You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

onsdag den 1. oktober 2014 kl. 08:30

Mødested M5/Rådhuset
Udvalg Økonomi- og Erhvervsudvalget (2013-2017)
Mødedeltagere Åse Kubel Høeg, Eva Pinnerup, Ib Bjerregaard, Mads Panny, Nina Hygum, Per Møller Jensen, Torsten Nielsen
Fraværende Kirstine Skjødt Hermansen, Lone Langballe
Bemærkninger

Sagsid.: 13/95314
Sagsfremstilling
Byrådet vedtog ved førstebehandlingen af budgetforslag 2015-2018 den 17. september 2014 (sag nr. 1) at oversende det fremlagte basisbudget til Byrådets 2. behandling den 8. oktober 2014.
 
Budgetforliget, som blev indgået den 10. september 2014, og tillægsaftalen til budgetforliget, som blev indgået den 17. september 2014, behandles som et samlet ændringsforslag til basisbudgettet. Disse aftaler er indgået af partierne Venstre, Socialdemokraterne, Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti.
 
I budgetforslaget som gennemgås nedenfor er virkningen af budgetforliget inkl. tillægsaftalen indarbejdet i resultatopgørelsen, så der gives et samlet billede af, hvad de økonomiske konsekvenser er for bl.a. overholdelsen af servicerammen, driftsoverskuddets størrelse og udviklingen i kassebeholdningen. Budgetforligsteksten kan ses som bilag nr. 1. og tillægsaftalen kan ses som bilag nr. 2.
 
Enhedslisten har den 22. september 2014 fremsendt et ændringsforslag, som fremgår af bilag nr. 3.
 
Ved andenbehandlingen af budgetforslaget skal Byrådet foruden at behandle ændringsforslag tage stilling til, om Viborg Kommune skal vælge statsgaranti eller selvbudgettering i 2015. Forvaltningens oplæg hertil er beskrevet nedenfor. Endeligt fremlægges forslag til udskrivningsprocenten for kirkeskatten i 2015.
 
Ændringsforslag, jf. budgetforliget og tillægsaftale til budgetforliget
Budgetforliget og den efterfølgende tillægsaftale behandles som en samlet pakke af ændringsforslag til budgetforslaget. Tabellen nedenfor opsummerer budgetvirkningen. I tabellens første kolonne henvises til tabelnumre i bilag nr. 4, der viser budgetvirkningen af de specifikke ændringsforslag.
 
Tabel 1. Ændringsforslag, jf. budgetforliget inkl. tillægsaftale
Tabel nr. i bilag 4
Ændringsforslag
2015
2016
2017
2018
 
Driftsudgifter
 
 
 
 
A
Prioriterings- og effektiviseringskatalog
-31.133
-35.100
-42.600
-42.100
B
Driftsønsker fra udvalgene
35.639
37.462
38.933
36.951
C
Yderligere driftsændringer
-3.092
2.408
908
1.908
D
Tillægsaftale til budgetforliget
15.498
3.998
3.998
1.000
E
Tekniske ændringer
-16.903
-16.880
-12.482
-12.460
 
I alt
9
-8.112
-11.243
-14.701
 
Skat og tilskud
 
 
 
 
F
Skattenedsættelse med 0,1 pct. og nedsættelse af grundskyld med 0,9 procent
5.011
10.234
10.334
15.683
E
Nedsættelse af bloktilskud til aktivitetsbestemt medfinansiering
13.737
13.737
13.737
13.737
 
I alt
18.748
23.971
24.071
29.420
F
Lån og renter
-23.722
-10.370
-6.880
9.780
 
Anlæg
 
 
 
 
G
Budgetforlig - nye anlægsønsker
66.827
91.150
93.375
189.950
H
Budgetforlig - anlægsforskydninger
-37.909
-31.260
-16.412
-152.757
I
Tillægsaftale - anlægsforskydninger
-11.000
11.000
0
0
 
I alt
17.918
70.890
76.963
37.193
 
Ændringsforslag i alt
12.953
76.379
82.911
61.692
Negative beløb = mindreudgifter/merindtægter. Positive beløb = merudgifter/mindreindtægter
 
Driftsudgifter
Tabellen viser, at budgetforligets ændringsforslag forøger driftsudgifterne med 9.000 kr. i 2015 og reducerer dem med -8,1 mio. kr. i 2016, -11,2 mio. kr. i 2017 og -14,7 mio. kr. i 2018.
 
Tillægsaftalen til budgetforliget forøger driftsudgifterne, idet den afsatte budgetbuffer øges fra 25 mio. kr. til 36,5 mio. kr., og idet der flyttes 4 mio. kr. fra anlæg til drift. Der er afsat en pulje til rengøringsområdet på 5 mio. kr., som er fuldt finansieret ved en række besparelser. Budgettet til vintervedligeholdelse er flyttet fra Teknisk Udvalg til Økonomi- og Erhvervsudvalget.
 
Blandt de tekniske ændringer kan nævnes reduktion af driftsbudgettet pga. lavere takster for sundhedsydelser. Taksterne er i september 2014 blevet nedsat med fire procent, hvilket giver Viborg Kommune en udgiftsreduktion på 13 mio. kr. årligt. Bloktilskuddet til aktivitetsbestemt medfinansiering forventes nedreguleret med 13,7 mio. kr. som en efterregulering i 2015. Takstnedsættelsen er dermed både indarbejdet i budgettets indtægtsside og udgiftsside.
 
Skatter og tilskud
Ændringsforslagene i budgetforliget reducerer indtægterne fra skatter og tilskud med 18,7 mio. kr. i 2015 stigende til 29,4 mio. kr. i 2018. Skattenedsættelsen på 0,1 procent og nedsættelsen af grundskyldspromillen med 0,9 promille reducerer indtægterne med 20 mio. kr. i 2015 stigende til 20,9 mio. kr. i 2018. Nettovirkningen er mindre, idet der forudsættes fuldt tilskud fra staten på 75 procent i 2015, 50 procent i 2016 og 2017 og 25 procent i 2018. Viborg Kommune kan dog kun opnå det fulde tilskud, hvis kommunernes skattenedsættelser på landsplan ligger under 150 mio. kr.
 
Lån og renter
Det fremgår af ændringsforslaget, at der optages yderligere lån på 25 mio. kr. i 2015 vedr. de lånedispensationer, som Viborg Kommune den 29. august 2014 fik tilsagn om fra Økonomi- og Indenrigsministeriet. Der er indregnet yderligere lånoptagelse til en række andre låneberettigede formål, hvorved der er merudgifter til renter og afdrag.
 
Anlæg
Budgetforliget indeholder både en række nye anlægsønsker og en række øvrige ændringer i form af tidsforskydninger og beløbsjusteringer. De nye anlægsønsker udgør 66,8 mio. kr. i 2015 stigende til 190,0 mio. kr. i 2018. Blandt anlægsforskydningerne kan nævnes nedsættelse af anlægsbudgettet med 152,8 mio. kr. i 2018. Hovedforklaringen på denne nedsættelse er, at anlægspuljen på 137,6 mio. kr., der har løftet basisbudgettet til 200 mio. kr. udtages af det endelige budget.
 
I tillægsaftalen til budgetforliget er det aftalt, at partierne er enige om at bidrage med omflytninger m.v. så Kommunerne Landsforening kan overholde økonomiaftalen med regeringen. I overensstemmelse hermed er der indarbejdet udskydelser/omflytninger for i alt 36 mio. kr. Heraf er der udskudt anlægsarbejder for 11 mio. kr. fra 2015 til 2016, jf. tabel 1. 4 mio. kr. overført fra anlæg til drift vedr. fortovsrenoveringer, og bruttoudgifterne til jordforsyningsområdet er sænket med 17,5 mio. kr. Endeligt bidrager prioriterings- og effektiviseringsforslaget vedr. insourcing af konsulentydelser med 3,5 mio. kr. i 2015.
 
Anlægsbudget, der viser budgettet på projektniveau, kan ses i bilag nr. 5.
 
Budgetforslaget inkl. budgetforlig og tillæg
Budgetforslaget for 2015-2018 inkl. budgetforliget og tillægget er nedenfor vist i en resultatopgørelse. Resultatopgørelsen sammenfatter alle Kommunens udgifter og indtægter og viser på bundlinjen, hvordan Viborg Kommunes kassebeholdning påvirkes af budgettet. I de følgende afsnit gennemgås de enkelte hovedposter. En mere detaljeret resultatopgørelse, der viser budgettet på de enkelte politikområder, kan ses i bilag nr. 6.
 
Tabel 2. Resultatopgørelse pr. 23. september 2014, jf. budgetforliget
 
Mio. kr.
(minus = indtægter) 
 
Opr.
Forventet regnskab
Budget
Budget
Budget
Budget
budget 2014
2014 pr. 30/6
2015
2016
2017
2018
Skatter og generelle tilskud
-5.427,3
-5.399,0
-5.474,6
-5.506,7
-5.588,0
-5.669,6
Serviceudgifter
3.867,6
3.885,9
3.970,4
3.900,2
3.890,7
3.886,1
Overførselsudgifter
1.302,9
1.256,8
1.228,1
1.235,7
1.244,4
1.247,8
Pris- og lønstigninger (drift)
 
 
0,0
85,3
182,4
281,3
Renter
 
22,7
13,6
20,2
23,6
25,0
25,6
Resultat af ordinær drift
-234,1
-242,7
-255,9
-261,9
-245,6
-228,9
Anlægsudgifter
218,3
268,7
203,8
387,3
277,0
237,2
Ældreboliger (anlægsudgifter)
25,4
13,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Jordforsyning
-9,2
-21,9
22,6
1,8
-4,3
-3,1
Pris- og lønstigninger (anlæg)
 
 
0,0
3,4
4,3
4,9
Resultat skattefin. område
0,4
17,1
-29,5
130,5
31,4
10,2
Forsyningsområdet
2,5
-0,9
7,4
6,5
4,6
-1,5
Resultat før låntagning
2,9
16,2
-22,1
137,0
36,0
8,7
 
Resultat af ordinær drift
Resultatet af den ordinære drift viser, hvor stort et driftsoverskud eller -underskud, Kommunen har til at dække udgifter til anlæg, idet både jordforsyning og forsyningsområdet skal hvile i sig selv set over en årrække. Der er i forbindelse med budgetloven indført krav om, at der skal være overskud på den ordinære drift.
 
Resultatopgørelsen viser, at der er overskud på den ordinære drift (minus angiver et overskud): -255,9 mio. kr. 2015, -261,9 mio. kr. i 2016, -245,6 mio. kr. i 2017 og -228,9 mio. kr. i 2018. Byrådets målsætning om, at der skal være et overskud på den ordinære drift på minimum 200 mio. kr. er dermed opfyldt i alle årene.
 
Serviceudgifter herunder budgetbuffer og udviklingspulje
Serviceudgifterne udgør 3.970,4 mio. kr., hvilket er 26,2 mio. kr. over Viborg Kommunes andel af servicerammen på landsplan.
 
Overskridelsen af servicerammen skal ses i sammenhæng med, at der er budgetteret med en budgetbuffer på 36,5 mio. kr. i 2015. Formålet med budgetbufferen er at minimere risikoen for sanktioner fra Staten ved overskridelse af budgettet. En budgetoverskridelse kan f.eks. ske ved forbrug af tidligere års opsparede overskud.
 
Under Økonomi- og Erhvervsudvalget (politisk organisation) er der reserveret en udviklingspulje, der i udgangspunktet er 25 mio. kr. i alle årene. Da der allerede er disponeret beløb til udviklingstiltag, er udviklingspuljens størrelse 12,4 mio. kr. i 2015, 13,2 mio. kr. i 2016, 19,5 mio. kr. i 2017 og 23,3 mio. kr. i 2018.
 
Overførselsudgifter
Overførselsudgifterne udgør 1.228,1 mio. kr. i 2015. De er budgetteret på baggrund af ny lovgivning, den aktuelle vurdering af konjunkturudviklingen og forventet regnskab pr. 30. juni 2014. Fra oprindeligt budget 2014 til budget 2015 falder overførselsudgifterne fra 1.302,9 mio. kr. til 1.228,1 mio. kr. Faldet vedrører primært førtidspensioner, sygedagpenge, kontanthjælp og dagpenge til forsikrede ledige.
 
Anlægsudgifter
Nettoudgiften til skattefinansieret anlæg er 203,8 mio. kr. i 2015, 387,3 mio. kr. i 2016, 277,0 mio. kr. i 2017 og 237,2 mio. kr. i 2018 jævnfør anlægsbudgettet, der kan ses af bilag nr. 5. I forhold til tidligere år er der tale om et højt investeringsniveau i budgetperioden, som også ligger over Byrådets målsætning på 200 mio. kr. årligt.
 
Regeringen har fastlagt en samlet ramme for kommunernes bruttoanlægsudgifter på det skattefinansierede område på 17,5 mia. kr. Efter befolkningsandel er Viborg Kommunens andel af rammen 292,6 mio. kr. I budgetforslaget er de skattefinansierede bruttoanlægsudgifter 273,8 mio. kr. Der er i overensstemmelse med tillægsaftalen til budgetforliget indarbejdet udskydelser/omflytninger for i alt 36 mio. kr. som led i kommunernes fælles bestræbelser på at overholde den samlede ramme på landsplan.
 
Tabel 2. Resultatopgørelse pr. 23. september 2014 (fortsat)
 
 
 Mio. kr.
(minus = indtægter) 
 
Opr.
Forventet regnskab
Budget
Budget
Budget
Budget
budget 2014
2014 pr. 30/6
2015
2016
2017
2018
Finansiering/likviditet
 
 
 
 
 
 
Likvide aktiver primo
59,1
59,1
97,5
154,1
1,6
-66,7
Resultat før låntagning
-2,9
-16,2
22,1
-137,0
-36,0
-8,7
Lånoptagelse
123,3
91,4
81,0
76,3
59,0
38,0
Afdrag på lån
-64,2
-62,8
-66,8
-70,8
-74,0
-76,6
Øvrige finansforskydninger
11,3
26,0
20,2
-20,9
-17,2
-10,1
Likvide aktiver ultimo
126,6
97,5
154,1
1,6
-66,7
-124,0
Likvide aktiver gennemsnit
365,0
415,0
505,0
495,0
410,0
360,0
 
Lånoptagelse
Lånoptagelsen er indarbejdet med den forventede låneramme beregnet på baggrund af budgetforslagets forudsætninger. Der er indarbejdet lånoptagelse på 25 mio. kr. på baggrund af de særlige lånedispensationer, som Viborg Kommune har fået tilsagn om af Økonomi- og Indenrigsministeriet. Det ses af tabellen, at lånoptagelsen overstiger afdragene i 2015 og 2016, hvilket betyder, at gælden forøges. I 2017 og 2018 nedbringes gælden, idet afdragene overstiger lånoptagelsen.
 
Likviditet
Budgetforslaget inkl. budgetforligets ændringsforslag har en positiv virkning for likviditeten i 2015, idet den faktiske likviditet forøges fra 97,5 mio. kr. ultimo 2014 til 154,1 mio. kr. ultimo 2015. Den gennemsnitlige likviditet stiger til 505,0 mio. kr. ultimo 2015, hvorefter den er faldende til 360 mio. kr. i 2018. Byrådets målsætning om en gennemsnitlig likviditet på mindst 200 mio. kr. er opfyldt i hele budgetperioden. Den såkaldte kassekreditregel kræver, at den gennemsnitlige likviditet på ethvert tidspunkt er positiv, hvilket er opfyldt.
 
Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2015
Byrådet skal i lighed med tidligere år beslutte, om Viborg Kommune i 2015 enten vælger statsgaranti, hvor skatter, tilskud og udligning ligger fast, eller selvbudgettering, hvor egne beregnede skatteindtægter indgår i beregningen af skatter, tilskud og udligning.
 
Ved valg af selvbudgettering, er det det faktiske udskrivningsgrundlag, som Kommunen får skat af. Det betyder, at der 3 år senere, når det endelige udskrivningsgrundlag er opgjort, afregnes en eventuel difference med Staten.
 
Ved Byrådets 1. behandling af budgettet var indtægterne fra skatter, tilskud og udligning baseret på statsgarantien for 2015, der blev udmeldt fra Økonomi- og Indenrigsministeriet ultimo juni 2014.
 
Forvaltningen har foretaget nye beregninger og følsomhedsanalyser på valget mellem statsgaranti og selvbudgettering. I beregningerne er ovennævnte skattenedsættelser indarbejdet, således at provenu af personskatter og grundskyld stemmer overens med budgetforliget af den 10. september 2014. Forvaltningens notat med beregninger kan ses i bilag nr. 7.
 
KL har den 10. september 2014 udsendt egne skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget for 2013-2018 på baggrund af Økonomi- og Indenrigsministeriets nyeste prognose for dansk økonomi – gengivet i ”Økonomisk Redegørelse, august 2014”. I forhold til grundlaget for statsgarantien, har KL nedjusteret vækstskønnet for 2013 til 2015 betydeligt, hvilket giver et nedjusteret udskrivningsgrundlag for hele landet på 8,7 mia.kr., svarende til ca. 246 mio.kr. for Viborg Kommune.
 
Nedjusteringen af væksten i udskrivningsgrundlaget gør, at Viborg Kommune i 2015 på nuværende tidspunkt skønnes at ville miste 8,3 mio. kr. ved at vælge selvbudgettering.
 
De primære årsager til nedjustering i vækstskønnet er nogle skattetekniske forskydninger samt en nedjustering af lønudviklingen i samfundet.

Endvidere har ministeriet i deres august-redegørelse valgt at indarbejde en række forventede skattelovsændringer, som vil reducere udskrivningsgrundlaget i 2015 og frem (såfremt de gennemføres). Disse lovændringer er den primære årsag til, at KL også vælger at nedjustere vækstskønnene for overslagsårerne 2016-2018 en smule. Den nedjusterede vækst i udskrivningsgrundlaget for overslagsårerne 2016-2018 vil dog i vidt omfang blive dækket af et højere balancetilskud til kommunerne (og dermed mere i bloktilskudspuljen).
 
Forvaltningen anbefaler, at Viborg Kommune vælger statsgaranti for 2015, idet beregningerne på nuværende tidspunkt viser, at der er en gevinst herved på 8,3 mio. kr.
 
Skatter og takster i 2015
I budgetforslaget for 2015-2018 inkl. budgetforliget er anvendt skattesatser fra budgetforliget for 2015, af den 10. september 2014. I det indgåede budgetforlig nedsættes personskatten fra 25,8 procent til 25,7 procent og grundskyld nedsættes fra 24,6 promille til 23,7 promille. Dækningsafgiften for offentlige ejendomme er på uændret 8,75 promille.
 
Oversigt over takster for 2015 fremgår af bilag nr.8. I taksterne er indarbejdet konsekvenser af budgetforliget inkl. tillægsaftale.
 
Kirkeskatten i 2015
Ved Byrådets 2. behandling skal Byrådet vedtage udskrivningsprocenten for kirkeskatten. I lighed med forrige år har de kirkelige myndigheder afleveret kirkens eget budgetforslag for 2015, hvor udgangspunktet er en udskrivningsprocent på 0,93 procent.
 
Der forventes ingen mellemregningsforhold mellem kommunekassen og de kirkelige myndigheder ultimo 2014.
Indstilling
Borgmesteren foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til Byrådet,
 
at der tages stilling til de fremsendte ændringsforslag fra Enhedslisten,
 
at budgetforliget og tillægsaftalen til budgetforliget, jf. tabel A-D, F-J, L og M i bilag nr. 4, godkendes som et ændringsforslag til budgetforslaget med den finansiering, som fremgår af tabel 2,
 
at det tekniske ændringsforslag til anlægsbudgettet, jf. tabel E, K og N-Q i bilag nr. 4, godkendes,
 
at Viborg Kommune vælger statsgaranti i 2015,
 
at udskrivningsprocenten for kommunal indkomstskat for regnskabsåret 2015 nedsættes med 0,1 procent, dvs. fra 25,8 procent til 25,7 procent,
 
at grundskyldspromillen for regnskabsåret 2015 nedsættes med 0,9 promille, dvs. fra 24,6 promille til 23,7 promille,
 
at dækningsafgiften af forskelsværdien vedrørende offentlige ejendomme for regnskabsåret 2015 fastsættes til uændret 8,75 promille (højst 8,75),
 
at dækningsafgiften af grundværdien vedrørende offentlige ejendomme for regnskabsåret 2015 nedsættes fra 12,3 promille til 11,85 promille (fastsættes til halvdelen af grundskyldspromillen, dog højst 15 promille),
 
at udskrivningsprocenten for kirkeskatten i 2015 fastsættes til uændret 0,93 procent, og
 
at Forvaltningen bemyndiges til efter budgettets vedtagelse at foretage en endelig afbalancering af budgettet ved regulering af kassebeholdningen samt at foretage de fornødne tekniske ændringer, således at det endelige budget 2015-2018 kan udgøre det bedst mulige administrationsgrundlag for udvalgene og Forvaltningen.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 01-10-2014
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler Byrådet,
 
at de af Enhedslisten fremsatte ændringsforslag til budgetforslag 2015-2018 ikke tiltrædes.
 
Herudover indstiller Økonomi- og Erhvervsudvalget til Byrådet som anført i 2. - 9. ”at”.

Sagsid.: 14/54870
Sagsfremstilling
Bestyrelsen for den Erhvervsdrivende Fond 111 (DEF 111), der driver Studenthouse 111, ansøger Viborg Kommune om et tilskud på 220.000 kr. årligt i 2 år til aflønning af daglig leder i Studenterhuset.

Studenthouse ejes og drives af DEF 111. DEF 111 er stiftet af alle VIAs uddannelser i Viborg, Erhvervsakademi Dania, Aarhus Universitet Foulum, Boligselskabet Sct. Jørgen og Viborg Kommune. Fonden har indtil nu været drevet af midler fra en 3-årig økonomisk aftale mellem stifterne om at betale husets drift (jf. vedlagte budget, bilag 1). Viborg Kommune har ikke bidraget økonomisk til driften hidtil.
 
Viborg Kommune overdrog i 2009 den tidligere kasernebygning 111 til fonden med henblik på at indrette bygningen til studenterhus. Ombygningen, udgift 11,5 mio. kr., blev finasieret af realkreditlån, frasalg af en del af bygningen og et tilskud fra Viborg Kommune på 3 mio. kr. til særindretning af 4 musiklokaler. Musiklokalerne står til rådighed for byens musikliv.
 
Den daglige drift af huset har siden åbningen været overdraget til en Studenterforening, der på frivillig basis skulle stå for aktiviteter i huset og driften heraf. En organisering, som det aldrig er lykkedes at få til at fungere optimalt.  
 
Den nuværende aftale om bidrag til drift af Studenthouse 111 udløb 1.august 2014, og der har derfor i foråret/sommeren 2014 været afholdt møder mellem repræsentanter for VIA og bestyrelsen for DEF 111. Formålet med disse møder har været at revitalisere brugen af Studenthouse 111, da det har vist sig, at huset ikke har fået tilstrækkeligt mange brugere/aktiviteter i forhold til det først antagede og, at udgifterne for de tilknyttede uddannelser fra VIAs campus i Viborg, derfor ikke står mål med det konkrete udbytte.
 
Der er blandt stifterne og i bestyrelsen enighed om at forsøge at revitalisere huset, ændre organisationen så der ansættes personale til i samarbejde med de studerende at forestå den daglige drift og forestå aktiviteter mv. i huset.
 
Konkret foreslås, at der iværksættes en plan for et forsøg på en revitalisering i en forsøgsperiode på 2 år, der indeholder følgende: 
 
·              Den nuværende bidragsaftale forlænges.
·              Der ansættes en medarbejder, som får til opgave at stå for husets drift.
Lønudgiften foreslås i henhold til VIAs forhandlingsudspil delt ligeligt mellem VIA, øvrige uddannelsesinstitutioner og Viborg Kommune.
·              Der skal ske opstramning af administrationen og tilsyn med lokaler og det anbefales, at der indgås en aftale med VIA/Campus Viborg om administration, tilsyn og drift af bygninger.
·              Der åbnes op for, at aktiviteter arrangeret af f.eks. Paletten kan henlægges til huset for at skabe aktivitet, der kan tiltrække unge studerende.
·              VIA – herunder særligt Højskolen for Kreative Erhverv/The Animation Workshop som var blandt de meget aktive initiativtagere til Studenthouse 111 - påtager sig at henlægge flere/ en fast række af aktiviteter til huset ligesom VIAs øvrige uddannelser på Campus Viborg.
·              DEF 111 undersøger muligheden for en bedre låneportefølje for huset med en besparelse på driften til følge.
 
Forsøgsvis ansættelse af en daglig leder har vist, at det både øger antallet af brugere betydeligt, skaber øget aktivitet og interesse for at bruge huset. Fonden har imidlertid ikke med den nuværende økonomi mulighed for af egne midler at ansætte daglig leder.
 
Bestyrelsen for DEF 111 drøftede på sit møde 1. september ovennævnte forslag og tilsluttede sig den skitserede revitaliseringsmodel. I forbindelse med ovennævnte revitaliseringsplan er desuden indgået en forhåndsaftale mellem  Paletten og Studenthouse 111 om, at Paletten i forbindelse med dennes flytning til Tingvej-området, placerer et antal relevante koncerter på Studenthouse 111 med start i løbet af 2015. Der tænkes her specielt på koncerter med up-coming navne samt lokale bands.
 
Bestyrelsen for Den Erhvervsdrivende Fond 111 ansøger derfor Viborg Kommune om tilskud på 220.000 kr. pr. år i to år til ansættelse af daglig leder i Studenthouse 111, idet det forudsættes, at uddannelsesinstitutionerne også bidrager med 220.000 pr. år.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget taget stilling til, om udvalget indstiller til Byrådet,
 
at der ydes et tilskud på 220.000 kr. pr. år i 2015 og 2016 til ansættelse af en daglig leder i Studenthouse 111, under forudsætning af, at uddannelsesinstitutionerne yder et tilsvarende tilskud i 2 år, og
 
at udgiften på 220.000 kr. i 2015 og 220.000 kr. i 2016 afholdes af driftsbeløbet afsat til Udviklingspuljen under Økonomi- og Erhvervsvalgets politikområde ”Politisk organisation”.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 01-10-2014
Følgende forslag kom til afstemning,
 
at der ydes et tilskud på 220.000 kr. pr. år i 2015 og 2016 til ansættelse af en daglig leder i Studenthouse 111, under forudsætning af, at uddannelsesinstitutionerne yder et tilsvarende tilskud i 2 år, og
 
at udgiften på 220.000 kr. i 2015 og 220.000 kr. i 2016 afholdes af driftsbeløbet afsat til
Udviklingspuljen under Økonomi- og Erhvervsvalgets politikområde ”Politisk organisation”.
 
For indstillingen stemmer Torsten Nielsen, Mads Panny og Eva Pinnerup.
 
Nina Hygum, Ib Bjerregaard og Åse Kubel Høeg stemmer imod. Forslaget er hermed forkastet.
 
Nina Hygum, Ib Bjerregaard og Åse Kubel Høeg foreslår, at der til et kommende møde i Økonomi- og Erhvervsudvalget undersøges en løsning, hvor den daglige ledelse af Studenthouse 111 varetages af lederen af Stationen eventuelt i et samarbejde med Paletten.
 
For forslaget stemmer alle tilstedeværende medlemmer. Forslaget er hermed vedtaget.
 
Per Møller Jensen deltog ikke i Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen på grund af inhabilitet.
Bilag

Sagsid.: 14/52693
Sagsfremstilling
Børne- og Ungdomsudvalget behandler sagen på sit møde den 30. september 2014 med følgende dagsordenstekst:
 
I forbindelse med fundet af PCB på Rosenvængets Skole er det besluttet at flytte skolen til eksisterende lokaler på Spættevej og Rørsangervej samt at opstille midlertidige pavilloner, Rørsangervej(bilag 1)
 
Der henvises til Børne- og Ungdomsudvalget møde den 02.09.2014 (sag nr. 11) hvor licitationsformen i forbindelse med ombygning m.v. blev godkendt.
 
Efterfølgende har KPF Arkitekter udarbejdet et overslag over håndværkerudgifter m.v. i forbindelse med ombygning og opstilling af pavilloner(bilag 2).
 
Opstilling og levering af pavilloner samt leje i max. 3 år
3.410.000
Ombygning af ca. 1.000 m2 Ekkohøj samt etablering ny parkeringsplads
2.890.000
Ombygning af ca. 420 m2 Søndergaard
1.675.000
Uforudsete udgifter – installering IT, rengøring og flytteudgifter
500.000
Omkostninger – rådigiverhonorar til arkitekt, ingeniør, landinspektør m.v.
 
845.000
 
9.320.000
  
Ombygningen af Ekkohøj samt opførelse af pavilloner forventes færdig 23. december 2014, således at bygningerne er klar til indflytning i juleferien.
Ombygning Spættevej kan først gå i gang, når klubben er flyttet ud og forventes først færdig 1. februar 2015.
 
Tidsplanen for ombygning og opførelse af pavilloner er meget presset med kort udbudsperiode. Licitation i uge 41 og 42 samt meget kort frist for kontrahering og opstart af byggerierne (bilag 3).
 
Den meget pressede tidsplan bevirker, at det er nødvendigt at Direktøren for Børn & Unge bemyndiges til at godkende licitationsresultatet.
 
Finansiering
 
Da der er tale om en akut opstået situation med udflytningen af Rosenvængets Skole, er der ikke på budget 2014 afsat midler til opgaven. Det har derfor været nødvendigt at finde finansiering fra ikke forbrugte midler på anlægsprojekter på skoleområdet samt anlægsbevillinger, der ikke er søgt fri endnu.
 
Det første års leje for 2015 på 1 mio. kr. indgår i anlægsbudgettet og finansieringen af lejeudgiften for 2016 og 2017 på 2 mio. kr. overvejes i forbindelse med budget 2016 og overslagsårene.
 
Forslag:
 
Finderuphøj Skole – indskoling/mellemtrin – et forventet mindre forbrug pga. usædvanlig god licitation og meget få uforudsete udgifter
3.000.000
Vestervang Skole – 2 klasseklynger – forventet mindre forbrug
600.000
Pulje skoler 2014 – forventet mindre forbrug
Pulje skoler 2014 – ikke frigivne midler
1.008.000
712.000
Påtrængende bygnings- og renoveringsopgaver 2014 – ikke søgt fri
2.000.000
Lejeudgift 2016 og 2017 – budget 2016 og overslagsårene
2.000.000
 
9.320.000
 
Skolechef Chris Rævsgaard Hansen deltager i Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen.
 
 
BILAG
1
Åben
Placering pavillon og ektra p-pladser
326365/14
2
Åben
Budgetoverslag KPF Arkitekter
326427/14
3
Åben
Projekttidsplan
326334/14
 
 
INDSTILLING
Direktøren for Børn & Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet
 
at Direktøren for Børn & Unge bemyndiges til at godkende licitationsresultatet
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 7.320.000 kr. med rådighedsbeløb i 2014 til kontoen ”Udflytning af Rosenvængets Skole”
 
at anlægsudgiften på 7.320.000 kr. i 2014 finansieres
 
ved at rådighedsbeløb og anlægsudgiftsbevilling på kontoen ”Finderuphøj Skole-indskoling/mellemtrin” nedsættes med 3.000.000 kr. i 2014
 
ved at rådighedsbeløb og anlægsudgiftsbevilling på kontoen ”Vestervang Skole – klasseklynger” nedsættes med 600.000 kr. i 2014
 
ved at rådighedsbeløb og anlægsudgiftsbevilling på kontoen ”Pulje skoler 2014” nedsættes med 1.008.000 kr. i 2014
 
ved frigivelse af rådighedsbeløb i 2014 på 712.000 kr. på ”Pulje skoler 2014”  
 
ved frigivelse af rådighedsbeløb i 2014 på 2.000.000 kr. på ”Påtrængende bygnings- og renoveringsopgaver 2014”
 
at lejeudgiften til pavilloner på 2.000.000 kr. indgår i budget 2015 og overslagsårene
Indstilling
Børne- og Ungdomsudvalgets indstilling vil foreligge på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 01-10-2014
Det blev oplyst, at Børne- og Ungdomsudvalget besluttede følgende på mødet den 30. september 2014:
 
”Fraværende: Marianne Aaris Andersen
 
Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet
 
at Direktøren for Børn & Unge bemyndiges til at godkende licitationsresultatet,
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 7.320.000 kr. med rådighedsbeløb i 2014 til kontoen ”Udflytning af Rosenvængets Skole”,
 
at anlægsudgiften på 7.320.000 kr. i 2014 finansieres ved
 
·         at rådighedsbeløb og anlægsudgiftsbevilling på kontoen ”Finderuphøj Skole-indskoling/mellemtrin” nedsættes med 3.000.000 kr. i 2014
·         at rådighedsbeløb og anlægsudgiftsbevilling på kontoen ”Vestervang Skole – klasseklynger” nedsættes med 600.000 kr. i 2014
·         at rådighedsbeløb og anlægsudgiftsbevilling på kontoen ”Pulje skoler 2014” nedsættes med 1.008.000 kr. i 2014
·         frigivelse af rådighedsbeløb i 2014 på 712.000 kr. på ”Pulje skoler 2014”
·         frigivelse af rådighedsbeløb i 2014 på 2.000.000 kr. på ”Påtrængende bygnings- og renoveringsopgaver 2014”, og
 
at lejeudgiften til pavilloner i 2016 og 2017 på 2.000.000 kr. medtages i budgetlægningen for de pågældende år.”
 
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget, idet lejeudgiften til pavilloner i 2016 og 2017 på 2.000.000 kr. finansieres inden for Børne- og Ungdomsudvalgets budget.
Bilag

Sagsid.: 12/139187
Sagsfremstilling
Kultur- og Fritidsudvalget behandlede sagen på sit møde den 27. maj 2014 med følgende sagsfremstilling:
 
”Kulturudvalget behandlede senest sag vedr. baneanlæg – renovering / nyanlæg af bane- og lysanlæg, herunder etablering af kunstgræsbaneanlæg, på møde 20. august 2013. Viborg Byråd godkendte efterfølgende Kulturudvalgets indstilling på møde 4. september 2013.
 
Beslutningen indebærer:
 
at baneprojekt ved NUGF’s klubhus ved Nordre skole ændres til et kunstgræsbaneprojekt, idet der fra puljen til investeringer i baneanlæg, fortsat investeres 1.050.000 kr. jfr. tidligere beslutning herom,
 
at Viborg Idrætsråd anmodes om at gennemgå og evt. revurdere forslag til investeringer på området, således at der tages højde for, at anlægsudgifterne til kunstgræsbaner er højere end budgetteret, idet dette kan medføre forskydninger i forhold til de godkendte projekter,
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 5.474.000 kr. til kontoen ”Anlæg af kunstgræsbaner i Bjerringbro og i Overlund” med rådighedsbeløb i 2013,
 
at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 1.760.000 kr. (anlægstilskud) til kontoen ”Anlæg af kunstgræsbaner i Bjerringbro og Overlund” med rådighedsbeløb i 2013,
 
at nettoanlægsudgiften på 3.714.000 kr. finansieres ved nedsættelse af rådighedsbeløb på kontoen ”Anlæg af kunststofbane” med 3.427.000 kr. med rådighedsbeløb i 2013,
på kontoen ” Baneanlæg – renovering/nyanlæg og lysanlæg” med 45.000 kr. med rådighedsbeløb i 2013 og på kontoen ”Liseborg Centret – nyt baneanlæg” med 242.000 kr. med rådighedsbeløb i 2013, og
 
at der reserveres 149.000 kr. fra puljen i 2014 til kunstgræsbaneprojekterne.
 
Bevillingen skal ses i sammenhæng med, at Byrådet tidligere har godkendt plan for investeringer i baneanlæg i perioden 2012-2016, hvor der i alt var afsat 16.310.000 kr. til investeringer i kunstgræsbaner, baner, lysanlæg m.v.
 
I 2014 er afsat rådighedsbeløb på 1.031.000 kr. til baneprojekterne.
 
Aktuelt arbejdes med etableringen af kunstgræsbanen i Overlund og græsbane i Borup, som begge realiseres i 2014 samt kunstgræsbaneprojekterne i Frederiks og Liseborg, som skal realiseres i 2015 og gerne så tidligt på året som muligt.
 
Vedr. banen i Overlund bemærkes, at der som anført i beslutningen fra Byrådet 4. sept. 2013 mangler finansiering af 149.000 kr., som forudsættes finansieret af rådighedsbeløbet i 2014.
 
Vedr. banen i Borup bemærkes, at arealet til etablering af banen er erhvervet af Viborg Kommune, og at der ikke var taget højde herfor i det oprindelige projekt, som er helt tilbage fra 2002/2003.
Efterfølgende har det vist sig, at der var behov for arkæologiske udgravninger inkl. forundersøgelser via Viborg Museum med en merudgift på 174.000 kr.
Disse merudgifter medfører, at det ikke er muligt at realisere projektet indenfor den afsatte ramme på i alt 825.000 kr. inkl. foreningens egenbetaling, som udgør 80.000 kr.
Arbejdet har været i udbud, og den samlede anlægssum beløber sig 1.104.000 kr. og det foreslås, at merudgiften på 279.000 kr. finansieres at rådighedsbeløbet i 2014, idet der dermed er mulighed for at realisere og færdiggøre det samlede projekt, således at der etableres en hel fodboldbane, som forudsat i plan for nye baner.
Endelig foreslås, at den resterende del af bevillingen, som udgør 603.000 kr. frigives til at indgå i realiseringen af kunstgræsbanerne i Frederiks og på Liseborg samt til nogle mindre udgifter til færdiggørelse af igangværende projekter.
 
Sag vedr. den samlede bevilling til kunstgræsbanerne i Frederiks og på Liseborg fremsendes til behandling ultimo 2014 med henblik på, at rådighedsbeløb i 2015 frigives, således at projekterne kan realiseres så tidligt som muligt i 2015.
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service & Events foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at anlægsudgiftsbevilling til kontoen ”Kunstgræsbane i Overlund” forhøjes med 149.000 kr. med rådighedsbeløb i 2014
 
at anlægsudgiftsbevilling til kontoen ”Borup Idrætsanlæg – ny fodboldbane” forhøjes med 279.000 kr. med rådighedsbeløb i 2014,
 
at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 603.000 kr. til kontoen ”Kunstgræsbaneprojekt i Frederiks, på Liseborg samt færdiggørelse af igangværende projekter” med rådighedsbeløb i 2014,
 
at anlægsudgiftsbevillingen på i alt 1.031.000 kr. i 2014 finansieres ved nedsættelse af rådighedsbeløb på kontoen Baneanlæg – renovering / nyanlæg og lysanlæg i 2014.
Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 27-05-2014
Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at anlægsudgiftsbevilling til kontoen ”Kunstgræsbane i Overlund” forhøjes med 149.000 kr. med rådighedsbeløb i 2014,
 
at anlægsudgiftsbevilling til kontoen ”Borup Idrætsanlæg – ny fodboldbane” forhøjes med 279.000 kr. med rådighedsbeløb i 2014,
 
at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 603.000 kr. til kontoen ”Kunstgræsbaneprojekt i Frederiks, på Liseborg samt færdiggørelse af igangværende projekter” med rådighedsbeløb i 2014,
 
at anlægsudgiftsbevillingen på i alt 1.031.000 kr. i 2014 finansieres ved nedsættelse af rådighedsbeløb på kontoen Baneanlæg – renovering / nyanlæg og lysanlæg i 2014.
Forvaltningens bemærkninger
På grund af en fejl er sagen ikke sendt videre til behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet efter Kultur- og Fritidsudvalgets møde i maj måned.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 01-10-2014
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget.

Sagsid.: 12/7670
Sagsfremstilling
Kultur- og Fritidsudvalget behandlede sagen på sit møde den 17. september 2014 med følgende sagsfremstilling:
 
”Byrådet behandlede sagen i møde 20. juni 2012, hvor Byrådet besluttede:
 
at det godkendes, at der gives bevilling til projektering og udbud m.v. på projektet vedr.
om- og udbygning af Skals Idrætshal og Svømmehal,
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 800.000 kr. til Skals Idrætshal og Svømmehal
til kontoen "om- og udbygning af idrætshal" med rådighedsbeløb i 2012,
 
at udgiften på 800.000 kr. i 2012 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på
investeringsoversigten for 2012 til formålet,
at Kulturudvalget anfører, at såfremt projektet realiseres som beskrevet i sagen, vil det
indebære forøgede kommunale tilskud på anslået 481.000 kr., når projektet er realiseret,
og
 
at det forudsættes, at der tilføres dette beløb til konto vedr. lokaletilskud, når projektet
er realiseret.
 
Af sagsfremstillingen fremgik:
 
”Den selvejende institution Skals Idrætshal og Svømmehal, har fremsendt brev af 19. januar 2012 med bilag. I dette brev ansøger bestyrelsen om, at de økonomiske midler, der er afsat i 2012 til om- og udbygning af Skals Idrætshal frigives.
 
Forvaltningen kan i forlængelse heraf oplyse, at der i investeringsoversigten for 2012 – 2015 er afsat 2.060.000 kr. i 2012 og 1.547.000 kr. i 2013, i alt 3.607.000 kr. til om- og udbygning af Skals Idrætshal.
 
Projektet har været længe undervejs og er igangsat i den tidligere Møldrup Kommune.
Projektet indebærer, at der etableres en ny idrætshal, samt at eksisterende hal ombygges for at sikre helhed i faciliteterne. Herudover indeholder projektet skydebanefaciliteter samt motionscenter.
 
Bestyrelsen redegør i brevet for ændringer i forhold til tidligere projekt. Det fremgår, at det første projekt blev underkendt på grund af problemstillinger vedr. ”Himmerlandsstien”. Dette medførte, at den nye hal bliver bygget sammen med den eksisterende idrætshal, hvor der tidligere var et gangsystem mellem hallerne, idet ”Himmerlandsstien” løb mellem de to haller.
 
Det anføres endvidere, at lokalplanen, som indebærer, at projektet kan realiseres, er sendt i høring.
 
Forvaltningen bemærker, at Byrådet 21. marts 2012 har godkendt, at lokalplanforslag sendes i offentlig høring. Dette lokalplanforslag muliggør realisering af projektet.
 
Der foreligger projektforslag samt finansieringsplan og driftsbudget, og Skals Idrætshal og Svømmehal ønsker nu at igangsætte projektering og udbud, således at projektet kan realiseres.
 
Forvaltningen har 23. april 2012 afholdt møde med repræsentanter for hallen, og med baggrund heri har bestyrelsen efterfølgende fremsendt brev af 24. april 2012 med supplerende bemærkninger og supplerende bilag.
 
Tidsplanen for projektet medfører, at byggeriet gennemføres i 2012 og 2013.”
 
Skals Idrætshal og Svømmehal har fremsendt brev af 21. august 2014 med bilag, hvor der anmodes om frigivelse af anlægsbevillingen til udbygningen af Skals Idrætshal og Svømmehal.
 
Der henvises til tidligere beslutning i Byrådet af 20. juni 2012, og det oplyses, at projektet indeholder hal 2, et skydecenter, et motionscenter samt en mindre tilbygning til dele af eksisterende bygninger.
Forvaltningen bemærker, at dette svarer til indholdet i det projekt, der blev behandlet i Byrådet 20. juni 2012.
 
Der ansøges om frigivelse af restrådighedsbeløbet på 2.669.000 kr. samt om godkendelse af drifts- og lokaletilskud til det udbyggede center.
 
 
Anlægsbudget og finansieringsplan for projektet ser således ud:
 
Anlægsbudget 2014
 
Anskaffelsessum
16.000.000
Inventar m.v.
1.000.000
Total anlægssum
17.000.000
 
 
Finansieringsplan:
 
Bevilling fra Viborg Kommune
3.469.000
Skals Skytteforening
1.000.000
Indsamling
1.000.000
Fonde m.m.
   600.000
Kreditforeningslån
9.150.000
Egenfinansiering
1.781.000
Samlet finansiering
17.000.000
 
Bestyrelsen har endvidere fremsendt kopi af lånetilsagn fra Nykredit, hvoraf det fremgår, at Nykredit tilbyder Skals Idrætshal og Svømmehal et nyt samlet kreditforeningslån på 9,8 mio. kr., hvori eksisterende lån indregnes.
Lånet er med en løbetid på 20 år, og der stilles ikke krav om kommunegaranti for lånet.
 
Driftsbudgettet er endvidere vedlagt.
 
Heraf fremgår, at der budgetteres med et overskud på 658.000 kr. i 2014 og 119.000 kr. i 2015 og derefter er der balance.
Driften finansieres via den kommunale haltilskudsmodel med grundtilskud og lokaletilskud samt fra foreningernes egenbetaling og øvrig udleje.
 
I driftsbudgettet er indarbejdet følgende kommunale tilskud, idet hallen ventes taget i brug medio 2015:
 
2015
2016
Grundtilskud til en idrætshal      
  50.000
100.000
Tilskud til motionscenter efter gældende model   
30.000
60.000
Lokaletilskud idrætshal
130.000
260.000
Lokaletilskud skydebaneanlæg  
 17.000
33.000
Samlet årlig merudgift      
227.000
453.000
 
Det bemærkes, at der ikke budgetteres med merindtægt fra udleje til skoler.
Forvaltningen bemærker desuden, at efter reglerne i den kommunale lånebekendtgørelse henregnes til kommunens låneramme foruden lån optaget direkte af kommunen også visse lån optaget af eksempelvis selvejende haller.
 
Afgørende for, om Skals Idræts- og Svømmehals kreditforeningslån skal henregnes til kommunens låneramme er, om Viborg Kommune er væsentlig engageret i Skals Idræts- og Svømmehal, eksempelvis i form af driftstilskud, lokaletilskud og tilskud til foreninger der benytter hallen.
Det er forvaltningens opfattelse, at Viborg Kommunes engagement i hallen medfører indregning i kommunens låneramme.
 
I stedet for indregning i kommunens låneramme kan kommunen i stedet for vælge at deponere 9.150.000 kr., svarende til hallens finansiering via kreditforeningslånet.
Deponeringen frigives med 1/25 del pr. år og fuldt ud ved indfrielse af lånet.”
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service & Events foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at det godkendes, at der frigives bevilling til projektering og udbud mv. på projektet vedr. om- og udbygning af Skals Idræts og Svømmehal,
 
at der gives anlægsudgiftsbevilling på 2.669.000 kr. til Skals Idrætshal og Svømmehal til om- og udbygning af idrætshal med rådighedsbeløb i 2014,
 
at rådighedsbeløbet på 2.669.000 kr. i 2014 finansieres af det på investeringsoversigten for 2014 afsatte rådighedsbeløb.
Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 17-09-2014
Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at det godkendes, at der frigives bevilling til projektering og udbud mv. på projektet vedr. om- og udbygning af Skals Idræts og Svømmehal,
 
at der gives anlægsudgiftsbevilling på 2.669.000 kr. til Skals Idrætshal og Svømmehal til om- og udbygning af idrætshal med rådighedsbeløb i 2014,
 
at rådighedsbeløbet på 2.669.000 kr. i 2014 finansieres af det på investeringsoversigten for 2014 afsatte rådighedsbeløb.
Forvaltningens bemærkninger
Det kan oplyses, at der i budgetforliget mellem Venstre, Socialdemokraterne, Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti er afsat 10 mio. kr. i 2015 til deponering vedrørende Skals Hallen.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 01-10-2014
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget, idet der tilføjes følgende ”at”,
 
at Viborg Kommune deponerer 9.150.000 kr. svarende til hallens finansiering via kreditforeningslånet.
Bilag

Sagsid.: 12/138892
Sagsfremstilling
Kultur- og Fritidsudvalget behandlede sagen på sit møde den 17. september 2014 med følgende sagsfremstilling:
 
”Kultur- og Fritidsudvalget besluttede i møde 29. april 2014, sag nr. 15, at der skal udarbejdes et kommissorium og en tidsplan for udarbejdelse af en kunstpolitik, til godkendelse af Økonomi- og Erhvervsudvalget.
 
Viborg Kommunes Kunstkomite har efterfølgende på møde 23. maj 2014 drøftet ideen med at udarbejde en egentlig kunstpolitik. Komiteen anbefaler, at en kunstpolitik indarbejdes i den arkitekturpolitik, der er under udarbejdelse, efter beslutning i Teknisk Udvalg.
 
Efter forslaget omfatter kunstpolitikken bl.a.
·        Retningslinjer for bevarelse af kulturarven i det offentlige rum,
·        Retningslinjer for indkøb og placering af nye kunstværker, samt brug af puljemidler,
·        Forslag om, at der ved større kommunale anlægsarbejder anvendes 1 % af anlægssummen til kunstnerisk udsmykning af byggeriet/anlægget.
 
Forvaltningen foreslår, at der eventuelt kan indsættes et nyt opslag med et tema om kunst i det offentlige rum i appendiks til arkitekturpolitikken efter temaet om byrum og byliv.
 
Der vedlægges forslag til kommissorium og tidsplan for udarbejdelse af en selvstændig kunstpolitik, samt et forslag til et selvstændigt kunsttema under den udarbejdede arkitekturpolitik.”
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,
 
at Kultur- og Fritidsudvalget overfor Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler den ønskede model for en kunstpolitik.
Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 17-09-2014
Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
at sagen sendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget, idet Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler, at der indarbejdes et selvstændigt kunsttema under den udarbejdede arkitekturpolitik.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 01-10-2014
Sagen tilbagesendes Kultur- og Fritidsudvalget til fornyet behandling.
Bilag