvor der er et restbeløb på 700.000kr.”
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd foreslår, at Ældre- og Sundhedsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at renoveringen godkendes, 
 
at udgiften til renovering af Kildevænget 26 finansieres af det ubrugte rådighedsbeløb der er afsat på kontoen ”Levebo-miljø på plejecentrene”.
Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 17-06-2014
Ældre- og Sundhedsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at renoveringen godkendes, 
 
at udgiften til renovering af Kildevænget 26 finansieres af det ubrugte rådighedsbeløb der er afsat på kontoen ”Levebo-miljø på plejecentrene”.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20-08-2014
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Ældre- og Sundhedsudvalget.

Sagsid.: 12/113008
Sagsfremstilling
Ældre- og Sundhedsudvalget behandlede sagen på sit møde den 17. juni 2014 med følgende sagsfremstilling:
 
”Ældre- og Sundhedsudvalget behandlede udkast til kvalitetsstandard indenfor personlig pleje og praktisk hjælp på sit møde den 29. april 2014 og besluttede, at sende udkastet i høring hos Handicaprådet og Ældrerådet
  
Ældrerådet og Handicaprådet har på møder henholdsvis den 7. og 15. maj drøftet udkastet.
Ældrerådet bad om at få præciseret, hvad der sker i situationer, hvor visitator vurderer, at borgeren er i målgruppen for robotstøvsugning, men hvor borgeren ønsker manuel støvsugning. Ældrerådet bifalder i øvrigt de reviderede kvalitetsstandarder.
 
Handicaprådet har udarbejdet det vedlagte høringssvar med en række bemærkninger og ændringsforslag.
 
Enkelte af Handicaprådets bemærkninger har karakter af korrekturrettelser. Disse er, eller vil blive, indarbejdet i den endelige udgave af kvalitetsstandarden og er markeret i høringssvaret med gult.
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd foreslår, at Socialudvalget indstiller til Byrådet,

at de indkomne høringssvar drøftes, og
 
at de reviderede kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp for 2014 godkendes.
Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 17-06-2014
Ældre- og sundhedsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at de reviderede kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp for 2014 godkendes.
 
Ældre og sundhedsudvalget besluttede at der skal udarbejdes en status på  på valg og fravalg på området for robotstøvning om ½ år.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20-08-2014
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Ældre- og Sundhedsudvalget.
Bilag

Sagsid.: 12/2193
Sagsfremstilling
Ældre- og Sundhedsudvalget behandlede sagen på sit møde den 12. august 2014 med følgende sagsfremstilling:
 
”Baggrund
Den seneste kapacitets- og behovsanalyse for ældre- og plejeboliger var baseret på tal fra befolkningsprognosen fra 2011. Analysen blev behandlet i det tidligere Socialudvalg henholdsvis 20. marts 2012 og 19. juni 2012.
 
Forvaltningen har nu revideret kapacitets- og behovsanalyse på ældre- og plejeboligområdet med de seneste tal fra befolkningsprognosen fra 2014. Den reviderede analyse har som formål at give Ældre- og Sundhedsudvalget en status og prognose for det fremtidige kapacitetsbehov for ældre- og plejeboliger.
 
Analysen beskriver den nuværende pleje- og boligkapacitet og analysere det fremtidige behov i forhold til den seneste opdaterede befolkningsprognose for Viborg Kommune. Endvidere er der udarbejdet et boligkatalog, hvor oplysninger om pleje- og ældreboliger i Viborg Kommune er samlet.
 
Befolkningsprognosen for Viborg Kommune viser, at der i de kommende år vil ske en stigning i antallet af ældre mellem 65-79 år. Befolkningstallet vil i denne aldersgruppe stige med knap 3.200 personer over de næste 15 år – svarende til en stigning på 24,6 %.
 
Antallet af de ”ældste” ældre 80+ årige vil stige meget markant. Prognosen forudser, at Viborg Kommune vil have 2.900 flere personer 80+ årige i 2029 end tilfældet er i dag, svarende til en stigning på 72 %.
(I den tidligere analyse fra 2011 var de tilsvarende tal 2.600 flere personer på 80+ årige, svarende til en stigning på 60 %.)
 
I dag er der 643 plejeboliger og 684 ældreboliger i Viborg Kommune. Både pleje- og ældreboligerne er geografisk spredt over hele kommunen, og det er kun i sjældne tilfælde, at den ældre skal flytte mere end 10-12 km for at få tilbudt en passende bolig.
 
Analysen
Fremskrivningen i analysen viser, at der i de kommende år vil være et behov for etablering af flere plejeboliger i Viborg Kommune:
 • Forventet fremtidig plejeboligbehov frem mod 2029, 332 boliger, svarende til 51,6 %
 • Den demografiske udvikling viser, at behovet fortsat vil være stigende også efter 2029
Analysen og dermed den demografiske udvikling medfører således store udfordringer, hvis serviceniveauet og dermed (dækningsgraden) i forhold til antal plejeboliger skal fastholdes. Det vil på sigt kræve en række investeringer, at udbygge plejeboligkapaciteten, så den modsvarer den ”forventede” kommende efterspørgsel.
 
I forbindelse med investeringsoversigten fra 2012-2015 afsatte Byrådet penge til etablering af et nyt plejecenter i Banebyen til 70 borgere.  Projektarbejdet omkring etablering af det nye plejecenter i Banebyen er godt i gang og det nye plejecenter forventes færdig til ibrugtagning primo 2017. Endvidere er der planer om etablering af et nyt friplejehjem i Frederiks med 24 pladser. Det drøftes endvidere politisk i øjeblikket (prioriteringskatalog) om det nye plejecenter i Banebyen med fordel kan udvides med yderligere 30 pladser, således det kunne blive på i alt 100 pladser.
 
I nedenstående vurderinger er de 70 pladser på det nye plejecenter i banebyen, som er politisk godkendt, indregnet som nye pladser – det vil sige, der er ikke tale om erstatningsbyggeri. Der vil i den forbindelse skulle findes finansiering til driften af disse pladser – (demografimidler).
 
Forvaltningens vurdering – udvikling på kort sigt
På kortere sigt (6-8 år) vil efterspørgslen efter plejeboliger kunne dækkes dels af ovenstående tiltag med etablering af nyt plejecenter, udbygning af de eksisterende plejecentre samt samarbejde med boligselskaberne, omkring fastholdelse af de ældre borgere, i de almene boliger, der hvor det ønskes og er muligt for borgeren.
 
Forvaltningens vurdering – udvikling på lang sigt
Om (9-15 år) er det forvaltningens vurdering, at der vil blive et stort behov for etablering af yderligere plejeboliger. Med udgangspunkt i analysen er der således behov for minimum 200 yderligere plejeboliger fra 2023 frem mod 2029 (under forudsætning af, at dækningsgraden på det nuværende niveau fastholdes). Dette svarer til 2 nye store plejecentre. Som supplement til etablering af nye plejecentre, vil der også kunne ses på muligheden for yderligere udbygning, af de eksisterende plejecentre. Udbygningen af de eksisterende plejecentre vil skulle ske i et tæt samarbejde med boligselskaberne, da boligdelen på en del plejecentre netop ejes af boligselskaberne.
 
Behovet og hastigheden for etablering af flere nye plejeboliger afhænger af flere forskellige beslutninger/parametre:
 • Evt. udvidelse af det nye plejecenter i Banebyen fra 70 til 100 pladser
 • Omdannelse af Klosterhaven/Klostertoften til rehabiliteringscenter
 • Friplejehjemmenes fremtidige udvidelse af pladser (f.eks. i Frederiks med 24 pladser)
 • Fastholdes af ældre i almene boliger og egne boliger længst muligt (rehabilitering og mestringsevne)
 • Muligheden for at udvide/udbygge eksisterende plejecentre
 • Nye-/andre boformer
Ældre- og Sundhedsudvalget vil på et senere møde få en sag på i forhold til hvilke eksisterende plejecentre det er muligt på sigt at udbygge/udvide.
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller,
 
at Ældre- og Sundhedsudvalget drøfter revideret kapacitets- og behovsanalysen på ældre- og plejeboligområdet i Viborg Kommune 2014,
 
at Ældre- og Sundhedsudvalget sender analysen til orientering i Ældrerådet.
 
 
Direktøren for Job & Velfærd foreslår, at Ældre- og Sundhedsudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
at analysen indgår i materialet og drøftelserne på budgetkonferencen i august 2014 i forbindelse med budgetlægningen for 2015-2018.
 
 
BESLUTNING I ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET DEN 12-08-2014
Indstilling godkendt, idet
 
Ældre- og sundhedsudvalget vil have fokus på mulighederne for at styrke de lokale plejecentre med henblik på at tilgodese befolkningsudviklingen i den samlede kommune også en hensigtsmæssig drift
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20-08-2014
Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter,
 
at analysen indgår i materialet og drøftelserne på budgetkonferencen i august 2014 i forbindelse med budgetlægningen for 2015-2018.
Bilag