You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

onsdag den 27. august 2014 kl. 08:30

Mødested M5/Rådhuset
Udvalg Økonomi- og Erhvervsudvalget (2013-2017)
Mødedeltagere Eva Pinnerup, Ib Bjerregaard, Kirstine Skjødt Hermansen, Lone Langballe, Mads Panny, Nina Hygum, Per Møller Jensen
Fraværende Åse Kubel Høeg, Søren Pape Poulsen
Bemærkninger

Sagsid.: 14/31589
Sagsfremstilling
Budgetopfølgningen viser det bedste skøn for det forventede regnskabsresultat for hele 2014 for både drift og anlæg.
 
Afvigelser mellem det forventede regnskab og budgettet forklares primært i forhold til det korrigerede budget. Det korrigerede budget er det oprindelige budget korrigeret med tillægsbevillinger og drifts- og anlægsoverførsler fra 2013. Med andre ord er det korrigerede budget udtryk for det aktuelle budget, som de budgetansvarlige skal holde.
 
Afvigelser vises på det overordnede niveau også i forhold til det oprindelige budget, dels for at følge, hvor meget økonomien har flyttet sig siden budgetvedtagelsen og dels for at følge, om Viborg Kommune overholder sin serviceramme.
 
Regeringen og KL har i økonomiaftalen fastsat en ramme for kommunernes serviceudgifter i 2014 (servicerammen). Hvis kommunerne samlet set ikke overholder servicerammen, medfører det en økonomisk straf til kommunerne. Servicerammen er lig med det oprindelige budget. Derfor er det vigtigt, at Kommunens samlede forbrug på serviceområdet ikke bliver større end det oprindelige budget for 2014. Det brugerfinansierede område (Revas), anlægsudgifterne og overførselsområderne er ikke en del af serviceudgifterne.
 
Sammendrag af budgetopfølgningen
Der forventes et samlet mindreforbrug på 40,5 mio. kr. vedrørende udvalgets serviceudgifter i forhold til det korrigerede budget. Dette mindreforbrug kan opdeles således: 
 • Puljen på 15 mio. kr. til særlige problemområder i 2014  
 • Serviceudgifter generelt svarende til 25,5 mio. kr. som i væsentlighed kan henføres til forventede overførsler fra 2014 til 2015.  
Det samlede forventede regnskab pr. 30. juni 2014 for Økonomi- og Erhvervsudvalgets ansvarsområder er sammenfattet i nedenstående tabel:
 
Beløb angivet i mio. kr.
Budget 2014
Forventet
regnskab
Forventet afvigelse                           
(minus = indtægter og plus = udgifter)
Oprindeligt
Korrigeret
Budgetopf. 30/6 2014
I forhold til opr. budget (kol 1)
I forhold til kor. budget (kol 2)
I forhold til opfølgningen 31/3
Kolonne nr.
1
2
3
4
5
6
Drift
 
 
 
 
 
 
Politisk organisation
61,2
66,5
49,7
-11,5
-16,8
-1,1
Administrativ organisation
436,1
460,6
436,1
0,0
-24,5
1,8
Facility Management
44,0
46,8
47,6
3,6
0,8
1,9
Drift i alt
541,3
573,9
533,4
-7,9
-40,5
2,6
 
 
 
 
 
 
 
Anlæg jordforsyning
-26,0
-41,6
-41,6
-15,6
0,0
-29,0
Anlæg i øvrigt
0,3
31,2
31,3
30,9
0,1
31,7
Anlæg i alt
-25,7
-10,4
-10,3
15,4
0,1
2,7
Drift og anlæg i alt
515,6
563,5
523,0
7,5
-40,4
5,3
 
 
 
 
 
 
 
Renter
22,7
22,6
13,6
-9,1
-9,0
-3,1
 
 
 
 
 
 
 
Øvrige finansforskydn.
-11,3
3,9
-26,0
-14,7
-29,9
13,4
 
 
 
 
 
 
 
Afdrag på lån
64,2
64,2
62,8
-1,4
-1,4
-1,4
 
 
 
 
 
 
 
Optagne lån
-123,3
-123,3
-91,4
31,9
31,9
0,0
 
 
 
 
 
 
 
Tilskud og udligning
-1.491,0
-1.491,0
-1.470,8
20,3
20,3
3,2
 
 
 
 
 
 
 
Skatter
-3.936,3
-3.936,3
-3.928,2
8,0
8,0
8,9
 
 
 
 
 
 
 
I alt
-4.959,4
-4.896,4
-4.916,9
42,5
-20,4
26,3
 
Der er i afvigelseskolonnen i forhold til budgetopfølgningen 31. marts (kol. 6) korrigeret for de budgetomplaceringer mellem politikområderne, der blev godkendt ved budgetopfølgningen 31. marts.
  
Afvigelserne med bemærkninger til driften på de enkelte politikområder, anlæg, finansiering mv. fremgår af efterfølgende oversigter:
 
DRIFT
Politisk
organisation
 Bemærkninger
Afvigelse i forhold til korr. budget (mio. kr.)
- = mindreforbrug
+ = merforbrug
Pulje til særlige problemstillinger
Der er på politikområdet budgetteret med en pulje på 15 mio. kr. til særlige problemstillinger samlet set for alle politikområder.
 
 
  
-15,0
Valg
Merudgifter afholdt i 2014 vedrørende kommunevalget i 2013 (0,2 mio. kr.) og forventede merudgifter på grund af dobbeltvalg (Europaparlamentsvalget / folkeafstemningen) i maj 2014 (0,6 mio. kr.)
 
 
 
 
 
0,8
Diverse forventede mindreudgifter
Pension til borgmestre, borgerrådgiver, diverse tilskud mv.
 
-1,5
Øvrige afvigelser
Forventede forskydninger mellem årene vedrørende tilskud til Animation i Viborg Kommune mv.  
 
 
-1,1
Politikområde i alt
 
-16,8
 
 
Administrativ organisation
 Bemærkninger
Afvigelse i forhold til korr. budget (mio. kr.)
- = mindreforbrug
+ = merforbrug
Generelt
Erfaringsmæssigt vil der på flere områder være uforbrugte budgetbeløb som overføres til efterfølgende regnskabsår vedrørende eksempelvis forskellige puljer og centrale områder. Overførslen fra 2014 til 2015 er skønnet til 3,9 mio. kr.
 
 
 
 
 
-3,9
Løn mv. på de
decentrale områder (forvaltninger og stabe)
Der er samlet på forvaltninger og stabe et skønnet mindreforbrug på 8,7 mio. kr. til løn mv.
 
 
-8,7
Ordinære elever
Der skønnes et mindreforbrug.
-0,6
Udbetaling Danmark
Der forventes et mindreforbrug vedrørende administrationsbidrag til Udbetaling Danmark.
 
 
-1,6
Personaleområdet
Forskydninger vedrørende diverse uddannelses- og kompetenceudviklingsprojekter mv.
 
 
-2,1
IT-området
Forskydninger på 4,2 mio. kr., hvoraf opsparing til nye multikopimaskiner i 2015 udgør 1,0 mio. kr. og forskydninger i afdrag på IT leasingkontrakter udgør 1,5 mio. kr.
 
 
 
-4,2
Kommunens kort
Som følge af forskydninger i udgiftsniveauet pr. år forventes et mindreforbrug i 2014 til overførsel til 2015.   
  
 
 -0,8
Arkivering
Der forventes en større elektronisk arkivering i 2015, hvortil der forventes overført 1,0 mio. kr. 
 
 
-1,0
Tjenestemandspensioner
Der forventes en mindreudgift på 1 mio. kr. hovedsagelig begrundet i en forskydning mellem årene i betaling til staten for ”den lukkede lærergruppe” og tidligere kommunalt ansatte skattemedarbejdere
 
 
 
 
-1,0
Øvrige afvigelser
Der er herudover på en række områder forventede mer- og mindreforbrug, der samlet set udgør et mindreforbrug på 0,6 mio. kr.
 
 
 
-0,6
Politikområde i alt
 
-24,5
  
Facility management
 Bemærkninger
Afvigelse i forhold til korr. budget (mio. kr.)
- = mindreforbrug
+ = merforbrug
Drift af Viborg Rådhus
Baggrunden for dette merforbrug er, at garantiaftaler er udløbet og i stedet er der indgået serviceaftaler. Derudover er vand og el forbruget steget.
 
 
 
0,8
 Politikområde i alt
 
0,8
 
I forhold til budgetlægningen for 2015-2018 er problemstillingen vedrørende driften af Viborg Rådhus løst indenfor udvalgets samlede budget. Forvaltningen forventer at løse 2014 udfordringen på samme måde.
  
ANLÆG
Jordforsyningen
Køb og salg af jord forventes i 2014 at svare til de budgetterede beløb, som i det oprindelige budget udgør 47 mio. kr. vedrørende salg af jord og 20,9 mio. kr. vedrørende køb af jord. Budgetmæssigt hører udgifter til byggemodning under Teknisk Udvalg og der forventes i 2014 et mindreforbrug på 24 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.
 
Budgettet vedrørende salg af jord er fordelt med 27 mio. kr. til boliggrunde og 20 mio. kr. til erhvervsgrunde. Der er pr. 12. august 2014 solgt boliggrunde for 20,4 mio. kr. i form af 30 grunde samt en storparcel på Liseborg Bakke til Boligselskabet Viborg og vedrørende erhvervsgrunde er der i alt solgt for 15,4 mio. kr.
 
Øvrige anlæg
Udgifter og indtægter vedrørende øvrige anlægsprojekter forventes at svare til det budgetterede. 
 
FINANSIERING MV.
 
Renter
 
Bemærkninger
Afvigelse i forhold til korr. budget (mio. kr.)
- = mindreudg./merindt.
+ = merudg./mindreindt.
Renter
Der forventes et mindreforbrug på renter på ca. 9 mio. kr. dels i form af 4,6 mio. kr. mindre renteudgifter på den langfristede gæld og dels i form af forbedret afkast på 4,4 mio. kr. af den likvide beholdning i forbindelse med placering af likviditetsoverskud i Portefølje Management aftaler med pengeinstitutter.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-9,0
 
I alt renter
 
 
-9,0
 

 
Skatter
 
Bemærkninger
Afvigelse i forhold til korr. budget (mio. kr.)
- = mindreudg./merindt.
+ = merudg./mindreindt.
Dødsboskat
Merindtægter vedrørende dødsboskat
-0,9
Forskerskat
Foreløbig afregning af forskerskat
0,7
Det skrå skatteloft
Midtvejsregulering
-0,3
Grundskyld
Forventet mindreindtægt som følge af ændrede ejendomsvurderinger og tilbagebetalinger af grundskyld
 
 
5,0
Dækningsafgift af grundværdi på offentlige ejendomme
Forventet mindreindtægt som følge af ændrede ejendomsvurderinger og tilbagebetalinger af grundskyld
 
 
1,0
Dækningsafgift af forskelsværdi på offentlige ejendomme
Forventet mindreindtægt som følge af ændrede ejendomsvurderinger og tilbagebetalinger af grundskyld
 
 
3,0
Tilskud i forbindelse med tilbagebetaling af grundskyld
Endelig afregning af tilskud 2013 og aconto tilskud for 2014
 
 
-0,6
 
I alt skatter
 
 
7,9
 
Grundskyld og dækningasafgift
Budgetopfølgningen på grundskyld og dækningsafgift på offentlige ejendomme viser en forventet afvigelse på 9 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Afvigelsen kan forklares med flere forhold:
 
På nuværende tidspunkt er der ialt tilbagebetalt 6 mio. kr. i grundskyld i 2014 i form af tilbagebetaling på grund af systemfejl i SKAT, hvor skattelofterne er fejlbehæftede. På nuværnde tidspunkt mangler SKAT at afslutte ca. 700 sager for Viborg Kommune.
 
Herudover er der tilbagebetalinger af grundskyld som følge af ændrede ejendomsvurderinger. Det er ikke muligt at adskille "system-fejl"-ændringer og øvrige ændringer af ejendomsvurderinger.

I forbindelse med ændrede ejendomsværdier er der vedrørende dækningsafgift af grundværdi og dækningsafgift af forskelsværdi på offentlige ejendomme på nuværende tidspunkt afsluttet sager med tilbagebetaling på 1,4 mio. kr.
 
Samlet set vurderer Forvaltningen en mindreindtægt på grundskyld og dækningsafgift på 9 mio. kr.
 
Jf. økonomiaftalen for 2012 skal kommunerne godtgøres for udgifter i forbindelse med refundering af grundskyld i sager vedrørende fradrag for forbedringer, hvor kommunen har opkræver for meget i kommunal ejendomsskat. Der er i alt afsat 650 mio. kr. for perioden 2012-14, og heraf 150 mio. kr. i 2014. Økonomi- og Indenrigsministeriet har beregnet et forløbigt tilskud for 2014, hvilket giver Viborg Kommune en kompensation på 0,7 mio. kr. Endvidere er opgjort den endelige fordeling af 2013, hvor Viborg skal tilbagebetale 0,1 mio. kr.
  
 
Tilskud og udligning
 
Bemærkninger
Afvigelse i forhold til korr. budget (mio. kr.)
- = mindreudg./merindt.
+ = merudg./mindreindt.
Efterregulering
Midtvejsregulering af tilskud og udligning
 
-5,9
Beskæftigelsestilskud
Forventede reguleringer for 2013 og 2014 – se nedenstående
 
26,0
Øvrige tilskud
Forventede reguleringer i øvrigt
                         
                         0,1
I alt tilskud og udligning
 
 
20,2
 
Beskæftigelsestilskud
KL har i forbindelse med møderne "aktuel kommunaløkonomi" i juni måned udgivet de nyeste tal for reguleringer på de forsikrede ledige. Det betyder for Viborg Kommune en regulering for 2013 på 21 mio. kr. og en midtvejsregulering for 2014 på 5 mio. kr., i alt en negativ regulering i 2014 på 26 mio. kr.
På politikområdet Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet forventes en mindreudgift på 8,1 mio. kr. til forsikrede ledige i forhold til det korrigerede budget. 
  
Efterreguleringer og midtvejsregulering af de generelle tilskud
Bloktilskuddet for 2014 er totalt blevet justeret med en positiv regulering på 347,9 mio. kr., svarende til 5,8 mio. kr. for Viborg Kommune. Indeholdt i den generelle regulering er en positiv regulering på aktivitetsbestemt medfinansiering på 392,4 mio. kr., svarende til 6,6 mio. kr. for Viborg Kommune.
Herudover er der reguleringer på indbyggertal, skatter og udgifter opgjort for 2012, hvilket er opgjort til 0,1 mio. kr. (generel regulering også til kommuner, der har valgt statsgaranti).
 
Samlet set er der tale om en positiv efterregulering på 5,9 mio. kr.
 
LÅNEOPTAGELSE
Der er ingen ændringer i forhold til opfølgningen pr. 31. marts 2014.
 
FINANSFORSKYDNINGER 
Der forventes at skulle overføres afsatte budgetbeløb fra 2014 til 2015 på 8 mio. kr. vedrørende indbetalinger til Landsbyggefonden i form af driftsstøttelån i kapitaltilførselssager. Herudover forventes der frigivet deponering på 21,7 mio. kr.   
 
 
OPFØLGNING PÅ MÅL OG MIDLER
I bilag nr. 1 er en status på udvalgets målsætninger og indsatsområder, der er indarbejdet i Mål og Midler i budgettet for 2014. 
 
 
FLYTNING MELLEM POLITIKOMRÅDER  
Oversigt over flytninger af budget vedrørende udvalgets egne politikområder fremgår af bilag nr. 2.
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget
 
at det forventede regnskab for Økonomi- og Erhvervsudvalgets eget område godkendes og indgår i det forventede regnskab for Viborg Kommune som helhed, herunder omflytninger af budget vedrørende udvalgets egne politikområder, jf. bilag nr. 2.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 27-08-2014
Indstillingen fra kommunaldirektøren godkendes.

Sagsid.: 14/27362
Sagsfremstilling
Budgetopfølgningen viser det bedste skøn for det forventede regnskabsresultat for hele 2014 på alle budgettets poster.
 
Afvigelser mellem det forventede regnskab og budgettet forklares i det efterfølgende primært i forhold til det korrigerede budget. Det korrigerede budget er det oprindelige budget korrigeret med tillægsbevillinger (herunder overførsler fra 2013). Med andre ord er det korrigerede budget udtryk for det aktuelle budget, som de budgetansvarlige skal holde.
 
Afvigelser vises på det overordnede niveau også i forhold til det oprindelige budget, dels for at følge, hvor meget økonomien har flyttet sig siden budgetvedtagelsen og dels for at følge, om Viborg Kommune overholder sin serviceramme.
 
Regeringen og KL har i økonomiaftalen fastsat en ramme for kommunernes serviceudgifter i 2014 (servicerammen). Hvis kommunerne samlet set ikke overholder servicerammen, medfører det en økonomisk straf til kommunerne. Servicerammen er lig med det oprindelige budget. Derfor er det vigtigt, at det samlede forbrug på serviceområdet for landets kommuner som helhed ikke bliver større end det oprindelige budget for 2014. Det brugerfinansierede område (Revas), anlægsudgifterne og overførselsområderne er ikke en del af serviceudgifterne.
 
DEN OVERORDNEDE VURDERING 
De samlede driftsudgifter ligger en smule over det oprindelige budget, men væsentligt under det korrigerede budget.
 
For anlægsudgifterne forventes der ligeledes mindreudgifter - dog kun i forhold til det korrigerede budget (dvs. inkl. overførsler fra 2013).
 
Målsætningerne for den gennemsnitlige kassebeholdning på mindst 200 mio. kr. og for størrelsen af ordinært driftsresultat, ligeledes på mindst 200 mio. kr., vil med det forventede regnskabsresultat blive opfyldt.
 
Herunder er i tabel 1 skematisk vist resultatet af budgetopfølgningen for alle områder på overordnet niveau. I bilag nr. 1 er vist en lidt mere detaljeret opstilling (for driften på politikområdeniveau) men i øvrigt indeholdende de samme oplysninger som i tabel 1.
 
Umiddelbart efter tabel 1 er de enkelte hovedposter i opstillingen kommenteret.
  
mio. kr. (minus = indtægter)
Budget
Forventet
regnskab
Forventet afvigelse
 
Opr.
Korr.
30.6
I forhold til opr. budget (kol 1)
I forhold til korr.budget (kol. 2)
Forskel på forv. regnskab 31.03 og 30.06 (minus = mindreudg. pr. 30.06)*
 
1
2
3
4
5
6
Skatter / generelle tilskud
-5.427,3
-5.427,3
-5.399,0
28,3
28,3
12,2
 
 
 
 
 
 
 
Driftsudgifter:
 
 
 
 
 
 
Serviceudgifter
3.867,6
3.934,1
3.885,9
18,3
-48,2
15,3
Overførselsudgifter
1.302,9
1.303,4
1.256,8
-46,1
-46,6
9,6
Driftsudgifter i alt
5.170,5
5.237,5
5.142,7
-27,8
-94,8
24,8
 
 
 
 
 
 
 
Renter
22,7
22,6
13,6
-9,1
-9,0
-3,1
Resultat ordinær drift
-234,1
-167,2
-242,7
-8,6
-75,5
33,9
 
 
 
 
 
 
 
Anlæg
218,3
393,5
268,7
50,4
-124,8
-17,0
Anlæg ældreboliger
25,4
42,0
13,0
-12,4
-28,9
-11,6
Jordforsyning
-9,2
2,1
-21,9
-12,7
-24,1
-29,0
Res. skattefinan. område
0,4
270,4
17,1
16,7
-253,3
-23,7
 
 
 
 
 
 
 
Forsyningsområdet
2,5
5,6
-0,9
-3,4
-6,5
-0,8
 
 
 
 
 
 
 
Øvrige finansforskydninger
-11,3
3,9
-26,0
-14,7
-29,9
13,4
Afdrag på lån
64,2
64,2
62,8
-1,4
-1,4
-1,4
Optagne lån
-123,3
-123,3
-91,4
31,9
31,9
0,0
Forbrug af likvide aktiver (plus = kasseforbrug)
-67,5
220,8
-38,4
29,1
-259,2
-12,5
Tabel 1
* korrigeret med omplaceringer mellem politikområderne pr. 31.3.2014
  
SKATTER OG GENERELLE TILSKUD:
For skatter og generelle tilskud under et forventes netto mindreindtægter på ca. 28 mio. kr.
 
Skatter:
Der forventes en samlet mindreindtægt fra skatter på 8 mio. kr.
Den væsentligste afvigelse kommer fra grundskyld og dækningsafgift (af offentlige ejendomme) med en forventet mindreindtægt på 9 mio. kr.
Budgetopfølgningen viser en betydelig afvigelse mellem budget 2014 og bogførte indtægter pr. 30. juni 2014 primært på grund af vurderingsændringer.
 
Jf. økonomiaftalen for 2012 skal kommunerne godtgøres for udgifter i forbindelse med refundering af grundskyld i sager vedrørende fradrag for forbedringer, hvor kommunen har opkrævet for meget i kommunal ejendomsskat.
 
  
Tilskud: 
Beskæftigelsestilskud:
Viborg Kommunes regulering for 2013 udgør 21 mio. kr. og midtvejsreguleringen i 2014 udgør 5 mio. kr., i alt en negativ regulering, som afregnes i 2014 på 26 mio. kr.
 
På politikområdet Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet forventes i 2014 en merudgift på 8,1 mio. kr. til forsikrede ledige i forhold til budgettet. 
 
Efterreguleringer og midtvejsregulering af de generelle tilskud
Bloktilskuddet for 2014 er totalt blevet justeret med en positiv regulering svarende til ca. 6 mio. kr.. Indeholdt i den denne regulering er en positiv regulering på aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifterne på 6,6 mio. kr.    
SERVICEUDGIFTER:
Det fremgår af tabel 1, at de samlede serviceudgifter ligger ca. 18 mio. kr. over det oprindelige budget og ca. 48 mio. kr. under det korrigerede budget.
 
De sanktionsbelagte serviceudgifter er ikke defineret på helt samme måde som det Viborg Kommunens definerer som ”serviceudgifter”. Bl.a. er den del af serviceudgifterne, der vedrører aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifterne, ikke omfattet af sanktionslovgivningen.
I forhold til de sanktionsbelagte serviceudgifter ligger det forventede forbrug pr. 30. juni 6 mio. kr. over det oprindelige budget (efter at den indregnede budgetbuffer på 15 mio. kr. er ”brugt”).
 
Herunder er de væsentligste afvigelser på serviceudgifterne under hvert udvalg kort kommenteret (der er ikke givet kommentarer til de udvalg / politikområder, hvor der kun er mindre afvigelser i forhold til det korrigerede budget). I bilag nr. 2 kan ses de mere detaljerede forklaringer, der har været forelagt udvalgene.
 
For de politikområder, der har merforbrug, gælder det generelt, at der i den resterende del af året vil blive arbejdet for, at man opnår budgetbalance.
 
Fra de enkelte udvalg er der indstillet forskellige omplaceringer af budgetbeløb imellem politikområderne (som totalt set giver 0 kr.). Disse omplaceringer kan godkendes af Økonomi- og Erhvervsudvalget. For en specifikation af disse henvises til bilag nr. 3, hvor omplaceringerne er oplistet.
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget:
Budgetopfølgningen viser på politikområdet ”politisk organisation” en mindreudgift på 16,8 mio. kr. Dette skyldes primært den budgetbuffer på 15 mio. kr., der er budgetlagt, men ikke forudsættes anvendt til forbrug.
 
På ”administrativ organisation” forventes der en mindreudgift på 24,5 mio. kr. Heraf vedrører de 8,7 mio. kr. de decentrale områder (forvaltninger og stabe). Der er på politikområdet afsat en række centrale puljebeløb (barselsudligning, arbejdsskadeforsikring mv.), hvor det i øjeblikket er vanskeligt at vurdere, hvorvidt de samlede puljer vil blive anvendt.
  
Børne- og Ungdomsudvalget:
På alle udvalgets politikområder forventes der et yderligere forbrug på ca. 13 mio kr. i forhold til opfølgningen pr. 31. marts 2014.
 
På politikområdet ”skoler og klubber” forventes en samlet mindreudgift på 7,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Heraf er de 5,7 mio. kr. fra de decentrale områder. Da der er overført 16,7 mio. kr. fra 2013, er det ensbetydende med, at de decentrale enheder i 2014 forudsættes at bruge af den samlede opsparing. Hovedparten af den øvrige mindreudgift vedrører det mellemkommunale område (6,3 mio. kr.). Mindreudgiften her skal tænkes ind i understøttelse af stærke fællesskaber (inklusion) på skolerne. Udvalget har besluttet, at en del af overskuddet skal anvendes til en særlig indsats i skolernes 0. årgange. Udgiften hertil skønnes til 1,6 mio. kr. i 2014.
Endvidere forventes merudgifter til kørsel på 1,9 mio. kr. 
 
På ”dagtilbud” vurderes der at blive en samlet mindreudgift på 3,3 mio. kr., der opstår således:
 
På de decentrale enheder og specialområdet forventes et mindreforbrug på 6,8 mio. kr.
 
På de centrale områder forventes der færre børn i dagpleje og flere børn i børnehave / integrerede institutioner. Samtidig forventes flere børn i private institutioner. Samlet bevirker det en forventet mindreindtægt / merudgift på 5,6 mio. kr. Dette opvejes dog delvist af, at der forventes mindreudgifter på 2,1 mio.kr. på de øvrige centrale områder.
 
”Familieområdet” viser mindreudgifter på 13 mio. kr. Mindreudgiften opstår primært som følge af færre udgifter til plejefamilier og opholdssteder.
 
Ældre- og Sundhedsudvalget:
Politikområdet ”ældre” viser en forventet mindreudgift på ca. 2 mio. kr. Der er tale om en netto mindreudgift fordelt med mindreudgifter på godt 6 mio. kr. fra driften og godt 4 mio. kr. i merudgifter på myndigheden og øvrige områder. Puljen til løft på ældreområdet på 16,7 mio. kr. er udgiftsneutral, og kan derfor ikke aflæses i resultatet.
 
På politikområdet ”sundhed” viser budgetopfølgningen et merforbrug på 7,8 mio. kr. Der er tale om merudgifter på 8,6 mio. kr. til aktivitetsbestemt medfinansiering (kommunal andel af betaling i forbindelse med bl.a. indlæggelser på sygehuse) samt øvrige mindreudgifter på 0,8 mio. kr. 
Merudgifter de aktivitetsbestemte sundhedsudgifter i 2014 vurderes reelt at være ca. 4 mio. kr. højere end de 8,6 mio. kr., idet sidste rate, der afregnes til regionen, først forventes at kunne indgå i regnskabet for 2015. Dette skyldes, at kommunernes regnskabsaflæggelse fra 2014 bliver fremrykket 1 måned.  
 
Den aktivitetsbestemte medfinansiering er undtaget fra de driftsudgifter, der er underlagt sanktionslovgivningen, så en evt. merudgift på området ikke medfører sanktioner.
 
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget
Forventet merudgift på politikområdet ”voksenhandicapområdet” udgør 9 mio. kr. De ca. 6 mio. kr. heraf vedrører tidligere beslutninger og udfordringer, som det ikke er lykkedes at finde finansiering for. Herudover forventes der mindreindtægt vedrørende refusion af særligt dyre enkeltsager på 2,5 mio. kr.
Der gøres opmærksom på, at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget på mødet den 13. august 2014 har behandlet en sag indeholdende økonomisk handleplan for afvikling af underskuddet på Handicap, Psykiatri og Udsatte (HPU). Udvalget har godkendt, at der med de skitserede forslag skabes balance inden for politikområdet i 2014 og at forslagene i prioriteringskataloget for 2015-2018 oversendes til budgetseminaret for Byrådet med henblik på at skabe budgetbalance inden for politikområdet i 2015. Den økonomiske handleplan fremgår af bilag nr. 6.
 
Kultur og Fritidsudvalget
På politikområdet ”kultur” forventes en merudgift på 1,6 mio. kr. Dette skyldes primært, at der fra 2013 er overført underskud på Viborg Kunsthal, Cafe Brændpunktet og ”projekt oplevelser vi husker”. De overførte underskud afvikles ikke fuldt ud i 2014. Herudover forventes der merudgift under ”museer” vedr. projekt Bodytime på grund af fonds-momsudgifter på 0,4 mio. kr.
 
På politikområdet ”folkeoplysning og idrætsanlæg” forventes mindreudgifter på 1 mio. kr.
I forbindelse med problemstillingen omkring fonds-momsudgifter har Kultur- og
 
Fritidsudvalget indstillet følgene: ”At problemstilling vedr. dækning af fondsmomsudgifter medsendes til behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget jfr. tidligere beslutning herom i Økonomiudvalget den 28. august 2013.”
 
Forvaltningen kan oplyse, at Økonomiudvalget på mødet den 28. august 2013 besluttede følgende omkring fondsmoms-problematikken: ”Økonomiudvalget godkender den af Kulturudvalget foreslåede løsningsmodel, idet udmøntningen af punkt 4 om afsættelse af en central pulje indgår i budgetlægningen.”
 
Punktet medtages som en del af materialet til drøftelse på Byrådets budgetkonference den 28. og 29. august 2014.
 
Teknisk Udvalg:
På trafikområdet forventes netto merudgifter på 2,5 mio. kr. Afvigelsen består af en række mer- og mindreudgifter:
 
Tilpasning af personalet i forbindelse med udbud: Merudgift 2,5 mio. kr.
 • Problemer med at nå den budgetterede produktivitet: Merudgift 2,7 mio. kr.
 • Vejafvandingsbidrag – bl.a. er afregningssatsen forhøjet: Merudgift 4,1 mio. kr.
 • Belægninger, reduktion for at imødegå øvrige merudgifter: Mindreudgift 2,2 mio. kr.
 • Vintertjeneste: Mindreudgift 4,6 mio. kr.
Merudgiften forudsættes overført til 2015 og afviklet herefter.  
 
Teknisk Udvalg indstiller, at der gives en tillægsbevilling på 3 mio. kr. på grund af, at procenten for afregning af vejafvandingsbidrag er blevet forhøjet.
  
OVERFØRSELSUDGIFTER
På overførselsområdet er vurderet mindreudgifter på i alt ca. 47 mio. kr. Dette er i forhold til vurderingen pr. 31. marts en merudgift på knap 10 mio. kr.
 
Ud af afvigelsen på de 47 mio. kr. vedrører de ca. 29 mio. kr. ”arbejdsmarkeds- og overførselsområdet” under Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.
  
Mindreudgiften på de 29 mio. kr. vedrører bl.a. udgifter til sygedagpenge og ressourceforløb.
I forhold til opfølgningen pr. 31. marts er der på politikområdet tale om en mindreudgift, der er ca. 15 mio. kr. lavere end vurderingen pr. 30. juni. Dette skyldes primært en forventning om højere udgifter til kontanthjælp (stigning med 10,5 mio. kr.).
 
Der gøres opmærksom på, at der under de generelle tilskud er indregnet en negativ efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2013 og 2014 på ca. 26 mio. kr.
 
”Pension og boligstøtte” under samme udvalg forventes at medføre mindreudgifter på 18,0 mio. kr. især på grund af færre tilkendelser af førtidspension i årets første måneder end forudsat. Dette er en mindreudgift på ca. 6 mio. kr. i forhold til opfølgningen pr. 31. marts.
 
RENTER
På grund af det fortsat lave renteniveau forventes netto-renteudgifter at blive 9 mio. kr. lavere end budgetteret. Der er tale om både forventede mindreudgifter til forrentning af lån mv. samt større renteindtægter på grund af bedre likviditet end budgetteret og forventning om bedre forrentning af PM-aftaler.
 
ANLÆG
Pr. 31. marts var der en forventning om mindreudgifter til alle anlægsarbejder (skattefinansieret, ældreboliger, jordforsyning men ekskl. forsyning) på ca. 100 mio. kr.
 
I opfølgningen pr. 30. juni er forventningerne til mindreforbruget øget til 178 mio. kr. Der er primært tale om tidsforskydning i gennemførelse af anlægsprojekterne og ikke en reel mindreudgift. En væsentlig del af mindreudgifterne må derfor forventes at skulle overføres til 2015. Dette svarer nogenlunde til niveauet for overførsler fra 2013 til 2014.
 
FORSYNINGSVIRKSOMHED (REVAS)
Der forventes samlede mindreudgifter til drift og anlæg på 6,5 mio. kr. primært fordi der forventes tidsmæssige forskydninger for en del af anlægsprogrammet.
 
ØVRIGE FINANSFORSKYDNINGER / NYE LÅN
Der forventes ingen ændringer i forhold til opfølgningen pr. 31. marts.
 
FORVENTNINGER TIL LIKVIDITETEN (KASSEBEHOLDNINGEN)
Den forventede gennemsnitlige likviditet med udgangen af 2014 blev i budgetopfølgningen pr. 31. marts skønnet til 410 mio. kr. Da forventningerne til forbruget specielt på anlægsbudgettet nu ligger lavere end pr. 31. marts, må likviditeten i 2014 forventes at udvikle sig positivt i forhold til skønnet fra marts.
 
Den gennemsnitlige likviditet i 2014 vurderes nu til 415 mio. kr.
 
Det vurderes samtidig, at overførsler (drift og anlæg) til forbrug i 2015 og efterfølgende år vil ligge i størrelsesorden 240 mio. kr. Forsyningsvirksomheden, Revas, forventes herudover med udgangen af 2014 at have ca. 25 mio. kr. til gode af kassebeholdningen. Sammenlagt skal der således reserveres (240 + 25) 265 mio. kr. til disse formål. Den ikke-disponerede del af kassebeholdningen med udgangen af 2014 forventes således at udgøre 150 mio. kr.
 
Der forventes i 2014 ikke problemer med at overholde Byrådets målsætning om en gennemsnitlig likviditet på mindst 200 mio. kr.
 
INDSTILLINGER FRA UDVALGENE
Alle udvalg indstiller budgetopfølgningen herunder de foreslåede omplaceringer mellem politikområderne til godkendelse. Herudover har Teknisk Udvalg indstillet, at der gives en tillægsbevilling på 3 mio. kr. til politikområdet ”trafik” på grund af stigninger i vejafvandingsbidraget.
 
LOV- OG CIRKULÆREPROGRAMMET SAMT BUDGETGARANTI
Det årlige lov- og cirkulæreprogram samt reguleringer i forhold til budgetgarantien til brug for budgetlægningen for 2015 er nu udsendt og en række af posterne heri får virkning allerede i 2014.
 
Der bliver tale om reguleringer på i alt netto 10,56 mio. kr. i 2014 (mindreudgifter). Den væsentligste andel af reguleringen vedrører arbejdsmarkeds- og overførselsområdet.
 
Det foreslås, at de områder der påvirkes, meddeles tillægsbevillinger. Specifikation heraf ses i bilag nr. 4.
 
Der gøres opmærksom på, at lov- og cirkulæreprogrammet ikke er indarbejdet i det forventede forbrug i dagsordnerne til udvalgene. Det forudsættes dog, at de tillægsbevillinger, der er foreslået givet på de 10,56 mio. kr. medfører et tilsvarende fald i udgiftsniveauet, så de AFVIGELSER, der forventes for udvalgene, ikke påvirkes af lov- og cirkulæreprogrammet.
 
HALVÅRSREGNSKAB FOR 2014
Kommunerne er lovgivningsmæssigt forpligtet til at aflægge halvårsregnskab.
 
Halvårsregnskabet skal suppleres med en vurdering af det forventede regnskabsresultat for hele året og ledsages af bemærkninger på afvigelser i forhold til det oprindelige budget.
 
Halvårsregnskabet er derfor indbygget som en del af nærværende budgetopfølgningssag. En opgørelse af halvårsregnskabet fremgår af bilag nr. 5.
Indstilling
På baggrund af udvalgenes indstillinger foreslår kommunaldirektøren, at Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender,
 
at der foretages omplacering af budgetbeløb mellem de enkelte politikområder, som det fremgår af bilag nr. 3 (sum = 0 kr.).
På baggrund af udvalgenes indstillinger foreslår kommunaldirektøren endvidere, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,
  
at budgetopfølgningen pr. 30. juni 2014 inkl. halvårsregnskabet jf. bilag nr. 5 godkendes,
 
at der i 2014 gives en tillægsbevilling på 3.000.000 kr. til Teknisk Udvalgs politikområde ”trafik”,
 
at der til virkningen af lov- og cirkulæreprogrammet samt reguleringer af budgetgarantien i 2014 gives negative tillægsbevillinger på i alt 10.559.000 kr. fordelt på politikområder, som det fremgår af bilag nr. 4, og
 
at netto mindreudgiften i de 2 foregående ”at’er” på 7.559.000 kr. tillægges kassebeholdningen.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 27-08-2014
Indstillingen fra kommunaldirektøren i 1. ”at” godkendes.
 
Økonomiudvalget indstiller til Byrådet som anført i 2. – 5. ”at”.
Bilag

Sagsid.: 14/2147
Sagsfremstilling
Efter en afdæmpet udvikling i befolkningstallet for Viborg Kommune i 2013 (stigning på 135 personer), har der været en solid vækst i indbyggertallet for Viborg Kommune i 1. halvår 2014.
 
Konkret ser udviklingen i befolkningstallet således ud:
 
 
1. januar 2014
1. juli 2014
Vækst
Viborg Kommune i alt
94.485
94.790
305
- heraf Viborg by
38.682
39.037
355
 
I den nye befolkningsprognose 2014-2029 forventes en samlet årlig tilvækst på lige under 300 personer for hele året. Den tilvækst er dermed allerede nået. Udviklingen skal dog ses i lyset af, at 3. kvartal traditionelt vil have et stagnerende eller faldende indbyggertal som følge af de uddannelsessøgende unge, der flytter til de større universitetsbyer.
 
I lighed med de seneste år, så stiger indbyggertallet i Viborg by – her er indbyggertallet steget med 355 personer siden 1. januar 2014. Med denne tilvækst vil Viborg by inden for tre år – altså i løbet af 2017 – passere 40.000 indbyggere. Dette har betydning i forhold til Planloven, hvor byer med over 40.000 indbyggere har mere lempelige vilkår i forhold til planlægning af f.eks. større butikscentre.
 
Den positive befolkningsudvikling i 1. halvår 2014 skyldes primært en nettotilflytning (inkl. indvandring) og herudover et fødselsoverskud på 55 personer.
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller,
 
at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 27-08-2014
Indstillingen fra kommunaldirektøren godkendes.

Sagsid.: 14/50479
Sagsfremstilling
Om Profilanalyse 2014
Profilanalyse 2014 er en kvantitativ beskrivelse og analyse af før-startere (personer, som overvejer at starte egen virksomhed), iværksættere og etablerede virksomheder, der har modtaget vejledning via den lokale erhvervsservice i Region Midtjylland i 2013. Profilanalysen sammenligner udviklingen indenfor hver af de tre målgrupper med relevante kontrolgrupper, samt på tværs af kommunerne i Region Midtjylland. Formålet med analysen er at belyse ligheder og forskelle mellem de, som har benyttet sig af vejledning via den lokale erhvervsservice, og de som ikke har.
 
Analysen dækker 17 af de 19 kommuner i Region Midtjylland (Samsø og Hedensted kommune indgår ikke). Analysen er udført af IRIS Group på vegne af Væksthus Midtjylland og de 17 kommuner. Alle opgørelser bygger dels på registerdata fra Danmarks Statistik og dels på oplysninger fra de lokale erhvervsservicekontorer om de personer og virksomheder, der har modtaget vejledning i 2013.
 
Samarbejdsaftale, effektmåling og enkelte forbehold
I den gældende samarbejdsaftale mellem Viborg Kommune og VIBORGegnens Erhvervsråd indgår evaluering af erhvervsrådets erhvervsfremmeindsats. Selvom profilanalyse 2014 langtfra dækker alle samarbejdsaftalens evalueringspunkter, så er profilanalysen formentlig det tætteste man pt. kan komme på en effektmåling af lokal erhvervsservice.
 
Der er enkelte forbehold ift. profilanalysens resultater. Selvom de lokale erhvervsservicekontorer opfordres til at registrere vejledte iværksættere og virksomheder efter samme retningslinjer, så er der (fortsat) forskelle i, hvordan dette gøres. Dette kan naturligvis påvirke datagrundlaget og dermed profilanalysens resultater – ikke mindst mulighederne for sammenligninger mellem kommunerne.  I nogle kommuner og ved flere af analysens delresultater udgøres datagrundlaget af ganske få iværksættere og virksomheder, hvilket kan give uforholdsmæssige store udsving i resultaterne. Profilanalysen hverken inddrager eller er ’renset for’ målgruppernes brug af andre erhvervsservice udbydere, f.eks. Væksthus Midtjylland, GTS’er (godkendte teknologiske serviceinstitutter), Danmarks Eksportråd, innovationsnetværk osv.
 
Profilanalyse 2014 kan ses som bilag 1.
 
Brug af den lokale erhvervsservice
Profilanalyse 2014 viser, at den lokale erhvervsservice i Viborg Kommune ligger i den absolutte top i Region Midtjylland når man måler på erhvervslivets generelle brug af vejledning i den lokale erhvervsservice i 2013. For alle tre målgrupper ligger Viborg Kommune over, eller væsentligt over gennemsnittet.
 
I Viborg Kommune udgjorde vejledte før-startere (personer, som overvejede at starte egen virksomhed) 0,3 % af alle beskæftigede i kommunen. Kun Randers Kommune overgik Viborg med 0,35 %. Gennemsnittet for alle kommuner i Region Midtjylland var 0,2 %.
 
Særligt mange iværksættere benytter den lokale erhvervsservice i Viborg Kommune. 31 % af alle iværksættere modtog i 2013 vejledning i Viborg Kommune. Gennemsnittet for alle kommuner i Region Midtjylland var 11 %.
 
Andelen af etablerede virksomheder, der modtog vejledning i 2013, udgjorde 5,6 % i Viborg Kommune. Gennemsnittet for alle kommuner i Region Midtjylland var 3,4 %. I absolutte tal var Viborg Kommune den kommune hvor klart flest virksomheder (209) modtog vejledning.
 
Vækstlaget af virksomheder (defineret som virksomheder med gennemsnitlig årlig vækst i beskæftigelsen på 20 % over en toårig periode og med minimum 5 ansatte i slutåret) bruger den lokale erhvervsservice i Viborg Kommune dobbelt så meget (16 %) som gennemsnittet i resten af regionen (8 %).
 
Effekt
Profilanalysen viser, at både iværksættere og etablerede virksomheder som modtager vejledning hos den lokale erhvervsservice har betydeligt højere gennemsnitlig omsætning og skaber flere arbejdspladser end ikke-vejledte.
 
Vejledte iværksættere har en gennemsnitlig omsætning der er ca. 25 % højere end gennemsnittet for alle iværksættere. I Viborg Kommune er forskellen mere udtalt, hvor vejledte iværksættere har en omsætning, der er næsten 50 % højere end gennemsnittet for alle iværksættere i Viborg Kommune. Iværksættere generelt i Region Midtjylland har i gennemsnit 1,6 årsværk (Viborg 1,5), mens gennemsnittet for vejledte iværksættere er 3,1 årsværk (Viborg 3,4).
 
Samlet (for alle kommuner i Region Midtjylland) steg beskæftigelsen i de vejledte, etablerede virksomheder i perioden 2010-2013 med 12 % (Viborg 11 %), hvor væksten i samtlige virksomheder var 7 % (Viborg 8 %). For hele Region Midtjylland var væksten i omsætningen blandt vejledte etablerede virksomheder (26 %) den samme som væksten i virksomhederne generelt (også 26 %). For Viborg Kommunes vedkommende var der derimod forskel idet væksten blandt vejledte var på 28 % sammenlignet med 19 % vækst generelt.
 
Øvrige resultater fra profilanalysen
Profilanalysen giver også et billede af før-startere i forhold til branche, alder, køn og kønsfordeling, samt forskelle og ligheder mellem vejledte og ikke-vejledte iværksættere og etablerede virksomheder.
 
Udvalgte resultater er kort beskrevet herunder:
 
•      Flere mænd end kvinder modtager vejledning som før-startere. For hele Region Midtjylland er 58 % mænd (Viborg 63 %) og 42 % kvinder (Viborg 37 %). Før-starternes gennemsnitsalder (36 år) er generelt lavere end gennemsnitsalderen for hele arbejdsstyrken (41 år). 
 
•      Før-starternes uddannelsesniveau har stort set samme fordeling som arbejdsstyrken generelt.  Langt den største andel (38 %) af før-starterne har en erhvervsfaglig uddannelse, som den højest fuldførte uddannelse. Den største andel af før-startere kommer fra brancherne handel og transport og erhvervsservice.
 
•      De vejledte iværksættere har stort set samme branchefordeling som iværksættere generelt. Flest iværksættere starter indenfor brancherne handel, transport og erhvervsservice.
 
•      Profilanalysen viser, at de vejledte etablerede virksomheder har en anden sammensætning målt på antal årsværk end virksomheder generelt. Generelt vejledes færre små virksomheder og flere store. Tallene for Viborg Kommune er stort set identisk med gennemsnittet for alle kommuner i Region Midtjylland.
 
•      Der er stor forskel på sammensætningen af vejledte virksomheder og sammensætningen af virksomheder generelt. Landbrug, skovbrug, fiskeri og ejendomshandel er væsentligt ’under-repræsenteret’ blandt de vejledte, mens særligt industrivirksomheder, samt bygge og anlæg er væsentligt ’overrepræsenteret’.
 
•      Den gennemsnitlige omsætning er væsentligt større blandt vejledte etablerede virksomheder end virksomheder generelt. Dette hænger naturligt sammen med at der er flere store virksomheder blandt de vejledte.
 
•      Væsentlig flere vejledte virksomheder har eksport (40 %), end virksomheder generelt (11 %). I Viborg Kommune har 35 % af de vejledte virksomheder eksport, mens andelen af virksomheder med eksport generelt er 8 %.
 
•      Vækstlaget af virksomheder (defineret som virksomheder med gennemsnitlig årlig vækst i beskæftigelsen på 20 % over en toårig periode og med minimum 5 ansatte i slutåret) udgør 2,2 % af det samlede antal virksomheder. I Viborg Kommune er tallet 2,6 %.
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller,
 
at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager resultaterne i Profilanalyse 2014 til efterretning.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 27-08-2014
Indstillingen fra kommunaldirektøren godkendes.
Bilag

Sagsid.: 14/35991
Sagsfremstilling
Byrådet besluttede på sit møde den 18. juni 2014 (sag nr. 5) at stillingen som direktør for Job & Velfærd opslås med uændret opgave- og kompetencefordeling. Økonomi- og Erhvervsudvalget blev samtidig bemyndiget til - i samarbejde med KLK (Kommunernes Landsforenings Konsulentvirksomhed) - at tilrettelægge det videre forløb, herunder tidsplan mv. med henblik på besættelse af stillingen pr. 1. januar 2015.
 
Der er nu i samarbejde med KLK udarbejdet forslag til tidsplan for ansættelse af den nye direktør.
 
I forbindelse med besættelse af stillingen som direktør for Job & Velfærd skal der endvidere tages stilling til, på hvilke vilkår stillingen besættes.
 
Det fremgår af Aftale om Aflønning af Chefer indgået mellem Kommunernes Landsforening og en række cheforganisationer, at stillinger som forvaltningschefer/-direktører ansættes på
 
1. Tjenestemandsvilkår,
2. Åremålsvilkår eller
3. Kontraktvilkår
 
Ansættelse på åremål sker for en periode på mindst 3 og højst 6 år. Åremålsansættelsen kan forlænges på uændrede vilkår og uden stillingsopslag. Den samlede ansættelse på åremål kan maksimalt være på 9 år.
 
Kontraktansættelse sker som en varig ansættelse med særlige kontraktvilkår.
 
Kommunaldirektøren anbefaler, at ansættelsen - i overensstemmelse med tidligere ansættelser af direktører - sker på enten åremålsvilkår eller kontraktvilkår.
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
at den foreslåede tidsplan for besættelse af stillingen som direktør for Job & Velfærd godkendes.
 
Kommunaldirektøren foreslår endvidere, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til,
 
om stillingen som direktør for Job & Velfærd besættes på åremålsvilkår, på kontraktvilkår eller på åremålsvilkår/kontraktvilkår efter nærmere drøftelse med den kommende direktør.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 27-08-2014
Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter,
 
at den foreslåede tidsplan for besættelse af stillingen som direktør for Job & Velfærd godkendes.
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller endvidere til Byrådet,
 
at stillingen som direktør for Job & Velfærd besættes på åremålsvilkår/kontraktvilkår efter nærmere drøftelse med den kommende direktør.
Bilag

Sagsid.: 12/15784
Sagsfremstilling
Byrådet besluttede den 30. april 2014 (sag nr. 3) at igangsætte en forudgående offentlighedsfase for ny planlægning for projekt White Water Viborg på østsiden af Søndersø samt at bevilge 210.000 til finansiering af VVM-undersøgelser.
 
Klima- og Miljøudvalget godkendte den 1. maj 2014 (sag nr. 17) at igangsætte VVM-redegørelse for projektet sideløbende.
 
Der har været afholdt fordebat i perioden fra den 4. juni til den 2. juli 2014, og der er indkommet 8 bemærkninger, heraf 1 efter høringsfristens udløb.
 
Oversigtskort er i bilag nr. 1, høringssvar er i bilag nr. 2, referat fra borgermøde er i bilag nr. 3.
 
Projektet
White Water Viborg omfatter etablering af en 300 meter kunstig fos til rafting i kajak.
Anlægget ønskes placeret i Nordisk Park i tilknytning til Søndersø.
 
Fordebat
Bemærkningerne fra den forudgående offentlighedsfase drejer sig hovedsageligt om:
-      Påvirkning af naturområder
-      Alternative placeringsmuligheder
-      Energiforbrug
-      Driftsøkonomi
 
Enhedslisten Viborg foreslår, at projektet stoppes på nuværende tidspunkt. Repræsentanter for Tange Naturpark og Danmarks Naturfredningsforening mener, at andre placeringsmuligheder bør overvejes. Fiskeriforeningen frygter for fiskeyngel, og to borgere giver udtryk for stor betænkelighed ved energiforbruget.
 
Ved borgermødet fremkom også positive tilkendegivelser om, at projektet er spændende, og at der er tale om en sport i udvikling. Viborg Innovationsfond har efter høringsfristen indsendt supplerende bemærkninger med medunderskriveres opbakning til projektet.
 
Forvaltningens bemærkninger til høringssvar fra fordebatten er indarbejdet i bilag nr. 2.
 
Økonomi
Projektejerne forventer et anlægstilskud på ca. 12-15 mio. fra Viborg Kommune samt anlæg af 30 p-pladser i Nordisk Park (ca. 0,5 mio), og at jorden stilles frit til rådighed.
 
Det er ikke afklaret, om en eksisterende rensedam for overfladevand skal flyttes (anlagt for ca. 1 mio. kr. i 2012 af Energi Viborg).
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget understregede ved behandling af sagen den 23. april 2014, at der ved igangsættelse af forudgående offentlighedsfase og finansiering af VVM-redegørelser ikke er taget stilling til en eventuel medfinansiering af anlægsudgifterne fra Viborg Kommune.
 
Driftsøkonomien for projektet fremgår af bilag nr. 3 til Byrådets møde den 30. april 2014 (sag nr. 3). Forudsat at anlægsdelen finansieres fuldt ud af fonde (uden lån), forventer projektejerne, at projektet giver ca. 1 mio. i overskud det første år ved 10.000 brugere/år.
 
Disse beregninger tager afsæt i, at der ikke etableres andre tilsvarende anlæg i Danmark.
 
En væsentlig del af driftsudgifterne er udgift til el til vandpumper (ca. 1.600 kr./timen)
 
Arkæologi
Der kan være væsentlige arkæologiske interesser i området. Viborg Stiftsmuseum udtaler bl.a., at der er flyttet meget fundrig jord fra Brænderigården til Nordisk Park i 1970’erne, og placeringen heraf kendes ikke præcist. Sortering af fundrig jord er dyrt. Der skal gennemføres prøvegravning i området, inden omfanget af det arkæologiske arbejde kendes nærmere. Udgift til arkæologiske undersøgelser skal betales af bygherre.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til,
 
om bemærkningerne fra den forudgående offentlighed giver anledning til at ændre planlægningen og VVM-redegørelsen, herunder om alternative placeringsmuligheder skal undersøges, eller
 
om planlægningen fortsættes, som besluttet i Byrådet den 30. april 2014, og der udarbejdes forslag til lokalplan, forslag til kommuneplantillæg og kombineret VVM-redegørelse og miljørapport i løbet af efteråret 2014 - forår 2015, og
 
Herudover foreslår kommunaldirektøren,
 
at Økonomi- og Erhvervsudvalget drøfter, om der på nuværende tidspunkt skal tages stilling til eventuel kommunal medfinansiering.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 27-08-2014
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at beslutning om udarbejdelse af forslag til lokalplan og forslag til kommuneplantillæg afventer resultatet af en kombineret VVM-redegørelse og miljørapport, og
 
at der ikke på nuværende tidspunkt tages stilling til eventuel kommunal medfinansiering.
Bilag

Sagsid.: 12/28205
Sagsfremstilling
Viborg Kommune har deltaget i Realdanias kampagne ”Kickstart forstaden 2.0” med henblik på at søge støtte til etablering af Banebroen, en ny bro, der skal forbinde Viborg Baneby med midtbyen over jernbanen.
 
Byrådet har senest behandlet sagen på mødet den 26. marts 2014 (sag nr. 28), hvor det blev besluttet at reservere 29,375 mio.kr. til finansiering af Banebroen. Teknisk Udvalg har efterfølgende på mødet den 30. april 2014 (sag nr. 14) godkendt at øge denne reservation, så der af rådighedsbeløbet på 46 mio. kr. til projekter i Viborg Baneby reserveres 42 mio. kr. til kommunal medfinansiering af broen.
 
Viborg Kommune har i forbindelse med deltagelsen i ”Kickstart forstaden 2.0” gennemført en forundersøgelse af Banebroen og herunder belyst broens effekt i forhold til at kickstarte private investeringer i en bæredygtig fornyelse af Viborg Baneby. Forundersøgelsen, der er lavet i samarbejde med og med støtte fra Realdania, fremgår af bilag nr. 1. Der vil senere blive forelagt en sag for Byrådet om forundersøgelsens resultater og anbefalinger.
 
På baggrund af forundersøgelsen har Viborg Kommune søgt Realdania om støtte til realisering af Banebroen og har fået tilsagn om støtte på op til 25 mio. kr. Realdanias tilsagn fremgår af bilag nr. 2.
 
Viborg Kommune og Realdania skal nu sammen tilrettelægge en proces, der giver begge parter indflydelse på designet af broprojektet og sikrer at de offentlige og private investeringer, som broprojektet har til hensigt at kickstarte, realiseres i praksis.
 
Når der foreligger forslag til organisering af projektet, vil dette blive forelagt til politisk godkendelse.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,
at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 27-08-2014
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.
Bilag

Sagsid.: 14/36444
Sagsfremstilling
Byrådet vedtog den 19. juni 2013 (sag nr. 2) ”Helhedsplan for Viborg Baneby”. Helhedsplanen fastlægger principper for områdets fysiske planlægning: anvendelse, bebyggelsens højde og tæthed, veje, stier, grønne områder m.m.
 
I helhedsplanen lægges bl.a. op til en omdannelse af erhvervsområdet syd for baneterrænet, samt en fortætning af området omkring stationen og de eksisterende boligområder. Kommuneplanen og gældende lokalplaner giver mulighed for at etablere erhverv i området. Etablering af nyt erhverv kan forhindre, at der kan etableres boliger eller anden støjfølsom anvendelse i området. Der er, i forbindelse med Byrådets køb af en del af Gardits ejendom, opnået sikkerhed for, at støjbelastningen fra virksomheden vil ophøre inden for 5 år.
 
På baggrund heraf foreslår Forvaltningen, at der udarbejdes et tillæg til Kommuneplan 2013 – 2025, hvori rammerne for fremtidig lokalplanlægning ændres i overensstemmelse med helhedsplanen og dermed giver mulighed for at realisere helhedsplanen. Oversigtskort med afgrænsning af helhedsplanen for Viborg Baneby fremgår af bilag nr. 1.
 
Planforhold
Kommuneplanlægning
Området er i kommuneplanens hovedstruktur udpeget som byomdannelsesområde. Der kan derfor udarbejdes et tillæg til kommuneplanen uden afholdelse af forudgående høring. Der har, i forbindelse med forarbejdet til helhedsplanen for Viborg Baneby, været afholdt fordebat i august 2011.
 
Det foreslås, at kommuneplanens rammer for lokalplanlægning ændres, så de er i overensstemmelse med helhedsplanens principper, hvori der fastsættes anvendelse, bebyggelsesprocent, maksimal bebyggelseshøjde, areal til grønne kiler, stier, parkeringsarealer samt bevaringsværdige bygninger m.m. I forbindelse med udarbejdelsen af kommuneplantillægget vil det blive konkretiseret, hvilke ejendomme, der kan udlægges til støjfølsom anvendelse under hensyn til de tilbageværende erhvervsvirksomheder i området.
 
Helhedsplanen kan ses på www.viborg.dk/baneby hvor planens principper fremgår af kapitel 2 fra side 45.
 
Lokalplanlægning 
Der er en række gældende lokalplaner for Banebyområdet og tilstødende områder. Flere af disse er mere end 15 år gamle og fastlægger bl.a. arealer til produktionserhverv. Flere af lokalplanerne bør af hensyn til den fremtidige omdannelse aflyses, når kommuneplantillægget er endeligt vedtaget. Viborg Kommune kan som frikommune aflyse utidssvarende lokalplaner uden ny lokalplanlægning, jf. frikommuneforsøg. Forvaltningen vil, i forbindelse med fremlæggelse af forslag til kommuneplantillæg, stille forslag til, hvilke lokalplaner, der bør aflyses.
 
Byfornyelse 
Forvaltningen har, jf. en anden sag på dagens møde foreslået, at der udarbejdes en ansøgning om støtte til byfornyelse med udgangspunkt i Viborg Baneby og tilgrænsende byområder. Afgrænsningen af byfornyelsesområdet vil blive fastlagt i forbindelse hermed. I det omfang det måtte blive nødvendigt at ændre kommuneplanens rammebestemmelser, vil disse blive medtaget i forslag til kommuneplantillæg.
 
 
 
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
at der igangsættes udarbejdelse af et tillæg til Kommuneplan 2013 – 2025 for nye rammer for lokalplanlægningen for Viborg Baneby og tilstødende områder.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 27-08-2014
Indstillingen fra kommunaldirektøren godkendes.
Bilag

Sagsid.: 12/121126
Sagsfremstilling
Ejeren af ejendommen Gl. Skivevej 91/Farvervej 27 ønsker planlægningen ændret fra erhverv til centerformål med mulighed for bl.a. liberale erhverv og detailhandel med særlig pladskrævende varer.
 
Ejeren af ejendommen Fabrikvej 16 ønsker planlægningen ændret, så ejendommen kan anvendes til centerformål, egentlige erhverv – herunder værksted - og detailhandel med særlig pladskrævende varer.
 
Området ved Gl. Skivevej, Farvervej og Fabrikvej er en del af et større erhvervsområde i Viborgs nordvestlige bydel. Dele af området er under omdannelse fra egentlige erhverv til mere centerorienterede formål.
 
Planforhold
Lokalplan
Området er omfattet af lokalplan nr. 229 for et erhvervs- og centerområde i Viborgs nordvestlige bydel. Lokalplanen er vedtaget i 2007 for at give mulighed for omdannelse af en del af området.
 
Gl. Skivevej 91/Farvervej 27 og Fabrikvej 16 ligger i lokalplanens delområde IV, der er udlagt til erhvervsformål i miljøklasse 2-4. Der er ikke mulighed for centerformål som liberale erhverv og detailhandel med særlig pladskrævende varer.
 
Kommuneplan
Gl. Skivevej 91/Farvervej 27 ligger i kommuneplanens rammeområde VIBNV.E1.02 og er udlagt til lettere erhverv. Der er ikke mulighed for liberale erhverv. Ejendommen ligger endvidere i suppleringsområde til detailhandel med særlig pladskrævende varer jf. kommuneplanens retningslinje 2.
 
Fabrikvej 16 ligger i kommuneplanens rammeområde VIBNV.E2.01 og er udlagt til erhverv. Der er ikke mulighed for liberale erhverv, restauration og lign, og ejendommen er ikke udlagt til detailhandel med særlig pladskrævende varer jf. kommuneplanens retningslinje 2.
 
Hvis ansøgningerne helt eller delvist skal imødekommes, skal der således vedtages et tillæg til kommuneplanen og en ny lokalplan.
 
Vurdering - Gl. Skivevej 91/Farvervej 27
Det er Forvaltningens vurdering, at det vil være hensigtsmæssigt at ændre anvendelsen af Gl. Skivevej 91/Farvervej 27 til centerformål, da der derved ikke længere vil være erhvervsområder, der grænser op til boligområderne vest for Vestervangsvej. Ejendommen er udlagt til erhverv i lokalplan nr. 229 for at sikre den daværende anvendelse til produktionsvirksomhed kunne fastholdes.
 
Vurdering – Fabrikvej 16
Det fremgår af ansøgningen, at der for Fabrikvej 16 ønskes følgende anvendelsesmuligheder: Tankanlæg, bilsyn, værksted/produktion, lager og opbevaring, liberale erhverv, restaurant samt detailhandel med særlig pladskrævende varer. Ejendommen ønsker anvendt til funktioner i miljøklasse 1-5.
 
Ejendommen ligger på hjørnet af Fabrikvej og Vognmagervej og er en del af et større erhvervsområde med store virksomheder og tung trafik. Hvis området udlægges til liberale erhverv, vil der kunne placeres kontorvirksomheder, banker, klinikker, lægehuse, ejendomsmæglere mv. Det er Forvaltningens vurdering, at det er hensigtsmæssigt at placere liberale erhverv og restauranter i bymidten eller i centerområder, der ligger centralt placeret i byen og har god tilgængelighed for alle trafikanter – også fodgængere og cyklister. Liberale erhverv kan endvidere være miljøfølsomme anvendelser, der kan medføre miljøkonflikter i forhold til andre tungere erhverv og medføre skærpede krav til andre virksomheder i området.
 
Forvaltningen vurderer, at området bør fastholdes som erhvervsområde, jf. kommuneplanens rammebestemmelser.
 
Der er i området flere større butikker med særlig pladskrævende varer, og Forvaltningen vurderer, at området syd for Vognmagervej hensigtsmæssigt kunne udlægges til detailhandel med særlig pladskrævende varer.
 
Samlet planlægning
Forvaltningen finder det ikke hensigtsmæssigt, at kommune- og lokalplanen ændres for kun de to ejendomme. Udviklingen i området indikerer, at der kan være behov for en revision af hele lokalplanen, således at dens muligheder i højere grad afspejler ejendomsmarkedet.
 
Forvaltningen foreslår derfor, at der igangsættes en revision af lokalplanen, således at der gives bredere anvendelsesmuligheder for områdets ejendomme. De bredere anvendelsesmuligheder bør dog tage højde for, at der ikke opstår miljøkonflikter, og at bymidten ikke svækkes ved, at der gives mulighed for anvendelser i området, som bør placeres i bymidten.
 
Fordebat
Da der er tale om væsentlige ændringer i kommuneplanen, skal Byrådet indkalde idéer og forslag. Fordebatten giver mulighed for at undersøge, om der er evt. andre ønsker om omdannelse i området, så disse evt. kan indgå i planlægningen.
 
Forvaltningen foreslår, at grundejere i området og andre interessenter inddrages i fordebatten. Debatperioden fastsættes til 8 uger.
 
Forvaltningen vil forelægge Økonomi- og Erhvervsudvalget resultatet af fordebatten.
 
Udkast til tidsplan
Forvaltningen forventer følgende tidsplan for planlægningen:
Forudgående offentlighed    Ultimo 2014
Planlægningen opstartes      Ultimo 2014
Planforslag til vedtagelse     Primo 2015
Endelig vedtagelse              Medio 2015.
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller,
 
at planlægningen og den forudgående offentlighedsfase sættes i gang som beskrevet.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 27-08-2014
Indstillingen fra kommunaldirektøren godkendes.
Bilag

Sagsid.: 12/34022
Sagsfremstilling
Børne- og Ungdomsudvalget og Social- og Arbejdsmarkedsudvalget behandlede sagen på deres møder henholdsvis den 12. og 13. august 2014 med følgende dagsordenstekst:
 
Baggrund
Rammeaftalen er et planlægning- og udviklingsværktøj, som skal sikre samlet overblik over tilbudsviften på det område regionen og kommunerne samarbejder om. Samtidig skal rammeaftalen skabe overensstemmelse mellem udbud og efterspørgsel på tilbud og ydelser inden for aftalens område.
 
Rammeaftalen består af en faglig udviklingsdel (Udviklingsstrategien) og en kapacitets- og økonomistyringsdel (Styringsaftalen). De to dele er tidsmæssigt adskilte men skal supplere hinanden indholdsmæssigt. Udviklingsstrategien skal være godkendt i de 19 kommunalbestyrelser i regionen samt i regionsrådet senest 1. juni og Styringsaftalen senest 15. oktober.
 
Fokusområder i udkast til Styringsaftale 2015
Udkast til Styringsaftale 2015 er udarbejdet i tæt dialog mellem repræsentanter fra de 19 kommuner og Region Midtjylland og indeholder følgende fokusområder:
 
·    Fortsat fokus på udviklingen af omkostningseffektive løsninger/tilbud, der fagligt og kvalitativt i orden. Dette kan ske ved sammenlægning og omlægning af tilbud, udvikling af nye og anderledes tilbud, kortere opholdstider, fokus på effekt af indsatsen og serviceniveau.
·    Fortsat arbejdes der på at finde nye måder at styre udgiftsudviklingen på bl.a. gennem øget fokus på visitationen og den fælles metodeudvikling, da det må forventes, at de samlede kommunale udgifter fortsat vil være under pres.
·    Indførelse af differentierede takster for de enkelte tilbud fortsættes med henblik på at sikre større gennemsigtighed mellem ydelser og takster.
·    Overheadprocenten i takstberegningen er maksimale procenter, dvs. driftsherrerne bl.a. kan reducere administrationsomkostningerne fra det nuværende niveau på 6,1 %.
·    Dialog med de private driftsherrer/tilbud om fortsat udvikling af mere omkostningseffektive løsninger/tilbud, som er fagligt og kvalitativt i orden. Herunder at de private driftsherrer/tilbud reducerer deres udgifter og dermed taksterne svarende til de offentlige driftsherrers reduktion gennem de senere år.
Styringsaftale 2015 er i alt væsentlighed en videreførelse af Styringsaftale 2014, dog indeholder udkastet en ændring som følge af etablering af Socialtilsynet, idet det administrative overhead i taksterne foreslås reduceret med 0,3 % svarende til den procentsats, som hidtil er blevet opkrævet i taksterne til tilsyn.
 
En ny bekendtgørelse forventes at træde i kraft med virkning pr. 1. januar 2015 vedr. reglerne for opgørelse af over-/underskud i tilbud, der er omfattet af rammeaftalen. Reglerne vil blive indarbejdet i Styringsaftalen, når bekendtgørelsen foreligger.
 
Udkast til Styringsaftale 2015 fremgår af bilaget. Dog med undtagelse af aftalens bilag 1 og 4, der først udarbejdet i november i forbindelse med indberetning til takstfilen for de specialiserede tilbud.  
 
KKR Midtjylland har på møde den 12. juni 2014 behandlet udkast til Styringsaftale 2015 og parterne er enige om at indstille forslaget til godkendelse i byrådene samt i regionsrådet for så vidt angår de tilbud regionen driver. 
Indstilling
Børne- og Ungdomsudvalget og Social- og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at Udkast til Styringsaftale 2015 for det specialiserede socialområde godkendes.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 27-08-2014
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget og Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.
Bilag

Sagsid.: 14/23713
Sagsfremstilling
Børne- og Ungdomsudvalget behandlede sagen på sit møde den 12. august 2014 med følgende sagsfremstilling:
 
”På Investeringsoversigten 2014 er der afsat 1.300.000 kr. til tilbygning af et nyt musiklokale med tilhørende depot og mellemgang på Sødalskolen, afd. Løvel.
Skolen har p.t. ikke noget musiklokale.
 
Tilbygningen på ca. 110 m2, var i første omgang tænkt placeret ud mod p-pladsen, men af hensyn til helhedsplanen for skolen, som Arkitekt Gorm Nielsen har udarbejdet, placeres tilbygningen mod nord/vest, hvilket også giver mindre problemer med solindfald/solopvarmning.
 
Ejendomme & Energi har i samarbejde med skolen udfærdiget tegningsforslag (bilag 1).
 
Der har den 8. juli 2014 været afholdt offentlig licitation i fagentreprise og på baggrund af licitationsresultatet opstilles nedenstående budget:
 
Håndværkerudgifter
802.672
Uforudsigelige udgifter 10%
80.628
 
883.300
Bygherreleverencer
266.700
Omkostninger og diverse:
Intern rådgiver, licitation, byggetilladelse, rejsegilde m.v.
 
150.000
 
1.300.000
 
Licitationsresultatet holder sig således inden for den meddelte anlægsudgiftsbevilling.
 
Finansiering
Forvaltningen bemærker, at anlægsudgiften kan finansieres af det rådighedsbeløb på 1.300.000 kr., som er optaget på Investeringsoversigten for 2014 på kontoen ”Sødalskolen afd. Løvel – Musiklokale”.
 
Skolechef Chris Rævsgaard Hansen deltager i Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen.”
Indstilling
Direktøren for Børn & Unge foreslår at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at licitationsresultatet godkendes
 
at byggeriet igangsættes
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.300.000 kr. med rådighedsbeløb i 2014 til kontoen ”Sødalskolen afd. Løvel – tilbygning musiklokale”
 
at anlægsudgiften på 1.300.000 kr. finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på Investeringsoversigten for 2014 til formålet
 
at forvaltningen bemyndiges til at indgå kontrakt med leverandører
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 12-08-2014
Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at licitationsresultatet godkendes
 
at byggeriet igangsættes
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.300.000 kr. med rådighedsbeløb i 2014 til kontoen ”Sødalskolen afd. Løvel – tilbygning musiklokale”
 
at anlægsudgiften på 1.300.000 kr. finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på Investeringsoversigten for 2014 til formålet
 
at forvaltningen bemyndiges til at indgå kontrakt med leverandører
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 27-08-2014
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget.
Bilag

Sagsid.: 14/29348
Sagsfremstilling
Klima- og Miljøudvalget behandlede sagen på sit møde den 14. august 2014 med følgende sagsfremstilling:
 
”Med lov om vandplanlægning skal landets kommuner under inddragelse af vandråd for hvert hovedopland udarbejde forslag til konkrete indsatser til forbedring af de fysiske forhold i vandløbene. Kommunerne skal desuden bidrage med oplysninger til den miljørapport, som miljøministeren skal udarbejde.
 
Kommunerne skal hver især godkende den del af forslaget, der ligger i hjemkommunen.
Udvalget er tidligere orienteret om opgaven den 22. maj 2014 (punkt 4).
 
Viborg Kommune ligger i to hovedvandoplande (Limfjorden og Randers Fjord). Da opgaven med vandløbsindsatser og vandråd er organiseret på hovedvandoplandsniveau, har forvaltningen udarbejdet en dagsorden til politisk vedtagelse for hvert hovedopland.
 
Viborg Kommune er sekretariatskommune for de 13 kommuner i oplandet til Randers Fjord. Sekretariatskommunen skal nedsætte et vandråd samt koordinere og samle forslag til indsatsprogram og bidrag til miljørapport. Efter den politiske behandling i kommunerne sender sekretariatet det samlede godkendte forslag m.v. til Naturstyrelsen senest den 7. oktober 2014.
 
Sekretariatet har nedsat en teknikergruppe med repræsentanter fra kommunerne i oplandet og et Vandråd for Randers Fjord-oplandet. Via Kommunens Grønne Råd er der desuden nedsat en lokal arbejdsgruppe for Viborg Kommune.
 
De statslige rammer for opgaven samt processen med at koordinere samarbejdet mellem kommunerne i oplandet, inddragelsen af Vandrådet og den lokale arbejdsgruppe er beskrevet i bilag 1.
 
Det endelige forslag til indsatsprogram for hele Randers Fjord-oplandet 
Der er nu udarbejdet endeligt forslag til indsatsprogram for 2. vandplanperiode. Programmet indeholder forslag til vandløbsindsatser, der vil medføre målopfyldelse for 341 km vandløb, sanering af 52 spærringer og etablering af 1 okkerrensningsanlæg. Det største enkeltprojekt er fjernelse af spærringen i Gudenåens hovedløb ved Vestbirk Vandkraftværk i Horsens Kommune.
 
Der er foreslået væsentligt flere indsatser, end Naturstyrelsens ramme foreskriver. Det skyldes hovedsageligt, at der i høj grad er anvendt billige, omkostningseffektive virkemidler, og at indsatsen overvejende er planlagt i små og mellemstore vandløb. For store vandløb er der som følge af, at vandplanerne rummer nye kvalitetselementer til bedømmelse af målopfyldelse, en vis faglig usikkerhed i kommunerne om hvilken indsats, der skal til for at sikre målopfyldelse. Desuden er der flere steder uafklarede statslige vådområdeprojekter, der gør det vanskeligt at angive en indsats.
 
Indsatser i Viborg Kommune 
Kommunalbestyrelsen for Viborg Kommune skal kun godkende den del af indsatsprogrammet, der er foreslået i Viborg Kommune.
 
Forvaltningen har foreslået nedenstående indsatser til vandløbsprogrammet. Indsatserne er foreslået ud fra lokalkendskab og under hensyntagen til teknikergruppens anbefalinger, tilbagemeldinger fra Vandrådet og den lokale arbejdsgruppe. Endelig er det forudsat, at alle indsatser i den forrige vandplanplanperiode er gennemført. Indsatserne er opdelt i indsatser i vandløb og indsatser ved sanering af spærringer i vandløb. Afgrænsningen af de enkelte vandløbsstrækninger, der kan vælges, er fastlagt af Naturstyrelsen.
 
Vandløbsindsatser
Vandløbsnavn
Strækning
Virkemiddel / Virkemidler
Strækningens længde
Nørreå
Fra Rindsholm til opstrøms Vejrumbro
Genslyngning og udlægning af groft materiale
10,534 km
Middelhede Bæk / Grundel Bæk
Omfatter de midterste og nedre dele af vandløbene
Etablering af okkerrenseanlæg og udlægning af groft materiale
8,664 km
Koldbæk
Hele vandløbet
Udlægning af groft materiale
1,752 km
 
Spærringsindsatser
Vandløbsnavn
Spærringsnr.
Spærringstype og lokalitet
Bemærkning
Mostgård Bæk – nedre løb
AAR-01209
Mølleopstemning ved tilløb til Hald Sø
 
Dollerup Møllebæk
AAR-01210
Mølleopstemning ved tilløb til Hald Sø
 
Rind Bæk
AAR-01217
Mølleopstemning ved tilløb til Nørreå
Forbedring af eksisterende faunapassage ved Randrup Mølle
Hedemølle Bæk
AAR-01207
Mølleopstemning ved tilløb til Gudenå
Ved Hedemølle Efterskole
 
Den nærmere placering af ovennævnte vandløbsstrækninger og spærringer fremgår af kortbilag 2.
 
Økonomi 
Som udgangspunkt er der fuld statslig finansiering. Det forventes, at Viborg Kommune som i 1. planperiode skal søge staten om finansiering af de enkelte vandløbsindsatser.
 
Bidrag til miljørapport (SMV) 
Kommunerne skal bidrage til den miljørapport, som Naturstyrelsen skal udarbejde. Sekretariatet har udarbejdet et udkast til bidrag til miljørapport for hovedoplandet. Udkastet har været forelagt oplandskommunerne. Som anbefalet af Naturstyrelsen er der taget udgangspunkt i at beskrive de sandsynlige væsentlige indvirkninger på miljøet for de virkemidler, der indgår i forslaget. De enkelte kommuner kan supplere teksten, hvis der er indsatser, der afviger i forhold de indvirkninger på miljøet, der fremgår af den generelle beskrivelse. Bidraget til miljørapport fremgår af bilag 3.
 
Berørte arealer og matrikler 
Det har ikke indgået i processen at inddrage evt. berørte lodsejere. Baggrunden er, at de foreslåede indsatser er angivet på et overordnet niveau, hvor den nærmere indsats, herunder hvilke lodsejere der vil blive berørt, ikke er afklaret, og samtidig har tidshorisonten for kommunernes arbejde været kort.
 
Lodsejerne vil blive inddraget i forbindelse med implementering af indsatserne, hvor der vil blive gennemført forundersøgelser og konsekvensvurderinger af omfanget af potentielle negative effekter, ligesom projekterne ved realisering vil være omfattet af lovgivningens normale bestemmelser om offentlighed og klagemuligheder.
 
De enkelte projekter vil ved realisering ud fra princippet om omkostningseffektivitet blive tilpasset, således at evt. negative effekter begrænses mindst muligt.  Som udgangspunkt vil lodsejere, der afgiver jord i forbindelse med implementering af vandplanens indsatser, og som kan dokumentere tab og gener, kunne opnå kompensation efter gældende regler.
 
Vandrådets arbejde 
For Vandråd Randers Fjord er der afholdt 3 møder samt en besigtigelse af forskellige vandløbstyper. Vandrådsmøderne har været præget af en god og konstruktiv tilgang til opgaven. Referater fra møderne kan ses på Gudenåkomiteens hjemmeside.
 
Kommunernes udkast til indsatsprogram er præsenteret for Vandrådet. Vandrådet var godt tilfreds med det fremlagte forslag og havde ikke grund til at anfægte de foreslåede indsatser. Der var tilfredshed med, at der var fundet flere km vandløbsstrækninger og spærringer end udmeldt i Naturstyrelsens ramme. Der var også tilfredshed med udvælgelsen af den store spærringsindsats ved Vestbirk Vandkraftværk i Horsens Kommune. Vandrådet havde dog nogle foreløbige opmærksomhedspunkter, som vil indgå, når det endelige forslag til indsatsprogram sendes til Naturstyrelsen. Vandrådets opmærksomhedspunkter er nærmere beskrevet i bilag 4.
 
Spørgsmålet om spærringen ved Tangeværket er blevet rejst i Vandrådet. Naturstyrelsen har på forhånd meldt ud, at spærringen ikke kan indgå i kommunernes forslag til indsatsprogram for perioden 2016-2021. Dele af Vandrådet ønsker at tilkendegive overfor Naturstyrelsen, at der bør findes en løsning på problemstillingen, mens andre ikke mener, spørgsmålet bør rejses i forbindelse med kommunernes forslag til indsatsprogram. Sekretariatet har tilkendegivet, at spørgsmålet kan tages op igen ved vandrådsmødet i september, forudsat Sekretariatet modtager et forslag til udtalelse.
 
Forvaltningens vurdering af de foreslåede indsatser 
Forvaltningen vurderer, at der med de foreslåede indsatser kan opnås opfyldelse for de berørte vandløbsstrækninger.
 
Det mest brugte virkemiddel er udlægning af groft materiale (sten og grus). Det er forvaltningens vurdering, at det er et godt og omkostningseffektivt virkemiddel, som dog kan medføre en lille / lokal vandstandsstigning. På det foreliggende grundlag er det forvaltningens vurdering, at de foreslåede indsatser ikke vil medføre væsentlige gener for afvandingen af landbrugsarealer. Spørgsmålet afklares endeligt i forbindelse med forundersøgelse og projektering af de enkelte indsatser.
 
Forvaltningens er endvidere i processen blevet opmærksom på, at der er behov for et kvalitetstjek af Naturstyrelsens registreringer af spærringer i Viborg Kommune. Forvaltningen vil derfor gennemgå de registrerede spærringer med henblik på fastslå, om der er en spærring eller ej. Resultatet vil indgå i bemærkningerne til Naturstyrelsen ved fremsendelsen af forslaget til indsatsprogram. 
 
Forvaltningen finder ikke, at der er med de foreslåede indsatser i Viborg Kommune er indvirkninger på miljøet, der afviger fra den generelle beskrivelse i bidraget til miljørapport.
 
Den videre proces 
Det næste og sidste vandrådsmøde afholdes 25. september. Her er hovedemnerne præsentation af kommunernes politisk behandlede forslag til indsatsprogram, bidrag til miljøvurdering samt vandrådets samlede udtalelse til Miljøministeren inkl. evt. mindretalsudtalelser og forbehold.
 
Med eventuelt fornødne justeringer indarbejder Naturstyrelsen efterfølgende kommunernes forslag i udkast til bekendtgørelser, inden materialet sendes i offentlig høring. Vandområdeplanerne skal være færdige og vedtaget 22. december 2015, således at de planlagte indsatser kan realiseres i løbet af 2016-2021.”
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,
 
at Viborg Kommunes del af forslaget til indsatsprogram godkendes
Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 14-08-2014
Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,
 
at Viborg Kommunes del af forslaget til indsatsprogram godkendes, og
 
at Viborg Kommune finder, at der i virkemiddelkataloget indarbejdes mulighed for øget vandløbsvedligeholdelse
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 27-08-2014
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget, dog således at 2. ”at” ændres til:
 
at Viborg Kommune foreslår, at der i virkemiddelkataloget indarbejdes mulighed for øget vandløbsvedligeholdelse.
Bilag

Sagsid.: 12/100531
Sagsfremstilling
Klima- og Miljøudvalget behandlede sagen på sit møde den 14. august 2014 med følgende sagsfremstilling:
 
”Forvaltningen har udarbejdet forslag til (endelig) Spildevandsplan 2014 – 2018 for Viborg Kommune.
 
Sagen er tidligere behandlet på Klima- og Miljøudvalgets møde den 22. maj 2014, sag nr. 6 og Byrådets møde den 18. juni 2014, sag nr. 14. Byrådet besluttede på mødet at sende sagen tilbage til Klima- og Miljøudvalget til fornyet behandling. Sagsfremstilling samt Byrådets beslutning fremgår af bilag 1.   
 
Klima- og Miljøudvalget besluttede på sit møde den 19. juni 2014 at holde offentligt møde vedrørende Spildevandsplan 2014 – 2018. Mødet afholdes den 11. august 2014. 
 
Spildevandsplanen med tilhørende bilag fremgår af bilag 2 – 13. Høringssvar og indsigelser fremgår af bilag 14. Forvaltningens behandling af høringssvar og indsigelser fremgår af bilag 15.”
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,
 
at administrationspraksis tilrettelægges, således at grundejere er sikret en frist på minimum 24 måneder, fra vedtaget spildevandsplan til omlægning af fælleskloak til separatkloak på privat grund skal være gennemført.
 
at der udarbejdes en samlet overordnet planlægning for omlægning af fælleskloakerede område til separatkloak i Viborg Kommune, som vedtages via tillæg til spildevandsplanen.
 
at bilag 15, ”Behandling af høringssvar og indsigelser”, sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar eller indsigelser.
 
at Spildevandsplan 2014 – 2018 for Viborg Kommune vedtages som forelagt.
Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 14-08-2014
Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,
 
at borgermødet afholdt den 11. august giver anledning til følgende ændring i Spildevandsplan 2014-2018:
·           Der indarbejdes et afsnit, der perspektiverer mulighederne for anvendelse af LAR (lokal afledning af regnvand) i forbindelse med separatkloakering
 
at administrationspraksis tilrettelægges, således at grundejere er sikret en frist på minimum 24 måneder, fra vedtaget spildevandsplan til omlægning af fælleskloak til separatkloak på privat grund skal være gennemført.
 
at der udarbejdes en samlet overordnet planlægning for omlægning af fælleskloakerede område til separatkloak i Viborg Kommune, som vedtages via tillæg til spildevandsplanen.
 
at bilag 15, ”Behandling af høringssvar og indsigelser”, sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar eller indsigelser.
 
at Spildevandsplan 2014 – 2018 for Viborg Kommune vedtages som forelagt med ændringen fra 1. ”at”
 
Klima- og Miljøudvalget besluttede desuden, at forvaltningen arbejder videre med en nærmere afklaring af økonomien i og muligheden for at stille krav til LAR-løsninger, med henblik på evt. udarbejdelse af tillæg til spildevandsplan.
 
Udvalget gør opmærksom på udvalgets beslutning på møde den 2. september 2010, sag nr. 117 om Administrationspraksis i sager om separering af tag- og overfladevand fra spildevand, der i særlige tilfælde åbner mulighed for dispensation fra et krav om separatkloakering.
 
Flemming Gundersen ønsker tilføjet til beslutningen, at han gerne havde set, at arbejdet med udskiftning og seperatkloakering, mens LAR-problematikken nærmere undersøges, sættes i bero, og at tidsfristen for tilslutning til seperatnettet blev sat til 5 år i stedet for 2 år.
Forvaltningens bemærkninger
Forvaltningen har tilføjet tekst til ”Spildevandsplan 2014 - 2018 for Viborg Kommune” (bilag nr. 2) i overensstemmelse med Klima- og Miljøudvalgets beslutning på mødet den 14. august 2014. Der er tilføjet tekst på side 17 og 30. Teksten er markeret med rødt.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 27-08-2014
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.
Bilag

Sagsid.: 13/45644
Sagsfremstilling
Kultur- og Fritidsudvalget behandlede sagen på sit møde den 12. august 2014 med følgende sagsfremstilling:
 
”Bjerringbro Idrætspark har fremsendt ansøgning af 2. juli 2014, hvori Bjerringbro Idrætspark, som er en selvejende institution, søger om kommunegaranti for kreditforeningslån på 8 mio. kr., som optages i forbindelse med om- og udbygningen af Bjerringbro Idrætspark.
 
Det anføres, at man i februar 2014 fik accept fra Viborg Kommune for optagelse af kreditforeningslånet på 8 mio. kr. og at udgangspunktet på daværende tidspunkt var, at der ikke skulle søges om kommunegaranti for lånet. Det oplyses nu, at det er en forudsætning for at kunne optage lånet, at Viborg Kommune yder kommunegaranti for kreditforeningslånet.
 
Endvidere oplyses, at med optagelsen af lånet er den samlede finansiering af projektet på plads, men at der fortsat arbejdes på at tilvejebringe midler via fondsansøgninger og aktiviteter til fordel for udbygningen af idrætsparken.
 
Sagen er tidligere behandlet flere gange i Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomi- og Erhvervsudvalget og i Byrådet. Projektets samlede økonomi er på ca. 29 mio. kr. og Viborg Kommune har bidraget med et anlægstilskud på 10 mio. kr. (godkendt i Byrådet 19. juni 2013), der er indsamlet godt 10 mio. kr. og den resterende del på 8 mio. kr. lånefinansieres via kreditforeningslån.
 
I forhold til historikken i sagen kan oplyses, at Byrådet på mødet den 26. februar 2014 tiltrådte indstilling fra Kultur- og Fritidsudvalget om, at det godkendes, at lånerammen for projektet forhøjes fra 5 til 8 mio. kr. uden kommunegaranti for lånet og Økonomi- og Erhvervsudvalget på mødet den 14. maj 2014 drøftede muligheden for at lade Bjerringbro Idrætspark låne de 8. mio. kr. af Viborg Kommune via et anlægstilskud, som så efterfølgende afdrages til Viborg Kommune over 20 år via reduktion i de kommunale driftstilskud.
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på mødet den 14. maj 2014, at fastholde beslutningen fra mødet 26. februar 2014, således at der ikke ændres i finansieringen af projektet.
 
Til mødet i dag foreligger som anført ansøgning om kommunegaranti for det kreditforeningslån på 8 mio. kr., som Bjerringbro Idrætspark vil optage til restfinansieringen på projektet.
 
Økonomiafdelingen bemærker, at låneoptagelsen i Bjerringbro Idrætspark påvirker
Viborg Kommunes samlede låneramme. Det betyder enten, at kommunens samlede
låneramme (ordinær låneoptagelse) reduceres med 8 mio. kr. i det regnskabsår, hvor
Bjerringbro Idrætspark optager lånet eller, at kommunen deponerer 8 mio. kr. En
eventuel deponering frigives løbende med 1/25 pr. år og fuldt ud ved indfrielse af lånet.   
I forlængelse heraf kan oplyses, at Viborg Byråd senest behandlede problemstillingen om eventuelle kommunegarantier for kreditforeningslån optaget af selvejende idrætshaller på mødet den 28. august 2007, hvor Byrådet afsluttede to sager fra de tidligere kommuner med godkendelse af lånegarantier på henholdsvis 700.000 kr. til Klejtrup Hallens låneoptagelse og 3.800.000 kr. til Langsø Hallen i Vammens låneoptagelse og samtidig besluttede,
 
at Viborg Kommune fremover som udgangspunkt ikke meddeler kommunegaranti til
selvejende institutioners anlægsprojekter, da sådanne garantier vil reducere kommunens
mulige låntagning tilsvarende.”
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,
 
at Kultur- og Fritidsudvalget fremsender sagen til Økonomi- og Erhvervsudvalget med anmodning om, at der her tages stilling til eventuel ændring af tidligere beslutning i Byrådet fra 2007 om, som udgangspunkt ikke at yde kommunale lånegarantier til selvejende idrætshallers optagelse af kreditforeningslån.
Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 12-08-2014
Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
at sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget med anmodning om, at der her tages stilling til eventuel ændring af tidligere beslutning i Byrådet fra 2007 om, som udgangspunkt ikke at yde kommunale lånegarantier til selvejende idrætshallers optagelse af kreditforeningslån.
 
Breve af 6. december 2013 og 2. juli 2014 fra Bjerringbro Idrætspark blev omdelt på mødet og vedlægges sagen som bilag.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 27-08-2014
Sagen udsættes.
Bilag

Sagsid.: 14/46658
Sagsfremstilling
Kultur- og Fritidsudvalget behandlede sagen på sit møde den 12. august 2014 med følgende sagsfremstilling:
 
”Kulturudvalget godkendte i møde i februar 2013 en ny kulturstrategi, som blandt andet omfatter en sammenlægning af musikskolen, dramaskolen, billedskolen, tekstil- og designskolen samt forfatterskolen.
Tidligere var de kreative skoler administreret og ledet fra henholdsvis Musikskolen og Biblioteket.
 
Den praktiske og administrative sammenlægning blev foretaget med virkning fra 1. august 2013. Musikskolen havde førhen, som den eneste af de kreative skoler, en bestyrelse med repræsentanter for ledelse, brugere, forældre og medarbejdere. Arbejdet i musikskolens bestyrelse er reguleret af en vedtægt, godkendt af Kulturudvalget/Byrådet.
 
Efter sammenlægningen af de kreative skoler og etablering af Kulturskolen Viborg, har bestyrelsen foreslået en ny sammensætning af bestyrelsen, og dermed ny vedtægt for Kulturskolen Viborg.
 
Vedtægten er tilpasset den nye virkelighed, og konsekventrettet. Der er ikke tale om væsentlige ændringer.”
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,
 
at forslag til vedtægt for Kulturskolen Viborg godkendes.
Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 12-08-2014
Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at forslag til vedtægt for Kulturskolen Viborg godkendes, dog således
 
at vedtægten ændres, så Kultur- og Fritidsudvalget fremover bemyndiges til at godkende vedtægten for Kulturskolen Viborg, idet der er tale om en brugerbestyrelse, hvor ansvaret ligger indenfor Kultur- og Fritidsudvalgets område.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 27-08-2014
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget.
Bilag

Sagsid.: 14/45544
Sagsfremstilling
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget behandlede sagen på sit møde den 13. august 2014 med følgende sagsfremstilling:
 
”KUBE Viborg: Koordineret Uddannelses-, Beskæftigelses- og Erhvervsindsats i Viborg – et samarbejde mellem Mercantec, ViborgEgnens Erhvervskontor og Jobcenter Viborg. 
 
Byrådet bevilgede 900.000 kr. til ”KUBE-Viborg” jf. sag nr. 8 d. 22. maj 2013 i tilknytning til initiativer i forhold til en styrket kontakt mellem ledige og virksomheder, herunder indsatsen i forhold til udfaldstruede dagpengemodtagere.
 
Formål med KUBE-Viborg:
At sikre og videre udvikle det praktiske samarbejde omkring en koordineret virksomhedsindsats for Viborg Kommunes private virksomheder ved et målrettet arbejde med:
 • et overskueligt udbud af tilbud til virksomhederne
 • Én indgang for virksomhederne til de 3 samarbejdspartnere
 • øget brug af de eksisterende produkter på virksomhederne, ved at konsulenterne på deres besøg kan orientere om en større del af ”paletten” – og efterfølgende henvise til den rette konsulent. 
 • koordinering af besøgene, som vil medføre at virksomhederne føler sig mindre ”løbet på dørene”.
 • At gennemføre koordinerede og målrettede kampagne-indsatser, som understøtter virksomhedernes vækst og konkurrenceevne.
 • Indsatsen skal fokusere på konkrete mål i forbindelse med jobrotation i små og mellemstore virksomheder.
 
I projektet investeres i ét års ansættelse af 2 helårsværk fordelt mellem de 3 samarbejdspartnere (Mercantec, Viborg Egnens Erhvervskontor og Jobcenter Viborg) i perioden 1. august 2013 til 31. juli 2014.
 
Resultater i projektperioden:
Det er en væsentlig erfaring fra samarbejdet, at det personlige kendskab til hinanden og hinandens produkter på tværs af organisationerne er en forudsætning for, at kunne koordinere indsatsen og skabe den bedst mulige service for virksomhederne.
 
Det er også en erfaring, at fælles brancherettede kampagner har større gennemslagskraft og virker mere professionelt over for virksomhederne, end når den enkelte organisation går ud hver for sig.
 
Det har vist sig at være meget hensigtsmæssigt og tidsbesparende for virksomhederne, når konsulenter fra alle 3 organisationer går fælles ud til en virksomhed og drøfter beskæftigelses-, kompetence- og støttemuligheder. 
 
I projektperioden har 146 personer været på uddannelse/jobrotation fra forskellige 56 private virksomheder. Virksomhederne har haft 61 ledige ansat som rotationsvikarer.
Derudover har der været jobrotation på ca. 45 offentlige virksomheder/arbejdspladser.
 
Der er gennemført mere end 376 virksomhedsbesøg (opgørelsen er fra slutningen af maj 2014) af KUBE konsulenterne, hvoraf de 58 med sikkerhed har givet anledning til opfølgning enten af kolleger fra egen organisation eller kolleger fra KUBE samarbejdet.  I metal-branchen har kun få besøg ført til henvisninger til kolleger i KUBE-samarbejdet, men til gengæld er der opsamlet en del viden ift. mangel på kvalificeret arbejdskraft i branchen.
 
Fortsættelse af KUBE-Viborg:
Direktør for Mercantec Kirsten Holmgaard, Erhvervsdirektør Henrik Hansen og Arbejdsmarkedschef Jette Lorenzen er indstillet på, at samarbejdet skal videreføres og integreres i den daglige drift i de tre organisationer, men der er brug for ressourcer til at videreudvikle samarbejdet og til sammen at få løst de fælles udfordringer. 
 
Konjunkturudviklingen på arbejdsmarkedet bevirker en stor fælles udfordring med at skaffe kvalificeret arbejdskraft for at understøtte væksten i virksomhederne i Viborg. I en konjunkturanalyse blandt virksomheder i Viborg i juni 2014 angiver 32 % af virksomhederne mangel på kvalificeret arbejdskraft, som den vigtigste vækstbarriere.
 
Der er i den sammenhæng behov for at udvikle og afprøve nye modeller for at kunne efterkomme efterspørgslen. De hidtil kendte modeller vil ikke i tilstrækkeligt omfang kunne løse problemet, idet der er et mismatch mellem på den ene side lediges/ansattes kompetencer, interesser, forestillinger og jobønsker og på den anden side virksomhedernes behov for kompetencer og ønske om motiveret/interesseret arbejdskraft.
 
På den baggrund og med udgangspunkt i Viborg Kommunes status som frikommune har ViborgEgnens Erhvervskontor sagt ja til at stå bag et tværgående innovationsprojekt ”Flere i beskæftigelse”, der har til formål at udfordre eksisterende tænkning og systemer indenfor arbejdsmarkedspolitikken. I samarbejde med en række kreative personer samt ”håndplukkede” nøgleaktører fra virksomheder i Viborg er det projektets formål, at anvise nye metoder, samarbejder og initiativer, der kan lede til job.
 
Det vil være naturligt at koordinere aktiviteterne i innovationsprojektet med en tværgående KUBE-Viborg indsats.
 
Erfaringerne fra etablerings- og forsøgsperioden viser gode resultater af den tværgående indsats, men har samtidig tydeliggjort, hvor adskilt de 3 organisationer har opereret hidtil. På længere sigt er der ingen tvivl om, at øget videndeling og tværgående koordinering af virksomhedskontakten vil understøtte de 3 parters ordinære indsats og krav om resultater uden ”spild” af ressourcer, men lige som ved andre organisationsændringer er der fortsat i en periode behov for ekstra ressourcer til udvikling og koordinering af samarbejdet i praksis.
 
Finansiering af udvikling/effektivisering:
Byrådet bevilligede 900.000 kr. i projektperioden 1. august 2013 til 31. juli 2014 til udvikling og etablering af det koordinerede samarbejde mellem de 3 samarbejdspartnere.
 
På baggrund af et ønske om at effektivisere samt udvikle indsatsen mhp. at minimere flaskehalse på arbejdsmarkedet søges Viborg Byråd om en ny bevilling på 900.000 kr:
 
Indkøb og tilpasning af en fælles It-platformen:                                 225.000 kr.
 
Personaleressourcer(½ medarbejder hos hver af de 3 parter i 1 år):    675.000 kr.
 
Ressourcerne skal anvendes til udvikling og afprøvning af modeller/metoder på tværs af de 3 politikområder/indsatser, der kan løse problemet med flaskehalse på arbejdsmarkedet/ mismatchet mellem på den ene side lediges/ansattes kompetencer, interesser og jobønsker og på den anden side virksomhedernes behov for kompetencer og ønske om motiveret/interesseret arbejdskraft. Udvikling og afprøvning af modeller/metoder skal ske i samarbejde med de faglige organisationer og a-kasserne i og uden for LO.”
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller,
 
at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tager evalueringen til efterretning.
 
Direktøren for Job & Velfærd foreslår, at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at Byrådet bevilger 900.000 kr. til KUBE-Viborg samarbejdet,
 
at Økonomi- og Erhvervsudvalgets politikområde: Administrativ organisation forhøjes med 500.000 kr. i 2014 og at der i budgetforslaget for 2015 indarbejdes en forhøjelse på 400.000 kr.
Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 13-08-2014
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tog evalueringen til efterretning.
 
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget oversender forslaget til byrådets budgetkonference vedrørende 2015 med kr. 400.000.
 
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at Byrådet bevilger 500.000 kr. til KUBE-Viborg samarbejdet for 2014.
 
Forvaltningens bemærkninger
Finansiering af de 500.000 kr. til videreførelse af KUBE-samarbejdet i 2014 fremgår ikke af Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets indstilling til Byrådet.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 27-08-2014
Sagen tilbagesendes til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget med henblik på, at udvalget anviser finansiering inden for eget budget.
Bilag

Sagsid.: 14/12403
Sagsfremstilling
Teknisk Udvalg behandlede sagen på sit møde den 13. august 2014 med følgende sagsfremstilling:
 
”Baggrund
Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 19.3.2014 (sag nr. 11) at igangsætte udarbejdelsen af et kommuneplantillæg og et lokalplanforslag for en erhvervsvirksomhed ved Hobrovej ved Roum. På den baggrund har forvaltningen udarbejdet forslag til kommuneplantillæg samt forslag til lokalplan. Oversigtskort er i bilag 1.
 
Nuværende forhold
Området ligger ca. 300 m. nordvest for landsbyen Roum og udgør et areal på ca. 5,6 ha. Området afgrænses af marker og skov mod vest, syd og øst og mod nord af en automekaniker og en bolig, der ligger i tilknytning til virksomheden. Hobrovej løber gennem området og virksomhedens bygninger er placeret på begge sider af vejen. Området ligger i landzone og foreslås med planlægningen at forblive i landzone. Området anvendes til erhvervsvirksomhed og landbrugsjord.
   
Planforhold
Lokalplan
Området er ikke omfattet af en lokalplan.
 
Kommuneplan
Lokalplanområdet er ikke omfattet af et rammeområde i Kommuneplan 2013-2025. Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2013 – 2025, da der gives mulighed for byggeri inden for et område udpeget til værdifulde landskaber. Der er derfor udarbejdet et tillæg til kommuneplanen.
 
Forudgående offentlighed
Da området ligger uden for kommuneplanens rammeområder og berører et område der er udpeget som værdifulde landskaber, er der gennemført forudgående offentlighed.
 
Byrådet indkaldte fra 3. til 16. april 2014 ideer og forslag til planlægningen. Hovedspørgsmålene var, hvor meget og hvor store bygninger skal der være mulighed for at bygge i området og hvordan sikres der en harmonisk tilpasning af virksomhedens bygninger og anlæg i forhold til omgivelserne? Der kom ingen bemærkninger under den forudgående offentlighed.
 
Forvaltningen har udarbejdet et udkast til forslag til lokalplan nr. 438 og et udkast til forslag til tillæg nr. 27 til Kommuneplan 2013 - 2025, der er i bilag 2.
 
Forslag til lokalplan nr. 438
Lokalplanen udlægger areal til erhverv i miljøklasse 2 – 4 og giver mulighed for en udvidelse af en eksisterende erhvervsvirksomhed i landzone.
 
Lokalplanens formål
Lokalplanen har til formål at give mulighed for udvidelse af eksisterende virksomhed. Lokalplanen fastlægger retningslinjer for bebyggelsens placering, omfang og materialer, som beskrevet nedenfor, så der tages hensyn til omgivelserne. Lokalplanen sikrer bl.a. varetagelse af interesserne i forhold til Natura 2000-område og § 3-område i områdets nordøstlige ende, ved ikke at give mulighed for ny bebyggelse og anlæg i disse.
 
 
  
Særlige bestemmelser
Lokalplanen er udarbejdet som en landzonelokalplan.  For den del af lokalplanen, der vedrører det ansøgte projekt om opførsel af produktions- og lagerhal er der bonusvirkning. Til andet nybyggeri og anlæg inden for området skal der søges landzonetilladelse i hvert enkelt tilfælde.
 
Forslag til tillæg nr. 27 til Kommuneplan 2013 - 2025
Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2013 – 2025, da der gives mulighed for byggeri inden for område udpeget til værdifulde landskaber, jf. Kommuneplanens retningslinje 11. Med forslaget ændres på afgrænsningen af de værdifulde landskaber og der oprettes et nyt rammeområde 05.LA.03_T27.
 
Bindinger
I den nordlige del ligger en mindre del af området inden for og op til et Natura 2000 område, § 3-område (surt overdrev). Ligeledes ligger den nordlige del inden for sø- og åbeskyttelseslinje til Skravad Bæk. Lokalplanen sikrer, at der ikke sker påvirkning af arealer med naturbeskyttelsesinteresser, da lokalplanen foreskriver at disse skal friholdes for nybyggeri, anlæg og terrængændringer.
 
Arkæologi
Viborg Museum vurderer, at der er stor sandsynlighed for at støde på arkæologiske fund i en del af området, da området topografisk ligger omkring en slugt, og især ved den syd-vestligste dels placering på en højning er oplagt til forhistorisk bebyggelse. En juridisk bindende udtalelse i henhold til museumslovens § 25 kan derfor kun fremsendes, hvis museet får mulighed for at foretage en forundersøgelse af det berørte areal.
 
Udgiften til større forundersøgelser og evt. nødvendige arkæologiske undersøgelser påhviler grundejer.
  
Miljørapport
Planforslagene er omfattet af kravet om miljøvurdering, da planforslagene giver mulighed for udvidelse af eksisterende erhvervsvirksomhed, der kan påvirke et udpeget naturbeskyttelsesområde væsentligt. Der er derfor til planforslagene udarbejdet en miljørapport, der er i bilag 3.
 
Miljørapporten er i høring sammen med planforslagene. I miljørapporten fokuseres der på:
·      Natura 2000
·      Bilag IV-arter
·      Værdifulde landskaber 
·      Trafiksikkerhed   
    
Det konkluderes i miljørapporten, at:
 ·           Natura 2000-områder og bilag IV-arter ikke vil blive påvirket af planen, da lokalplanen ikke giver mulighed for byggeri eller andre aktiviteter inden for udpegningen,
·           En ændring af afgrænsningen af de værdifulde landskaber er hensigtsmæssig, da en del af landskabsudpegningen har mistet værdi pga. eksisterende erhvervsbyggeri og terrænregulering i forbindelse hermed,
·           At udvidelsen mindsker arbejdskørsel hen over Hobrovej samt uden for området og at trafiksikkerheden i forbindelse med krydsende arbejdskørsel hen over Hobrovej kan forsøges imødekommet med skiltning for erhvervskørsel.
 
Miljørapporten er i høring samtidig med planforslagene.
 
Borgermøde
Forvaltningen foreslår, at der ikke afholdes borgermøde om planforslagene.
 
Delegation
Forvaltningen vurderer, at planforslagene ikke har principiel betydning for kommunen, og derfor kan vedtages af Økonomi- og Erhvervsudvalget.”
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
 
at forslag til lokalplan nr. 438 med tilhørende miljørapport vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger, og
 
at der ikke afholdes borgermøde.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 13-08-2014
Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
at forslag til tillæg nr. 27 til Kommuneplan 2013 - 2025 vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger.
 
at forslag til lokalplan nr. 438 med tilhørende miljørapport vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger, og
 
at der ikke afholdes borgermøde.
 
 
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 27-08-2014
Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.
Bilag

Sagsid.: 12/19937
Sagsfremstilling
Teknisk Udvalg behandlede sagen på sit møde den 13. august 2014 med følgende sagsfremstilling:
 
”Byrådet har den 19. juni 2013 (sag nr. 22) besluttet at reservere 2 mio. kr. til udviklingspuljen til ombygning af kommuneveje til modulvogntog. Vejdirektoratet er ved at ombygge følgende statsveje, således at de er klar til modulvogntog:
·           Rute 13 mellem rundkørslen ved Vestermarksvej i Viborg og afkørsel 32 på motorvej E45 ved Aalborg
·           Rute 16 mellem Sønder Ringvej og Hestedalvej i Viborg
·           Rute 26 mellem Viborg og Skive
 
Ombygningerne er en del af Transportaftalen af 21. marts 2013. Viborg Kommune har sammen med transportbranchen ansøgt om strækningerne på rute 13 og 16. Viborg Kommune har efter Transportaftalen rettet henvendelse til transportbranchen for at høre, om der er nogle virksomheder, der ønsker at komme på modulvogntogsnettet. Ombygning af kommuneveje til modulvogntog skal ske via virksomhedsordningen, og finansieres af kommunen og/eller virksomheden.
 
Viborg Kommune har nu modtaget 3 ansøgninger fra virksomheder, der ønsker at blive koblet på modulvogntogsnettet. Ansøgningerne er videresendt til Vejdirektoratet, som har foretaget en indledende screening af kommunevejene fra statsvejen til virksom­hedens indkørsel. Screeningerne viser, hvor der skal ske ændringer af kommunevejene, for at der kan gives tilladelse til at køre med modulvogntog på dem. Screeningen har vist følgende behov for ombygning af følgende kryds:  
 
·           Genan A/S, Viborg: Det kræver en ombygning af benet ind til Jegindøvej i rundkørslen Holstebrovej/Jegindøvej.
·           Fragtmandscentralen, Viborg: Det kræver ombygning af rundkørslen Holstebrovej/Jegindøvej, ombygning af rundkørslen ved Jegindø­vej/Ålandsvej/Katmosevej/Livøvej for ligeudkørsel og ombygning af krydset ved nedkørslen fra Vestre Ringvej til Katmosevej.
·           Jørvi Transport A/S, Bjerringbro: Det kræver ombygning af 6 kryds fra Bjerringbro til rundkørslen ved Århusvej/Vejlevej for, at virksomheden kan komme til modulvogntogsnettet på rute 13. Forvaltningen foreslår, at der tilkobles en rådgiver, der kan undersøge, hvad disse ombygninger koster. Herefter sendes en sag til Teknisk Udvalg, der tager stilling til, om krydsene skal ombygges.
 
Vejdirektoratet har tilbudt, at Viborg Kommune kan koble sig på deres ombygning af rundkørslen ved Holstebrovej, og de vil også føre tilsyn med rundkørslen ved Katmose­vej. Men det er ikke muligt i henhold til Viborg Kommunes interne udbudsregler, idet Vejdirektoratets rådgiver ikke er lokal. Samtidig er der ikke givet anlægsbevilling til Viborg Kommunes del af projektet. Da Vejdirektoratet allerede har iværksat deres del af projektet, kan Viborg Kommune ikke nå at gøre brug af Vejdirektoratets tilbud, og rundkørslen vil derfor blive ombygget af 2 omgange.
 
Der skal gennemføres rådgiverudbud og entreprenørudbud for ombygning af de 3 kryds i Viborg vestby. Det forventes, at ombygningerne kan foretages for 1,5 mio. kr. Dertil kommer udgifter til rådgiver for undersøgelse af de 6 kryds mellem Bjerringbro og rute 13. Dette forventes at kunne foretages for 50.000 kr.”
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.550.000 kr. til kontoen ”ombygning af kommuneveje til modulvogntog”, og  
at anlægsudgiften på 1.550.000 kr. finansieres ved nedsættelse af budgetrammen (drift) på politikområdet politisk organisation med 1.550.000 kr. i 2014.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 13-08-2014
Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet, 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.550.000 kr. til kontoen ”ombygning af kommuneveje til modulvogntog”, og  
at anlægsudgiften på 1.550.000 kr. finansieres ved nedsættelse af budgetrammen (drift) på politikområdet politisk organisation med 1.550.000 kr. i 2014.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 27-08-2014
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.

Sagsid.: 12/119641
Sagsfremstilling
Teknisk Udvalg behandlede sagen på sit møde den 13. august 2014 med følgende sagsfremstilling:
 
 
”Teknisk Udvalg behandlede sagen om prioritering af cykelstiprojekter på sit møde den 5. marts 2014 (sag nr. 14). Udvalget besluttede at prioritere følgende cykelstier i uprioriteret rækkefølge:
 
·           Ørum Skole, Burrehøjvej
·           Mønsted Skole, Langgade – Mønsted Skovvej
·           Sti over Tange Sø
·           Rødding – Viborg
·           Bjerrevej mellem Rødkærsbro og Bjerringbro
·           Gl. Aalborgvej i Viborg
 
Udvalget besluttede, at der skulle søges om tilskud til projekterne i den statslige cykelpulje 2014. Udvalget besluttede endvidere at deltage i et projekt med Herning Kommune om en fælles ansøgning til Statens Cykelpulje vedrørende opgradering af Alhedestien mellem Herning og Viborg med indsats i Karup By. Herning Kommune har efterfølgende alligevel ikke ønsket at ansøge Cykelpuljen i indeværende år for så vidt angår opgradering af Alhedestien.
 
Forvaltningen har henvendt sig til Silkeborg Kommune med henblik på at søge til et fælles projekt over Tange Sø. Silkeborg Kommune har imidlertid ikke prioriteret denne strækning og ville således ikke medvirke til en fælles ansøgning.
 
Forvaltningen søgte herefter Statens cykelpulje om tilskud til flg. projekter:
·           Ørum Skole, Burrehøjvej
·           Mønsted Skole, Langgade – Mønsted Skovvej
·           Rødding – Viborg
·           Bjerrevej mellem Rødkærsbro og Bjerringbro
·           Gl. Aalborgvej i Viborg
 
Sagen forelægges Teknisk Udvalg igen, da Staten nu har givet tilsagn om tilskud fra deres cykelstipulje til 2 projekter:
·           Rødding – Viborg med et statsligt tilskud på 1,75 mio. kr.
·           Gl. Aalborgvej i Viborg med et statsligt tilskud på 0,476 mio. kr.
 
En betingelse for at få det statslige tilskud er, at der er en egenfinansiering på projekterne på 60 %, hvilket ikke kan opfyldes med det restrådighedsbeløb på 1,814 mio. kr. i 2014, der er tilbage på det kommunale anlægsbudget for indeværende år. Hvis de to projekter, der er givet tilskud til, realiseres i 2014 og 2015, skal der tages stilling til et restbeløb på 1,525 mio. kr. Finansieringen kan ske via de rådighedsbeløb, der er afsat på anlægsbudgettet til formålet i 2015. Der vil herefter være et restrådighedsbeløb på 4,893 mio. kr. i 2015.
  
Nedenstående skema viser finansieringsbehovet for de projekter, der er tildelt tilskud:
 
Vejnavn
Anlægs-
overslag
40 % tilskud fra Cykelpuljen
Kommunalt pulje-forbrug til projekterne
Rest-rådighedsbeløb 2014
Finansierings-
behov
Røddingvej (tidl. kommunegrænse – Rødding)
4.375.000
1.750.000
2.625.000
-
-
Gl. Aalborgvej (Gl. Skivevej – Nørremøllevej)
1.190.000
476.000
714.000
-
-
I alt
5.565.000
2.226.000
3.339.000
1.814.000
1.525.000
Indstilling
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,
at Teknisk Udvalg prioriterer de to projekter, der får tilskud fra Staten.
 
Direktøren for Teknik og miljø foreslår desuden, at Udvalget indstiller til Byrådet,
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 4.375.000 kr. til kontoen ”Cyklestier mellem skole og hjem – 2014, strækningen Rødding-Viborg” med rådighedsbeløb på 1.600.000 kr. i 2014 og med rådighedsbeløb på 2.775.000 kr. i 2015,
 
at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 1.750.000 kr. til kontoen ”Cyklestier mellem skole og hjem – 2014, strækningen Rødding-Viborg” til rådighed i 2015,
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.190.000 kr. til kontoen ”Cyklestier mellem skole og hjem – 2014, strækningen Gl. Aalborgvej, Viborg” med rådighedsbeløb på 214.000 kr. i 2014 og med rådighedsbeløb på 976.000 kr. i 2015,
 
at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 476.000 kr. til kontoen ”Cyklestier mellem skole og hjem – 2014, strækningen Gl. Aalborgvej, Viborg” til rådighed i 2015,
 
at nettoanlægsudgiften på 3.339.000 kr. finansieres ved nedsættelse af rådighedsbeløb på kontoen ”pulje cykelstier mellem skole og hjem” med 1.814.000 kr. i 2014 og med 1.525.000 kr. i 2015.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 13-08-2014
Teknisk Udvalg besluttede, at prioriterer de to projekter, der får tilskud fra Staten.
 
Teknisk Udvalg  indstiller endvidere til Byrådet,
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 4.375.000 kr. til kontoen ”Cyklestier mellem skole og hjem – 2014, strækningen Rødding-Viborg” med rådighedsbeløb på 1.600.000 kr. i 2014 og med rådighedsbeløb på 2.775.000 kr. i 2015,
 
at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 1.750.000 kr. til kontoen ”Cyklestier mellem skole og hjem – 2014, strækningen Rødding-Viborg” til rådighed i 2015,
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.190.000 kr. til kontoen ”Cyklestier mellem skole og hjem – 2014, strækningen Gl. Aalborgvej, Viborg” med rådighedsbeløb på 214.000 kr. i 2014 og med rådighedsbeløb på 976.000 kr. i 2015,
 
at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 476.000 kr. til kontoen ”Cyklestier mellem skole og hjem – 2014, strækningen Gl. Aalborgvej, Viborg” til rådighed i 2015, og
 
at nettoanlægsudgiften på 3.339.000 kr. finansieres ved nedsættelse af rådighedsbeløb på kontoen ”pulje cykelstier mellem skole og hjem” med 1.814.000 kr. i 2014 og med 1.525.000 kr. i 2015.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 27-08-2014
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.

Sagsid.: 14/34812
Sagsfremstilling
Teknisk Udvalg behandlede sagen på sit møde den 13. august 2014 med følgende sagsfremstilling:
 
”Teknisk Udvalg besluttede i sit møde den 18. juni 2014 (sag nr. 9), at der skal foretages en fornyet drøftelse af mulige prioriterede trafiksikkerhedsprojekter i forhold til de resterende midler, der er på anlægsbudgettet for 2014. I alt 3.011.000 kr.
 
Forvaltningen har lavet et udtræk fra vores uheldsdatabase over, hvor der er sket flest uheld. Udtrækket omfatter uheld, der er sket indenfor en 10 års periode fra 2004 til og med 2013 og opdelt på uheld med personskade og uheld alene med materielskade. Udtrækket viser, at der på følgende lokaliteter er sket flest uheld i 10 årsperioden ifølge indrapporteringerne fra politiet:(listen er angivet prioriteret, idet strækninger og kryds er forskellige i udformning, længde og trafikmængde)
·           Krydset Vognmagervej -Industrivej i Viborg: 7 uheld, heraf 2 personskade
·           Krydset Vognmagervej - Fabriksvej i Viborg: 10 uheld, heraf 4 personskade
·           Rundkørslen Vesterbrogade - Banegårdsallé i Viborg: 7 uheld, heraf 1 med
personskade – trafikken i dette kryds forventes ændret i forbindelse med
etablering af den nye vej i Banegraven samt den øvrige udbygning af Banebyen.
·           Strækning på Søndergade i Stoholm: 6 uheld, heraf 1 med personskade – denne
strækning forventes medtaget i de kommende arbejder omkring
byfornyelsesprojektet i Stoholm – et arbejde der er ved at gå i gang.
·           Kryds Skivevej/Søvej nord for Klejtrup: 7 uheld, heraf 1 med personskade
·           Kort strækning på Randersvej i Viborg ved Netto: 13 uheld, heraf 6 med
personskade*
·           Strækning på Løgstørvej ved Brunbankevej nord for Viborg: 8 uheld, heraf 1 med
personskade
·           Strækning på Ll. Sct. Mikkels Gade i Viborg: 9 uheld, heraf 3 med personskade
·           Krydset Indre Ringvej/Kirkebækvej i Viborg: 16 uheld, heraf 6 med personskade
·           Krydset Indre Ringvej/Jegstrupvej i Viborg: 15 uheld, heraf 5 med personskade*
·           Krydset Indre Ringvej/Holstebrovej i Viborg: 15 uheld, heraf 3 med personskade*
·           Krydset Indre Ringvej/Gl. Skivevej i Viborg: 7 uheld, heraf 1 med personskade*
·           Strækningen på Gl. Århusvej mellem Marsk Stigsvej og Sønæsvej
i Viborg: 9 uheld heraf 2 med personskade
·           Strækningen på Gl. Århusvej mellem Nørreåstien og rampen fra
Århusvej i Viborg: 8 uheld, heraf 4 med personskade
·           Strækningen på Gl. Århusvej mellem Lyngvej og Nørreåstien
i Viborg: 12 uheld, heraf 4 med personskade
·           Krydset Gl. Skivevej/ Fabriksvej i Viborg: 19 uheld, heraf 7 med personskade*
 
De 4 lokaliteter markeret med * er steder, hvor der i perioden er gennemført tiltag med henblik på at øge trafiksikkerheden.
 
Derudover er forvaltningen vidende om, at der sker en række uheld, der ikke bliver registreret eller oplyst til politiet (mørketal). Forvaltningen skønner, at Kommunen i mange tilfælde kun får oplysninger om 10 – 20 % af trafikuheldene, hvor forgængere og cyklister er inddraget. Mange trafikanter søger ofte at undlade at inddrage politiet for at undgå en politirapport med eventuelle klip i kørekortet. Mange med mindre skader som følge af trafikuheldet tager således selv kontakt til skadestue eller egen læge.
 
Det betyder, at vi også bør være opmærksomme på nogle af de lokaliteter, som borgerne har givet oplysninger om, eller som de på forskellig måde har udtryk ønske om at få forbedret, så grundlaget for at tage beslutning om, hvor der skal laves forbedringer af trafiksikkerheden, bliver bedre.
 
Desuden ser det umiddelbart ud til, at der ikke længere er egentlige ”sorte pletter” eller ”sorte strækninger” i Kommunen. Det kan skyldes flere ting. En del steder er bygget om, diverse trafikkampagner begynder at virke, politiet registrerer færre trafikuheld, idet trafikanter selv laver aftaler om fordeling af ansvar mm, og trafikmængderne ændrer sig som følge af forbedringer af vejnettet i al almindelighed. Eksempelvis er antallet af uheld i nogle af de store kryds i Viborg by reduceret efter ombygninger af signalanlæg eller ved hjælp af anden form for krydsregulering.
 
Inddrages forvaltningens vurdering af steder med ”mørketal” ud fra borgernes henvendelser i vurderingen, kunne følgende lokaliteter inddrages i prioriteringen af årets projekter:
 
·           Nørreåvej/Hovedgaden/Gl. Viborgvej samt Nørreåvej/Nørreåstien
ved Vejrumbro.
 
·           Tapdrupvej/Taphedevej (fartdæmpning i Tapdrup)
 
·           Vestermarksvej/Jegstrupvej Vest, hvor der er flere krydsninger mellem
stitrafikanter og hurtige biler på Vestermarksvej.
 
·           Et eller flere stoppesteder, hvor der sker uheld som følge af for lidt plads et stå
på, mens der ventes på bussen – et eksempel er stoppestedet i syd-siden
af Ellekonedalen overfor en stor børneinstitution.
 
Forvaltningen foreslår, at udvalget vælger, hvilke opgaver der skal løses i indeværende år med udgangspunkt i denne liste over arbejder, som er udarbejdet af forvaltningen ud fra erfaring, trafikmængder og antallet af trafikuheld, og at der udføres forbedringer på nogle af disse steder indenfor den økonomiske ramme i indeværende år på 3.011.000 kr.:
 
·       Krydset Indre Ringvej/Kirkebækvej:
Det foreslås, at krydset ombygges på samme måde som de signalkryds der i de senere år er renoveret eller nybygget i Viborg. Det betyder, at cyklister ledes anderledes gennem krydset, og at de kan svinge til højre uden om signalet. Desuden skal tilslutningen af Granvej ændres, så der ikke holder biler på tværs af Kirkebækvej tæt på signalanlægget. En forbedring kan også ses som en opfølgning på etablering af cykelbaner på Kirkebækvej.
Anlægget forventes at koste (prisoverslag uden arealerhvervelse): 1.5 mio. kr.
Forslag til ombygning af krydset er vist i bilag 3.
·       Gl. Århusvej mellem Marsk Stigsvej og Lyngvej:
Etablering af P-lommer langs kantsten, så vejanlægget kommer til at virke smallere, hvorved hastigheden kan sættes ned fra 60 km/t til almindelig byzone hastighed på 50 km/t. Ved ny sti ind til det nye rekreative område ved Sønæs etableres helleanlæg, så gående får mulighed for at krydse vejen i to omgange. Samme sted skifter parkeringen side, så der opnås en mindre forsætning af kørebanen – også for at sænke hastigheden.
Prisoverslag: 500.000 kr.
Projektet er vist i bilag 4. 
·          Skivevej/Søvej ved Klejtrup:
Der køres hurtigt på Skivevej, og det ser ud til at bevirke, at trafikanter fra Søvej og Horshøjvej kan have vanskeligt ved at komme ud på Skivevej på forsvarlig måde. Det foreslås derfor, at der etableres helleanlæg med venstresvingsbaner på Skivevej ved de to tilslutninger.
Der er endnu ikke lavet et projekt for ombygningen, men det forventes at anlægget vil kunne etableres for 500.000 kr. ekskl. arealerhvervelse
·      Vestermarksvej/Jegstrupvej Vest:
Der er sket nogle omlægninger af et par af de større stiruter, og det betyder, at flere fodgængere og cyklister vil skulle færdes mellem den eksisterende sti langs sydsiden af Vestermarksvej øst for Lundborgvej og Jegstrupvej Vest. Der køres hurtigt på stedet, og det er for let at køre hurtigt mod vest fra Vestermarksvej til Jegstrupvej Vest.
Jegstrupvej Vest bør tilsluttes Vestermarksvej i et normalt T-kryds, og der bør være et helleanlæg, som stitrafikanterne kan bruge, når Vestermarksvej skal krydses.
En skitse med forslaget til ændringer uden helleanlægget kan ses i bilag.
Overslagsmæssigt forventes anlægget at koste 40.000 kr. uden helleanlægget og 100.000 med helleanlægget, idet der samtidig skal etableres en udvidelse af Vestermarksvej for at få plads til hellen. Den bedste løsning opnås med helleanlæg.
·     Nørreåstiens krydsning af Nørreåvej:
Nørreåstien er i dag en del af den Midtjyske Cykelstjernes Nørreårute mellem Bannegårdspladsen i Viborg og Jernbanegade i Hammershøj. Forvaltningen forventer, at der i de kommende år vil ske en stigning af brugere af denne sti. Det vurderes derfor, at der er brug for en bedre markering af dette kryds, så familier med mindre børn lettere kan lade børnene cykle foran. Gør de det i dag, er det ikke sikkert, at de opdager den store vej, Nørreåvej, der skal krydses.
Stikrydsningen bør derfor markeres meget bedre med forskudte bomme og en bedre afmærkning af stedet.
Der er endnu ikke lavet projekt for ombygningen, men overslagsmæssigt forventes forbedringen at koste 30.000 kr.
·     Vognmagervej / Fabrikvej og Vognmagervej / Industrivej:
Der køres hurtigt på Vognmagervej, og det betyder, at mange fra de to sideveje ofte tager chancer, når de skal ud på eller krydse Vognmagervej. Der er fra Fabrikvej mange, der skal ud på Vognmagervej i venstresving, og det betyder ofte, at der opstår kødannelse på Fabrikvej.
Ombygningen af de to kryds forventes omkostningsmæssigt at være for stor til at kunne løses inden for det rammebeløb, der er til rådighed i indeværende år. Der er endnu ikke lavet forslag til forbedringer af de to kryds, men en mulighed kunne være etablering af rundkørsel ved Fabrikvej og etablering af signalanlæg ved Industrivej. For at kunne foretage valget af den bedste løsning for de to kryds foreslås i denne omgang at bruge en del af dette ås budget til en projektering af de to kryds, som efterfølgende enkeltvis kan medtages i de kommende budgetforhandlinger om anlægsbudgetterne.
Pris for projekteringen forventes at blive 50.000 kr. idet der også skal laves trafiktællinger med mere i de to kryds.
·     Tapdrupvej / Taphedevej:
Der køres hurtigt gennem Tapdrup ad Tapdrupvej, som er en forholdsvis bred landevej gennem byen. Der har lange været et stort ønske om at få lavet tiltag, der kan nedsætte hastigheden gennem byen. En løsning kunne være at etablere et plateau bump eller et cirkulært udformet bump midt i krydset.
Der er ikke udarbejdet projekt for ombygning af krydset. Den billigste løsning vil sandsynligvis være etablering af et cirkulært bump på Tapdrupvej ud for Taphedevej, idet man så undgår, at skulle ændre vejafvandingen. Ved ændringen af krydset skal der tages hensyn til borgernes ønske om at få et stianlæg langs Taphedevej mellem Tapdrupvej og Kokærvænget.
Prisoverslag cirkulært bump: 300.000 kr.
·       Forbedring af stoppesteder:
Flere steder er der ikke plads til at buspassagerer kan stå for at vente på bussen, og andre steder er stoppestedsplaceringen ikke god. Derfor foreslås at nogle af dette års midler bruges til at forbedre disse forhold.
Stoppestedet på sydsiden af Ellekonedalen ligger delvis på en skråning, så de ventende passagerer ofte må stå ude på vejen. Der bør laves et mere regulært stoppested. Prisoverslag 25.000 kr. idet der på en del af strækningen skal etableres en støttemur. Der er endnu ikke lavet projekt.
Stoppestedet i Rødding ved Daglig Brugsen ønskes ændret, så der bliver en bedre sammenhæng mellem skolebusser og de åbne busruter gennem byen. Det er et stort ønske fra byens borgere. Prisoverslag 25.000 – 40.000 kr. der er endnu ikke lavet projekt.
 
Forvaltningen foreslår endvidere, at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet, at der meddeles en anlægsbevilling på 3.011.000 kr. til de projekter, som udvalget ønskler sat i gang – det kan være både anlægsarbejder og projektering af nogle anlæg. For de anlæg, der endnu ikke er udarbejdet projekt for vil udvalget få dette til gennemsyn, når det er udarbejdet og inden anlægsarbejdet sættes i gang.”
Indstilling
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,
at  de projekter, som ønskes sat i gang vælges ud fra forvaltningens liste.
 
Direktøren for Teknik og Miljø foreslår desuden, at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,
 
at der gives en anlægsbevilling på 3.011.000 kr. til kontoen ”bekæmpelse af trafikuheld og etablering af trafiksikkerhedsfremmende anlæg – 2014” med rådighedsbeløb i 2014, og
 
at anlægsudgiften på 3.011.000 kr. i 2014 finansieres ved nedsættelse af rådighedsbeløb på kontoen ”arbejder afledt af trafiksikkerhedsplan”
Beslutning i Teknisk Udvalg den 13-08-2014
Inden mødet er udsendt nyt bilag vedr. uheldsoversigt 2009-2014 gældende for Viborg Kommune, som vedhæftes referatet som nyt bilag nr. 6.
 
Teknisk Udvalg besluttede, at forvaltningen arbejder videre med de projekter, hvor der kan fjernes flest personskader. Som udgangspunkt er det følgende projekter:
 
Krydset Indre Ringvej/Kirkebækvej
Gl. Århusvej mellem Marsk Stigsvej og Lyngvej
Skivevej/Søvej ved Klejtrup
Vestermarksvej/Jegstrupvej Vest
Nørreåstiens krydsning af Nørreåvej
Vognmagervej / Fabrikvej og Vognmagervej / Industrivej
Tapdrupvej / Taphedevej
Forbedring af stoppesteder
 
Udvalget prioriterer på den baggrund projekterne på et kommende møde.
 
Teknisk Udvalg indstiller desuden til Byrådet,
 
at der gives en anlægsbevilling på 3.011.000 kr. til kontoen ”bekæmpelse af trafikuheld og etablering af trafiksikkerhedsfremmende anlæg – 2014” med rådighedsbeløb i 2014, og
 
at anlægsudgiften på 3.011.000 kr. i 2014 finansieres ved nedsættelse af rådighedsbeløb på kontoen ”arbejder afledt af trafiksikkerhedsplan”
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 27-08-2014
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.
Bilag

Sagsid.: 12/10962
Sagsfremstilling
Teknisk Udvalg behandlede sagen på sit møde den 13. august 2014 med følgende sagsfremstilling:
 
”I 2010 blev der udført eftersyn på de to p-anlæg, Preislers Plads og Fishers Plads. Undersøgelsen viste dengang, at man ved en gennemgribende renovering kan forøge restlevetiden med 40-50 år. Renovering skal i givet fald omfatte bl.a. ny fugtisolering samt udbedring af revner mellem betondækkene. På anlægsbudgettet for 2014 og de følgende overslagsår er der afsat 312.000 kr. i 2014 til en begyndende projektering og til den efterfølgende renovering er afsat 7,8 mio. kr. i 2017.
  
I forbindelse med renoveringen af gågaderne har Teknisk Udvalg den 31. oktober 2012 besluttet at indføre vægtbegrænsning på 3500 kg for kørsel i Viborg midtbys gågader. På denne baggrund blev der etableret et antal vareaflæsnings pladser for vareleverandørerne, bl.a. på Preislers Plads. På denne P-plads, har der gennem mange år været skiltet med en maximal totalvægt på 10 tons for indkørsel på anlægs dæk.
 
For at tilgodese vareleverandørernes ønsker om at kunne anvende tungere køretøjer med større lasteevne til vareaflæsning på denne plads, iværksatte Forvaltningen en undersøgelse af parkeringsdækkets bæreevne. I arkiverne har man fundet de oprindelige tegninger, men ikke de statiske beregninger. Derfor blev der udført et par stikprøver, hvor armeringsjernene blev frihugget på de svage punkter. Det kunne konstateres, at armeringen ikke var udført så tæt som vist på tegningerne. Dette resulterer i en svagere konstruktion end forventet. Derefter blev dækket efterregnet iht. gældende normer.
 
Det ønskede resultat af undersøgelsen blev ikke opnået, idet den belastning, som dækket har været udsat for hidtil, er for stor. Forvaltningen ændrede derfor straks skiltningen med den angivne vægtbegrænsning til max. 3.500 kg. Teknisk Udvalg blev informeret om det under gensidig orientering den 30. april 2014. Indtil en evt. forstærkning er gennemført kan P-pladsen kun anvendes af personbiler. Vareaflæsserpladsen er midlertidig flyttet til øvre del af Gravene, men afstanden herfra og til de centrale gågader er relativ lang.
 
Forvaltningen foreslår, at det afsatte beløb på indeværende års anlægsbudget på 312.000 kr. søges frigivet til forundersøgelse af,
·           hvad den optimale forstærkningsmetode og belastning på parkeringsdækket på Preislers Plads er,
·           om dækket skal helt eller kun delvis forstærkes ved varegården,
·           hvad omkostningerne er ved en hel eller delvis forstærkning af henholdsvis hele Preisler Plads eller alene vareaflæssepladsen, herunder om det mest hensigtsmæssig bør laves sammen med en renovering af P-anlægget.”
Indstilling
Direktøren for Teknik og Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,
 
at der gives en anlægsbevilling på 312.000,00 kr. til kontoen ”Preislers Plads / Fishers Plads, Viborg – renoveres” med rådighedsbeløb i 2014,
 
at anlægsudgiften på 312.000 kr. i 2014 finansieres ved frigivelse af det rådighedsbeløb, der er afsat på anlægsbudgettet i 2014 til formålet.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 13-08-2014
Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,
 
at der gives en anlægsbevilling på 312.000,00 kr. til kontoen ”Preislers Plads / Fishers Plads, Viborg – renoveres” med rådighedsbeløb i 2014,
 
at anlægsudgiften på 312.000 kr. i 2014 finansieres ved frigivelse af det rådighedsbeløb, der er afsat på anlægsbudgettet i 2014 til formålet.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 27-08-2014
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.

Sagsid.: 14/45333
Sagsfremstilling
Teknisk Udvalg behandlede sagen på sit møde den 13. august 2014 med følgende sagsfremstilling:
 
”På anlægsbudgettet for 2014 er der afsat 502.000 kr. til planlægning af den fremtidige anvendelse af Sct. Mathias Port og Hjultorvet. Specifik for Sct. Mathias Port er der i 2015 afsat 300.000 kr. til en videre planlægning. I 2016 er der afsat 7 mio. kr. til en realisering af planer for Sct. Mathias Port.
 
Forvaltningen foreslår, at der iværksættes en planlægning for de to lokaliteter med henblik på at få udarbejdet forslag til, hvilken funktion de to lokaliteter skal have i fremtiden. For Sct. Mathias Port skal der også planlægges, hvorledes de forskellige trafikantarter kan bruge strækningen. Det foreslås, at der tilrettelægges en proces, hvor interesserede borgere indbydes i en idefase, og der i samme periode sker involvering af foreninger, der repræsenterer grundejere i områderne, Viborg Handel. For Sct. Mathias Port foreslås, at planlægningen tager sigte på at ændre strækningens status, således den i højere grad for status som gågade og at den nederste del af Gravene også indgår i planlægningen.
 
I forbindelse med de forberedende arbejder til planlægningen af en ændret anvendelse af Sct. Mathias Port har forvaltningen modtaget et forslag til etablering af en midlertidig ”kunstnerisk” Port fra Vesterbrogade og ind på Sct. Mathias Port/Sct. Mathias Gade fra Galleri NB. På mødet vil ideen blive præsenteret nærmere, idet der skal tages stilling til, hvorvidt forslaget på en eller anden måde skal indgå som en del af den videre planlægning.”
Indstilling
Direktøren for Teknik og Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,
 
at der igangsættes en planlægning for Hjultorvet og Sct. Mathias Port, herunder nedre Gravene som foreslået i punktet,
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 502.000 kr. til kontoen ”fremtidig anvendelse af Sct. Mathias Port og Hjultorvet” med rådighedsbeløb i 2014, og
 
at anlægsudgiften på 502.000 kr. finansieres af det rådighedsbeløb der er optaget på anlægsbudgettet for 2014 til formålet.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 13-08-2014
Teknisk Udvalg ser positivt på opstilling af ”kunstnerisk” port, men kan ikke medvirke til financiering udover hvad kommunen skal bidrage med til skiltning/afspærring mv. i forbindelse med etablering.
 
Teknisk Udvalg indstiller desuden til Byrådet,
 
at der igangsættes en planlægning for Hjultorvet og Sct. Mathias Port, herunder nedre Gravene som foreslået i punktet,
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 502.000 kr. til kontoen ”fremtidig anvendelse af Sct. Mathias Port og Hjultorvet” med rådighedsbeløb i 2014, og
 
at anlægsudgiften på 502.000 kr. finansieres af det rådighedsbeløb der er optaget på anlægsbudgettet for 2014 til formålet.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 27-08-2014
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.

Sagsid.: 14/45828
Sagsfremstilling
Teknisk Udvalg behandlede sagen på sit møde den 13. august 2014 med følgende sagsfremstilling:
 
”Byrådet vedtog i sit møde den 20. november 2013 at Viborg Kommune deltager i et EU projekt om energibesparelser sammen med Region Midtjylland og 10 andre kommuner i Regionen.
 
Til byrådsmødet blev sagen præsenteret således:
 
Region Midtjylland har taget initiativ til en fælles regional-kommunal ansøgning om støtte til energiinvesteringer i de offentlige bygninger, gadebelysningsanlæg og elbiler samt ladestandere via EU’s ELENA-ordning (European Local ENergy Assistance). Ordningen støtter med op til 90 pct. af udgifterne forbundet med at udvikle investeringsprogrammer, og støtten kan maksimalt udgøre 5 pct. af investeringerne.
 
11 kommuner i region Midtjylland forventes at være med i ansøgningen udover regionen selv. De samlede regionale og kommunale investeringer forventes at beløbe sig til ca. 446 mio. kr. hvoraf Viborg Kommunes andel vil udgøre netto ca. 76,5 mio. kr. Der ansøges om ELENA-støtte på i alt ca. 20 mio. kr. til teknisk bistand til at forberede investeringerne. Heraf udgør støtte til Viborg Kommunes andel ca. 3,4 mio. kr. Hvis ELENA-ansøgningen bliver godkendt af Den europæiske Investeringsbank og EU-Kommissionen som forventet, vil ELENA projektet forløbe fra medio marts 2014 til medio marts 2017.
 
Baggrund
EU har indført en støtteordning, kaldet ELENA, med det formål at fremme energiinvesteringer i regioner og kommuner. På initiativ fra Region Midtjylland blev der i foråret og sommeren 2012 udarbejdet et forprojekt af Region Midtjyllands og 16 kommuners behov og interesser for at indgå i et fælles kommunalt-regionalt ELENA-projekt. Undersøgelsen viste, at der er et stort behov for at igangsætte mere systematiske energibesparelser i de offentlige bygninger og anlæg, og at ELENA-midler kan være med til at fremme en sådan indsats markant.
 
Udarbejdelse af ELENA-ansøgning
Med tilslutning fra KKR Midtjylland har Region Midtjylland igangsat arbejdet med en fælles regional/kommunal ELENA-ansøgning til Den Europæiske Investeringsbank. Der er 11 kommuner med i samarbejdet. Det er: Favrskov, Hedensted, Herning, Horsens, Norddjurs, Randers, Ringkøbing-Skjern, Samsø, Silkeborg, Syddjurs, Viborg. Til brug for ansøgningen har de deltagende kommuner og regionen fremskaffet en lang række oplysninger og data. Alle har, med forbehold for politisk godkendelse, redegjort for de ansøgte beløb til energiinvesteringer i egne bygninger og offentlige anlæg i perioden fra medio marts 2014 til medio marts 2017.
 
Hvis projektet får tildelt ELENA-midler, har Regionen og kommunerne estimeret, at de tilsammen kan gennemføre (lånefinansierede) energiinvesteringer i de offentlige bygninger og anlæg for ca. 446 mio. kr. Der ansøges om ELENA-støtte på ca. 20 mio. kr. til at forberede investeringsprogrammet. Medio oktober er der fremsendt et udkast til ansøgningen til Den Europæiske Investeringsbank, som der afventes respons på.
 
Forvaltningen vurderer at Viborg Kommune kan foretage hensigtsmæssige energiinvesteringer for 76,5 mio. kr. til nyt gadelysanlæg. ELENA-støtten skal anvendes til at forberede investeringerne, som forventes at lede til besparelser på godt 2 mio. KWh. Regulære driftsbesparelser på energiområdet er beregnet til 3.660.000 pr år fra og med 2018 og dertil kommer andre afledte driftsbesparelser på 1.000.000 kr. fra og med 2018. Det er i øvrigt nødvendigt at gennemføre investeringen af hensyn til sikkerhedskrav omkring el-installationer og af hensyn til den lovpligtige udfasning af kviksølvlamper. 
 
Samlede effekter
De samlede regionale og kommunale energiinvesteringer for i alt ca. ca. 446 mio. kr. over tre år forventes endvidere at føre til øget samarbejde mellem deltagerne, kompetenceudvikling, besparelser via fælles undersøgelser og udbud samt en væsentlig beskæftigelsesmæssig effekt.
 
Organisering af ELENA-projektet
Region Midtjylland vil stå som ansøger og ledende partner. Der er udarbejdet vedlagte forslag til en samarbejdsaftale. Samarbejdsaftalen mellem parterne skal fastlægge, hvordan samarbejdet mellem Region og kommuner skal foregå og hvilke forpligtigelser, der påhviler partnerne. Det forudsættes, at ELENA-midlerne fører til energiinvesteringer i de offentlige bygninger og anlæg. Det er et krav, at der mindst skal være en faktor 20 mellem investering og tilskud. Ved at modtage teknisk bistand fra ELENA-programmet accepterer projektets partnere, at det modtagne beløb skal tilbagebetales i det omfang, at denne faktor ikke opnås for projektet som helhed. KKR Midtjylland har udpeget en Styregruppe bestående af ledelsesrepræsentant fra Region Midtjylland (formand) og 4 kommuner. Regionen etablerer en projekteringsafdeling, finansieret af ELENA-midler, til at varetage den daglige ledelse af projektet. Viborg Kommune har også en repræsentant i styregruppen.
 
Godkendelse i Byrådene og Regionsrådet
Målet er, at partnerne i løbet af oktober 2013 har godkendt ansøgningens indhold og samarbejdsaftalen, hvorefter den endelige ansøgning færdiggøres og bliver sendt til godkendelse i EU medio december. Der kan forventes en afgørelse fra EU i løbet af tre måneder fra fremsendelse af den endelige ansøgning.
 
Økonomiske konsekvenser
I forbindelse med budgetforliget for 2014 og overslagsårene 2015 til 2017 er det besluttet at lånefinansiere investeringen i nyt gadebelysning indenfor en ramme på 80 mio. kr. fordelt med 20 mio. kr. i hvert af årene 2014 til 2017. Det er forudsat at beløbene bliver lånefinansieret. Med en ELENA-støtte på 90 % og en forventet støtteprocent på 4,5 % skal Viborg Kommune bidrage med en egenfinansiering på 382.500 kr. De afledte driftsbesparelser skal betale ydelser på belåning af investeringen. Investeringen giver først et likviditetsmæssigt overskud fra og med 2018.
 
Byrådet besluttet på mødet den 20. november 2013: 
·        at Viborg Kommune deltager i det beskrevne projekt og indenfor den økonomiske ramme,
·        at samarbejdsaftalen godkendes
·        at indholdet af det danske resume af ELENA-ansøgningen godkendes som grundlag for færdiggørelsen af en ELENA-ansøgning,
·        at ELENA-projektets Styregruppe bemyndiges til at færdiggøre ELENA-ansøgningen og fremsende den til Den Europæiske Investeringsbank på vegne af Regionen og de deltagende kommuner, og
·        at Samarbejdsaftalen mellem Regionen og kommunerne godkendes.
 
Elena projektet er nu blevet godkendt i EU regi, så Region Midtjylland og de 11 kommuner kan investere indenfor en ramme på i alt ca. 439 mio. kr., der udløser et samlet tilskudsbeløb fra EU på ca. 17,3 mio. kr. til fordeling mellem de deltagende projektparter. Tilskud udgør ca. 90 procent at de forventede udgifter til registrering, projektering, udbud m.v. I Viborg Kommune er det forudsat, at der skal iværksættes en gennemgribende modernisering af det kommunale gadelysanlæg m.v. Anlægsarbejderne i forbindelse med moderniseringen skal betales fuldt ud af Viborg Kommune.
 
 
Økonomi:
Priserne for udskiftning af det eksisterende gadelysarmatur afhænger af, hvordan de enkelte anlæg ser ud, og hvor gamle de er. Nogle steder er det kun nødvendigt at udskifte armaturet, idet masterne har en del levetid tilbage, mens man andre steder vil være nødt til at også at udskifte master. Det kan være gamle træmaster, som alligevel om få år bør skiftes. Det kan være master, der på anden måde er ved at være forældede. Eksempler herpå kan være rustangrebne gittermaster eller master, hvor man ikke umiddelbart kan montere de nye armaturer.
 
Prisen på udskiftning af selve armaturet er gennemsnitlig beregnet til: 5.500 kr. pr. stk. (indkøb af armatur samt monteringsarbejde). Prisen på udskiftning af både mast og armatur er gennemsnitlig sat til 10.000 kr. pr. stk. (indkøb, kabelarbejder samt monteringsarbejder). I Energi Viborgs områder er det forudsat, at der skal udskiftes 10.000 kviksølvlamper, og udgifterne til udskiftning heraf vil kunne beregnes til: 
·        Ved 7.000 lampesteder skiftes kun armaturet: (7.000 X 5.500 kr.)      38.500.000 kr.
·        Ved 3.000 lampesteder skiftes også master:   (3.000 X 10.000 kr.)       30.000.000 kr.
 
For Karup – området foreligger der endnu ikke en egentlig opgørelse over, hvor mange steder der skal udskifte armatur. Der er sat en gennemsnitspris på 6.000 kr. pr. lampested for udskiftningen: 
·       1.200 lampesteder i Karup – området (1.200 X 6.000 kr.)        7.200.000 kr.
 
I hele Kommunen regnes med, at det vil være nødvendigt at ombygge 80 tænd-steder. Det er beregnet til at koste 10.000 kr. pr. stk. Ved ombygningen etableres samtidig multiguard system i de dele af anlægget hvor det endnu ikke er etableret, således at hele gadelysanlægget kan styres centralt.
 
80 nye tænd-steder 80 x 10.000 kr.
     800.000 kr.
Projektering og planlægning af anlægsarbejderne over perioden er forudsat gennemført med rådgiverhjælp skønnet pris
  3.500.000 kr.
Den samlede udgift for anlægsarbejdet
80.000.000 kr.
 
Anlægsudgifterne forventes at blive anvendt over 4 år. I 2014 forventes der dog kun at blive afholdt udgifter til registreringer, projekteringer m.v. Udgifter til selve anlægsarbejderne vil først blive afholdt i de følgende år.
 
Udgifterne skønnes på nuværende tidspunkt at blive fordelt på følgende måde:
2014 arbejder for 1 mio. kr. inkl. projektering med EU tilskud
2015 arbejder for 20 mio. kr.
2016 arbejder for 30 mio. kr.
2017 arbejder for 25 mio. kr., og
2018 betaling for arbejder udført i 2017: 4 mio. kr.

Med investeringen i det nye anlæg vil Kommunen samtidig kunne opnå besparelser på udgifterne til drift og vedligeholdelse af gadelysnettet. Dels bruger de nye armaturer mindre energi, og de nye LED pærer har en betydelig længere levetid end de hidtil anvendte pærer. Det betyder, at man ikke så ofte skal ud for at skifte pærer, som man skal i dag.
 
I Energi Viborgs område forventes følgende besparelser på drift og vedligeholdelse:
Der er 10.000 kviksølvlamper, der udskiftes, og 8.000 af disse er tændt hele natten (natlamper), mens resten – 2.000 stk. - kun er tændt om aftenen og morgenen. Energibesparelsen afhænger af tænd-tiderne. LED armaturer anvendt som natlamper sparer 231 kWh/år, mens aftenlamper giver et merforbrug på 17 kWh/år. Når man ikke sparer på aftenlamperne skyldes det, at man med de nye LED lamper ikke slukker helt om nattet. Lamperne er lavet således, at de automatisk sænker lysniveauet i nattetimerne. Og fremover vil alle lamper være tændte – dog med nedsat energiforbrug om nattet. Det betyder, at de lamper, der i dag er slukkede om natten, erstattes af lamper, der vil have et højere energiforbrug samlet set over døgnet.
Beregning af det nye energibehov ved udskiftning fra kviksølv til Led:
 
Besparelser natlamper (8000 x 231 kWh/år
1.845.000 kWh/år
Øget forbrug aftenlamper (2000 x -17 kWh/år
    34.000 kWh/år
Netto energibesparelse i Energi Viborgs område
1.811.000 kWh/år
I det videre regnes med en samlet besparelse på
1.800.000 kWh/år
 
 
I Energi Midts område (Karup området) forventes følgende besparelser på drift og vedligeholdelse:
I Karup området regnes med, at 1000 af kviksølvlamperne er natlamper, og at
resten - 200 lamper - er aftenlamper. Det giver med de samme priser følgende
i Karup – området:
 
Besparelser natlamper pr. år (1000 x 231 kWh/år
231.000 kWh/år
Øget forbrug på aftenlamper (200 x -17 kWh/år
   3.400 kWh/år
Energibesparelser
227.600 kWh/år
I det videre regnes med en samlet besparelse på
225.000 kWh/år
 
Samlet besparelse 
Energiprisen består af 2 priser, som i øjeblikket er lige store (men det bliver de sikkert ikke ved med at være). Energiafgiften er pt. ca. 80 øre pr. kWh, mens energi,
ledningsnet, PSO-system mm også koster 80 øre pr. kWh. Det giver lige nu en samlet energipris på 1,60 kr. pr. kWh., som betyder en besparelse på energiforbruget på (2.025.000 kWh/år X 1,60 kr./kWh) 3.240.000 kr./år når lamperne er udskiftet.
 
Derudover vurderer lampeleverandørerne, at man kan spare på det almindelige tilsyn med lamperne, og at der spares 1 lampeudskiftning/12 år. En lampeudskiftning koster typisk 450 kr./stk. Der skal i alt skiftes 11.200 lamper, og det betyder en samlet besparelse på den daglige drift af gadelys på (11.200 lamper X 450 kr./lampe divideret med 12 år) 420.000 kr./år.
 
Når alle lamperne er udskiftet om ca. 4-5 år forventes den samlede årlige besparelse på gadelys således at være 3.660.000 kr./år.
 
I forbindelse med budgetforliget for 2014 (budgetlægningen 2014 – 2017) blev der indarbejdet en driftsbesparelse på 0,5 mio. kr. allerede fra 2014 stigende til 3,9 mio. kr. i 2017. Idet projektgodkendelsen blev udskudt i EU står det på nuværende tidspunkt klart, at besparelsen for 2014 ikke vil blive nået. Der gøres nærmere rede herfor i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. september 2014.”
Indstilling
Direktøren for Teknik og Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 80.000.000 kr. til kontoen ”Energirenovering af gadebelysning (ELENA)” med rådighedsbeløb på 1.000.000 kr. i 2014, med rådighedsbeløb på 20.000.000 kr. i 2015, med rådighedsbeløb på 30.000.000 kr. i 2016, med rådighedsbeløb på 25.000.000 kr. i 2017 og med rådighedsbeløb på 4.000.000 kr. i 2018,
 
at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 3.400.000 kr. til kontoen ”Energirenovering af gadebelysning (ELENA)” til rådighed i 2016,
 
at nettoanlægsudgiften på 76.600.000 kr. finansieres ved brug af kassebeholdningen med 1.000.000 kr. i 2014 og ved at indarbejde restanlægssummen på netto 75.600.000 kr. i anlægsbudgettet i forbindelse med den forestående budgetlægning for 2015 – 2018, idet det bemærkes, at der er mulighed for at lånefinansiere anlægsudgifterne.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 13-08-2014
Teknisk Udvalg henleder opmærksomheden på udbud i størrelse der sikrer konkurrencen, erfaringer fra andre kommuner samt afklaring af relationer til Energi Midt omkring gadelysanlæg i Karup
 
Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 80.000.000 kr. til kontoen ”Energirenovering af gadebelysning (ELENA)” med rådighedsbeløb på 1.000.000 kr. i 2014, med rådighedsbeløb på 20.000.000 kr. i 2015, med rådighedsbeløb på 30.000.000 kr. i 2016, med rådighedsbeløb på 25.000.000 kr. i 2017 og med rådighedsbeløb på 4.000.000 kr. i 2018,
 
at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 3.400.000 kr. til kontoen ”Energirenovering af gadebelysning (ELENA)” til rådighed i 2016, og
 
at nettoanlægsudgiften på 76.600.000 kr. finansieres ved brug af kassebeholdningen med 1.000.000 kr. i 2014 og ved at indarbejde restanlægssummen på netto 75.600.000 kr. i anlægsbudgettet i forbindelse med den forestående budgetlægning for 2015 – 2018, idet det bemærkes, at der er mulighed for at lånefinansiere anlægsudgifterne.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 27-08-2014
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.

Sagsid.: 14/42513
Sagsfremstilling
Teknisk Udvalg behandlede sagen på sit møde den 13. august 2014 med følgende sagsfremstilling:
 
”Teknisk Udvalg har i sit anlægsbudget for 2014 afsat 200.000 kr. til "Udvikling af søerne". 
 
Baggrund
Der er fra flere sider fremsat ønsker om, at Viborg Søerne bliver en større del af hele Viborg Kommunes og især Viborg Bys liv. Blandt andet har Viborg Innovation Fond et igangværende projekt, hvor fonden aktivt arbejder for at skabe mulighed for at gøre søerne til en meget større og mere aktiv del af det at være borger og gæst i Viborg. Der er således ønske om, at der skabes mere liv, aktivitet, udskænkning mv. i og omkring søerne, således at søerne på en aktiv og spændende måde tiltrækker gæster og dem, der bor i kommunen, og så søerne bliver et område, som skal besøges/opleves.
 
Udvikling af Viborg Søerne er også skrevet ind i Byrådets godkendte Natur- og Parkpolitik. Således vil Byrådet under temaet Livskvalitet udfylde målsætningen - at arbejde for at forbedre de rekreative, blå tilbud, og dermed udnytte kommunens vandområder - med indsatsområdet; at arbejde for, at Viborg Søerne kan få status som badesøer.
 
Forvaltningens bemærkninger
Det foreslås, at der tilrettelægges en proces, der kan medvirke til at sikre ideudvikling, afdække udviklingsmulighederne og sætte rammerne. Processen skal bl.a. afdække følgende forhold:
 
·       Hvad har vi: sønære parkarealer, bådpladser, rekreative aktiviteter, vandsport, fiskeri m.m?
·       Hvad vil vi gerne have: nye aktiviteter, arealudnyttelse, anlæg, events?
·       Hvilke bindinger er der lovgivnings- og planlægningsmæssigt?
 
Processen kan munde ud i, at der opstilles en vision med en rammeplan for det videre arbejde med udvikling af søerne. Det forventes, at et sådant produkt bl.a. kan danne baggrund for fundraising med henblik på en realisering af de dele af planen, der forudsætter finansiering. Udviklingsarbejdet tilrettelægges med inddragelse af offentligheden og de relevante interesser bl.a., Viborg Innovations Fond, VisitViborg, DN, Samarbejdsudvalget for Viborg Søerne m. fl. Ligesom arbejdet internt skal koordineres på tværs af forvaltninger og med tilgrænsende projekter: Udvikling af  Nørresø badet, Viborg Naturpark, projekt ”Øst for Paradis”, sØnæs, White Water Viborg m.fl. Det planlægges, at indhente konsulentbistand til at udarbejde et samlet prospekt om visionen og forslag til proces.
 
Finansiering
Udgifterne til ovennævnte aktiviteter kan finansieres af det rådighedsbeløb på 200.000 kr., der er optaget på anlægsbudgettet for 2014 til ”Udvikling af søerne”.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at udvalget indstiller til Byrådet,
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 200.000 kr. til kontoen "Udvikling af søerne" med rådighedsbeløb i 2014, og
 
at anlægsudgiften på 200.000 kr. finansieres ved nedsættelse af det rådighedsbeløb, der er afsat på investeringsoversigten for 2014 til formålet 
Beslutning i Teknisk Udvalg den 13-08-2014
Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 200.000 kr. til kontoen "Udvikling af søerne" med rådighedsbeløb i 2014, og
 
at anlægsudgiften på 200.000 kr. finansieres ved nedsættelse af det rådighedsbeløb, der er afsat på investeringsoversigten for 2014 til formålet 
 
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 27-08-2014
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.

Sagsid.: 14/42489
Sagsfremstilling
Teknisk Udvalg behandlede sagen på sit møde den 13. august 2014 med følgende sagsfremstilling:
 
”Der er i budgettet for 2014 - 2017 indarbejdet følgende beløb til nedrivning af bygninger på anlægsbudgettet.
 
2014
2015
2016
2017
312.000 kr.
306.000 kr.
306.000 kr.
306.000 kr.
 
Viborg Kommune har et antal ledige ejendomme, der er i så dårlig byggeteknisk stand, at salg eller anvendelse til kommunale formål ikke skønnes muligt. Forvaltningen foreslår, at bevillingen i 2014 anvendes til nedrivning af Guldbækvej 3, Viborg.
 
Byrådet behandlede på sit møde den 18. december 2013 (sag nr. 37) en tilsvarende sag om frigivelse af bevilling afsat på budgettet for 2013 til nedrivning af følgende bygninger i prioriteret rækkefølge: 
·       Egevænget 2, 4 og 8, Hald Ege
·       Naundrupvej 10, Bjerregrav
·       Ågade 14, Ulbjerg
 
Miljøscreeningen forud for nedrivningen har imidlertid afdækket, at der i Egevænget 2, 4 og 8 er betydelige forekomster af PCB-holdige produkter i gulvbelægningen. Kravene til håndtering og bortskaffelse af PCB-holdige produkter betyder, at udgifterne til nedrivning af de 3 bygninger vil overstige bevillingen.
 
Forvaltningen foreslår derfor, at Egevænget 2, 4 og 8 i stedet nedrives i forbindelse med byggemodning af området på et senere tidspunkt, og at bevillingen afsat på budgettet for 2013 anvendes til nedrivning af:
·       Naundrupvej 10, Bjerregrav
·       Ågade 14, Ulbjer”
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet:
 
at      de beskrevne nedrivningsarbejder igangsættes i 2014,
 
at      der gives en anlægsbevilling på 312.000 kr. til kontoen  ”Nedrivning af bygninger i 2014” med rådighedsbeløb i 2014,
 
at      anlægsudgiften på 312.000 kr. finansieres af det rådighedsbeløb, som er afsat på investeringsoversigten for 2014 til formålet, og
 
at       bevillingen afsat på budgettet for 2013 anvendes som anbefalet af forvaltningen.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 13-08-2014
Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet:
 
at         de beskrevne nedrivningsarbejder igangsættes i 2014,
 
at         der gives en anlægsbevilling på 312.000 kr. til kontoen  ”Nedrivning af bygninger i 2014” med rådighedsbeløb i 2014,
 
at         anlægsudgiften på 312.000 kr. finansieres af det rådighedsbeløb, som er afsat på investeringsoversigten for 2014 til formålet, og
 
at         bevillingen afsat på budgettet for 2013 anvendes som anbefalet af forvaltningen.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 27-08-2014
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.
Bilag

Sagsid.: 14/47195
Sagsfremstilling
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget behandlede sagen på sit møde den 13. august 2014 med følgende sagsfremstilling:
 
”Ombygning og renovering af Nørremarken 17-19 (bevillingssag)
 
Viborg Kommunes institution Nørremarken har siden 1988 haft adresse på Nørremarksvej 17, et lejemål, Viborg Kommune overtog fra Viborg Amt i forbindelse med kommunalreformen. Institutionen arbejder dels med beskyttet beskæftigelse, dels med erhvervsafklaring for borgere med psykiske lidelser.
 
På mødet 21. maj 2014 (sag nr. 24) besluttede Byrådet, med baggrund i det stigende aktivitetsniveau på Nørremarkens hidtidige og kommende opgaveportefølje, at købe det samlede bygningskompleks Nørremarksvej 17-19.
 
I overvejelserne om købet af bygningerne indgik også, at der i forvejen var et vist renoveringsbehov dels som følge af behov for ændret indretning, dels som følge af de bygningsmæssige krav til undervisningslokaler.
 
I Budget 2013 var der på investeringsoversigten allerede afsat 1,35 mio. kr. til ombygning af Nørremarken. Dette overførte Økonomi- og Erhvervsudvalget på mødet 14. maj 2014 (sag nr. 1) til 2014. I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. marts 2014 blev beløbet endvidere reduceret til 1,0 mio. kr.
 
Nørremarken har nu udarbejdet en plan samt et budget (bilag 1) for den nødvendige renovering i 2014 og 2015, og forvaltningen anmoder derfor om, at det afsatte beløb på investeringsoversigten for 2014 frigives til igangsætning af renoveringen. Det skal bemærkes, at opgaven skal i licitation, og at beløbene i det vedlagte budget derfor er vejledende.
 
I 2014 vil ombygning og renovering bl.a. bestå af: 
 • Generel istandsættelse og ny indretning af kontorer
 • Opsætning af brandvægge i bygningen
 • Indretning af produktionsafdelingerne træ samt tekstil inkl. gulvbelægning samt ventilation
 • Div. installationer el, vand, varme
 • Tilkøb af 100 ekstra ampere
 • Nyt inventar til 17 og 19
Hertil kommer udgifter til rådgivning, byggestyring og tilsyn samt byggetilladelse
 
På Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde 18. juni 2014 (sag nr. 1) fastlagde udvalget sine ønsker til fremtidige anlægsprojekter. I dette indgik et ønske om 1,375 mio. kr. i 2015 til den fortsatte ombygning og renovering af Nørremarkens lokaler.
 
Dette byggede på et skøn foretaget inden købet af Nørremarken 17-19, og det har vist sig, at behovet for bl.a. lovpligtig ventilation og brandsikring samt belysning er større end først antaget. Dette er baggrunden for, at der i det beskrevne budget nu er et ønske om i alt 4,010 mio. kr. til ombygning og renovering i 2015.”
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller,
 
at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget justerer sit ønske til anlæg for 2015, så det ønskede beløb til ombygning og renovering af Nørremarken forøges fra 1.375.000. til 4.010.000 kr.
 
Direktøren for Job & Velfærd foreslår, at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at renovering og ombygning af Nørremarken 17-19 iværksættes som beskrevet,
 
at der meddeles en anlægsbevilling til konto "Ombygning og renovering af Nørremarken 17-19" på 1.000.000 kr. med rådighedsbeløb i 2014,
 
at udgiften finansieres af det beløb der er optaget på investeringsoversigten.
Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 13-08-2014
at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget justerer sit ønske til anlæg for 2015, så det ønskede beløb til ombygning og renovering af Nørremarken forøges fra 1.375.000. til 4.010.000 kr.
 
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at renovering og ombygning af Nørremarken 17-19 iværksættes som beskrevet,
 
at der meddeles en anlægsbevilling til konto "Ombygning og renovering af Nørremarken 17-19" på 1.000.000 kr. med rådighedsbeløb i 2014,
 
at udgiften finansieres af det beløb der er optaget på investeringsoversigten.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 27-08-2014
Sagen blev ved mødets start overført til åben dagsorden.

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at stillingtagen til bevillingen afventer den videre budgetlægning for 2015 - 2018.
Bilag