You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

mandag den 8. september 2014 kl. 08:30

Mødested M5/Rådhuset
Udvalg Økonomi- og Erhvervsudvalget (2013-2017)
Mødedeltagere Åse Kubel Høeg, Ib Bjerregaard, Kirstine Skjødt Hermansen, Lone Langballe, Nina Hygum, Torsten Nielsen
Fraværende Eva Pinnerup, Mads Panny, Per Møller Jensen
Bemærkninger

Sagsid.: 13/95314
Sagsfremstilling
Til Byrådets 1. behandling af budget 2015-2018 er der udarbejdet et basisbudget.
 
Det er samme basisbudget, som Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte på mødet den 20. august 2014 (sag nr. 1) med henblik på, at basisbudgettet kunne indgå i materialet til Byrådets budgetkonference den 28. og 29. august 2014.
 
Basisbudgettet er et såkaldt teknisk budget, hvor udgangspunktet er udvalgenes budgetforslag korrigeret for en række tekniske budgetændringer.  
  
Der er frist for fremsendelse af ændringsforslag til budgettet mandag den 22. september 2014 kl. 12.00 og frist for fremsendelse af underændringsforslag mandag den 29. september 2014 kl. 12.00. Ændringsforslag og underændringsforslag sendes til Økonomi. Økonomi- og Erhvervsudvalget behandler eventuelle ændringsforslag og underændringsforslag på mødet onsdag den 1. oktober 2014, jf. den vedtagne aktivitets- og tidsplan. Resultatet af et evt. budgetforlig vil således skulle fremsendes som ændringsforslag til budgettet.
 
Resultatopgørelse for basisbudget 2015-2018
Basisbudgettet for 2015-2018 er nedenfor vist i en resultatopgørelse. Basisbudgettet baserer sig på budgetrammerne for overslagsårene i det vedtagne budget 2014-2017 samt de budgetforslag, som udvalgene færdiggjorde ultimo juni 2014 indenfor de udmeldte budgetrammer. En mere detaljeret resultatopgørelse, der viser budgettet på de enkelte politikområder, kan ses i bilag nr. 1. I notat vedr. Viborg Kommunes basisbudget 2015-2018, der kan ses som bilag nr. 2, redegøres yderligere for basisbudgettets forudsætninger.
 
Tabel 1. Resultatopgørelse pr. 11. august 2014
 
 
 
Opr.
Forventet regnskab 2014
Budget
Budget
Budget
Budget
(mio. kr)
 
budget 2014
 pr. 30/6
2015
2016
2017
2018
Resultatopgørelse:
 
 
 
 
Skatter og generelle tilskud
-5.427,3
-5.399,0
-5.493,3
-5.530,7
-5.612,0
-5.699,0
 
Serviceudgifter
3.867,6
3.885,9
3.966,2
3.904,1
3.897,7
3.896,6
 
Overførselsudgifter
1.302,9
1.256,8
1.232,2
1.239,9
1.248,6
1.252,0
 
Pris- og lønstigninger (drift)
 
 
0,0
85,4
182,8
282,1
 
Renter
 
22,7
13,6
19,8
22,3
22,9
23,6
 
Resultat af ordinær drift
-234,1
-242,7
-275,1
-279,1
-260,0
-244,8
 
Anlægsudgifter
218,3
268,7
187,4
316,4
200,0
200,0
 
Ældreboliger (anlægsudgifter)
25,4
13,0
0,0
0,0
0,0
0,0
 
Jordforsyning
-9,2
-21,9
22,6
1,8
-4,3
-3,1
 
Pris- og lønstigninger (anlæg)
 
 
0,0
2,8
2,9
3,9
 
Resultat skattefin. område
0,4
17,1
-65,1
41,9
-61,4
-43,9
 
Forsyningsområdet
2,5
-0,9
7,4
6,5
4,6
-1,5
 
Resultat før låntagning
2,9
16,2
-57,7
48,4
-56,8
-45,4
 
 
 
 
Opr.
Forventet
Budget
Budget
Budget
Budget
(mio. kr)
 
budget 2014
regnskab 2014
pr. 30/6
2015
2016
2017
2018
Likviditet:
 
 
 
 
 
Likvide aktiver primo
59,1
59,1
97,5
168,6
97,4
127,0
 
Resultat før låntagning
-2,9
-16,2
57,7
-48,4
56,8
45,4
 
Lånoptagelse
123,3
91,4
56,0
47,0
47,0
42,5
 
Afdrag på lån
-64,2
-62,8
-66,0
-68,6
-71,0
-73,3
 
Øvrige finansforskydninger
11,3
26,0
23,3
-1,3
-3,2
-3,2
 
Likvide aktiver ultimo
126,6
97,5
168,6
97,4
127,0
138,3
 
Likvide aktiver gennemsnit
365,0
415,0
500,0
520,0
525,0
555,0
 
Resultatopgørelsen sammenfatter alle Kommunens udgifter og indtægter og viser på bundlinjen, hvordan Viborg Kommunes kassebeholdning påvirkes af budgettet. I de følgende afsnit gennemgås de enkelte hovedposter.
  
Resultat af ordinær drift
Resultatet af den ordinære drift viser, hvor stort et driftsoverskud eller -underskud, Kommunen har til at dække udgifter til anlæg, idet både jordforsyning og forsyningsområdet skal hvile i sig selv set over en årrække. Der er i forbindelse med budgetloven indført krav om, at der skal være overskud på den ordinære drift.
 
Resultatopgørelsen viser, at der er overskud på den ordinære drift (minus angiver et overskud): -275,1 mio. kr. 2015, -279,1 mio. kr. i 2016, -260,0 mio. kr. i 2017 og -244,8 mio. kr. i 2018. Byrådets målsætning om, at der skal være et overskud på den ordinære drift på minimum 200 mio. kr. er dermed opfyldt i alle årene.
 
Serviceudgifter herunder budgetbuffer og udviklingspulje
Serviceudgifterne udgør 3.966,2 mio. kr., hvilket er 3,7 mio. kr. over Viborg Kommunes andel af servicerammen på landsplan.
 
Der er under serviceudgifterne indarbejdet en budgetbuffer på 25 mio. kr. i 2015. Formålet med budgetbufferen er at minimere risikoen for sanktioner fra Staten ved overskridelse af budgettet. En budgetoverskridelse kan f.eks. ske ved forbrug af tidligere års opsparede overskud.
 
Under Økonomi- og Erhvervsudvalget (politisk organisation) er der reserveret en udviklingspulje, der i udgangspunktet er 25 mio. kr. i alle årene. Da der allerede er disponeret beløb til udviklingstiltag, er udviklingspuljens størrelse 13,0 mio. kr. i 2014, 13,6 mio. kr. i 2015, 20,2 mio. kr. i 2017 og 24,3 mio. kr. i 2018. Udviklingspuljen finansierer bl.a. animation i Viborg Kommune med 4,4 mio. kr. i 2014, 2015 og 2016. Byrådet besluttede på mødet den 29. januar 2014 (sag nr. 25), at finansieringen i 2015 og 2016 skal drøftes i forbindelse med den kommende budgetlægning.
 
Overførselsudgifter
Overførselsudgifterne udgør 1.232,2 mio. kr. i 2015. De er budgetteret på baggrund af ny lovgivning, den aktuelle vurdering af konjunkturudviklingen og forventet regnskab pr. 30. juni 2014. I notat vedr. Viborg Kommunes basisbudget 2015-2018 redegøres i afsnit 5.2 for udviklingen i Kommunens overførselsudgifter.
 
Anlægsudgifter
Anlægsudgifterne er indarbejdet på grundlag af budgetoverslagsårene 2015, 2016 og 2017 i budget 2014-2017 samt tekniske ændringer. Der er indlagt en anlægspulje på 8,4 mio. kr. i 2017 og 137,6 mio. kr. i 2018, så resultatopgørelsen indeholder et anlægsniveau på 200 mio. kr. svarende til Byrådets målsætning. Nye anlægsønsker er kun indarbejdet på forsyningsområdet og jordforsyningsområdet. Anlægsbudget for forsyningsområdet er behandlet af Klima- og Miljøudvalget på mødet den 19. juni 2014 (sag nr. 15), og anlægsbudget for jordforsyningen er behandlet af Teknisk Udvalg på mødet den 18. juni 2014 (sag nr. 13.). Det samlede anlægsbudget i basisbudgettet kan ses af bilag nr. 3.
 
Lånoptagelse
Lånoptagelsen er indarbejdet med den forventede låneramme beregnet på baggrund af basisbudgettets forudsætninger. Der er ikke indarbejdet lånoptagelse på baggrund af særlige lånedispensationer, som Viborg Kommune har søgt i henhold til økonomiaftalen. Det ses af tabellen, at afdragene på lån overstiger lånoptagelsen, hvormed Kommunens gæld nedbringes.
 
Likviditet
Basisbudgettet har en positiv virkning for likviditeten i 2015, idet den faktiske likviditet forøges fra 97,5 mio. kr. ultimo 2014 til 168,6 mio. kr. ultimo 2015. Den gennemsnitlige likviditet stiger til 500,0 mio. kr. ultimo 2015, hvorefter den fortsat er stigende i 2016 til 2018. Byrådets målsætning om en gennemsnitlig likviditet på mindst 200 mio. kr. er opfyldt i hele budgetperioden. Den såkaldte kassekreditregel kræver, at den gennemsnitlige likviditet på ethvert tidspunkt er positiv, hvilket er opfyldt.
 
Tekniske ændringer i basisbudgettet
Der redegøres i tabellen nedenfor for de tekniske ændringer i basisbudgettet siden rammerne blev udmeldt primo marts 2014. En mere detaljeret oversigt kan ses i bilag nr. 4.
 
Tabel 2. Tekniske ændringer i basisbudget 2015-2018 (driftsbudget)
(i 1.000 kr., 2015-p/l)
2015
2016
2017
2018
Ramme primo marts 2014
5.288.308
5.286.157
5.322.008
5.330.866
Prisfremskrivning jf. nyt pris- og lønskøn fra KL
-12
-129
-133
-242
Ændringer/omplaceringer jf. Byråd/Økonomi- og Erhvervsudvalg
16.215
-682
-1.460
-1.460
 
 
Serviceområdet
 
Afvigelse mellem ramme     
og budgetforslag
13.576
15.404
15.404
15.404
Lov- og cirkulæreprogram
1.598
1.352
845
263
Moderniseringsaftale
(pulje)
-4.638
-4.882
-5.655
-5.922
Øvrige tekniske ændringer
13.263
-14.265
-17.568
3.337
 
 
Overførselsområdet
 
Afvigelse mellem ramme
og budgetforslag
-95.915
-91.479
-111.883
-125.347
Lov- og cirkulæreprogram
-25.901
-26.698
-21.681
-22.012
Moderniseringsaftale
0
0
0
0
Øvrige tekniske ændringer
-8.072
-20.826
-33.583
-46.340
 
 
Basisbudget
5.198.422
5.143.952
5.146.294
5.148.547
Budgetændringer i alt
-89.886
-142.205
-175.714
-182.319
 
Det ses af tabellen, at budgettet er reduceret med -89,9 mio. kr. i 2015, -142,2 mio. kr. i 2016, -175,7 mio. kr. i 2017 og -182,3 mio. kr. i 2018 siden rammerne blev udmeldt.
 
Ændringer jf. Byråd/Økonomi- og Erhvervsudvalg
Disse ændringer omfatter de tillægsbevillinger, som er bevilget, siden budgetrammerne blev udmeldt. Den væsentligste ændring er overførsel af 15,9 mio. kr. i driftsoverskud fra regnskab 2013 til budget 2015.
 
Serviceområdet
På serviceområdet er der en rammeudvidelse vedr. udvalgenes budgetforslag på 13,6 mio. kr. stigende til 15,4 mio. kr. Rammeudvidelsen skyldes primært tilretning af budgettet til aktivitetsbestemt medfinansiering på sundhedsområdet for ca. 15 mio. kr.
 
Lov- og cirkulæreprogrammet forøger serviceudgifterne med 1,6 mio. kr. i 2015, 1,4 mio. kr. i 2016, 0,8 mio. kr. i 2017 og 0,3 mio. kr. i 2018.
 
I økonomiaftalen for 2015 indgår en moderniseringsaftale for årene 2015 og 2016. Moderniseringsaftalen indebærer, at Staten og kommunerne skal finde afbureaukratiseringsinitiativer for samlet 2 mia. kr. i 2015 og 2016, så hver af parterne bidrager med 1 mia. kr. Moderniseringsaftalens budgetvirkning for Viborg Kommune er opgjort i tabellen nedenfor.
 
Tabel 3. Moderniseringsaftalens budgetvirkning i Viborg Kommune
( i 1.000 kr., 2015-p/l)
2015
2016
2017
2018
Initiativer på landsplan
-377.400
-392.000
-438.200
-454.200
Viborg Kommunes andel
-6.310
-6.554
-7.327
-7.594
 
Tabellen viser, at der er fremlagt nye initiativer, der for Viborg Kommune svarer til -6,3 mio. kr. i 2015, -6,6 mio. kr. i 2016, -7,3 mio. kr. i 2017 og -7,6 mio. kr. i 2018.
 
Vedr. beredskabet nedreguleres det kommunale bloktilskud på landsplan med 50 mio. kr. i 2015 og 75 mio. kr. i 2016 og fremover. Efter befolkningsandel svarer beløbet til 0,8 mio. kr. i 2015 og 1,3 mio. kr. i Viborg Kommune i 2016.  Herudover er regeringen og KL enige om, at det vil være muligt at frigøre yderligere 100 mio. kr. i 2015 og frem, svarende til yderligere 1,7 mio. kr. for Viborg Kommune. Dette beløb indgår i moderniseringsaftalen. I basisbudgettet er der for beredskabet indarbejdet besparelser for 2,5 mio. kr. i 2015 stigende til 2,9 mio. kr. i 2016-2018. Den resterende besparelse, som moderniseringsaftalen giver i 2015-2018, er foreløbigt placeret som en pulje under politisk organisation.
 
De væsentligste øvrige tekniske ændringer på serviceområdet består af
  • Budgetbuffer på 25 mio. kr. i 2015
  • Negativ demografiregulering på -13 mio. kr. i 2015 stigende -24 mio. kr. i 2018, jf. den vedtagne demografireguleringsmodel. Positive demografireguleringsbeløb indarbejdes ikke automatisk i budgettet.
  • Løft af sundhedsområdet med 5,9 mio. kr. i 2015-2018, jf. økonomiaftalen. Beløbet er placeret under sundhedsområdet i basisbudgettet, og der vil senere ske en fordeling af beløbet mellem ældreområdet og sundhedsområdet.
Løftet til sundhedsområdet på 350 mio. kr. finansieres ifølge økonomiaftalen delvist af kommunerne selv gennem effektivisering af befordringsområdet (100 mio. kr.) og beredskabsområdet (100 mio. kr.). Der er ikke indlagt yderligere besparelser i basisbudgettet vedr. befordring, idet Viborg Kommune har indlagt besparelser, der overstiger andelen af potentialet på landsplan i 2015 og 2016.
 
Overførselsområdet
På overførselsområdet er der i udvalgenes budgetforslag en udgiftsreduktion svarende til -95,9 mio. kr. i 2015 stigende til -125,3 mio. kr. i 2018.
 
Overførselsudgifterne budgetteres ikke inden for en fast ramme. De budgetteres på baggrund af den aktuelle lovgivning, den aktuelle vurdering af konjunkturudviklingen samt forventet regnskab pr. 30. juni 2014. Udviklingen i overførselsudgifterne er beskrevet i notat om basisbudgettet (afsnit 5.2).
 
Lov- og cirkulæreprogrammet reducerer overførselsudgifterne med 25,9 mio. kr. i 2015, hvoraf den væsentligste ændring vedrører sygedagpengereformen.
 
De øvrige tekniske ændringer omfatter reduktion af udgifterne til førtidspension svarende til -18,7 mio. kr. i 2015 stigende til -57,0 mio. kr. i 2018 samt ny vurdering af udgifter til sygedagpenge på 10 mio. kr. i 2015-2018.
 
Låne- og tilskudsansøgninger
Forvaltningen har den 5. august 2014 sendt følgende låneansøgninger til Økonomi- og Indenrigsministeriet:
 
Tabel 4. Ansøgte lånebeløb vedr. 2015
(mio. kr.)
Puljens størrelse
Ansøgt beløb
Modtaget lånedispensation
Lånepulje vedr. styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner
500
50,0
12,5
Lånepulje til investeringer på borgernære områder
400
90,5
0
Lånepulje på det ordinære anlægsområde
200
39,3
12,5
Lånepulje vedr. investeringer med effektiviseringspotentiale
200
12,9
0
I alt
1.300
192,7
25,0
 
Viborg Kommune har den 29. august 2014 modtaget lånedispensationer for i alt 25 mio. kr., som kan forbedre likviditeten. Det drøftes i de politiske budgetforhandlinger, i hvilket omfang disse lånedispensationer skal indarbejdes i budgettet.
 
Statsgaranti eller selvbudgettering
Kommunen har hvert år valget mellem et statsgaranteret eller et selvbudgetteret udskrivningsgrundlag. Vælges statsgarantien, er indkomstskatten og udligningsbeløb i 2015 lagt fast, og der sker ingen efterregulering. Vælger Kommunen derimod at budgettere ud fra eget skøn (selvbudgettering), vil der i 2018 ske efterregulering på baggrund af den faktiske udvikling i 2015.
 
Det er i basisbudgettet forudsat, at Viborg Kommune vælger statsgaranti, idet den foreløbige beregning viser, at statsgaranti og selvbudgettering vil give næsten samme indtægtsniveau i 2015. Forvaltningen har primo september en mere præcis opgørelse af udskrivningsgrundlaget for 2013, idet ca. 99 procent af Kommunens borgere er lignet. På baggrund af nye beregninger og følsomhedsanalyser vil Byrådet til 2. behandlingen af budget 2015-2018 blive forelagt en aktuel vurdering af provenuet ved selvbudgettering.
 
Takstoversigt, der på grundlag af basisbudgettet viser de brugerbetalte takster og skatter i 2015, fremgår af bilag nr. 5.
 
Udkast til Mål og Midler 2015-2018, som udgør budgetbemærkningerne til basisbudgettet, fremgår af bilag nr. 6.
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
at basisbudgettet oversendes til Byrådets 1. behandling af budgetforslag 2015-2018.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 08-09-2014
Økonomiudvalget besluttede, at basisbudgettet oversendes til Byrådets 1. behandling af budgetforslag 2015-2018.

Sagsid.: 13/21233
Sagsfremstilling
Børne- og Ungdomsudvalget behandlede sagen på sit møde den 12. august 2014 med følgende sagsfremstilling:
 
”Der er i perioden 28. maj 2014 til 10. juni 2014 gennemført høring om det endelige forslag til Børne- og Ungdomspolitikken ”Lys i øjnene” (bilag 2) blandt Lokal-, Fag- og Fælles-MED i Børn & Unge, bestyrelser ved de kommunale og selvejende institutioner, Viborg Ungdomsråd, Handicaprådet og Viborgegnens Erhvervsråd.
 
Derforuden har Ældre- og Sundhedsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget og Social- og Arbejdsmarkedsudvalget behandlet det endelige forslag til politik på deres møder 17. og 18. juni 2014.
 
En kort opsamling på enkelte væsentlige høringssvar og en forkortet gengivelse af samtlige høringssvar kan ses i bilag 3. De komplette høringssvar fremstilles i bilag 4.
 
Tilpasning af politikken på baggrund af høringssvarene
På baggrund af høringssvarene er der gennemført ændringer, og der er udarbejdet et nyt endeligt forslag til ”Lys i øjnene” (bilag 1). I bilag 1 er forslagene til ændringer fremhævet med rødt. Der er mulighed for at sammenligne den nye tekst i det tilrettede bilag 1 med den oprindelige tekst i bilag 2, men for overblikkets skyld er ændringerne oplistet nedenfor.
  • Side 4 andet afsnit, sidste linje ændres til: ” Sekretariatet som administrativt fagområde stiller service, administrativ og konsultativ bistand samt rådgivning til rådighed blandt andet for det politiske system, Skole, Dagtilbud og Familie & Rådgivning. Sekretariatet har således en særlig opgave i forhold til at understøtte koordineringen på tværs af fagområderne.”
  • Sekretariatet tilføjes i figuren nederst side 4
  • Det tilføjes i indledningen til afsnittet om Familie & Rådgivning side 30, at PPR ”varetager ligeledes opgaver i forhold til den tidlige og forebyggende indsats.”
  • Teksten om Dagbehandling og Døgninstitutionerne i indledningen til afsnittet om Familie & Rådgivning side 30 omskrives til: Familie & Rådgivning arbejder målrettet på at forebygge fremfor at anbringe, og hvor anbringelse er nødvendigt, undersøges muligheden for at anbringe i netværks- eller familiepleje fremfor på institution. Der arbejdes kontinuerligt på, at Viborg Kommunes Døgninstitutioner kan imødekomme de konkrete behov for aflastning og anbringelse, og at Dagbehandling yder de relevante tilbud i form af familiebehandling, samtaleforløb, støtte til samvær m.v.”
Chefgruppen har på sit møde den 3. juli 2014 gennemgået det reviderede forslag til ”Lys i øjnene” på baggrund af de indkomne høringssvar og kan anbefale, at den tilrettede version (bilag 1) godkendes.
 
Videre proces
Efter Børne- og Ungdomsudvalgets behandling forelægges ”Lys i øjnene” for Økonomiudvalget d. 8. september 2014 og derefter Byrådet 17. september 2014.
Til orientering vedlægges en kommunikationsplan for den vedtagne politik (bilag 5).
 
Chefgruppen deltager i Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen”
Indstilling
Direktøren for Børn & Unge indstiller,
 
at udvalget godkender de i sagen gennemgåede ændringer i ”Lys i øjnene”
 
 
Direktøren for Børn & Unge foreslår endvidere, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at Børne- og Ungdomspolitikken ”Lys i øjnene” godkendes
 
 
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 12-08-2014
De indarbejdede ændringer i ”Lys i øjnene” godkendt
 
 
Børne- og Ungdomsudvalget indstiller herefter til Byrådet:
 
at Børne- og Ungdomspolitikken ”Lys i øjnene” godkendes
 
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 08-09-2014
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget.
Bilag